26.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/1


DECIZIA NR. 254/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 decembrie 2014

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2015/2121]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 669/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind autorizarea D-pantotenatului de calciu și a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 754/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind refuzul autorizării Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) și a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) ca aditivi pentru hrana animalelor (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prezenta decizie se referă la legislația privind hrana pentru animale. Legislația privind hrana pentru animale nu se aplică Principatului Liechtenstein atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde la Principatul Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. În consecință, prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein.

(4)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II,după punctul 106 [Regulamentul (UE) nr. 305/2014 al Comisiei] se inserează următoarele puncte:

„107.

32014 R 0669: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 669/2014 al Comisiei din 18 iunie 2014 privind autorizarea D-pantotenatului de calciu și a D-pantenolului ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (JO L 179, 19.6.2014, p. 62).

108.

32014 R 0754: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 754/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 privind refuzul autorizării Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) și a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) ca aditivi pentru hrana animalelor (JO L 205, 12.7.2014, p. 10).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 669/2014și (UE) nr. 754/2014 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 13 decembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 179, 19.6.2014, p. 62.

(2)  JO L 205, 12.7.2014, p. 10.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.