7.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/5


DECIZIA NR. 70/2017 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 mai 2017

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/182]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1840 a Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a anexei IV la Directiva 2009/156/CE a Consiliului în ceea ce privește metodele de diagnosticare a pestei cabaline africane (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/9 a Comisiei din 4 ianuarie 2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc și Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind animalele vii, altele decât peștii și animalele de acvacultură. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Islandei, astfel cum se specifică la punctul 2 din partea introductivă a capitolului I din anexa I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Islandei.

(4)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind chestiunile veterinare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein.

(5)

În consecință, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul I se modifică după cum urmează:

1.

În partea 4.1, la punctul 3 (Directiva 2009/156/CE a Consiliului) se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32016 D 1840: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1840 a Comisiei din 14 octombrie 2016 (JO L 280, 18.10.2016, p. 33).”

2.

În partea 8.1, la punctul 2 (Directiva 2009/156/CE a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 1840: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1840 a Comisiei din 14 octombrie 2016 (JO L 280, 18.10.2016, p. 33).”

3.

În partea 4.2, după punctul 102 [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1235 a Comisiei] se inserează următorul punct:

„103.

32017 D 0009: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/9 a Comisiei din 4 ianuarie 2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc și Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici (JO L 3, 6.1.2017, p. 32).

Acest act nu se aplică Islandei.”

Articolul 2

Textele Deciziilor de punere în aplicare (UE) 2016/1840 și (UE) 2017/9 în limba norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 mai 2017, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2017.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 280, 18.10.2016, p. 33.

(2)  JO L 3, 6.1.2017, p. 32.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.