22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/4


DECIZIA NR. 3/2017 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 3 februarie 2017

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1737]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1811 a Comisiei din 11 octombrie 2016 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce privește recunoașterea provinciei Brindisi din regiunea Puglia din Italia ca fiind oficial indemnă de bruceloză (B. melitensis(1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind animalele vii, altele decât peștii și animalele de acvacultură. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Islandei, astfel cum se specifică la punctul 2 din partea introductivă a capitolului I din anexa I la Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu se aplică Islandei.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind chestiunile veterinare nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Principatul Liechtenstein, astfel cum se prevede în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. În consecință, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul I partea 4.2, la punctul 14 (Decizia 93/52/CEE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 D 1811: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1811 a Comisiei din 11 octombrie 2016 (JO L 276, 13.10.2016, p. 11).”

Articolul 2

Textul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1811 în limba norvegiană, care urmează să fie publicat în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 4 februarie 2017, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 februarie 2017.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 276, 13.10.2016, p. 11.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.