11/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

28


22006D0058


L 245/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 58/2006 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 iunie 2006

de modificare a anexei VI (Asigurări sociale) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa VI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 118/2005 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2005 (1).

(2)

Decizia nr. 203 a Comisiei administrative a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți din 26 mai 2005 de modificare a Deciziei nr. 170 din 11 iunie 1998 privind alcătuirea listelor prevăzute la articolul 94 alineatul (4) și 95 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La punctul 3.51 (Decizia nr. 170) din anexa VI la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32005 D 0965: Decizia nr. 203 din 26 mai 2005 (JO L 349, 31.12.2005, p. 27).”

Articolul 2

Textele Deciziei nr. 203 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 iunie 2006, cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 iunie 2006.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

R. WRIGHT


(1)  JO L 339, 22.12.2005, p. 22.

(2)  JO L 349, 31.12.2005, p. 27.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.