10.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/3


ACORD

între Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,

pe de altă parte,

denumite împreună în continuare „părțile contractante”,

DORIND să amelioreze cooperarea polițienească și judiciară dintre statele membre ale Uniunii Europene și Principatul Liechtenstein, fără a aduce atingere normelor de protecție a libertății individuale,

AVÂND ÎN VEDERE că relațiile actuale dintre părțile contractante, în special Protocolul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (1), demonstrează cooperarea strânsă în lupta împotriva criminalității,

SUBLINIIND interesul comun al părților contractante în ceea ce privește asigurarea faptului că, între statele membre ale Uniunii Europene și Principatul Liechtenstein, cooperarea polițienească funcționează într-un mod rapid și eficient, compatibil cu principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice naționale și cu respectarea drepturilor individuale și a principiilor Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950,

RECUNOSCÂND faptul că Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2) stabilește deja norme care permit autorităților de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene și celor ale Principatului Liechtenstein să facă schimb într-un mod rapid și eficient de informații și date operative existente în scopul desfășurării de cercetări penale sau de operațiuni de colectare a datelor operative în materie penală,

RECUNOSCÂND faptul că, pentru a încuraja cooperarea internațională în domeniul asigurării respectării legii, este de o importanță esențială ca schimbul de informații exacte să se poată efectua într-un mod rapid și eficient,

RECUNOSCÂND faptul că se urmărește introducerea unor proceduri de promovare a unor mijloace rapide, eficiente și necostisitoare pentru schimbul de date și că în vederea utilizării în comun a datelor, aceste proceduri ar trebui să fie supuse principiului răspunderii și să cuprindă garanții corespunzătoare privind acuratețea și securitatea datelor în timpul transmiterii și al stocării, precum și proceduri de înregistrare a schimbului de date și restricții privind utilizarea informațiilor transmise,

SUBLINIIND faptul că prezentul acord conține, prin urmare, dispoziții care se bazează pe principalele dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (3), ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (4) și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (5) și care sunt menite să îmbunătățească schimbul de informații prin care statele membre ale Uniunii Europene și Principatul Liechtenstein își acordă reciproc drepturi de acces la fișierele automatizate de analize ADN, la sistemele automatizate de identificare dactiloscopică și la datele privind înmatricularea autovehiculelor,

SUBLINIIND faptul că, în cazul datelor provenite din fișierele naționale de analiză ADN și din sistemele automatizate de identificare dactiloscopică, un sistem de tip „răspuns pozitiv/negativ” („hit/no hit”) ar trebui să-i permită statului care efectuează căutarea, într-o a doua etapă, să solicite statului care administrează dosarul să îi furnizeze anumite date cu caracter personal conexe și, în cazul în care este necesar, să solicite informații suplimentare prin intermediul procedurilor de asistență reciprocă, inclusiv al celor adoptate în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului,

AVÂND ÎN VEDERE că aceste dispoziții ar accelera în mod considerabil procedurile existente, care permit statelor membre ale Uniunii Europene și Principatului Liechtenstein să afle dacă un alt stat deține informații de care acestea au nevoie și, în caz afirmativ, care este acesta,

AVÂND ÎN VEDERE că o comparare transfrontalieră a datelor va deschide o nouă perspectivă în lupta împotriva criminalității și că informațiile obținute prin compararea datelor vor deschide calea unor noi metode de investigare și, astfel, vor juca un rol crucial în sprijinirea autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare ale statelor,

AVÂND ÎN VEDERE că normele se bazează pe interconectarea bazelor de date naționale ale statelor,

AVÂND ÎN VEDERE că, în anumite condiții, statele ar trebui să poată furniza date cu caracter personal și date fără caracter personal pentru a îmbunătăți schimbul de informații în vederea prevenirii infracțiunilor și a menținerii ordinii și securității publice în legătură cu evenimentele majore care au o dimensiune transfrontalieră,

RECUNOSCÂND faptul că, în afară de îmbunătățirea schimbului de informații, este necesar să se reglementeze alte forme de cooperare mai strânsă între autoritățile polițienești, în special prin intermediul unor operațiuni comune de securitate (de exemplu, patrule comune),

AVÂND ÎN VEDERE că sistemul de tip „răspuns pozitiv/negativ” furnizează o structură de comparare a profilurilor anonime, în cadrul căreia se efectuează schimbul de date cu caracter personal suplimentare doar după obținerea unui răspuns pozitiv, transmiterea și primirea acestor date fiind reglementate de dreptul intern, inclusiv de normele de asistență juridică și că acest mecanism garantează un sistem adecvat de protecție a datelor, prin aceasta înțelegându-se că transmiterea de date cu caracter personal către un alt stat necesită asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor de către statul destinatar,

AVÂND ÎN VEDERE că Principatul Liechtenstein ar trebui să suporte cheltuielile angajate de autoritățile sale în legătură cu aplicarea prezentului acord,

RECUNOSCÂND faptul că acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator reprezintă un pas important către un schimb mai sigur și mai eficace de informații de ordin criminalistic, Principatul Liechtenstein ar trebui să respecte anumite dispoziții ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului,

AVÂND ÎN VEDERE că prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului acord, de către autoritățile Principatului Liechtenstein în scopul prevenirii, depistării sau investigării terorismului și a criminalității transfrontaliere ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul dreptului intern al Principatului Liechtenstein care să respecte Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (6),

BAZÂNDU-SE pe încrederea reciprocă dintre statele membre ale Uniunii Europene și Principatul Liechtenstein în ceea ce privește structura și funcționarea sistemelor lor juridice,

ȚINÂND SEAMA de faptul că, în temeiul Acordului dintre Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind cooperarea în cadrul sistemului elvețian de informații referitor la datele dactiloscopice și profilul ADN (7), ambele țări utilizează aceeași bază de date și aceleași sisteme pentru schimbul de informații referitor la datele ADN și, respectiv, la datele dactiloscopice,

RECUNOSCÂND faptul că dispozițiile acordurilor bilaterale și multilaterale rămân aplicabile tuturor aspectelor nereglementate prin prezentul acord,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTORUL ACORD:

Articolul 1

Obiect și scop

(1)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-24, articolul 25 alineatul (1), articolele 26-32 și articolul 34 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere se aplică în relațiile bilaterale dintre Principatul Liechtenstein și fiecare dintre statele membre.

(2)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-19 și articolul 21 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și anexa la aceasta, cu excepția capitolului 4 punctul 1 din aceasta, se aplică în relațiile bilaterale dintre Principatul Liechtenstein și fiecare dintre statele membre.

(3)   Declarațiile făcute de statele membre în conformitate cu Deciziile 2008/616/JAI și 2008/615/JAI ale Consiliului se aplică, de asemenea, în relațiile bilaterale ale acestora cu Principatul Liechtenstein.

(4)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-5 și articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator se aplică în relațiile bilaterale dintre Principatul Liechtenstein și fiecare dintre statele membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiții:

1.

„Părți contractante” înseamnă Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein.

2.

„Stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii Europene.

3.

„Stat” înseamnă un stat membru sau Principatul Liechtenstein.

Articolul 3

Aplicare și interpretare uniforme

(1)   În vederea asigurării unei aplicări și interpretări cât mai uniforme posibil ale dispozițiilor menționate la articolul 1, părțile contractante analizează în permanență evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a instanțelor competente ale Principatului Liechtenstein privind dispozițiile menționate. În acest scop, se instituie un mecanism menit să asigure schimbul reciproc regulat de informații privind jurisprudența în cauză.

(2)   Principatul Liechtenstein are dreptul de a prezenta Curții de Justiție memorii sau observații scrise în cazul în care o instanță a unui stat membru sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu o întrebare preliminară privind interpretarea oricărei dispoziții menționate la articolul 1.

Articolul 4

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu între Principatul Liechtenstein și un stat membru privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a oricăreia dintre dispozițiile menționate la articolul 1, precum și a modificărilor referitoare la acestea, poate fi prezentat de către una dintre părțile în litigiu în cadrul unei reuniuni a reprezentanților guvernelor statelor membre și ai Principatului Liechtenstein, în vederea soluționării rapide a acestuia.

Articolul 5

Modificări

(1)   În cazul în care este necesar să se modifice dispozițiile menționate la articolul 1, Uniunea Europeană informează Principatul Liechtenstein cât mai curând posibil și colectează eventualele observații ale acestuia.

(2)   Principatului Liechtenstein i se notifică de către Uniunea Europeană orice modificare a dispozițiilor menționate la articolul 1, imediat după adoptarea modificării.

Principatul Liechtenstein decide în mod independent dacă acceptă conținutul modificării și dacă pune în aplicare modificarea în ordinea sa juridică internă. Această decizie se notifică Uniunii Europene în termen în termen de trei luni de la data notificării menționate la primul paragraf.

(3)   În cazul în care conținutul modificării poate impune obligații Principatului Liechtenstein numai după îndeplinirea cerințelor constituționale, Principatul Liechtenstein informează Uniunea Europeană cu privire la aceasta la momentul notificării sale. Principatul Liechtenstein informează imediat, în scris, Uniunea Europeană cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor constituționale. În cazul în care nu este necesar un referendum, notificarea se efectuează de îndată ce expiră termenul pentru referendum. În cazul în care este necesar un referendum, Principatul Liechtenstein are la dispoziție maximum optsprezece luni de la data notificării de către Uniunea Europeană pentru a transmite notificarea sa. Începând cu data prevăzută pentru intrarea în vigoare a modificării în ceea ce privește Principatul Liechtenstein și până la notificarea îndeplinirii cerințelor constituționale, Principatul Liechtenstein aplică cu titlu provizoriu, dacă este posibil, conținutul modificării.

(4)   În cazul în care Principatul Liechtenstein nu acceptă modificarea, prezentul acord se suspendă. Se convoacă o reuniune a părților contractante pentru a examina toate posibilitățile suplimentare în vederea asigurării în continuare a bunei funcționări a prezentului acord, inclusiv posibilitatea de a recunoaște echivalența legislației. Suspendarea încetează imediat ce Principatul Liechtenstein notifică acceptarea conținutului modificării sau în cazul în care părțile contractante convin să aplice din nou acordul.

(5)   În cazul în care, la expirarea perioadei de șase luni de suspendare, părțile contractante nu au convenit să aplice din nou acordul, acesta încetează.

(6)   Alineatele (4) și (5) de la prezentul articol nu se aplică în ceea ce privește modificările referitoare la capitolele 3, 4 sau 5 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului sau la articolul 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului care nu au fost acceptate de Principatul Liechtenstein și care au fost notificate ca atare Uniunii Europene, cu precizarea motivelor neacceptării modificărilor. Într-un astfel de caz și fără a aduce atingere articolului 10 din acord, conținutul dispozițiilor relevante în versiunea care precedă modificarea continuă să se aplice în relațiile bilaterale dintre Principatul Liechtenstein și fiecare dintre statele membre.

Articolul 6

Examinare

Părțile contractante convin să efectueze o examinare comună a prezentului acord în termen de cel mult cinci ani de la intrarea sa în vigoare. Examinarea vizează în special punerea concretă în aplicare, interpretarea și evoluția acordului și include, de asemenea, aspecte cum ar fi consecințele dezvoltării Uniunii Europene în ceea ce privește obiectul prezentului acord.

Articolul 7

Relația cu alte instrumente

(1)   Principatul Liechtenstein poate continua să aplice acordurile sau înțelegerile bilaterale ori multilaterale privind cooperarea transfrontalieră cu statele membre care sunt în vigoare la data încheierii prezentului acord, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri nu sunt incompatibile cu obiectivele prezentului acord. Principatul Liechtenstein notifică Uniunii Europene orice astfel de acorduri sau înțelegeri care vor continua să se aplice.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului acord, Principatul Liechtenstein poate să încheie sau să pună în aplicare alte acorduri sau înțelegeri bilaterale ori multilaterale privind cooperarea transfrontalieră cu statele membre, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri prevăd extinderea sau aprofundarea obiectivelor prezentului acord. Principatul Liechtenstein notifică Uniunii Europene orice astfel de nou acord sau nouă înțelegere în termen de trei luni de la semnare sau, în cazul acordurilor sau înțelegerilor care au fost semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a acestora.

(3)   Acordurile și înțelegerile menționate la alineatele (1) și (2) nu afectează relațiile cu statele membre care nu sunt părți la acestea.

(4)   Prezentul acord nu aduce atingere acordurilor existente privind asistența judiciară sau recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești.

Articolul 8

Notificări, declarații și intrare în vigoare

(1)   Părțile contractante își notifică reciproc finalizarea procedurilor necesare pentru a-și exprima consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentului acord.

(2)   Uniunea Europeană își poate exprima consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentului acord chiar dacă deciziile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt sau au fost furnizate în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului nu au fost încă adoptate în privința tuturor statelor membre.

(3)   Articolul 5 alineatele (1) și (2) se aplică cu titlu provizoriu începând cu data semnării prezentului acord.

(4)   În ceea ce privește modificările referitoare la dispozițiile menționate la alineatul (1), adoptate după semnarea prezentului acord dar înainte de intrarea sa în vigoare, perioada de trei luni prevăzută la articolul 5 alineatul (2) ultima teză începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(5)   Atunci când efectuează o notificare în temeiul alineatului (1) sau, în cazul în care se prevede acest lucru, la orice moment ulterior, Principatul Liechtenstein face declarațiile menționate la articolul 1 alineatul (3).

(6)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni următoare datei ultimei notificări efectuate în temeiul alineatului (1).

(7)   Transmiterea de către statele membre și Principatul Liechtenstein a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului acord nu se poate efectua decât după ce dispozițiile capitolului 6 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului au fost puse în aplicare în dreptul intern al statelor implicate în această transmitere.

Pentru a verifica dacă acesta este cazul Principatului Liechtenstein, se vor efectua o vizită de evaluare și un test-pilot în conformitate cu condițiile și măsurile convenite cu Principatul Liechtenstein și similare celor efectuate în ceea ce privește statele membre în temeiul capitolului 4 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului.

Pe baza unui raport de evaluare global și urmând aceleași etape ca în cazul lansării schimbului automatizate de date în statele membre, Consiliul stabilește data sau datele de la care statele membre pot să furnizeze date cu caracter personal Principatului Liechtenstein, în temeiul prezentului acord.

(8)   Dispozițiile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului se pun în aplicare și se aplică de către Principatul Liechtenstein. Principatul Liechtenstein transmite Comisiei Europene textul principalelor dispoziții adoptate în domeniul reglementat de directiva menționată.

(9)   Principatul Liechtenstein pune în aplicare și aplică dispozițiile articolelor 1-24, ale articolului 25 alineatul (1), ale articolelor 26-32 și ale articolului 34 din Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului. Principatul Liechtenstein transmite Comisiei Europene textul principalelor dispoziții adoptate în domeniul reglementat de decizia-cadru a Consiliului menționată.

(10)   Autoritățile competente ale Principatului Liechtenstein nu pot aplica dispozițiile capitolului 2 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului înainte de transpunerea și aplicarea de către Principatul Liechtenstein a măsurilor menționate la alineatele (8) și (9) de la prezentul articol.

Articolul 9

Aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană

Aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană creează drepturi și obligații, în temeiul prezentului acord, între aceste noi state membre și Principatul Liechtenstein.

Articolul 10

Denunțare

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat în orice moment de către una dintre părțile contractante prin prezentarea unei notificări de denunțare celeilalte părți contractante.

(2)   Denunțarea prezentului acord în conformitate cu alineatul (1) intră în vigoare după șase luni de la prezentarea notificării privind denunțarea.

Prezentul acord este întocmit în două exemplare în limbile bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  JO UE L 160, 18.6.2011, p. 3.

(2)  JO UE L 386, 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO UE L 210, 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 210, 6.8.2008, p. 12.

(5)  JO UE L 322, 9.12.2009, p. 14.

(6)  JO UE L 119, 4.5.2016, p. 89.

(7)  Culegerea oficială a Liechtensteinului, LGBl, 2006, nr. 75; culegerea clasificată a Liechtensteinului, LR 0.369.101.2.


Declarația părților contractante cu ocazia semnării acordului

Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein, părți contractante la Acordul privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (denumit în continuare „acordul”), declară:

 

Punerea în aplicare a schimbului de informații privind datele ADN, datele dactiloscopice și datele referitoare la înmatricularea vehiculelor în temeiul acordului va impune Principatului Liechtenstein obligația de a institui conexiuni bilaterale pentru fiecare dintre aceste categorii de date cu fiecare dintre statele membre.

 

Pentru a permite desfășurarea acestei activități și în vederea facilitării sale, Principatului Liechtenstein i se vor furniza toate documentele, produsele software și listele de contacte disponibile.

 

Principatul Liechtenstein va putea să instituie un parteneriat informal cu statele membre care au pus deja în aplicare un astfel de schimb de date, pentru a partaja experiența dobândită și pentru a beneficia de sprijin practic și tehnic. Detaliile acestor parteneriate trebuie să facă obiectul unor contacte directe cu statele membre în cauză.

 

Experții din Principatul Liechtenstein pot contacta în orice moment Președinția Consiliului, Comisia Europeană sau experți recunoscuți în aceste domenii pentru a obține informații, clarificări sau orice alt tip de sprijin. În mod similar, ori de câte ori elaborează propuneri sau comunicări în privința cărora se află în contact cu reprezentanți ai statelor membre, Comisia poate să contacteze și reprezentanți ai Principatului Liechtenstein.

 

Experții din Principatul Liechtenstein pot fi invitați să participe la reuniuni în cadrul cărora experții statelor membre discută în cadrul Consiliului aspecte tehnice care sunt în mod direct relevante pentru aplicarea corespunzătoare și dezvoltarea conținutului deciziilor Consiliului menționate anterior.