11/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

13


22006D0046(01)


L 175/94

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 46/2006 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 28 aprilie 2006

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 23/2006 a Comitetului mixt al SEE din 10 martie 2006 (1).

(2)

Directiva 2005/63/CE a Comisiei din 3 octombrie 2005 de rectificare a Directivei 2005/26/CE în ceea ce privește lista de substanțe sau ingrediente alimentare excluse provizoriu din anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La punctul 54zzu (Directiva 2005/26/CE a Comisiei) de la capitolul XII din anexa II la acord se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificată prin:

32005 L 0063: Directiva 2005/63/CE a Comisiei din 3 octombrie 2005 (JO L 258, 4.10.2005, p. 3).”

Articolul 2

Textele Directivei 2005/63/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 aprilie 2006, cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE (3) a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2006.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

R. WRIGHT


(1)  JO L 147, 1.6.2006, p. 36.

(2)  JO L 258, 4.10.2005, p. 3.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.