31.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/2


ACORD

între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REPUBLICA ARMENIA, denumită în continuare „Armenia”,

denumite în continuare „părțile”,

DORIND să faciliteze contactele între persoane ca o condiție importantă pentru dezvoltarea constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii armeni.

AVÂND ÎN VEDERE Acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și Armenia, pe de altă parte, precum și intenția părților de a încheia un acord de asociere între UE-Armenia.

AVÂND ÎN VEDERE declarațiile comune ale summiturilor Parteneriatului estic de la Praga, din 7 mai 2009, și, respectiv, de la Varșovia din 30 septembrie 2011 care exprimau sprijinul politic în vederea liberalizării regimului vizelor într-un mediu sigur.

REAFIRMÂND intenția de a efectua treptat și în timp util demersurile în vederea unui regim de călătorii fără vize pentru cetățenii lor, în măsura în care sunt în vigoare condițiile pentru o mobilitate bine gestionată și sigură.

AVÂND ÎN VEDERE că, începând cu 10 ianuarie 2013, toți cetățenii Uniunii sunt exonerați de obligația de a deține viză atunci când călătoresc în Armenia pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau atunci când tranzitează teritoriul Armeniei.

RECUNOSCÂND că, în cazul în care Armenia reintroduce obligația de a deține viză pentru cetățenii Uniunii sau pentru anumite categorii ale acestora, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor armeni ar fi în mod automat aplicate cetățenilor Uniunii, în baza principiului reciprocității.

AVÂND ÎN VEDERE că aceste obligații de a deține viză pot fi reintroduse doar pentru toți cetățenii Uniunii sau pentru anumite categorii de cetățeni ai Uniunii.

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migrație neregulamentară și acordând o atenție specială securității și readmisiei.

ȚINÂND SEAMA de Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție și de Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei.

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

(1)   Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetățenii armeni, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

(2)   În cazul în care Armenia reintroduce obligația de a deține viză pentru cetățenii Uniunii sau pentru anumite categorii ale acestora, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor armeni ar fi în mod automat aplicate cetățenilor Uniunii, în baza principiului reciprocității.

Articolul 2

Clauză generală

(1)   Facilitarea eliberării vizelor prevăzută în prezentul acord se aplică cetățenilor armeni numai în măsura în care aceștia nu sunt exonerați de obligația de a deține viză în baza legilor și a regulamentelor Uniunii sau ale statelor membre, a prezentului acord sau a altor acorduri internaționale.

(2)   Legislația națională a Armeniei sau a statelor membre sau dreptul Uniunii se aplică în cazul aspectelor care nu fac obiectul prevederilor prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență, refuzul intrării și măsurile de expulzare.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei, a Republicii Irlanda și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

(b)

„cetățean al Uniunii” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit la litera (a);

(c)

„cetățean al Armeniei” înseamnă orice persoană care deține cetățenia armeană în conformitate cu legislația Republicii Armenia;

(d)

„viză” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru în vederea tranzitării sau șederii planificate pe teritoriul statelor membre, cu o durată de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile;

(e)

„persoană aflată în situație de ședere legală ” înseamnă un cetățean al Armeniei autorizat sau îndreptățit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza dreptului Uniunii sau a legislației naționale.

Articolul 4

Documente justificative privind scopul călătoriei

(1)   Pentru următoarele categorii de cetățeni armeni, documentele enumerate mai jos sunt suficiente pentru a justifica scopul călătoriei pe teritoriul celeilalte părți:

(a)

pentru rude apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici, nepoți – care vizitează cetățeni armeni aflați în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii care au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt:

o cerere scrisă din partea gazdei;

(b)

pentru membri ai delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai acestor delegații care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Armeniei, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul unuia dintre statele membre:

o scrisoare din partea unei autorități armene competente care să confirme că solicitantul este membru al delegației sale, respectiv un membru permanent al delegației sale, care călătorește pe teritoriul celeilalte părți cu scopul de a participa la evenimentele menționate anterior, însoțită de o copie a invitației oficiale;

(c)

pentru elevi, studenți, absolvenți de studii universitare și profesori însoțitori care efectuează călătorii de studii sau de formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități școlare conexe:

o cerere scrisă sau o adeverință de înscriere din partea universității, a colegiului sau a școlii-gazdă sau legitimație de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

(d)

pentru persoane care călătoresc în scopuri medicale și persoane care trebuie să le însoțească:

un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție, necesitatea de a fi însoțite și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical;

(e)

pentru jurnaliști și personalul tehnic care îi însoțește în scop profesional:

un certificat sau un alt document eliberat de o organizație profesională sau de angajatorul solicitantului, din care să reiasă faptul că persoana în cauză este un jurnalist calificat și în care să se indice că scopul călătoriei este desfășurarea unei activități de natură jurnalistică sau din care să reiasă faptul că persoana în cauză este membru al personalului tehnic care îl însoțește pe jurnalist în scop profesional;

(f)

pentru participanți la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc, în scop profesional:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă, a autorităților competente, a federațiilor sportive naționale sau a comitetelor olimpice naționale ale statului membru;

(g)

pentru oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri:

o cerere scrisă din partea persoanei juridice-gazdă, a societății-gazdă, a organizației-gazdă, a biroului sau a filialei unei astfel de persoane juridice sau societăți, din partea autorităților naționale sau locale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor și a expozițiilor industriale, a conferințelor și simpozioanelor organizate pe teritoriul unuia dintre statele membre, aprobată de autoritățile competente în conformitate cu legislația națională;

(h)

pentru membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă care să confirme că persoana în cauză participă la eveniment;

(i)

pentru reprezentanți ai organizațiilor societății civile și persoanele invitate de organizațiile nonprofit ale comunității armene înregistrate în statele membre atunci când efectuează călătorii în scopul formării educaționale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb sau al programelor de sprijin comunitare și panarmene:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile sau participă la activități de sprijin panarmene sau comunitare și certificatul privind constituirea unei astfel de organizații de la registrul competent, eliberat de o autoritate de stat, în conformitate cu legislația națională;

(j)

pentru persoane care participă la activități științifice, academice, culturale sau artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte programe de schimb:

o cerere scrisă din partea organizației-gazdă pentru a participa la activități;

(k)

pentru conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și de pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Armenia:

o cerere scrisă din partea asociației (uniunii) naționale a transportatorilor din Armenia care prestează servicii de transport rutier internațional, care să menționeze scopul, itinerarul, durata și frecvența călătoriilor;

(l)

pentru participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și de alte entități municipale:

o cerere scrisă din partea șefilor administrației/primarilor acestor orașe sau a autorităților municipale;

(m)

pentru vizitarea cimitirelor civile și militare:

un document oficial care să confirme existența și conservarea mormântului, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat.

(2)   În sensul prezentului articol, cererea scrisă cuprinde următoarele elemente:

(a)

pentru persoana invitată: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului, data și scopul călătoriei, numărul intrărilor și, dacă este cazul, numele soțului (soției) și al copiilor care însoțesc persoana invitată;

(b)

pentru persoana care invită: numele, prenumele și adresa;

(c)

pentru persoana juridică, societatea sau organizația care face invitația: denumirea completă, adresa și

în cazul în care cererea este depusă de o organizație sau de o autoritate, numele și funcția persoanei care semnează cererea;

în cazul în care persoana care face invitația este o persoană juridică sau o societate, sau un birou sau o filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți cu sediul pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislația națională a statului membru în cauză.

(3)   Pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (1) al prezentului articol, toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai solicita altă justificare, invitație sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislația părților.

Articolul 5

Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de 5 ani pentru următoarele categorii de persoane:

(a)

soții/soțiile, copiii (inclusiv copiii adoptați), care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care sunt în îngrijire, și părinții (inclusiv tutorii) care vizitează cetățeni armeni aflați în situație de ședere legală în statele membre sau cetățeni ai Uniunii care au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt;

(b)

membrii guvernelor naționale și regionale, membrii curților constituționale și ai instanțelor supreme în exercitarea atribuțiilor care le revin, în cazul în care nu sunt exonerați de obligația de a deține viză în temeiul prezentului acord;

(c)

membrii permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Armeniei, vor participa în mod periodic la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente care au loc pe teritoriul statelor membre la inițiativa unor organizații interguvernamentale.

Prin derogare, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă, în special atunci când:

în cazul persoanelor menționate la litera (a), perioada de valabilitate a autorizației de ședere legală a cetățenilor armeni aflați în situație de ședere legală în Uniune

în cazul persoanelor menționate la litera (b), durata mandatului

în cazul persoanelor menționate la litera (c), durata statutului de membru permanent al unei delegații oficiale

nu depășește cinci ani.

(2)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiția ca pe parcursul anului precedent acestea să fi obținut cel puțin o viză și să o fi utilizat în conformitate cu legislația statului vizitat privind intrarea și șederea:

(a)

membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Armeniei, participă periodic la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente care au loc pe teritoriul statelor membre la inițiativa unor organizații interguvernamentale;

(b)

reprezentanți ai organizațiilor societății civile și persoanele invitate de organizațiile nonprofit ale comunității armene înregistrate în statele membre atunci când efectuează călătorii în statele membre cu scopul formării educaționale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb sau al programelor de sprijin panarmene și comunitare;

(c)

membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod periodic în statele membre;

(d)

persoane care participă la activități științifice, culturale sau artistice, inclusiv la programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc periodic în statele membre;

(e)

studenți și absolvenți de studii universitare care efectuează în mod periodic călătorii de studii sau de formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(f)

participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și de alte entități municipale;

(g)

persoane care călătoresc periodic în scopuri medicale și persoane care trebuie să le însoțească;

(h)

jurnaliști și personalul tehnic care îi însoțește, în scop profesional;

(i)

oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod periodic în statele membre;

(j)

participanți la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc, în scop profesional;

(k)

conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și de pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Armenia.

Prin derogare de la prima teză, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

(3)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cel puțin 2 ani și de cel mult 5 ani pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (2) din prezentul articol, cu condiția ca în ultimii 2 ani acestea să fi utilizat vizele cu intrări multiple de un an în conformitate cu legislația statului vizitat privind intrarea și șederea, cu excepția cazului în care necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, situație în care termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

(4)   Perioada totală de ședere pe teritoriul statelor membre a persoanelor menționate la alineatele (1)-(3) de la prezentul articol nu depășește 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 6

Taxe pentru prelucrarea cererilor de viză

(1)   Taxa pentru prelucrarea cererilor de viză este de 35 EUR.

Suma menționată anterior poate fi revizuită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru prelucrarea cererilor de viză:

(a)

pensionarii;

(b)

copiii sub 12 ani;

(c)

membrii guvernelor naționale și regionale, ai instanțelor constituționale și supreme, în cazul în care aceștia nu sunt exonerați de obligația de a deține viză prin prezentul acord;

(d)

persoanele cu handicap și persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;

(e)

rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – ale cetățenilor armeni aflați în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii care au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt;

(f)

membrii delegațiilor oficiale, inclusiv membrii permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Armeniei, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul unuia dintre statele membre:

(g)

elevii, studenții, absolvenții de studii universitare și profesorii însoțitori care efectuează călătorii de studii sau de formare educațională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități școlare conexe;

(h)

jurnaliștii și personalul tehnic care îi însoțește, în scop profesional;

(i)

participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc, în scop profesional;

(j)

reprezentanții organizațiilor societății civile și persoanele invitate de organizațiile nonprofit ale comunității armene înregistrate în statele membre atunci când efectuează călătorii în scopul formării educaționale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb sau al programelor de sprijin panarmene și comunitare;

(k)

persoanele care participă la activități științifice, academice, culturale sau artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb;

(l)

persoanele care au prezentat documente care atestă necesitatea călătoriei lor în scopuri umanitare, inclusiv pentru a primi tratament medical de urgență, precum și persoana care îi însoțește sau persoanele care participă la funeraliile unei rude apropiate sau care vizitează o rudă apropiată grav bolnavă.

(3)   Dacă un stat membru cooperează cu un prestator extern de servicii în vederea eliberării vizelor, prestatorul extern de servicii poate percepe o taxă pentru servicii. Această taxă este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea sarcinilor sale și nu depășește 30 EUR. Statele membre mențin posibilitatea, pentru toți solicitanții, de a-și depune cererile direct la consulatele lor.

În cazul Uniunii, prestatorul extern de servicii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Codului de vize și cu respectarea deplină a legislației armene.

Articolul 7

Durata procedurilor pentru prelucrarea cererilor de viză

(1)   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2)   Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, mai ales atunci când este necesară o verificare suplimentară a cererii.

(3)   Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puțin, în situații urgente.

(4)   În cazul în care solicitanții au obligația de a obține o programare pentru depunerea unei cereri, programarea se face, de regulă, în termen de două săptămâni de la data solicitării programării. În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să-și depună cererile fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.

Articolul 8

Călătoriile în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetățenii Uniunii și ai Armeniei, care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate documentele de identitate pe perioada șederii pe teritoriul Armeniei sau al statelor membre, pot părăsi teritoriul Armeniei sau al statelor membre în baza unor acte de identitate valabile, care le conferă dreptul să traverseze frontiera, eliberate de misiuni diplomatice sau de posturi consulare ale statelor membre sau ale Armeniei, fără viză sau altă autorizație.

Articolul 9

Prelungirea vizelor în situații excepționale

Cetățenii armeni care nu pot părăsi teritoriul statelor membre până la data menționată pe viză din motive de forță majoră sau din motive umanitare beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislația aplicată de statul membru de destinație, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care își au reședința.

Articolul 10

Pașapoarte diplomatice

(1)   Cetățenii armeni, titulari de pașapoarte diplomatice valabile, pot intra pe teritoriile statelor membre, pot ieși de pe teritoriile statelor membre și pot tranzita teritoriile statelor membre fără viză.

(2)   Persoanele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol au drept de ședere, fără viză, pe teritoriile statelor membre pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 11

Valabilitatea teritorială a vizelor

În baza normelor și regulamentelor naționale privind securitatea națională a statelor membre și în conformitate cu normele Uniunii privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetățenii armeni au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii.

Articolul 12

Comitetul mixt de gestionare a acordului

(1)   Părțile instituie un comitet mixt de experți (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și ai Armeniei. Uniunea este reprezentată de către Comisie, asistată de experți din statele membre.

(2)   Comitetul are, în special, următoarele atribuții:

(a)

monitorizarea punerii în aplicare a prezentului acord;

(b)

propunerea de modificări sau completări la prezentul acord;

(c)

soluționarea litigiilor care decurg din interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3)   Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părți și cel puțin o dată pe an.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 13

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale dintre statele membre și Armenia

De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează în fața dispozițiilor oricăror acorduri sau regimuri bilaterale sau multilaterale încheiate între un stat membru și Armenia, în măsura în care dispozițiile acordurilor sau regimurilor în cauză se referă la aspecte care fac obiectul prezentului acord.

Articolul 14

Clauze finale

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile fiecăreia în parte și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică reciproc încheierea procedurilor menționate mai sus.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, prezentul acord intră în vigoare doar la data la care intră în vigoare Acordul dintre Uniunea Europeană și Armenia privind readmisia, în cazul în care această dată este ulterioară datei prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3)   Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care încetează în conformitate cu alineatul (6) al prezentului articol.

(4)   Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părților. Modificările intră în vigoare după ce părțile și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor interne necesare în acest scop.

(5)   Fiecare parte poate suspenda integral sau parțial prezentul acord din motive de ordine publică, de protecție a securității naționale sau de protecție a sănătății publice. Decizia de suspendare se notifică celeilalte părți cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează imediat cealaltă parte în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6)   Fiecare parte poate determina încetarea prezentului acord, prin notificarea scrisă a celeilalte părți. Prezentul acord încetează la 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Întocmit la Bruxelles, 17 decembrie 2012, în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și armeană, fiecare dintre aceste texte fiind în aceeași măsură autentic.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOCOL

la Acordul privind statele membre care nu aplică integral acquis-ul Schengen

Statele membre care au obligații în temeiul acquis-ului Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naționale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

În conformitate cu Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor (1), s-au luat măsuri armonizate pentru a simplifica tranzitul titularilor de vize Schengen și de permise de ședere Schengen pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.


(1)  JO L 161, 20.6.2008, p. 30.


Declarație comună referitoare la articolul 10 din Acordul privind pașapoartele diplomatice

Uniunea sau Armenia ar putea invoca suspendarea parțială a acordului și, în special, a articolului 10, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (5), în cazul în care punerea în aplicare a articolului 10 face obiectul unui abuz al celeilalte părți sau duce la o amenințare la adresa securității publice.

În cazul suspendării punerii în aplicare a articolului 10, ambele părți inițiază consultări în cadrul Comitetului mixt instituit prin acord, în vederea rezolvării problemelor care au condus la suspendare.

Ca o prioritate, ambele părți își declară angajamentul de a asigura un nivel ridicat de securitate pentru pașapoartele diplomatice, în special prin integrarea elementelor de identificare biometrică. În ceea ce privește Uniunea, această securitate va fi asigurată în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (1).


(1)  JO L 385, 29.12.2004, p. 1.


Declarația Uniunii Europene privind documentele necesare pentru depunerea cererilor de viză de scurtă ședere

Uniunea Europeană va intensifica eforturile și face tot posibilul pentru a elabora, înainte de intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor, o listă a cerințelor minime astfel încât să se asigure că solicitanții armeni dispun de informații de bază coerente și uniforme, în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) litera (a) din Codul de vize, și că trebuie să depună, în principiu, aceleași documente justificative.

Informațiile menționate anterior vor fi diseminate pe scară largă (avizierele consulatelor, broșuri, site-uri internet etc.)


Declarație comună privind Danemarca

Părțile iau cunoștință de faptul că prezentul acord nu se aplică procedurilor de eliberare a vizelor de către misiunile diplomatice și serviciile consulare ale Danemarcei.

În aceste condiții, este oportun ca autoritățile Danemarcei și ale Armeniei să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare celor prevăzute în acordul dintre Uniune și Armenia.


Declarație comună privind Regatul Unit și Irlanda

Părțile iau cunoștință de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Unit și nici Irlandei.

În aceste condiții, este oportun ca autoritățile Regatului Unit, ale Irlandei și ale Armeniei să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.


Declarație comună privind Islanda, Norvegia, Elveția și Principatul Liechtenstein

Părțile iau cunoștință de relațiile strânse dintre Uniune și Elveția, Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia, în special în temeiul acordurilor din 18 mai 1999 și 26 octombrie 2004 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În aceste condiții, este oportun ca autoritățile Elveției, Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Armeniei să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare celor prevăzute în acordul dintre Uniune și Armenia.


Declarație comună privind cooperarea în materie de documente de călătorie

Părțile convin că, atunci când monitorizează punerea în aplicare a acordului, Comitetul mixt, instituit în temeiul articolului 12 din acord, ar trebui să evalueze impactul nivelului de securitate al documentelor de călătorie respective asupra funcționării acordului. În acest scop, părțile convin să se informeze reciproc în mod periodic cu privire la măsurile luate pentru a se evita proliferarea documentelor de călătorie, dezvoltând aspectele tehnice ale securității documentelor de călătorie, precum și aspectele cu privire la procesul de personalizare a eliberării documentelor de călătorie.