30.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 233/6


DECIZIA NR. 1/2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-IORDANIA

din 19 iulie 2016

de modificare a Protocolului 3 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de „produse originare” și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate în zone de dezvoltare și în zone industriale specifice și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, să poată obține caracterul de produs originar [2016/1436]

COMITETUL DE ASOCIERE UE-IORDANIA,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 94 din acord și articolul 39 din Protocolul 3 la acord,

întrucât:

(1)

Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „Iordania”) a prezentat comunității internaționale propuneri pentru o abordare globală cu scopul de a oferi un răspuns economic la criza refugiaților sirieni și, în cadrul acestei inițiative, a formulat, la 12 decembrie 2015, o cerere specifică de relaxare a regulilor de origine aplicate în temeiul acordului, astfel încât să sporească exporturile Iordaniei către Uniune și să se creeze oportunități suplimentare de încadrare în muncă, în special pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană.

(2)

În cadrul conferinței internaționale privind sprijinul acordat Siriei și țărilor din regiune, care a avut loc la Londra la 4 februarie 2016, Iordania și-a declarat intenția de a promova participarea refugiaților sirieni pe piața oficială a muncii din Iordania și, în contextul respectiv, de a oferi 50 000 de oportunități de angajare pentru refugiații sirieni în termen de un an de la conferință, obiectivul său general fiind acela de a ajunge la aproximativ 200 000 de oportunități de angajare în următorii ani.

(3)

O relaxare temporară a regulilor de origine aplicabile ar permite anumitor mărfuri produse în Iordania să fie supuse, pentru determinarea tratamentului preferențial la importul în Uniune, unor reguli de origine mai puțin stricte decât cele care s-ar aplica în mod normal. Această relaxare temporară a regulilor de origine aplicabile ar face parte din sprijinul Uniunii pentru Iordania în contextul crizei siriene și ar avea scopul de a atenua costurile generate de găzduirea unui număr mare de refugiați sirieni.

(4)

Uniunea consideră că cererea de relaxare a regulilor de origine ar contribui la obiectivul general de a crea aproximativ 200 000 de oportunități de angajare pentru refugiații sirieni.

(5)

Relaxarea regulilor de origine ar face obiectul anumitor condiții pentru a garanta că beneficiul este conferit exportatorilor care contribuie la efortul iordanian de încadrare în muncă a refugiaților sirieni.

(6)

Anexa la prezenta decizie se aplică produselor fabricate în unități de producție situate în zone de dezvoltare și în zone industriale specifice din Iordania și care contribuie la generarea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și populația iordaniană.

(7)

Obiectivul acestei inițiative este de a stimula comerțul și investițiile în respectivele zone de dezvoltare și zone industriale, contribuind astfel la îmbunătățirea oportunităților economice și de încadrare în muncă pentru refugiații sirieni și populația iordaniană.

(8)

Anexa II la Protocolul 3 la acord ar trebui, prin urmare, să fie completată pentru a specifica lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsele respective să obțină caracterul originar. Această listă suplimentară de prelucrări sau transformări ar trebui să se bazeze pe regulile de origine aplicate de Uniune pentru importurile din țările cel mai puțin dezvoltate în temeiul inițiativei sistemului generalizat de preferințe/„Totul în afară de arme”.

(9)

Ar trebui să existe posibilitatea de a suspenda temporar aplicarea anexei la prezenta decizie, care stabilește o listă suplimentară a prelucrărilor sau a transformărilor în legătură cu o anumită unitate de producție, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 1 punctul 1 din anexa la prezenta decizie nu sunt îndeplinite de unitatea respectivă.

(10)

De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea de a suspenda temporar aplicarea anexei la prezenta decizie în ceea ce privește oricare din produsele menționate la articolul 2 din anexa la prezenta decizie, importate în cantități atât de ridicate și în astfel de condiții încât să cauzeze, sau să amenințe să cauzeze, prejudicii grave producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente pe o parte sau pe întreg teritoriul Uniunii sau perturbări grave în orice sector al economiei Uniunii în conformitate cu articolele 24 și 26 din acord.

(11)

Prezenta decizie ar trebui să fie valabilă pentru o perioadă limitată de timp, suficientă pentru a oferi un stimulent pentru investiții suplimentare și crearea de locuri de muncă, și ar trebui, prin urmare, să expire la 31 decembrie 2026. Uniunea și Iordania vor efectua o reexaminare la jumătatea perioadei, în conformitate cu articolul 1 punctul 7 din anexa la prezenta decizie, și pot modifica anexa la prezenta decizie prin intermediul unei decizii a Comitetului de asociere în lumina experienței dobândite din punerea în aplicare a prezentei decizii.

(12)

Îndeplinirea de către Iordania a obiectivului său stabilit în cadrul conferinței internaționale din 4 februarie 2016 privind crearea a aproximativ 200 000 de oportunități de angajare pentru refugiații sirieni ar reprezenta o etapă importantă și în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei decizii, iar în acest caz Uniunea și Iordania vor avea în vedere simplificarea în continuare a acestei măsuri de sprijin. Aceasta ar impune o modificare a anexei la prezenta decizie prin intermediul unei decizii a Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Protocolul 3 al acordului, care cuprinde lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracterul de produs originar, se modifică și se completează prin anexa II litera (a) la Protocolul 3 al acordului, care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa II litera (a) la Protocolul 3 al acordului, care figurează în anexa la prezenta decizie, precizează condițiile de aplicare, precum și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat în zone geografice specifice legate de crearea de locuri de muncă suplimentare pentru refugiații sirieni să obțină caracterul de produs originar.

Articolul 3

Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale de către Comitetul de asociere.

Se aplică până la 31 decembrie 2026.

Adoptată la Amman, 19 iulie 2016.

Pentru Comitetul de asociere UE-Iordania

S. AL-KHARABSHEH


ANEXĂ

„ANEXA II LITERA (a)

ADDENDUM LA LISTA PRELUCRĂRILOR SAU TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE APLICATE MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL TRANSFORMAT SĂ POATĂ DOBÂNDI CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR

Articolul 1

Dispoziții comune

A.   Definiția originii

1.

Pentru produsele enumerate la articolul 2, se pot aplica, de asemenea, următoarele reguli, în locul regulilor stabilite în anexa II la Protocolul 3, în cazul în care aceste produse respectă următoarele condiții:

(a)

prelucrările sau transformările care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsele respective să poată obține caracterul de produs originar au loc în unitățile de producție situate în una din următoarele zone de dezvoltare și zone industriale: centrul industrial Alhussein Bin Abdullah II – Alkarak, zona industrială Aljeeza – Amman, zona industrială Alqastal – Amman, zona industrială Al Quwayrah – Aqaba, centrul industrial Al Tajamuat – Sahab, centrul industrial Dulail – Zarqa, zona industrială El-Hashmieh – Zarqa, zonele industriale El-Ressaiefeh – Zarqa, zona industrială El-Sukhneh – Zarqa, zona de dezvoltare Irbid și centrul industrial Irbid Alhassan, orașul Regele Abdullah II Bin Alhussein – Sahab, zona de dezvoltare Regele Hussein Bin Talal – Mafraq (inclusiv centrul industrial Mafraq), zona de dezvoltare Ma'an – Ma'an, zona industrială Marka – Amman, centrul industrial Muwaqqar – Amman, zona industrială Wadi El-Eisheh – Zarqa; precum și

(b)

totalul forței de muncă din fiecare unitate de producție situată în aceste zone de dezvoltare și zone industriale în care produsele respective sunt prelucrate sau transformate conține o proporție de refugiați sirieni echivalentă cu cel puțin 15 % în primul și în cel de-al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei anexe și de cel puțin 25 % de la începutul celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentei anexe. Proporția relevantă se calculează în orice moment după data intrării în vigoare a prezentei anexe și, ulterior, pe bază anuală, ținând seama de numărul refugiaților sirieni care ocupă locuri de muncă formale și decente, pe baza echivalentului normă întreagă, și care au primit un permis de muncă valabil pentru o perioadă minimă de douăsprezece luni în conformitate cu legislația în vigoare în Iordania.

2.

Autoritățile competente ale Iordaniei monitorizează respectarea condițiilor stabilite la punctul 1, acordă unui exportator de produse care îndeplinește condițiile respective un număr de autorizație și retrag de îndată numărul autorizației în cazul în care aceste condiții nu mai sunt îndeplinite.

B.   Dovada originii

3.

O dovadă a originii întocmită în conformitate cu prezenta anexă conține următoarea mențiune în limba engleză: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Cooperarea administrativă

4.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (5) din prezentul protocol, astfel cum a fost modificat prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de asociere UE-Iordania (1), autoritățile vamale din Iordania informează Comisia Europeană sau, la solicitarea acestora, autoritățile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre”) în legătură cu rezultatele verificării, acestea precizează că produsele enumerate la articolul 2 îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 1

5.

În cazul în care procedura de verificare sau orice alte informații disponibile par să indice că nu sunt îndeplinite dispozițiile prezentate la punctul 1, Iordania, din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei Europene sau a autorităților vamale ale statelor membre, efectuează anchetele corespunzătoare sau dispune efectuarea de urgență a unor astfel de anchete pentru identificarea și prevenirea încălcărilor respective. În acest scop, Comisia Europeană sau autoritățile vamale ale statelor membre pot participa la anchete.

D.   Raport, monitorizare și revizuire

6.

În fiecare an după intrarea în vigoare a prezentei anexe, Iordania prezintă Comisiei Europene un raport privind funcționarea și efectele prezentei anexe, cuprinzând statisticile privind producția și exporturile la nivel de 8 cifre sau la cel mai înalt nivel de detaliere disponibil, precum și o listă a întreprinderilor care își desfășoară activitatea de producție în zonele de dezvoltare și zonele industriale, și specificând procentajul de refugiați sirieni angajați de fiecare dintre ele pe o bază anuală. Părțile reexaminează în comun aceste rapoarte și toate aspectele referitoare la punerea în aplicare și la monitorizarea prezentei anexe în cadrul organelor existente instituite în temeiul Acordului de asociere, în special în cadrul subcomitetului pentru industrie, comerț și servicii. Părțile iau în considerare, de asemenea, implicarea organizațiilor internaționale relevante, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii și Banca Mondială, în procesul de monitorizare.

7.

După patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei anexe, părțile efectuează o reexaminare la jumătatea perioadei pentru a determina dacă este necesară efectuarea unor eventuale modificări în lumina experienței dobândite din punerea în aplicare a prezentei anexe și din evoluția conflictului din Siria.Pe baza acestei reexaminări la jumătatea perioadei, Comitetul de asociere poate lua în considerare eventuale modificări ale prezentei anexe.

8.

Odată ce Iordania își atinge obiectivul de a facilita o mai mare participare a refugiaților sirieni pe piața oficială a muncii prin emiterea unui număr total de aproximativ 200 000 de permise de muncă pentru refugiații sirieni, părțile iau în considerare simplificarea în continuare a dispozițiilor prezentei anexe, luând în considerare evoluția crizei refugiaților din Siria. Comitetul de asociere poate să modifice prezenta anexă în acest sens.

E.   Suspendare temporară

9.

(a)

Uniunea poate supune chestiunea atenției Comitetului de asociere în cazul în care consideră că nu există dovezi suficiente conform cărora Iordania sau orice unitate de producție specifică respectă condițiile prevăzute la punctul 1 Sesizarea va determina dacă nerespectarea condițiilor prevăzute la punctul 1 se datorează Iordaniei sau unei unități de producție specifice.

(b)

În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data sesizării, Comitetul de asociere nu confirmă respectarea condițiilor stabilite la punctul 1 sau dacă nu reușește să modifice prezenta anexă, aplicarea prezentei anexe se suspendă. Durata suspendării va fi indicată în sesizarea adresată de Uniune Comitetului de asociere.

(c)

Comitetul de asociere poate decide, de asemenea, să prelungească termenul de 90 de zile, caz în care suspendarea intră în vigoare dacă Consiliul de asociere nu ia niciuna dintre măsurile menționate la litera (b) în cadrul perioadei de timp prelungite.

(d)

Aplicarea prezentei anexe poate fi reluată în cazul în care Comitetul de asociere ia o decizie în acest sens.

(e)

În cazul unei suspendări, prezenta anexă continuă să se aplice pentru o perioadă de 4 luni în cazul mărfurilor care se află în tranzit sau în depozitare temporară în antrepozite vamale sau în zone libere din Uniune la data suspendării provizorii a anexei și pentru care a fost întocmită în mod corespunzător o dovadă a originii, în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă, înainte de data suspendării temporare.

F.   Mecanism de salvgardare

10.

Atunci când un produs menționat la articolul 2 care beneficiază de aplicarea prezentei anexe este importat în cantități atât de ridicate și în astfel de condiții încât să cauzeze sau să amenințe să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente pe o parte sau pe întreg teritoriul Uniunii sau perturbări grave în orice sector al economiei Uniunii, în conformitate cu articolele 24 și 26 din acord, Uniunea poate trimite chestiunea spre examinare Comitetului de asociere. În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data la care a fost sesizat, Comitetul de asociere nu adoptă o decizie care să pună capăt unui astfel de prejudiciu grav sau unei astfel de amenințări de prejudiciu grav sau unor astfel de perturbări grave, ori în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare, aplicarea prezentei anexe se suspendă în ceea ce privește produsul în cauză până când Comitetul de asociere adoptă o decizie prin care declară că aceste prejudicii, amenințări sau perturbări s-au încheiat sau până când părțile găsesc o soluție satisfăcătoare care este notificată Comitetului de asociere.

G.   Intrare în vigoare și aplicare

11.

Prezenta anexă se aplică începând cu data intrării în vigoare a deciziei Comitetului de asociere la care este atașată și până la 31 decembrie 2026.

Articolul 2

Lista produselor și a prelucrărilor și transformărilor necesare

Lista produselor cărora li se aplică prezenta anexă și normele privind transformarea și prelucrarea care pot fi aplicate ca o alternativă la cele enumerate în anexa II sunt prezentate în cele ce urmează.

Anexa I la Protocolul 3 al acordului, care conține note introductive la lista din anexa II la Protocolul 3 al acordului, se aplică mutatis mutandis listei de mai jos, sub rezerva următoarelor modificări:

 

În nota 5.2, următoarele materiale de bază se adaugă în al doilea paragraf:

fibrele de sticlă;

fibrele metalice.

 

Textul notei 7.3 se înlocuiește cu următorul text:

În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, operațiunile simple precum curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf sau orice combinație a acestor operațiuni sau a unor operațiuni similare nu conferă caracterul originar.

ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnezită) măcinat, introdus în recipiente ermetice, și oxid de magneziu, pur sau nu, cu excepția magneziei topite și a magneziei arse (sinterizate)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, carbonatul de magneziu natural (magnezita) poate fi utilizat

ex capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2707

Uleiuri în care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici, similare uleiurilor minerale obținute prin distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte, care distilează peste 65 % din volumul lor până la 250 °C (inclusiv amestecurile de white spirit și benzol), destinate utilizării drept carburanți sau combustibili

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri din materiale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din materiale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (3)

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2711

Gaze de sondă și alte hidrocarburi gazoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (3)

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2811

Trioxid de sulf

Fabricare din dioxid de sulf

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2840

Perborat de sodiu

Fabricare din tetraborat de disodiu pentahidrat

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

2843

Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 2843

ex 2852

Compuși ai mercurului constituiți din eteri interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziția 2909 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Compuși ai mercurului constituiți din acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2852 , 2932 , 2933 și 2934 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 29

Produse chimice organice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2905

Alcoolați metalici ai alcoolilor de la această poziție și ai etanolului; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 2905 . Cu toate acestea, alcoolații metalici de la această poziție pot fi utilizați, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); Glicerol

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția celor de la aceeași subpoziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași subpoziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2915 și 2916 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2932

Eteri interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziția 2909 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Acetali ciclici și semiacetali interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție.

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

2933

Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2932 și 2933 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

2934

Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la pozițiile 2932 , 2933 și 2934 utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 31

Îngrășăminte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale.

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din materiale dintr-o altă „grupă” (4) de la această poziție. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale din aceeași grupă ca și produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3404

Ceară artificială și ceară preparată:

Pe bază de parafină, de ceară de petrol, ceară obținută din minerale bituminoase, din reziduuri de parafină

Fabricare din materiale de la orice poziție.

Capitolul 35

Substanțe albuminoide; amidon și fecule modificate; cleiuri; enzime

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3803

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3805

Esență de terebentină sulfatată, epurată

Epurare prin distilarea sau rafinarea esenței de terebentină sulfatată, brută

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

3806 30

Gume esteri

Fabricare din acizi rezinici

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3807

Smoală neagră (smoală sau gudron vegetal)

Distilare a gudronului de lemn

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

3809 10

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte: Pe bază de substanțe amilacee

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 3823

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la poziția 2905 44

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția celor de la aceeași subpoziție cu produsul și a materialelor de la subpoziția 2905 44 . Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași subpoziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul.

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3907

Copolimeri obținuți din copolimeri policarbonați și copolimeri acrilonitril-butadien-stiren (ABS)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului (5)

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Poliester

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare din policarbonat de tetrabrom-(bisfenol A)

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3920

Folii sau pelicule din ionomeri

Fabricare dintr-o sare parțial termoplastică, care este un copolimer al etilenei și al acidului metacrilic, parțial neutralizat cu ioni metalici, în principal de zinc și de sodiu

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3921

Benzi metalizate din materiale plastice

Fabricare din benzi de poliester cu un grad mare de transparență și cu o grosime mai mică de 23 de microni (6)

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

4012

Anvelope pneumatice reșapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru anvelope și „flapsuri”, din cauciuc:

 

 

Anvelope pneumatice și bandaje (pline sau goale), reșapate, din cauciuc

Reșaparea anvelopelor uzate

 

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile 4011 și 4012

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

4101 până la 4103

Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite; piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) la capitolul 41; alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) la capitolul 41

Fabricare din materiale de la orice poziție.

4104 până la 4106

Piei tăbăcite sau semifinite, depărate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări

Retăbăcirea pieilor tăbăcite sau pretăbăcite de la subpozițiile 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 sau 4106 91

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

4107 , 4112 , 4113

Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, materialele de la subpozițiile 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 și 4106 92 pot fi utilizate numai dacă pieile tăbăcite sau semifinite sunt supuse unei operațiuni de retăbăcire în stare uscată

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

4301

Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți utilizate în blănărie), altele decât pieile brute de la poziția 4101 , 4102 sau 4103

Fabricare din materiale de la orice poziție.

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau apretate, asamblate:

 

 

În formă dreptunghiulară, de cruce și forme similare

Albire sau vopsire, cu tăierea și asamblarea pieilor brute tăbăcite sau apretate, neasamblate

 

Altele

Fabricare din piei brute tăbăcite sau apretate, neasamblate

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

Fabricare din piei brute tăbăcite sau finisate, neasamblate, de la poziția 4302

ex capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; cărbune de lemn; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

Geluire, șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

ex 4408

Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat) și foi pentru placaj, cu o grosime de maximum 6 mm, geluite, și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, cu o grosime de maximum 6 mm, geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap

Îmbinare, geluire, șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

ex 4410 până la ex 4413

Baghete și forme de lemn pentru mobilă, rame, decorațiuni interioare, magistrale electrice și alte articole similare

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn

Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune

ex 4418

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza panouri celulare de lemn sau șindrile („shingles” și „shakes”)

 

Baghete și forme de lemn

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4421

Lemn prelucrat pentru chibrituri; cuie de lemn pentru încălțăminte

Fabricare din lemn de la orice poziție, cu excepția lemnului profilat de la poziția 4409

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

5106 până la 5110

Fire din lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare (7)

5111 până la 5113

Țesături din lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal:

Țesere (7)

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 52

Bumbac; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

5204 până la 5207

Ață de cusut și fire din bumbac

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare (7)

5208 până la 5212

Țesături din bumbac:

Țesere (7)

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

5306 până la 5308

Fire din alte fibre textile vegetale; fire din hârtie

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare (7)

5309 până la 5311

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

Țesere (7)

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

5401 până la 5406

Fire, monofilamente și fire din filamente sintetice sau artificiale

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau filarea fibrelor naturale (7)

5407 și 5408

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale:

Țesere (7)

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

5501 până la 5507

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale

5508 până la 5511

Fire și ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare (7)

5512 până la 5516

Țesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:

Țesere (7)

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și articole din acestea; cu următoarele excepții:

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau filarea fibrelor naturale

sau

Plușare însoțită de vopsire sau imprimare (7)

5602

Pâslă, chiar impregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată

 

 

Pâslă compactizată cu plăci cu ace

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de formarea țesăturii,

Cu toate acestea:

filamentele din polipropilenă de la poziția 5402 ,

fibrele din polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau

cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501 ,

în care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex,

pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Numai formarea țesăturii, în cazul pâslei din fibre naturale (7)

 

Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de formarea țesăturii,

sau

Numai formarea țesăturii, în cazul pâslei din fibre naturale (7)

5603

Articole nețesute, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

Orice procedeu care nu implică țesut, inclusiv tricotare (needle punching)

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile; fire textile, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau material plastic:

 

 

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile

Fabricare din fire și corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale textile

 

Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau filarea fibrelor naturale (7)

5605

Fire metalizate, chiar „îmbrăcate”, constituite din fire textile, benzi sau forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere, sau acoperite cu metal

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue (7)

5606

Fire „îmbrăcate”, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , „îmbrăcate” (altele decât cele de la poziția 5605 și altele decât firele de păr de cal „îmbrăcate”); fire tip chenille („omidă”); fire „cu bucleuri”

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue

sau

Filare însoțită de plușare

sau

Plușare însoțită de vopsire (7)

Capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile:

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de țesere

sau

Fabricare din fibre de nucă de cocos, fibre de sisal sau fibre de iută

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

sau

Înnodare (tufting) însoțită de vopsire sau de imprimare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare (7)

Cu toate acestea:

filamentele din polipropilenă de la poziția 5402 ,

fibrele din polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau

cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501 ,

din care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex, pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Țesătura de iută poate fi utilizată ca suport

ex capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii; cu următoarele excepții:

Țesere (7)

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

5805

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe), chiar confecționate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire a cărților sau pentru utilizări similare; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

Țesere însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

5902

Țesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistență din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoză:

 

 

Cu un conținut de materiale textile de maximum 90 % din greutate

Țesere

 

Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de țesere

5903

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu material plastic sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziția 5902

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

5904

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare (7)

5905

Tapete din materiale textile:

 

 

Impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu cauciuc, cu materiale plastice sau cu alte materiale, sau stratificate cu cauciuc, materiale plastice sau alte materiale

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

 

Altele

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de țesere

sau

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului (7):

5906

Țesături cauciucate, altele decât cele de la poziția 5902 :

 

 

Materiale tricotate sau croșetate

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de tricotare

sau

Tricotare însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

sau

Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare (7)

 

Alte țesături din fire din filamente sintetice, conținând materiale textile în proporție de minimum 90 %

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de țesere

 

Altele

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

sau

Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de țesere

5907

Alte țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri pentru studiouri sau pentru utilizări similare

Țesere însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

5908

Fitiluri textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, chiar impregnate:

 

 

Manșoane pentru lămpi cu incandescență, impregnate

Fabricare din tricoturi tubulare care servesc la fabricarea manșoanelor pentru lămpi

 

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

5909 până la 5911

Produse și articole textile pentru utilizări tehnice:

 

 

Discuri și coroane de polizat, altele decât cele din pâslă, de la poziția 5911

Țesere

 

Țesături de tipul celor utilizate în mod obișnuit la fabricarea hârtiei sau pentru alte utilizări tehnice, dublate cu pâslă sau nu, chiar impregnate sau îmbrăcate, tubulare sau fără capăt, cu urzeală și/sau băteală simplă sau multiplă, sau țesute plat, cu urzeală și/sau băteală multiplă de la poziția 5911

Țesere (7)

 

Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale SAU filarea fibrelor naturale sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue, însoțite de țesere (7)

sau

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

Capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de tricotare

sau

Tricotare însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

sau

Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare

sau

Torsadare sau texturare însoțită de tricotare, cu condiția ca valoarea firelor netorsadate/netexturate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

 

 

Obținute prin coaserea sau prin asamblarea în alt mod a două sau mai multe bucăți de țesături tricotate sau croșetate care au fost croite sau obținute direct în formă

Fabricare din țesături

 

Altele

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțite de tricotare (articole tricotate direct în formă)

sau

Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare (articole tricotate direct în formă) (7)

ex capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate; cu următoarele excepții:

Fabricare din țesături

6213 și 6214

Batiste, șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare:

 

 

Brodate

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)

SAU

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (8)

SAU

Confecționare precedată de imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție,finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului (7)  (8)

 

Altele

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)

sau

Confecționare precedată de imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție,finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului (7)  (8)

6217

Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212 :

 

 

Brodate

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (8)

 

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)

sau

Îmbrăcare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului, însoțită de confecționare (inclusiv croire) (8)

 

Inserții pentru gulere și manșete, croite

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

6301 până la 6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat etc.; perdele etc.; alte stofe de mobilă:

 

 

Din pâslă, din materiale nețesute

Orice procedeu care nu implică țesut, inclusiv tricotare, urmat de confecționare (inclusiv croire)

 

Altele:

 

 

– –

Brodate

Țesere sau tricotare însoțită de confecționare (inclusiv croire)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (8)  (9)

 

– –

Altele

Țesere sau tricotare însoțită de confecționare (inclusiv croire)

6305

Saci și săculeți pentru ambalarea mărfurilor

Țesere sau tricotare și confecționare (inclusiv croire) (7)

6306

Prelate, storuri pentru exterior și umbrare; corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă; articole de camping:

 

 

Din materiale nețesute

Orice procedeu care nu implică țesut, inclusiv tricotare, urmat de confecționare (inclusiv croire)

 

Altele

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire) (7)  (8)

sau

Îmbrăcare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului, însoțită de confecționare (inclusiv croire)

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

6308

Seturi compuse din bucăți de țesături și din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea covoarelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea, pot fi utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 25 % din prețul franco fabrică al setului

ex capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția ansamblurilor de fețe de încălțăminte fixate de talpa interioară sau de alte componente ale tălpii de la poziția 6406

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv fețele, chiar fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare detașabile, branțuri și articole similare detașabile; ghetre, jambiere și articole similare și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

ex capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 6803

Articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)

Fabricare din ardezie prelucrată

ex 6812

Articole din azbest; articole din amestecuri pe bază de azbest sau din amestecuri pe bază de azbest și carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex 6814

Articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport din hârtie, din carton sau din alte materiale

Fabricare din mică prelucrată (inclusiv mică aglomerată sau reconstituită)

Capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

7006

Sticlă de la pozițiile 7003 , 7004 sau 7005 , curbată, bizotată (tăiată oblic), gravată, perforată

 

 

Plăci de sticlă (substraturi) acoperite cu un strat subțire de dielectric, semiconductoare în conformitate cu standardele SEMII (10)

Fabricare din plăci de sticlă neacoperite (substraturi) de la poziția 7006

 

Altele

Fabricare din materiale de la poziția 7001

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea totală a obiectului de sticlă netăiat să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

7013

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuințelor sau pentru utilizări similare (altele decât cele de la pozițiile 7010 sau 7018 )

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea totală a obiectului de sticlă netăiat să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Decorarea manuală (cu excepția serigrafiei) a obiectelor din sticlă suflate manual, cu condiția ca valoarea totală a sticlei suflate manual să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 7019

Articole (altele decât fire) din fibre de sticlă

Fabricare din:

șuvițe, semitort (rovings) și fire, necolorate, tăiate sau nu sau

vată de sticlă

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

7106 , 7108 și 7110

Metale prețioase:

 

 

Sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 7106 , 7108 și 7110

sau

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la poziția 7106 , 7108 sau 7110

sau

Fuziunea și/sau alierea metalelor prețioase de la poziția 7106 , 7108 sau 7110 , între ele sau cu metale comune

 

Semiprelucrate sau sub formă de pulbere

Fabricare din metale prețioase sub formă brută

ex 7107 , ex 7109 și ex 7111

Metale placate sau dublate cu metale prețioase, semiprelucrate

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă brută

7115

Alte articole din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

7117

Imitații de bijuterii

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare din părți de metale comune, neaurite, neargintate și neplatinate, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 73

Articole din fontă, din fier sau din oțel; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

ex 7301

Palplanșe

Fabricare din materiale de la poziția 7207

7302

Materiale de construcție pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese special concepute pentru așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor

Fabricare din materiale de la poziția 7206

7304 , 7305 și 7306

Tuburi, țevi și profile tubulare, din fier (cu excepția fontei) sau din oțel

Fabricare din materiale de la pozițiile 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 sau 7224

ex 7307

Accesorii de țevărie din oțeluri inoxidabile

Turnare, găurire, alezare, filetare, debavurare și sablare a eboșelor forjate cu condiția ca valoarea totală a eboșelor forjate să nu depășească 35 % din prețul franco fabrică al produsului

7308

Construcții și părți de construcții (de exemplu poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri, obloane, balustrade) din fontă, din fier sau din oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406 ; table, tole, tije, bare, profile, țevi și produse similare, din fontă, din fier sau din oțel, pregătite în vederea utilizării lor în construcții

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, profilele obținute prin sudare de la poziția 7301 nu pot fi utilizate

ex 7315

Lanțuri antiderapante

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 7315 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 74

Cupru și articole din cupru; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

7601

Aluminiu sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție

7607

Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 7606

ex capitolul 78

Plumb și articole din plumb; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

7801

Plumb sub formă brută:

 

 

Plumb rafinat

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deșeurile și resturile de la poziția 7802

Capitolul 80

Staniu și articole din staniu

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

ex capitolul 82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8206

Unelte de la cel puțin două din pozițiile 8202 –8205 , condiționate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la pozițiile 8202 –8205 . Cu toate acestea, pot fi incluse în set unelte de la pozițiile 8202 -8205 , cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

8211

Cuțite (altele decât cele de la poziția 8208 ) cu lamă tăietoare sau zimțată, inclusiv cosoare care se închid, și lamele acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate lame de cuțit și mânere din metale comune

8214

Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, cuțite de tăiat hârtie); Instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate mânere din metale comune

8215

Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și articole similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate mânere din metale comune

ex capitolul 83

Articole diverse din metale comune; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8302

Alte decorațiuni, articole de feronerie și articole similare pentru construcții și pentru închizători automate pentru uși

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate alte materiale de la poziția 8302 , cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8306

Statuete și alte obiecte de ornament, din metale comune

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate alte materiale de la poziția 8306 , cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8401

Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare; mașini și aparate pentru separare izotopică

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8427

Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8501 , 8502

Motoare și generatoare electrice; Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8503

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8513

Lămpi electrice portabile, care funcționează cu ajutorul sursei proprii de energie (de exemplu, cu pile, cu acumulatoare, electromagnetice), altele decât aparatele de iluminat de la poziția 8512

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8519

Aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8522

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8522

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8523

Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, dar neînregistrate, altele decât produsele de la capitolul 37

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate de fotografiat digitale și alte camere video cu înregistrare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8529

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8529

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8529

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune; aparate receptoare de televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8529

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8535 până la 8537

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice; conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice; tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi pentru comanda sau distribuirea electricității

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8538

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8540 11 și 8540 12

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8542 31 – 8542 33 și 8542 39

Circuite integrate monolitice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Operațiunea de difuziune, în care circuitele integrate sunt formate pe un substrat semiconductor prin introducerea selectivă a unui dopant corespunzător, chiar asamblat și/sau testat într-o țară neparticipantă la sistem

8544

Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8545

Electrozi din cărbune, perii din cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii și alte articole din grafit sau din alt cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8546

Izolatori electrici din orice material

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8547

Piese izolante, în întregime din materiale izolante sau conținând piese simple metalice de asamblare (de exemplu, dulii cu filet), încorporate în masă, pentru mașini, aparate sau instalații electrice, altele decât izolatorii de la poziția 8546 ; tuburile izolatoare și piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8548

Deșeuri și resturi de pile, de baterii de pile și de acumulatoare electrice; pile și baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatoare electrice scoase din uz; părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la acest capitol

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; material fix de căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului.

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 87

Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8711

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9002

Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9033

Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 91

Ceasuri și orologii și componente ale acestora

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 94

Mobilă; articole de pat, saltele și suporturi pentru saltele, perne și articole similare; aparate de iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 9506

Crose de golf și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate eboșe pentru fabricarea capetelor croselor de golf

ex capitolul 96

Articole diverse, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9601 și 9602

Fildeș, os, carapace de broască țestoasă, coarne de animale, corali, sidef și alte materiale de origine animală pentru tăiat, prelucrate, și articole din aceste materiale (inclusiv produsele obținute prin turnare).

Materiale vegetale sau minerale, prelucrate, pentru fasonat, și articole din aceste materiale; articole modelate sau fasonate din ceară, parafină, stearină, gumă sau rășini naturale sau din paste pentru mulaje și alte articole modelate sau fasonate, nedenumite și necuprinse în altă parte; gelatină neîntărită prelucrată (cu excepția celei de la poziția 3503 ) și articole din gelatină neîntărită

Fabricare din materiale de la orice poziție

9603

Pensule și perii, inclusiv cele care constituie părți de mașini, de aparate sau de vehicule, mături mecanice pentru folosire manuală, altele decât cele cu motor, pămătufuri; fire și pămătufuri pregătite pentru confecționarea periilor; tampoane și rulouri pentru vopsit, raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice similare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9605

Seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea, pot fi utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

9606

Nasturi, butoni și capse; forme pentru nasturi și alte părți ale acestora; eboșe de nasturi

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9608

Stilouri și pixuri cu bilă; stilouri și marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase; stilouri cu peniță și alte stilouri; trăgătoare pentru desen; creioane mecanice sau culisante; portcreioane și articole similare; părți (inclusiv capace și agățători) ale acestor articole, cu excepția celor de la poziția 9609

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție ca și produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza penițe sau vârfuri de peniță de la aceeași poziție cu produsul

9612

Panglici pentru mașini de scris și panglici similare, impregnate sau altfel pregătite pentru a lăsa amprente, chiar montate pe bobine sau în carcase; tușiere, chiar impregnate, cu sau fără cutie

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

9613 20

Brichete de buzunar, cu gaz, reîncărcabile

Fabricare în cadrul căreia valoarea totală a materialelor de la poziția 9613 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9614

Pipe (inclusiv capete de pipe), port-țigări, port-țigarete și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție


(1)  Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de asociere UE-Iordania de modificare a protocolului 3 la Acordul euro-mediteraneean, referitor la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă (JO L 209, 31.7.2006, p. 30).

(2)  Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 și 7.3.

(3)  Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea nota introductivă 7.2.

(4)  „Grupă” înseamnă orice parte a textului de la o poziție, separată de restul textului prin punct și virgulă.

(5)  În cazul produselor compuse din materiale clasificate la pozițiile 3901-3906, pe de o parte, și la pozițiile 3907-3911, pe de altă parte, această restricție se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutății în produs.

(6)  Următoarele benzi sunt considerate cu grad mare de transparență: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 1003-16 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate), este sub 2 %.

(7)  Pentru condițiile speciale legate de produsele confecționate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5.

(8)  A se vedea nota introductivă 6.

(9)  Pentru articolele tricotate sau croșetate, neelastice sau necauciucate, obținute prin asamblarea sau coaserea unor bucăți de țesături tricotate sau croșetate (croite sau obținute direct în formă), a se vedea nota introductivă 6.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente Semiconductoare și Materiale)”