29.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/79


DECIZIA NR. 2/2016 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA

din 3 decembrie 2015

de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2016/121]

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, semnat la Bruxelles la 22 iulie 1972 (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 11,

având în vedere Protocolul nr. 3 la acord, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (denumit în continuare „Protocolul nr. 3”),

întrucât:

(1)

Articolul 11 din acord face trimitere la Protocolul nr. 3 care stabilește regulile de origine și prevede cumulul de origine între UE, Elveția (inclusiv Liechtenstein), Islanda, Norvegia, Turcia, Insulele Feroe și participanții la Procesul de la Barcelona (2).

(2)

Conform articolului 39 din Protocolul nr. 3, Comitetul mixt prevăzut la articolul 29 din acord poate decide să modifice dispozițiile respectivului protocol.

(3)

Obiectivul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (3) (denumită în continuare „convenția”) este să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine, aflate în prezent în vigoare în țările din zona paneuro-mediteraneeană, cu un act juridic unic.

(4)

UE și Elveția au semnat convenția la 15 iunie 2011.

(5)

UE și Elveția și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012, respectiv la 28 noiembrie 2011. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatul (3), convenția a intrat în vigoare pentru UE și Elveția la 1 mai 2012, respectiv la 1 ianuarie 2012.

(6)

Convenția a inclus participanții la procesul de stabilizare și de asociere și Republica Moldova în zona de cumul de origine paneuro-mediteraneeană.

(7)

Protocolul nr. 3 la acord ar trebui prin urmare modificat, astfel încât să facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul nr. 3 la acord, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 februarie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2015.

Pentru Comitetul mixt

Președintele

Luc DEVIGNE


(1)  JO L 300, 31.12.1972, p. 189.

(2)  Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Cisiordania și Fâșia Gaza, Siria și Tunisia.

(3)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANEXĂ

„PROTOCOLUL NR. 3

privind definirea conceptului de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

În sensul punerii în aplicare a prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile pertinente din apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (1) (denumită în continuare «convenția»).

Toate trimiterile la «acordul relevant» din apendicele I și din dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării, aceste litigii sunt înaintate Comitetului mixt.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificări ale protocolului

Comitetul mixt poate decide să modifice dispozițiile prezentului protocol.

Articolul 4

Denunțarea convenției

(1)   Dacă fie UE, fie Elveția notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a denunța convenția conform articolului 9 al acesteia, UE și Elveția declanșează imediat negocieri privind regulile de origine, în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a respectivelor reguli de origine nou negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine prevăzute în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente ale apendicelui II la convenție, aplicabile la momentul denunțării. Cu toate acestea, din momentul denunțării, regulile de origine prevăzute în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente din apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între UE și Elveția.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii – cumulul

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (5) și articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, UE, Turcia și participanții la procesul de stabilizare și de asociere și Republica Moldova, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.”


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.