7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/2


PROTOCOL

între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc


Articolul 1

Principii generale

Protocolul, împreună cu anexa și apendicele la aceasta, face parte integrantă din Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc la 28 februarie 2007 – denumit în continuare „acordul privind pescuitul”, care se înscrie în cadrul Acordului euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Regatul Maroc din 26 februarie 1996 – denumit în continuare „acordul de asociere”. Protocolul contribuie la realizarea obiectivelor generale din acordul de asociere și are scopul de a asigura sustenabilitatea resurselor piscicole pe plan ecologic, economic și social.

Punerea în aplicare a prezentului protocol se face în conformitate cu articolul 1 din acordul de asociere privind dezvoltarea dialogului și a cooperării și cu articolul 2 din același acord privind respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului.

Articolul 2

Perioada de aplicare, durata și posibilitățile de pescuit

Începând cu data punerii în aplicare și pentru o perioadă de patru ani, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din acordul privind pescuitul sunt cele stabilite în tabelul anexat la prezentul protocol.

Primul paragraf se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

În temeiul articolului 6 din acordul privind pescuitul, navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit marocană numai dacă dețin o licență de pescuit emisă în cadrul prezentului protocol, în condițiile descrise în anexa la acesta.

Articolul 3

Contribuția financiară

(1)   Valoarea totală anuală estimată a protocolului se ridică la 40 000 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 2. Suma este repartizată după cum urmează:

(a)

30 000 000 EUR corespunzând contribuției financiare prevăzute la articolul 7 din acordul privind pescuitul, alocați după cum urmează:

(i)

16 000 000 EUR reprezentând compensația financiară pentru accesul la resurse;

(ii)

14 000 000 EUR reprezentând sprijinul pentru politica sectorială în domeniul pescuitului din Maroc;

(b)

10 000 000 EUR corespunzând sumei estimate a redevențelor datorate de armatori în baza licențelor de pescuit emise în temeiul articolului 6 din acordul privind pescuitul și în condițiile prevăzute în capitolul I secțiunile D și E din anexa la prezentul protocol.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5, 6 și 8 din prezentul protocol.

(3)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 6 alineatul (9), plata de către Uniunea Europeană a contribuției financiare menționate la alineatul (1) litera (a) se efectuează, pentru primul an, cel târziu în termen de trei luni de la data aplicării prezentului protocol și, pentru anii următori, cel târziu la data aniversară a protocolului.

(4)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) litera (a) se plătește trezorierului general al Regatului Maroc în contul deschis la Trezoreria Generală a Regatului Maroc, ale cărui referințe sunt comunicate de către autoritățile marocane.

(5)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 6 din prezentul protocol, destinația acestei contribuții financiare este de competența exclusivă a autorităților marocane.

Articolul 4

Coordonarea în domeniul științific și pescuitul experimental

(1)   În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din acord, părțile se angajează să asigure, în mod regulat și în cazul în care este necesar, organizarea unor reuniuni științifice în vederea analizării problemelor de ordin științific invocate de comisia mixtă pentru gestiunea și monitorizarea tehnică a prezentului protocol. Mandatul, structura și funcționarea reuniunilor științifice sunt stabilite de comisia mixtă prevăzută la articolul 10 din acordul privind pescuitul.

(2)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în zona de pescuit marocană pe baza principiului nediscriminării între diferitele flote prezente în aceste ape.

(3)   În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din acordul privind pescuitul, pe baza concluziilor reuniunilor comitetului științific, cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acordul privind pescuitul pentru a adopta, dacă este cazul și de comun acord, măsuri care vizează gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

(4)   La cererea comisiei mixte, se poate practica pescuitul experimental în zona de pescuit marocană, în scopul cercetării și al ameliorării cunoștințelor științifice. Detaliile privind punerea în aplicare a pescuitului experimental sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul IV din anexa la prezentul protocol.

Articolul 5

Revizuirea posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit prevăzute la articolul 2 pot fi revizuite de comun acord de către comisia mixtă, în măsura în care revizuirea vizează sustenabilitatea resurselor piscicole marocane.

(2)   În cazul unei majorări, contribuția financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) este majorată proporțional cu posibilitățile de pescuit și pro rata temporis. Cu toate acestea, majorarea este ajustată astfel încât valoarea totală a contribuției financiare plătite de UE să nu depășească dublul sumei menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i). În cazul în care părțile convin să reducă posibilitățile de pescuit menționate la articolul 2, contribuția financiară se reduce proporțional cu posibilitățile de pescuit și pro rata temporis.

(3)   Repartizarea posibilităților de pescuit între diferitele categorii de nave poate fi, de asemenea, revizuită de comun acord între cele două părți, având în vedere condițiile de sustenabilitate a stocurilor care ar putea fi afectate de redistribuire. Părțile convin asupra ajustării corespunzătoare a contribuției financiare în cazul în care redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest lucru.

Articolul 6

Sprijin pentru politica sectorială în domeniul pescuitului în Maroc

(1)   Contribuția financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din prezentul protocol contribuie la dezvoltarea și la punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Maroc în cadrul strategiei „Halieutis” de dezvoltare a sectorului pescuitului.

(2)   Alocarea și gestionarea de către Maroc a acestei contribuții se bazează pe identificarea de către cele două părți, de comun acord în cadrul comisiei mixte, a obiectivelor care trebuie atinse și a planificării anuale și multianuale aferente, în conformitate cu strategia „Halieutis”, precum și pe o estimare a impactului scontat al proiectelor propuse.

(3)   Pentru primul an de aplicare a protocolului, modul de alocare de către Maroc a contribuției prevăzute la alineatul (1) este comunicat Uniunii Europene imediat după aprobarea, în cadrul comisiei mixte, a orientărilor, a obiectivelor, a criteriilor și a indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare dintre anii următori, Marocul notifică alocarea respectivă Uniunii Europene până la data de 30 septembrie din anul anterior.

(4)   Orice modificare a orientărilor, a obiectivelor, a criteriilor și a indicatorilor de evaluare este aprobată de cele două părți în cadrul comisiei mixte.

(5)   Marocul prezintă un raport privind progresele înregistrate de proiectele puse în aplicare în cadrul sprijinului sectorial prevăzut în temeiul prezentului protocol, care este prezentat și analizat în cadrul comisiei mixte.

(6)   În funcție de natura proiectelor și de durata realizării acestora, Marocul prezintă în cadrul comisiei mixte un raport referitor la punerea în aplicare a proiectelor al căror termen a expirat în cadrul sprijinului sectorial prevăzut în temeiul prezentului protocol, incluzând efectele economice și sociale scontate, în special efectele asupra ocupării forței de muncă și asupra investițiilor, precum și orice impact cuantificabil al acțiunilor realizate și distribuția geografică a acestora. Datele sunt elaborate pe baza unor indicatori care trebuie definiți în mod mai detaliat în cadrul comisiei mixte.

(7)   În plus, înainte de expirarea protocolului, Marocul prezintă un raport final cu privire la punerea în aplicare a sprijinului sectorial prevăzut în temeiul prezentului protocol, incluzând elementele menționate în alineatele precedente.

(8)   Cele două părți continuă monitorizarea punerii în aplicare a sprijinului sectorial, dacă este necesar, după expirarea prezentului protocol, precum și, dacă este cazul, în timpul perioadelor de suspendare a aplicării acestuia în condițiile prevăzute în prezentul protocol.

(9)   Plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din prezentul protocol se face în tranșe, pe baza unei abordări fondate pe analiza rezultatelor punerii în aplicare a sprijinului sectorial și a necesităților identificate în momentul realizării planificării.

(10)   Cadrul operațional de punere în aplicare este definit în cadrul comisiei mixte.

Articolul 7

Integrarea economică a operatorilor UE în sectorul pescuitului din Maroc

În conformitate cu legislația și cu regulamentele în vigoare, cele două părți încurajează contactele și contribuie la cooperarea între operatorii economici în următoarele domenii:

dezvoltarea industriei conexe legate de pescuit, în special construcțiile și reparațiile navale, fabricarea materialelor și a uneltelor de pescuit;

dezvoltarea schimburilor în materie de cunoștințe profesionale și formarea cadrelor pentru sectorul pescuitului maritim;

comercializarea produselor pescărești;

marketing;

acvacultură.

Articolul 8

Suspendarea aplicării protocolului ca urmare a litigiilor cauzate de interpretarea sau de aplicarea acestuia

(1)   Orice litigiu apărut între părți cu privire la interpretarea dispozițiilor prezentului protocol sau la aplicarea acestuia face obiectul unor consultări între părți în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acordul privind pescuitul, convocată, dacă este necesar, în ședință extraordinară.

(2)   Aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți, atunci când se consideră că litigiul dintre cele două părți este grav, iar consultările desfășurate în cadrul comisiei mixte în conformitate cu alineatul (1) nu au permis soluționarea acestuia pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului se face în urma unei notificări scrise în acest sens, efectuată de partea interesată, cu cel puțin trei luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivei suspendări.

(4)   În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă. Atunci când se ajunge la o astfel de soluționare, aplicarea protocolului se reia. Valoarea compensației financiare se reduce proporțional și pro rata temporis în funcție de perioada în care a fost suspendată aplicarea protocolului.

Articolul 9

Nerespectarea obligațiilor tehnice care decurg din protocol

Conform dispozițiilor prezentului protocol și ale legislației în vigoare, Marocul își rezervă dreptul de a aplica sancțiunile prevăzute în anexe în cazul nerespectării dispozițiilor și a obligațiilor care decurg din aplicarea prezentului protocol.

Articolul 10

Schimbul de date pe cale electronică

Marocul și UE se angajează să pună în aplicare în cel mai scurt timp sistemele necesare pentru schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor legate de gestiunea tehnică a protocolului, cum ar fi datele privind capturile, pozițiile VMS ale navelor și notificările de intrare și de ieșire din zona de pescuit.

Articolul 11

Legislația națională aplicabilă

Activitățile navelor care operează în temeiul prezentului protocol și al anexei la acesta, în special transbordarea, utilizarea serviciilor portuare, achiziția de provizii etc., sunt reglementate de legislația aplicabilă în Maroc.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens.

Posibilități de pescuit

Pescuit artizanal

Pescuit demersal

Pescuit pelagic industrial

Pescuit pelagic industrial cu nave nefrigorifice

Pescuit pelagic/nord: plase-pungă

Pescuit artizanal/sud: linii și undițe

Pescuit artizanal/nord: paragate de fund

Pescuit artizanal de ton: undițe

Paragate de fund și traule de fund

Traule pelagice sau semi-pelagice

Traule pelagice sau semi-pelagice

 

 

 

 

 

Stoc C

Cotă

80 000 tone

20 nave

10 nave

35 nave

27 nave

16 nave

18 nave

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


ANEXĂ

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE CĂTRE NAVELE UNIUNII EUROPENE ÎN ZONA DE PESCUIT MAROCANĂ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII APLICABILE PENTRU CEREREA ȘI ELIBERAREA LICENȚELOR

A.   Cererea de licențe

1.

Numai navele eligibile pot obține o licență de pescuit în zona de pescuit marocană.

2.

Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorul, comandantul și nava propriu-zisă nu trebuie să aibă interdicție de a desfășura activități de pescuit în Maroc și nu trebuie să fie incluși în mod legal în lista navelor INN.

3.

Aceștia trebuie să aibă o situație legală față de autoritățile marocane, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare care decurg din activitățile lor de pescuit desfășurate în Maroc în cadrul acordurilor privind pescuitul încheiate cu Uniunea Europeană.

4.

Autoritățile competente ale Uniunii Europene (denumite în continuare „Comisia”) prezintă Ministerului Agriculturii și Pescuitului Maritim – Departamentul pentru Pescuit Maritim (denumit în continuare „departamentul”) listele de nave care solicită să desfășoare activități de pescuit în limitele prevăzute în fișele tehnice anexate protocolului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii perioadei de valabilitate a licențelor solicitate. Listele sunt transmise pe cale electronică, într-un format compatibil cu programele informatice utilizate de către departament.

În listele respective se indică numărul de nave pe categorie de pescuit și pe zonă, precum și, pentru fiecare navă, caracteristicile principale, valoarea plăților defalcate pe rubrici și echipamentul sau echipamentele care urmează a fi utilizate în perioada pentru care se face solicitarea.

Pentru categoria „pescuit pelagic industrial”, în listă se menționează, de asemenea, pentru fiecare navă, cota solicitată, în tone de captură, sub forma unor previziuni lunare. În cazul în care, într-o anumită lună, capturile ating cota lunară estimativă a navei înainte de sfârșitul lunii în cauză, armatorul are posibilitatea de a transmite departamentului, prin intermediul Comisiei, o adaptare a previziunilor lunare privind capturile și o cerere de extindere a cotei lunare estimative.

În cazul în care, într-o anumită lună, capturile rămân sub cota lunară estimativă a navei, cantitatea corespunzătoare a cotei sau a redevenței este creditată în luna următoare.

5.

Cererile individuale de licență, grupate pe categorii de pescuit, sunt trimise departamentului în același timp cu transmiterea listelor menționate la punctele 4 și 5, în conformitate cu modelul de formular care figurează în apendicele 1.

6.

Fiecare cerere de licență este însoțită de următoarele documente:

o copie a certificatului de tonaj autentificat în mod corespunzător de statul membru de pavilion;

o fotografie color recentă și legalizată reprezentând nava din lateral în starea sa actuală. Dimensiunile minime ale fotografiei sunt de 15 cm × 10 cm;

dovada efectuării plății taxei pentru licența de pescuit, a redevențelor și a costurilor pentru observatori. În cazul categoriei „pescuit pelagic industrial”, dovada efectuării plății redevențelor trebuie transmisă înaintea datei de 1 a lunii pentru care este prevăzută desfășurarea unei activități în zona de pescuit autorizată, astfel cum se menționează în fișa tehnică corespunzătoare;

orice alt document sau certificat necesar în conformitate cu dispozițiile speciale aplicabile în funcție de tipul de navă, în temeiul prezentului protocol.

7.

În cazul reînnoirii unei licențe de la an la an în temeiul prezentului protocol, pentru o navă ale cărei caracteristici tehnice nu au fost modificate, cererea de reînnoire este însoțită numai de dovezile efectuării plății taxei pentru licența de pescuit, a redevențelor și a costurilor pentru observatori.

8.

Formularele de cerere de licență, precum și toate documentele menționate la punctul 6 care cuprind informațiile necesare elaborării licențelor de pescuit, pot fi transmise pe cale electronică într-un format compatibil cu programele informatice utilizate de către departament.

B.   Eliberarea licențelor

1.

Licențele de pescuit pentru toate navele sunt emise de către departament Comisiei, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Maroc (denumită în continuare „delegația”) în termen de 15 zile de la primirea tuturor documentelor menționate la punctul 6 de mai sus. După caz, departamentul comunică Comisiei motivele pentru care se refuză acordarea licenței.

2.

Licențele de pescuit se elaborează în conformitate cu informațiile cuprinse în fișele tehnice anexate la protocol și menționează în special zona de pescuit, distanța față de coastă, datele referitoare la sistemul de poziționare și de localizare continue care utilizează comunicarea prin satelit (numărul de serie al sistemului VMS), echipamentele autorizate, speciile principale, dimensiunile autorizate ale ochiurilor de plasă, capturile secundare admisibile precum și, pentru categoria „pescuit pelagic industrial”, cotele lunare estimative de capturi autorizate ale navei. O extindere a cotei lunare estimative a navei poate fi atribuită în limitele de capturi prevăzute în fișa tehnică corespunzătoare.

3.

Licențele de pescuit se emit numai pentru navele care au îndeplinit toate formalitățile administrative necesare.

4.

Cele două părți sunt de acord să promoveze instituirea unui sistem electronic de licențe.

C.   Valabilitatea și utilizarea licențelor

1.

Perioadele de valabilitate a licențelor corespund anului calendaristic, cu excepția primei perioade, care începe la data aplicării și se încheie la 31 decembrie, precum și a ultimei perioade, care începe la 1 ianuarie și se încheie la data expirării protocolului.

2.

Licența de pescuit este valabilă numai pe perioada pentru care s-a plătit redevența și pentru zona de pescuit, tipurile de echipamente și categoria de pescuit specificate în licența respectivă.

3.

Fiecare licență de pescuit se emite pentru o anumită navă și nu este transferabilă. Cu toate acestea, în caz de forță majoră dovedită, cum ar fi pierderea sau imobilizarea prelungită a unei nave din cauza unei avarii tehnice grave constatate de către autoritățile competente ale statului de pavilion și la cererea Uniunii Europene, licența unei nave este înlocuită, cât de repede posibil, printr-o licență eliberată pentru o altă navă care aparține aceleiași categorii de pescuit și al cărei tonaj nu îl depășește pe cel al navei avariate.

4.

Armatorul navei avariate sau agentul acestuia returnează departamentului licența de pescuit anulată.

5.

Licența de pescuit trebuie păstrată în permanență la bordul navei beneficiare și prezentată, în cazul unui control, autorităților abilitate.

6.

Licențele de pescuit sunt valabile timp de un an calendaristic, un semestru sau un trimestru. Un semestru corespunde uneia dintre perioadele de șase luni care încep fie la 1 ianuarie, fie la 1 iulie, cu excepția primei și a ultimei perioade a protocolului. Un trimestru corespunde uneia dintre perioadele de trei luni care încep la 1 ianuarie, la 1 aprilie, la 1 iulie sau la 1 octombrie, cu excepția primei și a ultimei perioade a protocolului.

D.   Taxe pentru licențele de pescuit și redevențe

1.

Taxele anuale pentru licențele de pescuit sunt stabilite de legislația marocană în vigoare.

2.

Taxa pentru licență acoperă anul calendaristic în care este emisă licența și se plătește în momentul primei cereri de licență din anul respectiv. Suma taxei de licență include orice alte taxe aferente, cu excepția taxelor portuare sau pentru prestări de servicii.

3.

Pe lângă taxa pentru licența de pescuit, se calculează redevențe pentru fiecare navă pe baza nivelului stabilit în fișele tehnice anexate la protocol.

4.

Redevențele se calculează proporțional cu perioada de valabilitate efectivă a licenței de pescuit, ținând cont de eventualele perioade de repaus biologic.

5.

Orice modificare a legislației care reglementează licențele de pescuit se notifică Comisiei cu cel puțin două luni înainte de data intrării sale în vigoare.

E.   Modalități de plată

Taxele pentru licențele de pescuit, redevențe și costurile observatorilor se plătesc, în numele trezorierului ministerial al Ministerului Agriculturii și Pescuitului Maritim, în contul bancar numărul 0018100078000 20110750201 deschis la Bank Al Maghrib – Maroc, înainte de emiterea licențelor de pescuit.

Plata redevenței pentru cotele atribuite traulerelor din categoria „pescuit pelagic industrial” se face în modul următor:

redevența corespunzătoare cotei lunare estimative a navei solicitate de către armator este plătită înainte de începutul activității de pescuit, și anume la data de 1 a fiecărei luni;

în cazul extinderii cotei lunare estimative, astfel cum este prevăzută în capitolul I secțiunea A punctul 4, autoritățile marocane trebuie să perceapă redevența corespunzătoare extinderii înainte de continuarea activităților de pescuit;

în cazul depășirii cotei lunare estimative și a eventualei extinderi a acesteia, valoarea redevenței corespunzătoare depășirii este majorată cu un factor de 3. Soldul lunar, calculat pe baza capturilor efective, este plătit cel târziu în cele doua luni care urmează lunii în care s-au efectuat capturile respective.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT TON

1.

Redevența este de 35 EUR pe tonă capturată în zona de pescuit marocană.

2.

Licențele sunt emise pentru un an calendaristic după plata unui avans forfetar în valoare de 7 000 EUR pe navă.

3.

Avansul este calculat pro rata în funcție de perioada de valabilitate a licenței.

4.

Comandanții de nave care dețin licențe pentru pescuitul speciilor de pești cu migrație extinsă păstrează un jurnal de bord actualizat în conformitate cu modelul din apendicele 6 la anexă.

5.

De asemenea, aceștia transmit autorităților lor competente o copie a jurnalului de bord menționat, în termen de maxim 15 zile după debarcarea capturilor. Autoritățile transmit imediat copiile Comisiei, care le transmite departamentului.

6.

Până la data de 30 aprilie, Comisia prezintă departamentului un decont al redevențelor datorate pentru anul de pescuit anterior pe baza declarațiilor de captură întocmite de fiecare armator și verificate de institutele științifice abilitate din statele membre și din Maroc precum IRD (Institut de recherche pour le développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) și INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Pentru ultimul an de aplicare a protocolului, decontul redevențelor datorate pentru campania de pescuit precedentă se notifică în termen de patru luni de la expirarea protocolului.

8.

Decontul final se transmite armatorilor în cauză, care au la dispoziție 30 de zile de la notificarea aprobării cifrelor de către departament pentru a-și achita obligațiile financiare. Dovada plății de către armator, efectuată în euro, în numele trezorierului general al Marocului în contul menționat în capitolul I secțiunea E, este transmisă departamentului de către Comisie în termen de o lună și jumătate de la notificarea respectivă.

9.

Cu toate acestea, în cazul în care suma decontului este mai mică decât avansul menționat anterior, diferența aferentă nu este rambursabilă.

10.

Armatorii iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt trimise copiile jurnalului de bord și că eventualele plăți suplimentare sunt efectuate în termenele indicate la punctele 5 și 8.

11.

Nerespectarea de către armator a obligațiilor prevăzute la punctele 5 și 8 atrage suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea obligațiilor respective.

CAPITOLUL III

ZONE DE PESCUIT

Înainte de data aplicării protocolului, Marocul comunică Uniunii Europene coordonatele geografice ale liniilor de bază și ale zonei sale de pescuit, precum și ale tuturor zonelor din interiorul acesteia unde pescuitul este interzis, exceptând zona mediteraneană a Marocului situată la est de 35°47′18″N – 5°55′33″V (Capul Spartel), care este exclusă din prezentul protocol.

Zonele de pescuit pentru fiecare categorie de pescuit în zona atlantică a Marocului sunt definite în fișele tehnice (apendicele 2).

CAPITOLUL IV

PUNEREA ÎN APLICARE A PESCUITULUI EXPERIMENTAL

Cele două părți convin cu privire la: (i) operatorii europeni care să practice pescuitul experimental; (ii) cea mai favorabilă perioadă în acest scop; și (iii) condițiile aplicabile. Pentru a facilita activitățile experimentale ale navelor, departamentul transmite orice informații științifice și alte date de bază disponibile. Cele două părți convin asupra protocolului științific care este pus în aplicare în sprijinul pescuitului experimental și care este transmis operatorilor în cauză.

Sectorul pescuitului din Maroc trebuie să fie implicat îndeaproape (coordonare și dialog privind condițiile de desfășurare a pescuitului experimental).

Durata campaniilor este de minimum trei luni și maximum șase luni, cu excepția cazului în care perioada este modificată de comun acord de către cele două părți.

Comisia comunică autorităților marocane cererile de licențe pentru pescuit experimental. Aceasta furnizează un dosar tehnic specificând:

caracteristicile tehnice ale navei,

nivelul de expertiză al ofițerilor navei în ceea ce privește activitățile de pescuit;

propunerea referitoare la parametrii tehnici ai campaniei (durată, echipamente, regiuni de explorare etc.);

modul de finanțare.

Dacă este necesar, departamentul organizează un dialog cu privire la aspectele tehnice și financiare cu Comisia și, eventual, cu armatorii în cauză.

Înainte de a începe campania de pescuit experimental, nava Uniunii Europene trebuie să se prezinte într-un port marocan pentru a se supune inspecțiilor prevăzute la capitolul IX punctele 1.1 și 1.2 din prezenta anexă.

Înainte de începerea campaniei, armatorii prezintă departamentului și Comisiei:

o declarație privind capturile deja aflate la bord;

caracteristicile tehnice ale echipamentelor de pescuit care urmează a fi utilizate în cursul campaniei,

o asigurare a respectării legislației marocane în domeniul pescuitului.

În cursul campaniei de pescuit experimental, armatorii navelor în cauză:

trimit departamentului și Comisiei un raport săptămânal privind capturile zilnice efectuate pentru fiecare lansare, specificând parametrii tehnici ai campaniei de pescuit (poziție, adâncime, dată și oră, capturi și alte observații sau comentarii);

comunică poziția, viteza și direcția navei prin VMS (sistem de monitorizare a navelor),

se asigură că la bord se află un observator științific marocan sau un observator ales de autoritățile marocane. Rolul observatorului este de a culege informații științifice din capturi, precum și de a eșantiona capturile. Observatorul este tratat în același mod ca și un ofițer al navei, iar armatorul suportă cheltuielile de întreținere pe durata șederii acestuia pe navă. Decizia privind timpul petrecut la bord de către observator, durata șederii lui la bord și portul de îmbarcare și debarcare se ia de comun acord cu autoritățile marocane. Cu excepția cazului în care există un acord în sens contrar între părți, nava nu este niciodată obligată să revină în port mai des decât o dată la două luni;

își supun nava unei inspecții înainte de părăsirea zonei de pescuit marocane, în cazul în care autoritățile marocane cer acest lucru,

respectă legislația în domeniul pescuitului a Regatului Maroc.

Capturile, inclusiv capturile secundare, efectuate în cursul campaniei științifice rămân proprietatea armatorului, cu condiția ca acestea să respecte dispozițiile adoptate în acest sens de către comisia mixtă și dispozițiile din protocolul științific.

Departamentul desemnează o persoană de contact responsabilă cu abordarea oricăror probleme neprevăzute care ar putea împiedica dezvoltarea pescuitului experimental.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PRIVIND MONITORIZAREA PRIN SATELIT A NAVELOR DE PESCUIT ALE UE CARE OPEREAZĂ ÎN ZONA DE PESCUIT MAROCANĂ ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD

Dispoziții generale

1.

Legislația din Maroc care reglementează funcționarea dispozitivelor de poziționare și de localizare prin satelit se aplică navelor Uniunii Europene care desfășoară sau au intenția de a desfășura activități în zona de pescuit marocană în temeiul prezentului protocol. Statul de pavilion se asigură că navele care arborează pavilionul său respectă dispozițiile legislației respective.

2.

În scopul monitorizării prin satelit, autoritățile marocane comunică părții europene coordonatele (latitudine și longitudine) zonei de pescuit marocane, precum și ale tuturor zonelor unde pescuitul este interzis.

(i)

Departamentul transmite Comisiei informațiile înainte de data aplicării prezentului protocol.

(ii)

Informațiile sunt transmise în format electronic, exprimate în format zecimal N/S DD.ddd (WGS84).

(iii)

Orice modificare a coordonatelor trebuie comunicată imediat.

3.

Statul de pavilion și Marocul desemnează fiecare un corespondent VMS care va servi ca punct de contact.

(i)

Centrele de Monitorizare și Control al Pescuitului (CMP) din statul de pavilion și din Maroc își comunică reciproc, înainte de data aplicării protocolului, coordonatele (nume, adresă, telefon, telex, e-mail) corespondentului lor VMS.

(ii)

Orice modificare a coordonatelor corespondentului VMS trebuie comunicată imediat.

Date privind sistemul VMS

4.

Poziția navelor este determinată cu o marjă de eroare mai mică de 100 m și cu un interval de încredere de 99 %.

5.

Atunci când o navă care pescuiește în cadrul acordului și care face obiectul unei monitorizări prin satelit în temeiul prezentului protocol intră în zona de pescuit marocană, rapoartele ulterioare de poziție sunt transmise imediat de către CMP-ul statului de pavilion CMP-ului din Maroc. Mesajele sunt transmise după cum urmează:

(i)

pe cale electronică într-un protocol securizat;

(ii)

cu o frecvență mai mică sau egală cu 2 ore;

(iii)

în formatul menționat în apendicele 3;

(iv)

ca rapoarte de poziție.

6.

În plus, pozițiile VMS se identifică după cum urmează:

(i)

prima poziție înregistrată după intrarea în zona de pescuit marocană se identifică prin codul „ENT”;

(ii)

toate pozițiile următoare se identifică prin codul „POS”;

(iii)

prima poziție înregistrată după ieșirea din zona de pescuit marocană se identifică prin codul „EXI”;

(iv)

pozițiile transmise manual, în conformitate cu punctul 13, se identifică prin codul „MAN”.

7.

Componentele software și hardware ale sistemului de monitorizare prin satelit trebuie să fie:

(i)

fiabile, să nu permită falsificarea pozițiilor și nici manipularea manuală a datelor;

(ii)

în întregime automatizate și operaționale în orice moment și independent de condițiile de mediu și meteorologice.

8.

Sunt interzise deplasarea, deconectarea, distrugerea, deteriorarea sau transformarea într-un sistem neoperațional a sistemului de localizare continuă care utilizează comunicațiile prin satelit, aflat la bordul navei pentru transmiterea datelor, sau modificarea voluntară, deturnarea sau falsificarea datelor emise sau înregistrate de sistemul menționat.

9.

Comandanții navelor se asigură în orice moment că:

(i)

datele nu sunt viciate;

(ii)

antena sau antenele conectate la echipamentele de monitorizare prin satelit nu sunt obstrucționate în niciun fel;

(iii)

alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de monitorizare prin satelit nu este întreruptă;

(iv)

echipamentele de monitorizare prin satelit nu sunt demontate de pe navă.

10.

Părțile sunt de acord să schimbe, la cerere, informații privind echipamentul utilizat pentru monitorizarea prin satelit, pentru a verifica faptul că fiecare echipament este perfect compatibil cu cerințele formulate de cealaltă parte în sensul prezentelor dispozițiilor și, de asemenea, pentru a întocmi eventuale protocoale de schimburi în cazul integrării unor caracteristici tehnice care să permită transferul datelor privind capturile.

Defecțiune tehnică sau pană care afectează echipamentul de monitorizare de la bordul navei

11.

Atunci când echipamentul de monitorizare continuă prin satelit instalat la bordul navei de pescuit are o defecțiune tehnică sau o pană, statul de pavilion informează imediat departamentul și Comisia cu privire la acest aspect.

12.

Echipamentul defect este înlocuit în termen de 10 zile lucrătoare de la data confirmării defecțiunii acestuia. După acest termen, nava în cauză trebuie să părăsească zona de pescuit marocană sau să revină într-un port marocan pentru reparații.

13.

Atât timp cât echipamentul nu este înlocuit, comandantul navei transmite manual, la fiecare 4 ore, pe cale electronică, prin radio sau fax un raport de poziție global care include rapoartele de poziție înregistrate de către comandantul navei în condițiile prevăzute la punctul 5

14.

Mesajele manuale sunt transmise CMP-ului statului de pavilion, care le transmite imediat CMP-ului marocan.

Nerecepționarea datelor VMS de către CMP-ul marocan

15.

În cazul în care CMP-ul marocan stabilește că statul de pavilion nu transmite informațiile specificate la punctul 5, Comisia și statul de pavilion în cauză sunt informate imediat în legătură cu acest lucru.

16.

CMP-ul statului de pavilion care a înregistrat defecțiunea și/sau CMP-ul marocan trebuie să comunice imediat orice anomalie de funcționare în ceea ce privește comunicarea și recepționarea mesajelor de poziție între CMP-uri pentru a identifica o soluție tehnică cât mai repede posibil. Cele două CMP-uri trebuie să informeze Comisia cu privire la soluția identificată.

17.

Toate mesajele netransmise în timpul întreruperii comunicării trebuie retransmise imediat ce se restabilește comunicarea între CMP-ul statului de pavilion și CMP-ul marocan.

18.

CMP-ul statului de pavilion și CMP-ul marocan convin de comun acord, înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol, cu privire la mijloacele de comunicare electronice alternative care trebuie utilizate pentru transmiterea datelor VMS în cazul unor eventuale defecțiuni la nivelul CMP și se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice modificare.

19.

Disfuncționalitățile de comunicare între CMP-ul marocan și cele ale statelor de pavilion ale UE nu trebuie să afecteze funcționarea normală a activităților de pescuit ale navelor. Cu toate acestea, tipul de transmisie stabilit în cadrul punctului 18 trebuie să fie utilizat imediat.

20.

Marocul își informează serviciile de control competente pentru ca navele UE să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor VMS ca urmare a defecțiunilor intervenite la nivelul unuia dintre CMP-uri și la mijlocul de transmisie stabilit în cadrul punctului 18.

Protecția datelor VMS

21.

Toate datele de supraveghere comunicate de către o parte celeilalte părți, în conformitate cu prezentele dispoziții, sunt destinate exclusiv autorităților marocane în scopul monitorizării, controlării și supravegherii flotei europene care pescuiește în cadrul prezentului acord, precum și al studiilor de cercetare conduse de partea marocană pentru gestionarea și amenajarea zonelor de pescuit.

22.

Este interzisă comunicarea datelor respective unor părți terțe, indiferent de motiv.

23.

Orice litigiu legat de interpretarea sau de punerea în aplicare a prezentelor dispoziții face obiectul unor consultări între părți, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, care pronunță o hotărâre în această privință.

24.

Părțile convin să modifice, în caz de necesitate, prezentele dispoziții în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord.

CAPITOLUL VI

DECLARAREA CAPTURILOR

1.   Jurnalul de bord

1.

Comandanții navelor sunt obligați să utilizeze jurnalul de bord special conceput pentru pescuitul în zona de pescuit marocană, în conformitate cu modelul din apendicele 7 la anexă, și să actualizeze jurnalul de bord în conformitate cu dispozițiile notei explicative privind jurnalul de bord.

2.

Armatorii sunt obligați să transmită o copie a jurnalului de bord autorităților lor competente, în termen de 15 zile de la debarcarea capturilor. Autoritățile transmit imediat copiile Comisiei, care le transmite departamentului.

3.

Nerespectarea de către armatori a obligațiilor prevăzute la subpunctele 1 și 2 de mai sus atrage suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea obligațiilor respective. Comisia este informată imediat cu privire la o astfel de decizie.

2.   Declarații trimestriale de captură

1.

Până la sfârșitul celei de a treia luni a fiecărui trimestru, Comisia notifică departamentul cu privire la cantitățile capturate în trimestrul precedent de către toate navele UE, în conformitate cu modelul din apendicele 8 și 9 la prezenta anexă.

2.

Informațiile respective sunt defalcate pe lună, pe categorie de pescuit, pe navă și pe speciile specificate în jurnalul de bord.

3.

Datele sunt, de asemenea, transmise departamentului, prin intermediul unui fișier informatic realizat într-un format compatibil cu programele utilizate de minister.

3.   Fiabilitatea datelor

Informațiile din documentele prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus trebuie să reflecte situația reală a activităților de pescuit pentru a constitui una dintre bazele pentru monitorizarea evoluției stocurilor.

4.   Tranziția către un sistem electronic

Cele două părți au elaborat un protocol pentru schimbul electronic al tuturor datelor privind capturile și declarațiile („Electronic Reporting System”), denumite „date ERS”, care figurează în apendicele 11. Cele două părți prevăd punerea în aplicare a protocolului respectiv și înlocuirea versiunii tipărite a declarației de captură cu datele ERS imediat ce Marocul se va dota cu echipamentele și programele informatice necesare.

5.   Debarcări în afara Marocului

Armatorii sunt obligați să transmită autorităților lor competente declarațiile de debarcare a capturilor efectuate în cadrul prezentului protocol, în termen de 15 zile de la debarcare. Autoritățile transmit de îndată copiile delegației, care le transmite mai departe.

CAPITOLUL VII

ÎMBARCAREA MARINARILOR MAROCANI

1.

Armatorii care dețin licențe de pescuit în cadrul prezentului acord iau la bord, pentru întreaga perioadă a prezenței lor în zona de pescuit marocană, marinari marocani, conform dispozițiilor stabilite în fișele tehnice prezentate în apendicele 2.

2.

Armatorii selectează marinarii pe care să îi ia la bordul navelor lor din lista oficială a laureaților școlilor de formare maritimă transmisă de către departament Comisiei și comunicată de către aceasta din urmă statelor de pavilion în cauză. Lista este actualizată în fiecare an la 1 februarie. Dintre laureați, armatorii îi selectează în mod liber pe candidații care dispun de cele mai bune competențe și de experiența cea mai adecvată.

3.

Contractele de muncă ale marinarilor marocani, din care un exemplar se înmânează semnatarilor, se încheie între agentul sau agenții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora în consultare cu autoritățile marocane competente. Contractele garantează marinarilor accesul la regimul de asigurări sociale aplicabil, care include asigurare de deces, de boală și de accident.

4.

Armatorul sau agentul acestuia trebuie să transmită departamentului, prin intermediul delegației, o copie a contractului, imediat ce autoritățile competente ale statului membru în cauză au vizat contractul respectiv.

5.

Armatorul sau agentul său informează departamentul, prin intermediul delegației, cu privire la numele marinarilor marocani luați la bordul navei în cauză, menționând funcția acestora în cadrul echipajului.

6.

Delegația transmite departamentului, la 1 februarie și la 1 august, o listă recapitulativă semestrială, pentru fiecare navă, a marinarilor marocani luați la bordul navelor UE, cu menționarea numărului matricol al acestora.

7.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept pentru marinarii îmbarcați pe navele de pescuit din UE. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

8.

Salariile marinarilor marocani sunt plătite de către armatori. Acestea sunt stabilite, înainte de emiterea licențelor, de comun acord între armatori sau agenții acestora și marinarii marocani în cauză sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile salariale acordate marinarilor marocani nu trebuie să fie mai mici decât cele aplicate echipajelor marocane și trebuie să respecte standardele OIM și în niciun caz să nu fie sub aceste standarde.

9.

Dacă unul sau mai mulți marinari angajați la bord nu se prezintă la ora stabilită pentru plecarea navei, nava este autorizată să înceapă ieșirea în larg planificată după informarea autorităților competente ale portului în care are loc îmbarcarea cu privire la numărul insuficient de marinari necesari și după ce au fost redistribuite rolurile în cadrul echipajului. Autoritățile respective informează departamentul cu privire la aceasta.

10.

Armatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nava sa ia la bord numărul de marinari prevăzut de prezentul acord cel târziu cu ocazia următoarei ieșiri în larg.

11.

Atunci când nu sunt luați la bord marinari marocani din alte motive decât cele specificate la punctul anterior, armatorii navelor în cauză din Uniunea Europeană sunt obligați să plătească o sumă forfetară de 20 EUR per marinar marocan neîmbarcat și pe zi de pescuit în zona de pescuit marocană, în termen de maximum trei luni.

12.

Suma respectivă va fi utilizată pentru formarea marinarilor pescari marocani și va fi plătită în contul bancar numărul 0018100078000 20110750201 deschis la Bank Al Maghrib – Maroc.

13.

Cu excepția celor prevăzute la punctul 9, nerespectarea repetată de către armatori a obligației de a îmbarca numărul prevăzut de marinari marocani conduce la suspendarea automată a licenței de pescuit a navei până la îndeplinirea obligației respective. Delegația este informată imediat cu privire la o astfel de decizie.

CAPITOLUL VIII

MONITORIZAREA ȘI OBSERVAREA PESCUITULUI

A.   Observarea pescuitului

1.

Navele autorizate să pescuiască în zona de pescuit marocană în temeiul prezentului protocol iau la bord observatori numiți de către Maroc în condițiile stabilite mai jos.

1.1.

25 % din navele autorizate cu tonaj de peste 100 GT iau la bord observatori în fiecare trimestru.

1.2.

Navele de pescuit pelagic industrial iau la bord un observator științific pe întreaga perioadă de activitate în zona de pescuit marocană.

1.3.

Celelalte nave de pescuit din Uniunea Europeană cu un tonaj care nu depășește 100 GT sunt observate pe parcursul a maximum zece ieșiri în larg pe an și pe categorie de pescuit.

1.4.

Departamentul întocmește o listă de nave desemnate să ia un observator la bord și o listă de observatori desemnați pentru a fi luați la bord. Listele sunt trimise delegației de îndată ce au fost întocmite.

1.5.

Departamentul informează armatorii în cauză, prin intermediul delegației, cu privire la numele observatorului numit să fie luat la bordul navei acestora în momentul emiterii licenței sau cu cel puțin 15 zile înainte de data planificată de îmbarcare a observatorului.

2.

Observatorii se află permanent la bordul traulerelor pelagice. Pentru celelalte categorii de pescuit, observatorii petrec la bord o ieșire în larg per navă.

3.

Condițiile în care observatorii sunt luați la bord sunt stabilite de comun acord între armatori sau agenții lor și autoritățile marocane.

4.

Îmbarcarea observatorului se efectuează în portul ales de către armator și are loc la începutul primei ieșiri în larg în zona de pescuit marocană în urma comunicării listei navelor desemnate.

5.

Cu cel puțin două săptămâni în prealabil, armatorii în cauză fac cunoscut în ce porturi marocane și la ce date intenționează să ia observatori la bord.

6.

În cazul în care observatorul este luat la bord într-o țară străină, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. În cazul în care o navă care are la bord un observator marocan părăsește zona de pescuit marocană, trebuie luate toate măsurile pentru a se asigura întoarcerea observatorului în Maroc cât mai repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.

În cazul deplasărilor inutile ale observatorilor, din cauza nerespectării de către armatori a angajamentelor lor, armatorii le plătesc acestora cheltuielile de deplasare și diurnele egale cu cele primite de către funcționarii naționali marocani cu grad echivalent, pentru zilele de inactivitate ale observatorilor. În mod similar, în cazul unei întârzieri la îmbarcare care se datorează armatorului, armatorul plătește observatorului diurnele descrise anterior.

Orice modificare a reglementărilor privind diurnele este comunicată delegației cel târziu cu două luni înainte de intrarea sa în vigoare.

8.

În cazul în care observatorul nu este prezent în momentul și la locul convenit și nici în cursul celor 12 ore imediat următoare orei convenite, armatorul este scutit automat de obligația sa de a lua observatorul la bord.

9.

La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Acesta îndeplinește următoarele sarcini:

9.1.

observă activitățile de pescuit ale navelor;

9.2.

verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

9.3.

desfășoară operațiuni de eșantionare biologică în cadrul unor programe științifice;

9.4.

consemnează echipamentele de pescuit utilizate;

9.5.

verifică datele privind capturile efectuate în zona de pescuit marocană înregistrate în jurnalul de bord;

9.6.

verifică procentajele de capturi secundare și estimează cantitatea de capturi aruncate înapoi în mare din speciile de pește, crustacee și cefalopode comercializabile;

9.7.

raportează, prin fax sau radio, datele privind pescuitul, inclusiv cantitatea de capturi și capturi secundare care se află la bord.

10.

Comandantul ia toate măsurile care țin de competența sa pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului aflat în exercițiul funcțiunii.

11.

Se pun la dispoziția observatorului toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Comandantul îi facilitează accesul la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la documentele legate direct de activitățile de pescuit ale navei, în special la jurnalul de bord și la jurnalul de navigație, precum și la părțile navei necesare pentru a facilita exercitarea sarcinilor sale.

12.

Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

1.

ia toate măsurile adecvate pentru ca nici condițiile îmbarcării sale și nici prezența sa la bordul navei să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit;

2.

are grijă de materialul și echipamentul aflat la bord și respectă confidențialitatea tuturor documentelor care aparțin navei respective.

13.

La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorul redactează un raport de activitate care este transmis autorităților competente din Maroc, cu o copie către delegație. Observatorul îl semnează în prezența comandantului, care poate adăuga sau poate dispune adăugarea tuturor observațiilor pe care le consideră utile, sub care aplică propria semnătură. În momentul debarcării, observatorul înmânează o copie a raportului comandantului navei.

14.

Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca cele de care beneficiază ofițerii de pe navă, ținând seama de posibilitățile existente pe navă.

15.

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de către autoritățile marocane competente.

16.

Pentru a rambursa Marocului costurile care decurg din prezența observatorilor la bordul navelor, în plus față de redevența plătită de către armatori, se plătesc „costurile observatorilor” la nivelul de 5,5 EUR per GT per trimestru pentru fiecare navă care își desfășoară activitatea în zona de pescuit marocană.

Costurile respective sunt plătite conform modalităților de plată prevăzute în capitolul I secțiunea E din prezenta anexă.

17.

Nerespectarea de către armator a obligațiilor prevăzute la punctul 4 de mai sus conduce la suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea obligațiilor respective. Delegația este informată imediat cu privire la o astfel de decizie.

B.   Sistemul de monitorizare comună a pescuitului

1.

Părțile contractante instituie un sistem de monitorizare și observare comună a controalelor la debarcare, în vederea ameliorării eficacității controlului pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului protocol.

2.

Părțile elaborează o planificare anuală de monitorizare comună care include toate categoriile de pescuit prevăzute în prezentul protocol.

3.

În acest scop, autoritățile competente ale fiecărei părți contractante desemnează un reprezentant care să ia parte la verificările la debarcare și să observe modalitățile de derulare a controalelor, notificând numele acestuia celeilalte părți contractante.

4.

Reprezentantul autorității marocane ia parte, în calitate de observator, la inspecțiile la debarcare pentru navele care au operat în zona de pescuit marocană, desfășurate de autoritățile naționale de control ale statelor membre.

5.

Reprezentantul însoțește inspectorii naționali în vizitele acestora în porturi, la bordul navelor, pe chei, la licitații, la magazinele de pește ale angrosiștilor, la antrepozitele frigorifice și alte spații de debarcare și depozitare a peștelui înainte de introducerea acestuia pe piață și are acces la documentele care fac obiectul inspecțiilor.

6.

Reprezentantul autorității marocane întocmește și prezintă un raport privind inspecția sau inspecțiile la care a luat parte. O copie a raportului este trimisă delegației.

7.

Departamentul invită delegația să asiste la inspecțiile programate în porturile de debarcare cu un preaviz de o lună.

8.

La cererea Comisiei, inspectorii de pescuit europeni pot asista în calitate de observatori la inspecțiile desfășurate de către autoritățile marocane cu privire la operațiunile de debarcare ale navelor din Uniunea Europeană în porturile marocane.

9.

Modalitățile practice ale operațiunilor respective sunt stabilite de comun acord între autoritățile competente ale celor două părți.

CAPITOLUL IX

CONTROL

1.   Inspecțiile tehnice

1.1.

O dată pe an, precum și după orice modificare a caracteristicilor tehnice sau în urma unei cereri de schimbare a categoriei de pescuit care implică utilizarea unor tipuri diferite de echipamente de pescuit, navele din Uniunea Europeană care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol trebuie să se prezinte într-un port marocan pentru a fi supuse inspecțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Inspecțiile se efectuează în mod obligatoriu într-un interval de 48 de ore de la intrarea navei în port.

1.2.

După finalizarea în mod satisfăcător a inspecției, comandantului navei i se eliberează un certificat având o valabilitate egală cu cea a licenței și prelungită de facto în cazul navelor care își reînnoiesc licența în cursul anului respectiv. Cu toate acestea, valabilitatea maximă nu poate depăși un an. Certificatul trebuie să fie păstrat în permanență la bordul navei.

1.3.

În cadrul inspecției tehnice se controlează conformitatea caracteristicilor tehnice ale navei și ale echipamentelor de pescuit de la bord, se verifică funcționarea dispozitivului de poziționare și de localizare prin satelit instalat la bord și respectarea dispozițiilor referitoare la membrii marocani ai echipajului navei.

1.4.

Costurile inspecției sunt suportate de către armator după baremul prevăzut de legea marocană. Acestea nu pot fi mai mari decât sumele plătite în mod normal de celelalte nave pentru servicii identice.

1.5.

Nerespectarea de către armator a dispozițiilor prevăzute la punctele 1.1 și 1.2 de mai sus conduce la suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea obligațiilor respective. Delegația este informată imediat cu privire la o astfel de decizie.

2.   Intrarea și ieșirea din zonă

2.1.

Navele din Uniunea Europeană care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol transmit departamentului, cu cel puțin 6 ore înainte, intenția lor de a intra sau de a ieși din zona de pescuit marocană, precum și informațiile următoare:

2.1.1.

data și ora transmiterii mesajului;

2.1.2.

poziția navei în conformitate cu capitolul V punctul 5;

2.1.3.

greutatea exprimată în kilograme și capturile din fiecare specie deținute la bord, identificate prin codul alfa-3;

2.1.4.

tipurile de mesaje, cum ar fi „capturi la intrare” (COE) și „capturi la ieșire” (COX).

2.2.

Informațiile sunt comunicate de preferință prin fax sau, pentru navele care nu sunt echipate cu fax, prin radio (a se vedea, în acest sens, referințele stabilite în apendicele 10).

2.3.

În cazul navelor din categoria „pescuit pelagic industrial”, ieșirea definitivă din zona de pescuit marocană trebuie să fie autorizată, în prealabil, de către departament. Autorizația este eliberată în termen de 24 de ore de la cererea formulată de comandant sau de agentul navei, excepție făcând cererile care sunt depuse la sfârșit de săptămână, în cazul cărora autorizația este eliberată în lunea imediat următoare. În cazul respingerii cererii de autorizare, departamentul aduce imediat la cunoștința armatorului navei și a Comisiei Europene motivele respingerii.

2.4.

Dacă se constată că o navă desfășoară activități de pescuit fără a fi informat departamentul, aceasta este considerată navă fără licență.

2.5.

Numerele de fax și de telefon ale navei, precum și adresa de e-mail a comandantului sunt menționate de către armator în formularul de cerere a licenței de pescuit.

3.   Procedurile de control

3.1.

Comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană care dețin o licență în temeiul prezentului protocol permit și facilitează îmbarcarea și îndeplinirea sarcinilor oricărui funcționar marocan responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit.

3.2.

Prezența la bord a funcționarilor respectivi nu trebuie să depășească timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

3.3.

La încheierea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

4.   Inspecția la bord

4.1.

Departamentul informează delegația în cel mai scurt timp și în termen de maximum 48 de ore cu privire la toate inspecțiile la bord și sancțiunile impuse navelor Uniunii Europene în zona de pescuit marocană.

4.2.

Comisia primește în același timp un scurt raport cu privire la împrejurările și motivele care au condus la inspecția la bord.

5.   Procesul-verbal de inspecție la bord

5.1.

După ce autoritățile marocane responsabile cu inspecția au întocmit un proces-verbal de constatare, comandantul navei îl semnează.

5.2.

Semnarea procesului-verbal nu aduce atingere drepturilor și mijloacelor de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune.

5.3.

Comandantul duce nava în portul indicat de către autoritățile marocane responsabile cu inspecția. Nava care a încălcat legislația marocană în vigoare privind pescuitul maritim este reținută în port până la îndeplinirea formalităților administrative uzuale referitoare la inspecția la bord.

6.   Soluționarea infracțiunii

6.1.

Înaintea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni prin procedură de conciliere. Procedura de conciliere se încheie în cel mult trei zile lucrătoare de la inspecția la bord.

6.2.

În cazul unei soluționări prin procedură de conciliere, valoarea amenzii aplicate este determinată în conformitate cu legislația marocană în domeniul pescuitului.

6.3.

În eventualitatea în care cauza nu poate fi soluționată printr-o procedură de conciliere și trebuie prezentată unei instanțe judiciare competente, armatorul depune într-un cont bancar specificat de către autoritățile marocane competente o cauțiune bancară stabilită ținând seama de costurile inspecției la bord și de amenzile și despăgubirile de care sunt pasibile părțile responsabile de infracțiune.

6.4.

Cauțiunea bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este eliberată în momentul în care procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care conduce la o amendă mai mică decât garanția depusă, soldul restant este eliberat de către autoritățile marocane competente.

6.5.

Nava este autorizată să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor care decurg din procedura de conciliere;

fie atunci când cauțiunea bancară prevăzută la punctul 6.3 a fost depusă și acceptată de către autoritatea marocană competentă, în așteptarea îndeplinirii procedurii judiciare.

7.   Transbordări

7.1.

Orice operațiune de transbordare pe mare a capturilor este interzisă în zona de pescuit marocană. Cu toate acestea, traulerele pelagice industriale din Uniunea Europeană care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol și care doresc să transbordeze capturile în zona de pescuit marocană fac acest lucru într-un port marocan sau în alt loc desemnat de către autoritățile marocane competente după ce au primit autorizare din partea departamentului. Transbordarea are loc sub supravegherea observatorului sau a unui reprezentant al delegației de pescuit maritim și al autorităților de control. Orice persoană care încalcă această dispoziție este pasibilă de sancțiunile prevăzute de legislația marocană în vigoare.

7.2.

Înainte de orice operațiune de transbordare, armatorii navelor respective trebuie să notifice departamentului următoarele informații, cu cel puțin 24 de ore înainte:

denumirile navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

denumirea cargobotului transportator, pavilionul acestuia, numărul matricol și indicativul de apel;

tonajul de transbordat, pe specii;

destinația capturilor;

data și ziua transbordării.

7.3.

Partea marocană își rezervă dreptul de a refuza transbordarea în cazul în care nava transportatoare a desfășurat activități de pescuit ilegale, nedeclarate sau nereglementate în interiorul sau în exteriorul zonei de pescuit marocane.

7.4.

Transbordarea este considerată o ieșire din zona de pescuit marocană. Prin urmare, navele trebuie să transmită departamentului declarațiile de captură și să notifice dacă intenționează să continue pescuitul sau să părăsească zona de pescuit marocană.

7.5.

Comandanții traulerelor pelagice industriale din Uniunea Europeană care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol și care sunt angajați în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port marocan permit și facilitează inspectarea operațiunilor respective de către inspectorii marocani. După fiecare inspecție și control realizate în port, comandantului navei i se eliberează un certificat.

CAPITOLUL X

DEBARCAREA CAPTURILOR

Părțile contractante, conștiente de beneficiile unei integrări sporite în vederea dezvoltării comune a sectoarelor pescuitului ale fiecăreia dintre ele, convin să adopte următoarele dispoziții privind debarcarea în porturile marocane a unei părți a capturilor efectuate în zona de pescuit marocană de către navele din Uniunea Europeană care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

Partea de captură care face obiectul debarcării obligatorii este indicată în fișele tehnice anexate la prezentul protocol.

Stimulente financiare:

1.

Debarcări

Navele din Uniunea Europeană de tipul tonieră și de tipul RSW (care operează pe stocurile C de pești pelagici mici), care dețin o licență în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol și care debarcă într-un port marocan o cantitate de peste 25 % din captura care face obiectul debarcării obligatorii prevăzute în fișele tehnice nr. 5 și 6, beneficiază de o reducere de 5 % a redevenței pentru fiecare tonă debarcată peste pragul obligatoriu.

2.

Norme de aplicare

În timpul operațiunilor de debarcare, piețele de pește completează un tichet de cântar, ca bază pentru trasabilitatea produselor.

Este elaborată o adeverință privind „situația vânzărilor și deducerilor” pentru vânzările în piețele de pește.

Copiile tichetelor de cântar și ale adeverințelor menționate anterior sunt trimise delegației de pescuit maritim din portul de debarcare. După ce acestea au fost aprobate de către departament, armatorii în cauză sunt informați cu privire la sumele care le vor fi rambursate. Sumele vor fi deduse din redevențele datorate pentru cererile viitoare de licență.

3.

Evaluare

Nivelul stimulentelor financiare este ajustat în cadrul comisiei mixte, în conformitate cu impactul socio-economic al debarcărilor efectuate.

4.

Penalități în cazul nerespectării obligațiilor de debarcare

Navele din categoriile supuse debarcării obligatorii care nu respectă această obligație, astfel cum este prevăzută în fișele tehnice corespunzătoare acestora, sunt pasibile de o majorare cu 5 % a redevenței următoare. În caz de recidivă, penalitățile menționate sunt reexaminate în cadrul comisiei mixte.

Apendice

1.

Formular de cerere de licență

2.

Fișe tehnice

3.

Comunicarea mesajelor VMS către Maroc, raport de poziție

4.

Coordonatele zonelor de pescuit

5.

Coordonatele Centrului de Monitorizare și Control al Pescuitului (CMP) din Maroc

6.

Jurnal de bord ICCAT pentru pescuitul de ton

7.

Jurnal de pescuit (altul decât pescuitul de ton)

8.

Formular de declarație de captură (pescuit pelagic industrial)

9.

Formular de declarație de captură (alte activități de pescuit decât pescuitul pelagic industrial și de ton)

10.

Detaliile stației radio a Departamentului pentru Pescuit Maritim din Maroc

11.

Protocolul ERS

Apendicele 1

ACORDUL PRIVIND PESCUITUL MAROC – UNIUNEA EUROPEANĂ

CERERE DE LICENȚĂ DE PESCUIT

NUMĂRUL CATEGORIEI DE PESCUIT

Image

Apendicele 2

Condițiile de pescuit pentru fiecare categorie sunt definite de comun acord în fiecare an înainte de emisia licențelor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 1

Pescuit artizanal în nord: pentru pești pelagici

Număr de nave autorizate

20

Echipament autorizat

Plasă-pungă

Dimensiuni maxime autorizate în funcție de condițiile din zonă: 500 m × 90 m

Interzicerea pescuitului cu plase lampara

Tipul navei:

< 100 GT

Redevență

75 EUR pe GT și pe trimestru

Limita geografică a zonei autorizate

La nord de 34°18′00″ N

Se permite o extindere până la paralela 33°25′00″ pentru 5 nave simultan, care operează prin rotație, cu condiția observației științifice.

La peste 2 mile marine

Specii țintă

Sardină, hamsie și alte specii mici pelagice

Cerințe de debarcare în Maroc

30 % din capturile declarate

Repaus biologic

Două luni: februarie și martie

Obligația de îmbarcare

3 marinari marocani per navă

Observații

Extinderea activității pentru 5 nave cu plasă-pungă la sud de paralela 34°18′00″ N face obiectul unei evaluări după un an de aplicare, pentru a se măsura efectul eventualelor interacțiuni cu flota națională și impactul asupra resursei.

Fișă tehnică de pescuit nr. 2

Pescuit artizanal în nord

Număr de nave autorizate

35

Echipament autorizat

Paragat de fund.

Cat. (a) < 40 GT – număr maxim autorizat de cârlige per paragat: 10 000 de cârlige armate, montate și gata de utilizare, cu maximum 5 paragate de fund

Cat. (b) ≥ 40 GT și < 150 GT – 15 000 de cârlige armate, montate și gata de utilizare, cu maximum 8 paragate de fund

Tipul navei:

(a)

< 40 GT: 32 licențe

(b)

≥ 40 GT și < 150 GT: 3 licențe

Redevență

67 EUR pe GT pe trimestru

Limita geografică a zonei autorizate

La nord de 34°18′00″ N

Se permite o extindere până la paralela 33°25′00″ N pentru 4 nave simultan (1), care operează prin rotație, cu condiția observației științifice

La peste 6 mile marine

Specii țintă

Pește sabie, Sparidae și alte specii demersale

Cerințe de debarcare în Maroc

Debarcare voluntară

Repaus biologic

De la 15 martie până la 15 mai

Capturi secundare

0 % pești-spadă et rechini de suprafață

Obligația de îmbarcare

< 100 GT: voluntară

≥ 100 GT: 1 marinar marocan

Observații

Extinderea activității pentru 4 nave cu paragate la sud de paralela 34°18′00 N face obiectul unei evaluări după un an de aplicare, pentru a se măsura efectul eventualelor interacțiuni cu flota națională și impactul asupra resurselor.

Fișă tehnică de pescuit nr. 3

Pescuit artizanal în sud

Număr de nave autorizate

10

Echipament autorizat

Linie și undiță

Tipul navei:

< 80 GT

Redevență

67 EUR pe GT și pe trimestru

Limita geografică a zonei autorizate

La sud de 30°40′00″ N

La peste 3 mile marine

Specii țintă

Argyrosomus regius, Sparidae

Cerințe de debarcare în Maroc

Debarcare voluntară

Repaus biologic

Plasă-pungă autorizată pentru captura momelii vii

Dimensiunea ochiului de plasă de 8 mm pentru captura momelii vii

Plasă-pungă utilizată la peste 3 mile marine

Capturi secundare

0 % cefalopode și crustacee

5 % alte specii demersale

Obligația de îmbarcare

2 marinari marocani per navă

Fișă tehnică de pescuit nr. 4

Pescuit demersal

Număr de nave autorizate

16 nave: 5 traulere și 11 nave cu paragate

Echipament autorizat

Pentru traulere:

traul de fund:

dimensiunea ochiului mătcii de 70 mm;

se interzice dublarea mătcii traulului,

se interzice dublarea firelor care formează matca traulului.

Pentru navele cu paragate:

paragate de fund:

maximum 20 000 de cârlige per navă

Tipul navei:

 

Traulere:

tonaj maxim de 600 GT per navă;

 

Nave cu paragate:

tonaj maxim de 150 GT per navă.

Redevență

60 EUR pe GT și pe trimestru

Limita geografică a zonei autorizate

La sud de 29° N

Dincolo de izobata de 200 m pentru traulere

La peste 12 mile marine pentru navele cu paragate

Specii țintă

Merluciu senegalez, pește-sabie, Lichia amia/pălămidă argintie

Cerințe de debarcare în Maroc

30 % din capturi per ieșire în larg

Repaus biologic

Capturi secundare

0 % cefalopode, crustacee și 5 % rechini de adâncime.

Obligația de îmbarcare

4 marinari marocani pentru navele cu paragate

7 marinari marocani pentru traulere

Fișă tehnică de pescuit nr. 5

Pescuitul de ton

Număr de nave autorizate

27

Echipament autorizat

Undiță și linie tractată

Limita geografică a zonei autorizate

La peste 3 mile

Toată zona atlantică a Marocului, cu excepția perimetrului de protecție situat în estul liniei care unește punctele 33°30′N/7°35′V și 35°48′N/6°20′V

Specie țintă

Specii de ton

Cerințe de debarcare în Maroc

25 % din capturile declarate alcătuite din ton dungat (Katsuwonus pelamis), pălămidă (Sarda sarda) și ton fregată (Auxis thazard) per ieșire în larg.

Repaus biologic

Plasă-pungă autorizată pentru captura momelii vii

Dimensiunea ochiului de plasă de 8 mm pentru captura momelii vii, plasă-pungă utilizată la peste 3 mile marine

Redevență

35 EUR pe tonă pescuită

Avans

Cu ocazia cererii anuale de licență se plătește un avans forfetar de 7 000 EUR

Obligația de îmbarcare

3 marinari marocani per navă

Fișă tehnică de pescuit nr. 6

Pescuit pelagic industrial

Număr de nave autorizate

18

Echipament autorizat

Traul pelagic sau semipelagic

Cotă alocată

80 000 tone pe an,

în limita a 10 000 de tone pe lună pentru întreaga flotă;

cu excepția lunilor august-octombrie, în care limita maximă lunară pentru capturi este de 15 000 de tone.

Tip de navă

Trauler pelagic industrial

Numărul navelor autorizate

Repartizarea navelor autorizate să pescuiască:

10 nave cu un tonaj de peste 3 000 GT

3 nave cu un tonaj de 150-3 000 GT

5 nave cu un tonaj mai mic de 150 GT

Tonaj maxim autorizat per navă

7 765 GT, ținând cont de structura flotei de pescuit a Uniunii Europene

Limita geografică a zonei autorizate

La sud de 29°N.

la peste 15 mile marine pentru traulerele frigorifice

la peste 8 mile marine pentru traulerele RSW

Specii țintă

Sardină, sardinelă, macrou, stavrid și hamsie

Compoziția capturilor (pe grup de specii)

stavrid/macrou/hamsie: 65 %;

sardină/sardinelă: 33 %;

capturi secundare: 2 %.

Această compoziție a capturilor poate fi revăzută în cadrul comisiei mixte.

Cerințe de debarcare în Maroc

25 % din capturi per ieșire în larg

Repaus biologic

Navele de pescuit autorizate trebuie să respecte toate perioadele de repaus biologic stabilite de departament în zona de pescuit autorizată și să înceteze orice activitate în interiorul acesteia (2).

Plase autorizate

Dimensiunea minimă a ochiului traulului pelagic sau semipelagic, măsurată cu plasa întinsă, este de 40 mm.

Sacul traulului pelagic sau semipelagic poate fi întărit cu plasă având dimensiunea minimă a ochiurilor, măsurată cu plasa întinsă, de 400 mm și cu parâme la distanță de cel puțin un metru și jumătate (1,5 m) una de alta, cu excepția parâmei situate în partea posterioară a traulului, care nu poate fi situată la mai puțin de 2 m de gura sacului.

Este interzisă întărirea sau dublarea sacului cu orice alt dispozitiv, iar traulul nu trebuie în niciun caz să vizeze alte specii decât peștii pelagici mici autorizați.

Capturi secundare

Maximum 2 % din alte specii.

Lista speciilor autorizate pentru capturile secundare este stabilită de legislația din Maroc privind „pescuitul peștilor pelagici mici din Atlanticul de Sud”.

Prelucrare industrială

Prelucrarea industrială a capturilor în făină și/sau ulei de pește este strict interzisă.

Cu toate acestea, peștele deteriorat sau alterat și deșeurile rezultate din manipularea capturilor pot fi prelucrate în făină de pește sau ulei de pește fără a se depăși pragului maxim de 5 % din capturile totale admisibile.

Redevență

Pentru traulerele pelagice industriale frigorifice:

100 EUR/tonă plătibili în avans sau pe bază lunară.

Pentru traulerele pelagice industriale nefrigorifice:

35 EUR/tonă plătibili în avans sau pe bază lunară.

În cazul depășirii capturii autorizate, redevența este majorată cu un factor de 3.

Obligația de îmbarcare

Tonajul navei < 150 GT:

2 marinari marocani

150 GT ≤ Tonajul navei < 1 500 GT:

4 marinari marocani

1 500 GT ≤ Tonajul navei < 5 000 GT:

8 marinari marocani

5 000 GT ≤ Tonajul navei < 7 765 GT:

16 marinari marocani.


(1)  După trecerea unui an, dacă situația este favorabilă și în urma avizului comisiei mixte, se poate modifica numărul navelor autorizate să opereze în zona de extindere.

(2)  Departamentul notifică în prealabil această decizie Comisiei, precizând perioada sau perioadele de încetare a activităților de pescuit, precum și zonele în cauză.

Apendicele 3

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE MAROC

RAPORT DE POZIȚIE

Date

Cod

Obligatoriu/Facultativ

Cuprins

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu despre sistem – indică începutul înregistrării

Destinatar

AD

O

Detaliu despre mesaj – Destinatar codul Alpha 3 al țării (ISO-3166)

Expeditor

FR

O

Detaliu despre mesaj – Expeditor codul Alpha 3 al țării (ISO-3166)

Statul de pavilion

FS

O

Detaliu despre mesaj –codul Alpha 3 al statului de pavilion (ISO-3166)

Tipul mesajului

TM

O

Detaliu despre mesaj – Tipul mesajului (ENT, POS, EXI)

Indicativ de apel radio (IRCS)

RC

O

Detaliu despre navă – Indicativul de apel radio internațional al navei (IRCS)

Număr de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu despre navă – Numărul unic al părții contractante cod alfa-3 (ISO-3166) urmat de număr

Numărul de înmatriculare extern

XR

O

Detaliu despre navă – număr marcat pe partea laterală a navei (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și grade zecimale N/S DD.ddd (WGS84)

Longitudine

LG

O

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și grade zecimale E/V DD.ddd (WGS84)

Curs

CO

O

Cursul navei pe scala de 360°

Viteză

SP

O

Viteza navei în zeci de noduri

Data

DA

O

Detaliu despre poziția navei – data de înregistrare a poziției UTC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu despre poziția navei – ora de înregistrare a poziției UTC (OOMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Detaliu despre sistem – indică sfârșitul înregistrării

Informațiile următoare sunt necesare în timpul transmisiei pentru a permite CMP-ului marocan să identifice CMP-ul emițător:

adresa IP a serverului CMP și/sau referințe DNS;

certificat SSL (întregul lanț al autorităților de certificare).

O transmisie de date este structurată după cum urmează:

1.

caracterele utilizate trebuie să fie conforme cu standardul ISO 8859.1;

2.

o bară oblică dublă (//) și codul „SR” marchează începutul mesajului;

3.

fiecare element de date este identificat prin codul său și este separat de celelalte elemente de date printr-o bară oblică dublă (//);

4.

o bară oblică simplă (/) separă codul de câmp și datele;

5.

codul „ER” urmat de o bară oblică dublă (//) indică sfârșitul mesajului;

6.

elementele de date facultative trebuie introduse între începutul și sfârșitul mesajului.

Apendicele 4

COORDONATELE ZONELOR DE PESCUIT

Fișă tehnică

Categoria

Zonă de pescuit (latitudine)

Distanță față de coastă

1

Pescuit artizanal în nord: specii pelagice

34°18′00″N-35°48′00″N (extindere până la 33°25′00″N, conform condițiilor prevăzute în fișa tehnică nr. 1)

La peste 2 mile

2

Pescuit artizanal în nord: paragat

34°18′00″N-35°48′00″N (extindere până la 33°25′00″N, conform condițiilor prevăzute în fișa tehnică nr. 2)

La peste 6 mile

3

Pescuit artizanal/sud

La sud de 30°40′00″

La peste 3 mile

4

Pescuit demersal

La sud de 29°00′00″

Nave de pescuit cu paragate: la peste 12 mile

Traulere: dincolo de izobata de 200 de metri

5

Pescuitul tonului

Întregul Atlantic, în afara zonei delimitate de: 35°48′N; 6°20′V/33°30′N; 7°35′V

La peste 3 mile și 3 mile pentru momeală

6

Pescuit pelagic industrial

La sud de 29°00′00″N

La peste 15 mile (congelatoare)

La peste 8 mile (nave RSW)

Înainte de intrarea în vigoare, departamentul comunică Comisiei coordonatele geografice ale liniei de bază marocane, ale zonei de pescuit marocane și ale zonelor interzise pentru navigație și pescuit. De asemenea, departamentul comunică, cu cel puțin o lună în prealabil, orice modificare privind delimitările respective.

Apendicele 5

COORDONATELE CENTRULUI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PESCUITULUI (CMP) DIN MAROC

Denumirea cmp-ului Marocan: CNSNP [Centre National de Surveillance des Navires de Pêche (Centrul Național de Supraveghere a Navelor de Pescuit)]

Telefon CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Fax CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

Adresa de e-mail a CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Coordonatele stației radio:

Indicativul de apel: CNM

Benzi

Frecvența de emisie a navei

Frecvența de recepție a navei

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

Adresele de e-mail ale responsabililor protocolului de transmisie a datelor VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Apendicele 6

JURNAL DE BORD ICCAT PENTRU PESCUITUL DE TON

Image

Apendicele 7

JURNAL DE PESCUIT (ALTUL DECÂT PESCUITUL DE TON)

Formatul jurnalului de pescuit corespunzător celorlalte activități de pescuit decât pescuitul de ton se stabilește de comun acord înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol.

Image

Apendicele 8

Image

Apendicele 9

Image

Apendicele 10

DETALIILE STAȚIEI RADIO A DEPARTAMENTULUI PENTRU PESCUIT MARITIM DIN MAROC

MMSI:

242 069 000

Indicativ de apel:

CNM

Amplasament:

Rabat

Gamă de frecvență:

1,6-30 mHz

Clasă de emisie:

SSB-AIA-J2B

Putere de emisie:

800 W


Frecvențe de lucru

Benzi

Canale

Emisie

Recepție

Banda 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Banda 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Banda 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Orar de funcționare a stației

Perioada

Orar

Zile lucrătoare

de la 8.30 la 16.30

Sâmbătă, duminică și sărbători legale

de la 9.30 la 14.00


VHF:

Canalul 16

Canalul 70 ASN

Radio telex:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Clasă de emisie:

ARQ-FEC

 

Numărul:

31356

Fax:

 

 

 

Numere

212 5 37 68 8329

Apendicele 11

PROTOCOL CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A SISTEMULUI ELECTRONIC DE RAPORTARE A DATELOR PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT (SISTEM ERS)

Dispoziții generale

1.

Orice navă de pescuit a UE trebuie să fie dotată cu un sistem electronic, denumit în continuare „sistem ERS”, capabil să înregistreze și să transmită date referitoare la activitățile de pescuit ale navei, denumite în continuare „date ERS”, atunci când nava pescuiește în zona de pescuit marocană.

2.

O navă a UE care nu este echipată cu sistem ERS sau al cărei sistem ERS nu este în funcțiune nu este autorizată să intre în zona de pescuit marocană pentru a desfășura activități de pescuit.

3.

Datele ERS sunt transmise, conform procedurilor statului de pavilion al navei, Centrului de Monitorizare și Control al Pescuitului (denumit în continuare CMP) al statului de pavilion.

4.

CMP-ul statului de pavilion transmite în mod automat și fără întârziere mesajele cu caracter instantaneu (COE, COX, PNO) provenind de la navă CMP-ului din Maroc. Declarațiile zilnice de captură (FAR) sunt puse în mod automat și fără întârziere la dispoziția CMP-ului din Maroc.

5.

Statul de pavilion și Marocul se asigură că CMP-urile lor sunt echipate cu material informatic și cu programele informatice necesare transmiterii automate a datelor ERS în formatul XML disponibil pe site-ul Direcției Generale Pescuit și Afaceri Maritime a Comisiei Europene și dispun de proceduri de salvare capabile să înregistreze și să stocheze datele ERS într-un format lizibil pe calculator pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

6.

Orice modificare sau actualizare a formatului este identificată și datată și trebuie să fie operațională la șase luni de la punerea sa în aplicare.

7.

Transmiterea datelor ERS trebuie să utilizeze mijloacele electronice de comunicare gestionate de Comisia Europeană în numele UE, identificate ca DEH (Data Exchange Highway).

8.

Statul de pavilion și Marocul desemnează fiecare un corespondent ERS care servește ca punct de contact.

9.

Corespondenții ERS sunt desemnați pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

10.

CMP-ul statului de pavilion și cel din Maroc își comunică reciproc coordonatele (nume, adresă, telefon, telex, e-mail) corespondentului lor ERS, îndată ce sistemul ERS este operațional. Orice modificare a coordonatelor corespondentului ERS trebuie comunicată fără întârziere.

Stabilirea și comunicarea datelor ERS

11.

Nava de pescuit a UE are următoarele obligații:

(a)

să stabilească zilnic datele ERS pentru fiecare zi petrecută în zona de pescuit marocană;

(b)

să înregistreze, pentru fiecare aruncare de plasă-pungă sau traul sau pentru fiecare ridicare de paragat, cantitățile din fiecare specie capturată și reținută la bord ca specie țintă sau captură secundară sau respinsă;

(c)

pentru fiecare specie identificată în autorizația de pescuit eliberată de Maroc, capturile nule trebuie, la rândul lor, declarate;

(d)

să identifice fiecare specie prin codul său alfa-3 al FAO;

(e)

să exprime cantitățile în kilograme greutate în viu și, dacă se cere, în număr de indivizi;

(f)

să înregistreze printre datele ERS, pentru fiecare specie, cantitățile transbordate și/sau debarcate;

(g)

să înregistreze, printre datele ERS, pentru fiecare intrare (mesaj COE) și ieșire (mesaj COX) în și din zona de pescuit marocană, un mesaj specific care să conțină, pentru fiecare specie identificată în autorizația de pescuit eliberată de Maroc, cantitățile deținute la bord în momentul trecerii;

(h)

să transmită zilnic datele ERS CMP-ului statului de pavilion, prin mijloace electronice și în formatul XML menționat la punctul 4, cel târziu la ora 23.59 UTC.

12.

Responsabilitatea pentru exactitatea datelor ERS înregistrate și transmise îi revine comandantului.

13.

CMP-ul statului de pavilion transmite, automat și în cel mai scurt timp, datele ERS CMP-ului din Maroc, în formatul XML menționat la punctul 5.

14.

CMP-ul din Maroc trebuie să confirme primirea tuturor mesajelor ERS trimițând un mesaj de recepționare (RET).

15.

CMP-ul din Maroc tratează toate datele ERS în mod confidențial.

Defectarea sistemului ERS de la bordul navei și/sau a transmisiei de date ERS între navă și CMP-ul statului de pavilion

16.

Statul de pavilion îl informează imediat pe comandantul și/sau proprietarul unei nave care arborează pavilionul său, sau pe reprezentantul acestuia, în legătură cu orice defecțiune tehnică a sistemului ERS instalat la bordul navei sau în legătură cu nefuncționarea transmisiei de date ERS între navă și CMP-ul statului de pavilion.

17.

Statul de pavilion informează Marocul în legătură cu defecțiunea detectată și cu măsurile corective care au fost luate.

18.

În caz de pană a sistemului ERS de la bordul navei, comandantul și/sau proprietarul asigură repararea sau înlocuirea sistemului ERS în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă nava efectuează o escală în intervalul de 10 zile lucrătoare, aceasta nu-și va putea relua activitățile de pescuit în zona de pescuit marocană decât în momentul în care sistemul ERS este în perfectă stare de funcționare, cu excepția cazului în care primește o autorizație în acest sens din partea Marocului.

19.

O navă de pescuit nu poate părăsi un port în urma unei defecțiuni tehnice a sistemului ERS:

(a)

înainte ca sistemul să redevină funcțional, conform condițiilor impuse de statul de pavilion, sau

(b)

decât dacă primește autorizație în acest sens din partea statului de pavilion. În acest ultim caz, statul de pavilion informează Marocul cu privire la decizia sa înainte de plecarea navei.

20.

Orice navă a UE care desfășoară activități în zona de pescuit marocană cu un sistem ERS defect transmite zilnic, până cel târziu la ora 23.59 UTC, datele ERS CMP-ului statului de pavilion prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil.

21.

Datele ERS menționate la punctul 11 care nu au putut fi puse la dispoziția Marocului din cauza unei defecțiuni sunt transmise de către CMP-ul statului de pavilion CMP-ului din Maroc printr-un mijloc alternativ de comunicare electronică stabilit de comun acord. Transmisia alternativă va fi considerată prioritară, subînțelegându-se că termenele de transmisie aplicabile în mod normal ar putea să nu fie respectate.

22.

Dacă CMP-ul din Maroc nu primește datele ERS ale unei nave timp de 3 zile consecutive, Marocul poate cere navei să se deplaseze imediat într-un port desemnat de Maroc pentru anchetă.

Defecțiuni la nivelul CMP – Nerecepționarea datelor ERS de către CMP-ul din Maroc

23.

Dacă un CMP nu primește date ERS, corespondentul ERS al acestuia informează imediat corespondentul ERS al celuilalt CMP în legătură cu acest lucru și, dacă este necesar, colaborează în vederea rezolvării problemei atât timp cât este necesar.

24.

CMP-ul statului de pavilion și CMP-ul din Maroc convin de comun acord cu privire la mijloacele de comunicare electronice alternative care trebuie utilizate pentru transmiterea datelor ERS în cazul unor eventuale defecțiuni la nivelul CMP și se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la orice modificare.

25.

Dacă CMP-ul din Maroc semnalează faptul că datele ERS nu au fost recepționate, CMP-ul statului de pavilion identifică cauzele problemei și ia măsurile corespunzătoare în vederea rezolvării problemei. CMP-ul statului de pavilion informează CMP-ul din Maroc și UE cu privire la rezultatele analizei sale și la măsurile luate în termen de 24 de ore.

26.

Dacă rezolvarea problemei necesită mai mult de 24 de ore, CMP-ul statului de pavilion transmite imediat CMP-ului din Maroc datele ERS care lipsesc, utilizând mijloacele electronice alternative menționate la punctul 24.

27.

Marocul își informează serviciile de control competente, pentru ca navele UE să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor ERS ca urmare a defecțiunilor intervenite la nivelul unuia dintre CMP.

Mentenanța CMP

28.

Operațiunile de mentenanță planificate în cadrul unui CMP (program de întreținere) care ar putea afecta schimburile de date ERS trebuie notificate celuilalt CMP cu cel puțin 72 de ore în avans, indicându-se pe cât posibil data și durata activităților respective. Pentru operațiunile neplanificate, informațiile trebuie transmise celuilalt CMP cât mai curând posibil.

29.

Pe durata operațiunilor de mentenanță, punerea la dispoziție a datelor ERS poate fi amânată până la reluarea funcționării sistemului. Datele ERS sunt puse la dispoziție imediat după ce ia sfârșit operațiunea de mentenanță.

30.

Dacă operațiunea de mentenanță durează mai mult de 24 de ore, datele ERS sunt transmise celuilalt CMP utilizându-se mijloacele electronice alternative menționate la punctul 24.

31.

Marocul își informează serviciile de control competente, pentru ca navele UE să nu fie trase la răspundere pentru netransmiterea datelor ERS ca urmare a operațiunilor de mentenanță desfășurate la nivelul unuia dintre CMP.