21.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/33


DECIZIA NR. 42/2008 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 25 aprilie 2008

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt al SEE din 1 februarie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la puii de carne și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005 (2) urmează să fie încorporat în acord.

(3)

Decizia 2007/407/CE a Comisiei din 12 iunie 2007 privind o monitorizare armonizată a rezistenței antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte și la porcine (3) urmează să fie încorporată în acord.

(4)

Decizia 2007/411/CE a Comisiei din 14 iunie 2007 de interzicere a introducerii pe piață a produselor derivate de la bovine născute sau crescute pe teritoriul Regatului Unit înainte de 1 august 1996 indiferent de scop și de scutire a acestor animale de la anumite măsuri de control și de eradicare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei 2005/598/CE (4) urmează să fie încorporată în acord.

(5)

Decizia 2007/453/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB (5) urmează să fie încorporată în acord.

(6)

Decizia 2007/570/CE a Comisiei din 20 august 2007 de modificare a Deciziei 2003/634/CE de aprobare a programelor destinate obținerii statutului de zone autorizate sau de exploatații de creștere autorizate situate în zone neautorizate în ceea ce privește boli ale peștilor precum septicemia hemoragică virală (SHV) și necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) (6) urmează să fie încorporată în acord.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 646/2007 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1091/2005 al Comisiei (7), care este încorporat în acord și care, prin urmare, trebuie abrogat în cadrul acordului.

(8)

Decizia 2007/411/CE abrogă Decizia 2005/598/CE a Comisiei (8), care este încorporată în acord și care, prin urmare, trebuie abrogată în cadrul acordului.

(9)

Prin Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2007, Islanda a încorporat în legislația sa actele menționate în capitolul I din anexa I, cu excepția dispozițiilor referitoare la animalele vii, altele decât peștii și animalele de acvacultură, precum și produsele de origine animală, precum ovule, embrioni și material seminal.

(10)

Actele menționate în capitolul I din anexa I se aplică Islandei, cu excepția cazului în care se prevede că un anumit act nu se aplică Islandei. Prin urmare, pentru mai multe acte încorporate în acord, trebuie precizat faptul că acestea nu se aplică Islandei.

(11)

Prezenta decizie se aplică Islandei cu perioada de tranziție specificată la alineatul (2) din partea introductivă a capitolului I din anexa I în domeniile care nu se aplicau Islandei anterior revizuirii acestui capitol prin Decizia nr. 133/2007 a Comitetului mixt al SEE din 26 octombrie 2007.

(12)

Prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul I din anexa I la acord se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „ACTE CARE TREBUIE SĂ FIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE STATELE AELS ȘI AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE” din partea 4.2, la punctul 55 (Decizia 2003/634/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32007 D 0570: Decizia 2007/570/CE a Comisiei din 20 august 2007 (JO L 217, 22.8.2007, p. 36).”

2.

După punctul 46 (Decizia 2007/182/CE a Comisiei) din partea 7.2 se inserează următoarele puncte:

„47.

32007 R 0646: Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la puii de carne și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005 (JO L 151, 13.6.2007, p. 21).

48.

32007 D 0407: Decizia 2007/407/CE a Comisiei din 12 iunie 2007 privind o monitorizare armonizată a rezistenței antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte și la porcine (JO L 153, 14.6.2007, p. 26).

49.

32007 D 0453: Decizia 2007/453/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB (JO L 172, 30.6.2007, p. 84).”

3.

Textul de la punctul 26 [Regulamentul (CE) nr. 1091/2005 al Comisiei] din partea 7.2 se elimină.

4.

La rubrica „ACTE CARE TREBUIE SĂ FIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE STATELE AELS ȘI AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE” din partea 7.2, textul punctului 41 (Decizia 2005/598/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32007 D 0411: Decizia 2007/411/CE a Comisiei din 14 iunie 2007 de interzicere a introducerii pe piață a produselor derivate de la bovine născute sau crescute pe teritoriul Regatului Unit înainte de 1 august 1996 indiferent de scop și de scutire a acestor animale de la anumite măsuri de control și de eradicare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei 2005/598/CE (JO L 155, 15.6.2007, p. 74).”

5.

La punctul 133 (Decizia 2007/16/CE a Comisiei) din partea 1.2 se inserează teza „Prezentul act nu se aplică Islandei.”

6.

La rubrica „ACTE CARE TREBUIE SĂ FIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE CĂTRE STATELE AELS ȘI DE AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE”, teza „Prezentul act nu se aplică Islandei.” se inserează la punctele 35 (Decizia 2007/123/CE a Comisiei), 36 (Decizia 2006/800/CE a Comisiei), 37 (Decizia 2006/802/CE a Comisiei), 38 (Decizia 2007/18/CE a Comisiei), 39 (Decizia 2007/19/CE a Comisiei) și 40 (Decizia 2007/24/CE a Comisiei) din partea 3.2.

7.

La rubrica „ACTE CARE TREBUIE SĂ FIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE CĂTRE STATELE AELS ȘI DE AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE”, teza „Prezentul act nu se aplică Islandei.” se inserează la punctul 58 (Decizia 2007/17/CE a Comisiei) din partea 4.2.

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 646/2007 și ale Deciziilor 2007/407/CE, 2007/411/CE, 2007/453/CE și 2007/570/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 26 aprilie 2008, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (9).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 2008.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 154, 12.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 151, 13.6.2007, p. 21.

(3)  JO L 153, 14.6.2007, p. 26.

(4)  JO L 155, 15.6.2007, p. 74.

(5)  JO L 172, 30.6.2007, p. 84.

(6)  JO L 217, 22.8.2007, p. 36.

(7)  JO L 182, 13.7.2005, p. 3.

(8)  JO L 204, 5.8.2005, p. 22.

(9)  Au fost semnalate obligații constituționale.