8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/40


DECIZIA NR. 249/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 13 noiembrie 2014

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2015/1808]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportună extinderea cooperării dintre părțile contractante la Acordul privind SEE pentru a include Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (1).

(2)

Este oportun ca statele AELS să înceapă să participe de la 1 ianuarie 2014 la activitățile care rezultă din Regulamentul (UE) nr. 377/2014, chiar dacă prezenta decizie este adoptată sau chiar dacă îndeplinirea eventualelor obligații constituționale aferente acestei decizii este notificată după data de 10 iulie 2014.

(3)

Entitățile stabilite în statele AELS ar trebui să aibă dreptul de a participa la activitățile care încep înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii. Costurile aferente acestor activități, a căror desfășurare începe după 1 ianuarie 2014, pot fi considerate eligibile în aceleași condiții ca și cele aplicabile costurilor suportate de entitățile stabilite în statele membre ale UE, cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de încheierea acțiunii în cauză.

(4)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui modificat în consecință pentru ca această cooperare extinsă să poată avea loc începând cu 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, după alineatul (8c) se introduce următorul alineat:

„(8d)

(a)

De la 1 ianuarie 2014, statele AELS participă la activitățile care pot rezulta din următorul act legislativ al Uniunii:

32014 R 0377: Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

(b)

Statele AELS contribuie financiar la activitățile menționate la litera (a) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord și în conformitate cu Protocolul nr. 32 la acesta.

(c)

Costurile aferente activităților a căror desfășurare începe după 1 ianuarie 2014 pot fi considerate eligibile de la începutul acțiunii, în temeiul acordului de grant sau al deciziei privind acordarea grantului în cauză, cu condiția ca Decizia nr. 249/2014 din 13 noiembrie 2014 a Comitetului mixt al SEE să intre în vigoare înainte de încetarea acțiunii.

(d)

Statele AELS participă pe deplin, fără a avea drept de vot, în toate comitetele Uniunii care asistă Comisia Europeană în gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților menționate la litera (a).

(e)

Prezentul alineat nu se aplică Norvegiei și Principatului Liechtenstein.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care se efectuează ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 noiembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 122, 24.4.2014, p. 44.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.