16.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/45


DECIZIA NR. 1/2016 A SUBCOMITETULUI VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA

din 6 octombrie 2016

de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2017/266]

SUBCOMITETUL VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (1), în special articolul 38 din protocolul II la respectivul acord privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 144 alineatul (2) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la protocolul II la acord (denumit în continuare „protocolul II”), care stabilește regulile de origine și prevede cumulul de origine între Uniune și Republica Moldova.

(2)

Cea mai mare parte a dispozițiilor privind comerțul și aspectele legate de comerț din acord, inclusiv protocolul II, s-au aplicat cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(3)

Conform articolului 38 din protocolul II, Subcomitetul vamal prevăzut la articolul 200 din acord poate decide să modifice dispozițiile respectivului protocol.

(4)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”) urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine aflate în prezent în vigoare în țările din zona pan-euro-mediteraneeană cu un act juridic unic.

(5)

Uniunea a semnat convenția la 15 iunie 2011. Prin Decizia nr. 2 din 21 mai 2014 (3), Comitetul mixt al Convenției a hotărât că Republica Moldova ar trebui să fie invitată să adere la convenție.

(6)

Uniunea și Republica Moldova și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012, respectiv la 31 iulie 2015. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatul (3) din convenție, aceasta a intrat în vigoare pentru Uniune la 1 mai 2012 și pentru Republica Moldova la 1 septembrie 2015.

(7)

Prin urmare, protocolul II ar trebui modificat astfel încât să se facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 decembrie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 2016.

Pentru Subcomitetul vamal

Președintele

P. KOVACS

Secretari

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  JO L 260, 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO L 217, 23.7.2014, p. 88.


ANEXĂ

„PROTOCOLUL II

PRIVIND DEFINIREA CONCEPTULUI DE «PRODUSE ORIGINARE» ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

(1)   În scopul implementării prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile pertinente ale apendicelui II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (1) (denumită în continuare «convenția»).

(2)   Toate trimiterile la «acordul relevant» din apendicele I și din dispozițiile pertinente ale apendicelui II la convenție se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

(1)   În cazul în care litigiile survenite în legătură cu procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, acestea sunt înaintate Subcomitetului vamal. Dispozițiile privind mecanismul de soluționare a diferendelor de la capitolul 14 (Soluționarea diferendelor) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord nu se aplică.

(2)   În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificarea protocolului

Subcomitetul vamal poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 4

Denunțarea convenției

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Republica Moldova notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a denunța convenția conform articolului 9 al acesteia, Uniunea Europeană și Republica Moldova încep imediat negocierile cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine incluse în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data denunțării. Cu toate acestea, începând din momentul retragerii, regulile de origine prevăzute în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente ale apendicelui II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii – cumulul

În pofida articolului 16 alineatul (5) și articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Turcia, participanții la procesul de stabilizare și de asociere și Republica Moldova, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.”


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.