1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/63


DECIZIA NR. 1/2008 A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ACP-CE

din 13 iunie 2008

privind revizuirea modalităților de finanțare în cazul unor fluctuații pe termen scurt ale veniturilor din export

(2008/494/CE)

CONSILIUL DE MINIȘTRI ACP-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-CE”), în special articolul 100,

întrucât:

(1)

Țările semnatare ale Acordului de parteneriat ACP-CE, recunoscând faptul că instabilitatea veniturilor din export poate afecta dezvoltarea statelor ACP, au instituit un sistem de sprijin suplimentar menit să atenueze efectele nefaste ale oricărei instabilități a veniturilor din export, inclusiv în sectorul agricol și în cel minier, confirmând că obiectivul acestui sprijin este de a susține reformele și politicile socioeconomice care riscă să fie afectate de scăderea veniturilor și de a elimina efectele nefaste ale instabilității veniturilor din export obținute din exportul de produse agricole și miniere.

(2)

În conformitate cu articolul 11 din anexa II la Acordul de parteneriat ACP-CE, dispozițiile capitolului 3 din respectiva anexă privind finanțarea fluctuațiilor pe termen scurt ale veniturilor din export se reexaminează cel târziu după doi ani și, în continuare, la cererea oricăreia dintre părți.

(3)

Sistemul de sprijin menit să atenueze efectele nefaste ale oricărei instabilități a veniturilor din export a fost modificat prima dată prin Decizia nr. 2/2004 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 30 iunie 2004.

(4)

Cu ocazia semnării la Luxemburg, la 25 iunie 2005, a Acordului de parteneriat ACP-CE revizuit, părțile au făcut o declarație comună conform căreia „Consiliul de Miniștri ACP-CE, în temeiul dispozițiilor articolului 100 din Acordul de la Cotonou, va examina propunerile statelor ACP referitoare la anexa II la acordul menționat cu privire la fluctuațiile pe termen scurt ale veniturilor din export”.

(5)

Este necesar să se îmbunătățească funcționarea sistemului de finanțare a fluctuațiilor pe termen scurt ale veniturilor din export, astfel încât acesta să poată contribui mai bine la atingerea obiectivelor sale,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul 3 din anexa II la Acordul de parteneriat ACP-CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Criterii de eligibilitate

1.   Eligibilitatea pentru alocarea resurselor suplimentare este stabilită de:

o pierdere de 10 % (2 % în cazul statelor cel mai puțin dezvoltate, fără ieșire la mare, insulare și în situația ieșirii dintr-un conflict sau catastrofă naturală) din veniturile din exportul de mărfuri, comparativ cu media aritmetică a veniturilor în cursul celor patru ani care preced anul de aplicare, cu excluderea valorii extreme; sau

o pierdere de 10 % (2 % în cazul statelor cel mai puțin dezvoltate, fără ieșire la mare, insulare și în situația ieșirii dintr-un conflict sau catastrofă naturală) din veniturile din exportul produselor agricole sau miniere în ansamblu, comparativ cu media aritmetică a veniturilor în cursul celor patru ani care preced anul de aplicare, cu excluderea valorii extreme în cazul țărilor cu venituri din exportul de produse agricole sau miniere care reprezintă peste 40 % din veniturile totale din exportul de mărfuri; sau

o pierdere de 10 % (2 % în cazul statelor cel mai puțin dezvoltate, fără ieșire la mare, insulare, precum și în situația ieșirii dintr-un conflict sau catastrofă naturală) din veniturile din exportul produselor agricole sau miniere în ansamblu, comparativ cu media aritmetică a veniturilor în cursul celor patru ani care preced anul de aplicare, cu excluderea valorii extreme în cazul țărilor pentru care veniturile din exportul de produse agricole sau miniere reprezintă între 20 % și 40 % din veniturile totale din exportul de mărfuri, cu condiția ca aceste venituri totale să nu crească mai mult decât proporțional cu pierderile de venituri din exportul produselor agricole sau miniere, exprimat ca proporție din totalul exporturilor.”

2.

Articolul 9 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pierderea din veniturile din export definită la alineatul (1) trebuie să fie mai mare de 0,5 % din PIB sau egală cu acest procent pentru a da dreptul la dobândirea unui sprijin suplimentar. Dreptul la sprijin suplimentar este limitat la trei ani succesivi.”

3.

Articolul 9 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Resursele suplimentare se reflectă în conturile publice ale țării în cauză. Acestea se utilizează în conformitate cu normele și metodele de programare, inclusiv cu dispozițiile specifice din anexa IV privind procedurile de punere în aplicare și de gestiune, pe baza unor acorduri încheiate în prealabil de Comunitate și de statul ACP în cauză în anul următor anului de punere în aplicare. De comun acord între cele două părți, resursele pot fi utilizate pentru finanțarea unor programe care sunt prevăzute în bugetul național. Cu toate acestea, o parte din resursele suplimentare poate fi rezervată unor sectoare specifice, în special pentru dezvoltarea sistemului de asigurări comerciale, prin care se iau măsuri de protecție împotriva fluctuațiilor veniturilor din export.”

4.

La capitolul 3 din anexa II, se adaugă articolul 9a:

„Articolul 9a

(1)   Valoarea sprijinului financiar suplimentar este egală cu pierderea din veniturile dobândite din export, multiplicată cu media aritmetică a raportului «venituri ale administrației publice/produsul intern brut» în cei patru ani care preced anul de aplicare, minus valoarea extremă, și cu limitarea acestui raport la 25 %.

(2)   Analiza datelor furnizate de statele ACP pentru determinarea eligibilității și a sprijinului financiar suplimentar, astfel cum se prevede la articolul 9, se efectuează de Comisie în moneda locală, ajustată la rata inflației. În continuare, Comisia transformă în euro valoarea potențială a sprijinului financiar suplimentar, în conformitate cu procedurile sale.

(3)   În cadrul pachetului financiar alocat finanțării programelor indicative naționale, Comisia prevede anual un pachet de sprijin în cazul unor fluctuații pe termen scurt ale veniturilor din export, care să acopere ansamblul statelor ACP. În cazul în care valoarea sprijinului financiar, calculat pe baza criteriilor definite la articolul 9, depășește suma prevăzută în acest pachet, distribuirea alocațiilor naționale se va efectua proporțional cu valoarea potențială a sprijinului financiar suplimentar pentru fiecare stat ACP, exprimată în euro.”

5.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Sistemul de alocare a resurselor suplimentare prevede acordarea de sume în avans pentru contracararea neajunsurilor cauzate de orice întârziere în obținerea statisticilor comerciale consolidate și pentru garantarea includerii resurselor respective cel târziu în bugetul celui de al doilea an următor anului de punere în aplicare. Obținerea unui avans este rezervată statelor în care se poate pune în practică sprijinul financiar FLEX prin intermediul unui ajutor bugetar general. Sumele în avans se mobilizează pe baza statisticilor provizorii privind exportul, întocmite de guvern și prezentate Comisiei. Suma maximă a avansului este de 100 % din valoarea sprijinului financiar suplimentar prevăzut pentru anul punerii în aplicare. Sumele astfel mobilizate se ajustează în funcție de statisticile consolidate definitive privind exportul. Aceste statistici se prezintă cel târziu la data de 31 decembrie din cel de al doilea an care urmează anului de punere în aplicare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră in vigoare la data adoptării.

Adoptată la Addis Abeba, 13 iunie 2008.

Pentru Consiliul de Miniștri ACP-CE

Președintele

Mohamed Ahmed AWALEH