22.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/62


DECIZIA NR. 1/2015 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-EGIPT

din 21 septembrie 2015

de înlocuire a protocolului 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2015/2435]

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-EGIPT,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (1), în special articolul 27,

având în vedere protocolul 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 27 din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la protocolul 4 la acord (denumit în continuare „protocolul 4”), care stabilește regulile de origine și prevede cumulul de origine între Uniunea Europeană, Egipt și alte părți contractante la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”).

(2)

Conform articolului 39 din protocolul 4, Consiliul de asociere prevăzut la articolul 74 din acord poate decide să modifice dispozițiile respectivului protocol.

(3)

Convenția urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine aflate în prezent în vigoare în țările din zona paneuro-mediteraneeană cu un act juridic unic.

(4)

Uniunea și Egiptul au semnat convenția la 15 iunie 2011 și, respectiv, la 9 octombrie 2013.

(5)

Uniunea și Egiptul și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012 și, respectiv, la 23 aprilie 2014. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatul (3) din convenție, convenția a intrat în vigoare pentru Uniune la 1 mai 2012 și pentru Egipt la 1 iunie 2014.

(6)

Prin urmare, protocolul 4 ar trebui modificat astfel încât să facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 februarie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 21 septembrie 2015.

Pentru Consiliul de asociere

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 304, 30.9.2004, p. 39.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANEXĂ

„PROTOCOLUL 4

privind definirea noțiunii de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile relevante din apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (1) (denumită în continuare «convenția»).

(2)   Toate trimiterile la «acordul relevant» din apendicele I și din dispozițiile relevante incluse în apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene se interpretează ca trimiteri la acest acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

(1)   Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, aceste litigii sunt înaintate Consiliului de asociere.

(2)   În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificări ale protocolului

Consiliul de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 4

Retragerea din convenție

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Egiptul notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a se retrage din convenție în conformitate cu articolul 9 din aceasta, Uniunea și Egiptul declanșează imediat negocieri cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a respectivelor reguli de origine nou negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine incluse în apendicele I la convenție și, după caz, dispozițiile relevante ale apendicelui II la aceasta, aplicabile la momentul retragerii. Cu toate acestea, începând din momentul retragerii regulile de origine cuprinse în apendicele I și, după caz, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între Uniunea Europeană și Egipt.”


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.