19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/44


DECIZIA NR. 9/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa VI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 113/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, persoanele care desfășoară activități independente și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (2) trebuie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa VI la acord punctul 1 [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 0592: Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 592/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 102.

(2)  JO L 177, 4.7.2008, p. 1.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.