22009A1120(01)

Acord între Comisia Europeană și Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS referitor la securitatea și schimbul de informații clasificate

Jurnalul Oficial L 306 , 20/11/2009 p. 0041 - 0044


ANEXĂ

Acord între Comisia Europeană și Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS referitor la securitatea și schimbul de informații clasificate

COMISIA EUROPEANĂ,

denumită în continuare "Comisia", reprezentată de directorul general al Direcției Generale Energie și Transporturi,

pe de o parte, și

AUTORITATEA EUROPEANĂ DE SUPRAVEGHERE A GNSS,

denumită în continuare "GSA", reprezentată de directorul său executiv,

pe de altă parte,

denumite în continuare "părțile" sau "partea",

AVÂND ÎN VEDERE Tratatul de instituire a Comunității Europene,

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo),

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit,

AVÂND ÎN VEDERE Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură,

ÎNTRUCÂT, în contextul programelor europene de radionavigație prin satelit EGNOS și Galileo, există o nevoie permanentă de a schimba informații între părți,

CONSTATÂND că, în vederea unei consultări și cooperări optime și eficiente, este necesar să se asigure accesul la informații clasificate aparținând părților, precum și schimbul de informații clasificate între părți,

FIIND CONȘTIENTE de faptul că un astfel de acces și un astfel de schimb de informații clasificate necesită măsuri de securitate corespunzătoare,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

În sensul prezentului acord:

(a) "informații clasificate" înseamnă orice informații (și anume cunoștințe care pot fi comunicate, indiferent sub ce formă) sau materiale, inclusiv documente, considerate de una dintre părți ca necesitând protecție împotriva unei divulgări neautorizate și care au fost desemnate astfel în conformitate cu o clasificare în materie de securitate;

(b) "parte de la care provin informațiile" înseamnă partea de la care provin informațiile clasificate, care sunt comunicate sau divulgate celeilalte părți, și anume părții destinatare;

(c) "parte destinatară" înseamnă partea care primește informațiile clasificate de la cealaltă parte, și anume partea de la care provin informațiile clasificate;

(d) "reglementare de securitate" înseamnă Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom, astfel cum este aplicabilă în cazul fiecărei părți, precum și procedurile și regulamentele de ordine interioară aferente fiecărei părți.

Articolul 2

Prezentul acord se aplică informațiilor clasificate comunicate de către o parte celeilalte părți sau schimbate între acestea conform reglementărilor de securitate ale acestora, în vederea desfășurării programelor europene de radionavigație prin satelit (Galileo și EGNOS).

Articolul 3

Fiecare parte:

(a) asigură protecția și salvgardarea informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord și care sunt comunicate de către o parte celeilalte părți sau care sunt schimbate între acestea;

(b) se asigură că informațiile clasificate care sunt comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord își păstrează clasificarea de securitate atribuită de partea de la care provin. Partea destinatară asigură protecția și salvgardarea acestor informații clasificate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în regulamentul propriu de securitate în ceea ce privește informațiile clasificate care dețin o clasificare de securitate echivalentă, conform dispozițiilor de securitate care trebuie instituite în temeiul articolului 9;

(c) nu utilizează informațiile clasificate care fac obiectul prezentului acord în alte scopuri decât cele stabilite de partea de la care provin;

(d) nu divulgă informațiile clasificate care fac obiectul prezentului acord către terți, cu excepția celor menționați la articolul 4 alineatele (4) și (5), fără acordul prealabil al părții de la care provin informațiile;

(e) nu permite accesul la aceste informații clasificate decât persoanelor care au nevoie să le cunoască și care, după caz, dețin autorizarea de securitate de nivel corespunzător.

Articolul 4

(1) În conformitate cu principiul controlului părții emitente, informațiile clasificate pot fi comunicate sau divulgate părții destinatare de către partea de la care provin informațiile.

(2) Divulgarea sau comunicarea informațiilor clasificate către terți, cu excepția celor menționați la alineatele (4) și (5), necesită luarea unei decizii de către partea destinatară, după obținerea în prealabil a acordului scris al părții de la care provin informațiile, în conformitate cu principiul controlului părții emitente, astfel cum este definit în regulamentul său de securitate.

(3) La punerea în aplicare a dispozițiilor alineatelor (1) și (2), divulgarea automată către terți, alții decât cei menționați la alineatele (4) și (5), este posibilă numai dacă părțile au stabilit și au adoptat proceduri cu privire la anumite categorii de informații, relevante pentru nevoile lor operaționale.

(4) Informațiile clasificate care provin de la GSA pot fi divulgate automat de către Comisie Agenției Spațiale Europene ("ASE"), Consiliului și statelor membre.

(5) Comisia depune eforturi pentru încheierea de acorduri și, respectiv, de înțelegeri cu ASE, Consiliul și statele membre, cu scopul de a permite divulgarea automată către GSA a informațiilor clasificate provenind de la ASE, Consiliu și state membre.

Articolul 5

(1) Părțile se asigură că dispun de un sistem de securitate și că stabilesc măsuri de securitate care să răspundă principiilor fundamentale și standardelor minime de securitate prevăzute de reglementările proprii de securitate și care figurează în înțelegerile ce urmează să fie stabilite în temeiul articolului 9, astfel încât informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord să li se poată aplica un nivel de protecție echivalent.

(2) Părțile își oferă asistență reciprocă în ceea ce privește securitatea informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord și chestiunile de securitate de interes comun. Autoritățile menționate la articolul 9 desfășoară consultări și inspecții reciproce în materie de securitate pentru a evalua eficacitatea dispozițiilor de securitate care țin de competența lor și care urmează a fi instituite în temeiul articolului respectiv.

(3) Anterior comunicării sau schimbului între părți de informații clasificate care fac obiectul prezentului acord, autoritățile responsabile cu securitatea menționate la articolul 9 declară că sunt de acord cu faptul că partea destinatară este în măsură să asigure protecția și salvgardarea informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie instituite în temeiul articolului respectiv.

Articolul 6

Părțile se asigură că toate persoanele care, în îndeplinirea îndatoririlor lor oficiale, au nevoie de acces sau care, pe baza responsabilităților sau funcțiilor deținute, pot avea acces la informații clasificate comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord dețin, dacă este necesar, autorizarea de securitate corespunzătoare înainte de a li se permite accesul la aceste informații clasificate.

Procedurile de autorizare de securitate au rolul de a stabili dacă o persoană, ținând seama de loialitatea și devotamentul său, poate avea acces la informații clasificate.

Articolul 7

(1) În scopul prezentului acord:

(a) în ceea ce privește Comisia, întreaga corespondență se transmite biroului central al Secretariatului General al Comisiei, la următoarea adresă:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

(b) în ceea ce privește GSA, întreaga corespondență se transmite la următoarea adresă:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

(2) Prin derogare de la alineatul (1), corespondența provenită de la una dintre părți și care este accesibilă numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând părții respective poate fi adresată și accesibilă, din motive operaționale, numai anumitor funcționari, organe sau servicii cu competențe specifice aparținând celeilalte părți, desemnate în mod specific ca destinatari, ținând seama de competențele acestora și în conformitate cu principiul nevoii de a cunoaște. În acest caz:

(a) în ceea ce privește Comisia, această corespondență se transmite direct de către GSA biroului local care deservește funcționarii, organele sau serviciile competente din cadrul Comisiei sau, prin intermediul [biroului central al Secretariatului General] al Comisiei, în cazul în care funcționarii, organele sau serviciile destinatare nu dispun de un birou local;

(b) în ceea ce privește GSA, această corespondență se transmite prin intermediul biroului de securitate al GSA.

Articolul 8

Directorul executiv al GSA și directorul Direcției de Securitate a Comisiei supraveghează aplicarea prezentului acord.

Articolul 9

(1) În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, se stabilesc dispoziții de securitate între autoritățile desemnate la alineatele (2) și (3) în vederea stabilirii standardelor privind protecția securității și salvgardarea reciprocă a informațiilor clasificate comunicate sau schimbate între părți în temeiul prezentului acord.

(2) Biroul de securitate al GSA, sub autoritatea și în numele directorului executiv al GSA, elaborează dispozițiile de securitate care urmează să fie luate pentru a asigura protecția și salvgardarea informațiilor clasificate comunicate către GSA sau schimbate cu aceasta în temeiul prezentului acord.

(3) Direcția de Securitate a Comisiei, acționând sub autoritatea membrului Comisiei Europene responsabil cu chestiunile de securitate, elaborează dispozițiile de securitate care urmează să fie luate pentru a asigura protecția și salvgardarea informațiilor clasificate comunicate sau schimbate în cadrul Comisiei și la sediile acesteia în temeiul prezentului acord.

(4) Pentru GSA, dispozițiile de securitate menționate la alineatul (1) sunt supuse aprobării Consiliului de administrație al GSA.

Articolul 10

Autoritățile menționate la articolul 9 instituie procedurile de urmat în caz de compromitere dovedită sau suspiciune de compromitere a informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord, inclusiv notificarea celeilalte părți cu privire la starea de fapt și la măsurile luate.

Articolul 11

Fiecare parte trebuie să suporte propriile costuri legate de punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 12

Orice diferend între GSA și Comisie rezultat din interpretarea sau aplicarea prezentului acord face obiectul negocierilor între părți.

Articolul 13

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni de la data la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop.

(2) Fiecare parte notifică celeilalte părți orice modificare a reglementărilor proprii, care ar putea aduce atingere protecției informațiilor clasificate vizate de prezentul acord.

(3) Prezentul acord poate fi reexaminat la cererea oricărei părți în vederea efectuării unor eventuale modificări.

(4) Orice modificare a prezentului acord se face numai în scris și cu acordul comun al părților. Aceasta intră în vigoare prin notificare reciprocă, conform dispozițiilor alineatului (1).

(5) Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată. Prezentul acord poate fi denunțat în orice moment de către una dintre părți printr-o notificare scrisă de denunțare adresată celeilalte părți. Denunțarea intră în vigoare la șase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte. Cu toate acestea, această denunțare nu afectează obligațiile contractate anterior în temeiul dispozițiilor prezentului acord. În special, fiecare dintre informațiile clasificate comunicate sau schimbate în temeiul prezentului acord continuă să fie protejată în conformitate cu dispozițiile acordului până în momentul în care partea destinatară o înapoiază părții de la care provine, la solicitarea acesteia din urmă.

(6) Prezentul acord este redactat în două exemplare, în limba engleză.

Drept care subsemnații, autorizați în mod corespunzător, au semnat prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Director general

Matthias Ruete

Pentru Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS

Director executiv

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------