30.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/12


DECIZIA NR. 167/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 25 septembrie 2014

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2015/1235]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de recunoaștere a unor părți ale Uniunii ca fiind indemne de varrooză la albine și de stabilire a garanțiilor suplimentare solicitate în cadrul schimburilor comerciale din interiorul Uniunii și a importurilor pentru a proteja statutul indemn de varrooză al acestora (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prezenta decizie se referă la legislația privind chestiunile veterinare. Legislația privind aceste chestiuni nu se aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole se extinde și la Liechtenstein, astfel cum se specifică în adaptările sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prezenta decizie nu se aplică, așadar, Liechtensteinului.

(3)

Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul I partea 7.2, după punctul 58 [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 233/2012/UE al Comisiei] se inserează următorul punct:

„59.

32013 D 0503: Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de recunoaștere a unor părți ale Uniunii ca fiind indemne de varrooză la albine și de stabilire a garanțiilor suplimentare solicitate în cadrul schimburilor comerciale din interiorul Uniunii și a importurilor pentru a proteja statutul indemn de varrooză al acestora (JO L 273, 15.10.2013, p. 38).”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare 2013/503/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 26 septembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 273, 15.10.2013, p. 38.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.