15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

95


22006A1208(04)


L 345/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

PĂRȚILE CONTRACTANTE,

REAMINTIND că Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979, încurajează acțiunea de cooperare internațională pentru conservarea speciilor migratoare,

REAMINTIND că prima reuniune a Conferinței părților la convenție, ținută la Bonn în octombrie 1995, a însărcinat Secretariatul convenției să ia măsurile corespunzătoare pentru a realiza un acord privind anatidele vest-palearctice,

APRECIIND că păsările de apă migratoare constituie o parte importantă a diversității biologice globale care, în concordanță cu spiritul Convenției privind diversitatea biologică, 1992, și al Agendei 21, ar trebui conservată în beneficiul generațiilor prezente și viitoare,

CONȘTIENTE de beneficiile economice, sociale, culturale și recreative rezultate din capturarea anumitor specii de păsări de apă migratoare și de valorile ambientale, ecologice, genetice, științifice, estetice, recreative, culturale, educaționale, sociale și economice ale păsărilor de apă în general,

CONVINSE că orice capturare de păsări de apă migratoare trebuie să fie făcută pe o bază durabilă, luând în considerare starea de conservare a speciilor respective pe întregul lor areal, precum și caracteristicile lor biologice,

CONȘTIENTE că păsările de apă migratoare sunt deosebit de vulnerabile din cauză că migrează pe distanțe lungi și sunt dependente de rețele de zone umede care sunt în descreștere și se degradează datorită activităților antropice nedurabile, astfel cum se arată în Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, 1971,

RECUNOSCÂND necesitatea de a acționa imediat pentru oprirea declinului speciilor de păsări de apă migratoare și al habitatelor lor în aria geografică a sistemelor african-eurasiatice de migrare a păsărilor de apă,

CONVINSE că încheierea unui acord multilateral și punerea lui în aplicare prin acțiune coordonată și concertată vor contribui semnificativ la conservarea păsărilor de apă migratoare și a habitatelor lor în cel mai eficient mod și vor avea beneficii colaterale pentru multe alte specii de animale și plante și

RECUNOSCÂND că aplicarea eficientă a unui astfel de acord va necesita asistență care trebuie asigurată unor state din aria de migrare, pentru cercetare, instruire și pentru monitorizarea speciilor de păsări de apă migratoare și a habitatelor lor, pentru managementul respectivelor habitate, precum și pentru stabilirea sau îmbunătățirea instituțiilor științifice și administrative în vederea punerii în aplicare a prezentului acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul I

Aria de aplicare, definiții și interpretare

(1)   Aria geografică de aplicare a prezentului acord este aria sistemelor de migrare a păsărilor de apă african-eurasiatice, astfel cum este stabilită în anexa 1 la prezentul acord, denumită în continuare „aria acordului”.

(2)   În sensul prezentului acord:

(a)

„convenție” înseamnă Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, 1979;

(b)

„Secretariatul convenției” înseamnă organismul prevăzut la articolul IX din convenție;

(c)

„păsări de apă” înseamnă acele specii de păsări care sunt dependente ecologic de zonele umede pentru cel puțin o parte a ciclului lor anual, au o arie de migrare care se întinde în întregime sau parțial în interiorul ariei acordului și care sunt enumerate în anexa 2 la prezentul acord;

(d)

„Secretariatul acordului” înseamnă organismul prevăzut la articolul VI alineatul (7) litera (b) din prezentul acord;

(e)

„părți” înseamnă, în afară de cazul în care contextul indică altfel, părțile la prezentul acord

și

(f)

„părți prezente și care votează” înseamnă părțile prezente și care votează pentru sau împotrivă; părțile care se abțin de la vot nu sunt luate în calcul printre părțile prezente și care votează.

În completare, termenii definiți la articolul I alineatul (1) literele (a)-(k) din convenție au același înțeles, mutatis mutandis, în prezentul acord.

(3)   Prezentul acord este un acord în sensul articolului IV alineatul (3) din convenție.

(4)   Anexele la prezentul acord sunt parte integrantă a acestuia. Orice trimitere la acord reprezintă, în același timp, o trimitere la anexele sale.

Articolul II

Principii fundamentale

(1)   Părțile iau măsuri coordonate pentru menținerea speciilor de păsări de apă migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare. În acest scop, părțile aplică, în limitele jurisdicției lor naționale, măsurile prevăzute la articolul III, concomitent cu acțiunile specifice stabilite în planul de acțiune prevăzut la articolul IV din prezentul acord.

(2)   La punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatul (1), părțile trebuie să ia în considerare principiul precauției.

Articolul III

Măsuri generale de conservare

(1)   Părțile iau măsuri pentru conservarea păsărilor de apă migratoare, acordând atenție specială speciilor pe cale de dispariție, precum și celor care se află într-o stare nefavorabilă de conservare.

(2)   În acest scop, părțile:

(a)

acordă aceeași protecție strictă pentru speciile de păsări de apă migratoare pe cale de dispariție în aria acordului, astfel cum se prevede la articolul III alineatele (4) și (5) din convenție;

(b)

se asigură că orice utilizare a păsărilor de apă migratoare se bazează pe o evaluare a celor mai bune cunoștințe disponibile despre ecologia lor și este viabilă pentru specii, precum și pentru sistemele ecologice care le susțin;

(c)

identifică siturile și habitatele pentru păsări de apă migratoare care apar pe teritoriul lor și încurajează protecția, managementul, reabilitarea și refacerea acestor situri, în corelare cu organismele enumerate la articolul IX literele (a) și (b) din prezentul acord, care se ocupă de conservarea habitatelor;

(d)

își coordonează eforturile pentru a se asigura că este menținută sau, după caz, restabilită o rețea de habitate corespunzătoare pe întreaga arie de migrare a fiecărei specii de păsări de apă migratoare în cauză, în special acolo unde zonele umede se extind peste un teritoriu mai mare decât al unei părți la prezentul acord;

(e)

investighează problemele care apar sau care pot apărea ca urmare a activităților umane și fac eforturi pentru aplicarea unor măsuri de remediere, incluzând reabilitarea și refacerea habitatelor și măsuri compensatorii pentru pierderea de habitat;

(f)

cooperează în situații de urgență ce necesită acțiune internațională concertată și la identificarea speciilor de păsări de apă migratoare care sunt cele mai vulnerabile în aceste situații, precum și la elaborarea procedurilor de urgență corespunzătoare pentru a asigura o protecție sporită speciilor respective în astfel de situații, precum și la pregătirea liniilor directoare care să sprijine părțile individual în abordarea acestor situații;

(g)

interzic introducerea deliberată în mediu a speciilor de păsări de apă neindigene și iau toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni punerea neintenționată în libertate a unor asemenea specii, dacă respectiva introducere sau punere în libertate ar prejudicia starea de conservare a florei și faunei sălbatice; în cazul în care specii de păsări de apă neindigene au fost deja introduse, părțile iau toate măsurile corespunzătoare pentru a evita ca respectivele specii să devină un pericol potențial pentru speciile indigene;

(h)

inițiază sau sprijină cercetările cu privire la biologia și ecologia păsărilor de apă migratoare, incluzând armonizarea metodelor de cercetare și de monitorizare și, după caz, stabilirea de programe de cercetare și monitorizare comune sau în colaborare;

(i)

analizează necesitățile de instruire, inter alia, pentru supravegherea păsărilor de apă migratoare, monitorizarea, inelarea și managementul zonei umede, identifică problemele și ariile prioritare pentru instruire și cooperează la elaborarea și asigurarea programelor de instruire corespunzătoare;

(j)

elaborează și susțin programe pentru creșterea conștientizării și înțelegerii problemelor conservării păsărilor de apă migratoare, în general, și în special a obiectivelor și prevederilor prezentului acord;

(k)

fac schimb de informații și de rezultate din programele de cercetare, monitorizare, conservare și educație

și

(l)

cooperează în vederea sprijinirii reciproce pentru punerea în aplicare a prezentului acord, în special în domeniul cercetării și monitorizării.

Articolul IV

Plan de acțiune și linii directoare pentru conservare

(1)   Un plan de acțiune este prezentat la anexa 3 la prezentul acord. Acesta precizează acțiunile ce trebuie întreprinse de părți în legătură cu speciile și cu problemele prioritare, în concordanță cu măsurile generale de conservare precizate la articolul III din prezentul acord, conform următoarelor capitole:

(a)

conservarea speciilor;

(b)

conservarea habitatului;

(c)

managementul activităților umane;

(d)

cercetare și monitorizare;

(e)

educație și informație

și

(f)

punere în aplicare.

(2)   Planul de acțiune este examinat la fiecare sesiune ordinară a reuniunii părților, luându-se în considerare liniile directoare pentru conservare.

(3)   Orice modificare a planului de acțiune se adoptă de către reuniunea părților, luându-se în considerare dispozițiile articolului III din prezentul acord.

(4)   Liniile directoare pentru conservare sunt transmise spre adoptare reuniunii părților, în prima sa sesiune, și vor fi examinate periodic.

Articolul V

Punere în aplicare și finanțare

(1)   Fiecare parte:

(a)

desemnează autoritatea sau autoritățile responsabile pentru punerea în aplicare a prezentului acord, care, inter alia, monitorizează toate activitățile care ar putea avea un impact asupra stării de conservare a acelor specii de păsări de apă migratoare pentru care partea este un stat din aria lor de migrare;

(b)

desemnează un punct de contact pentru alte părți și comunică fără întârziere Secretariatului acordului numele și adresa acestuia, pentru a fi transmise imediat celorlalte părți

și

(c)

pregătește pentru fiecare sesiune ordinară a reuniunii părților, începând cu a doua sesiune, un raport privind aplicarea acordului, cu referire specială la măsurile de conservare pe care le-a întreprins. Formatul unor asemenea rapoarte este stabilit la prima sesiune a reuniunii părților și este revizuit, ori de câte ori este necesar, la oricare dintre sesiunile următoare ale reuniunii părților. Fiecare raport este transmis Secretariatului acordului cu cel puțin 120 de zile înainte de sesiunea ordinară a reuniunii părților pentru care a fost pregătit, iar Secretariatul acordului transmite imediat copii ale raportului celorlalte părți.

(2)

(a)

Fiecare parte contribuie la bugetul acordului, în conformitate cu scala de evaluare a Organizației Națiunilor Unite. Contribuțiile se limitează la maximum 25 % din bugetul total pentru orice parte care este stat al ariei de migrare. Nici o organizație de integrare economică regională nu va fi solicitată să contribuie cu mai mult de 2,5 % din costurile administrative.

(b)

Deciziile legate de buget și de orice modificare față de scala de evaluare care ar putea fi considerată necesară sunt adoptate la reuniunea părților, prin consens.

(3)   Reuniunea părților poate stabili un fond de conservare din contribuții voluntare ale părților sau din orice alte surse, în scopul finanțării monitorizării, cercetării, instruirii și proiectelor legate de conservare, incluzând protecția și managementul păsărilor de apă migratoare.

(4)   Părțile sunt încurajate să asigure instruirea și sprijinul tehnic și financiar pentru alte părți, pe o bază multilaterală sau bilaterală, pentru a le asista în aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

Articolul VI

Reuniunea părților

(1)   Reuniunea părților este organul de decizie al prezentului acord.

(2)   Depozitarul, pe baza consultării cu Secretariatul convenției, convoacă o sesiune a reuniunii părților nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Ulterior, Secretariatul acordului convoacă, prin consultare cu Secretariatul convenției, sesiunile ordinare ale reuniunii părților, la intervale nu mai mari de 3 ani, în afară de cazul în care reuniunea părților decide altfel. Când este posibil, sesiunile sunt organizate în același timp cu reuniunile ordinare ale conferinței părților la convenție.

(3)   La solicitarea scrisă a cel puțin o treime din numărul părților, Secretariatul acordului convoacă o sesiune extraordinară a reuniunii părților.

(4)   Organizația Națiunilor Unite, agențiile sale specializate, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, orice stat care nu este parte la acord și secretariatele convențiilor internaționale interesate, inter alia, de problema conservării, incluzând protecția și gestionarea păsărilor de apă migratoare, pot fi reprezentate prin observatori la sesiunile reuniunii părților. Orice agenție sau organism tehnic calificat în astfel de probleme de conservare sau în cercetarea păsărilor de apă migratoare poate, de asemenea, să fie reprezentat la sesiunile reuniunii părților prin observatori, în afară de cazul în care cel puțin o treime din numărul părților se opune.

(5)   Numai părțile au dreptul să voteze. Fiecare parte deține un vot, iar organizațiile de integrare economică regională care sunt părți la prezentul acord își exercită dreptul de vot, în problemele care țin de competența lor, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părți la acord. O organizație de integrare economică regională nu își exercită dreptul de vot dacă statele sale membre și-l exercită pe al lor și invers.

(6)   În afară de cazul în care în prezentul acord se prevede altfel, deciziile reuniunii părților se adoptă prin consens sau, dacă consensul nu poate fi realizat, printr-o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și care votează.

(7)   La prima sa sesiune, reuniunea părților:

(a)

adoptă prin consens regulamentul de procedură;

(b)

înființează un secretariat al acordului, în cadrul secretariatului convenției, care să îndeplinească funcțiile secretariatului precizate la articolul VIII din prezentul acord;

(c)

înființează comitetul tehnic prevăzut la articolul VII din prezentul acord;

(d)

adoptă un format pentru rapoartele care urmează să fie pregătite, în conformitate cu articolul V alineatul (1) litera (c) din prezentul acord

și

(e)

adoptă criteriile pentru definirea situațiilor de urgență care necesită măsuri urgente de conservare și stabilește modalitățile de repartizare a responsabilității pentru acțiunile care urmează să fie întreprinse.

(8)   La fiecare dintre sesiunile sale ordinare, reuniunea părților:

(a)

acordă atenție schimbărilor reale și potențiale în starea de conservare a păsărilor de apă migratoare și a habitatelor importante pentru supraviețuirea acestora, precum și factorilor care le-ar putea afecta;

(b)

analizează progresul înregistrat și orice dificultate întâmpinată în aplicarea prezentului acord;

(c)

adoptă un buget și analizează orice problemă privind aranjamentele financiare ale prezentului acord;

(d)

abordează orice problemă referitoare la Secretariatul acordului și la componența comitetului tehnic;

(e)

adoptă un raport ce urmează să fie comunicat părților la prezentul acord și conferinței părților la convenție

și

(f)

stabilește data și locul sesiunii următoare.

(9)   La orice sesiune a sa, reuniunea părților poate:

(a)

să adreseze recomandări părților, după cum consideră că este necesar sau adecvat;

(b)

să adopte acțiuni specifice pentru îmbunătățirea eficienței prezentului acord și, după caz, măsuri de urgență, după cum se prevede la articolul VII alineatul (4) din prezentul acord;

(c)

să analizeze și să decidă asupra propunerilor de modificare a prezentului acord;

(d)

să modifice planul de acțiune în conformitate cu articolul IV alineatul (3) din prezentul acord;

(e)

să stabilească organismele subsidiare după cum consideră necesar pentru sprijinirea aplicării prezentului acord, în special pentru coordonarea cu organismele înființate prin alte tratate, convenții și acorduri internaționale, cu acoperire parțială geografică și taxonomică

și

(f)

să decidă asupra oricărei alte probleme referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul VII

Comitetul tehnic

(1)   Comitetul tehnic este format din:

(a)

nouă experți reprezentând diferite regiuni ale ariei acordului, după o distribuție geografică echilibrată;

(b)

un reprezentant din partea Uniunii internaționale pentru conservarea naturii și a resurselor sale (IUCN), unul din partea Biroului internațional de cercetări pentru păsări de apă și zone umede (IWRB) și unul din partea Consiliului internațional pentru conservarea vânatului și a vieții sălbatice (CIC)

și

(c)

un expert din următoarele domenii: economia rurală, gestionarea vânatului și dreptul mediului.

Procedura de numire a experților, termenul pentru numirea lor și procedura pentru desemnarea președintelui comitetului tehnic sunt stabilite de reuniunea părților. Președintele poate admite maximum patru observatori din partea organizațiilor specializate internaționale interguvernamentale și neguvernamentale.

(2)   În afară de cazul în care reuniunea părților decide altfel, reuniunile comitetului tehnic sunt convocate de Secretariatul acordului, în același timp cu fiecare sesiune ordinară a reuniunii părților și cel puțin o dată între sesiunile ordinare ale reuniunii părților.

(3)   Comitetul tehnic:

(a)

furnizează informații și consultanță științifică și tehnică părților și reuniunii părților, prin intermediul Secretariatului acordului;

(b)

face recomandări reuniunii părților cu privire la planul de acțiune, aplicarea acordului și cercetările care trebuie realizate în continuare;

(c)

pregătește, pentru fiecare sesiune ordinară a reuniunii părților, un raport asupra activității sale, care va fi transmis Secretariatului acordului cu cel puțin o sută douăzeci de zile înaintea sesiunii reuniunii părților, iar Secretariatul acordului transmite imediat părților copii ale acestuia

și

(d)

îndeplinește orice alte sarcini încredințate de reuniunea părților.

(4)   În cazul în care, în opinia comitetului tehnic, a apărut o urgență care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru a se evita deteriorarea stării de conservare a uneia sau mai multor specii de păsări de apă migratoare, comitetul tehnic poate cere Secretariatului acordului să convoace urgent o reuniune a părților interesate. Părțile în cauză se întâlnesc cât de curând posibil ulterior, pentru a stabili rapid un mecanism de protecție a speciilor identificate ca fiind amenințate de un pericol deosebit de grav. În cazul în care s-a adoptat o recomandare la o astfel de reuniune, părțile interesate se informează reciproc, informând și Secretariatul acordului cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru aplicarea recomandării sau cu privire la motivele pentru care recomandarea nu a putut fi aplicată.

(5)   După caz, comitetul tehnic poate stabili grupe de lucru, care să se ocupe de sarcini specifice.

Articolul VIII

Secretariatul acordului

Funcțiile Secretariatului acordului sunt următoarele:

(a)

să stabilească și să notifice sesiunile reuniunii părților, precum și reuniunile comitetului tehnic;

(b)

să execute deciziile care îi sunt comunicate de reuniunea părților;

(c)

să promoveze și să coordoneze activitățile prevăzute de acord, inclusiv planul de acțiune, în conformitate cu deciziile reuniunii părților;

(d)

să intre în legătură cu state care nu sunt părți, situate în aria de migrare, și să faciliteze coordonarea între părți și cu organizațiile internaționale și naționale ale căror activități sunt direct sau indirect relevante pentru conservarea, inclusiv protecția și gestionarea păsărilor de apă migratoare;

(e)

să adune și să evalueze informațiile care vor promova obiectivele și aplicarea acordului și să acționeze în vederea diseminării corespunzătoare a respectivelor informații;

(f)

să atragă atenția reuniunii părților asupra problemelor ce țin de obiectivele prezentului acord;

(g)

să trimită fiecărei părți, cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii fiecărei sesiuni ordinare a reuniunii părților, copii ale rapoartele autorităților menționate la articolul V alineatul (1) litera (a) din prezentul acord, ale rapoartelor comitetului tehnic, precum și copii ale rapoartelor pe care Secretariatul acordului trebuie să le furnizeze, în conformitate cu litera (h) din prezentul articol;

(h)

să pregătească, în fiecare an și pentru fiecare sesiune ordinară a reuniunii părților, rapoarte asupra activității secretariatului și asupra aplicării acordului;

(i)

să administreze bugetul acordului și, dacă există, fondul de conservare al acestuia;

(j)

să furnizeze publicului larg informații privind acordul și obiectivele acestuia

și

(k)

să îndeplinească alte asemenea funcții ce îi pot fi încredințate în temeiul acordului sau de către reuniunea părților.

Articolul IX

Relații cu organismele internaționale care se ocupă de păsările de apă migratoare și de habitatele acestora

Secretariatul acordului consultă:

(a)

cu regularitate, Secretariatul convenției și, după caz, organismele cu funcții de secretariat în temeiul acordurilor relevante pentru păsările de apă migratoare, încheiate în conformitate cu articolul IV alineatele (3) și (4) din convenție, precum și în temeiul Convenției asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor de apă, 1971; al Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, 1973; al Convenției africane asupra conservării naturii și a resurselor naturale, 1968; al Convenției privind conservarea vieții sălbatice europene și a habitatelor naturale, 1979, și al Convenției privind diversitatea biologică, 1992, în scopul cooperării reuniunii părților cu părțile la respectivele convenții în toate problemele de interes comun și, în mod deosebit, la dezvoltarea și aplicarea planului de acțiune;

(b)

secretariatele celorlalte convenții și instrumente internaționale relevante în privința problemelor de interes comun

și

(c)

alte organizații competente în domeniul conservării, inclusiv al protecției și gestionării păsărilor de apă migratoare și a habitatelor lor, precum și în domeniile cercetării, educației și sensibilizării opiniei.

Articolul X

Modificarea acordului

(1)   Prezentul acord poate fi modificat la oricare sesiune ordinară sau extraordinară a reuniunii părților.

(2)   Propunerile de modificare pot să fie formulate de oricare parte.

(3)   Textul oricărei modificări propuse și motivele acesteia se comunică Secretariatului acordului cu cel puțin 150 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul acordului transmite de îndată părților copii ale propunerii de modificare. Orice comentarii din partea părților asupra textului se comunică Secretariatului acordului cu cel puțin 60 de zile înainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul comunică părților, cât mai curând posibil după termenul limită de trimitere a comentariilor, toate comentariile transmise până la acea dată.

(4)   O modificare la acord, alta decât modificările aduse anexelor, se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și care votează și intră în vigoare, pentru acele părți care l-au acceptat, în a treizecea zi după data la care două treimi din numărul părților la acord, la data adoptării modificării, aveau depuse la depozitar instrumentele lor de acceptare. Pentru fiecare parte care depune un instrument de acceptare după data la care două treimi din numărul părților aveau depuse instrumentele lor de acceptare, modificarea intră în vigoare în a treizecea zi după data la care respectiva parte a depus instrumentul său de acceptare.

(5)   Orice anexe adiționale și orice modificare a unei anexe se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și care votează și intră în vigoare pentru toate părțile în a nouăzecea zi după data adoptării lor de către reuniunea părților, cu excepția părților care au exprimat o rezervă, în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol.

(6)   În perioada de nouăzeci de zile prevăzută la alineatul (5), orice parte poate să exprime, prin notificare scrisă la depozitar, o rezervă cu privire la o anexă adițională sau la o modificare a unei anexe. O astfel de rezervă poate să fie retrasă în orice moment prin notificare scrisă la depozitar și, în consecință, anexa adițională sau modificarea intră în vigoare pentru respectiva parte în a treizecea zi după data retragerii rezervei.

Articolul XI

Efectele prezentului acord asupra convențiilor și legislației internaționale

(1)   Dispozițiile prezentului acord nu afectează drepturile și obligațiile oricărei părți, care decurg din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale existente.

(2)   Dispozițiile prezentului acord nu afectează în nici un fel dreptul oricărei părți de a menține sau de a adopta măsuri mai stricte de conservare a păsărilor de apă migratoare și a habitatelor acestora.

Articolul XII

Soluționarea litigiilor

(1)   Orice litigiu care poate apărea între două sau mai multe părți în privința interpretării sau aplicării dispozițiilor prezentului acord este supus negocierii între părțile implicate în litigiu.

(2)   În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, părțile, prin acord reciproc, pot supune litigiul arbitrajului, în special celui al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga, iar decizia curții de arbitraj este obligatorie pentru părțile care înaintează litigiul.

Articolul XIII

Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare

(1)   Prezentul acord este deschis pentru semnare oricărui stat din aria de migrare, fie că teritoriile de sub jurisdicția sa se găsesc sau nu în aria acordului, precum și oricărei organizații de integrare economică regională în care cel puțin un membru este stat situat în aria de migrare, prin:

(a)

semnare fără rezervă în privința ratificării, acceptării ori aprobării

sau

(b)

semnare cu rezervă în privința ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2)   Prezentul acord rămâne deschis pentru semnare la Haga până la data intrării sale în vigoare.

(3)   Prezentul acord este deschis spre aderare oricărui stat din aria de migrare sau oricărei organizații de integrare economică regională menționată la alineatul (1) și după data intrării sale în vigoare.

(4)   Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare se depun la depozitar.

Articolul XIV

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni de la data la care cel puțin 14 state situate în aria de migrare sau organizații de integrare economică regională, cuprinzând cel puțin șapte state din Africa și șapte state din Eurasia, au semnat fără rezervă în privința ratificării, acceptării sau aprobării ori au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, în conformitate cu articolul XIII din prezentul acord.

(2)   Pentru oricare stat al ariei de migrare sau oricare organizație de integrare economică regională care:

(a)

a semnat fără rezervă în privința ratificării, acceptării ori aprobării;

(b)

a ratificat, a acceptat ori a aprobat

sau

(c)

a aderat la prezentul acord după data la care a fost atins numărul statelor situate în aria de migrare și al organizațiilor de integrare economică regională necesar pentru intrarea în vigoare, l-a semnat fără rezervă sau l-a ratificat, l-a acceptat ori l-a aprobat, prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după semnarea fără rezervă sau depunerea de către stat sau organizație a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

Articolul XV

Rezerve

Dispozițiile prezentului acord nu sunt supuse rezervelor generale. Cu toate acestea, se poate exprima o rezervă specifică în privința oricărei specii ocrotite de acord sau oricărei dispoziții specifice a planului de acțiune, de către oricare stat sau organizație de integrare economică regională la semnarea fără rezerve în privința ratificării, acceptării ori aprobării ori, după caz, la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. O astfel de rezervă poate să fie retrasă în orice moment de statul sau de organizația de integrare economică regională care a exprimat-o, prin notificare scrisă la depozitar; în cazul unui astfel de stat sau unei astfel de organizații, dispozițiile care fac obiectul rezervei nu sunt obligatorii decât la 30 de zile după data la care rezerva a fost retrasă.

Articolul XVI

Denunțare

Oricare parte poate denunța în orice moment prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Denunțarea produce efecte după 12 luni de la data la care depozitarul a primit notificarea.

Articolul XVII

Depozitarul

(1)   Originalul prezentului acord în limbile arabă, engleză, franceză și rusă, fiecare versiune fiind în mod egal autentică, este depozitat la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, care va fi depozitarul. Depozitarul transmite copii autentificate ale acestor versiuni tuturor statelor și organizațiilor de integrare economică regională menționate la articolul XIII alineatul (1) din prezentul acord și Secretariatului acordului, după înființarea acestuia.

(2)   De îndată ce prezentul acord intră în vigoare, depozitarul transmite o copie autentificată Secretariatului Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu articolul 102 din Carta Națiunilor Unite.

(3)   Depozitarul informează toate statele și organizațiile de integrare economică regională care au semnat sau au aderat la acord și Secretariatul acordului despre:

(a)

orice semnare;

(b)

orice depunere de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

(c)

data intrării în vigoare a prezentului acord și a oricărei anexe adiționale, precum și a oricărei modificări a acordului sau a anexelor sale;

(d)

orice rezervă exprimată față de o anexă adițională sau față de o modificare a unei anexe;

(e)

orice notificare a retragerii unei rezerve

și

(f)

orice notificare a denunțării acordului.

Depozitarul transmite tuturor statelor și organizațiilor de integrare economică regională care au semnat sau au aderat la prezentul acord și Secretariatului acordului textul oricărei rezerve, al oricărei anexe adiționale și al oricărei modificări a acordului sau a anexelor acestuia.

Drept pentru care, subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezentul acord.

Adoptat la Haga, în data de șaisprezece iunie a anului una mie nouă sute nouăzeci și cinci.

 


ANEXA 1

Delimitarea ariei acordului

Limitele ariei acordului sunt stabilite astfel: de la Polul Nord spre sud, de-a lungul meridianului de 130° longitudine vestică până la 75° latitudine nordică; de acolo, spre est și Sud-Est, prin Strâmtoarea Vicontele Melville, Intrarea Prințul Regent, Golful Boothia, Bazinul Foxe, Canalul Foxe și Strâmtoarea Hudson până la un punct situat în nord-vestul Atlanticului la 60° latitudine nordică și 60° longitudine vestică; de acolo, spre Sud-Est, prin nord-vestul Atlanticului până la un punct situat la 50° latitudine nordică și 30° longitudine vestică; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului de 30° longitudine vestică până la 10° latitudine nordică; de acolo, spre Sud-Est, până la intersecția Ecuatorului cu meridianul de 20° longitudine vestică; de acolo, spre sud, de-a lungul meridianului de 20° longitudine vestică până la paralela de 40° latitudine sudică; de acolo, spre est, de-a lungul paralelei de 40° latitudine sudică până la 60° longitudine estică; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 60° longitudine estică până la paralela de 35° latitudine nordică; de acolo, spre est–Nord-Est după un mare arc de cerc spre un punct din vestul Altaiului la 49° latitudine nordică și 87°27′ longitudine estică; de acolo, spre Nord-Est, după un mare arc de cerc spre coasta Oceanului Arctic, la 130° longitudine estică; de acolo, spre nord, de-a lungul meridianului de 130° longitudine estică până la Polul Nord. Conturul ariei acordului este redat pe harta alăturată.

Harta ariei acordului

Image


ANEXA 2

SPECII DE PĂSĂRI DE APĂ CĂRORA LI SE APLICĂ PREZENTUL ACORD (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Pinguinul african

GAVIIDAE

Gavia stellata

Fundacul cu gușă roșie

Gavia arctica

Fundacul polar

Gavia immer

Fundacul mare

Gavia adamsii

Fundacul cu cioc alb

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Corcodelul mic

Podiceps cristatus

Corcodelul mare

Podiceps grisegena

Corcodelul cu gât roșu

Podiceps auritus

Corcodelul de iarnă

Podiceps nigricollis

Corcodelul cu gât negru

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Pelicanul comun

Pelecanus rufescens

Pelicanul cu spate roz

Pelecanus crispus

Pelicanul creț

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Sula (Morus) capensis

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Cormoranul încoronat

Phalacrocorax pygmaeus

Cormoranul mic

Phalacrocorax neglectus

Cormoranul de țărm

Phalacrocorax carbo

Cormoranul mare

Phalacrocorax nigrocularis

Cormoranul de Socotra

Phalacrocorax capensis

Phalacrocorax capensis

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Egreta neagră

Egretta vinaceigula

Egreta cenușie

Egretta garzetta

Egreta mică

Egretta gularis

Egretta gularis

Egretta dimorpha

Egreta dimorfă

Ardea cinerea

Stârcul cenușiu

Ardea melanocephala

Stârcul cu cap negru

Ardea purpurea

Stârcul roșu

Casmerodius albus

Egreta mare

Mesophoyx intermedia

Egreta mijlocie

Bubulcus ibis

Stârcul de cireadă

Ardeola ralloides

Stârcul galben

Ardeola idae

Stârcul de Madagascar

Ardeola rufiventris

Stârcul cu burta roșcată

Nycticorax nycticorax

Stârcul de noapte

Ixobrychus minutus

Stârcul mic

Ixobrychus sturmii

Stârcul lui Sturm

Botaurus stellaris

Buhaiul de baltă

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Barza cu ciocul galben

Anastomus lamelligerus

Anastomus lamelligerus

Ciconia nigra

Barza neagră

Ciconia abdimii

Barza lui Abdim

Ciconia episcopus

Barza cu gâtul creț

Ciconia ciconia

Barza albă

Leptoptilos crumeniferus

Marabul african

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Pasărea-gheată

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Țigănușul

Geronticus eremita

Ibisul chel

Threskiornis aethiopicus

Ibisul sacru

Platalea leucorodia

Lopătarul eurasiatic

Platalea alba

Lopătarul african

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Flamingoul mare roșu

Phoenicopterus minor

Flamingoul mic

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Rața de copac galbenă

Dendrocygna viduata

Rața de copac cu fața albă

Thalassornis leuconotus

Rața cu spatele alb

Oxyura leucocephala

Rața cu cap alb

Oxyura maccoa

Rața Maccoa

Cygnus olor

Lebăda de vară

Cygnus cygnus

Lebăda de iarnă

Cygnus columbianus

Lebăda fluierătoare

Anser brachyrhynchus

Gâsca cu cioc scurt

Anser fabalis

Gâsca de semănătură

Anser albifrons

Gârlița mare

Anser erythropus

Gârlița mică

Anser anser

Gâsca de vară

Branta leucopsis

Gâsca cu obraz alb

Branta bernicla

Gâsca neagră

Branta ruficollis

Gâsca cu gât roșu

Alopochen aegyptiacus

Gâsca de Nil

Tadorna ferruginea

Călifarul roșu

Tadorna cana

Călifarul sud-african

Tadorna tadorna

Călifarul alb

Plectropterus gambensis

Gâsca mare cu pinteni

Sarkidiornis melanotos

Rața moțată

Nettapus auritus

Gâsca pigmeu africană

Anas penelope

Rața fluierătoare

Anas strepera

Rața pestriță

Anas crecca

Rața mică

Anas capensis

Rața de Cap

Anas platyrhynchos

Rața mare

Anas undulata

Rața cu cioc galben

Anas acuta

Rața sulițar

Anas erythrorhyncha

Rața cu cioc roșu

Anas hottentota

Rața hotentotă

Anas querquedula

Rața cârâitoare

Anas clypeata

Rața lingurar

Marmaronetta angustirostris

Rața porumbacă

Netta rufina

Rața cu ciuf

Netta erythrophthalma

Rața sudică

Aythya ferina

Rața cu capul brun

Aythya nyroca

Rața roșie

Aythya fuligula

Rața moțată

Aythya marila

Rața cu cap negru

Somateria mollissima

Eiderul

Somateria spectabilis

Eiderul regal

Polysticta stelleri

Eiderul lui Steller

Clangula hyemalis

Rața de ghețuri

Melanitta nigra

Rața neagră

Melanitta fusca

Rața catifelată

Bucephala clagula

Rața sunătoare

Mergellus albellus

Ferestrașul mic

Mergus serrator

Ferestrașul moțat

Mergus merganser

Ferestrașul mare

GRUIDAE

Balearica pavonina

Cocorul cu coroană neagră

Balearica regulorum

Cocorul cu coroană cenușie

Grus leucogeranus

Cocorul siberian

Grus virgo

Cocorul mic

Grus paradisea

Cocorul paradisului

Grus carunculatus

Cocorul moțat

Grus grus

Cocorul mare

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Sarothrura elegans

Sarothrura boehmi

Sarothrura boehmi

Sarothrura ayresi

Sarothrura ayresi

Rallus aquaticus

Cristeiul de baltă

Rallus caerulescens

Cârstelul african

Crecopsis egregia

Creteluțul african

Crex crex

Cristeiul de câmp

Amaurornis flavirostris

Crestețul negru

Porzana parva

Creteluțul pestriț

Porzana pusilla

Crestețul mic

Porzana porzana

Crestețul mijlociu

Aenigmatolimnas marginalis

Crestețul vărgat

Porphyrio alleni

Porphyrio alleni

Gallinula chloropus

Găinușa de apă

Gallinula angulata

Gallinula angulata

Fulica cristata

Lișița creastată

Fulica atra

Lișița

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Stârcul alergător

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Scoicarul

Haematopus moquini

Scoicarul negru african

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Piciorongul

Recurvirostra avosetta

Cioc-întors

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Burhinus senegalensis

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Pasărea crocodilului

Glareola pratincola

Ciovica roșcată

Glareola nordmanni

Ciovica negricioasă

Glareola ocularis

Ciovlica de Madagascar

Glareola nuchalis

Ciovlica de stâncă

Glareola cinerea

Ciovlica cenușie

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Ploierul auriu (eurasiatic)

Pluvialis fulva

Ploierul auriu (de Pacific)

Pluvialis squatarola

Ploierul argintiu

Charadrius hiaticula

Prundărașul gulerat mare

Charadrius dubius

Prundărașul gulerat mic

Charadrius pecuarius

Prundărașul lui Kifflitz

Charadrius tricollaris

Prundărașul cu trei gulere

Charadrius forbesi

Prundărașul lui Forbes

Charadrius pallidus

Prundărașul cu dungi castanii

Charadrius alexandrinus

Prundărașul de sărătură

Charadrius marginatus

Prundărașul cu fruntea albă

Charadrius mongolus

Prundărașul mongol

Charadrius leschenaultii

Prundărașul mare de nisip

Charadrius asiaticus

Prundărașul asiatic

Eudromias morinellus

Prundărașul de munte

Vanellus vanellus

Nagâțul

Vanellus spinosus

Nagâțul sudic

Vanellus albiceps

Nagâțul cu cap alb

Vanellus senegallus

Nagâțul de Senegal

Vanellus lugubris

Nagâțul moțat

Vanellus melanopterus

Nagâțul cu aripi negre

Vanellus coronatus

Nagâțul încoronat

Vanellus superciliosus

Nagâțul cu piept maroniu

Vanellus gregarius

Nagâțul de stepă

Vanellus leucurus

Nagâțul cu coada albă

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Sitarul de pădure

Gallinago stenura

Becațina cu coada ascuțită

Gallinago media

Becațina mare

Gallinago gallinago

Becațina comună

Lymnocryptes minimus

Becațina mică

Limosa limosa

Sitarul de mal

Limosa lapponica

Sitarul de mal nordic

Numenius phaeopus

Culicul mic

Numenius tenuirostris

Culicul cu cioc subțire

Numenius arquata

Culicul mare

Tringa erythropus

Fluierarul negru

Tringa totanus

Fluierarul cu picioare roșii

Tringa stagnatilis

Fluierarul de lac

Tringa nebularia

Fluierarul cu picioare verzi

Tringa ochropus

Fluierarul de zăvoi

Tringa glareola

Fluierarul de mlaștină

Tringa cinerea

Fluierarul sur

Tringa hypoleucos

Fluierarul de munte

Arenaria interpres

Pietrușul

Calidris tenuirostris

Fugaciul mare

Calidris canutus

Fugaciul roșu

Calidris alba

Nisiparul

Calidris minuta

Fugaciul mic

Calidris temminckii

Fugaciul pitic

Calidris maritima

Fugaciul violet

Calidris alpina

Fugaciul de țărm

Calidris ferruginea

Fugaciul roșcat

Limicola falcinellus

Prundărașul de nămol

Philomachus pugnax

Bătăușul

Phalaropus lobatus

Notatița cu cioc subțire

Phalaropus fulicaria

Notatița gri (Notatița cu cioc lat)

LARIDAE

Larus leucopthalmus

Pescărușul cu ochi albi

Larus hemprinchii

Pescărușul negricios

Larus canus

Pescărușul comun

Larus audouinii

Pescărușul lui Audouin

Larus marinus

Pescărușul negru

Larus dominicanus

Larus dominicanus

Larus hyperboreus

Pescărușul de ghețuri

Larus glaucoides

Pescărușul polar

Larus argentatus

Pescărușul argintiu

Larus heuglini

Pescărușul lui Heuglin

Larus armenicus

Pescărușul armean

Larus cachinnans

Pescărușul cu picioare galbene

Larus fuscus

Pescărușul negricios

Larus ichthyaetus

Pescărușul asiatic

Larus cirrocephalus

Pescărușul cu cap sur

Larus hartlaubii

Pescărușul lui Hartlaub

Larus ridibundus

Pescărușul râzător

Larus genei

Pescărușul cu cioc subțire

Larus melanocephalus

Pescărușul cu cap negru

Larus minutus

Pescărușul mic

Xema sabini

Pescărușul cu coadă scobită

Sterna nilotica

Chira de Nil

Sterna caspia

Chira de Caspica

Sterna maxima

Chira regală

Sterna bengalensis

Chira cu creastă mică

Sterna bergii

Chira cu creastă mare

Sterna sandvicensis

Chira de mare

Sterna dougallii

Chira trandafirie

Sterna vittata

Chira antarctică

Sterna hirundo

Chira de baltă

Sterna paradisaea

Chira arctică

Sterna albifrons

Chira mică

Sterna saundersi

Chira lui Saunders

Sterna balaenarum

Chira balenelor

Sterna repressa

Chira cu obrazul alb

Chlidonias hybridus

Chirighița cu obrazul alb

Chlidonias leucopterus

Chirighița cu aripi albe

Chlidonias niger

Chirighița neagră

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Cioc-foarfecă african


(1)  Astfel cum a fost adoptat la a doua sesiune a reuniunii părților, care a avut loc între 25 și 27 septembrie 2002, la Bonn, în Germania.


ANEXA 3

PLAN DE ACȚIUNE (1)

1.   Domeniul de aplicare

1.1.   Prezentul plan de acțiune se aplică populațiilor de păsări de apă migratoare enumerate în tabelul 1 din prezenta anexă (denumit în continuare tabelul 1).

1.2.   Tabelul 1 este parte integrantă a prezentei anexe. Orice trimitere la prezentul plan de acțiune reprezintă, în același timp, o trimitere la tabelul 1.

2.   Conservarea speciilor

2.1.   Măsuri juridice

2.1.1.   Părțile care au populații ale speciilor enumerate în coloana A din tabelul 1 asigură protecție acelor specii enumerate în conformitate cu articolul III alineatul (2) litera (a) din prezentul acord. Respectivele părți, în mod special și sub rezerva dispozițiilor punctului 2.1.3 de mai jos:

(a)

interzic capturarea prin orice mijloace a păsărilor și ouălor speciilor aflate pe teritoriul lor;

(b)

interzic perturbarea deliberată, în măsura în care o astfel de perturbare ar putea fi semnificativă în ceea ce privește conservarea populației respective

și

(c)

interzic deținerea, utilizarea și comercializarea păsărilor și ouălor capturate prin încălcarea interdicțiilor stabilite, în conformitate cu litera (a), precum și deținerea, utilizarea și comercializarea oricărei părți sau a oricărui produs ușor identificabil din astfel de păsări și din ouăle lor.

Prin excepție de la aceste norme și exclusiv pentru populațiile aparținând categoriilor 2 și 3 din coloana A și marcate cu un asterisc, vânătoarea este admisă în condițiile unei utilizări durabile, în cazul în care vânătoarea speciilor în cauză este o practică culturală tradițională. Respectiva utilizare durabilă trebuie să respecte dispozițiile speciale ale unui plan de acțiune convenit asupra speciilor în cauză la nivel internațional corespunzător.

2.1.2.   Părțile cu populații enumerate în tabelul 1 reglementează capturarea păsărilor și a ouălor tuturor populațiilor enumerate în coloana B a tabelului 1. Scopul unor astfel de măsuri juridice trebuie să fie de a menține sau de a contribui la refacerea acelor populații spre o stare de conservare favorabilă și de a garanta, pe baza celor mai bune cunoștințe disponibile asupra dinamicii populației, că orice capturare sau altă utilizare este durabilă. Sub rezerva dispozițiilor punctului 2.1.3 de mai jos, astfel de măsuri juridice, în special:

(a)

interzic capturarea păsărilor aparținând populațiilor respective pe durata diferitelor perioade de reproducere și de creștere a puilor și pe durata întoarcerii lor spre locurile de reproducere, în măsura în care capturarea are un impact nefavorabil asupra stării de conservare a populației respective;

(b)

reglementează modurile de capturare;

(c)

stabilesc, după caz, limite de capturare și instituie controale corespunzătoare pentru a garanta că aceste limite sunt respectate

și

(d)

interzic deținerea, utilizarea și comercializarea păsărilor și a ouălor capturate prin încălcarea interdicțiilor stabilite în conformitate cu dispozițiile prezentului punct, precum și deținerea, utilizarea sau comercializarea oricărei părți din aceste păsări și din ouăle lor.

2.1.3.   Părțile pot aproba derogări de la interdicțiile stabilite la punctele 2.1.1 și 2.1.2, fără luarea în considerare a dispozițiilor articolului III alineatul (5) din convenție, în cazul în care nu există altă soluție satisfăcătoare, pentru următoarele situații:

(a)

pentru a preveni prejudicierea gravă a culturilor, apei și a zonelor de pescuit;

(b)

în interesul securității aeriene sau în alte interese publice prioritare;

(c)

în scopul cercetării și al educației, al repopulării și pentru reproducerea necesară în aceste scopuri;

(d)

pentru a permite, în condiții strict controlate, într-un mod selectiv și într-o măsură limitată, capturarea și deținerea sau o altă utilizare judicioasă a anumitor păsări în număr mic

și

(e)

în scopul intensificării înmulțirii și al supraviețuirii populațiilor respective.

Astfel de derogări trebuie să fie precise în privința conținutului, trebuie să fie limitate în spațiu și în timp și nu trebuie să acționeze în detrimentul populațiilor enumerate în tabelul 1. Părțile informează Secretariatul acordului, cât mai curând posibil, despre orice derogare aprobată în conformitate cu prezenta dispoziție.

2.2.   Planuri de acțiune pe specii

2.2.1.   Părțile cooperează în vederea elaborării și punerii în aplicare a planurilor de acțiune internaționale pe specii pentru populațiile enumerate în categoria 1 din coloana A a tabelului 1 cu prioritate, precum și pentru populațiile înscrise cu un asterisc în coloana A a tabelului 1. Secretariatul acordului coordonează elaborarea, armonizarea și punerea în aplicare a acestor planuri.

2.2.2.   Părțile elaborează și pun în aplicare planuri de acțiune naționale pe specii pentru populațiile enumerate în coloana A din tabelul 1, în vederea ameliorării stării lor generale de conservare. Acest planuri de acțiune includ dispoziții speciale pentru acele populații marcate cu un asterisc. După caz, ar trebui luată în considerare problema uciderii accidentale a păsărilor de către vânători, din cauza incorectei identificări a speciilor.

2.3.   Măsuri de urgență

Părțile, în strânsă cooperare, oriunde este posibil și relevant, elaborează și pun în aplicare măsuri de urgență pentru populațiile enumerate în tabelul 1 atunci când apar, oriunde în aria acordului, condiții nefavorabile excepționale sau care pun în pericol respectivele populații.

2.4.   Repopulări

Părțile acordă cea mai mare grijă situațiilor în care repopularea speciilor enumerate în tabelul 1 se face în părți ale ariei lor tradiționale de răspândire în care au dispărut. Acestea se străduiesc să elaboreze și să pună în aplicare un plan de repopulare detaliat, bazat pe studii științifice corespunzătoare. Planurile de repopulare ar trebui să constituie o parte integrantă a planurilor de acțiune naționale pe specii și, după caz, a celor internaționale. Un plan de repopulare ar trebui să includă evaluarea impactului asupra mediului și să fie disponibil la scară largă. Părțile informează Secretariatul acordului, în prealabil, despre toate programele de repopulare a speciilor enumerate în tabelul 1.

2.5.   Introduceri

2.5.1.   În cazul în care consideră acest lucru necesar, părțile interzic introducerea speciilor de animale și plante neindigene care pot fi dăunătoare populațiilor enumerate în tabelul 1.

2.5.2.   În cazul în care consideră acest lucru necesar, părțile cer luarea măsurilor de precauție corespunzătoare pentru a evita scăparea accidentală a păsărilor captive aparținând speciilor neindigene.

2.5.3.   În măsura posibilului și în mod corespunzător, părțile iau măsuri, inclusiv de capturare, pentru a se asigura că, acolo unde au fost deja introduse specii neindigene sau hibrizi ai acestora, speciile în cauză sau hibrizii lor nu constituie un risc potențial pentru populațiile enumerate în tabelul 1.

3.   Conservarea habitatelor

3.1.   Inventarierea habitatelor

3.1.1.   Părțile, în colaborare, după caz, cu organizații internaționale competente, efectuează și publică inventarieri naționale ale habitatelor existente pe teritoriul lor, care sunt importante pentru populațiile enumerate în tabelul 1.

3.1.2.   Părțile se străduiesc, cu prioritate, să identifice toate siturile de importanță internațională sau națională pentru populațiile enumerate în tabelul 1.

3.2.   Conservarea arealelor

3.2.1.   Părțile se străduiesc să continue stabilirea de arii protejate pentru conservarea habitatelor importante pentru populațiile enumerate în tabelul 1 și să elaboreze și să pună în aplicare planuri de gestionare pentru aceste arii.

3.2.2.   Părțile se străduiesc să acorde protecție specială acelor zone umede care îndeplinesc criteriile de importanță internațională acceptate.

3.2.3.   Părțile se străduiesc să realizeze o utilizare rațională și durabilă a oricărei zone umede de pe teritoriul lor. În special, ele se străduiesc să evite degradarea și pierderea de habitate care constituie loc de viață pentru populațiile cuprinse în tabelul 1, prin introducerea de norme sau standarde corespunzătoare și de măsuri de control. În special, ele se străduiesc:

(a)

să se asigure, ori de câte ori este posibil, că se efectuează controale regulamentare corespunzătoare cu privire la utilizarea chimicalelor agricole, la procedurile de combatere a dăunătorilor și la neutralizarea apelor reziduale, în conformitate cu normele internaționale, cu scopul minimizării efectelor lor negative asupra populațiilor cuprinse în tabelul 1

și

(b)

să elaboreze și să distribuie materiale informative, în limbile corespunzătoare, cu privire la astfel de reglementări, standarde și măsuri de control operaționale, precum și la efectele lor pozitive pentru oameni și viața sălbatică.

3.2.4.   Părțile se străduiesc să aplice strategii în acord cu abordarea ecosistemică, pentru conservarea habitatelor tuturor populațiilor cuprinse în tabelul 1, incluzând habitatele acelor populații care sunt dispersate.

3.3.   Reabilitare și refacere

Părțile se străduiesc să reabiliteze sau să refacă, acolo unde este posibil și adecvat, zonele care anterior au fost importante pentru populațiile cuprinse în tabelul 1.

4.   Gestionarea activităților umane

4.1.   Vânătoarea

4.1.1.   Părțile cooperează pentru a se asigura că legislația lor de vânătoare include principiul utilizării durabile, astfel cum este abordat în prezentul plan de acțiune, luând în considerare întreaga arie geografică a populațiilor de păsări de apă respective și caracteristicile istorice ale existenței lor.

4.1.2.   Părțile informează Secretariatul acordului cu privire la legislația lor referitoare la vânarea populațiilor cuprinse în tabelul 1.

4.1.3.   Părțile cooperează în vederea elaborării unui sistem armonizat și sigur pentru colectarea datelor privind recolta de vânat, în scopul evaluării recoltei anuale din populațiile cuprinse în tabelul 1. În cazul în care dispun de date în acest sens, părțile furnizează Secretariatului acordului estimări cu privire la extragerea anuală totală din fiecare populație.

4.1.4.   Părțile se străduiesc să elimine treptat utilizarea alicelor de plumb pentru vânătoare în zonele umede până în anul 2000.

4.1.5.   Părțile elaborează și pun în aplicare măsuri pentru reducerea și, pe cât posibil, eliminarea utilizării momelilor otrăvitoare.

4.1.6.   Părțile elaborează și pun în aplicare măsuri pentru reducerea și, pe cât posibil, eliminarea capturilor ilegale.

4.1.7.   După caz, părțile încurajează vânătorii pentru a se asocia în cluburi sau în organizații la nivel local, național și internațional pentru coordonarea activităților lor și pentru a ajuta la asigurarea durabilității.

4.1.8.   După caz, părțile promovează obligativitatea unui test de competență pentru vânători, incluzând, între altele, și capacitatea de a identifica o specie de păsări.

4.2.   Ecoturismul

4.2.1.   Părțile încurajează, după caz, dar nu în zonele strict protejate ale ariilor protejate, elaborarea de programe de cooperare între toți cei interesați de dezvoltarea unui ecoturism receptiv și adaptat zonelor umede care au concentrări de populații cuprinse în tabelul 1.

4.2.2.   Părțile, în cooperare cu organizații internaționale competente, se străduiesc să evalueze costurile, beneficiile și alte efecte ce pot rezulta din ecoturism în zonele umede selectate, cu concentrări de populații cuprinse în tabelul 1. Ele comunică rezultatele oricărei astfel de evaluări Secretariatului acordului.

4.3.   Alte activități umane

4.3.1.   Părțile evaluează impactul activităților planificate care pot conduce la conflicte între interesele oamenilor și ale populațiilor cuprinse în tabelul 1, care există în zonele menționate la punctul 3.2 și pun la dispoziția publicului rezultatele evaluării.

4.3.2.   Părțile încurajează strângerea de informații privind prejudiciul cauzat, în special culturilor agricole, de către populațiile cuprinse în tabelul 1 și raportarea rezultatelor către Secretariatul acordului.

4.3.3.   Părțile cooperează pentru identificarea tehnicilor corespunzătoare capabile să minimizeze prejudiciul sau să reducă efectele prejudiciului, în special la culturile agricole, cauzate de populațiile enumerate în tabelul 1, inspirându-se din experiența obținută oriunde în lume.

4.3.4.   Părțile cooperează pentru elaborarea de planuri de acțiune unice pe specii pentru populațiile care cauzează prejudicii semnificative, în special culturilor agricole. Secretariatul acordului coordonează elaborarea și armonizarea unor astfel de planuri.

4.3.5.   Părțile promovează, pe cât posibil, standarde exigente de mediu în planificarea și realizarea construcțiilor, pentru a minimiza impactul acestora asupra populațiilor enumerate în tabelul 1. Ele ar trebui să ia în considerare măsuri pentru minimizarea impactului construcțiilor deja existente în cazurile în care este evident că aceste construcții au un impact negativ asupra populațiilor respective.

4.3.6.   În cazurile în care perturbările provocate de oameni amenință starea de conservare a populațiilor păsărilor de apă cuprinse în tabelul 1, părțile se străduiesc să ia măsuri pentru limitarea gradului de pericol. Măsurile corespunzătoare ar putea include, inter alia, stabilirea unor zone fără perturbări în arii protejate, unde accesul publicului nu este permis.

5.   Cercetare și monitorizare

5.1.   Părțile se străduiesc să realizeze activități de supraveghere în zone puțin cunoscute, care pot avea concentrări importante ale populațiilor cuprinse în tabelul 1. Rezultatele unor astfel de supravegheri se comunică pe scară largă.

5.2.   Părțile se străduiesc să monitorizeze populațiile cuprinse în tabelul 1. Rezultatele unei astfel de monitorizări se publică sau se trimit organizațiilor internaționale corespunzătoare, pentru a face posibile analize asupra stării populației și tendințelor acesteia.

5.3.   Părțile cooperează pentru îmbunătățirea sistemului de evaluare a tendințelor populației de păsări, drept criteriu pentru descrierea stării unei astfel de populații.

5.4.   Părțile cooperează pentru a identifica rutele de migrație ale tuturor populațiilor cuprinse în tabelul 1, utilizând cunoștințele disponibile despre migrările sezoniere legate sau nu de reproducere, rezultatele recensămintelor și participând la programe coordonate de inelare.

5.5.   Părțile se străduiesc să inițieze și să sprijine proiecte comune de cercetare în domeniul ecologiei și al dinamicii populațiilor cuprinse în tabelul 1 și al habitatelor lor, pentru a identifica cerințele lor specifice, precum și tehnicile cele mai adecvate pentru conservarea și gestionarea lor.

5.6.   Părțile se străduiesc să realizeze studii privind efectele pierderii de zone umede, deteriorarea și perturbarea capacității de suport a zonelor umede utilizate de populațiile cuprinse în tabelul 1, precum și cu privire la schemele de migrație al acestor populații.

5.7.   Părțile se străduiesc să întreprindă studii cu privire la impactul vânătorii și al comerțului asupra populațiilor cuprinse în tabelul 1, la importanța acestor forme de utilizare pentru economia locală și națională.

5.8.   Părțile se străduiesc să coopereze cu organizații internaționale relevante și să sprijine proiectele de cercetare și de monitorizare.

6.   Educație și informare

6.1.   Părțile organizează, în cazul în care este necesar, programe de instruire pentru a se asigura că personalul responsabil pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune are cunoștințele necesare pentru aplicarea eficientă a acestuia.

6.2.   Părțile cooperează între ele și cu Secretariatul acordului pentru elaborarea de programe de instruire și pentru a face schimb de materiale disponibile.

6.3.   Părțile se străduiesc să elaboreze programe, materiale informative și mecanisme pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al publicului general cu privire la obiectivele, dispozițiile și conținutul prezentului plan de acțiune.

6.4.   Părțile se străduiesc să întreprindă campanii specifice de sensibilizare a publicului în privința conservării populațiilor cuprinse în tabelul 1.

7.   Punere în aplicare

7.1.   La punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune, după caz, părțile acordă prioritate populațiilor incluse în coloana A din tabelul 1.

7.2.   În cazul în care, pentru populațiile cuprinse în tabelul 1, mai mult decât o populație a aceleiași specii se află pe teritoriul unei părți, partea în cauză aplică măsuri de conservare adecvate populației sau populațiilor care au cea mai nefavorabilă stare de conservare.

7.3.   Secretariatul acordului, în coordonare cu comitetul tehnic și cu asistența acordată de experții statelor din aria de migrare, coordonează elaborarea liniilor directoare pentru conservare, în conformitate cu articolul IV alineatul (4) din prezentul acord, pentru a sprijini părțile la punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune. Secretariatul acordului asigură, ori de câte ori este posibil, corelarea cu liniile directoare aprobate în temeiul altor instrumente internaționale. Liniile directoare de conservare au ca scop introducerea principiului utilizării durabile. Ele includ, inter alia:

(a)

planuri de acțiune pe specii;

(b)

măsuri de urgență;

(c)

elaborarea inventarelor de situri și metode de gestionare pentru habitate;

(d)

practici de vânătoare;

(e)

comerțul cu păsări de apă;

(f)

turismul;

(g)

reducerea prejudiciului la culturile agricole

și

(h)

un protocol de monitorizare a păsărilor de apă.

7.4.   Secretariatul acordului, în coordonare cu comitetul tehnic și cu părțile, elaborează o serie de studii internaționale necesare în vederea punerii în aplicare a prezentului acord, incluzând:

(a)

rapoarte referitoare la starea populațiilor și tendințele lor;

(b)

lacunele informaționale provenite din analizele atente de teren;

(c)

rețelele de situri folosite de fiecare populație, incluzând analize privind regimul de protecție a fiecărui sit, precum și măsurile de protecție adoptate în fiecare caz;

(d)

legislația relevantă din fiecare țară, referitoare la vânarea și la comerțul cu specii cuprinse în anexa 2 la prezentul acord;

(e)

stadiul pregătirii și punerii în aplicare a planurilor de acțiune pe specii;

(f)

proiecte de renaturare

și

(g)

situația privind speciile de păsări de apă neindigene introduse și hibrizii acestora.

7.5.   Secretariatul acordului se străduiește să garanteze că studiile menționate la punctul 7.4 sunt actualizate la intervale de maximum 3 ani.

7.6.   Comitetul tehnic analizează liniile directoare și studiile elaborate în conformitate cu dispozițiile punctelor 7.3 și 7.4 și formulează propuneri de recomandări și de rezoluții în legătură cu elaborarea, conținutul și punerea lor în aplicare, care sunt supuse atenției sesiunilor reuniunii părților.

7.7.   Secretariatul acordului realizează periodic o analiză a mecanismelor care pot furniza resurse adiționale (fonduri și asistență tehnică) pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune și fac un raport pentru fiecare sesiune ordinară a conferinței părților.

TABELUL 1

STAREA POPULAȚIILOR DE PĂSĂRI DE APĂ MIGRATOARE (2)

Criterii de clasificare

Următoarele criterii folosite în tabelul 1 sunt esențiale pentru punerea în aplicare a planului de acțiune:

Coloana A

Categoria 1:

(a)

specii care sunt cuprinse în apendicele I la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice;

(b)

specii care sunt înregistrate ca fiind pe cale de dispariție în Lista animalelor pe cale de dispariție la nivel mondial (Birdlife International 2000 )

sau

(c)

populații care numără mai puțin de aproximativ 10 000 de indivizi.

Categoria 2:

Populații care numără între aproximativ 10 000 și aproximativ 25 000 de indivizi.

Categoria 3:

Populații care numără între aproximativ 25 000 și aproximativ 100 000 de indivizi și care sunt considerate a fi expuse unui risc ca rezultat al:

(a)

concentrării pe un număr mic de situri în orice perioadă a ciclului lor natural;

(b)

dependenței de un anumit tip de habitat care este sub o amenințare gravă;

(c)

manifestării unui declin semnificativ pe termen lung

sau

(d)

manifestării unor fluctuații extreme în dimensiunea sau în tendința de evoluție a populației.

Pentru speciile incluse în categoriile 2 și 3 anterioare, a se vedea punctul 2.1.1 din prezentul plan de acțiune inclus în anexa 3 la acord.

Coloana B

Categoria 1:

Populații care numără între aproximativ 25 000 și aproximativ 100 000 de indivizi și care nu întrunesc condițiile prevăzute în coloana A, astfel cum au fost descrise anterior.

Categoria 2:

Populații care numără mai mult de aproximativ 100 000 de indivizi și care sunt considerate a avea nevoie de o atenție specială, ca rezultat al:

(a)

concentrării pe un număr mic de situri în orice perioadă a ciclului lor anual;

(b)

dependenței de un tip de habitat care este sub o amenințare gravă;

(c)

manifestării unui declin semnificativ pe termen lung

sau

(d)

manifestării unor fluctuații extreme în dimensiunea sau în tendința de evoluție a populației.

Coloana C

Categoria 1:

Populații care numără mai mult de aproximativ 100 000 de indivizi care ar putea beneficia în mod semnificativ de acțiunile de cooperare internațională și care nu întrunesc nici condițiile prevăzute în coloana A și nici pe cele din coloana B.

Revizuirea tabelului 1

Acest tabel:

(a)

se revizuiește periodic de către comitetul tehnic în conformitate cu articolul VII alineatul (3) litera (b) din prezentul acord

și

(b)

se modifică, după caz, de reuniunea părților, în conformitate cu articolul VI alineatul (9) litera (d) din prezentul acord, potrivit concluziilor rezultate din revizuiri.

Definirea termenilor geografici utilizați în descrierile de areal

Africa de Nord

Algeria, Egipt, Jamahiria Arabă Libiană, Maroc, Tunisia.

Africa de Vest

Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Coasta de Fildeș, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Africa de Est

Burundi, Djibouti, Eritreea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, Republica Unită Tanzania.

Africa de Nord-Est

Djibouti, Egipt, Eritreea, Etiopia, Somalia, Sudan.

Africa Sudică

Africa de Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Swaziland, Zambia, Zimbabwe.

Africa Centrală

Camerun, Republica Centrafricană, Congo, Republica Democrată Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, São Tomé și Príncipe.

Africa subsahariană

Toate statele africane de la sud de Sahara.

Africa Tropicală

Africa subsahariană, cu excepția statelor Lesotho, Namibia, Africa de Sud și Swaziland.

Palearcticul Occidental

Astfel cum este definit în manualul păsărilor din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord (Cramp și Simmons 1977).

Europa de Nord-Vest

Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Europa Occidentală

Europa de Nord-Vest, Portugalia și Spania.

Europa de Nord-Est

Partea de nord a Federației Ruse de la vest de Urali.

Europa de Est

Belarus, Federația Rusă de la vest de Urali, Ucraina.

Europa Centrală

Austria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Federația Rusă în jurul Golfului Finic și Kaliningrad, Slovacia, Elveția.

Atlanticul de Nord

Feroe, Groenlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia, coasta de Nord-Vest a Federației Ruse, Svalbard, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Atlanticul de Est

Țărmul atlantic al Europei și al Africii de Nord, de la partea nordică a Norvegiei până la Maroc.

Siberia de Vest

Federația Rusă de la est de Urali, până la Râul Ienisei și la sud de frontiera cu Kazahstan.

Siberia Centrală

Federația Rusă de la Râul Ienisei până la limita estică a Peninsulei Taimir și la sud de Munții Altai.

Mediterana Occidentală

Algeria, Franța, Italia, Malta, Monaco, Maroc, Portugalia, San Marino, Spania, Tunisia.

Mediterana Orientală

Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cipru, Egipt, Grecia, Israel, Liban, Jamahiria Arabă Libiană, Slovenia, Republica Arabă Siriană, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Iugoslavia.

Marea Neagră

Armenia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina.

Marea Caspică

Azerbaidjan, Republica Islamică Iran, Kazahstan, Federația Rusă, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia de Sud-Vest

Bahrain, Republica Islamică Iran, Irak, Israel, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Republica Arabă Siriană, Turcia de Est, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Yemen.

Asia de Vest

Părțile vestice ale Federației Ruse la est de Urali și țările din zona Mării Caspice.

Asia Centrală

Afganistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia de Sud

Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Semnificația abrevierilor și a simbolurilor

rep

:

reproducere

N

:

nordic

E

:

estic

S

:

sudic

V

:

vestic

ier

:

iernat

NE

:

nord-estic

SE

:

sud-estic

SV

:

sud-vestic.

NV

:

nord-vestic

()

Starea populației este necunoscută. Starea de conservare a fost estimată.

*

Prin derogare acordată pentru populațiile marcate cu un asterisc, vânătoarea poate să continue în condiții durabile în cazul în care vânarea populațiilor în cauză reprezintă o practică culturală tradițională (a se vedea punctul 2.1.1 din anexa 3 la acord).

Note

1.

Datele despre populații utilizate pentru redactarea tabelului 1 corespund în mare măsură numărului de indivizi ai populației cu potențial de reproducere din aria acordului. Starea de conservare se bazează pe cele mai bune estimări, disponibile și publicate, despre populații.

2.

Prescurtările (rep) sau (ier) din lista populațiilor au scopul exclusiv de a identifica populația. Ele nu indică restricții sezoniere pentru acțiuni în legătură cu populațiile în cauză, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și ale planului de acțiune.

3.

Scurtele descrieri utilizate pentru a identifica populațiile se bazează pe descrierile utilizate în a treia ediție a estimărilor privind populațiile de păsări de apă.

4.

Barele oblice (/) sunt utilizate pentru a separa zonele de reproducere de zonele de iernat.

5.

În cazurile în care o anumită specie este inclusă în tabelul 1 la mai multe categorii, obligațiile planului de acțiune trebuie să se raporteze la categoria cea mai strictă menționată.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Africa Sudică

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Europa de Nord-Vest (ier)

 

2c

 

Marea Caspică, Marea Neagră și Mediterana Orientală (ier)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Europa de Nord și Siberia de Vest/Europa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Siberia Centrală/Marea Caspică

 

 

(1)

Gavia immer

Europa (ier)

1c

 

 

Gavia adamsii

Europa de Nord (ier)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Europa și Africa de Nord-Vest

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Europa de Nord-Vest și Europa Occidentală

 

 

1

Marea Neagră și Marea Mediterană (ier)

 

 

1

Marea Caspică și Asia de Sud-Vest (ier)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Europa de Nord-Vest (ier)

 

1

 

Marea Neagră și Marea Mediterană (ier)

 

(1)

 

Marea Caspică (ier)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Africa de Est (de la Ethiopia la Zambia de Nord)

1c

 

 

Africa Sudică

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Europa de Nord-Vest (cu cioc mare)

1c

 

 

Europa de Nord-Est (cu cioc mic)

 

1

 

Marea Caspică și Asia de Sud (ier)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Europa/Europa de Sud și Europa Occidentală și Africa de Nord

 

 

1

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Asia de Sud

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Africa Sudică

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Africa Sudică

2

 

 

Africa de Vest

 

1

 

Africa de Est

 

 

1

Europa și Asia de Vest (rep)

1 a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

Africa Tropicală și Arabia de Sud-Vest

 

1

 

Pelecanus crispus

Marea Neagră și Marea Mediterană (ier)

1a 1c

 

 

Asia de Sud-Vest și Asia de Sud (ier)

1 a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Africa Sudică

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Coasta Africii de Sud-Vest

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Marea Neagră și Marea Mediterană

 

1

 

Asia de Sud-Vest

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Coasta Africii de Sud-Vest

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Europa de Nord-Vest

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Europa de Nord și Europa Centrală

 

 

1

Marea Neagră și Marea Mediterană

 

 

1

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Coasta Africii de Vest

 

1

 

Africa Centrală și Africa de Est

 

 

1

Coasta Africii Sudice

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Golf și Marea Arabiei

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Coasta Africii Sudice

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Africa subsahariană

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Africa de Sud și Africa Centrală

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

Africa subsahariană

 

 

(1)

Europa, Marea Neagră și Marea Mediterană/Africa de Vest și Africa Centrală

 

 

1

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Africa de Vest

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Africa de Nord-Est și Marea Roșie

 

(1)

 

Asia de Sud-Vest și Asia de Sud

2

 

 

Egretta dimorpha

Coasta Africii de Est

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Africa subsahariană

 

 

1

Europa și Africa de Nord (rep)

 

 

1

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest (rep)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Africa subsahariană

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Africa Tropicală

 

1

 

Europa Occidentală și Mediterana Occidentală/Africa de Vest

2

 

 

Europa de Est și Asia de Sud-Vest/Africa subsahariană

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Europa Occidentală, Centrală și de Sud-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

2

 

 

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Africa subsahariană și Madagascar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Africa subsahariană

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Africa Sudică

 

 

1

Africa Tropicală

 

 

1

Europa de Sud-Vest și Africa de Nord-Vest

 

 

1

Mediterana Orientală și Asia de Sud-Vest

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Marea Mediterană, Marea Neagră și Africa de Nord/Africa subsahariană

3c

 

 

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest/Africa subsahariană

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Africa subsahariană și Madagascar

 

 

(1)

Ardeola idea

Madagascar și Aldabra/Africa Centrală și Africa de Est

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Africa Tropicală și de Est și Africa Sudică

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Africa subsahariană și Madagascar

 

(1)

 

Europa și Africa de Nord-Vest/Marea Mediterană și Africa

 

2c

 

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Europa și Africa de Nord/Africa subsahariană

 

2c

 

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest/Africa subsahariană

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Africa subsahariană

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Africa subsahariană

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Europa (rep)

3c

 

 

Asia de Sud-Vest (ier)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Africa Sudică

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Africa subsahariană (cu excepția Madagascarului)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Africa subsahariană

 

 

1

Ciconia nigra

Africa Sudică

1c

 

 

Europa de Sud-Vest/Africa de Vest

1c

 

 

Europa Centrală și Europa de Est/Africa subsahariană

2

 

 

Ciconia abdimii

Africa subsahariană și Arabia de Sud-Vest

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

Africa subsahariană

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Africa Sudică

1c

 

 

Iberia și Africa de Nord-Vest/Africa subsahariană

3b

 

 

Europa Centrală și Europa de Est/Africa subsahariană

 

 

1

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Africa subsahariană

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Africa Tropicală Centrală

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Africa subsahariană (rep)

 

 

1

Marea Neagră și Marea Mediterană/Africa de Vest

3c

 

 

Asia de Sud-Vest/Africa de Est

 

(1)

 

Geronticus eremita

Maroc

1a 1b 1c

 

 

Asia de Sud-Vest

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Africa subsahariană

 

 

1

Irak și Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Europa Occidentală/Marea Mediterană de Vest și Africa de Vest

1c

 

 

Europa Centrală și Europa de Sud-Est/Marea Mediterană și Africa Tropicală

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Marea Roșie și Somalia

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Coasta Africii de Vest (Mauritania)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Asia de Sud

2

 

 

Platalea alba

Africa subsahariană

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Africa de Vest

3a

 

 

Africa de Est

3a

 

 

Africa Sudică (până la Madagascar)

3a

 

 

Marea Mediterană de Vest

 

2a

 

Mediterana Orientală, Asia de Sud-Vest și Asia de Sud

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Africa de Vest

2

 

 

Africa de Est

 

2a 2c

 

Africa Sudică (până la Madagascar)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Africa de Vest (de la Senegal la Ciad)

 

 

(1)

Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Africa de Vest (de la Senegal la Ciad)

 

 

1

Africa de Est și Africa Sudică

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Africa de Vest

1c

 

 

Africa de Est și Africa Sudică

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Marea Mediterană de Vest (Spania și Maroc)

1a 1b 1c

 

 

Algeria și Tunisia

1a 1b 1c

 

 

Mediterana Orientală, Turcia și Asia de Sud-Vest

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Africa de Est

1c

 

 

Africa Sudică

1c

 

 

Cygnus olor

Europa continentală de Nord-Vest și Europa Centrală

 

 

1

Marea Neagră

 

1

 

Asia de Vest și Asia Centrală/Marea Caspică

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

Islanda/Regatul Unit și Irlanda

2

 

 

Europa continentală de Nord-Vest

 

1

 

Europa de Nord și Siberia de Vest/Marea Neagră și Mediterana Orientală

2

 

 

Siberia de Vest și Siberia Centrală/Marea Caspică

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Europa de Nord-Vest

3c

 

 

Siberia de Nord/Marea Caspică

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Groenlanda de Est și Islanda/Regatul Unit

 

2a

 

Svalbard/Europa de Nord-Vest

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Europa de Nord-Est/Europa de Nord-Vest

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Siberia de Vest și Siberia Centrală/Europa de Nord-Est și Europa de Sud-Vest

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Siberia de Vest și Siberia Centrală/de la Turkmenistan la China de Vest

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Siberia de Nord-Vest și Europa de Nord-Est/Europa de Nord-Vest

 

 

1

Siberia de Vest/Europa Centrală

3c*

 

 

Siberia de Vest/Marea Neagră și Turcia

 

 

1

Siberia de Nord/Marea Caspică și Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Groenlanda/Irlanda și Regatul Unit

3a*

 

 

Anser erythropus

Europa de Nord și Siberia de Vest/Marea Neagră și Marea Caspică

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Islanda/Regatul Unit și Irlanda

 

1

 

Europa de Nord-Vest/Europa de Sud-Vest

 

 

1

Europa Centrală/Africa de Nord

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Marea Neagră și Turcia

 

1

 

Siberia de Vest/Marea Caspică și Irak

 

 

1

Branta leucopsis

Groenlanda de Est/Scoția și Irlanda

 

1

 

Svalbard/Scoția de Sud-Vest

2

 

 

Rusia/Germania și Țările de Jos

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Siberia de Vest/Europa Occidentală

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/Danemarca și Regatul Unit

1c

 

 

Canada și Groenlanda/Irlanda

2

 

 

Branta ruficollis

Siberia de Nord/Marea Neagră și Marea Caspică

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Africa de Vest

2

 

 

Africa de Est și Africa Sudică

 

 

1

Tadorna ferruginea

Africa de Nord-Vest

1c

 

 

Mediterana Orientală și Marea Neagră/Africa de Nord-Est

2

 

 

Asia de Vest și Marea Caspică/Iran și Irak

 

1

 

Tadorna cana

Africa Sudică

 

1

 

Tadorna tadorna

Europa de Nord-Vest

 

2a

 

Marea Neagră și Marea Mediterană

3c

 

 

Asia de Vest/Marea Caspică și Orientul Mijlociu

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Africa de Vest

 

 

1

Africa de Est (de la Sudan la Zambia)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Africa Sudică

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Africa de Vest

 

1

 

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

1

Nettapus auritus

Africa de Vest

1c

 

 

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

(1)

Anas capensis

Africa de Est (Marele Rift African)

1c

 

 

Bazinul Lacului Ciad

1c

 

 

Africa Sudică (dinspre nord spre Angola și Zambia)

 

 

1

Anas strepera strepera

Europa de Nord-Vest

 

1

 

Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Anas penelope

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Europa de Nord-Vest

 

 

1

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Europa de Nord-Vest

 

 

1

Europa de Nord/Mediterana Occidentală

 

 

1

Europa de Est/Marea Neagră și Mediterana Orientală

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Africa Sudică

 

 

1

Anas clypeata

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală (ier)

 

1

 

Siberia de Vest, Europa de Nord-Est și Europa de Est/Europa de Sud și Africa de Vest

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Africa Sudică

 

 

1

Africa de Est

 

 

1

Madagascar

2

 

 

Anas acuta

Europa de Nord-Vest

 

1

 

Siberia de Vest, Europa de Nord-Est și Europa de Est/Europa de Sud și Africa de Vest

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

 

(1)

Anas querquedula

Siberia de Vest și Europa/Africa de Vest

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Europa de Nord-Vest

 

 

1

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

2c

 

Anas hottentota

Bazinul Lacului Ciad

1c

 

 

Africa de Est (de la sud la Zambia de Nord)

 

1

 

Africa Sudică (de la nord la Zambia de Sud)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Mediterana Occidentală/Mediterana Occidentală și Africa de Vest

1a 1b 1c

 

 

Mediterana Orientală

1a 1b 1c

 

 

Asia de Sud-Vest

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Europa de Sud-Vest și Europa Centrală/Mediterana Occidentală

 

1

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală

3c

 

 

Asia de Vest și Asia Centrală/Asia de Sud-Vest

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

1

Aythya ferina

Europa de Nord-Est/Europa de Nord-Vest

 

 

1

Europa Centrală și Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest

 

2c

 

Aythya nyroca

Mediterana Occidentală/Africa de Nord și Africa de Vest

1a 1c

 

 

Europa de Est/Mediterana Orientală și Africa saheliană

1a 3c

 

 

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Europa de Nord-Vest (ier)

 

 

1

Europa Centrală, Marea Neagră și Marea Mediterană (ier)

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Aythya marila marila

Europa de Nord/Europa Occidentală

 

 

1

Siberia de Vest/Marea Neagră și Marea Caspică

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Marea Baltică, Danemarca și Țările de Jos

 

 

1

Norvegia și Rusia

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard și Franz Joseph (rep)

 

1

 

Somateria spectabilis

Groenlanda de Est, Europa de Nord-Est și Siberia de Vest

 

 

1

Polysticta stelleri

Siberia de Vest/Europa de Nord-Est

1a

1

 

Clangula hyemalis

Islanda și Groenlanda

 

 

1

Siberia de Vest/Europa de Nord

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Siberia de Vest și Europa de Nord/Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Siberia de Vest și Europa de Nord/Europa de Nord-Vest

 

2a

 

Marea Neagră și Marea Caspică

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală (ier)

 

 

1

Europa de Nord-Est/Marea Adriatică

 

1

 

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Marea Neagră

2

 

 

Siberia de Vest/Marea Caspică

2

 

 

Mergellus albellus

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală (ier)

3a

 

 

Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Mediterana Orientală

 

1

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală (ier)

 

 

1

Europa de Nord-Est/Marea Neagră și Marea Mediterană

 

1

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Asia Centrală

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală (ier)

 

 

1

Europa de Nord-Est/Marea Neagră

1c

 

 

Siberia de Vest/Marea Caspică

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Africa de Vest (de la Senegal la Ciad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Africa de Est (de la Sudan la Uganda)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Africa Sudică (dinspre nord spre Angola și Zimbabwe de Sud)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Africa de Est (de la Kenya la Mozambic)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Iran (ier)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Marea Neagră (Ucraina)/Africa de Nord-Est

1c

 

 

Turcia (rep)

1c

 

 

Kalmykia/Africa de Nord-Est

 

1

 

Grus paradisea

Africa Sudică extremă

1b 2

 

 

Grus carunculatus

Africa Centrală și Africa Sudică

1b 1c

 

 

Grus grus

Europa de Nord-Vest/Iberia și Maroc

 

1

 

Europa de Nord-Est și Europa Centrală/Africa de Nord

 

1

 

Europa de Est/Turcia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord-Est

3c

 

 

Turcia și Georgia (rep)

1c

 

 

Siberia de Vest/Asia de Sud

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Africa de Nord-Est, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Sudul Africii de Vest spre Africa Centrală

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Africa Centrală

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiopia și Africa Sudică

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Europa și Africa de Nord

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Africa subsahariană

 

 

(1)

Crex crex

Europa și Asia de Vest/Africa subsahariană

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

Africa subsahariană

 

 

1

Porzana parva parva

Eurasia de Vest/Africa

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Europa (rep)

2

 

 

Porzana porzana

Europa/Africa

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

Africa subsahariană

(2)

 

 

Porphyrio alleni

Africa subsahariană

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Europa și Africa de Nord

 

 

1

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Gallinula angulata

Africa subsahariană

 

 

(1)

Fulica cristata

Africa subsahariană

 

 

1

Spania și Maroc

1c

 

 

Fulica atra atra

Europa de Nord-Vest (ier)

 

 

1

Marea Neagră și Marea Mediterană (ier)

 

 

1

Asia de Sud-Vest (ier)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Nord-Vestul Oceanului Indian, Marea Roșie și Golf

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Europa/Europa de Sud și Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Europa de Sud-Est și Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Haematopus moquini

Coasta Africii Sudice

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

Africa subsahariană (cu excepția zonei sudice)

 

 

(1)

Africa Sudică (meridionalis)

2

 

 

Europa de Sud-Vest și Africa de Nord-Vest/Africa de Vest

 

1

 

Europa Centrală și Mediterana Orientală/Africa de Nord-Centrală

 

1

 

Asia de Vest, Asia Centrală și Asia de Sud-Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

Africa Sudică

2

 

 

Africa de Est

 

(1)

 

Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest (rep)

 

1

 

Europa de Sud-Est, Marea Neagră și Turcia (rep)

(3c)

 

 

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest/Africa de Est

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Africa de Vest

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Africa de Nord-Est și Africa de Est

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Africa de Vest

 

(1)

 

Africa de Est

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest/Africa de Vest

2

 

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală/Sahelul estic

2

 

 

Asia de Sud-Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Glareola nordmanni

Europa de Sud-Est și Asia de Vest/Africa Sudică

3b 3c

 

 

Glareola ocularis

Madagascar/Africa de Est

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Africa de Est și Africa Centrală

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Africa de Vest

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

Africa de Sud-Est, Africa de Vest și Africa Centrală

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Regatul Unit, Irlanda, Danemarca, Germania și Marea Baltică (rep)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

Islanda și Feroe/coasta Atlanticului de Est

 

 

1

Europa de Nord/Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

 

1

Siberia de Nord/Marea Caspică și Asia Mică

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Siberia de Nord-centru/Asia de Sud și Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

Siberia de Vest și Canada/Europa Occidentală și Africa de Vest

 

 

1

Siberia Centrală și Siberia de Est/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

Europa de Nord/Europa și Africa de Nord

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Canada, Groenlanda și Islanda/Africa de Vest și Africa Sudică

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae

Europa de Nord-Est și Siberia/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

Europa și Africa de Nord-Vest/Africa de Vest

 

 

1

Asia de Vest și Asia de Sud-Vest/Africa de Est

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

(1)

Africa de Vest

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

Africa de Sud și Africa de Est

 

 

1

Charadrius forbesi

Africa de Vest și Africa Centrală

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

Africa Sudică

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Africa de Est

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Europa Occidentală și Mediterana Occidentală/Africa de Vest

3c

 

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală/Sahelul estic

3c

 

 

Asia de Sud-Vest și Asia Centrală/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

Africa de Sud și Africa de Est

2

 

 

de la Africa de Vest la Africa de Vest—centrală

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Asia de Vest—centru/Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

Turcia și Asia de Sud-Vest/Mediterana Orientală și Marea Roșie

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Marea Caspică și Asia de Sud-Vest/Arabia și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultiid

Asia Centrală/Africa de Est și Africa Sudică

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

Europa de Sud-Est și Asia de Vest/Africa de Est, Africa de Sud și Africa Centrală

3c

 

 

Eudromias morinellus

Europa/Africa de Nord-Vest

(3c)

 

 

Asia/Orientul Mijlociu

 

(1)

 

Vanellus vanellus

Europa/Europa și Africa de Nord

 

2c

 

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Marea Neagră și Marea Mediterană (rep)

 

1

 

Vanellus albiceps

Africa de Vest și Africa Centrală

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Africa de Vest

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Africa de Sud-Vest

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Africa de Est și Africa de Sud-Est

 

1

 

Vanellus lugubris

Sudul Africii de Vest

2

 

 

Africa Centrală și Africa de Est

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor

Africa Sudică

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Africa de Est și Africa Sudică

 

 

1

Africa Centrală

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Africa de Sud-Vest

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Africa de Vest și Africa Centrală

(2)

 

 

Vanellus gregarius

Europa SE și Asia de Vest/Africa de Nord-Est

1a 1b 1c

 

 

Republicile din Asia Centrală/India de Nord-Vest

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

Asia de Sud-Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

2

 

 

Republicile din Asia Centrală/Asia de Sud

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Europa/Europa de Sud, Europa Occidentală și Africa de Nord

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest (Marea Caspică)

 

 

(1)

Gallinago stenura

Siberia de Nord/Asia de Sud și Africa de Est

 

 

(1)

Gallinago media

Scandinavia/probabil Africa de Vest

 

1

 

Siberia de Vest și Europa de Nord-Est/Africa de Sud-Est

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

Europa/Europa de Sud, Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

2c

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Sud-Vest

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

Islanda, Feroe și Scoția de Nord/Irlanda

 

 

1

Lymnocryptes minimus

Europa de Nord/Europa de Sud, Europa Occidentală și Africa de Vest

 

2b

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Europa Occidentală/Africa de Nord-Vest și Africa de Vest

 

2c

 

Europa de Est/Africa Centrală și Africa de Est

 

2c

 

Asia de Vest-centru/Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

Islanda/Europa Occidentală

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

Europa de Nord/Europa Occidentală

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Siberia de Vest/Africa de Vest și Africa de Sud-Vest

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri

Siberia Centrală/Asia de Sud, Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

Europa de Nord/Africa de Vest

 

 

(1)

Siberia de Vest/Africa de Sud și Africa de Est

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

Islanda, Feroe și Scoția/Africa de Vest

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Asia de Sud-Vest/Africa de Est

1c

 

 

Numenius tenuirostris

Siberia Centrală/Marea Mediterană și Asia de Sud-Vest

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

Europa/Europa, Africa de Nord și Africa de Vest

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

3c

 

 

Numenius arquata suschkini

Europa de Sud-Est și Asia de Sud-Vest (rep)

2

 

 

Tringa erythropus

Europa de Nord/Europa de Sud, Africa de Nord și Africa de Vest

 

 

(1)

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

Europa de Nord-Vest/Europa Occidentală, Africa de Nord-Vest și Africa de Vest

 

2c

 

Europa Centrală și Europa de Est/Mediterana Orientală și Africa

 

2c

 

Tringa totanus britannica

Regatul Unit și Irlanda/Regatul Unit, Irlanda, Franța

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

Islanda și Feroe/Europa Occidentală

 

 

1

Tringa stagnatilis

Europa de Est/Africa de Vest și Africa Centrală

 

(1)

 

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

(1)

 

Tringa nebularia

Europa de Nord/Europa de Sud-Vest, Africa de Nord-Vest și Africa de Vest

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Tringa ochropus

Europa de Nord/Europa de Sud și Europa Occidentală, Africa de Vest

 

 

1

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est și Africa de Est

 

 

(1)

Tringa glareola

Europa de Nord-Vest/Africa de Vest

 

2c

 

Europa de Nord-Est și Siberia de Vest/Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Tringa cinerea

Europa de Nord-Est și Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

1

Tringa hypoleucos

Europa Occidentală și Europa Centrală/Africa de Vest

 

 

1

Europa de Est și Siberia de Vest/Africa Centrală, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

Nord-Estul Canadei și Groenlanda/Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

1

 

Europa de Nord/Africa de Vest

 

1

 

Siberia de Vest și Siberia Centrală/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Siberia de Est/Asia de Sud-Vest și vestul Asiei de Sud

1c

 

 

Calidris canutus canutus

Siberia de Nord/Africa de Vest și Africa Sudică

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

Nord-Estul Canadei și Groenlanda/Europa Occidentală

 

2a 2c

 

Calidris alba

Europa în zona Atlanticului de Est, Africa de Vest și Africa Sudică (ier)

 

 

1

Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică (ier)

 

 

1

Calidris minuta

Europa de Nord/Europa de Sud, Africa de Nord și Africa de Vest

 

(2c)

 

Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

(1)

Calidris temminckii

Zona fenoscandinavă/Africa de Nord și Africa de Vest

 

(1)

 

Europa de Nord-Est și Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

Europa de Nord și Europa Occidentală (cu excepția Islandei) (ier)

 

1

 

Calidris alpina alpina

Europa de Nord-Est și Siberia de Nord-Vest/Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest

 

 

1

Calidris alpina centralis

Siberia Centrală/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

Islanda și Groenlanda/Africa de Nord-Vest și Africa de Vest

 

 

1

Marea Britanie și Irlanda/Europa de Sud-Vest și Africa de Nord-Vest

2

 

 

Marea Baltică/Europa de Sud-Vest și Africa de Nord-Vest

1c

 

 

Calidris alpina arctica

Nord-Estul Groenlandei/Africa de Vest

3a

 

 

Calidris ferruginea

Siberia de Vest/Africa de Vest

 

 

1

Siberia Centrală/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

Europa de Nord/Asia de Sud-Vest și Africa

3c

 

 

Philomachus pugnax

Europa de Nord și Siberia de Vest/Africa de Vest

 

2c

 

Siberia de Nord/Asia de Sud-Vest, Africa de Est și Africa Sudică

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus

Eurasia Occidentală/Marea Arabiei

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Canada și Groenlanda/Coasta atlantică a Africii

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Marea Roșie și coastele învecinate

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Marea Roșie, Golful, Arabia și Africa de Est

 

2a

 

Larus canus canus

Europa de Nord-Vest și Europa Centrală/Coasta atlantică și Marea Mediterană

 

2c

 

Larus canus heinei

Europa de Nord-Est și Siberia de Vest/Marea Neagră și Marea Caspică

 

(1)

 

Larus audouinii

Marea Mediterană/coasta nordică și coasta vestică a Africii

1a 3a

 

 

Larus marinus

Europa de Nord și Europa Occidentală

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Coasta Africii Sudice

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Svalbard și nordul Rusiei (rep)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Canada, Groenlanda și Islanda (rep)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Groenlanda/Islanda și Europa de Nord-Vest

 

 

1

Larus argentatus argentatus

Europa de Nord și Europa de Nord-Vest

 

 

1

Larus argentatus argenteus

Islanda și Europa Occidentală

 

 

1

Larus heuglini

Europa de Nord-Est și Siberia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Siberia de Sud-Vest/Asia de Sud-Vest

 

 

(1)

Larus armenicus

Armenia, estul Turciei și Nord-Vestul Iranului

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Marea Neagră și Asia de Vest/Asia de Sud-Vest, Africa de Nord-Est

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Marea Mediterană, Iberia și Maroc

 

 

1

Larus fuscus fuscus

Europa de Nord-Est/Marea Neagră, Asia de Sud-Vest și Africa de Est

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii

Europa Occidentală/Marea Mediterană și Africa de Vest

 

 

1

Larus ichthyaetus

Marea Neagră și Marea Caspică/Asia de Sud-Vest

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Africa de Vest

 

(1)

 

Africa Centrală și Africa de Est

 

 

(1)

Coasta Africii Sudice (cu excepția Madagascarului)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Coasta Africii de Sud-Vest

 

1

 

Larus ridibundus

Europa Occidentală/Europa Occidentală, Mediterana Occidentală, Africa de Vest

 

 

1

Europa de Est/Marea Neagră și Mediterana Orientală

 

 

1

Asia de Vest/Asia de Sud-Vest și Africa de Nord-Est

 

 

(1)

Larus genei

Africa de Vest (rep)

2

 

 

Marea Neagră și Marea Mediterană (rep)

 

2a

 

Asia de Vest, Asia de Sud-Vest și Asia de Sud (rep)

 

2a

 

Larus melanocephalus

Europa Occidentală, Marea Mediterană și Africa de Nord-Vest

 

2a

 

Larus minutus

Europa Centrală și Europa de Est/Europa de Sud-Vest și Mediterana Occidentală

 

1

 

Asia de Vest/Mediterana Orientală, Marea Neagră și Marea Caspică

 

(1)

 

Xema sabini sabini

Canada și Groenlanda/Atlanticul de Sud-Est

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Europa Occidentală/Africa de Vest

2

 

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală/Africa de Est

3c

 

 

Asia de Vest și Asia Centrală/Asia de Sud-Vest

2

 

 

Sterna caspia caspia

Africa Sudică (rep)

1c

 

 

Africa de Vest (rep)

 

1

 

Europa (rep)

1c

 

 

Marea Caspică (rep)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Africa de Vest (rep)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Golf/Asia de Sud

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Marea Roșie/Africa de Est

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

Mediterana de Sud/coasta Nord-Vestică și coasta vestică a Africii

1c

 

 

Sterna bergii bergii

Africa Sudică (Angola – Mozambic)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Madagascar și Mozambic/Africa Sudică

1c

 

 

Sterna bergii thalassina

Africa de Est și Seychelles

1c

 

 

Sterna bergii velox

Marea Roșie și Africa de Nord-Est

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Europa Occidentală/Africa de Vest

 

2a

 

Marea Neagră și Marea Mediterană (rep)

3a 3c

 

 

Asia de Vest și Asia Centrală/Asia de Sud-Vest și Asia de Sud

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

Africa Sudică

1c

 

 

Africa de Est

3a

 

 

Europa (rep)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis

Madagascar, Seychelles și Mascarene

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Nordul Mării Arabiei (Oman)

1c

 

 

Sterna vittata vittata

Prince Edward, Marion, Crozet și Kerguelen/Africa de Sud

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis

Tristan da Cunha și Gough/Africa de Sud

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

Europa de Sud și Europa Occidentală (rep)

 

 

1

Europa de Nord și Europa de Est (rep)

 

 

1

Asia de Vest (rep)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Eurasia Occidentală (rep)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Atlanticul de Est (rep)

3b

 

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală (rep)

3c

 

 

Marea Caspică (rep)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Africa de Vest (rep)

1c

 

 

Sterna saundersi

Vestul Asiei de Sud, Marea Roșie, Golf și Africa de Est

 

(1)

 

Sterna balaenarum

Namibia și Africa de Sud/de la coasta atlantică la Ghana

2

 

 

Sterna repressa

Vestul Asiei de Sud, Marea Roșie, Golf și Africa de Est

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus

Europa Occidentală și Africa de Nord-Vest (rep)

3c

 

 

Marea Neagră și Mediterana Orientală (rep)

 

 

(1)

Marea Caspică (rep)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Africa de Est (Kenya și Tanzania)

1c

 

 

Africa Sudică (de la Malawi și Zambia la Africa de Sud)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Europa de Est și Asia de Vest/Africa

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

Europa și Asia de Vest/coasta atlantică a Africii

 

2c

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Coasta Africii de Vest și Africa Centrală

2

 

 

Africa de Est și Africa Sudică

2

 

 


(1)  Astfel cum a fost adoptat la a doua sesiune a reuniunii părților, care a avut loc între 25 și 27 septembrie 2002, la Bonn, în Germania.

(2)  Astfel cum a fost adoptată la a doua sesiune a reuniunii părților, care a avut loc între 25 și 27 septembrie 2002, la Bonn, în Germania.