31.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/22


DECIZIANR. 66/2013 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 3 mai 2013

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva 2012/14/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanță activă în anexa I la directivă (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Directiva 2012/15/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanță activă în anexa I la directivă (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Directiva 2012/16/UE a Comisiei din 10 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanță activă în anexa I la directivă (3) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(4)

Directiva 2012/20/UE a Comisiei din 6 iulie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului ca substanță activă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă (4) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(5)

Directiva 2012/22/UE a Comisiei din 22 august 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii carbonatului de didecil-dimetil-amoniu ca substanță activă în anexa I la directivă (5) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(6)

Decizia 2012/254/UE a Comisiei din 10 mai 2012 privind neincluderea diclorvosului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (6) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(7)

Decizia 2012/257/UE a Comisiei din 11 mai 2012 privind neincluderea naledului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (7) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(8)

Decizia 2012/483/UE a Comisiei din 20 august 2012 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care urmează a fi examinate în cadrul programului de lucru de 14 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(9)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV se modifică după cum urmează:

1.

la punctul 12n (Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32012 L 0014: Directiva 2012/14/UE a Comisiei din 8 mai 2012 (JO L 123, 9.5.2012, p. 36);

32012 L 0015: Directiva 2012/15/UE a Comisiei din 8 mai 2012 (JO L 123, 9.5.2012, p. 39);

32012 L 0016: Directiva 2012/16/UE a Comisiei din 10 mai 2012 (JO L 124, 11.5.2012, p. 36);

32012 L 0020: Directiva 2012/20/UE a Comisiei din 6 iulie 2012 (JO L 177, 7.7.2012, p. 25);

32012 L 0022: Directiva 2012/22/UE a Comisiei din 22 august 2012 (JO L 227, 23.8.2012, p. 7).”;

2.

după punctul 12zzi [Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei] se inserează următoarele puncte:

„12zzj.

32012 D 0254: Decizia 2012/254/UE a Comisiei din 10 mai 2012 privind neincluderea diclorvosului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 125, 12.5.2012, p. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Decizia 2012/257/UE a Comisiei din 11 mai 2012 privind neincluderea naledului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (JO L 126, 15.5.2012, p. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Decizia 2012/483/UE a Comisiei din 20 august 2012 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care urmează a fi examinate în cadrul programului de lucru de 14 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 226, 22.8.2012, p. 6).”

Articolul 2

Textele Directivelor 2012/14/UE, 2012/15/UE, 2012/16/UE, 2012/20/UE și 2012/22/UE și ale Deciziilor 2012/254/UE, 2012/257/UE și 2012/483/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 4 mai 2013, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (9).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2013.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 123, 9.5.2012, p. 36.

(2)  JO L 123, 9.5.2012, p. 39.

(3)  JO L 124, 11.5.2012, p. 36.

(4)  JO L 177, 7.7.2012, p. 25.

(5)  JO L 227, 23.8.2012, p. 7.

(6)  JO L 125, 12.5.2012, p. 53.

(7)  JO L 126, 15.5.2012, p. 12.

(8)  JO L 226, 22.8.2012, p. 6.

(9)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.