26.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/12


DECIZIA NR. 262/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 decembrie 2014

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2015/2129]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 418/2014 al Comisiei din 24 aprilie 2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța ivermectină (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul XIII din anexa II la Acordul privind SEE, la punctul 13 [Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32014 R 0418: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 418/2014 al Comisiei din 24 aprilie 2014 (JO L 124, 25.4.2014, p. 19).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 418/2014 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 13 decembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 124, 25.4.2014, p. 19.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.