22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/45


DECIZIA NR. 64/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 15 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la acord a fost modificat prin Decizia nr. 107/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 iulie 2005 (1).

(2)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord, pentru a include Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a programului „Tineretul în acțiune” pentru perioada 2007-2013 (2).

(3)

Este necesar să se extindă cooperarea dintre părțile contractante la acord în vederea includerii Deciziei nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (3).

(4)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 4 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

1.

După alineatul (2k) se inserează următorul alineat:

„(2l)   Începând cu 1 ianuarie 2007, statele AELS participă la următoarele programe:

32006 D 1719: Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a programului «Tineretul în acțiune» pentru perioada 2007-2013 (JO L 327, 24.11.2006, p. 30);

32006 D 1720: Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (JO L 327, 24.11.2006, p. 45).”

2.

Textul alineatului (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele AELS contribuie financiar, în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord, la programele și acțiunile menționate la alineatele (1), (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), (2i), (2j), (2k) și (2l).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (4).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 15 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 306, 24.11.2005, p. 45.

(2)  JO L 327, 24.11.2006, p. 30.

(3)  JO L 327, 24.11.2006, p. 45.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.