16.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/3


ACORD DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE

între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo (*), pe de altă parte

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea” sau „UE”, și COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, denumită în continuare „Euratom”,

pe de o parte, și

KOSOVO (*),

pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile strânse care există între părți și valorile pe care acestea le au în comun, precum și dorința lor de a consolida aceste legături și de a instaura o relație strânsă și durabilă, bazată pe reciprocitate și interese comune, relație care ar trebui să permită Kosovo să își consolideze și să își extindă relațiile cu UE;

AVÂND ÎN VEDERE importanța prezentului acord, în cadrul procesului de stabilizare și de asociere (PSA) cu Balcanii de Vest, în vederea instituirii și consolidării unei ordini europene stabile bazate pe cooperare, pentru care UE reprezintă un element de bază;

AVÂND ÎN VEDERE că UE este dispusă să ia măsuri concrete în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovo și apropierea între acesta și UE, în concordanță cu perspectiva regiunii, integrând Kosovo în fluxul politic și economic european, prin intermediul participării continue a Kosovo la PSA, cu scopul de a îndeplini criteriile relevante și condiționalitățile PSA, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce privește cooperarea regională; acest proces va conduce la progrese în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovo și apropierea acestuia de UE, dacă circumstanțele obiective vor permite acest lucru iar Kosovo va îndeplini condițiile definite de Consiliul European de la Copenhaga din 21-22 iunie 1993, precum și condiționalitățile menționate anterior;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a contribui, prin mijloace adecvate, la stabilizarea politică, economică și instituțională a Kosovo, precum și a regiunii, prin dezvoltarea societății civile și democratizare, consolidarea instituțiilor și reforma administrației publice, integrarea comerțului regional și o cooperare economică sporită, cooperarea extinsă, inclusiv în domeniul justiției și afacerilor interne, precum și consolidarea securității;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de extinderea libertăților politice și economice, care reprezintă însuși fundamentul prezentului acord, precum și angajamentul acestora de a respecta drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților și grupurilor vulnerabile;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților în favoarea unor instituții bazate pe supremația legii, a bunei guvernanțe și a principiilor democratice, prin intermediul unui sistem pluripartit, cu alegeri libere și corecte;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a respecta principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în special cele din Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa din 1975 (denumit în continuare „Actul final de la Helsinki”), precum și ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă din 1990;

REAFIRMÂND angajamentul părților de a pune în aplicare obligațiile internaționale, în special, dar nu numai, legate de protecția drepturilor omului și protecția persoanelor care aparțin minorităților și grupurilor vulnerabile și, în acest sens, luând act de angajamentul Kosovo de a se conforma instrumentelor internaționale relevante;

REAFIRMÂND dreptul de returnareal tuturor refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării și dreptul la protecția proprietății acestora, precum și alte drepturi ale omului conexe;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de principiile economiei de piață și față de dezvoltarea durabilă, precum și disponibilitatea UE de a contribui la reformele economice din Kosovo;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților în favoarea liberului schimb, în conformitate cu principiile Organizației Mondiale a Comerțului (denumită în continuare „OMC”), care trebuie aplicate în mod transparent și nediscriminatoriu;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a consolida dialogul politic privind aspectele de interes comun, inclusiv aspectele regionale;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă combaterii criminalității organizate și a corupției, cooperării consolidate în lupta împotriva terorismului, în conformitate cu acquis-ul UE, precum și prevenirii migrației neregulamentare, sprijinind în același timp mobilitatea într-un mediu în care se respectă legea și în condiții de securitate;

CONVINSE că prezentul acord va crea un nou climat pentru relațiile economice dintre părți și mai ales pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor, factori cruciali pentru restructurarea economică și modernizare;

LUÂND ÎN CONSIDERARE angajamentul Kosovo de a-și apropia legislația de cea a UE în domeniile relevante și de a o pune efectiv în aplicare;

ȚINÂND SEAMA de dorința UE de a acorda un sprijin decisiv pentru punerea în aplicare a reformelor și de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare și de asistență tehnică, financiară și economică, pe o bază indicativă multianuală globală, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru;

LUÂND ACT DE FAPTUL că prezentul acord nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în concordanță cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo;

LUÂND ACT DE FAPTUL că angajamentele și cooperarea antamate de Uniune în temeiul prezentului acord privesc numai domeniile care fac obiectul acquis-ului UE sau politicilor existente ale Uniunii;

LUÂND ACT DE FAPTUL că procedurile interne ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre”) se pot aplica la primirea de documente emise de autoritățile Kosovo în temeiul prezentului acord;

LUÂND ACT DE FAPTUL că negocierile pentru instituirea unei Comunități a Transporturilor cu Balcanii de Vest sunt în curs;

REAMINTIND Reuniunea la nivel înalt de la Zagreb din 2000, care a invitat la continuarea consolidării relațiilor prin intermediul PSA, precum și la o cooperare regională sporită;

REAMINTIND că Consiliul European de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003 a reconfirmat PSA ca fiind cadrul politic al relațiilor dintre UE și Balcanii de Vest și a fost subliniată perspectiva integrării în UE pe baza progreselor individuale înregistrate în cadrul reformei și a meritelor individuale;

REAMINTIND angajamentele Kosovo în contextul Acordului central european de comerț liber, semnat la București la 19.12.2006, încheiat în scopul de a spori capacitatea regiunii de a atrage investiții și perspectivele sale de integrare în economia mondială, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru;

DORNICE să instituie o cooperare culturală mai strânsă și să dezvolte schimburi de informații;

LUÂND ACT DE FAPTUL că, în cazul în care părțile decid, în cadrul prezentului acord, să adere la acorduri specifice privind spațiul de libertate, securitate și justiție, pe care UE ar urma să le încheie în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dispozițiile unor astfel de acorduri specifice viitoare nu vor fi obligatorii pentru Regatul Unit și/sau Irlanda, decât dacă UE, simultan cu Regatul Unit și/sau cu Irlanda, în ceea ce privește relațiile lor bilaterale anterioare, informează Kosovo că astfel de acorduri specifice viitoare au devenit obligatorii pentru Regatul Unit și/sau Irlanda, ca parte a UE, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, orice măsuri interne ulterioare ale UE care ar urma să fie adoptate în temeiul titlului V menționat anterior pentru a pune în aplicare prezentul acord nu vor fi obligatorii pentru Regatul Unit și/sau Irlanda, decât dacă acestea notifică faptul că doresc să participe la măsurile respective sau le acceptă în conformitate cu Protocolul nr. 21. Luând act, de asemenea, de faptul că astfel de acorduri specifice sau de măsuri interne ulterioare ale UE ar intra sub incidența Protocolului nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Se instituie prin prezentul acord o asociere între UE, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte.

(2)   Obiectivele acestei asocieri sunt:

(a)

sprijinirea eforturilor Kosovo de a consolida democrația și supremația legii;

(b)

contribuția la stabilitatea politică, economică și instituțională în Kosovo, precum și la stabilizarea regiunii;

(c)

asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;

(d)

sprijinirea eforturilor Kosovo de a dezvolta cooperarea sa economică și internațională, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, inclusiv prin apropierea legislației sale de cea a UE;

(e)

sprijinirea eforturilor Kosovo de a finaliza procesul de tranziție spre o economie de piață funcțională;

(f)

promovarea unor relații economice armonioase și dezvoltarea progresivă a unei zone de liber schimb între UE și Kosovo;

(g)

promovarea cooperării regionale în toate domeniile reglementate de prezentul acord.

Articolul 2

Niciunul dintre termenii, formulările sau definițiile utilizate în prezentul acord, inclusiv în anexele și protocoalele la acesta, nu constituie o recunoaștere a Kosovo ca stat independent de către UE și nici nu constituie recunoașterea Kosovo în capacitatea respectivă de către statele membre individuale, în cazul în care acestea nu au făcut acest lucru.

TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 3

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite din 1948 și definite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950, în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internațional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) și a mecanismului său rezidual, precum și cu Curtea Penală Internațională, respectarea supremației legii și a principiilor economiei de piață, astfel cum sunt reflectate în documentul Conferinței de la Bonn privind cooperarea economică a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, stau la baza politicilor UE și ale Kosovo și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

Articolul 4

Kosovo se angajează să se conformeze dreptului internațional și instrumentelor internaționale, în special, dar nu numai, privnd protecția drepturilor omului și a drepturilor fundamentale și privind protecția persoanelor care aparțin minorităților, fără niciun fel de discriminare.

Articolul 5

Kosovo se angajează să își continue eforturile în direcția unei îmbunătățiri vizibile și durabile a relațiilor cu Serbia și a unei cooperări eficace cu misiunea din cadrul politicii de securitate și apărare comune în cursul desfășurării acesteia, astfel cum este definită la articolul 13. Aceste angajamente constituie principii esențiale ale prezentului acord și susțin dezvoltarea relațiilor și a cooperării dintre părți. În cazul nerespectării de către Kosovo a acestor angajamente, UE poate lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv suspendarea totală sau parțială a prezentului acord.

Articolul 6

Părțile reafirmă faptul că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu ar trebui să rămână nepedepsite și că aducerea acestora în fața justiției ar trebui asigurată prin măsuri la nivel intern sau internațional.

În această privință, Kosovo se angajează, în special, să coopereze pe deplin cu TPII și cu mecanismul rezidual al acestuia, precum și în cadrul tuturor celorlalte cercetări și urmăriri penale desfășurate sub auspicii internaționale.

De asemenea, Kosovo se angajează să se conformeze Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și, în acest sens, să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestuia la nivel intern.

Articolul 7

Dezvoltarea cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate, precum și respectul față de drepturile omului, inclusiv față de drepturile persoanelor care aparțin minorităților, sunt valori centrale ale PSA. Încheierea și punerea în aplicare a prezentului acord se desfășoară în cadrul PSA și au la bază meritele proprii ale Kosovo.

Articolul 8

Kosovo se angajează să continue să promoveze cooperarea și relațiile de bună vecinătate în regiune, inclusiv un nivel adecvat de concesii reciproce în ceea ce privește circulația persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor și a serviciilor, precum și dezvoltarea proiectelor de interes comun în diferite domenii, inclusiv supremația legii. Acest angajament constituie un factor esențial în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie, astfel, la stabilitatea regională.

Articolul 9

Asocierea se realizează progresiv și integral pe parcursul unei perioade de zece ani.

Consiliul de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „CSA”) instituit în temeiul articolului 126 reexaminează anual punerea în aplicare a prezentului acord și adoptarea și punerea în aplicare de către Kosovo a reformelor juridice, administrative, instituționale și economice. Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului și în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Aceasta este consecventă cu mecanismele instituite în temeiul PSA, în special cu raportul intermediar privind progresele referitor la PSA.

Pe baza reexaminării menționate, CSA emite recomandări și poate lua decizii.

În cazul în care reexaminarea identifică dificultăți deosebite, acestea pot fi înaintate mecanismelor de soluționare a litigiilor instituite în temeiul prezentului acord.

Cel târziu în al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA efectuează o reexaminare amănunțită a punerii în aplicare a prezentului acord. Pe baza acestei reexaminări, CSA evaluează progresele înregistrate de Kosovo și poate lua decizii în ceea ce privește următoarele etape ale procesului de asociere. CSA desfășoară o procedură similară înainte de sfârșitul celui de-al zecelea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Dacă rezultatele reexaminării justifică acest lucru, CSA poate adopta o decizie de prelungire a perioadei prevăzute la primul paragraf cu cel mult cinci ani. În absența unor astfel de decizii ale CSA, prezentul acord continuă să fie pus în aplicare conform prezentelor dispoziții.

Reexaminarea menționată anterior nu se aplică în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, cu privire la care este prevăzut un calendar specific în titlul IV.

Articolul 10

Prezentul acord este întru totul compatibil cu dispozițiile relevante ale Acordurilor OMC, în special cu articolul XXIV din Acordul general pentru tarife și comerț 1994 (GATT 1994) și cu articolul V din Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS), și este pus în aplicare în conformitate cu acestea.

TITLUL II

DIALOGUL POLITIC

Articolul 11

(1)   În contextul prezentului acord se continuă dezvoltarea dialogului politic între părți. Acest dialog însoțește și consolidează apropierea dintre UE și Kosovo și contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate și de noi forme de cooperare între părți.

(2)   Dialogul politic urmărește să promoveze în special:

(a)

participarea Kosovo în cadrul comunității democratice internaționale, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru;

(b)

realizarea de progrese în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovo și apropierea de UE, în concordanță cu perspectiva europeană a regiunii, pe baza meritelor individuale și în conformitate cu angajamentele Kosovo în temeiul articolului 5 din prezentul acord;

(c)

creșterea convergenței cu anumite măsuri din cadrul politicii externe și de securitate comună, în special cu măsurile restrictive luate de UE împotriva unor țări terțe, a unor persoane fizice sau juridice sau a unor entități fără caracter statal, inclusiv prin schimbul de informații, după caz, și, în special, în privința aspectelor care pot avea un impact considerabil asupra părților;

(d)

o cooperare regională eficace, favorabilă incluziunii și reprezentativă și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate în Balcanii de Vest.

Articolul 12

Părțile întrețin un dialog politic privind celelalte aspecte care fac obiectul prezentului acord.

Articolul 13

(1)   Dialogul politic și dialogul în materie de politici, după caz, contribuie la procesul de normalizare a relațiilor dintre Kosovo și Serbia.

(2)   Astfel cum se prevede la articolul 5, Kosovo se angajează să își continue eforturile în direcția unei îmbunătățiri vizibile și durabile a relațiilor cu Serbia. Acest proces trebuie să asigure faptul că atât Kosovo, cât și Serbia își pot urma fiecare calea europeană, evitând ca oricare dintre ele să o blocheze pe cealaltă în eforturile sale, și ar trebui să conducă treptat către normalizarea globală a relațiilor dintre Kosovo și Serbia, sub forma unui acord cu forță juridică obligatorie, cu obiectivul ca ambele să fie în măsură să își exercite pe deplin drepturile și să își respecte pe deplin obligațiile.

(3)   În contextul menționat anterior, Kosovo depune eforturi continue pentru:

(a)

a pune în aplicare cu bună credință toate acordurile la care s-a ajuns în cadrul dialogului cu Serbia;

(b)

a respecta pe deplin principiile unei cooperări regionale favorabile incluziunii;

(c)

a rezolva prin intermediul dialogului și în spiritul compromisului alte chestiuni nesoluționate, pe baza unor soluții practice și durabile, și a coopera cu Serbia în privința aspectelor de ordin tehnic și juridic necesare;

(d)

a coopera în mod eficace cu misiunea din cadrul politicii de securitate și apărare comune în cursul desfășurării acesteia și să contribuie activ la îndeplinirea completă și neîngrădită a mandatului său pe teritoriul Kosovo.

(4)   CSA reexaminează periodic progresele acestui proces și poate lua decizii și adopta recomandări în această privință. Comitetul de stabilizare și de asociere poate sprijini acest proces în conformitate cu articolul 129.

Articolul 14

(1)   Dialogul politic și cel în materie de politici se desfășoară în principal în cadrul CSA, care deține responsabilitatea generală cu privire la orice chestiune pe care părțile ar dori să o supună atenției sale.

(2)   La cererea oricăreia dintre părți, aceste dialoguri pot, de asemenea, să se desfășoare sub următoarele forme:

(a)

reuniuni, în cazul în care este necesar, între înalți funcționari reprezentând Kosovo, pe de o parte, și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și/sau un reprezentant al Comisiei, pe de altă parte;

(b)

utilizarea deplină a tuturor canalelor de comunicare corespunzătoare dintre părți, inclusiv contacte corespunzătoare în țări nemembre UE și în cadrul unor organizații internaționale și al altor foruri internaționale, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru;

(c)

orice alte mijloace care ar aduce o contribuție utilă la consolidarea, dezvoltarea și accelerarea acestor dialoguri, inclusiv cele identificate în Agenda de la Salonic, adoptată în cadrul Concluziilor Consiliului European de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003.

Articolul 15

Dialogul politic la nivel parlamentar se desfășoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere instituite în temeiul articolului 132.

TITLUL III

COOPERAREA REGIONALĂ

Articolul 16

În conformitate cu angajamentul său în temeiul articolelor 5 și 13, în favoarea păcii și a stabilității la nivel internațional și regional, precum și a dezvoltării unor relații de bună vecinătate, Kosovo promovează activ cooperarea regională. UE, prin intermediul unor instrumente adecvate, inclusiv al asistenței pentru proiecte având o dimensiune regională sau transfrontalieră/transteritorială, poate susține aceste eforturi.

Atunci când Kosovo are în vedere consolidarea cooperării sale cu una dintre țările menționate la articolele 17, 18 și 19, aceasta informează și consultă UE în conformitate cu dispozițiile titlului X.

Kosovo continuă să pună în aplicare Acordul central european de comerț liber.

Articolul 17

Cooperarea cu țările care au semnat un acord de stabilizare și de asociere

După semnarea prezentului acord, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, Kosovo inițiază negocieri cu țările care au semnat deja un acord de stabilizare și de asociere cu UE, în vederea încheierii unor convenții bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea cooperării dintre acestea.

Principalele elemente ale convențiilor în cauză sunt:

(a)

dialogul politic;

(b)

instituirea de zone de liber schimb, în conformitate cu dispozițiile relevante ale OMC;

(c)

concesii reciproce privind circulația lucrătorilor, stabilirea, prestarea de servicii, plățile curente și circulația capitalurilor, precum și alte politici legate de circulația persoanelor, la un nivel echivalent celui prevăzut de acordurile de stabilizare și de asociere pe care țara respectivă le-a încheiat cu UE;

(d)

dispoziții privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul libertății, securității și justiției.

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz.

Convențiile se încheie în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 18

Cooperarea cu țările vizate de PSA

Kosovo continuă cooperarea regională cu țările vizate de PSA, în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, precum și în alte domenii legate de PSA, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord.

Articolul 19

Cooperarea cu țările candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA

Kosovo consolidează cooperarea și, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, încheie convenții privind cooperarea cu orice țări candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA, în domeniile de cooperare vizate de prezentul acord și în alte domenii de interes comun pentru Kosovo și țările respective. Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv alinierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Kosovo și țările respective la partea corespunzătoare a relațiilor dintre UE și Kosovo.

TITLUL IV

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Articolul 20

(1)   UE și Kosovo instituie progresiv o zonă de liber schimb bilaterală, pentru o perioadă de maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu prezentul acord, precum și în conformitate cu GATT 1994 și cu dispozițiile incluse în acordurile OMC relevante. În acest sens, părțile țin seama de cerințele specifice stabilite la alineatele (2) - (6) ale prezentului articol.

(2)   În comerțul dintre părți, la clasificarea mărfurilor se aplică Nomenclatura combinată.

(3)   În sensul prezentului acord, taxele vamale și taxele cu efect echivalent taxelor vamale includ orice taxă sau impunere legată de importul sau exportul unei mărfi, inclusiv orice formă de suprataxă sau supraimpunere în legătură cu un astfel de import sau export, dar nu includ niciun fel de:

(a)

taxe echivalente unor taxe interne impuse în conformitate cu dispozițiile articolului III alineatul (2) din GATT 1994;

(b)

măsuri antidumping sau compensatorii;

(c)

redevențe sau taxe proporționale cu costurile serviciilor prestate.

(4)   Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile tarifare succesive prevăzute de prezentul acord este:

(a)

pentru UE, tariful vamal comun al UE, instituit în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1), aplicat efectiv erga omnes la data semnării prezentului acord;

(b)

Pentru Kosovo, tariful aplicat de Kosovo la 31 decembrie 2013.

(5)   În cazul în care, după semnarea prezentului acord, se aplică erga omnes o reducere tarifară, taxa redusă înlocuiește taxa vamală de bază menționată la alineatul (4), de la data la care se aplică reducerea respectivă.

(6)   UE și Kosovo își comunică reciproc taxele lor de bază respective și orice modificări ale acestora.

CAPITOLUL I

Produse industriale

Articolul 21

Definiție

(1)   Prezentul capitol se aplică produselor originare din UE sau din Kosovo enumerate în capitolele 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepția produselor enumerate în anexa I alineatul I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(2)   Comerțul dintre părți cu produse reglementate de Tratatul de instituire a unei Comunități Europene a Energiei Atomice se desfășoară în conformitate cu tratatul respectiv.

Articolul 22

Concesiile acordate de UE privind produsele industriale

1.   (1) La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent la importul în UE de produse industriale originare din Kosovo.

La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor în UE de produse industriale originare din Kosovo.

Articolul 23

Concesiile acordate de Kosovo privind produsele industriale

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale la importul în Kosovo de produse industriale originare din UE, altele decât cele enumerate în anexa I.

(2)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele cu efect echivalent taxelor vamale la importul în Kosovo de produse industriale originare din UE.

(3)   Taxele vamale la importul în Kosovo de produse industriale originare din UE enumerate în anexa I se reduc treptat și se elimină, în conformitate cu calendarul indicat în anexa respectivă.

(4)   La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor în Kosovo de produse industriale originare din UE.

Articolul 24

Taxe vamale și restricții la export

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord, UE și Kosovo elimină în schimburile comerciale dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent.

(2)   La data intrării în vigoare a prezentului acord, UE și Kosovo elimină între ele orice restricții cantitative la export și orice măsuri cu efect echivalent.

Articolul 25

Accelerarea reducerii taxelor vamale

Kosovo își declară disponibilitatea de a-și reduce taxele vamale aplicate în comerțul cu UE într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 23 în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză vor permite acest lucru.

CSA analizează situația în această privință și formulează recomandările corespunzătoare.

CAPITOLUL II

Agricultură Și Pescuit

Articolul 26

Definiție

(1)   Prezentul capitol se aplică schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești originare din UE sau din Kosovo.

(2)   Expresia „produse agricole și pescărești” desemnează produsele enumerate în capitolele 1-24 din Nomenclatura combinată (2) și produsele enumerate în anexa I alineatul I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(3)   Definiția de mai sus include peștii și produsele pescărești de la capitolul 3, pozițiile 1604 (Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește) și 1605 [Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate (cu excepția celor afumate)] și subpozițiile 0511 91 (Deșeuri de pește), 2301 20 (Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, din pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane) și ex 1902 20 (Paste alimentare umplute care conțin pești, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice în proporție de peste 20 % din greutate).

De asemenea, definiția include subpozițiile 1212 21 00 (Alge adecvate pentru consumul uman), ex 1603 00 (Extracte și sucuri de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice) și ex 2309 90 10 (Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor: produse numite „solubile” din pește), precum și 1504 10 și 1504 20 (Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

uleiuri din ficat de pește și fracțiunile acestora;

grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, altele decât uleiurile din ficat de pește).

Articolul 27

Produse agricole prelucrate

Protocolul I stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole prelucrate enumerate în protocolul respectiv.

Articolul 28

Concesiile acordate de UE privind importurile de produse agricole originare din Kosovo

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Kosovo.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent la importurile de produse agricole originare din Kosovo, altele decât cele de la pozițiile 0102 (Animale vii din specia bovine), 0201 (Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată), 0202 (Carne de animale din specia bovine, congelată), 1701 (Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă), 1702 [Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate] și 2204 (Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi de struguri, altele decât cele de la poziția 2009) din Nomenclatura combinată.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura combinată, pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, eliminarea se aplică numai părții ad valorem din taxa respectivă.

(3)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE stabilește taxele vamale aplicabile importurilor în UE de produse din categoria „baby beef” definite în anexa II și originare din Kosovo la 20 % din taxa ad valorem și 20 % din taxa specifică, astfel cum sunt stabilite în Tariful vamal comun, în limita unui contingent tarifar anual de 475 de tone exprimate în greutatea carcasei.

Articolul 29

Concesiile acordate de Kosovo privind produsele agricole

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din UE.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Kosovo:

(a)

elimină taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din UE, altele decât cele enumerate în anexa III;

(b)

reduce treptat taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din UE, enumerate în anexele IIIa, IIIb și IIIc, în conformitate cu calendarul indicat în anexele respective.

(3)   Taxa aplicabilă anumitor produse enumerate în anexa IIId este taxa vamală de bază aplicată în Kosovo la 31 decembrie 2013.

Articolul 30

Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase

Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul II este stabilit în protocolul respectiv.

Articolul 31

Concesiile acordate de UE privind peștele și produsele pescărești

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Kosovo.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Kosovo, altele decât cele enumerate în anexa IV. Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispozițiile respectivei anexe.

Articolul 32

Concesiile acordate de Kosovo privind peștele și produsele pescărești

(1)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din UE.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din UE, altele decât cele enumerate în anexa V. Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispozițiile respectivei anexe.

Articolul 33

Clauză de revizuire

Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale UE și ale politicilor Kosovo în materie de agricultură și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia din Kosovo, precum și evoluțiile care au loc în cadrul OMC, în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA examinează, pentru fiecare produs în parte, posibilitățile de acordare a unor concesii suplimentare în mod sistematic și pe bază de reciprocitate, în vederea unei mai mari liberalizări a comerțului cu produse agricole și pescărești.

Articolul 34

Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul

În pofida celorlalte dispoziții ale prezentului acord, în special a articolului 43, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 27, 28, 29, 30, 31 și 32 cauzează celeilalte părți o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părți inițiază de îndată consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere pentru a găsi o soluție corespunzătoare. Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Articolul 35

Protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole, pescărești și alimentare altele decât vinul și băuturile spirtoase

(1)   Kosovo oferă protecție indicațiilor geografice ale UE înregistrate în UE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (3), în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. Indicațiile geografice ale Kosovo sunt eligibile pentru înregistrarea în UE în condițiile prevăzute de regulamentul respectiv.

(2)   Indicațiile geografice menționate la alineatul (1) sunt protejate împotriva:

(a)

oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri protejate:

(i)

pentru produse comparabile care nu sunt conforme specificațiilor produsului aferente denumirii protejate; sau

(ii)

în măsura în care această utilizare exploatează reputația unei indicații geografice;

(b)

utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „produs(ă) ca la/în”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;

(c)

oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(d)

oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a unui produs similar.

(3)   O denumire propusă pentru înregistrare care este omonimă sau parțial omonimă cu o denumire deja protejată nu poate fi protejată decât dacă există, în practică, o distincție suficientă între condițiile de utilizare locală și tradițională, precum și între prezentarea denumirii omonime protejate ulterior și denumirea deja protejată, având în vedere necesitatea de a trata producătorii în cauză în mod echitabil și de a nu induce în eroare consumatorii. O denumire omonimă care induce consumatorii în eroare făcându-i să creadă că produsele provin dintr-un alt teritoriu nu se înregistrează, chiar dacă este exactă în ceea ce privește teritoriul, regiunea sau locul din care produsele respective sunt originare.

(4)   Kosovo refuză înregistrarea unei mărci comerciale a cărei utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2).

(5)   Mărcile comerciale a căror utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2) care au fost înregistrate în Kosovo sau au fost consacrate prin utilizare nu se mai utilizează după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Totuși, această dispoziție nu se aplică mărcilor înregistrate în Kosovo și mărcilor consacrate prin utilizare care sunt deținute de resortisanți ai țărilor terțe, cu condiția să nu fie de natură să inducă publicul în eroare, în orice fel, în ceea ce privește calitatea, specificațiile și originea geografică a mărfurilor.

(6)   Orice utilizare a indicațiilor geografice protejate în conformitate cu alineatul (1) ca termeni uzuali în limbajul comun folosiți ca denumiri comune ale unor astfel de mărfuri sau ale unor produse comercializate în mod legal cu denumirea respectivă în Kosovo încetează la cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(7)   Kosovo se asigură că mărfurile exportate de pe teritoriul său după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord nu încalcă prezentul articol.

(8)   Kosovo asigură protecția menționată la alineatele (1) - (7) din proprie inițiativă, precum și la cererea unei părți interesate.

CAPITOLUL III

Dispoziții comune

Articolul 36

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplică schimburilor comerciale cu toate produsele între părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol sau în Protocolul I.

Articolul 37

Concesii mai avantajoase

Prezentul titlu nu aduce atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părți.

Articolul 38

Statu quo

(1)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în schimburile comerciale dintre UE și Kosovo, iar cele existente nu se majorează.

(2)   De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi restricții cantitative la import sau la export sau măsuri cu efect echivalent în schimburile comerciale dintre UE și Kosovo, iar cele existente nu devin mai restrictive.

(3)   Fără a aduce atingere concesiilor acordate în temeiul articolelor 28, 29, 30, 31 și 32, alineatele (1) și (2) ale prezentului articol nu limitează în niciun fel aplicarea politicilor agricole și în domeniul pescuitului ale UE și ale Kosovo și nici adoptarea oricăror măsuri în cadrul politicilor respective,în măsura în care regimul importurilor prevăzut în anexele II - V și în Protocolul I nu este afectat.

Articolul 39

Interdicția discriminării fiscale

(1)   UE și Kosovo nu recurg la niciun fel de măsură sau practică de natură fiscală internă care produce, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți. În cazul în care o astfel de măsură sau practică există deja, UE și Kosovo, după caz, o abrogă sau renunță la aceasta.

(2)   Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părți nu beneficiază de rambursări ale impozitelor indirecte interne mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte percepute pentru acestea.

Articolul 40

Taxe de natură fiscală

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 41

Uniuni vamale, zone de liber schimb, regimuri privind comerțul transfrontalier/transteritorial

(1)   Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, a unor zone de liber schimb sau a unor regimuri privind comerțul transfrontalier/transteritorial, în măsura în care acestea nu modifică regimul comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   În cursul perioadei de tranziție menționate la articolul 20, prezentul acord nu aduce atingere punerii în aplicare a regimurilor preferențiale specifice ce reglementează circulația mărfurilor, care fie au fost prevăzute de acordurile privind comerțul transfrontalier/transteritorial încheiate anterior între unul sau mai multe state membre și Kosovo, fie rezultă din convențiile bilaterale menționate în titlul III încheiate de Kosovo în vederea promovării comerțului regional.

(3)   Consultările dintre părți cu privire la acordurile menționate la alineatele (1) și (2) și, atunci când se solicită acest lucru, cu privire la alte aspecte importante care au legătură cu politicile comerciale ale fiecăreia dintre părți aplicate în relațiile cu țări terțe au loc în cadrul CSA. Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la UE a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele reciproce ale UE și ale Kosovo, astfel cum sunt prevăzute înprezentul acord.

Articolul 42

Dumping și subvenții

(1)   Prezentul acord nu împiedică niciuna dintre părți să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol și cu articolul 43.

(2)   În cazul în care una dintre părți constată, în comerțul cu cealaltă parte, existența unor practici de dumping și/sau de subvenționare care pot face obiectul unor măsuri compensatorii, partea în cauză poate lua măsuri corespunzătoare împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 sau cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația națională respectivă privind acordurile respective.

Articolul 43

Clauza de salvgardare

(1)   Părțile convin că se aplică normele și principiile prevăzute de articolul XIX din GATT 1994 și de Acordul OMC privind măsurile de salvgardare.

(2)   În pofida alineatului (1), partea importatoare poate lua măsuri de salvgardare bilaterale corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul articol, atunci când un produs al uneia dintre părți este importat pe teritoriul celeilalte părți în cantități majorate atât de mult și în astfel de condiții încât să ducă la producerea sau să existe riscul producerii:

(a)

unui prejudiciu grav industriei naționale de produse similare sau de produse direct concurente de pe teritoriul părții importatoare; sau

(b)

unei perturbări grave în orice sector al economiei sau dificultăți care ar putea determina deteriorarea gravă a situației economice dintr-o regiune a părții importatoare.

(3)   Măsurile de salvgardare bilaterale luate în privința importurilor provenite de la cealaltă parte nu depășesc ceea ce este necesar pentru a remedia problemele definite la alineatul (2) care au apărut ca urmare a aplicării prezentului acord. Măsura de salvgardare adoptată constă în suspendarea majorării sau a reducerii marjelor de preferință prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menționate la articolul 20 alineatul (4) literele (a) și (b) și la alineatul (5), pentru același produs. Astfel de măsuri conțin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite, iar durata aplicării acestora nu depășește doi ani.

În circumstanțe cu totul excepționale, durata aplicării măsurilor poate fi prelungită cu cel mult doi ani. Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri pentru o perioadă de timp egală cu perioada în care această măsură a fost aplicată anterior, cu condiția ca perioada de neaplicare să fie de cel puțin doi ani de la data expirării măsurii respective.

(4)   În cazurile menționate la prezentul articol, înainte de a lua măsurile prevăzute de acesta sau în cazurile în care se aplică alineatul (5) litera (b) din prezentul articol, UE sau Kosovo furnizează CSA, în cel mai scurt timp, toate informațiile relevante necesare unei analize aprofundate a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți.

(5)   La punerea în aplicare a alineatelor (1), (2), (3) și (4) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

Problemele care rezultă din situația menționată la prezentul articol se înaintează de îndată spre examinare CSA, care poate lua orice decizii necesare pentru a pune capăt unor astfel de probleme.

În cazul în care CSA sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la înaintarea problemei către CSA, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol. La alegerea măsurilor de salvgardare, se acordă prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare păstrează nivelul/marja de preferință acordat(ă) în temeiul prezentului acord.

(b)

Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, partea în cauză poate, în situațiile menționate la prezentul articol, să aplice imediat măsuri provizorii necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Măsurile de salvgardare se notifică de îndată CSA și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

(6)   În cazul în care UE sau Kosovo supune importurile de produse susceptibile să provoace dificultățile menționate la prezentul articol unei proceduri administrative care are drept obiect furnizarea rapidă de informații privind evoluția fluxurilor comerciale, aceasta informează cealaltă parte.

Articolul 44

Clauza privind penuria de produse

(1)   Atunci când respectarea dispozițiilor prezentului titlu duce la:

(a)

o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse alimentare sau de alte produse esențiale pentru partea exportatoare; sau

(b)

reexportarea către o țară terță a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricții cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent și atunci când situațiile menționate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părții exportatoare,

aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

(2)   La alegerea măsurilor, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puțin mecanismele instituite prin prezentul acord. Astfel de măsuri nu se aplică într-o manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată atunci când sunt menținute aceleași condiții, sau o restricționare mascată a comerțului și se elimină atunci când circumstanțele nu mai justifică menținerea lor.

(3)   Înainte de a lua măsurile prevăzute la alineatul (1) sau în cel mai scurt timp în cazurile în care se aplică alineatul (4), UE sau Kosovo furnizează CSA toate informațiile relevante, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți. CSA poate conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt dificultăților. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea CSA, partea exportatoare poate aplica măsuri referitoare la exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

(4)   Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, UE sau Kosovo poate aplica imediat măsurile de precauție necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte în această privință.

(5)   Orice măsuri luate în temeiul prezentului articol se notifică de îndată CSA și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

Articolul 45

Monopoluri de stat

În ceea ce privește monopolurile de stat cu caracter comercial, Kosovo se asigură că până la intrarea în vigoare a prezentului acord nu mai există nicio discriminare între resortisanții statelor membre și resortisanții din Kosovo în ceea ce privește condițiile de achiziționare și de comercializare a mărfurilor.

Articolul 46

Regulile de origine

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul III stabilește regulile de origine pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 47

Restricții permise

Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicții sau restricții asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de moralitate publică, ordine publică sau securitate publică; de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor; de protecție a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale sau justificate de reglementări privind aurul și argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată asupra comerțului dintre părți.

Articolul 48

Lipsa cooperării administrative

(1)   Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului titlu și subliniază angajamentul lor de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

(2)   Atunci când una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau fraude în legătură cu prezentul titlu, partea respectivă (denumită în prezentul articol „partea în cauză”) poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză în conformitate cu prezentul articol.

(3)   În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înțelege, printre altele:

(a)

nerespectarea repetată a obligației de a verifica originea produsului (produselor) în cauză;

(b)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii de origine și/sau comunicarea rezultatelor acestora;

(c)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește obținerea autorizației de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor necesare pentru acordarea tratamentului preferențial în cauză.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau fraude, printre altele, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri, care depășește nivelul obișnuit al producției și al capacității de export a celeilalte părți, creștere corelată cu informații obiective privind existența unor nereguli sau fraude.

(4)   Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiții:

(a)

Partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau fraude comunică imediat Comitetului de stabilizare și de asociere constatările sale, furnizând informații obiective, și lansează consultări cu cealaltă parte în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, pe baza tuturor informațiilor relevante și constatărilor obiective, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(b)

Atunci când părțile au inițiat consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere în temeiul literei (a) și nu reușesc să ajungă la o soluție acceptabilă în termen de trei luni de la efectuarea notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial respectiv acordat produsului sau produselor în cauză. Suspendările temporare se notifică imediat Comitetului de stabilizare și de asociere.

(c)

Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentul articol se limitează la minimul necesar pentru a proteja interesele financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi prelungită. Suspendările temporare se notifică Comitetului de stabilizare și de asociere de îndată ce sunt adoptate. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, în special în vederea încetării lor de îndată ce condițiile pentru aplicarea lor nu mai sunt întrunite.

(5)   Simultan cu notificarea transmisă Comitetului de stabilizare și de asociere în temeiul alineatului (4) litera (a), partea în cauză publică în jurnalul său oficial un aviz adresat importatorilor. În avizul adresat importatorilor ar trebui să se indice că în cazul produsului respectiv s-a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau existența unor nereguli sau fraude.

Articolul 49

În cazul unei erori a autorităților competente în ceea ce privește gestionarea adecvată a sistemului preferențial la export, în special în aplicarea dispozițiilor Protocolului III, atunci când eroarea în cauză are consecințe asupra taxelor la import, partea care se confruntă cu astfel de consecințe poate solicita CSA să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în vederea rezolvării situației.

TITLUL V

DREPTUL DE STABILIRE, PRESTAREA DE SERVICII ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

Articolul 50

Definiție

În sensul prezentului acord:

(1)

„societate din UE” sau „societate din Kosovo” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Kosovo și care are sediul social, administrația centrală sau sediul principal pe teritoriul UE sau pe teritoriul Kosovo. Cu toate acestea, în cazul în care societatea nu are decât sediul social pe teritoriul UE sau al Kosovo, ea este considerată o societate din UE sau din Kosovo în cazul în care activitățile sale au o legătură efectivă și continuă cu economia unuia dintre statele membre sau a Kosovo;

(2)

„filiala” unei societăți înseamnă o societate controlată efectiv de o altă societate;

(3)

„sucursala” unei societăți înseamnă un punct de lucru fără personalitate juridică, care are un caracter aparent permanent, de exemplu reprezintă extensia unei societăți-mamă, are propria conducere și dotarea materială necesară pentru a purta negocieri de afaceri cu terții astfel încât aceștia din urmă, deși cunosc faptul că, dacă va fi necesar, va exista o legătură juridică între aceștia și societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu sunt obligați să trateze direct cu aceasta, ci pot efectua operațiuni comerciale cu punctul de lucru care reprezintă extensia;

(4)

„dreptul de stabilire” înseamnă dreptul de a exercita activități economice prin înființarea de societăți, inclusiv filiale și sucursale, în UE sau în Kosovo;

(5)

„activități” înseamnă desfășurarea unor activități economice;

(6)

„activitățile economice” includ, în principiu, activitățile cu caracter industrial, comercial sau profesional, precum și activitățile artizanale;

(7)

„resortisant al UE” și „resortisant din Kosovo” înseamnă o persoană fizică ce este resortisant al unui stat membru sau, respectiv, resortisant din Kosovo;

(8)

„servicii financiare” înseamnă activitățile descrise în anexa VI.

CAPITOLUL I

Dreptul de stabilire

Articolul 51

(1)   Kosovo facilitează înființarea pe teritoriul său a unor activități de către societăți din UE. În acest scop, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo acordă:

(a)

în ceea ce privește dreptul de stabilire al societăților din UE pe teritoriul Kosovo, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor societăți sau oricărei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor societăților din UE pe teritoriul Kosovo, odată stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor societăți și sucursale sau oricărei filiale și sucursale a unei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, UE acordă:

(a)

în ceea ce privește dreptul de stabilire al societăților din Kosovo, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de UE propriilor societăți sau oricărei societăți dintr-o țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b)

în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor societăților din Kosovo stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de UE propriilor societăți și sucursale sau oricărei filiale și sucursale a oricărei societăți dintr-o țară terță stabilite pe teritoriul său, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(3)   Părțile nu adoptă nicio reglementare sau măsură nouă care să introducă o discriminare în ceea ce privește dreptul de stabilire al societăților celeilalte părți pe teritoriul lor sau în ceea ce privește activitatea lor, odată stabilite, în comparație cu propriile societăți.

(4)   În pofida dispozițiilor prezentului articol,

(a)

de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele și sucursalele societăților din UE au dreptul de a utiliza și închiria bunuri imobile în Kosovo;

(b)

filialele și sucursalele societăților din UE au dreptul, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, de a dobândi și a beneficia de drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile la fel ca societățile din Kosovo și, în ceea ce privește bunurile publice sau de interes comun, au aceleași drepturi de care beneficiază societățile din Kosovo, atunci când drepturile respective sunt necesare pentru exercitarea activităților economice pentru care au fost înființate societățile în cauză.

Articolul 52

(1)   Sub rezerva articolului 54, părțile pot reglementa dreptul de stabilire și activitatea societăților pe teritoriul lor, cu condiția ca respectivele reglementări să nu discrimineze societățile celeilalte părți în comparație cu propriile societăți.

(2)   În ceea ce privește serviciile financiare, în pofida oricărei alte dispoziții a prezentului acord, părțile nu sunt împiedicate să adopte măsuri din rațiuni prudențiale, inclusiv pentru a proteja investitorii, depunătorii, asigurații sau persoanele cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un furnizor de servicii financiare sau pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar. Nu se recurge la astfel de măsuri ca mijloc de a eluda obligațiile care incumbă uneia dintre părți în temeiul prezentului acord.

(3)   Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca impunând uneia dintre părți obligația de a divulga de informații referitoare la afacerile și la conturile unor clienți individuali sau orice informații confidențiale sau protejate deținute de organismele publice.

Articolul 53

(1)   Prezentul capitol nu aduce atingere dispozițiilor Tratatului de instituire a unei Comunități a Transporturilor cu Balcanii de Vest și ale Acordului multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european, semnat la 9 iunie 2006 (4).

(2)   În domeniul de aplicare al politicii UE în domeniul transporturilor, CSA poate face recomandări în cazuri specifice în vederea îmbunătățirii condițiilor de stabilire și de activitate din domeniile menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul capitol nu se aplică transportului maritim.

Articolul 54

(1)   Articolele 51 și 52 nu împiedică aplicarea, de către o parte, a unor norme specifice privind dreptul de stabilire și activitatea, pe teritoriul său, a sucursalelor societăților celeilalte părți, care nu au fost constituite pe teritoriul primei părți, norme justificate de diferențele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale și sucursalele societăților constituite pe teritoriul său sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din rațiuni prudențiale.

(2)   Diferența de tratament nu depășește ceea ce este strict necesar ca urmare a acestor diferențe juridice sau tehnice sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din rațiuni prudențiale.

CAPITOLUL II

Prestarea de servicii

Articolul 55

(1)   O societate din UE stabilită în Kosovo sau o societate din Kosovo stabilită în UE are dreptul de a angaja sau de a dispune angajarea de către una dintre filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul gazdă de stabilire, pe teritoriul UE sau, respectiv, pe teritoriul Kosovo, de lucrători care sunt resortisanți ai UE sau, respectiv, resortisanți din Kosovo, cu condiția ca persoanele în cauză să facă parte din personalul-cheie definit la alineatul (2) și să fie angajate exclusiv de către societățile respective, de către filialele sau sucursalele acestora.

(2)   Personalul-cheie al societăților menționate anterior, denumite în continuare „organizații”, este format din „persoane transferate în cadrul aceleiași întreprinderi”, astfel cum sunt definite la litera (c), care aparțin categoriilor descrise în continuare, cu condiția ca organizația să aibă personalitate juridică și ca persoanele în cauză să fi fost angajate de organizația în cauză sau să fi fost parteneri ai acesteia (în altă calitate decât cea de acționari majoritari) timp de cel puțin un an înaintea transferului respectiv:

(a)

cadre de conducere superioare ale unei organizații, responsabile în principal de gestionarea acesteia sub controlul sau conducerea generală a consiliului de administrație sau a acționarilor sau a echivalentului acestora, ale căror atribuții includ:

(i)

conducerea organizației, a unui serviciu sau a unui departament al acesteia;

(ii)

supravegherea și controlul activității altor membri ai personalului care exercită funcții de supraveghere, specializate sau de conducere;

(iii)

autoritatea personală de a angaja și a concedia sau de a recomanda angajarea sau concedierea personalului, ori dispunerea altor măsuri privind personalul;

(b)

persoane care lucrează într-o organizație și posedă competențe specializate esențiale pentru activitatea, echipamentele de cercetare, tehnologiile sau gestionarea acesteia. Evaluarea acestor competențe poate reflecta, pe lângă cunoștințele specifice organizației, un nivel înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv practicarea unei profesii autorizate;

(c)

o „persoană transferată în cadrul aceleiași întreprinderi” se definește ca o persoană fizică ce lucrează într-o organizație de pe teritoriul uneia dintre părți și care este transferată temporar, în contextul exercitării de activități economice, pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul uneia dintre părți, iar transferul trebuie să se efectueze către o unitate a organizației respective (filială, sucursală), care desfășoară efectiv activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

(3)   Intrarea și prezența temporară a resortisanților din Kosovo și a resortisanților UE pe teritoriul UE, respectiv al Kosovo, sunt autorizate atunci când reprezentanții în cauză ai societăților sunt cadre de conducere superioare, astfel cum sunt definite la alineatul (2) litera (a), în cadrul unei societăți și când aceștia sunt însărcinați să înființeze o filială sau o sucursală în UE a unei societăți din Kosovo ori o filială sau o sucursală în Kosovo a unei societăți din UE, într-un stat membru sau, respectiv, în Kosovo, cu condiția ca:

(a)

acești reprezentanți să nu fie implicați în activități de vânzare directă sau de furnizare de servicii și să nu fie remunerați dintr-o sursă situată pe teritoriul gazdă de stabilire și

(b)

societatea să aibă sediul principal în afara UE sau, respectiv, a Kosovo și să nu aibă alți reprezentanți, birouri, filiale sau sucursale în statul membru în cauză sau, respectiv, în Kosovo.

Articolul 56

Pentru a facilita accesul resortisanților UE și al resortisanților din Kosovo la activitățile profesionale reglementate și exercitarea acestora în Kosovo și, respectiv, în UE, CSA examinează, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, măsurile necesare pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor. Acesta poate adopta toate măsurile care sunt necesare în acest scop.

Articolul 57

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA stabilește modalitățile de extindere a aplicării dispozițiilor prezentului capitol la resortisanții UE și la resortisanții din Kosovo, în vederea intrării și șederii temporare a prestatorilor de servicii care sunt stabiliți ca lucrători independenți pe teritoriul uneia dintre părți și care au încheiat un contract de bună-credință pentru a presta servicii unui consumator final din partea respectivă, pentru executarea căruia este necesară prezența temporară a acestora pe teritoriul părții respective.

Articolul 58

(1)   UE și Kosovo se angajează, în conformitate cu alineatele (2) și (3), să ia măsurile necesare pentru a permite, în mod progresiv, prestarea de servicii de către societățile din UE, societățile din Kosovo sau de către resortisanții UE sau resortisanții din Kosovo care sunt stabilite(stabiliți) pe teritoriul unei părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor.

(2)   În paralel cu procesul de liberalizare menționat la alineatul (1), părțile autorizează circulația temporară a persoanelor fizice care prestează servicii sau care sunt angajate de către un prestator de servicii ca personal-cheie în sensul articolului 55, inclusiv a persoanelor fizice care reprezintă o societate din UE sau din Kosovo sau un resortisant al UE/un resortisant din Kosovo și care doresc să intre temporar pe teritoriu pentru a negocia vânzarea de servicii sau pentru a încheia acorduri de vânzare de servicii pentru prestatorul respectiv, cu condiția ca respectivii reprezentanți să nu fie implicați ei înșiși în vânzări directe către publicul larg sau să furnizeze ei înșiși servicii.

(3)   La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare progresiv alineatele (1) și (2). Se ține seama de progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește apropierea legislației sale de acquis-ul UE.

Articolul 59

(1)   Părțile nu adoptă nicio măsură și nu inițiază nicio acțiune care ar putea face condițiile în care pot fi prestate servicii de către resortisanții sau societățile din UE sau de către resortisanții sau societățile din Kosovo, care își au reședința permanentă sau care sunt stabilite pe teritoriul unei părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor, semnificativ mai restrictive decât cele existente în ziua precedentă intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   În cazul în care una dintre părți consideră că măsurile adoptate de cealaltă parte după intrarea în vigoare a prezentului acord conduc la o situație semnificativ mai restrictivă în ceea ce privește prestarea de servicii decât cea existentă la data intrării în vigoare a prezentului acord, partea respectivă poate solicita celeilalte părți să participe la consultări.

Articolul 60

În ceea ce privește prestarea de servicii de transport între UE și Kosovo, se aplică următoarele dispoziții:

(1)

în ceea ce privește transportul aerian, condițiile de acces reciproc pe piață sunt reglementate de Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european;

(2)

în ceea ce privește transportul terestru, condițiile care reglementează accesul reciproc la piață și traficul de tranzit în transportul rutier sunt reglementate de Tratatul de instituire a unei Comunități a Transporturilor;

(3)

Kosovo își adaptează legislația, inclusiv normele administrative, tehnice și de altă natură, la legislația UE existentă în orice moment în domeniul transporturilor aeriene și terestre, în măsura în care acest lucru contribuie la liberalizarea și la accesul reciproc pe piețele părților și facilitează circulația pasagerilor și a mărfurilor;

(4)

Kosovo se angajează să se conformeze tuturor convențiilor internaționale privind siguranța rutieră, acordând o atenție deosebită rețelei globale a Observatorului transporturilor din Europa de Sud-Est (SEETO), asupra căreia s-a convenit.

(5)

Prezentul capitol nu se aplică serviciilor maritime.

CAPITOLUL III

Traficul de tranzit

Articolul 61

Definiții

În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiții:

(1)

trafic UE de tranzit: transportul de mărfuri în tranzit pe teritoriul Kosovo, în drum spre sau dinspre un stat membru, realizat de un transportator stabilit în UE;

(2)

trafic kosovar de tranzit: transportul de mărfuri în tranzit dinspre Kosovo pe teritoriul UE către o țară terță sau transportul de mărfuri dinspre o țară terță către Kosovo, realizat de un transportator stabilit în Kosovo.

Articolul 62

Dispoziții generale

(1)   Prezentul capitol încetează să se aplice din momentul intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Comunități a Transporturilor.

(2)   Părțile convin să acorde acces nerestricționat traficului UE de tranzit pe teritoriul Kosovo și traficului kosovar de tranzit pe teritoriul UE, de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   În cazul în care, ca urmare a drepturilor acordate la alineatul (2) din prezentul articol, traficul de tranzit al transportatorilor din UE crește într-o asemenea măsură încât afectează sau riscă să afecteze grav infrastructura rutieră și/sau fluiditatea traficului pe axele rutiere, și în aceleași condiții apar probleme pe teritoriul UE în apropiere de frontierele/liniile de demarcație ale Kosovo, cazul este înaintat CSA, în conformitate cu articolul 128 din prezentul acord. Părțile pot propune măsuri excepționale, cu caracter temporar și nediscriminatoriu, cu scopul de a limita sau atenua aceste prejudicii.

(4)   Părțile nu adoptă nicio măsură unilaterală care ar putea duce la discriminarea între transportatorii sau vehiculele din UE și transportatorii sau vehiculele din Kosovo. Părțile adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita transportul rutier către sau pe teritoriul celeilalte părți.

Articolul 63

Simplificarea formalităților

(1)   Părțile convin să simplifice fluxul mărfurilor pentru transporturile feroviare și rutiere, atât pentru cele bilaterale, cât și pentru cele de tranzit.

(2)   Părțile convin să întreprindă, în măsura în care este necesar, acțiuni comune în vederea și în favoarea adoptării unor măsuri de simplificare suplimentare.

CAPITOLUL IV

Plățile Curente și Circulația Capitalurilor

Articolul 64

Părțile se angajează să autorizeze, într-o monedă liber convertibilă, în conformitate cu articolul VIII din Statutul Fondului Monetar Internațional, toate plățile și transferurile din contul curent al balanței de plăți între UE și Kosovo.

Articolul 65

(1)   În privința tranzacțiilor aferente contului de capital și financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește investițiile directe efectuate în societăți constituite în conformitate cu legislația țării gazdă și investițiile efectuate în conformitate cu titlul V capitolul I, precum și lichidarea sau repatrierea acestor investiții și a oricărui beneficiu care rezultă din ele.

(2)   În privința tranzacțiilor aferente contului de capital și financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește creditele legate de tranzacții comerciale sau de prestarea de servicii, inclusiv împrumuturi și credite financiare, la care participă un rezident al uneia dintre părți. Prezentul articol nu reglementează investițiile de portofoliu, și anume achiziționarea de acțiuni pe piața de capitaluri, efectuată doar cu intenția de a face un plasament financiar, fără intenția de a influența gestiunea și controlul întreprinderii.

(3)   Kosovo acordă, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, tratament național resortisanților UE care achiziționează bunuri imobile pe teritoriul său.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile nu introduc noi restricții cu privire la circulația capitalurilor și la plățile curente între rezidenții UE și ai Kosovo și nu fac ca regimurile existente să devină mai restrictive.

(5)   Fără a aduce atingere prezentului articol și articolului 64, atunci când, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor cauzează sau amenință să cauzeze dificultăți semnificative în ceea ce privește funcționarea politicii cursurilor de schimb sau a politicii monetare a UE sau a Kosovo, UE și, respectiv, Kosovo pot adopta măsuri de salvgardare în privința circulației capitalurilor între UE și Kosovo pentru o perioadă de cel mult șase luni, cu condiția ca măsurile în cauză să fie absolut necesare.

(6)   Părțile se consultă în vederea facilitării circulației capitalurilor între UE și Kosovo, promovând în acest fel obiectivele prezentului acord.

Articolul 66

(1)   În cursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Kosovo adoptă măsuri care permit crearea condițiilor necesare pentru aplicarea ulterioară progresivă a reglementărilor UE privind libera circulație a capitalurilor.

(2)   Până la sfârșitul celui de-al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, CSA stabilește modalitățile de aplicare integrală a normelor UE privind circulația capitalurilor în Kosovo.

CAPITOLUL V

Dispoziții generale

Articolul 67

(1)   Prezentul titlu se aplică sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.

(2)   Prezentul titlu nu se aplică activităților care, pe teritoriul oricăreia dintre părți, sunt legate, chiar și ocazional, de exercitarea autorității publice.

Articolul 68

(1)   În sensul prezentului titlu, nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică aplicarea de către părți a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale privind intrarea și șederea, angajarea, condițiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, în special în măsura în care este vizată acordarea, reînnoirea sau refuzarea acordării unui permis de ședere, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie aplicate astfel încât să anuleze sau să compromită avantajele care îi revin uneia dintre părți în temeiul unei dispoziții specifice a prezentului acord și a acquis-ului UE. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 67.

(2)   Prezentul titlu nu se aplică măsurilor afectând persoanele fizice care încearcă să intre pe piața forței de muncă a oricăreia dintre părți, nici măsurilor privind cetățenia, rezidența sau angajarea cu titlu permanent.

Articolul 69

Prezentul titlu se aplică, de asemenea, societăților controlate și deținute exclusiv în comun de societăți sau de resortisanți ai UE și de societăți sau resortisanți din Kosovo.

Articolul 70

(1)   Tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate, acordat în conformitate cu prezentul titlu, nu se aplică avantajelor fiscale pe care părțile le acordă sau le vor acorda în viitor pe baza unor acorduri destinate să evite dubla impunere sau pe baza altor acorduri în domeniul fiscal.

(2)   Prezentul titlu nu se interpretează astfel încât să împiedice adoptarea sau punerea în aplicare de către părți a oricăror măsuri destinate să prevină evitarea sau evaziunea fiscală, adoptate în temeiul dispozițiilor fiscale ale acordurilor care urmăresc evitarea dublei impozitări, ale altor acorduri în domeniul fiscal sau ale legislației fiscale naționale.

(3)   Prezentul titlu nu se interpretează ca împiedicând părțile, atunci când aplică dispozițiile relevante ale legislației lor fiscale, să facă distincții între contribuabilii care nu se află în situații identice, în special în ceea ce privește locul lor de reședință.

Articolul 71

(1)   Părțile se străduiesc să evite, în măsura posibilului, impunerea unor măsuri restrictive, inclusiv a unor măsuri privind importurile, în scopuri legate de balanța de plăți. În cazul adoptării unor astfel de măsuri, partea care a luat măsurile respective prezintă celeilalte părți, în cel mai scurt timp, un calendar privind eliminarea acestora.

(2)   Atunci când unul sau mai multe state membre sau Kosovo se confruntă cu dificultăți grave legate de balanța de plăți sau există un risc iminent să se confrunte cu astfel de dificultăți, UE și Kosovo pot, în conformitate cu condițiile prevăzute de Acordul OMC, să adopte măsuri restrictive, inclusiv măsuri privind importurile, care au o durată limitată și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a remedia situația balanței de plăți. UE și Kosovo informează de îndată cealaltă parte.

Articolul 72

Prezentul titlu este adaptat progresiv, în special ținându-se seama de cerințele care decurg din articolul V din GATS.

Articolul 73

Prezentul acord nu aduce atingere aplicării, de către oricare dintre părți, a măsurilor necesare pentru a preveni eludarea, prin intermediul prezentului acord, a măsurilor pe care le-a adoptat în ceea ce privește accesul țărilor terțe pe piața sa.

TITLUL VI

APROPIEREA LEGISLAȚIEI KOSOVO DE ACQUIS-UL UE, ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ȘI NORMELE ÎN MATERIE DE CONCURENȚĂ

Articolul 74

(1)   Părțile recunosc importanța apropierii legislației în vigoare în Kosovo de legislația UE, precum și a punerii sale efective în aplicare. Kosovo depune eforturi pentru a se asigura că legislația sa actuală și viitoare devine progresiv compatibilă cu acquis-ul UE. Kosovo se asigură că legislația sa actuală și viitoare este pusă în aplicare și că respectarea sa este asigurată în mod corespunzător.

(2)   Procesul de apropiere începe la data semnării acordului și se extinde progresiv la toate elementele acquis-ului UE menționate în prezentul acord, până la încheierea perioadei de tranziție definite la articolul 9.

(3)   Apropierea se va concentra, într-o etapă inițială, asupra elementelor fundamentale ale acquis-ului UE în domeniul pieței interne, în domeniul libertății, securității și justiției, precum și asupra aspectelor legate de comerț. Într-o etapă ulterioară, Kosovo se va concentra asupra celorlalte părți ale acquis-ului.

Apropierea se realizează pe baza unui program care va fi convenit împreună de Comisia Europeană și Kosovo.

(4)   De asemenea, Kosovo urmează să definească, în acord cu Comisia Europeană, modalitățile de monitorizare a acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a realiza apropierea legislației și a asigura respectarea legislației, inclusiv eforturile Kosovo de a-și reforma sistemul judiciar în vederea punerii în aplicare a cadrului său juridic global.

Articolul 75

Concurență și alte dispoziții din domeniul economic

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta schimburile comerciale dintre UE și Kosovo:

(a)

toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței;

(b)

exploatarea abuzivă de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante pe teritoriul UE sau al Kosovo sau într-o parte substanțială a acestuia;

(c)

orice ajutoare de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a anumitor produse.

(2)   Orice practici contrare prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor în materie de concurență aplicabile în UE, în special din articolele 101, 102, 106 și 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și pe baza instrumentelor interpretative adoptate de instituțiile UE.

(3)   Părțile se asigură că unei autorități independente din punct de vedere funcțional i se conferă competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) literele (a) și (b) din prezentul articol, în ceea ce privește întreprinderile private și publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale.

(4)   Kosovo se asigură că unei autorități independente din punct de vedere funcțional i se conferă competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) litera (c). Această autoritate are, printre altele, competența de a autoriza scheme de ajutoare de stat și acordarea unor ajutoare individuale, în conformitate cu alineatul (2), precum și de a dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal.

(5)   UE, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte, asigură transparența în domeniul ajutoarelor de stat, printre altele furnizând celeilalte părți în mod regulat un raport anual sau un alt document echivalent, în conformitate cu metodologia și prezentarea analizei UE privind ajutoarele de stat. La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte furnizează informații privind anumite cazuri individuale de ajutoare de stat.

(6)   Kosovo întocmește un inventar complet al schemelor de ajutor instituite și aliniază aceste scheme de ajutor la criteriile menționate la alineatul (2), în termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(7)

(a)

(a) În sensul aplicării alineatului (1) litera (c), părțile convin ca, în primii cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, orice ajutor de stat acordat de Kosovo să fie evaluat ținând seama de faptul că Kosovo este considerată o zonă identică cu zonele UE descrise la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(b)

(b) În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo transmite Comisiei Europene datele sale privind PIB-ul pe cap de locuitor, armonizate la nivelul NUTS II. Autoritatea menționată la alineatul (4) și Comisia Europeană evaluează apoi în comun eligibilitatea regiunilor Kosovo, precum și intensitățile maxime ale ajutorului pentru aceste regiuni, în vederea elaborării hărții ajutoarelor regionale pe baza orientărilor UE în domeniu.

(8)   În ceea ce privește produsele menționate în titlul IV capitolul II:

(a)

alineatul (1) litera (c) din prezentul articol nu se aplică;

(b)

orice practici contrare alineatului (1) litera (a) din prezentul articol se evaluează în conformitate cu criteriile stabilite de UE pe baza articolelor 42 și 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe baza instrumentelor UE specifice adoptate în temeiul acestora.

(9)   În cazul în care oricare dintre părți consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispozițiile alineatului (1), aceasta poate adopta măsurile necesare după consultări în cadrul CSA sau după 30 de zile lucrătoare de la transmiterea cererii de consultare. Prezentul articol nu aduce atingere și nu afectează în vreun fel adoptarea, de către UE sau Kosovo, a unor măsuri compensatorii în conformitate cu Acordul GATT 1994 și cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația sa internă corespunzătoare.

Articolul 76

Întreprinderi publice

Până la încheierea celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo aplică întreprinderilor publice și întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale și exclusive principiile prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special cele de la articolul 106.

Drepturile speciale acordate întreprinderilor publice în timpul perioadei de tranziție nu includ posibilitatea de a impune restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra importurilor din UE în Kosovo.

Articolul 77

Aspecte generale privind proprietatea intelectuală

(1)   În temeiul prezentului articol și al anexei VII, părțile confirmă importanța pe care o acordă asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, precum și protejării adecvate și efective a acestora.

(2)   Kosovo ia măsurile necesare pentru a garanta, în termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, un nivel al protecției drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială comparabil cu cel existent în UE, inclusiv prin mijloace eficace de asigurare a respectării drepturilor respective.

(3)   Kosovo se angajează să se conformeze convențiilor multilaterale în materie de drepturi de proprietate intelectuală, industrială și comercială menționate în anexa VII. CSA poate decide să oblige Kosovo să se conformeze convențiilor multilaterale specifice în acest domeniu.

Articolul 78

Aspecte comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală

(1)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare parte acordă societăților celeilalte părți, resortisanților UE și resortisanților din Kosovo, în ceea ce privește recunoașterea și protecția proprietății intelectuale, industriale și comerciale, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat oricărei țări terțe în cadrul unor acorduri bilaterale.

(2)   În cazul în care, în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale, apar probleme care afectează condițiile în care se efectuează schimburile comerciale, este sesizat în acest sens, în cel mai scurt timp, CSA, la cererea oricăreia dintre părți, în vederea găsirii unor soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 79

Achiziții publice

(1)   UE și Kosovo consideră drept un obiectiv oportun liberalizarea atribuirii contractelor de achiziții publice în condiții nediscriminatorii și pe bază de reciprocitate, în conformitate în special cu regulile OMC.

(2)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, societăților din Kosovo, indiferent dacă sunt sau nu stabilite în UE, li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din UE, în conformitate cu normele UE în materie de achiziții, în condițiile unui tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din UE.

Dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, contractelor de achiziții din sectorul utilităților publice, odată ce Kosovo adoptă legislația care introduce normele UE în acest domeniu. UE verifică periodic dacă Kosovo a introdus efectiv legislația în cauză.

(3)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, societăților din UE stabilite în Kosovo în temeiul titlului V capitolul I li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor din Kosovo, în condițiile unui tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Kosovo.

(4)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, societăților din UE care nu sunt stabilite în Kosovo în temeiul titlului V capitolul I li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor din Kosovo, în condițiile unui tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Kosovo și societăților din UE stabilite în Kosovo, cu excepția preferințelor de preț descrise la alineatul (5).

(5)   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo transformă orice preferință existentă pentru societăți din Kosovo sau societăți din UE stabilite în Kosovo, precum și pentru contracte atribuite în cadrul unor proceduri care respectă criteriul ofertei celei mai avantajoase economic și al celui mai mic preț, într-o preferință de preț, pe care o elimină treptat în termen de cinci ani, conform următorului calendar:

preferințele nu depășesc 15 % la sfârșitul celui de-al doilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord;

preferințele nu depășesc 10 % la sfârșitul celui de-al treilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord;

preferințele nu depășesc 5 % la sfârșitul celui de-al patrulea an după intrarea în vigoare a prezentului acord și

preferințele se elimină în totalitate cel târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(6)   În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA poate revizui preferințele prevăzute la alineatul (5) și poate decide să scurteze perioadele stabilite la alineatul (5).

(7)   În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo adoptă acte legislative care pun în aplicare standardele procedurale prevăzute de acquis-ul UE.

(8)   Kosovo prezintă anual CSA un raport privind măsurile adoptate pentru consolidarea transparenței și pentru asigurarea unui control judiciar eficace în ceea ce privește deciziile adoptate în domeniul achizițiilor publice.

(9)   În ceea ce privește dreptul de stabilire, exercitarea de activități și prestarea de servicii între UE și Kosovo, se aplică articolele 50-66. În ceea ce privește angajarea și circulația lucrătorilor în legătură cu executarea contractelor de achiziții publice, acquis-ul UE privind resortisanții țărilor terțe se aplică în ceea ce privește resortisanții din Kosovo aflați pe teritoriul UE. În ceea ce privește resortisanții UE aflați pe teritoriul Kosovo, Kosovo acordă lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru drepturi reciproce similare cu cele ale resortisanților din Kosovo aflați pe teritoriul UE, în ceea ce privește angajarea și circulația lucrătorilor în legătură cu executarea contractelor de achiziții publice.

Articolul 80

Standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității

(1)   Kosovo ia măsurile necesare pentru a asigura progresiv conformitatea cu legislația orizontală și sectorială a UE privind siguranța produselor și pentru a alinia infrastructura calității, inclusiv procedurile de standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a conformității la standardele europene.

(2)   În acest sens, părțile urmăresc:

(a)

să promoveze utilizarea reglementărilor tehnice ale UE, precum și a standardelor și procedurilor europene de evaluare a conformității;

(b)

să acorde asistență în vederea dezvoltării unei infrastructuri a calității: standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității;

(c)

să promoveze cooperarea Kosovo cu organizațiile din domeniul standardelor, al evaluării conformității, al metrologiei, al acreditării și cu funcții similare (ex. CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5) dacă circumstanțele obiective permit acest lucru;

(d)

după caz, să încheie un acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale după ce cadrul legislativ și procedurile din Kosovo vor fi aliniate într-o măsură suficientă cu cele ale UE și vor fi disponibile cunoștințele corespunzătoare în domeniu.

Articolul 81

Protecția consumatorilor

Părțile cooperează în vederea apropierii legislației Kosovo privind protecția consumatorilor de acquis-ul UE, în scopul de a asigura:

(a)

o politică de protecție activă a consumatorilor, în conformitate cu legislația UE, inclusiv printr-o mai bună informare și prin dezvoltarea unor organizații independente în Kosovo;

(b)

armonizarea legislației Kosovo privind protecția consumatorilor cu legislația în vigoare în UE;

(c)

o protecție juridică eficace a consumatorilor, pentru a ameliora calitatea bunurilor de consum și a asigura standarde de siguranță adecvate;

(d)

monitorizarea normelor de către autoritățile competente și asigurarea unui acces corespunzător la justiție în cazul litigiilor;

(e)

schimbul de informații cu privire la produsele periculoase.

Articolul 82

Condițiile de muncă și egalitatea de șanse

Kosovo își armonizează în mod progresiv legislația cu legislația UE în domeniul condițiilor de muncă, în special în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, precum și în domeniul egalității de șanse.

TITLUL VII

LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

Articolul 83

Consolidarea instituțiilor și a supremației legii

În cadrul cooperării lor în domeniul libertății, securității și justiției, părțile acordă o importanță deosebită consolidării supremației legii și a instituțiilor, la toate nivelurile, în domeniul administrației în general și al asigurării respectării legii și administrării justiției în special. Cooperarea vizează, în special, consolidarea independenței, a imparțialității și a responsabilității sistemului judiciar din Kosovo și îmbunătățirea eficienței sale, dezvoltarea unor structuri adecvate pentru poliție, procurori și judecători, precum și pentru celelalte organismele judiciare și de asigurare a respectării legii, care să îi pregătească în mod adecvat pentru cooperarea în materie civilă, comercială și penală și pentru a le permite să prevină criminalitatea organizată, corupția și terorismul, să ancheteze cazurile de acest tip, să le trimită în judecată și să condamne persoanele găsite vinovate, în mod eficace.

Articolul 84

Protecția datelor cu caracter personal

Părțile cooperează în domeniul legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vederea asigurării de către Kosovo a unui nivel de protecție a datelor cu caracter personal care să corespundă celui prevăzut de acquis-ul UE. Kosovo asigură suficiente resurse financiare și umane pentru unul sau mai multe organisme independente de supraveghere, cu scopul de a monitoriza eficient și de a asigura respectarea legislației interne privind protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 85

Vizele, gestionarea frontierelor/liniilor de demarcație, azilul și migrația

Părțile cooperează în domeniul vizelor, al controlului frontierelor/liniilor de demarcație, al azilului și migrației și instituie un cadru de cooperare în aceste domenii, inclusiv la nivel regional, luând în considerare și valorificând, după caz, alte inițiative existente în acest domeniu.

Cooperarea în domeniile prevăzute la primul paragraf se bazează pe o consultare reciprocă și pe o coordonare strânsă între părți și poate să includă furnizarea unei asistențe tehnice și administrative pentru:

(a)

schimbul de statistici și informații privind legislația și practicile;

(b)

redactarea legislației;

(c)

consolidarea eficienței instituțiilor;

(d)

formarea personalului;

(e)

securitatea documentelor de călătorie și detectarea documentelor false;

(f)

gestionarea controlului frontierelor/liniilor de demarcație.

Cooperarea se axează în special pe următoarele elemente:

(a)

în domeniul azilului, adoptarea și punerea în aplicare a legislației de către Kosovo, în vederea respectării standardelor stabilite de Convenția privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 și de Protocolul privind statutul refugiaților, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, pentru a garanta astfel respectarea principiului nereturnării, precum și a altor drepturi ale solicitanților de azil și ale refugiaților;

(b)

în domeniul migrației legale, normele privind admiterea, precum și drepturile și statutul persoanei admise. În ceea ce privește migrația, părțile convin să acorde un tratament echitabil resortisanților țărilor terțe cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru sau al Kosovo și să examineze posibilitățile de a stabili măsuri care să stimuleze și să sprijine acțiunile Kosovo în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe cu reședința legală în Kosovo.

Articolul 86

Migrația legală

Părțile cooperează cu obiectivul de a sprijini Kosovo în procesul de apropiere a legislației sale de acquis-ul UE privind migrația legală.

Părțile recunosc că resortisanții din Kosovo se bucură de drepturi în temeiul acquis-ului UE, în special în ceea ce privește condițiile de muncă, de remunerare și de concediere, reîntregirea familiei, dreptul de ședere pe termen lung, studenții, cercetătorii și lucrătorii cu înaltă calificare, lucrătorii sezonieri, persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi, precum și pensiile. Părțile recunosc, de asemenea, că acest lucru nu aduce atingere condițiilor și mecanismelor aplicabile în fiecare stat membru.

În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo acordă drepturi reciproce resortisanților UE în domeniile menționate la al doilea paragraf. CSA examinează măsurile care trebuie luate în acest sens. CSA poate examina orice alte probleme legate de punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 87

Prevenirea și controlul imigrației ilegale

CSA identifică eforturile comune care pot fi depuse de către părți pentru a preveni și a controla imigrația ilegală, inclusiv traficul de ființe umane și introducerea clandestină de imigranți, asigurând totodată respectarea și protejarea drepturilor fundamentale ale migranților, precum și asistența pentru migranții aflați în pericol.

Articolul 88

Readmisia

În vederea cooperării pentru prevenirea și controlul migrației ilegale, părțile, la cerere și fără alte formalități:

(a)

readmit orice resortisanți din Kosovo sau resortisanți ai UE prezenți ilegal pe teritoriul celeilalte părți;

(b)

readmit resortisanții țărilor terțe și apatrizii care au intrat pe teritoriul unui stat membru prin Kosovo sau au intrat în Kosovo prin teritoriul unui stat membru.

Kosovo furnizează resortisanților săi documente de identitate adecvate și le acordă facilitățile administrative necesare în acest scop.

Părțile convin să examineze posibilitățile de a începe negocieri în vederea încheierii unui acord care să reglementeze procedurile specifice pentru readmisia persoanelor menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf.

Kosovo examinează posibilitățile de a încheia acorduri privind readmisia, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, cu țările care participă la PSA și se angajează să ia orice măsuri necesare pentru a asigura o punere în aplicare flexibilă și rapidă a acordurilor respective. UE va examina posibilitățile de a sprijini țările respective pe durata acestui proces, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru.

Articolul 89

Spălarea de bani și finanțarea terorismului

Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare pentru spălarea banilor proveniți din activități infracționale în general și din infracțiuni legate de droguri în special, precum și pentru finanțarea terorismului.

Cooperarea în acest domeniu include acordarea de asistență administrativă și tehnică pentru Kosovo în vederea punerii în aplicare a reglementărilor și a funcționării eficiente a standardelor și a mecanismelor adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului echivalente cu cele adoptate în acest domeniu de UE și de alte foruri internaționale, în special de Grupul de acțiune financiară internațională (FATF).

Articolul 90

Cooperarea în lupta împotriva drogurilor ilicite

Părțile cooperează pentru a asigura o abordare echilibrată și integrată cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile din Kosovo de combatere a drogurilor ilicite și a precursorilor acestora, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să gestioneze consecințele sanitare și sociale ale abuzului de droguri, precum și să controleze într-un mod mai eficace substanțele precursoare.

Părțile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acțiunile se bazează pe principii convenite de comun acord în concordanță cu Strategia UE în materie de droguri 2013-2020 și cu orice documente ulterioare.

Articolul 91

Prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilegale

Părțile cooperează cu scopul de a consolida structurile Kosovo de combatere și de prevenire a activităților infracționale, în special a criminalității organizate, a corupției și a altor forme de criminalitate gravă cu o dimensiune transfrontalieră/transteritorială. Kosovo se conformează convențiilor și instrumentelor internaționale relevante în acest domeniu. Se promovează cooperarea regională în materie de combatere a criminalității organizate.

În ceea ce privește falsificarea banilor, Kosovo cooperează îndeaproape cu UE pentru a combate falsificarea bancnotelor și a monedelor și pentru a suprima și a pedepsi orice astfel de falsificare. În ceea ce privește prevenirea, Kosovo urmărește adoptarea unor măsuri de punere în aplicare echivalente cu cele prevăzute de legislația UE în domeniu, precum și conformarea la orice convenții internaționale legate de acest domeniu. Kosovo poate beneficia de sprijinul UE în ceea ce privește schimbul de informații, acordarea de asistență și formarea în domeniul protecției împotriva falsificării banilor.

Articolul 92

Combaterea terorismului

Părțile cooperează cu scopul de a consolida structurile Kosovo de prevenire și eliminare a actelor de terorism și a finanțării acestora, în special a celor cu o dimensiune transfrontalieră/transteritorială. Cooperarea în acest context respectă supremația legii, drepturile omului și libertățile fundamentale, dreptul internațional al refugiaților și dreptul internațional umanitar. Kosovo se conformează convențiilor și instrumentelor internaționale relevante în acest domeniu.

TITLUL VIII

POLITICI DE COOPERARE

Articolul 93

UE și Kosovo instituie o cooperare strânsă care urmărește să promoveze dezvoltarea și să stimuleze potențialul de creștere al Kosovo. Această cooperare consolidează legăturile economice existente pe o bază cât mai largă posibil, în interesul ambelor părți.

Politicile și alte măsuri în acest sens sunt concepute astfel încât să favorizeze dezvoltarea economică și socială durabilă a Kosovo. Aceste politici asigură faptul că, încă de la început, considerațiile privind mediul și clima sunt incluse pe deplin și sunt adaptate la cerințele unei dezvoltări sociale armonioase.

Politicile de cooperare se înscriu într-un cadru regional de cooperare. Se acordă o atenție specială măsurilor care pot încuraja cooperarea dintre Kosovo și țările vecine, contribuind astfel la stabilitatea regională. CSA definește prioritățile între și în cadrul politicilor de cooperare descrise în prezentul titlu.

Articolul 94

Politica economică și comercială

UE și Kosovo facilitează procesul de reformă economică printr-o cooperare care urmărește să îmbunătățească înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele și prin elaborarea și punerea în aplicare a politicii economice într-o economie de piață.

În acest scop, UE și Kosovo cooperează pentru:

(a)

a face schimb de informații privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și privind strategiile de dezvoltare;

(b)

a analiza în comun aspectele economice de interes reciproc, inclusiv sprijinirea politicii economice și a punerii în aplicare a acesteia și

(c)

a promova o cooperare mai amplă pentru a accelera aportul de know-how și accesul la noile tehnologii.

Kosovo depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al armonizării progresive a politicilor sale cu politicile orientate spre stabilitate ale uniunii economice și monetare. La cererea autorităților din Kosovo, UE poate acorda asistență menită să sprijine eforturile depuse de Kosovo în această privință.

Cooperarea vizează, de asemenea, consolidarea supremației legii în domeniul comercial, printr-un cadru juridic stabil și nediscriminatoriu în acest domeniu.

Cooperarea în acest domeniu include schimbul de informații cu privire la principiile și funcționarea uniunii economice și monetare.

Articolul 95

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea între părți vizează în primul rând domenii prioritare ale acquis-ului UE în domeniul statistic. Aceasta urmărește în special dezvoltarea în Kosovo a unui sistem statistic eficient și viabil, capabil să furnizeze date fiabile, obiective și exacte, comparabile cu statisticile europene, necesare pentru planificarea și monitorizarea procesului de tranziție și reformă din Kosovo. De asemenea, cooperarea ar trebui să vizeze să permită Institutului de Statistică din Kosovo să răspundă mai bine necesităților clienților săi (administrația publică și sectorul privat). Sistemul statistic respectă principiile Codului de bune practici al statisticilor europene, precum și principiile fundamentale ale statisticilor ONU, dispozițiile legislației europene privind statisticile și evoluează în sensul aplicării acquis-ului UE în domeniul statistic. Părțile cooperează în special pentru a asigura confidențialitatea datelor individuale, pentru a spori progresiv culegerea și transmiterea datelor către Sistemul Statistic European și pentru a schimba informații privind metodele, transferul de know-how și formarea.

Articolul 96

Servicii bancare, asigurări și alte servicii financiare

Cooperarea dintre UE și Kosovo se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului UE în domeniul serviciilor bancare, al asigurărilor și al serviciilor financiare. Părțile cooperează în vederea instituirii și a dezvoltării unui cadru corespunzător, în măsură să stimuleze dezvoltarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurări și financiar din Kosovo, pe baza unor practici concurențiale echitabile, precum și în vederea asigurării condițiilor de concurență echitabile necesare.

Articolul 97

Controlul financiar intern public și auditul extern

Cooperarea dintre părți se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului UE în domeniul controlului financiar intern public. În special, părțile cooperează în scopul de a îmbunătăți funcționarea în Kosovo a unui control intern eficient și a unor sisteme independente de audit intern în sectorul public, în concordanță cu cadrul recunoscut la nivel internațional și cu bunele practici ale UE.

Pentru a putea îndeplini responsabilitățile de coordonare și armonizare care decurg din cerințele menționate anterior, cooperarea se concentrează și asupra instituirii și a consolidării unor unități centrale de armonizare pentru gestiunea și controlul financiar și pentru auditul intern.

În domeniul auditului extern, părțile cooperează în special în scopul de a dezvolta în continuare în Kosovo o funcție de audit extern independentă, conformă cu standardele acceptate la nivel internațional și cu bunele practici ale UE. Cooperarea se axează, de asemenea, pe consolidarea capacităților Biroului Auditorului General.

Articolul 98

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea dintre părți în domeniul promovării și protecției investițiilor se axează pe protecția investițiilor directe străine și își propune să creeze un climat favorabil pentru investițiile private, atât interne cât și străine, care sunt esențiale pentru revitalizarea economică și industrială a Kosovo. Obiectivele specifice ale cooperării constau, pentru Kosovo, în îmbunătățirea cadrelor juridice în vederea promovării și a protejării investițiilor.

Articolul 99

Cooperarea industrială

Cooperarea urmărește promovarea modernizării și a restructurării industriei și a sectoarelor individuale în Kosovo. Aceasta urmărește, de asemenea, să asigure condițiile necesare pentru competitivitatea industriei Kosovo garantând, în același timp, protecția mediului.

Cooperarea ține seama de aspectele regionale ale dezvoltării industriale, promovând parteneriatele transnaționale/transteritoriale, după caz. Aceste inițiative pot urmări, în special, să creeze un cadru adecvat pentru întreprinderi, să amelioreze gestiunea și dobândirea de know-how și să promoveze piețele, transparența piețelor și mediul de afaceri. Se acordă o atenție specială desfășurării în Kosovo a unor acțiuni eficiente de promovare a exporturilor.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul UE în domeniul politicii industriale.

Articolul 100

Întreprinderi mici și mijlocii

Cooperarea dintre părți urmărește dezvoltarea și consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectorul privat, promovarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și promovarea unui mediu favorabil cooperării dintre întreprinderi. Cooperarea se realizează în conformitate cu principiile Small Business Act și țin seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE privind IMM-urile.

Articolul 101

Turism

Cooperarea între părți în domeniul turismului urmărește:

(a)

asigurarea unei dezvoltări echilibrate și durabile a turismului și a aspectelor legate de turism;

(b)

consolidarea fluxului de informații privind turismul (prin intermediul rețelelor internaționale, al băncilor de date etc.);

(c)

încurajarea dezvoltării de infrastructuri care pot stimula investițiile în sectorul turistic.

Cooperarea urmărește, de asemenea, să analizeze posibilitățile de desfășurare a unor operațiuni comune și să consolideze cooperarea între organizațiile de turism, experți, instituții și agențiile acestora competente în domeniul turismului, precum și să faciliteze transferul de know-how (prin formare, schimburi, seminarii). Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul UE în domeniul turismului.

Cooperarea poate fi integrată într-un cadru regional de cooperare.

Articolul 102

Agricultura și sectorul agroindustrial

Cooperarea între părți se dezvoltă în toate domeniile prioritare ale acquis-ului UE în domeniul agricol, precum și în ceea ce privește sistemele de calitate aplicabile produselor agricole și alimentare, securitatea alimentară, sectorul alimentar și sectorul fitosanitar. Cooperarea vizează în primul rând modernizarea și restructurarea agriculturii și a sectorului agroindustrial în Kosovo, în special pentru a respecta cerințele UE în domeniul sanitar, a îmbunătăți gestionarea apelor și dezvoltarea rurală și a dezvolta sectorul silviculturii în Kosovo, precum și pentru a promova apropierea progresivă a legislației și a practicilor din Kosovo de acquis-ul UE.

Articolul 103

Pescuitul

Părțile analizează posibilitatea de a identifica domenii de interes comun în sectorul pescuitului și acvaculturii, care să prezinte avantaje pentru ambele părți. Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în aceste domenii și de principiile de gestionare și conservare a resurselor piscicole bazate pe norme elaborate de organizațiile internaționale și regionale relevante din domeniul pescuitului.

Articolul 104

Domeniul vamal

Părțile stabilesc relații de cooperare în acest domeniu pentru a garanta respectarea dispozițiilor care trebuie adoptate în domeniul comercial și pentru a realiza apropierea sistemelor vamale din Kosovo de cele ale UE, contribuind astfel la pregătirea măsurilor de liberalizare prevăzute de prezentul acord și la apropierea legislativă progresivă în Kosovo în domeniul vamal de acquis-ul UE.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în domeniul vamal.

Normele privind asistența administrativă reciprocă între părți în domeniul vamal sunt stabilite în Protocolul IV.

Articolul 105

Fiscalitatea

UE cooperează cu Kosovo pentru a sprijini dezvoltarea sa în domeniul fiscal, inclusiv prin măsuri care urmăresc să continue reforma sistemului fiscal al Kosovo și să restructureze administrația fiscală, pentru a asigura o colectare eficace a impozitelor și pentru a combate frauda fiscală.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în domeniul fiscal și în combaterea concurenței fiscale neloiale. La pregătirea legislației sale privind eliminarea concurenței fiscale neloiale, Kosovo ține seama în mod corespunzător de principiile Codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor, adoptat de Consiliu și de reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului la 1 decembrie 1997 (6).

Cooperarea urmărește să promoveze principiile bunei guvernanțe în chestiuni fiscale, transparența, schimbul de informații și concurența fiscală loială în Kosovo, cu scopul de a facilita aplicarea măsurilor de prevenire a fraudei și a evaziunii fiscale.

Articolul 106

Cooperarea în domeniul social

Părțile cooperează pentru a facilita reforma politicii de ocupare a forței de muncă în Kosovo, în contextul unei reforme și integrări economice consolidate și pentru a sprijini o creștere favorabilă incluziunii. Cooperarea urmărește, de asemenea, să promoveze dialogul social, precum și apropierea progresivă de acquis-ul UE a legislației Kosovo privind forța de muncă, sănătatea, securitatea în muncă și egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, pentru persoanele cu handicap și pentru alte grupuri vulnerabile, având drept referință nivelul de protecție existent în UE. Aceasta poate include, de asemenea, alinierea Kosovo la acquis-ul UE în domeniul dreptului muncii și în ceea ce privește condițiile de muncă ale femeilor. Cooperarea urmărește, de asemenea, să promoveze adoptarea unor politici generale de incluziune socială și de nediscriminare în Kosovo. Cooperarea include, de asemenea, instituirea în Kosovo a unui sistem de protecție socială în măsură să sprijine ocuparea forței de muncă și o creștere favorabilă incluziunii.

Părțile cooperează în scopul de a asigura apropierea legislației Kosovo de acquis-ul UE, de a îmbunătăți sănătatea populației și a preveni îmbolnăvirile, de a elabora structuri administrative eficace și competențe de asigurare a respectării principalelor cerințe privind sănătatea și siguranța, de a proteja drepturile pacienților, de a proteja cetățenii de amenințările la adresa sănătății și de boli, precum și de a promova un mod de viață sănătos.

Kosovo se conformează convențiilor internaționale și celorlalte instrumente din aceste domenii. Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în aceste domenii.

Articolul 107

Educația și formarea

Părțile cooperează pentru creșterea nivelului educației generale și al învățământului și formării profesionale, precum și pentru ameliorarea politicilor privind tineretul și a condițiilor de muncă ale tinerilor în Kosovo, ca mijloace de promovare a dezvoltării competențelor, a capacității de inserție profesională, a incluziunii sociale și a dezvoltării economice în Kosovo. Sistemele de învățământ superior au printre prioritățile principale aceea de a asigura standarde de calitate adecvate pentru instituțiile și programele sale, conforme obiectivelor stabilite de procesul și de declarația Bologna.

De asemenea, părțile cooperează pentru a asigura accesul liber la toate nivelurile de învățământ și formare profesională din Kosovo, fără discriminări bazate pe gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Cooperarea urmărește să răspundă nevoilor studenților cu handicap din Kosovo.

Cooperarea urmărește, de asemenea, să dezvolte capacitățile în domeniul cercetării și al inovării, în special prin proiecte comune de cercetare și inovare, cu participarea tuturor părților interesate și asigurând transferul de know-how.

Programele și instrumentele UE în domeniu contribuie la modernizarea structurilor și a activităților de învățământ, formare, cercetare și inovare din Kosovo.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în acest domeniu.

Articolul 108

Cooperarea culturală

Părțile se angajează să promoveze cooperarea culturală. Această cooperare contribuie la consolidarea capacităților politicii culturale a Kosovo, la consolidarea capacităților operatorilor culturali și la îmbunătățirea înțelegerii reciproce între persoane, între minorități și între popoare. Cooperarea susține, de asemenea, reformele instituționale pentru a promova diversitatea culturală în Kosovo, inclusiv pe baza principiilor consacrate în Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005.

Articolul 109

Cooperarea în domeniul audiovizualului

Părțile cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducțiile în sectorul cinematografic și audiovizual.

Cooperarea ar putea include, printre altele, programe și facilități pentru formarea jurnaliștilor și a profesioniștilor din sectorul mass-media audiovizual, precum și asistență tehnică pentru mijloacele de informare publice și private din Kosovo, pentru a consolida independența și profesionalismul acestora, precum și legăturile cu mijloacele de informare europene.

Kosovo își aliniază politicile la cele ale UE în domeniul reglementării conținutului emisiunilor difuzate transfrontalier/transteritorial și își armonizează legislația cu acquis-ul UE. Kosovo acordă o atenție deosebită aspectelor legate de dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală pentru programe și emisiuni, precum și garantării și consolidării independenței organismelor de reglementare relevante.

Articolul 110

Societatea informațională

Cooperarea se desfășoară în toate domeniile acquis-ului UE legate de societatea informațională. Cooperarea sprijină în primul rând apropierea progresivă a politicilor și legislației Kosovo în acest sector de cele ale UE.

Părțile cooperează, de asemenea, în vederea dezvoltării societății informaționale în Kosovo. Obiectivele generale constau în continuarea pregătirii întregii societăți pentru era digitală, precum și identificarea măsurilor de asigurare a interoperabilității rețelelor și a serviciilor.

Articolul 111

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Cooperarea se axează în primul rând asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului UE în acest domeniu.

Părțile își consolidează, în special, cooperarea în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, având drept obiectiv final adoptarea de către Kosovo a acquis-ului UE în acest sector la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, acordând o atenție deosebită garantării și consolidării independenței autorităților de reglementare relevante.

Articolul 112

Informare și comunicare

Părțile iau măsurile necesare pentru a stimula schimbul reciproc de informații. Se acordă prioritate programelor destinate să furnizeze publicului larg informații de bază despre UE, iar mediilor profesionale din Kosovo, informații mai specializate.

Articolul 113

Transporturi

Cooperarea între părți se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului UE în domeniul transporturilor.

Cooperarea poate viza restructurarea și modernizarea rețelelor de transport din Kosovo și ameliorarea infrastructurilor aferente (inclusiv legăturile regionale, astfel cum au fost identificate de Observatorul transporturilor din Europa de Sud-Est), îmbunătățirea liberei circulații a pasagerilor și a mărfurilor, instituirea unor standarde interoperabile și comparabile cu cele din UE și alinierea legislației privind transporturile cu cea a UE, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru.

Cooperarea urmărește să contribuie la asigurarea progresivă a accesului reciproc la piețele și structurile de transport ale UE și, respectiv, ale Kosovo, prin crearea în Kosovo a unui sistem de transport compatibil și interoperabil cu cel al UE și aliniat la acesta, precum și prin îmbunătățirea protecției mediului în sectorul transportului.

Articolul 114

Energie

În conformitate cu acquis-ul UE relevant, părțile își dezvoltă și consolidează cooperarea în domeniul energiei, în concordanță cu principiile economiei de piață și ale Tratatului de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005 (7). Cooperarea este dezvoltată în vederea integrării progresive a Kosovo pe piețele de energie ale Europei.

Cooperarea poate include asistență pentru Kosovo în ceea ce privește, în special:

(a)

îmbunătățirea și diversificarea aprovizionării și îmbunătățirea accesului la piața energiei, în conformitate cu acquis-ul UE privind securitatea aprovizionării și cu strategia energetică regională a Comunității Energiei, precum și aplicarea normelor UE și a normelor europene privind tranzitul, transmiterea și distribuția și restabilirea interconexiunilor electrice de importanță regională cu vecinii săi;

(b)

sprijinirea Kosovo în vederea punerii în aplicare a acquis-ului UE privind eficiența energetică, sursele regenerabile de energie și impactul sectorului energetic asupra mediului, promovând astfel economisirea energiei, eficiența energetică, energia regenerabilă, precum și studierea și atenuarea impactului producerii și consumului de energie asupra mediului;

(c)

elaborarea condițiilor-cadru pentru restructurarea companiilor de energie și pentru cooperarea dintre întreprinderile din sector, în concordanță cu normele pieței interne a energiei în materie de separare.

Articolul 115

Mediu

Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în domeniul protecției mediului, urmărind obiectivul esențial de a opri degradarea și de a iniția acțiuni de îmbunătățire a situației mediului, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile în Kosovo. Părțile cooperează în ceea ce privește calitatea aerului și a apei (inclusiv substanțele radioactive din apa destinată consumului uman), normele de securitate de bază pentru protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante, toate tipurile de gestionare a deșeurilor (inclusiv gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive) și protecția naturii, monitorizarea și reducerea emisiilor industriale, asigurând siguranța instalațiilor industriale, precum și clasificarea și manipularea în siguranță a substanțelor chimice în Kosovo.

Părțile stabilesc relații de cooperare în special în scopul de a consolida structurile și procedurile administrative ale Kosovo pentru a asigura planificarea strategică a aspectelor de mediu și coordonarea părților interesate, concentrându-se asupra apropierii legislației Kosovo de acquis-ul UE, și, după caz, de acquis-ul Euratom. Cooperarea s-ar putea concentra, de asemenea, asupra dezvoltării de către Kosovo a unor strategii menite să reducă în mod semnificativ poluarea locală, regională și transteritorială a aerului și a apei, să instituie un cadru pentru o producție și un consum eficiente, ecologice, sustenabile și regenerabile de energie și să realizeze evaluări ale impactului și evaluări strategice asupra mediului.

Articolul 116

Schimbările climatice

Părțile cooperează pentru a ajuta Kosovo să își dezvolte politica în domeniul climei și să integreze considerentele legate de climă în politicile în materie de energie, transport, industrie, agricultură, educație și în alte politici relevante. Cooperarea sprijină, de asemenea, apropierea progresivă a legislației din Kosovo de acquis-ul UE referitor la schimbările climatice, în special în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea eficace a emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, cooperarea sprijină Kosovo în vederea instituirii unor capacități administrative și a unor proceduri de coordonare adecvate între toți actorii relevanți, care să permită adoptarea și punerea în aplicare a unor politici de creștere cu emisii reduse de carbon și rezistente la schimbările climatice. Părțile cooperează în scopul de favoriza, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, implicarea Kosovo în eforturile globale și regionale de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

Articolul 117

Protecția civilă

Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea pentru a îmbunătăți prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de dezastre naturale sau provocate de om. În special, cooperarea vizează consolidarea capacităților Kosovo în domeniul protecției civile și apropierea progresivă a Kosovo de acquis-ul UE referitor la gestionarea dezastrelor.

Cooperarea se poate concentra asupra următoarelor priorități:

(a)

notificarea reciprocă și rapidă a dezastrelor; acoperirea Kosovo de către sistemele de alertă rapidă și instrumentele de monitorizare europene;

(b)

stabilirea unei comunicări 24 de ore din 24 între serviciile de urgență din Kosovo și cele ale Comisiei Europene;

(c)

asigurarea cooperării în caz de urgențe majore, inclusiv facilitarea furnizării și primirii de asistență și sprijin în calitate de țară gazdă;

(d)

îmbunătățirea bazei de cunoștințe în domeniul dezastrelor și al riscurilor, precum și elaborarea unor planuri de evaluare a riscurilor și de gestionare a dezastrelor pentru întregul teritoriu al Kosovo;

(e)

aplicarea bunelor practici și a orientărilor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de dezastre.

Articolul 118

Cercetare și dezvoltare tehnologică

Părțile încurajează cooperarea în materie de cercetare științifică civilă și de dezvoltare tehnologică (CDT), spre beneficiul reciproc al părților și luând în considerare disponibilitatea resurselor, accesul adecvat la programele celeilalte părți, sub rezerva atingerii unor niveluri adecvate de protecție efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

Articolul 119

Dezvoltarea regională și locală

Părțile urmăresc să identifice măsuri pentru a consolida cooperarea pentru dezvoltare regională și locală, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea economică și la reducerea dezechilibrelor regionale. Se acordă o atenție deosebită cooperării transfrontaliere/transteritoriale, transnaționale și interregionale.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului UE în domeniul dezvoltării regionale.

Articolul 120

Administrația publică

Cooperarea și dialogul vizează să asigure consolidarea în Kosovo a unei administrații publice profesioniste, eficiente și responsabile, valorificând eforturile de reformare realizate până în prezent în acest domeniu, inclusiv cele legate de procesul de descentralizare și de instituire a unor noi municipalități. Cooperarea va urmări în special să sprijine punerea în practică a supremației legii, funcționarea corespunzătoare a instituțiilor în beneficiul populației din Kosovo în ansamblul său, precum și dezvoltarea armonioasă a relațiilor dintre UE și Kosovo.

Cooperarea în acest domeniu se concentrează, în principal, asupra consolidării instituționale, inclusiv asupra dezvoltării și punerii în aplicare a unor proceduri de recrutare bazate pe merite, transparente și imparțiale, atât la nivel central, cât și local, asupra gestionării resurselor umane și a dezvoltării carierei în cadrul serviciilor publice, asupra formării continue și a promovării eticii în administrația publică. Cooperarea vizează, de asemenea, îmbunătățirea eficienței și a capacităților organismelor independente care sunt esențiale pentru funcționarea administrației publice și pentru un sistem eficace de control și echilibru.

TITLUL IX

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 121

Pentru a realiza obiectivele prezentului acord și în conformitate cu articolele 7, 122, 123 și 125, Kosovo poate primi asistență financiară din partea UE sub forma unor granturi și împrumuturi, inclusiv împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții. Asistența financiară din partea UE este condiționată de realizarea unor progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga. Se ține seama și de îndeplinirea de către Kosovo a obligațiilor prevăzute de prezentul acord, precum și de rapoartele anuale privind progresele înregistrate de Kosovo. Asistența financiară din partea UE este, de asemenea, supusă condiționalităților PSA, în special în ceea ce privește angajamentul beneficiarilor de a realiza reforme democratice, economice și instituționale. Asistența financiară acordată Kosovo este direcționată în funcție de nevoile identificate, de prioritățile convenite, de capacitatea de absorbție și de rambursare și de măsurile luate pentru reformarea și restructurarea economiei.

Articolul 122

Asistența financiară sub formă de granturi este acordată în conformitate cu reglementările relevante ale Parlamentului European și Consiliului, pe baza unui cadru indicativ multianual și a programelor anuale sau multianuale stabilite de UE în urma consultărilor cu Kosovo.

Articolul 123

Asistența financiară poate acoperi toate domeniile de cooperare relevante, acordându-se o atenție deosebită libertății, securității și justiției, apropierii legislative de acquis-ul UE, dezvoltării sociale și economice, bunei guvernanțe, reformei administrației publice, precum și energiei și agriculturii.

Articolul 124

La cererea Kosovo și în cazul unor necesități deosebite, UE ar putea examina, în coordonare cu instituțiile financiare internaționale, posibilitatea de a acorda, în mod excepțional, asistență macrofinanciară, cu anumite condiții și în funcție de disponibilitatea tuturor resurselor financiare. Asistența ar fi acordată cu condiția respectării unor condiții care ar fi stabilite în contextul unui program convenit de Kosovo și de Fondul Monetar Internațional.

Articolul 125

Pentru a permite utilizarea optimă a resurselor disponibile, părțile se asigură că asistența financiară din partea UE este acordată într-o strânsă coordonare cu cea din alte surse, precum statele membre, țările terțe și instituțiile financiare internaționale.

În acest scop, Kosovo furnizează în mod regulat informații privind toate sursele de asistență.

TITLUL X

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 126

Se instituie Consiliul de stabilizare și de asociere (CSA) care supraveghează aplicarea și punerea în aplicare a prezentului acord. Acesta se întrunește periodic la nivelul corespunzător și convoacă reuniuni extraordinare atunci când circumstanțele impun acest lucru. CSA examinează orice aspecte importante care apar în cadrul prezentului acord, precum și orice alte aspecte de interes comun.

Articolul 127

(1)   CSA este compus din reprezentanți ai UE, pe de o parte, și ai Kosovo, pe de altă parte.

(2)   CSA își stabilește propriul regulament de procedură.

(3)   Membrii CSA pot dispune să fie reprezentați în conformitate cu condițiile care urmează să fie prevăzute în regulamentul de procedură.

(4)   Președinția CSA este asigurată pe rând de către un reprezentant al UE și de către un reprezentant al Kosovo, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute în regulamentul de procedură.

(5)   În ceea ce privește chestiunile care țin de competența sa, Banca Europeană de Investiții participă, cu statut de observator, la lucrările CSA.

Articolul 128

În vederea realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord și în cazurile prevăzute de acesta, CSA este împuternicit să ia decizii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord, în cazurile prevăzute de acesta. Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora. CSA poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate. Deciziile și recomandările sunt adoptate prin acordul părților.

Articolul 129

(1)   CSA este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de Comitetul de stabilizare și de asociere, alcătuit din reprezentanți ai UE, pe de o parte, și ai Kosovo, pe de altă parte.

(2)   CSA stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile Comitetului de stabilizare și de asociere, care includ pregătirea reuniunilor CSA, și stabilește modul de funcționare a comitetului.

(3)   CSA poate delega Comitetului de stabilizare și de asociere oricare dintre competențele sale. În acest caz, Comitetul de stabilizare și de asociere adoptă decizii în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 128.

Articolul 130

Comitetul de stabilizare și de asociere poate să înființeze subcomitete și grupuri speciale. Înainte de încheierea primului an de la intrarea în vigoare a prezentul acord, Comitetul de stabilizare și de asociere înființează subcomitetele necesare în vederea punerii în aplicare adecvate a prezentului acord.

Se înființează un subcomitet însărcinat cu aspectele legate de migrație.

Articolul 131

CSA poate decide înființarea altor comitete sau organisme speciale care îl pot asista în exercitarea atribuțiilor sale. În regulamentul său de procedură, CSA stabilește componența și îndatoririle acestor comitete sau organisme și modul lor de funcționare.

Articolul 132

Prin prezentul acord se instituie Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere (denumită în continuare „comisia parlamentară”). Aceasta este un forum în care membrii Parlamentului European și membrii parlamentului din Kosovo se întâlnesc și schimbă opinii. Comisia parlamentară se reunește la intervale pe care le stabilește ea însăși, dar cel puțin o dată pe an.

Comisia parlamentară este compusă din membri ai Parlamentului European și din membri ai parlamentului din Kosovo.

Comisia parlamentară își stabilește regulamentul de procedură.

Președinția comisiei parlamentare este asigurată pe rând de un membru al Parlamentului European și de un membru al Parlamentului Kosovo, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute în regulamentul său de procedură.

Comisia parlamentară poate face recomandări CSA.

Articolul 133

În cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord, părțile se angajează să se asigure că persoanele fizice și juridice ale celeilalte părți au acces, fără discriminare, la acțiunile legale corespunzătoare pentru apărarea drepturilor lor.

Articolul 134

Prezentul acord nu împiedică o parte să ia orice măsuri pe care le consideră necesare pentru a preveni divulgarea unor informații care sunt contrare intereselor sale esențiale în materie de securitate.

Articolul 135

(1)   În domeniile reglementate de prezentul acord:

(a)

regimul aplicat de Kosovo în ceea ce privește UE nu duce la nicio discriminare între statele membre, resortisanții sau societățile acestora;

(b)

regimul aplicat de UE în ceea ce privește Kosovo nu duce la nicio discriminare între resortisanții din Kosovo sau între societățile din acesta.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere niciunei dispoziții speciale cuprinse în prezentul acord, inclusiv și în special articolului 70 alineatul (3).

Articolul 136

(1)   Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord. Acestea veghează la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)   Părțile convin să se consulte rapid, la cererea oricăreia dintre ele, pe căile adecvate, pentru a discuta aspectele legate de interpretarea sau de punerea în aplicare a prezentului acord și alte aspecte relevante privind relațiile dintre ele.

(3)   Fiecare parte sesizează CSA cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord. În aceste situații se aplică articolul 137 și, după caz, Protocolul V.

CSA poate soluționa litigiul printr-o decizie obligatorie.

(4)   În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte de a face acest lucru, partea respectivă trebuie, cu excepția situațiilor de extremă urgență, să furnizeze CSA toate informațiile relevante necesare unei examinări aprofundate a situației în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru părți.

La alegerea măsurilor, se acordă prioritate celor care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat CSA și fac obiectul consultărilor, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru, în cadrul CSA, al Comitetului de stabilizare și de asociere sau al oricărui alt organism instituit în temeiul articolelor 130 și 131.

(5)   Alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol nu afectează în niciun fel și nu aduc atingere articolelor 34, 42, 43, 44, 48 și Protocolului III (Definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă).

(6)   Alineatele (3) și (4) ale prezentului articol nu se aplică articolelor 5 și 13.

Articolul 137

(1)   În cazul unui litigiu între părți cu privire la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, oricare dintre părți comunică celeilalte părți și CSA o cerere formală de soluționare a litigiului.

Atunci când una dintre părți consideră că o măsură adoptată de cealaltă parte sau inacțiunea celeilalte părți constituie o încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, cererea formală de soluționare a litigiului menționează motivele care stau la baza acestei poziții și indică, după caz, că partea în cauză poate adopta măsurile prevăzute la articolul 136 alineatul (4).

(2)   Părțile se străduiesc să soluționeze litigiul angajându-se cu bună credință în consultări în cadrul CSA și al celorlalte organisme prevăzute la alineatul (3), pentru a ajunge cât mai curând posibil la o soluție reciproc acceptabilă.

(3)   Părțile pun la dispoziția CSA toate informațiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situației.

Până la soluționarea litigiului, acesta face obiectul discuțiilor în cadrul tuturor reuniunilor CSA, cu excepția cazului în care este inițiată procedura de arbitraj prevăzută în Protocolul V. Un litigiu este considerat soluționat atunci când CSA a adoptat o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluționa litigiul, astfel cum se menționează la articolul 136 alineatul (3), sau atunci când se constată stingerea litigiului.

Consultările cu privire la un litigiu pot avea loc, de asemenea, în cadrul oricărei reuniuni a Comitetului de stabilizare și de asociere sau a oricărui alt comitet sau organism competent, instituit în temeiul articolelor 130 și 131, după cum convin părțile sau la cererea uneia dintre părți. Consultările pot avea loc și în scris.

Toate informațiile comunicate în cursul consultărilor rămân confidențiale.

(4)   În ceea ce privește aspectele care țin de domeniul de aplicare al Protocolului V, oricare dintre părți poate solicita soluționarea litigiului prin procedura de arbitraj în conformitate cu protocolul respectiv, atunci când părțile nu au reușit să soluționeze litigiul în termen de două luni de la inițierea procedurii de soluționare a litigiului, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 138

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor persoanelor și ale operatorilor economici garantate prin acordurile existente, care prevăd obligații pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, și pentru Kosovo, pe de altă parte, înainte de a se fi pus în aplicare drepturi echivalente în temeiul prezentului acord.

Articolul 139

Anexele I - VII, Protocoalele I, II, III, IV și V și declarația fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 140

Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată.

Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord, prin notificarea în acest sens a celeilalte părți. Prezentul acord încetează la șase luni de la data unei asemenea notificări.

Oricare dintre părți poate suspenda integral sau parțial aplicarea prezentului acord, cu efect imediat, în cazul nerespectării de către cealaltă parte a unuia dintre elementele esențiale ale acordului.

UE poate lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv suspendarea totală sau parțială a prezentului acord, cu efect imediat, în cazul nerespectării de către Kosovo a principiilor esențiale prevăzute la articolele 5 și 13.

Articolul 141

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în condițiile prevăzute de aceste tratate, iar pe de altă parte, teritoriului Kosovo.

Articolul 142

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

Articolul 143

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, albaneză și sârbă, fiecare text fiind autentic în egală măsură.

Articolul 144

Părțile aprobă prezentul acord în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor menționate la primul paragraf.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în concordanță cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO UE L 256, 7.9.1987, p. 1).

(2)  Trimiterile la codurile și denumirile mărfurilor sunt în conformitate cu Nomenclatura combinată aplicată în anul 2014 conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO UE L 290, 31.10.2013, p. 1).

(3)  JO UE L 343, 14.12.2012, p. 1.

(4)  JO UE L 285, 16.10.2006, p. 3.

(5)  Comitetul European de Standardizare, Comitetul European de Standardizare Electrotehnică, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații, Cooperarea Europeană pentru Acreditare, Organizația Europeană de Cooperare în Domeniul Metrologiei Legale, Asociația Europeană a Institutelor Naționale de Metrologie.

(6)  Concluziile Consiliului Ecofin din 1 decembrie 1997 privind politica fiscală (JO UE C 2, 6.1.1998, p. 1).

(7)  JO UE L 198, 20.7.2006, p. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


LISTA ANEXELOR, A PROTOCOALELOR ȘI A DECLARAȚIILOR

ANEXE

Anexa I (articolul 23

Concesiile tarifare acordate de Kosovo pentru produsele industriale din UE

Anexa II (articolul 28

Definiția produselor din categoria „baby beef”

Anexa III (articolul 29

Concesiile tarifare acordate de Kosovo pentru produsele agricole din UE

Anexa IV (articolul 31

Concesiile acordate de UE pentru produsele pescărești din Kosovo

Anexa V (articolul 32

Concesiile tarifare acordate de Kosovo pentru peștele și produsele pescărești din UE

Anexa VI (articolul 50

Dreptul de stabilire: servicii financiare

Anexa VII (articolul 77

Drepturi de proprietate intelectuală, industrială și comercială

PROTOCOALE

Protocolul I (articolul 27

Schimburile comerciale dintre UE și Kosovo cu produse agricole transformate

Protocolul II (articolul 30

Vinuri, băuturi spirtoase și vinuri aromatizate

Protocolul III (articolul 46

Noțiunea de „produse originare”

Protocolul IV (articolul 104

Asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal

Protocolul V (articolul 136

Soluționarea litigiilor

DECLARAȚII

Declarație comună


ANEXA I

ANEXA Ia

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE KOSOVO PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN UE

menționate la articolul 23

Taxa vamală de bază căreia i se aplică reducerile tarifare succesive prevăzute în prezenta anexă este taxa vamală de bază de 10 % aplicată în Kosovo la 31 decembrie 2013. Nivelul taxelor vamale se reduce după cum urmează:

(a)

la intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 80 % din taxele vamale de bază, fiind, așadar, de 8 %;

(b)

la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 60 % din taxele vamale de bază, fiind, așadar, de 6 %;

(c)

la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 40 % din taxele vamale de bază, fiind, așadar, de 4 %;

(d)

la data de 1 ianuarie a celui de al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se reduc la 20 % din taxele vamale de bază, fiind, așadar, de 2 %;

(e)

la data de 1 ianuarie a celui de al patrulea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase se elimină.

Cod

Denumire (1)

2501 00

Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

 

-

Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate:

 

- -

Altele:

2501 00 51

- - -

Denaturate sau destinate altor utilizări industriale (inclusiv pentru rafinare), cu excepția conservării sau preparării produselor destinate alimentației umane sau animale

 

- - -

Altele:

2501 00 91

- - - -

Sare destinată alimentației umane

2501 00 99

- - - -

Altele

2505

Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepția nisipurilor metalifere de la capitolul 26:

2505 10 00

-

Nisipuri silicioase și nisipuri cuarțoase

2506

Cuarț (altul decât nisipurile naturale); cuarțite, chiar degroșate sau simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2506 10 00

-

Cuarț

2507 00

Caolin și alte argile caolinice, chiar calcinate:

2507 00 80

-

Alte argile caolinice

2508

Alte argile (cu excepția argilelor expandate de la poziția 6806 ), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate; mulit; pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase:

2508 10 00

-

Bentonită

2508 40 00

-

Alte argile

2508 70 00

-

Pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase

2515

Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2517

Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică sau de deșeuri industriale similare, care conține chiar materialele menționate în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, așchii, praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516 , chiar tratate termic:

2517 10

-

Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic:

2517 10 20

- -

Piatră de var, dolomită și alte pietre calcaroase, concasate

2517 30 00

-

Macadam gudronat pentru șosele

2520

Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantități mici de acceleratori sau întârzietori

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825 :

2522 20 00

-

Var stins

2523

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite „clinkers”), chiar colorate:

2523 10 00

-

Cimenturi nepulverizate numite „clinkers”

2526

Steatit natural, chiar degroșat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc:

2526 20 00

-

Măcinate sau pulverizate

2530

Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte

2530 90 00

-

Altele

3001

Glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia; alte substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3001 20

-

Extracte de glande, de alte organe sau din secrețiile acestora:

3001 20 10

- -

De origine umană

3001 90

-

Altele:

 

- -

Altele:

3001 90 91

- - -

Heparină și sărurile acesteia

3001 90 98

- - -

Altele

3002

Sânge uman; sânge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, profilactice sau de diagnostic; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și produse similare:

3002 10

-

Antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică

3002 30 00

-

Vaccinuri pentru medicina veterinară

3002 90

-

Altele:

3002 90 30

- -

Sânge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, profilactice sau de diagnostic

3002 90 50

- -

Culturi de microorganisme

3002 90 90

- -

Altele

3003

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002 , 3005 sau 3006 ), constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, dar neprezentate sub formă de doze, nici condiționate pentru vânzarea cu amănuntul:

3003 10 00

-

Care conțin peniciline sau derivați ai acestor produse, cu structură de acid penicilanic sau care conțin streptomicine sau derivați ai acestor produse

3003 20 00

-

Care conțin alte antibiotice

 

-

Care conțin hormoni sau alte produse de la poziția 2937 , dar nu conțin antibiotice:

3003 31 00

- -

Care conțin insulină

3003 40

-

Care conțin alcaloizi sau derivați ai acestora, dar nu conțin nici hormoni, nici alte produse de la poziția 2937 , nici antibiotice

3003 90 00

-

Altele

3004

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002 , 3005 sau 3006 ) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze (inclusiv cele care se administrează cutanat) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul:

 

-

Care conțin hormoni sau alte produse de la poziția 2937 , dar nu conțin antibiotice:

3004 32 00

- -

Care conțin hormoni corticosteroizi, derivații sau analogii lor structurali

3004 50 00

-

Alte medicamente care conțin vitamine sau alte produse de la poziția 2936

3004 90 00

-

Altele

3005

Vată, tifoane, feșe și articole similare (de exemplu, pansamente, plasturi adezivi, cataplasme) impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare:

3005 90

-

Altele:

 

- -

Altele:

 

- - -

Din materiale textile:

3005 90 50

- - - -

Altele

3006

Preparate și articole farmaceutice menționate la nota 4 a capitolului:

3006 10

-

Catguturi chirurgicale sterile, ligaturi sterile similare pentru suturi chirurgicale (inclusiv firele dentare sau chirurgicale sterile absorbabile) și adezivi sterili pentru țesuturi organice utilizate în chirurgie pentru închiderea plăgilor; laminarii sterile; hemostatice resorbabile sterile pentru chirurgie sau lucrări stomatologice; bariere antiaderențe sterile pentru chirurgie sau stomatologie, resorbabile sau neresorbabile:

3006 10 10

- -

Catguturi sterile

3006 20 00

-

Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine sau factorilor sanguini

3006 30 00

-

Preparate opacifiante pentru examinări radiografice; reactivi de diagnostic concepuți pentru a fi administrați pacienților

3006 50 00

-

Truse și cutii complete pentru prim ajutor

3006 60 00

-

Preparate chimice anticoncepționale pe bază de hormoni, de alte produse de la poziția 2937 sau de spermicide

3006 70 00

-

Preparate prezentate sub formă de gel, concepute pentru a fi utilizate în medicina umană sau veterinară ca lubrifianți pentru anumite părți ale corpului în timpul operațiilor chirurgicale sau examenelor medicale sau ca agent de legătură între corp și instrumentele medicale

 

-

Altele:

3006 92 00

- -

Deșeuri farmaceutice

3208

Lacuri și vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificați, dispersați sau dizolvați într-un mediu neapos; soluții definite la nota 4 a capitolului:

3208 90

-

Altele:

 

- -

Soluții definite la nota 4 a capitolului:

3208 90 19

- - -

Altele

 

- -

Altele:

3208 90 91

- - -

Pe bază de polimeri sintetici

3303 00

Parfumuri și ape de toaletă:

3303 00 90

-

Ape de toaletă

3304

Produse de înfrumusețare sau de machiaj și preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii (altele decât medicamentele), inclusiv preparate de protecție împotriva soarelui și preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură:

 

-

Altele:

3304 91 00

- -

Pudră, inclusiv compactă

3306

Preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare; fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul:

3306 10 00

-

Preparate pentru curățarea dinților

3307

Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte; deodorante pentru încăperi, preparate chiar parfumate, care au sau nu proprietăți dezinfectante

3307 20 00

-

Deodorante corporale și antisudorifice

3401

Săpunuri; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, care conțin sau nu săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

 

-

Săpunuri, produse și preparate organice tensioactive, sub formă de bare, calupuri, bucăți, chiar modelate și hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

3401 19 00

- -

Altele

3401 20

-

Săpunuri sub alte forme:

3401 20 10

- -

Fulgi, foițe, granule sau pudră

3403

Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de răcire, preparate pentru degriparea șuruburilor, preparate antirugină sau anticorozive și preparate pentru demulare pe bază de lubrifianți) și preparate de tipul celor utilizate pentru tratarea cu ulei și gresarea materialelor textile, pieilor, blănurilor sau altor materiale, cu excepția preparatelor care conțin, cu rol de constituenți de bază, minimum 70 % în greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

3404

Ceară artificială și ceară preparată

3405

Ceară și creme pentru încălțăminte, ceară de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticlă sau metal, pastă și praf pentru curățat și preparate similare (chiar sub formă de hârtie, vată, fetru, materiale nețesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impregnate, îmbibate sau acoperite cu astfel de preparate), fără a include ceara de la poziția 3404 :

3405 10 00

-

Ceară, creme și preparate similare pentru încălțăminte sau piele

3405 20 00

-

Ceară de parchet, creme și preparate similare pentru întreținerea mobilei din lemn, a parchetului sau a altor obiecte din lemn

3405 40 00

-

Paste, prafuri și alte preparate pentru curățat

3405 90

-

Altele:

3405 90 10

- -

Materiale pentru lustruirea metalelor

3407 00 00

Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru joacă; compoziții numite „ceară pentru stomatologie” sau „materiale pentru impresiuni dentare”, prezentate în seturi, în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau în plachete, potcoave, batoane sau forme similare; alte compoziții pentru stomatologie, pe bază de ipsos sau ghips (ghips calcinat sau sulfat de calciu)

3605 00 00

Chibrituri, altele decât articolele pirotehnice de la poziția 3604

3606

Feroceriu și alte aliaje piroforice, sub toate formele; articole din materiale inflamabile specificate la nota 2 a capitolului:

3606 10 00

-

Combustibili lichizi și gaze combustibile lichefiate în recipiente de tipul celor utilizate pentru alimentarea sau reîncărcarea brichetelor sau aprinzătoarelor care au o capacitate de maximum 300 cm3

3606 90

-

Altele:

3606 90 90

- -

Altele:

3801

Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune, sub formă de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate:

3801 10 00

-

Grafit artificial

3801 30 00

-

Paste carbonate pentru electrozi și paste similare pentru căptușirea cuptoarelor

3801 90 00

-

Altele

3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

3806

Colofoniu și acizi rezinici, derivații lor; esență de colofoniu și uleiuri de colofoniu; gume topite:

3806 30 00

-

Gume esteri

3806 90 00

-

Altele

3807 00

Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoală vegetală; smoală pentru butoaie de bere și preparate similare pe bază de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoală vegetală:

3807 00 90

-

Altele

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

-

Altele:

3809 91 00

- -

De felul celor folosite în industria textilă sau în industrii similare

3809 92 00

- -

De felul celor folosite în industria hârtiei sau în industrii similare

3809 93 00

- -

De felul celor folosite în industria pielăriei sau în industrii similare

3810

Preparate pentru decaparea suprafeței metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură:

3810 10 00

-

Preparate pentru decaparea suprafeței metalelor; paste și pulberi din metale și alte materiale pentru sudură sau lipire

3810 90

-

Altele:

3810 90 90

- -

Altele

3812

Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice

3812 20

-

Plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice:

3812 20 90

- -

Altele

3812 30

-

Preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice:

3812 30 80

- -

Altele

3813 00 00

Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

3815

Inițiatori de reacție, acceleratori de reacție și preparate catalitice, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3815 90

-

Altele:

3815 90 90

- -

Altele

3818 00

Elemente chimice dopate în vederea utilizării lor în electronică, sub formă de discuri, plachete sau forme similare; compuși chimici dopați în vederea utilizării lor în electronică:

3818 00 10

-

Siliciu dopat

3819 00 00

Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase

3820 00 00

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

3821 00 00

Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau celulelor umane, de plante sau de animale

3824

Lianți preparați pentru tipare și miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 10 00

-

Lianți preparați pentru tipare și miezuri de turnătorie

 

-

Amestecuri conținând derivați halogenați ai metanului, etanului și propanului:

3824 78 00

- -

Conținând perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu conțin clorofluorocarburi (CFC-uri) sau hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri)

3824 79 00

- -

Altele

3824 90

-

Altele:

3824 90 10

- -

Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenați din uleiuri de minerale bituminoase și sărurile lor

3824 90 35

- -

Preparate antirugină care conțin amine ca elemente active

3824 90 40

- -

Solvenți și diluanți compoziți anorganici, pentru vopsele și produse similare

 

- -

Altele:

3824 90 45

- - -

Preparate pentru dezincrustare și similare

3824 90 55

- - -

Amestecuri de mono-, di- și tri- esteri ai glicerinei cu acizi grași (emulsionanți pentru grăsimi)

 

- - -

Produse și preparate utilizate în scopuri farmaceutice sau chirurgicale:

3824 90 62

- - - -

Produse intermediare ale procesului de fabricare a sărurilor monensin

3824 90 64

- - - -

Altele

3824 90 70

- - -

Preparate ignifuge, hidrofuge și altele, utilizate pentru protecția construcțiilor

 

- - -

Altele:

3824 90 75

- - - -

Discuri de niobat de litiu, nedopate

3824 90 80

- - - -

Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor grași, cu greutatea moleculară medie de minimum 520, dar maximum 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Etil-1-metilpropil) isoxazol-5-ilamină, sub formă de soluție în toluen

3824 90 87

- - - -

Amestecuri conținând în principal (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil-metil-metilfosfonat și bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil]-metilfosfonat, și amestecuri conținând în principal dimetil metilfosfonat, oxiran și pentaoxid de difosfor

3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 a capitolului:

 

-

Deșeuri de solvenți organici:

3825 49 00

- -

Altele

3825 90

-

Altele:

3825 90 90

- -

Altele

3826 00

Biodiesel și amestecuri de biodiesel, care nu conțin sau care conțin sub 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

3826 00 10

-

Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5 % din volum

3918

Învelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive sau nu, în rulouri sau în formă de plăci de pardoseală sau de dale; învelitori pentru pereți și tavane din materiale plastice definite la nota 9 din acest capitol

3919

Plăci, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar în rulouri

4004 00 00

Deșeuri, bavuri și resturi de cauciuc nedurificat, chiar în pulbere sau în granule

4006

Alte forme (de exemplu, baghete, tuburi, profile) și articole (de exemplu, discuri, rondele) din cauciuc nevulcanizat

4008

Plăci, foi, benzi, baghete și profile, din cauciuc vulcanizat nedurificat:

 

-

Din cauciuc alveolar:

4008 11 00

- -

Plăci, foi și benzi

4008 19 00

- -

Altele

 

-

Din cauciuc nealveolar:

4008 21

- -

Plăci, foi și benzi:

4008 21 10

- - -

Acoperitoare de podele și ștergătoare pentru picioare

4009

Tuburi, țevi și furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, prevăzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, garnituri, coturi, flanșe):

 

-

Neranforsate cu alte materiale, nici asociate cu alte materiale:

4009 11 00

- -

Fără accesorii

 

-

Ranforsate numai cu metal sau altfel asociate numai cu metal:

4009 21 00

- -

Fără accesorii

 

-

Ranforsate numai cu materiale textile sau altfel asociate numai cu materiale textile:

4009 31 00

- -

Fără accesorii

 

-

Ranforsate cu alte materiale sau altfel asociate cu alte materiale:

4009 41 00

- -

Fără accesorii

4010

Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat:

 

-

Benzi transportoare:

4010 11 00

- -

Ranforsate numai cu metal

4010 19 00

- -

Altele

 

-

Curele de transmisie:

4010 32 00

- -

Curele de transmisie continue (fără sfârșit), de secțiune trapezoidală, altele decât cele striate, cu o circumferință exterioară de peste 60 cm, dar de maximum 180 cm

4010 33 00

- -

Curele de transmisie continue (fără sfârșit), striate, de secțiune trapezoidală, cu o circumferință exterioară de peste 180 cm, dar de maximum 240 cm

4010 34 00

- -

Curele de transmisie continue (fără sfârșit), de secțiune trapezoidală, altele decât cele striate, cu o circumferință exterioară de peste 180 cm, dar de maximum 240 cm

4010 36 00

- -

Curele de transmisie continue (fără sfârșit), crestate (sincrone), cu o circumferință exterioară de peste 150 cm, dar de maximum 198 cm

4014

Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, chiar cu părți din cauciuc durificat (ebonită):

4014 10 00

-

Prezervative

4016

Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat:

 

-

Altele:

4016 91 00

- -

Acoperitoare de podea și ștergătoare de picioare

4016 95 00

- -

Alte articole gonflabile

4016 99

- -

Altele:

 

- - -

Pentru automobilele de la pozițiile 8701 -8705 :

4016 99 52

- - - -

Piese din cauciuc-metal

4201 00 00

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale (inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și articole similare) din orice materiale

4202

Valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, genți izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, genți pentru articole sportive, cutii pentru sticle sau bijuterii, cutii pentru pudră, casete pentru argintărie și articole similar, din piele naturală sau reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibră vulcanizată sau din carton sau acoperite în totalitate sau în mare parte cu astfel de materiale sau cu hârtie:

 

-

Valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane și articole similare:

4202 11

- -

Cu suprafața exterioară din piele naturală sau din piele reconstituită

4202 12

- -

Cu suprafața exterioară din material plastic sau materiale textile

4202 19

- -

Altele

 

-

Genți, chiar de umăr, inclusiv cele fără mâner:

4202 21 00

- -

Cu suprafața exterioară din piele naturală sau din piele reconstituită

4202 22

- -

Cu suprafața exterioară din foi de material plastic sau din materiale textile

4202 29 00

- -

Altele

 

-

articole de buzunar sau care se poartă în geantă:

4202 31 00

- -

Cu suprafața exterioară din piele naturală sau din piele reconstituită

4202 32

- -

Cu suprafața exterioară din foi de material plastic sau din materiale textile

4202 32 90

- - -

Din materiale textile

4202 39 00

- -

Altele

 

-

Altele:

4202 91

- -

Cu suprafața exterioară din piele naturală sau din piele reconstituită

4202 92

- -

Cu suprafața exterioară din foi de material plastic sau din materiale textile:

 

- - -

Din foi de material plastic:

4202 92 11

- - - -

Genți de voiaj, truse de toaletă, rucsacuri și genți pentru articole sportive

4202 92 19

- - - -

Altele

 

- - -

Din materiale textile:

4202 92 91

- - - -

Genți de voiaj, truse de toaletă, rucsacuri și genți pentru articole sportive

4202 92 98

- - - -

Altele

4202 99 00

- -

Altele

4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită:

4203 10 00

-

Îmbrăcăminte

 

-

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget:

4203 29

- -

Altele

4203 30 00

-

Curele, centuri și banduliere

4203 40 00

-

Alte accesorii de îmbrăcăminte

4205 00

Alte articole din piele naturală sau reconstituită:

 

-

De tipul celor folosite la mașini sau aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice:

4205 00 11

- -

Curele de transmisie sau de transport

4205 00 90

-

Altele

4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm:

4407 10

-

De conifere:

 

- -

Altele:

 

- - -

Altele:

4407 10 93

- - - -

De pin din specia Pinus sylvestris L.

4411

Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau alți lianți organici:

 

-

Altele:

4411 93

- -

Cu o densitate peste 0,5 g/cm3, dar de maximum 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Neprelucrate mecanic și neacoperite la suprafață

4806

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide, în rulouri sau foi:

4806 40

-

Hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide

4806 40 10

- -

Hârtie pergament (transparentă)

4810

Hârtii și cartoane, cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni:

 

-

Hârtie și carton kraft, altele decât cele de tipul folosit pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice:

4810 32

- -

Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de peste 150 g/m2:

4810 32 90

- - -

Altele

4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pastă de hârtie, din hârtie, din carton, din vată de celuloză sau din straturi subțiri din fibre celulozice:

 

-

Tăvi, veselă, farfurii, căni, pahare și articole similare din hârtie sau carton

4823 61 00

- -

Din bambus

5512

Țesături din fibre sintetice discontinue care conțin minimum 85 % din greutate fibre sintetice discontinue:

 

-

Care conțin minimum 85 % din greutate fibre discontinue din poliester

5512 19

- -

Altele

 

-

Care conțin minimum 85 % din greutate fibre discontinue acrilice sau modacrilice:

5512 29

- -

Altele:

5512 29 90

- - -

Altele

5513

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin sub 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau numai cu bumbac, având o greutate de maximum 170 g/m2:

 

-

Vopsite:

5513 21 00

- -

Din fibre discontinue de poliester, cu legătură pânză

 

-

Imprimate:

5513 41 00

- -

Din fibre discontinue de poliester, cu legătură pânză

5513 49 00

- -

Alte țesături

5514

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin sub 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau numai cu bumbac, având o greutate de peste 170 g/m2:

 

-

Vopsite:

5514 23 00

- -

Alte țesături din fibre discontinue de poliester

5514 29 00

- -

Alte țesături

 

-

Imprimate:

5514 42 00

- -

Din fibre discontinue de poliester, cu legătură diagonală sau încrucișată, al cărei raport de legătură este de maximum 4

5514 43 00

- -

Alte țesături din fibre discontinue de poliester

5515

Alte țesături din fibre sintetice discontinue:

 

-

Din fibre discontinue de poliester:

5515 11

- -

Amestecate în principal sau numai cu fibre discontinue de viscoză

5515 11 90

- - -

Altele

5515 12

- -

Amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale:

5515 12 90

- - -

Altele

5515 19

- -

Altele:

5515 19 90

- - -

Altele

 

-

Alte țesături:

5515 99

- -

Altele:

5515 99 80

- - -

Altele

5516

Țesături din fibre artificiale discontinue:

 

-

Care conțin sub 85 % din greutate fibre artificiale discontinue, amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale:

5516 23

- -

Din fire de diferite culori:

5516 23 10

- - -

Țesături Jacquard cu o lățime de minimum 140 cm (pânză de saltele)

 

-

Care conțin sub 85 % din greutate fibre artificiale discontinue, amestecate în principal sau numai cu bumbac:

5516 43 00

- -

Din fire de diferite culori

 

-

Altele:

5516 93 00

- -

Din fire de diferite culori

5601

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile:

 

-

Vată din materiale textile și articole din aceasta:

5601 21

- -

Din bumbac

5601 29 00

- -

Altele

5601 30 00

-

Fire tunse de pe postav, noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

5602

Pâslă, chiar impregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată:

5602 10

-

Pâslă compactizată cu plăci cu ace și produse cusute-tricotate:

 

- -

Neimpregnate, neîmbrăcate, neacoperite, nestratificate:

 

- - -

Pâslă compactizată cu plăci cu ace:

5602 10 19

- - - -

Din alte materiale textile

 

- - -

Produse cusute-tricotate:

5602 10 38

- - - -

Din alte materiale textile

5602 10 90

- -

Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

 

-

Alte pâsle, neimpregnate, neîmbrăcate, neacoperite și nestratificate:

5602 29 00

- -

Din alte materiale textile

5602 90 00

-

Altele

5603

Articole nețesute, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate:

 

-

Din filamente sintetice sau artificiale:

5603 11

- -

Cu o greutate de maximum 25 g/m2

5603 12

- -

Cu o greutate de peste 25 g/m2, dar de maximum 70 g/m2

5603 13

- -

Cu o greutate de peste 70 g/m2, dar de maximum 150 g/m2

5603 14

- -

Cu o greutate de peste 150 g/m2

 

-

Altele:

5603 91

- -

Cu greutatea de maximum 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

Îmbrăcate sau acoperite

5603 92

- -

Cu greutatea de peste 25 g/m2, dar de maximum 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

Îmbrăcate sau acoperite

5603 93

- -

Cu greutatea de peste 70 g/m2, dar de maximum 150 g/m2

5603 94

- -

Cu greutatea de peste 150 g/m2:

5603 94 90

- - -

Altele

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile; fire textile, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau material plastic:

5604 90

-

Altele:

5604 90 90

- -

Altele

5605 00 00

Fire metalizate, chiar „îmbrăcate”, constituite din fire textile, benzi sau forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere, sau acoperite cu metal

5606 00

Fire „îmbrăcate”, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , „îmbrăcate”, altele decât cele de la poziția 5605 și altele decât firele de păr de cal „îmbrăcate”); fire tip chenille („omidă”); fire „cu bucleuri”:

5606 00 10

-

Fire „cu bucleuri”

 

-

Altele:

5606 00 91

- -

Fire „îmbrăcate”

5607

Sfori, funii și frânghii, împletite sau nu, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau material plastic:

 

-

Din sisal sau alte fibre textile din genul Agave:

5607 29 00

- -

Altele

 

-

Din polietilenă sau polipropilenă:

5607 41 00

- -

Sfori pentru legat

5607 49

- -

Altele

5607 50

-

Din alte fibre sintetice

5607 90

-

Altele:

5607 90 90

- -

Altele

5608

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, funii sau frânghii; plase confecționate pentru pescuit și alte plase confecționate din materiale textile:

 

-

Din materiale textile sintetice sau artificiale:

5608 19

- -

Altele:

 

- - -

Plase confecționate:

 

- - - -

Din nailon sau din alte poliamide:

5608 19 19

- - - - -

Altele

5608 19 30

- - - -

Altele

5608 19 90

- - -

Altele

5609 00 00

Articole din fire, benzi sau forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , sfori, funii sau frânghii, nedenumite și necuprinse în altă parte

5702

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe, chiar confecționate, inclusiv covoarele denumite „Kelim” sau „Kilim”, „Schumacks” sau „Soumak”, „Karamanie” și covoare similare țesute manual:

5702 50

-

Altele, neplușate, neconfecționate:

 

- -

Din materiale textile sintetice sau artificiale:

5702 50 31

- - -

Din polipropilenă

5702 50 39

- - -

Altele

5703

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, chiar confecționate:

5703 30

-

Din alte materiale textile sintetice sau artificiale:

 

- -

Din polipropilenă:

5703 30 12

- - -

Covorașe a căror suprafață este de maximum 1 m2

 

- -

Altele:

5703 30 82

- - -

Covorașe a căror suprafață este de maximum 1 m2

5801

Catifele și plușuri țesute și țesături tip chenille („omidă”), altele decât articolele de la poziția 5802 sau 5806 :

5801 10 00

-

Din lână sau din păr fin de animale

 

-

Din fibre sintetice sau artificiale:

5801 31 00

- -

Catifele și plușuri de bătătură, netăiate

5801 32 00

- -

Catifele și plușuri de bătătură, tăiate, reiate

5801 36 00

- -

Țesături tip chenille („omidă”)

5801 37 00

- -

Catifele și plușuri de urzeală

5802

Țesături buclate de tip buret (éponge), altele decât articolele de la poziția 5806 ; suprafețe textile cu smocuri, altele decât produsele de la poziția 5703 :

5802 20 00

-

Țesături buclate de tip buret (éponge), din alte materiale textile

5804

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; dantele din una sau mai multe bucăți, benzi sau motive decorative, altele decât cele de la pozițiile 6002 -6006 :

5804 10

-

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate:

5804 10 90

- -

Altele

5806

Panglici, altele decât articolele de la poziția 5807 ; panglici fără bătătură, din fire sau fibre paralelizate și lipite (bolduc):

5806 10 00

-

Panglici din catifea, pluș, țesături tip chenille („omidă”) sau din țesături buclate tip buret (éponge)

 

-

Alte panglici:

5806 31 00

- -

Din bumbac

5806 32

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

5806 32 10

- - -

Cu liziere reale

5807

Etichete, ecusoane și articole similare din materiale textile, sub formă de bucăți, benzi sau decupate, nebrodate

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative:

 

-

Alte broderii:

5810 92

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

5810 92 90

- - -

Altele

5810 99

- -

Din alte materiale textile:

5810 99 90

- - -

Altele

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

5902

Țesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistență din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoză:

5902 10

-

Din nailon sau din alte poliamide:

5902 10 90

- -

Altele

5903

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu material plastic sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziția 5902 :

5903 10

-

Cu poli(clorură de vinil):

5903 10 90

- -

Acoperite, îmbrăcate sau stratificate

5903 20

-

Cu poliuretan

5903 90

-

Altele

5904

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

5905 00

Tapet din materiale textile:

 

-

Altele:

5905 00 90

- -

Altele

5906

Țesături cauciucate, altele decât cele de la poziția 5902 :

5906 10 00

-

Benzi adezive cu lățimea de maximum 20 cm

 

-

Altele:

5906 99

- -

Altele:

5906 99 90

- - -

Altele

5907 00 00

Alte țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri pentru studiouri sau pentru utilizări similare

5909 00

Furtunuri pentru pompe și furtunuri similare din materiale textile, chiar cu armături sau accesorii din alte materiale

5910 00 00

Benzi transportoare sau curele de transmisie, din materiale textile, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu materiale plastice sau ranforsate cu metal sau cu alte materiale

5911

Produse și articole textile pentru utilizări tehnice, menționate la nota 7 din acest capitol:

5911 10 00

-

Țesături, pâsle și țesături dublate cu pâslă, acoperite, îmbrăcate sau stratificate cu cauciuc, piele sau alte materiale, de tipul celor utilizate pentru fabricarea garniturilor de cardă, și produse similare pentru alte utilizări tehnice, inclusiv panglicile fabricate din catifea, impregnate cu cauciuc, pentru acoperirea sulurilor de la mașinile de țesut

5911 20 00

-

Pânze de sită, chiar confecționate

 

-

Țesături și pâsle fără sfârșit sau prevăzute cu dispozitive de joncțiune, de tipul celor utilizate la mașinile de prelucrare a hârtiei sau la mașinile similare (de exemplu, pentru fabricat pastă de lemn sau azbociment):

5911 32

- -

Cu o greutate de minimum 650 g/m2:

 

- - -

Din mătase, din fibre sintetice sau artificiale:

5911 32 19

- - - -

Altele

5911 32 90

- - -

Din alte materiale textile

5911 90

-

Altele

6001

Catifea, pluș (inclusiv materiale așa-zise cu „păr lung” și materiale buclate, tricotate sau croșetate):

6001 10 00

-

Materiale așa-zise cu „păr lung”

 

-

Materiale buclate:

6001 21 00

- -

Din bumbac

6001 22 00

- -

Din fibre sintetice sau artificiale

6001 29 00

- -

Din alte materiale textile

 

-

Altele:

6001 92 00

- -

Din fibre sintetice sau artificiale

6001 99 00

- -

Din alte materiale textile

6002

Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime de maximum 30 cm, care conțin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri sau fire din cauciuc, altele decât cele de la poziția 6001 :

6002 40 00

-

Care conțin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri, dar nu conțin fire din cauciuc

6005

Materiale tricotate cu urzeală (inclusiv cele obținute pe mașini de produs panglici), altele decât cele de la pozițiile 6001 -6004 :

 

-

Din fibre sintetice:

6005 32

- -

Vopsite:

6005 32 90

- - -

Altele

6006

Alte materiale tricotate sau croșetate:

 

-

Din bumbac:

6006 23 00

- -

Din fire de diferite culori

 

-

Din fibre sintetice:

6006 31

- -

Nealbite sau albite

6006 33

- -

Din fire de diferite culori:

6006 33 90

- - -

Altele

6006 34

- -

Imprimate:

6006 34 90

- - -

Altele

6006 90 00

-

Altele

6102

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete, cu excepția articolelor de la poziția 6104 :

6102 90

-

Din alte materiale textile:

6102 90 90

- -

Hanorace (inclusiv jachete de schi), bluzoane și articole similare

6103

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți:

 

-

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi:

6103 42 00

- -

Din bumbac

6103 43 00

- -

Din fibre sintetice

6104

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele de baie), tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete:

 

-

Rochii:

6104 42 00

- -

Din bumbac

6107

Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți:

 

-

Altele:

6107 99 00

- -

Din alte materiale textile

6108

Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei și fete:

 

-

Cămăși de noapte și pijamale:

6108 39 00

- -

Din alte materiale textile

 

-

Altele:

6108 91 00

- -

Din bumbac

6203

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), pentru bărbați sau băieți:

 

-

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi:

6203 42

- -

Din bumbac:

 

- - -

Salopete cu bretele:

6203 42 59

- - - -

Altele

6204

Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât pentru baie), pentru femei și fete:

 

-

Ansambluri:

6204 21 00

- -

Din lână sau păr fin de animale

6204 23

- -

Din fibre sintetice:

6204 23 80

- - -

Altele

6208

Bluze de corp și cămăși de zi, combinezoane sau furouri, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, pentru femei sau fete:

 

-

Combinezoane sau furouri și jupoane:

6208 11 00

- -

Din fibre sintetice sau artificiale

6209

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari:

6209 30 00

-

Din fibre sintetice

6211

Îmbrăcăminte de sport (treninguri), combinezoane și costume de schi, costume, chiloți și slipuri, de baie; alte articole de îmbrăcăminte:

 

-

Altă îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți:

6211 33

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

 

- - -

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

6211 33 31

- - - -

Al cărei exterior este realizat din același material

 

- - - -

Altele:

6211 33 42

- - - - -

Părți inferioare

6211 33 90

- - -

Altele

6211 39 00

- -

Din alte materiale textile

 

-

Alte articole de îmbrăcăminte, pentru femei sau pentru fete:

6211 42

- -

Din bumbac:

 

- - -

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

6211 42 31

- - - -

Al cărei exterior este realizat din același material

6211 43

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

 

- - -

Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

 

- - - -

Altele:

6211 43 42

- - - - -

Părți inferioare

6301

Pături și pleduri:

6301 30

-

Pături (altele decât păturile electrice) și pleduri, din bumbac:

6301 30 10

- -

Tricotate sau croșetate

6301 40

-

Pături (altele decât păturile electrice) și pleduri din fibre sintetice:

6301 40 90

- -

Altele

6302

Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie:

 

-

Altă lenjerie de pat, imprimată:

6302 22

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

6302 22 10

- - -

Nețesute

6302 29

- -

Din alte materiale textile:

6302 29 90

- - -

Din alte materiale textile

 

-

Altă lenjerie de pat:

6302 32

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

6302 32 90

- - -

Altele

 

-

Altă lenjerie de masă:

6302 51 00

- -

Din bumbac

6302 53

- -

Din fibre sintetice sau artificiale:

6302 53 10

- - -

Nețesute

6302 59

- -

Din alte materiale textile:

6302 59 90

- - -

Altele

 

-

Altele:

6302 91 00

- -

Din bumbac

6302 99

- -

Din alte materiale textile:

6302 99 90

- - -

Altele

6303

Transperante, perdele și storuri de interior; draperii și garnituri de pat:

 

-

Altele:

6303 92

- -

Din fibre sintetice:

6303 92 90

- - -

Altele

6303 99

- -

Din alte materiale textile:

6303 99 10

- - -

Nețesute

6304

Alte stofe de mobilă, cu excepția celor de la poziția 9404 :

 

-

Altele:

6304 91 00

- -

Tricotate sau croșetate

6306

Prelate, storuri pentru exterior și umbrare; corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă; articole de camping:

 

-

Corturi:

6306 22 00

- -

Din fibre sintetice

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte:

6307 10

-

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe de vase, piele de căprioară și articole similare de întreținere:

6307 10 10

- -

Tricotate sau croșetate

6307 10 30

- -

Nețesute

6307 90

-

Altele:

 

- -

Altele:

 

- - -

Altele:

6307 90 92

- - - -

Câmpuri operatorii de unică folosință confecționate din materiale de la poziția 5603 , de tipul celor utilizate în cursul intervențiilor chirurgicale

6308 00 00

Seturi compuse din bucăți de țesături și din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea covoarelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

6402

Altă încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau din material plastic:

 

-

Altă încălțăminte:

6402 99

- -

Altele:

 

- - -

Altele:

 

- - - -

Cu fețe din material plastic:

6402 99 50

- - - - -

Papuci de casă și altă încălțăminte de interior

6403

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din piele naturală:

 

-

Alte articole de încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală:

6403 51

- -

Care acoperă glezna:

6403 51 05

- - -

Încălțăminte cu talpă de lemn, fără tălpi interioare

6403 59

- -

Altele:

 

- - -

Altele:

 

- - - -

Altele, cu tălpile interioare de o lungime:

 

- - - - -

De minimum 24 cm:

6403 59 99

- - - - - -

Pentru femei

6404

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din materiale textile:

 

-

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc sau material plastic:

6404 19

- -

Altele:

6404 19 10

- - -

Papuci de casă și altă încălțăminte de interior

6404 20

-

Încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală sau reconstituită:

6404 20 10

- -

Papuci de casă și altă încălțăminte de interior

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv fețele, chiar fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare detașabile, branțuri și articole similare detașabile; ghetre, jambiere și articole similare și părți ale acestora

6406 20

-

Tălpi exterioare și tocuri, din cauciuc sau din material plastic

6501 00 00

Calote neformate pe calapod și fără boruri, discuri și cilindri pentru pălării, din pâslă, chiar tăiate în direcția înălțimii

6504 00 00

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, împletite sau confecționate prin îmbinarea benzilor din orice material, chiar căptușite sau împodobite

6505 00

Pălării și alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau croșetate, confecționate din dantelă, pâslă sau alte produse textile, sub formă de una sau mai multe bucăți (dar nu din benzi), chiar căptușite sau împodobite; plase și fileuri pentru păr din orice material, chiar căptușite sau împodobite

6506

Alte pălării sau articole pentru acoperit capul, chiar căptușite sau împodobite:

6506 10

-

Căști de protecție

 

-

Altele:

6506 91 00

- -

Din cauciuc sau din material plastic

6506 99

- -

Din alte materiale:

6506 99 90

- - -

Altele

6507 00 00

Benzi pentru garnituri interioare, căptușeli, capace, carcase, cozoroace și curelușe pentru obiectele de acoperit capul

6601

Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și articole similare)

6602 00 00

Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare

6603

Părți, garnituri și accesorii pentru articolele de la poziția 6601 sau 6602 :

6603 20 00

-

Cadre pentru umbrele, inclusiv cadre cu bețe sau mânere pentru umbrele de ploaie sau umbrele de soare

6802

Pietre monumentale sau pentru construcție (altele decât ardezia) prelucrate și articole din aceste pietre, cu excepția celor de la poziția 6801 ; cuburi, blocuri și articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule, cioburi și praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate artificial:

 

-

Alte pietre monumentale sau pentru construcție și articole din aceste pietre, cioplite simplu sau tăiate, cu suprafața plană sau netedă:

6802 21 00

- -

Marmură, travertin și alabastru

 

-

Altele:

6802 91 00

- -

Marmură, travertin și alabastru

6811

Articole din azbociment, celulozociment sau similare

 

-

Care nu conțin azbest:

6811 82 00

- -

Alte plăci, panouri, pavele (dale), țiglă și articole similare

6901 00 00

Cărămizi, blocuri, dale, plăci și alte produse ceramice din pulberi silicioase fosile (de exemplu, kiselgur, tripolit, diatomit) sau din pământuri silicioase similare

6902

Cărămizi, blocuri, dale, plăci și produse similare din ceramică, refractare, pentru construcții, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare

6903

Alte articole ceramice refractare (de exemplu, retorte, creuzete, mufle, ajutaje, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, țevi, teci, baghete), altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pământuri silicioase similare:

6903 20

-

Cu un conținut în greutate de peste 50 % de alumină (Al2O3) sau de amestec sau combinație de alumină și silice (SiO2):

6903 20 10

- -

Cu un conținut de alumină (Al2O3) sub 45 % din greutate

6904

Cărămizi pentru construcții, blocuri și dale pentru pardoseală, cărămizi pentru fațade și articole similare, din ceramică

6905

Țiglă pentru acoperișuri, elemente de șemineu, canale de fum, ornamente arhitectonice din ceramică și alte articole de construcție din ceramică

6907

Plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau pentru acoperit pereții, nelăcuite, nesmălțuite; cuburi, blocuri și articole similare din ceramică pentru mozaicuri, nelăcuite, nesmălțuite, chiar pe suport

6907 90

-

Altele

6908

Plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau pentru acoperit pereții, lăcuite sau smălțuite; cuburi, blocuri și articole similare din ceramică, pentru mozaicuri, lăcuite sau smălțuite, chiar pe suport

6909

Aparate și articole din ceramică pentru laborator, utilizări chimice sau pentru alte scopuri tehnice; jgheaburi, rezervoare și recipiente similare din ceramică pentru gospodăria rurală; ulcioare și recipiente similare de transport sau ambalare, din ceramică:

 

-

Aparate și articole pentru laborator, utilizări chimice sau pentru alte scopuri tehnice:

6909 11 00

- -

Din porțelan

6909 12 00

- -

articole cu o duritate echivalentă de minimum 9 pe scala Mohs

6909 90 00

-

Altele

6910

Chiuvete, lavoare, suporți pentru lavoare, căzi de baie, bideuri, vase de closet, rezervoare de apă pentru closet, pisoare și articole similare fixe din ceramică, pentru uz sanitar

6911

Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan

6912 00

Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din ceramică, altele decât din porțelan

6913

Statuete și alte obiecte de ornament din ceramică

6914

Alte articole din ceramică

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere:

 

-

Altele:

7106 92 00

- -

Semiprelucrate

7113

Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase:

 

-

Din metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase:

7113 11 00

- -

Din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale prețioase

7114

Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase:

 

-

Din metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase:

7114 11 00

- -

Din argint, chiar acoperit, placat sau dublat cu alte metale prețioase

7117

Imitații de bijuterii:

 

-

Din metale comune, chiar aurite, argintate sau platinate:

7117 19 00

- -

Altele

7117 90 00

-

Altele

7201

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare:

7201 20 00

-

Fonte brute, nealiate, care conțin peste 0,5 % din greutate fosfor

7205

Granule și pulberi, de fontă brută, de fontă-oglindă (spiegel), de fier sau de oțel:

 

-

Pulberi:

7205 29 00

- -

Altele

7206

Fier și oțeluri nealiate, în lingouri sau în alte forme primare, cu excepția fierului de la poziția 7203 :

7206 90 00

-

Altele

7207

Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate:

 

-

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7207 12

- -

Altele, cu secțiunea transversală dreptunghiulară:

7207 12 90

- - -

Forjate

7210

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, placate sau acoperite:

 

-

Acoperite cu cositor:

7210 12

- -

Cu o grosime sub 0,5 mm:

7210 12 80

- - -

Altele

7210 20 00

-

Acoperite cu plumb, inclusiv fierul mat

7210 30 00

-

Acoperite electrolitic cu zinc

 

-

Altfel acoperite cu zinc:

7210 41 00

- -

Ondulate

7210 50 00

-

Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom

7210 70

-

Vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice:

7210 70 10

- -

Tablă cositorită lăcuită; produse acoperite cu oxizi de crom, sau cu crom și oxizi de crom, lăcuite

7212

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, placate sau acoperite:

7212 10

-

Acoperite cu cositor:

7212 10 90

- -

Altele

7212 50

-

Altfel acoperite:

7212 50 20

- -

Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom

 

- -

Acoperite cu aluminiu:

7212 50 69

- - -

Altele

7212 60 00

-

Placate

7214

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate după laminare:

7214 10 00

-

Forjate

 

-

Altele:

7214 91

- -

Cu secțiunea transversală dreptunghiulară (alta decât pătrată):

7214 91 10

- - -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon

7214 99

- -

Altele:

 

- - -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7214 99 10

- - - -

De tipul celor utilizate pentru armarea betonului

 

- - - -

Altele, cu secțiunea circulară de un diametru:

7214 99 31

- - - - -

De minimum 80 mm

7214 99 50

- - - -

Altele

 

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon:

 

- - - -

Cu secțiunea circulară de un diametru:

7214 99 71

- - - - -

De minimum 80 mm

7214 99 79

- - - - -

Sub 80 mm

7214 99 95

- - - -

Altele

7215

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate:

7215 50

-

Altele, simplu obținute sau finisate la rece:

 

- -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7215 50 19

- - -

Altele

7216

Profile din fier sau din oțeluri nealiate:

 

-

Profile în formă de L sau T, simplu laminate sau trase la cald, cu o înălțime sub 80 mm:

7216 22 00

- -

Profile în formă de T

 

-

Profile în formă de U, I sau H, simplu laminate sau trase la cald, cu o înălțime de minimum 80 mm:

7216 31

- -

Profile în formă de U:

7216 31 90

- - -

Cu înălțimea peste 220 mm

7216 32

- -

Profile în formă de I:

 

- - -

Cu înălțimea de minimum 80 mm, dar maximum 220 mm:

7216 32 11

- - - -

Cu fețele aripilor paralele

7216 32 19

- - - -

Altele

 

- - -

Cu înălțimea peste 220 mm:

7216 32 99

- - - -

Altele

7216 33

- -

Profile în formă de H:

7216 33 10

- - -

Cu înălțimea de minimum 80 mm, dar maximum 180 mm

7216 40

-

Profile în formă de L sau T, simplu laminate sau trase la cald, cu o înălțime de minimum 80 mm:

7216 40 90

- -

Profile în formă de T

7216 50

-

Alte profile simplu laminate sau trase la cald:

 

- -

Altele:

7216 50 99

- - -

Altele

 

-

Profile, simplu obținute sau finisate la rece:

7216 61

- -

Obținute din produse laminate plate:

7216 61 90

- - -

Altele

 

-

Altele:

7216 91

- -

Obținute sau finisate la rece din produse laminate plate:

7216 91 10

- - -

Tablă cu nervuri (striată)

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate:

7217 10

-

Neacoperite, chiar lustruite:

 

- -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7217 10 10

- - -

Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale sub 0,8 mm

7217 20

-

Acoperite cu zinc:

 

- -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7217 20 10

- - -

Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale sub 0,8 mm

7217 90

-

Altele:

7217 90 20

- -

Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon

7217 90 90

- -

Care conțin, în greutate, minimum 0,6 % carbon

7218

Oțeluri inoxidabile în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din oțeluri inoxidabile:

7218 10 00

-

Lingouri și alte forme primare

7219

Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime de minimum 600 mm:

 

-

Simplu laminate la cald, în rulouri:

7219 14

- -

Cu o grosime sub 3 mm:

7219 14 10

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel

 

-

Simplu laminate la cald, altfel decât în rulouri:

7219 21

- -

Cu o grosime de peste 10 mm:

7219 21 10

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel

7219 22

- -

Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm:

7219 22 10

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel

7219 23 00

- -

Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm

 

-

Simplu laminate la rece:

7219 31 00

- -

Cu o grosime de minimum 4,75 mm

7219 32

- -

Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm:

7219 32 10

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel

7219 33

- -

Cu o grosime de peste 1 mm, dar sub 3 mm:

7219 33 10

- - -

Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel

7219 34

- -

Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm

7219 90

-

Altele:

7219 90 20

- -

Perforate

7220

Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime sub 600 mm:

7220 20

-

Simplu laminate la rece:

 

- -

Cu o grosime de minimum 3 mm, care conțin în greutate:

7220 20 29

- - -

Sub 2,5 % nichel

 

- -

Cu o grosime de peste 0,35 mm, dar sub 3 mm, care conțin în greutate:

7220 20 41

- - -

Minimum 2,5 % nichel

7223 00

Sârmă, din oțeluri inoxidabile:

 

-

Cu un conținut de nichel de minimum 2,5 % din greutate:

7223 00 19

- -

Altele

 

-

Cu un conținut de nichel de sub 2,5 % din greutate:

7223 00 91

- -

Cu un conținut de crom de minimum 13 %, dar de maximum 25 % și cu un conținut de aluminiu de minimum 3,5 %, dar maximum 6 %

7225

Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime de minimum 600 mm:

7225 30

-

Altele, simplu laminate la cald, în rulouri:

7225 30 90

- -

Altele

7225 40

-

Altele, simplu laminate la cald, altfel decât în rulouri:

 

- -

Altele:

7225 40 40

- - -

Cu o grosime de peste 10 mm

7225 40 60

- - -

Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm

 

-

Altele:

7225 92 00

- -

Altfel acoperite cu zinc

7226

Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime sub 600 mm:

 

-

Altele:

7226 99

- -

Altele:

7226 99 30

- - -

Altfel acoperite cu zinc

7226 99 70

- - -

Altele

7227

Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate:

7227 90

-

Altele:

7227 90 10

- -

Cu un conținut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fără ca alt element să atingă conținutul minim prevăzut la nota 1 litera (f) a acestui capitol

7227 90 95

- -

Altele

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate:

7229 90

-

Altele:

7229 90 90

- -

Altele

7302

Materiale de construcție pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese special concepute pentru așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor:

7302 10

-

Șine:

7302 10 10

- -

Conducătoare de curent, cu părți din metale neferoase

 

- -

Altele:

 

- - -

Noi:

7302 10 40

- - - -

Șine cu șanț

7304

Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau din oțel:

 

-

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze:

7304 19

- -

Altele:

7304 19 90

- - -

Cu diametru exterior peste 406,4 mm

7306

Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de exemplu, sudate, nituite, fălțuite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din oțel:

 

-

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze:

7306 11

- -

Sudate, din oțeluri inoxidabile:

7306 11 90

- - -

Sudate elicoidal

 

-

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor:

7306 29 00

- -

Altele

7307

Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din fontă, din fier sau din oțel:

 

-

Altele, din oțeluri inoxidabile:

7307 29

- -

Altele:

7307 29 80

- - -

Altele

 

-

Altele:

7307 91 00

- -

Flanșe și bride

7318

Șuruburi, buloane, piulițe, tirfoane, cârlige filetate, nituri, cuie spintecate, știfturi, piroane, pene, șaibe, inele (inclusiv șaibele și inelele elastice, de siguranță) și articole similare, din fontă, din fier sau din oțel:

 

-

articole filetate:

7318 12

- -

Alte șuruburi pentru lemn:

7318 12 90

- - -

Altele

 

Articole nefiletate:

7318 24 00

- -

Cuie spintecate, știfturi, piroane și pene

7324

Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel:

 

-

Căzi de baie:

7324 21 00

- -

Din fontă, chiar emailate

7325

Alte articole turnate din fontă, din fier sau din oțel:

 

-

Altele:

7325 91 00

- -

Bile și articole similare pentru concasoare

7326

Alte articole din fier sau din oțel:

 

-

Forjate sau ștanțate, dar neprelucrate altfel:

7326 19

- -

Altele:

7326 19 10

- - -

Forjate în matriță deschisă

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută:

 

-

Aliaje de cupru:

7403 22 00

- -

Pe bază de cupru-staniu (bronz)

7415

Ținte, cuie, pioneze, agrafe (altele decât cele de la poziția 8305 ), crampoane cu vârf și articole similare, din cupru sau cu tijă din fier sau din oțel și cap din cupru; șuruburi, buloane, piulițe, cârlige filetate, nituri, cuie spintecate, știfturi, piroane, pene, șaibe, inele (inclusiv șaibele și inelele elastice de siguranță) și articole similare, din cupru

 

-

Alte articole, filetate:

7415 39 00

- -

Altele

7419

Alte articole din cupru:

 

-

Altele:

7419 91 00

- -

Turnate, formate, ștanțate sau forjate, dar neprelucrate altfel

7602 00

Deșeuri și resturi din aluminiu:

 

-

Deșeuri:

7602 00 11

- -

Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură; deșeuri de foi și de benzi subțiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport)

7602 00 19

- -

Altele (inclusiv rebuturile de fabricație)

7605

Sârmă din aluminiu:

 

-

Din aluminiu nealiat:

7605 19 00

- -

Altele

 

-

Din aliaje de aluminiu:

7605 29 00

- -

Altele

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm:

 

-

De formă pătrată sau dreptunghiulară:

7606 11

- -

Din aluminiu nealiat:

7606 11 10

- - -

Lăcuite, vopsite sau acoperite cu material plastic

 

- - -

Altele, cu grosimea:

7606 11 91

- - - -

Sub 3 mm

7606 11 99

- - - -

De minimum 6 mm

7606 12

- -

Din aliaje de aluminiu:

7606 12 20

- - -