22011A0514(04)

Protocol privind cooperarea culturală

Jurnalul Oficial L 127 , 14/05/2011 p. 1418 - 1426


Protocol

privind cooperarea culturală

Părțile,

DUPĂ CE AU RATIFICAT Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală adoptată la Paris la 20 octombrie 2005 (denumită în continuare "convenția UNESCO"), care a intrat în vigoare la 18 martie 2007, conform procedurii stabilite la articolul 15.10 alineatul (3) (Intrarea în vigoare), cu intenția de a pune efectiv în aplicare convenția UNESCO și de a coopera în cadrul punerii în aplicare a acesteia, pe baza principiilor convenției și elaborând activități conforme cu prevederile acesteia;

RECUNOSCÂND importanța industriilor culturale și a caracterului multiplu al bunurilor și serviciilor culturale ca activități cu valoare culturală, economică și socială;

RECUNOSCÂND că procesul sprijinit de prezentul acord face parte se adaugă unei strategii globale destinate să promoveze creșterea economică echitabilă și consolidarea cooperării economice, comerciale și culturale dintre părți;

AMINTIND că obiectivele prezentului protocol sunt completate și sprijinite de instrumentele politice existente și viitoare, gestionate în alte cadre, în scopul de a:

(a) CONSOLIDA capacitățile și independența industriilor culturale ale părților;

(b) PROMOVA conținutul cultural local/regional;

(c) RECUNOSCÂND, protejând și promovând diversitatea culturală drept o condiție pentru dialogul reușit între culturi; și

(d) RECUNOSCÂND, protejând și promovând patrimoniul cultural, precum și promovând recunoașterea acestuia de populațiile locale și recunoscând valoarea sa ca instrument de exprimare a identităților culturale;

SUBLINIIND importanța încurajării cooperării culturale dintre părți și, în acest sens, luarea în considerare, de la caz la caz, inter alia, a nivelului de dezvoltare a industriilor culturale, a nivelului și dezechilibrelor structurale ale schimburilor culturale, precum și a existenței regimurilor de promovare a conținutului cultural local/regional,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniu de aplicare, obiective și definiții

(1) Fără a aduce atingere altor dispoziții din prezentul acord, prezentul protocol stabilește cadrul în care părțile cooperează în vederea încurajării schimburilor privind activități, bunuri și servicii culturale, inclusiv, inter alia, în sectorul audiovizualului.

(2) Excluderea serviciilor audiovizuale din domeniul de aplicare al capitolului 7 (Comerțul cu servicii, înființare și comerț electronic) nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor rezultate din prezentul protocol. Pentru orice aspect referitor la punerea în aplicare a prezentului protocol, părțile pot recurge la procedurile prezentate la articolele 3 și 3a.

(3) În timp ce păstrează și dezvoltă mai departe capacitatea acestora de a elabora și pune în aplicare politicile lor culturale, în scopul de a proteja și promova diversitatea culturală, părțile depun eforturi să colaboreze atât pentru a îmbunătăți condițiile care reglementează schimburile lor de activități, bunuri și servicii culturale, cât și pentru a îndrepta dezechilibrele structurale și modelele asimetrice care pot exista în schimburi.

(4) În sensul prezentului protocol:

diversitate culturală, conținut cultural, expresii culturale, activități culturale, bunuri și servicii și industrii culturale au același înțeles cu cel definit și utilizat în Convenția UNESCO; și

artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural înseamnă persoane fizice care desfășoară activități culturale, produc bunuri culturale sau participă la prestarea directă de servicii culturale.

SECȚIUNEA A

DISPOZIȚII ORIZONTALE

Articolul 2

Schimburile culturale și dialogul cultural

(1) Părțile au drept obiectiv consolidarea capacităților acestora de a stabili și dezvolta politicile lor culturale, dezvoltarea industriilor lor culturale, precum și sporirea oportunităților de schimburi pentru bunurile și serviciile culturale ale părților, inclusiv prin autorizarea la beneficii prin sisteme de promovare a conținutului local/regional.

(2) Părțile cooperează în vederea îmbunătățirii dezvoltării unei înțelegeri comune și a unui schimb amplificat de informații privind atât aspectele culturale și audiovizuale, prin intermediul unui dialog, cât și privind bunele practici în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală. Dialogul se desfășoară în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală, precum și în alte foruri pertinente, dacă este cazul.

Articolul 3

Comitetul pentru cooperare culturală

(1) Nu mai târziu de șase luni de la aplicarea prezentului protocol, se instituie un Comitet pentru cooperare culturală. Comitetul pentru cooperare culturală include funcționari superiori din administrația fiecărei părți, care au expertiză și experiență în aspecte și practici culturale.

(2) Comitetul pentru cooperare culturală se întrunește în primul an după aplicarea prezentului protocol și apoi de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, pentru a urmări punerea în aplicare a prezentului protocol.

(3) Prin derogare de la dispozițiile instituționale de la capitolul 15 (Dispoziții instituționale, generale și finale), Comitetul pentru comerț nu are nicio jurisdicție asupra prezentului protocol, iar Comitetul pentru cooperare culturală exercită toate funcțiunile Comitetului comercial în ceea ce privește prezentul protocol, atunci când aceste funcțiuni sunt relevante în sensul punerii în aplicare a prezentului protocol.

(4) Fiecare parte desemnează un birou din cadrul administrației sale în calitate de punct de contact intern pentru cealaltă parte, în sensul punerii în aplicare a prezentului protocol.

(5) Fiecare parte înființează unul sau mai multe grup(uri) de consultanță internă privind cooperarea culturală, compus(e) din reprezentanți culturali și audiovizuali activi în domeniul acoperit de prezentul protocol, pentru a fi consultat în aspecte referitoare la punerea în aplicare a prezentului protocol.

(6) O parte poate solicita consultări cu cealaltă parte în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală în orice aspect de interes reciproc aflat sub incidența prezentului protocol. Comitetul pentru cooperare culturală se întrunește prompt ca urmare a unei astfel de solicitări și face toate eforturile pentru a se ajunge la o soluție reciproc avantajoasă a problemei. În acest sens, Comitetul pentru cooperare culturală se poate consulta cu grupul (grupurile) de consultanță internă ale oricăreia sau ale ambelor părți și fiecare parte se poate consulta cu propriul grup (propriile grupuri) de consultanță internă.

Articolul 3a

Soluționarea diferendelor

În absența unui acord contrar între părți și numai în cazul în care aspectul menționat la articolul 3.6 din prezentul protocol nu a fost abordat în mod satisfăcător prin procedura de consultare prevăzută de acesta, se aplică prezentului protocol capitolul 14 (Soluționarea diferendelor), cu următoarele modificări:

(a) toate referințele la Comitetul pentru comerț de la capitolul 14 (Soluționarea diferendelor) se înțeleg ca referințe la Comitetul pentru cooperare culturală;

(b) în sensul articolului 14.5 (Instituirea comisiei de arbitraj), părțile depun eforturi să ajungă la un acord privind arbitri care au cunoștințele și experiența necesară în aspectele care fac obiectul prezentului protocol. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord asupra compoziției comisiei de arbitraj, se recurge la selectare prin tragere la sorți, conform procedurii stabilite la articolul 14.5 alineatul (3), din lista alcătuită conform literei (c) și nu din lista alcătuită conform articolului 14.18 (Lista arbitrilor);

(c) Comitetul pentru cooperare culturală alcătuiește, imediat după înființare, o listă de 15 persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri. Fiecare parte propune cinci persoane în calitate de arbitri. Părțile selectează, de asemenea, cinci persoane care nu sunt resortisanți ai niciuneia dintre părți, pentru a li se încredința funcția de președinte al comisiei de arbitraj. Comitetul pentru cooperare culturală se va asigura că lista este menținută permanent la acest nivel. Arbitrii au cunoștințe și experiență în aspectele care fac obiectul prezentului protocol. În calitate de arbitri, aceste persoane sunt independente, acționează cu titlu individual și nu primesc instrucțiuni din partea niciunei organizații sau niciunui guvern în aspecte referitoare la dispută și respectă anexa 14-C (Codul de conduită al membrilor comisiilor de arbitraj și al mediatorilor);

(d) la selectarea obligațiilor de suspendare în conformitate cu articolul 14.11 alineatul (2) (Remedii temporare în caz de neconformitate) într-o dispută survenită în cadrul prezentului protocol, partea reclamantă poate suspenda numai obligații survenite în cadrul prezentului protocol; și

(e) fără a se aduce atingere articolului 14.11 alineatul (2), la selectarea obligațiilor de suspendare în alte dispute decât cele survenite în cadrul prezentului protocol, partea reclamantă nu poate suspenda obligații survenite în cadrul prezentului protocol.

Articolul 4

Artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural

(1) Părțile depun eforturi pentru facilitarea intrării și șederii temporare pe teritoriile lor, în conformitate cu legislația lor respectivă, a artiștilor și altor profesioniști și operatori din sectorul cultural din cealaltă parte, care nu pot să beneficieze de angajamentele luate în baza capitolului 7 (Comerțul cu servicii, înființare și comerț electronic) și care sunt fie:

(a) artiști, actori, tehnicieni și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural din cealaltă parte, implicați în realizarea de filme cinematografice sau de programe de televiziune; fie

(b) artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural, precum artiști și instructori vizuali, plastici și în artele spectacolului, compozitori, autori, prestatori de servicii de divertisment și alți profesioniști și operatori similari din cealaltă parte, implicați în activități culturale ca, de exemplu, înregistrarea de muzică sau care contribuie activ la evenimente culturale precum, printre altele, târgurile literare și festivalurile,

cu condiția ca aceștia să nu fie implicați în vânzarea bunurilor și serviciilor lor către publicul larg și să nu furnizeze ei înșiși bunurile sau serviciile, să nu primească în nume propriu vreo remunerație dintr-o sursă de pe teritoriul părții în care se află temporar și să nu fie implicați în prestarea unui serviciu în cadrul unui contract încheiat între o persoană juridică, care nu este prezentă din punct de vedere comercial pe teritoriul părții în care artistul sau alt profesionist sau operator din sectorul cultural se află temporar, și un consumator din partea respectivă.

(2) Intrarea și șederea temporară pe părților în conformitate cu alineatul (1), atunci când sunt permise, se limitează la o perioadă de maximum 90 de zile pe parcursul unei perioade de douăsprezece luni.

(3) Părțile depun eforturi să faciliteze, în conformitate cu legislația lor respectivă, formarea și contactele sporite dintre artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural, precum:

(a) producători de teatru, grupuri de cântăreți, membri de grupuri muzicale și de orchestre;

(b) autori, compozitori, sculptori, artiști comici și alți artiști individuali;

(c) artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural, care participă direct la prestarea de servicii pentru circ, parcuri de distracții și atracții similare; și

(d) artiști și alți profesioniști și operatori din sectorul cultural care participă direct la prestarea de servicii pentru baluri sau servicii pentru discoteci și instructori de dans;

SECȚIUNEA B

DISPOZIȚII SECTORIALE

SUBSECȚIUNEA A

Dispoziții referitoare la operele audiovizuale

Articolul 5

Coproducții audiovizuale

(1) În sensul prezentului protocol, o "coproducție" înseamnă o operă audiovizuală produsă de producători atât din Coreea, cât și din UE, în care acești producători au investit în conformitate cu termenii prezentului protocol [1].

(2) Părțile încurajează negocierea de noi acorduri de coproducție și punerea în aplicare a celor existente, între unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene și Coreea. Părțile reafirmă că statele membre ale Uniunii Europene și Coreea pot acorda beneficii financiare operelor audiovizuale în coproducție, după cum se definesc în acorduri de coproducție bilaterale relevante existente sau viitoare, la care sunt parte unul sau mai multe state membre din Uniunea Europeană și Coreea.

(3) Părțile, în conformitate cu legislația lor respectivă, facilitează coproducții între producători din UE și Coreea, inclusiv prin îndreptățirea coproducțiilor de a beneficia de sistemele lor respective de promovare a conținutului cultural local/regional.

(4) Operele audiovizuale coproduse sunt autorizate să beneficieze de sistemul părții UE pentru promovarea conținutului cultural local/regional menționat la alineatul (3) sub forma calificării drept opere europene în conformitate cu articolul 1 alineatul (n) litera (i) din Directiva 89/552/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/65/CE, sau prin modificările ulterioare ale acesteia, în sensul cerințelor pentru promovarea operelor audiovizuale, conform dispozițiilor de la articolele 4 alineatul (1) și 3i alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/65/CE sau prin modificările ulterioare ale acesteia [2].

(5) Operele audiovizuale coproduse sunt autorizate să beneficieze de sistemele coreene de promovare a conținutului cultural local/regional menționate la alineatul (3) sub forma calificării drept opere coreene în sensul articolului 40 din Legea promovării filmelor artistice și a produselor vizuale (Legea nr. 9676, 21 mai 2009), sau a modificărilor ulterioare ale acesteia și în sensul articolului 71 din Legea radioului și a televiziunii (Legea nr. 9280, 31 decembrie 2008), sau a modificărilor ulterioare ale acesteia, precum și Avizului privind procentajul de programare (Avizul Comisiei coreene pentru comunicații nr. 2008-135, 31 decembrie 2008), sau a modificărilor ulterioare ale acestuia [3].

(6) Autorizarea coproducțiilor de a beneficia din partea sistemelor respective pentru promovarea conținutului cultural local/regional menționate la alineatele (4) și (5) se acordă în următoarele condiții:

(a) operele audiovizuale coproduse se realizează de către întreprinderi care sunt deținute sau continuă să fie deținute, fie direct, fie cu participare majoritară, de un stat membru al Uniunii Europene sau, respectiv, de Coreea și/sau de resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau, respectiv, de resortisanți coreeni;

(b) directorul (directorii) executiv(i) sau managerul (managerii) întreprinderilor coproducătoare au naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau, respectiv, a Coreei și pot să demonstreze că domiciliază pe teritoriul acestora;

(c) pentru fiecare operă coprodusă audiovizuală, cu excepția operelor de animație, va fi necesară participarea producătorilor din două state membre ale Uniunii Europene. Pentru operele de animație, va fi necesară participarea producătorilor din trei state membre ale Uniunii Europene. Proporția contribuției financiare a unui producător sau a producătorilor din fiecare stat membru al Uniunii Europene nu este mai mică de 10 procente;

(d) contribuțiile financiare minime respective la o operă audiovizuală coprodusă, alta decât operele de animație, a producătorilor din UE (luați împreună) și a producătorilor din Coreea (luați împreună) nu pot fi mai mici de 30 la sută din costul total de producție al operei audio-vizuale. Pentru operele de animație, această contribuție nu poate fi mai mică de 35 la sută din costul total de producție;

(e) contribuția producătorilor din fiecare parte (luați împreună) include participarea tehnică și artistică efectivă și asigurarea unui echilibru între contribuțiile celor două părți; În mod special, în operele audiovizuale coproduse, altele decât operele de animație, contribuția tehnică și artistică a producătorilor din fiecare parte (luați împreună) nu variază cu mai mult de 20 de puncte procentuale în comparație cu contribuția financiară a acestora și nu poate să reprezinte, în niciun caz, mai mult de 70 la sută din întreaga contribuție. Pentru operele de animație, contribuția tehnică și artistică a producătorilor din fiecare parte (luați împreună) nu variază cu mai mult de 10 de puncte procentuale în comparație cu contribuția financiară a acestora și nu poate să reprezinte, în niciun caz, mai mult de 65 la sută din întreaga contribuție;

(f) participarea producătorilor din țări terțe care au ratificat Convenția UNESCO la o operă audiovizuală coprodusă se acceptă până la o proporție maximă de 20 la sută, după caz, din costurile totale de producție și/sau contribuția tehnică și artistică la opera audiovizuală;

(7) Părțile reafirmă că autorizarea coproducțiilor pentru a beneficia de sistemele lor respective pentru promovarea conținutului local/regional menționate la alineatele (4) și (5) asigură beneficii reciproce și că acelor coproducții care îndeplinesc criteriile de la alineatul (6) li se acordă statutul de opere europene/coreene menționate, respectiv, la alineatele (4) și (5), fără nicio condiție suplimentară față de cele de la alineatul (6).

(8) (a) Autorizarea coproducțiilor de a beneficia din partea sistemelor respective pentru promovarea conținutului cultural local/regional menționate la alineatele (4) și (5) se instituie pentru o perioadă de trei ani după aplicarea prezentului protocol. La recomandarea grupurilor de consultanță internă, șase luni înainte de expirare, Comitetul pentru cooperare culturală va coordona evaluarea rezultatelor punerii în aplicare a autorizării în ceea ce privește sporirea diversității culturale și cooperarea reciproc avantajoasă în operele coproduse.

(b) Autorizarea se va reînnoi pentru o durată de trei ani și se reînnoiește apoi automat pentru perioade suplimentare succesive de aceeași durată, cu excepția cazului în care o parte anulează autorizarea prin avizare în scris cu cel puțin trei luni înainte de expirarea perioadei inițiale sau a oricărei perioade ulterioare. Cu șase luni înainte de expirarea fiecărei perioade reînnoite, Comitetul pentru cooperare culturală va realiza o evaluare în termeni similari cu cei descriși la paragraful (a).

(c) Cu excepția unei decizii contrare a părților, anularea unei astfel de autorizări nu împiedică accesul coproducțiilor la beneficiile oferite de sistemele respective pentru promovarea conținutului cultural local/regional menționate la alineatele (4) și (5) în condițiile alineatului (6), dacă data primei transmisii sau proiecții a acestor coproducții pe teritoriile respective este anterioară expirării oricărei perioade relevante.

(9) Pe durata autorizării pentru coproducții de a beneficia de sistemele de promovare a conținutului local/regional menționate la alineatele (4) și (5), părțile, mai ales prin intermediul grupurilor de consultanță internă, vor urmări cu regularitate punerea în aplicare a alineatului (6) și vor raporta orice problemă care ar putea să apară în acest sens Comitetului pentru cooperare culturală. Comitetul pentru cooperare culturală poate revizui, la cererea unei părți, autorizarea pentru coproducții de a beneficia de sistemele de promovare a conținutului local/regional menționate la alineatele (4) și (5) și/sau criteriile menționate la alineatul (6).

(10) O parte poate suspenda autorizarea de a beneficia de sistemul (sistemele) său (sale) de promovare a conținutului cultural local/regional menționat(e) la alineatele (4) sau (5), cu aviz de două luni, dacă drepturile rezervate pentru operele coproduse conform acestor alineate sunt afectate negativ drept rezultat al modificării, de către cealaltă parte, a legislației relevante menționate la aceste paragrafe. Înainte de a trece la o astfel de suspendare, partea reclamantă discută și revizuiește cu cealaltă parte, în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală, natura și impactul schimbărilor legislative.

Articolul 6

Alte tipuri de cooperare audiovizuală

(1) Părțile fac eforturi de promovare a operelor audiovizuală ale celeilalte părți prin organizarea de festivaluri, seminarii și inițiative similare.

(2) Părțile facilitează, în plus față de dialogul menționat la articolul 2.2 din prezentul protocol, cooperarea în domeniul radioului și televiziunii în vederea promovării schimbului cultural prin activități cum ar fi:

(a) promovarea schimbului de informații și opinii între autoritățile competente în legătură cu politicile pentru radio și televiziune și cadrul reglementar;

(b) încurajarea cooperării și a schimburilor între industriile radioului și televiziunii;

(c) încurajarea schimbului de opere audiovizuale; și

(d) încurajarea vizitelor și a participării la evenimente internaționale de radio și televiziune organizate pe teritoriul celeilalte părți.

(3) Părțile fac eforturi să faciliteze utilizarea normelor internaționale și regionale în vederea asigurării compatibilității și interoperabilității tehnologiilor audiovizuale, contribuind astfel la consolidarea schimburilor culturale. Acestea cooperează pentru realizarea acestui obiectiv.

(4) Părțile depun eforturi pentru a încuraja închirierea și leasingul de materiale și echipamente tehnice necesare, precum echipamente de radio și televiziune, instrumente muzicale și echipamente de înregistrare pentru studiouri în vederea realizării și înregistrării operelor audiovizuale.

(5) Părțile fac eforturi pentru facilitarea digitalizării arhivelor audiovizuale.

Articolul 7

Importul temporar de material și echipament în scopul realizării de opere audiovizuale

(1) Fiecare parte încurajează, dacă este cazul, promovarea teritoriului său ca loc pentru realizarea de filme cinematografice și de programe de televiziune.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor privind comerțul cu mărfuri din prezentul acord, părțile, în conformitate cu legislația lor respectivă în domeniu, iau în considerare și permit importul temporar, de pe teritoriul unei părți pe teritoriul celeilalte părți, a materialului și echipamentelor tehnice necesare pentru realizarea filmelor cinematografice și a programelor de televiziune de către profesioniști și operatori din sectorul cultural.

SUBSECȚIUNEA B

Promovarea altor sectoare culturale decât cel audiovizual

Articolul 8

Artele spectacolului

(1) Părțile, în conformitate cu legislația lor respectivă, facilitează, prin programe corespunzătoare, sporirea contactelor între practicanți de arte ale spectacolului în domenii precum schimburi profesionale și formare, inclusiv, inter alia, participare la audiții, dezvoltare de rețele și promovarea creării de rețele.

(2) Părțile încurajează producțiile comune în domeniile artelor spectacolului între producătorii din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene și Coreea.

(3) Părțile încurajează dezvoltarea de norme internaționale de tehnologie teatrală și întrebuințarea de panouri scenografice, inclusiv prin intermediul organismelor de standardizare de resort. Ele favorizează cooperarea pentru realizarea acestui obiectiv.

Articolul 9

Publicații

Părțile, în conformitate cu legislația lor respectivă, facilitează schimbul și diseminarea de publicații ale celeilalte părți prin programe corespunzătoare în domenii precum:

(a) organizarea de târguri, seminarii, evenimente literare și alte evenimente similare legate de publicații, inclusiv a structurilor mobile de lectură publică;

(b) facilitarea coeditărilor și a traducerilor; și

(c) facilitarea schimburilor și formării profesionale pentru bibliotecari, scriitori, traducători, librari și editori.

Articolul 10

Promovarea siturilor din patrimoniul cultural și a monumentelor istorice

Părțile, în conformitate cu legislația lor respectivă și fără a aduce atingere restricțiilor incluse în angajamentele lor prin alte dispoziții din prezentul acord, încurajează, în cadrul unor programe corespunzătoare, schimburile de experiență și de cele mai bune practici privind protejarea siturilor din patrimoniul cultural și a monumentelor istorice, având în vedere misiunea UNESCO pentru patrimoniul mondial, printre altele, prin favorizarea schimbului de experți, prin colaborarea privind formarea profesională, prin sensibilizarea opiniei publice locale și prin consilierea cu privire la protejarea monumentelor istorice și a spațiilor protejate, precum și cu privire la legislație și la punerea în aplicare a măsurilor legate de patrimoniu, cu precădere cu privire la integrarea acestuia în viața locală.

[1] În cazul Coreei, există o procedură de recunoaștere a coproducțiilor, urmată de Comisia coreeană pentru comunicații pentru programele de radio și televiziune, precum și de Consiliul coreean pentru filme pentru filme. Această procedură de recunoaștere se limitează la verificări tehnice menite să asigure îndeplinirea de către coproducție a criteriilor enumerate la alineatul (6). Se acordă recunoașterea oricărei coproducții care îndeplinește criteriile respective.

[2] Modificările legislației nu aduc atingere aplicării alineatului (10).

[3] Ibidem.

--------------------------------------------------

ÎNȚELEGERE PRIVIND PRESTAREA TRANSFRONTALIERĂ DE SERVICII DE ASIGURARE, CONFORM ANGAJAMENTELOR ASUMATE ÎN LISTELE DE ANGAJAMENTE DIN ANEXA 7-A (LISTA ANGAJAMENTELOR)

În legătură cu prestarea transfrontalieră de servicii de asigurare, conform angajamentelor asumate în listele de angajamente din anexa 7-A (Lista angajamentelor), respectiv asigurarea riscurilor legate de:

(a) transportul maritim și aviația comercială, precum și lansările în spațiu și transporturile aferente (inclusiv sateliți), cu o asigurare care să acopere oricare sau toate dintre următoarele: produsele transportate, vehiculul care transportă produsele și orice răspundere ce decurge de aici; și

(b) produsele în tranzit internațional,

părțile confirmă că atunci când un stat membru al Uniunii Europene solicită ca un astfel de serviciu să fie prestat de furnizori stabiliți în Uniunea Europeană, un prestator de servicii financiare coreean poate presta astfel de servicii prin stabilirea sa în orice alt stat membru al Uniunii Europene, fără să fie stabilit în statul membru al Uniunii Europene în care se prestează serviciul. Pentru clarificare suplimentară, o astfel de prestare include producerea, distribuția, comercializarea, vânzarea și furnizarea de servicii financiare.

Continuă consultările între Comisia Europeană și acele state membre ale Uniunii Europene care păstrează o astfel de cerință de stabilire în Uniunea Europeană, pentru a se face progrese în continuare în direcția facilitării prestării acestor servicii pe teritoriile lor. UE salută propunerea Coreei de a avea loc consultări pe viitor, pentru a se ajunge ulterior la un acord.

Această înțelegere constituie o parte integrantă a prezentului acord.

--------------------------------------------------

ÎNȚELEGERE PRIVIND PLANUL COREEAN DE REFORMĂ POȘTALĂ [1]

În cursul negocierilor pentru prezentul acord, delegația Coreei a explicat delegației Uniunii Europene intențiile guvernului cu privire la planul său de reformă poștală.

În acest context, Coreea a adus în atenția delegației Uniunii Europene următoarele aspecte ale planului său de reformă poștală:

Coreea intenționează să extindă gradat exceptările de la monopolul Autorității poștale coreene pentru a extinde domeniul de aplicare al serviciilor de livrare particulare permise. Aceasta se va realiza prin modificări ale Legii serviciilor poștale, ale unor alte legi legate de aceasta sau a reglementărilor subordonate acestora.

(a) După introducerea acestor modificări, domeniul de aplicare al expedițiilor poștale va fi mai clar prin redefinirea conceptului și excepțiile la monopolul expedițiilor poștale se vor extinde pe baza unor standarde obiective cum ar fi greutatea, prețul sau o combinație între acestea.

(b) În determinarea naturii și extinderii acestor modificări, Coreea va lua în considerare diferiți factori, inclusiv condiții de piață interne, experiența altor țări în liberalizarea poștală și necesitatea asigurării unui serviciu universal. Coreea are în plan punerea în aplicare a acestor modificări în următorii trei ani de la data semnării prezentului acord.

În aplicarea acestor criterii de reformă, Coreea va oferi oportunități nediscriminatorii tuturor furnizorilor de servicii poștale și de livrare expres din Coreea.

Coreea va modifica, de asemenea, articolul 3 din Decretul de punere în aplicare a legii serviciilor poștale extinzând astfel excepțiile la monopolul Autorității poștale coreene pentru a include toate serviciile de livrare internațională expres de documente până la intrarea în vigoare a prezentului acord. Pentru o mai mare certitudine, serviciile de livrare internațională și internă expres pentru toate documentele nu sunt supuse monopolurilor serviciilor poștale în statele membre ale Uniunii Europene.

[1] Această înțelegere nu are caracter obligatoriu și nu face obiectul capitolului 14 (Soluționarea diferendelor).

--------------------------------------------------

ÎNȚELEGERE PRIVIND ANGAJAMENTE SPECIFICE LEGATE DE SERVICII DE TELECOMUNICAȚII

În cursul negocierilor privind angajamente specifice legate de servicii de telecomunicații în cadrul prezentului acord, între delegațiile Coreei și Uniunii Europene s-a ajuns la următoarea înțelegere:

Dacă o parte condiționează acordarea unei licențe pentru furnizarea de servicii publice de telecomunicații unei persoane din cadrul unei părți, în care o persoană din cadrul celeilalte părți deține un interes social, de constatarea că prestarea de astfel de servicii ar sluji interesului public, partea se asigură că: (i) își bazează orice constatare de acest fel și procedurile pentru se ajunge la această constatare pe criterii obiective și transparente; (ii) folosește o prezumție în favoarea constatării că acordarea unei licențe unei persoane din cadrul unei părți în care o persoană din cadrul celeilalte părți deține un interes social ar sluji interesul public; și (iii) elaborează orice astfel de proceduri în conformitate cu articolul 7.22 (Transparență și informații confidențiale), articolul 7.23 (Reglementare internă) și articolul 7.36 (Soluționarea litigiilor în telecomunicații).

Această înțelegere constituie o parte integrantă a prezentului acord.

--------------------------------------------------

ÎNȚELEGERE PRIVIND REGLEMENTĂRILE REFERITOARE LA ZONARE, PLANIFICARE URBANĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În timpul negocierilor privind capitolul 7 (Comerțul cu servicii, înființare și comerț electronic) al prezentului acord, părțile au discutat reglementări referitoare la zonare, planificare urbană și protecția mediului înconjurător care se aplică în Coreea și în Uniunea Europeană la data semnării prezentului acord.

Părțile împărtășesc înțelegerea că, în măsura în care reglementările, inclusiv reglementările referitoare la zonare, planificare urbană și protecția mediului înconjurător, reprezintă măsuri nediscriminatorii și necantitative care afectează înființarea, ele nu fac obiectul programării pentru eliminare.

Pe baza înțelegerii comune de mai sus, părțile confirmă că măsurile specifice introduse de Coreea în următoarele legi nu fac obiectul programării pentru eliminare:

- Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act

- Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act

- Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area

Părțile își confirmă dreptul de a introduce noi reglementări referitoare la zonare, planificare urbană și protecția mediului înconjurător.

Această înțelegere constituie o parte integrantă a prezentului acord.

--------------------------------------------------