11/Volumul 80

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


22005A1010(01)


L 265/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD EURO-MEDITERANEEAN

de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene,

denumite în continuare „state membre” și

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”, pe de o parte, și

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ȘI POPULARĂ, denumită în continuare „Algeria”,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE apropierea și interdependența pe care legăturile istorice și valorile comune le-au stabilit între Comunitate, statele sale membre și Algeria,

AVÂND ÎN VEDERE că statele membre, Comunitatea și Algeria doresc să consolideze respectivele legături și să stabilească relații durabile, bazate pe reciprocitate, solidaritate, parteneriat și codezvoltare,

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă principiilor Cartei Națiunilor Unite, în special respectarea drepturilor omului și a libertății politice și economice, care constituie însuși fundamentul asocierii,

CONȘTIENTE, pe de o parte, de importanța relațiilor din contextul global euromediteraneean și, pe de altă parte, de obiectivul de integrare printre statele din Magreb,

DORIND SĂ îndeplinească integral obiectivele asocierii între ele prin punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale prezentului acord, cu scopul de a apropia nivelurile de dezvoltare economică și socială ale Comunității și ale Algeriei,

CONȘTIENTE de importanța prezentului acord, care se bazează pe reciprocitatea de interese, concesii reciproce, cooperare și dialog,

DORIND SĂ stabilească și să dezvolte consultări politice privind probleme bilaterale și internaționale de interes comun;

CONȘTIENTE că terorismul și crima organizată internațională reprezintă o amenințare pentru îndeplinirea obiectivelor de parteneriat și de stabilitate în regiune,

LUÂND ÎN CONSIDERARE dorința Comunității de a oferi Algeriei un sprijin decisiv în eforturile sale de a realiza reforme și adaptări economice, precum și dezvoltare socială,

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul Comunității și al Algeriei de a liberaliza comerțul, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) în forma sa ulterioară Rundei Uruguay,

DORIND SĂ stabilească o cooperare durabilă prin intermediul unui dialog permanent privind aspectele economice, științifice, tehnologice, sociale, culturale, audio-vizuale și de mediu, pentru a obține o mai bună înțelegere reciprocă,

CONFIRMÂND faptul că dispozițiile prezentului acord care intră sub incidența părții III titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene prevăd obligații pentru Regatul Unit și pentru Irlanda ca două părți contractante distincte, și nu ca state membre ale Comunității, până când Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Algeriei că a devenit obligată ca parte a Comunității, în conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Același lucru se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei,

CONVINSE că prezentul acord oferă un cadru adecvat pentru dezvoltarea unui parteneriat bazat pe inițiativa privată și că va crea un climat favorabil pentru relațiile economice, comerciale și de investiții între părți, considerent care oferă un sprijin vital pentru restructurarea economică și modernizarea tehnologică,

CONVIN:

Articolul 1

(1)   Se instituie o asociere între Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și Algeria, pe de altă parte.

(2)   Prezentul acord are următoarele obiective:

să furnizeze un cadru adecvat dialogului politic între părți, care să permită dezvoltarea unor relații strânse și a cooperării în toate domeniile pe care părțile le consideră relevante pentru un astfel de dialog;

să promoveze comerțul și expansiunea unor relații economice și sociale armonioase între părți și să stabilească condițiile pentru o liberalizare progresivă a comerțului cu mărfuri, servicii și capitaluri;

să faciliteze schimburile comerciale umane, în special în contextul procedurilor administrative;

să încurajeze integrarea statelor din Magreb prin promovarea comerțului și a cooperării în cadrul grupului magrebin, precum și între acesta și Comunitate și statele sale membre;

să promoveze cooperarea economică, socială, culturală și financiară.

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

TITLUL I

DIALOGUL POLITIC

Articolul 3

(1)   Între părți se stabilește un dialog permanent în domeniul politic și al securității. Acest dialog permite crearea unor legături durabile de solidaritate între parteneri, care vor contribui la prosperitatea, stabilitatea și securitatea din regiunea mediteraneenă și vor instaura un climat de înțelegere și toleranță între culturi.

(2)   Dialogul și cooperarea politice sunt menite în special:

(a)

să faciliteze o apropiere între părți prin dezvoltarea unei înțelegeri reciproce mai bune și a unei coordonări regulate în probleme internaționale de interes comun;

(b)

să permită fiecărei părți să ia în considerare poziția și interesele celeilalte;

(c)

să contribuie la consolidarea securității și a stabilității în regiunea euromediteraneeană;

(d)

să contribuie la dezvoltarea de inițiative comune.

Articolul 4

Dialogul politic acoperă toate aspectele de interes comun pentru părți, în special condițiile necesare pentru a asigura pacea, securitatea și dezvoltarea regională prin sprijinirea cooperării.

Articolul 5

Dialogul politic se desfășoară la intervale periodice și ori de câte ori este necesar, în special în următoarele forme:

(a)

la nivel ministerial, în special în cadrul Consiliului de Asociere;

(b)

la nivelul înalților funcționari care reprezintă Algeria, pe de o parte, și președinției Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei, pe de altă parte;

(c)

prin utilizarea completă a tuturor căilor diplomatice care există între părți, inclusiv a informărilor periodice, a consultărilor cu ocazia reuniunilor internaționale și a contactelor dintre reprezentanții diplomatici ai țărilor terțe;

(d)

după caz, prin orice alte mijloace care pot contribui la consolidarea dialogului și la creșterea eficienței acestuia.

TITLUL II

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Articolul 6

Comunitatea și Algeria creează treptat o zonă de liber schimb pe o perioadă de tranziție de maxim 12 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu următoarele dispoziții și cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994 și ale altor acorduri multilaterale privind comerțul cu mărfuri, anexate la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), denumite în continuare „GATT”.

CAPITOLUL 1

Produse industriale

Articolul 7

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Algeria, prevăzute în capitolele 25-97 din Nomenclatura Combinată și din Tariful Vamal al Algeriei, cu excepția produselor menționate în anexa 1.

Articolul 8

Produsele originare din Algeria sunt importate în Comunitate cu exonerare de taxe vamale și de taxe cu efect echivalent.

Articolul 9

(1)   Taxe vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Algeria al produselor originare din Comunitate enumerate în anexa 2 se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Algeria al produselor originare din Comunitate enumerate în anexa 3 se elimină treptat, în conformitate cu următorul calendar:

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 80 % din taxa vamală de bază,

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 70 % din taxa vamală de bază,

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 60 % din taxa vamală de bază,

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 40 % din taxa vamală de bază,

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 20 % din taxa vamală de bază,

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase în vigoare se elimină.

(3)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Algeria al produselor originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexele 2 și 3, se elimină treptat, în conformitate cu următorul calendar:

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 90 % din taxa vamală de bază,

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 80 % din taxa vamală de bază,

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 70 % din taxa vamală de bază,

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 60 % din taxa vamală de bază,

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 50 % din taxa vamală de bază,

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 40 % din taxa vamală de bază,

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 30 % din taxa vamală de bază,

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 20 % din taxa vamală de bază,

la 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 10 % din taxa vamală de bază,

la 11 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă și fiecare prelevare se reduce la 5 % din taxa vamală de bază,

la 12 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase în vigoare se elimină.

(4)   În eventualitatea unor dificultăți grave legate de un anumit produs, calendarele stabilite în conformitate cu alineatele (2) și (3) pot fi revizuite de comun acord de către Comitetul de Asociere, înțelegându-se faptul că programul stabilit în calendarul pentru care s-a solicitat o revizuire nu poate fi prelungit pentru produsul în cauză mai mult decât perioada maximă de tranziție prevăzută la articolul 6. În cazul în care Comitetul de Asociere nu a luat o decizie în termen de 30 de zile de la cererea de revizuire a calendarului, Algeria poate suspenda provizoriu calendarul, pentru o perioadă de cel mult un an.

(5)   Pentru fiecare produs în cauză, taxa vamală de bază care trebuie redusă treptat în conformitate cu dispozițiile alineatelor (2) și (3) este reprezentată de ratele prevăzute la articolul 18.

Articolul 10

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 11

(1)   Algeria poate adopta măsuri excepționale cu durată limitată care să deroge de la dispozițiile articolului 9, sub forma unei creșteri sau a unei reintroduceri a taxelor vamale.

Respectivele măsuri se pot referi exclusiv la industrii noi sau la anumite sectoare în curs de restructurare sau care se confruntă cu dificultăți majore, în special în cazul în care respectivele dificultăți generează probleme sociale grave.

Taxele vamale la import aplicabile în Algeria produselor originare din Comunitate, introduse de măsurile menționate anterior, nu pot depăși 25 % din taxa vamală ad valoremși păstrează un element de preferință pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor produselor care fac obiectul unor astfel de măsuri nu poate depăși 15 % din importurile totale de produse industriale din Comunitate realizate în ultimul an pentru care sunt disponibile statistici.

Măsurile menționate se aplică pe o perioadă care de cel mult cinci ani, cu excepția cazului în care Comitetul de Asociere autorizează o durată mai mare. Măsurile încetează să se aplice cel târziu la expirarea perioadei maxime de tranziție prevăzute la articolul 6.

Nu se pot introduce astfel de măsuri pentru un produs în cazul în care au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor și restricțiilor cantitative sau a taxelor și măsurilor cu efect echivalent aplicabile respectivului produs.

Algeria informează Comitetul de Asociere cu privire la orice măsuri excepționale pe care intenționează să le adopte și, la cererea Comunității, se organizează consultări privind astfel de măsuri și sectoarele în care se aplică acestea, înainte de punerea lor în aplicare. La adoptarea unor astfel de măsuri, Algeria furnizează Comitetului de Asociere un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse în temeiul prezentului articol. Un astfel de calendar prevede eliminarea treptată a taxelor în cauză în tranșe anuale egale, începând cu sfârșitul celui de-al doilea an de la introducerea lor. Comitetul de Asociere poate stabili un calendar diferit de cel menționat.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) paragraful al patrulea, Comitetul de Asociere poate, în mod excepțional, pentru a ține seama de dificultățile implicate de înființarea unei noi industrii, să autorizeze Algeria să mențină măsurile deja adoptate în temeiul alineatului (1) pe o perioadă de maxim trei ani peste perioada de tranziție prevăzută la articolul 6.

CAPITOLUL 2

Produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate

Articolul 12

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Algeria, încadrate la capitolele 1-24 din Nomenclatura Combinată și din Tariful Vamal al Algeriei, precum și produselor enumerate în anexa 1.

Articolul 13

Comunitatea și Algeria stabilesc progresiv o mai mare liberalizare a comerțului reciproc cu produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate care sunt de interes pentru ambele părți.

Articolul 14

(1)   Produsele agricole originare din Algeria și enumerate în Protocolul nr. 1 sunt reglementate, la importul în Comunitate, de dispozițiile respectivului protocol.

(2)   Produsele agricole originare din Comunitate și enumerate în Protocolul nr. 2 sunt reglementate, la importul în Algeria, de dispozițiile respectivului protocol.

(3)   Produsele pescărești originare din Algeria și enumerate în Protocolul nr. 3 sunt reglementate, la importul în Comunitate, de dispozițiile respectivului protocol.

(4)   Produsele pescărești originare din Comunitate și enumerate în Protocolul nr. 4 sunt reglementate, la importul în Algeria, de dispozițiile respectivului protocol.

(5)   Comerțul cu produse agricole prelucrate care intră sub incidența prezentului capitol sunt reglementate de dispozițiile stabilite în Protocolul nr. 5.

Articolul 15

(1)   La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Algeria evaluează situația pentru a stabili măsurile de liberalizare care trebuie aplicate de Comunitate și de Algeria la șase ani după intrarea în vigoare a acordului, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 13.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) și ținând seama de tiparele aplicate în schimburile comerciale între părți cu produse agricole, produse pescărești și produse agricole prelucrate și, în special, de caracterul sensibil al acestui tip de produse, Comunitatea și Algeria analizează, în cadrul Consiliului de Asociere, produs cu produs și pe o bază reciprocă, posibilitățile de a-și acorda concesii suplimentare.

Articolul 16

(1)   În cazul în care se introduc norme speciale ca rezultat al aplicării politicilor lor agricole sau se modifică normele existente sau în cazul în care dispozițiile privind aplicarea politicilor lor agricole sunt modificate sau dezvoltate, Comunitatea și Algeria pot modifica dispozițiile prevăzute de prezentul acord în ceea ce privește produsele în cauză.

(2)   Partea care efectuează astfel de modificări informează Comitetul de Asociere cu privire la aceasta. La cererea celeilalte părți, Comitetul de Asociere se reunește pentru a ține seama în mod corespunzător de interesele celeilalte părți.

(3)   În cazul în care Comunitatea sau Algeria, la aplicarea alineatului (1), modifică dispozițiile prezentului acord referitoare la produsele agricole, fiecare parte acordă importurilor originare din cealaltă parte un avantaj comparabil cu cel prevăzut de prezentul acord.

(4)   Orice modificare a dispozițiilor prezentului acord face obiectul, la cererea celeilalte părți contractante, unor consultări în cadrul Consiliului de Asociere.

CAPITOLUL 3

Dispoziții comune

Articolul 17

(1)   Nu se introduc noi taxe vamale de import sau export sau taxe cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Algeria, iar cele deja aplicabile de la intrarea în vigoarea a prezentului acord nu se măresc.

(2)   Nu se introduc noi restricții cantitative la import sau la export sau măsuri cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Algeria.

(3)   Restricțiile cantitative la import sau la export și măsurile cu efect echivalent aplicabile schimburilor comerciale dintre Algeria și Comunitate se elimină de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(4)   Algeria elimină, până la 1 ianuarie 2006, taxa suplimentară provizorie aplicată produselor enumerate în anexa 4. Respectiva taxă se reduce liniar cu 12 procente pe an, începând cu 1 ianuarie 2002.

În cazul în care angajamentele Algeriei legate de aderarea sa la OMC prevăd o perioadă mai scurtă pentru eliminarea taxei suplimentare provizorii, se aplică respectiva perioadă mai scurtă.

Articolul 18

(1)   Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază care trebuie redusă în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatele (2) și (3) și ale articolului 14 reprezintă rata aplicată efectiv în relațiile cu Comunitatea la 1 ianuarie 2002.

(2)   În eventualitatea aderării Algeriei la OMC, ratele aplicabile la import între părți sunt echivalente cu taxele vamale consolidate prevăzute de OMC sau cu ratele inferioare aplicabile după aderare. În cazul în care, după aderarea la OMC, se aplică o reducere a tarifelor pe o bază erga omnes, se aplică rata redusă.

(3)   Dispozițiile alineatului (2) se aplică oricărei reduceri tarifare aplicate erga omnesși introduse după data la care se încheie negocierea.

(4)   Părțile își comunică între ele ratele de bază pe care le aplică la 1 ianuarie 2002.

Articolul 19

La importul în Comunitate, produsele originare din Algeria nu se bucură de un tratament mai favorabil decât cel aplicat de statele membre între ele.

Dispozițiile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare (JO L 171, 29.6.1991, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1105/2001 (JO L 151, 7.6.2001, p. 1).

Articolul 20

(1)   Părțile se abțin să adopte măsuri sau practici interne de natură fiscală care să determine direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare din cealaltă parte.

(2)   Produsele exportate spre teritoriul uneia din părți nu pot beneficia de rambursarea impozitelor interne indirecte mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte care le-au fost aplicate în mod direct sau indirect.

Articolul 21

(1)   Prezentul acord nu interzice menținerea sau stabilirea unor uniuni vamale, unor zone de liber schimb sau a unor regimuri de trafic frontalier, în măsura în care acestea nu duc la modificarea regimului comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   Părțile se consultă în cadrul Comitetului de Asociere în ceea ce privește acordurile de stabilire a unor uniuni vamale sau zone de liber schimb și, după caz, în ceea ce privește alte probleme importante ce țin de politicile lor comerciale față de țările terțe. Astfel de consultări au loc în special în eventualitatea aderării unei țări terțe la Comunitate, pentru a garanta că se ține seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Algeriei, menționate în prezentul acord.

Articolul 22

În cazul în care una dintre părți constată practici de dumping în relațiile sale comerciale cu cealaltă parte în sensul articolului VI din GATT 1994, aceasta poate lua măsurile adecvate împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind aplicarea articolului VI din GATT 1994, cu legislația internă aferentă și cu procedurile prevăzute la articolul 26.

Articolul 23

Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii se aplică în relațiile dintre părți.

În cazul în care una dintre părți constată utilizarea de subvenții în comerțul său cu cealaltă parte în sensul articolelor VI și XVI din GATT 1994, aceasta poate lua măsurile adecvate împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu propria legislație internă în domeniu.

Articolul 24

(1)   Cu excepția dispozițiilor contrare ale prezentului articol, între părți se aplică dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și ale Acordului OMC privind salvgardările.

(2)   Fiecare parte informează de îndată Comitetul de Asociere în legătură cu orice măsură pe care o adoptă sau pe care intenționează s-o adopte în ceea ce privește aplicarea măsurilor de salvgardare. Fiecare parte transmite Comitetului de Asociere, imediat sau cu cel puțin o săptămână în avans, o comunicare scrisă ad hoc cu toate informațiile relevante pentru:

deschiderea unei anchete de salvgardare,

rezultatul anchetei.

Informațiile furnizate includ în special explicații privind procedura pe baza căreia se efectuează ancheta și detalii privind calendarul de audieri, precum și alte ocazii adecvate în care părțile implicate își pot prezenta opiniile.

De asemenea, fiecare parte transmite în avans Comitetului de Asociere o notificare scrisă care conține toate informațiile relevante cu privire la decizia de a aplica măsuri provizorii de salvgardare; respectiva notificare trebuie să fie primită cu cel puțin o săptămână înainte de aplicarea măsurilor.

(3)   La primirea notificării privind rezultatele finale ale anchetei și înainte de a aplica măsurile de salvgardare în conformitate cu articolul XIX din GATT 1994 și cu Acordul OMC privind garanțiile, partea care intenționează să aplice astfel de măsuri sesizează Comitetul de Asociere în vederea unei examinări complete a situației, pentru a se putea găsi o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

(4)   Pentru a găsi o astfel de soluție, părțile organizează de îndată consultări în cadrul Comitetului de Asociere. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord în termen de 30 de zile de la inițierea respectivelor consultări privind găsirea unei soluții pentru evitarea aplicării măsurilor de salvgardare, partea care intenționează să aplice măsurile de salvgardare poate pune în aplicare dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și ale Acordului OMC privind garanțiile.

(5)   La selectarea măsurilor de salvgardare în temeiul prezentului articol, părțile acordă prioritate acelor măsuri care perturbează cel mai puțin realizarea obiectivelor prezentului acord. Astfel de măsuri nu depășesc ceea ce este necesar pentru a remedia dificultățile care apar și mențin nivelul sau marja de preferință acordată în temeiul prezentului acord.

(6)   Partea care intenționează să aplice măsuri de salvgardare în temeiul prezentului articol oferă celeilalte părți o compensație sub forma unei liberalizări a comerțului în ceea ce privește importurile provenite de la aceasta din urmă; respectiva compensație va fi, în esență, echivalentă cu efectele negative asupra comerțului pe care le au măsurile adoptate de cealaltă parte începând cu data aplicării lor. Oferta este făcută înainte de adoptarea măsurilor de salvgardare și odată cu notificarea acestora și cu sesizarea Comitetului de Asociere, în conformitate cu alineatul (3). În cazul în care partea al cărui produs este obiectul preconizat al măsurii de salvgardare consideră că oferta de compensație nu este satisfăcătoare, cele două părți pot conveni asupra unor alte forme de compensație comercială în cadrul consultărilor menționate la alineatul (3).

(7)   În cazul în care părțile nu reușesc să se pună de acord în ceea ce privește problema compensației în termen de 30 de zile de la inițierea consultărilor menționate anterior, partea al cărei produs face obiectul măsurilor de salvgardare poate adopta măsuri tarifare compensatorii având un efect comercial echivalent, în esență, cu măsura de salvgardare adoptată în temeiul prezentului articol.

Articolul 25

În cazul în care respectarea dispozițiilor articolului 17 alineatul (3) determină:

(i)

reexportarea spre o țară terță a unui produs care, în partea exportatoare, face obiectul unor restricții cantitative sau al unor taxe vamale de export sau al unor măsuri sau taxe cu efect echivalent

sau

(ii)

o situație sau un risc de penurie gravă de produse esențiale pentru partea exportatoare

și în cazul în care situațiile menționate anterior generează sau ar putea genera anumite dificultăți majore pentru partea exportatoare, respectiva parte poate adopta măsurile adecvate în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26. Măsurile nu trebuie să fie discriminatorii și trebuie eliminate din momentul în care condițiile existente nu mai justifică menținerea lor.

Articolul 26

(1)   În situația în care Comunitatea sau Algeria supune importurile de produse care ar putea da naștere unor dificultăți menționate la articolul 24 unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informații privind tendințele fluxului comercial, partea în cauză informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

În cazurile specificate la articolele 22 și 25, înainte de a adopta măsurile prevăzute la respectivele articole sau, în cazurile în care se aplică alineatul (2) litera (c) din prezentul articol, Comunitatea sau Algeria, după caz, furnizează, cât mai repede, Comitetului de Asociere toate informațiile relevante, astfel încât să se găsească o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

La selectarea măsurilor se acordă prioritate acelora care perturbează cel mai puțin funcționarea prezentului acord.

(2)   În scopul aplicării alineatului (1) paragraful al doilea, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în ceea ce privește articolul 22, partea exportatoare este informată cu privire la practica de dumping de îndată ce autoritățile părții importatoare au inițiat ancheta. În cazul în care nu s-a pus capăt practicii de dumping în sensul articolului VI din GATT 1994 sau nu s-a găsit o altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la notificarea practicii, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate;

(b)

în ceea ce privește articolul 25, dificultățile care apar din situațiile prevăzute la respectivul articol sunt notificate spre examinare Comitetului de Asociere.

Comitetul de Asociere poate adopta orice decizie necesară pentru a pune capăt dificultăților. În cazul în care acesta nu adoptă o astfel de decizie în termen de 30 de zile de la data la care a fost sesizat, partea exportatoare poate aplica măsurile adecvate la exportarea produsului în cauză;

(c)

în cazul în care anumite circumstanțe excepționale care necesită acțiune imediată fac imposibilă orice informare sau, după caz, examinare prealabilă, Comunitatea sau Algeria, în funcție de care dintre ele este partea în cauză, poate, în situațiile menționate la articolele 22 și 25, să aplice imediat măsurile de precauție strict necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 27

Nicio dispoziția a prezentului acord nu împiedică aplicarea unor interdicții sau restricții de import, export sau tranzit de mărfuri, justificate de rațiuni de moralitate publică, ordine sau securitate publică, protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, protecție a bogățiilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau protecție a proprietății intelectuale, industriale sau comerciale, și nici aplicarea reglementărilor privind aurul și argintul. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu pot constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în relațiile comerciale dintre părți.

Articolul 28

Conceptul de „produse originare” în sensul aplicării dispozițiilor prezentului titlu și metodele de cooperare administrativă asociate acestora sunt stabilite de Protocolul nr. 6.

Articolul 29

Nomenclatura Combinată a mărfurilor se aplică clasificării mărfurilor care urmează să fie importate în Comunitate. Tariful Vamal al Algeriei se aplică clasificării mărfurilor la importul în Algeria.

TITLUL III

COMERȚUL CU SERVICII

Articolul 30

Angajamente reciproce

(1)   Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia extind la Algeria tratamentul pe care sunt obligate să îl acorde în temeiul articolului II.1 din Acordul General privind Comerțul cu Servicii, denumit în continuare „GATS”.

(2)   Comunitatea Europeană și statele sale membre acordă prestatorilor de servicii algerieni un tratament la fel de favorabil ca și cel acordat prestatorilor de servicii similare în conformitate cu lista de angajamente specifice asumate de Comunitatea Europeană și de statele sale membre, anexată la GATS.

(3)   Respectivul tratament nu se aplică avantajelor acordate de fiecare parte în temeiul unui acord de tipul definit la articolul V din GATS, nici măsurilor adoptate pe baza unui astfel de acord sau altor avantaje acordate în conformitate cu lista exonerărilor în temeiul clauzei națiunii celei mai favorizate, listă anexată la GATS de Comunitatea Europeană și de statele sale membre.

(4)   Algeria acordă prestatorilor de servicii din Comunitatea Europeană și statelor membre ale acesteia un tratament la fel de favorabil ca și cel menționat la articolele 31-33.

Articolul 31

Prestarea transfrontalieră de servicii

În ceea ce privește prestarea de servicii de către prestatorii de servicii din Comunitate pe teritoriul Algeriei, altfel decât prin prezența comercială sau prin prezența unor persoane fizice, după cum se specifică la articolele 32 și 33, Algeria acordă prestatorilor de servicii din Comunitate un tratament la fel de favorabil ca și cel acordat societăților din orice țară terță.

Articolul 32

Prezența comercială

(1)

(a)

Algeria acordă, la stabilirea pe teritoriul său a societăților comerciale comunitare, un tratament la fel de favorabil ca și cel acordat societăților din orice țară terță;

(b)

Algeria acordă filialelor și sucursalelor societăților comerciale comunitare, stabilite pe teritoriul său în conformita te cu legislația sa, în ceea ce privește funcționarea, un tratament la fel de favorabil ca și cel acordat propriilor sale societăți sau sucursale sau filialelor sau sucursalelor din Algeria ale societăților comerciale ale oricărei țări terțe, reținându-se tratamentul cel mai favorabil.

(2)   Tratamentul prevăzut la alineatul (1) literele (a) și (b) se acordă societăților comerciale, filialelor și sucursalelor stabilite în Algeria la data intrării în vigoare a prezentului acord și societăților comerciale, filialelor și sucursalelor stabilite aici ulterior.

Articolul 33

Prezența temporară a persoanelor fizice

(1)   O societate comunitară sau o societate algeriană stabilită pe teritoriul Algeriei sau, respectiv, pe teritoriul Comunității, are dreptul de a angaja sau de a dispune angajarea temporară de către una dintre filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul Algeriei sau al Comunității, a resortisanților statelor membre ale Comunității și respectiv ai Algeriei, cu condiția ca persoanele în cauză să facă parte din personalul de bază descris la alineatul (2) și să nu fie angajate exclusiv de societățile respective, de filialele și de sucursalele acestora. Permisele de ședere și de muncă emise pentru persoanele în cauză sunt valabile strict pentru perioada de angajare.

(2)   Personalul de bază al societăților menționate anterior, denumite în continuare „organizații”, este constituit din „persoane transferate în cadrul întreprinderii”, astfel cum au fost definite la litera (c) și care aparțin categoriilor descrise în continuare, cu condiția ca organizația să aibă personalitate juridică și ca persoanele respective să fie angajate de organizația în cauză sau să fi fost parteneri ai acesteia (alții decât acționari majoritari) timp de cel puțin un an înaintea transferului respectiv:

(a)

cadre superioare ale unei organizații, a căror funcție principală constă în administrarea organizației, aflate sub controlul sau conducerea generală a consiliului de administrație sau a acționarilor sau funcții echivalente, printre care:

conducerea unității, a unui serviciu sau a unui departament al unității,

supravegherea și controlarea muncii celorlalți membri ai personalului care exercită funcții tehnice sau administrative,

autoritatea de a angaja sau a concedia, de a recomanda angajarea sau concedierea unor membri ai personalului, sau de a lua măsuri în legătură cu aceștia;

(b)

persoane angajate de organizație, care posedă competențe excepționale, esențiale pentru funcționarea unității, pentru echipamentele de cercetare, tehnologiile sau administrarea unității. Evaluarea acestor competențe poate reflecta, pe lângă cunoștințele specifice organizației, un nivel înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, precum și apartenența la profesii acreditate;

(c)

o „persoană transferată în cadrul întreprinderii” este definită ca o persoană fizică ce lucrează pentru o organizație de pe teritoriul unei părți și care este transferată temporar în vederea exercitării de activități economice pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul uneia dintre părți, iar transferul trebuie să aibă drept destinație o unitate a organizației respective (filială, sucursală) care desfășoară efectiv activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

(3)   Intrarea și prezența temporară a resortisanților Comunității și ai Algeriei pe teritoriul Algeriei și respectiv al Comunității, sunt autorizate cu condiția ca reprezentanții în cauză ai societăților să aibă funcții superioare în cadrul societăților respective, astfel cum au fost acestea definite la alineatul (2) litera (a), și să fie însărcinați să înființeze o societate algeriană sau comunitară, într-un stat membru al Comunității și respectiv în Algeria, cu condiția ca:

reprezentanții în cauză să nu efectueze ei înșiși vânzări directe sau prestări de servicii și

societatea să nu aibă alți reprezentanți, birouri, sucursale sau filiale în statul membru în cauză sau în Algeria.

Articolul 34

Transporturi

(1)   Dispozițiile articolelor 30-33 nu se aplică transporturilor aeriene, fluviale sau terestre sau cabotajului național, care sunt reglementate de dispozițiile alineatelor (2)-(6) din prezentul articol.

(2)   În ceea ce privește activitățile întreprinse de agențiile de transport maritim pentru prestarea de servicii de transport maritim internațional, inclusiv transportul combinat care implică o componentă maritimă, fiecare parte permite societăților celeilalte părți prezența comercială pe teritoriul său sub forma filialelor sau a sucursalelor, în condiții de stabilire și de funcționare la fel de favorabile ca și cele acordate propriilor sale societăți sau filialelor sau sucursalelor dintr-o țară terță, reținându-se cele mai bune condiții. Astfel de activități includ, dar nu se limitează la, următoarele:

(a)

comercializarea și vânzarea de transporturi maritime și servicii asociate prin contact direct cu clienții, de la stabilirea prețurilor la facturare, fie că aceste servicii sunt operate sau oferite de prestatorul de servicii însuși sau de prestatorii de servicii cu care vânzătorul de servicii a stabilit acorduri comerciale permanente;

(b)

achiziționarea și utilizarea, în numele lor sau în numele clientului lor (și revânzarea către clienții lor) a oricăror servicii de transport și servicii asociate, inclusiv servicii de transport de orice tip, în special fluvial, rutier și feroviar, necesare pentru furnizarea unui serviciu integrat;

(c)

pregătirea documentelor de transport, a documentelor vamale sau a altor documente legate de originea și natura mărfurilor transportate;

(d)

furnizarea de informații comerciale prin orice mijloc, inclusiv sisteme computerizate de informații și schimb electronic de date (sub rezerva restricțiilor nediscriminatorii în domeniul telecomunicațiilor);

(e)

încheierea de acorduri comerciale, inclusiv participarea la capitalul societății și numirea personalului recrutat la nivel local (sau, în cazul personalului străin, sub rezerva dispozițiilor relevante ale prezentului acord), cu orice agenție maritimă stabilită la nivel local;

(f)

reprezentarea societăților, organizarea escalelor sau preluarea încărcăturilor, după necesități.

(3)   În ceea ce privește transportul maritim, părțile se obligă să aplice în mod eficient principiul accesului nerestricționat la piața și la traficul internațional, pe o bază comercială.

Cu toate acestea, legislația fiecărei părți se aplică dreptului preferențial al pavilionului național în ceea ce privește activitățile de cabotaj național și serviciile de salvare, remorcare și pilotare.

Prezentele dispoziții nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferințele maritime, aplicabile pentru fiecare parte la prezentul acord. Societățile care nu sunt părți la conferințele maritime sunt libere să intre în concurență cu o conferință maritimă cu condiția să adere la principiul concurenței loiale, pe o bază comercială.

Părțile își afirmă angajamentul față de realizarea unui mediu concurențial liber, care constituie o caracteristică esențială a comerțului cu mărfuri solide sau lichide în vrac.

(4)   La aplicarea principiilor alineatului (3) anterior, părțile:

(a)

nu introduc dispoziții cu privire la împărțirea încărcăturii în viitoarele acorduri bilaterale cu țările terțe în ceea ce privește comerțul maritim cu mărfuri solide sau lichide în vrac și traficul de linie. Totuși, acest lucru nu exclude posibilitatea încheierii unor asfel de acorduri privind traficul regulat, în circumstanțele excepționale în care societățile de transport maritim ale uneia dintre părțile la prezentul acord nu ar avea altfel posibilitatea efectivă de a participa la schimburile comerciale cu țara terță în cauză;

(b)

elimină, la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale și toate obstacolele administrative, tehnice și de alt tip care ar constitui o restricție mascată sau ar avea efecte discriminatorii asupra prestării libere de servicii de transport maritim internațional.

(5)   Fiecare parte acordă, inter alia, navelor utilizate pentru transportarea mărfurilor, a pasagerilor sau pentru ambele, care navighează sub pavilionul celeilalte părți sau care sunt exploatate de resortisanți sau de societăți ale acesteia, un tratament la fel de favorabil ca și cel acordat propriilor nave în ceea ce privește accesul la porturi, utilizarea infrastructurii portuare și a serviciilor maritime auxiliare oferite de respectivele porturi, precum și în ceea ce privește redevențele și taxele, facilitățile vamale, atribuirea posturilor de acostare și facilitățile de încărcare și descărcare.

(6)   În vederea dezvoltării coordonate a transporturilor între părți, adaptată la nevoile lor comerciale, condițiile care reglementează accesul reciproc la piață și prestarea de servicii de transport aerian, rutier, feroviar și fluvial pot face, după caz, obiectul unor acorduri speciale, negociate între părți după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 35

Reglementări interne

(1)   Dispozițiile titlului III nu aduc atingere aplicării de către fiecare parte a oricăror măsuri necesare pentru a preveni eludarea măsurilor privind accesul unei țări terțe la piața sa în temeiul dispozițiilor prezentului acord.

(2)   Dispozițiile prezentului titlu se aplică sub rezerva limitărilor justificate din motive de politică, securitate sau sănătate publică. Nu se aplică activităților care sunt legate, chiar și ocazional, pe teritoriul fiecărei părți, de exercitarea autorității oficiale.

(3)   Dispozițiile prezentului titlu nu împiedică aplicarea de către o parte a unor norme speciale privind stabilirea și funcționarea, pe teritoriul său, a sucursalelor unor societăți ale celeilalte părți, care nu sunt înființate pe teritoriul primei părți, normele fiind justificate de diferențele juridice sau tehnice dintre asfel de sucursale, comparativ cu societățile înființate pe teritoriul său, sau, în ceea ce privește serviciile financiare, justificate de motive prudențiale. Diferența de tratament nu depășește ceea ce este strict necesar, ținându-se cont de diferențele juridice sau tehnice menționate sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din motive prudențiale.

(4)   Fără a aduce atingere altor dispoziții prezentului acord, o parte nu este împiedicată să adopte măsuri din motive prudențiale, inclusiv pentru protejarea investitorilor, a depunătorilor, a asiguraților sau a persoanelor cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un prestator de servicii financiare sau pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar. În cazul în care astfel de măsuri nu respectă dispozițiile acordului, acestea nu trebuie utilizate ca mijloace de evitare a obligațiilor unei părți în temeiul acordului.

(5)   Nici o dispoziție a prezentului acord nu trebuie interpretată ca impunând unei părți să divulge informații legate de afacerile și conturile clienților individuali sau informații confidențiale aflate în posesia entităților publice.

(6)   În scopul circulației persoanelor fizice care prestează un serviciu, nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică părțile să aplice legislația și normele de drept intern privind intrarea, șederea, munca și condițiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, cu condiția ca, procedând astfel, să nu le aplice într-un mod care să anuleze sau să reducă beneficiile care revin oricăreia dintre părți în temeiul dispozițiilor speciale ale acordului. Dispoziția menționată anterior nu aduce atingere aplicării alineatului (2).

Articolul 36

Definiții

În sensul prezentului acord, se definesc următorii termeni:

(a)

„furnizor de servicii” desemnează orice persoană fizică sau juridică ce furnizează un serviciu de pe teritoriul unei părți către teritoriul celeilalte părți, pe teritoriul uneia dintre părți către consumatorul de servicii al celeilalte părți, prin prezența comercială (stabilirea) pe teritoriul celeilalte părți și prin prezența unei persoane fizice a unei părți pe teritoriul celeilalte părți;

(b)

„societate comunitară” sau „societate algeriană” desemnează o societate înființată în conformitate cu legislația unui stat membru, respectiv în conformitate cu legislația Algeriei și care are sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Comunitate sau, respectiv, pe teritoriul Algeriei.

Cu toate acestea, dacă societatea , înființată în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Algeriei, are numai sediul social pe teritoriul Comunității sau pe teritoriul Algeriei, aceasta este considerată o societate comunitară sau o societate algeriană numai în cazul în care activitatea sa are o legătură reală și continuă cu economia unuia dintre statele membre ale Comunității sau, respectiv, a Algeriei;

(c)

„filială” a unei societăți desemnează o societate controlată de societatea-mamă;

(d)

„sucursală” a unei societăți desemnează un sediu secundar care nu are personalitate juridică cu o permanență aparentă, precum extinderea unei societăți-mamă, cu o conducere proprie și care este echipată material astfel încât să poată face afaceri cu terțe părți în așa fel încât acestea din urmă, deși sunt la curent cu faptul că se poate face apel, dacă este necesar, la legătura juridică dintre sucursală și societatea-mamă cu sediul în străinătate, nu sunt obligate să încheie afaceri direct cu societatea-mamă, ci pot efectua tranzacții comerciale în sediul secundar care constituie extinderea;

(e)

„stabilire” desemnează dreptul societăților comunitare sau algeriene astfel cum sunt menționate la litera (b) de a desfășura activități economice prin înființarea de filiale și de sucursale în Algeria, respectiv în Comunitate;

(f)

„operare” desemnează desfășurarea unor activități economice;

(g)

„activități economice” desemnează activitățile cu caracter industrial, comercial și profesional;

(h)

„resortisant al unui stat membru sau al Algeriei” desemnează o persoană fizică având cetățenia unuia dintre statele membre sau a Algeriei.

În ceea ce privește transportul maritim internațional, inclusiv transportul combinat care cuprinde și o componentă maritimă, resortisanții statelor membre sau ai Algeriei, stabiliți în afara Comunității sau, respectiv, în afara Algeriei, precum și companiile de navigație stabilite în afara Comunității sau în afara Algeriei și controlate de resortisanții unui stat membru sau ai Algeriei beneficiază, de asemenea, de dispozițiile prezentului titlu, în cazul în care navele lor sunt înregistrate în statul membru respectiv sau în Algeria, în conformitate cu legislația internă relevantă.

Articolul 37

Dispoziții generale

(1)   Părțile nu adoptă nici o măsură și nu inițiază nici o acțiune care ar putea face condițiile de stabilire și de funcționare a societăților lor mai restrictive decât erau în ziua precedentă datei semnării prezentului acord.

(2)   Părțile acceptă să aibă în vedere dezvoltarea prezentului titlu, în vederea încheierii unui „acord de integrare economică”, astfel cum este definit la articolul V din GATS. Când face astfel de recomandări, Consiliul de Asociere ține seama de experiența dobândită prin aplicarea tratamentului națiunii celei mai favorizate și de obligațiile fiecărei părți în temeiul GATS, în special articolul V.

De asemenea, atunci când face astfel de examinări, Consiliul de Asociere ține seama de progresul obținut în apropierea legislativă dintre părți în ceea ce privește activitățile relevante. Acest obiectiv face obiectul unei prime examinări de către Consiliul de Asociere cel târziu după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

TITLUL IV

PLĂȚI, CAPITALURI, CONCURENȚĂ ȘI ALTE DISPOZIȚII ECONOMICE

CAPITOLUL 1

Plăți curente și circulația capitalurilor

Articolul 38

Sub rezerva dispozițiilor articolului 40, părțile se angajează să autorizeze efectuarea tuturor plăților și transferurilor curente dintre ele într-o monedă liber convertibilă.

Articolul 39

(1)   Comunitatea și Algeria asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor legate de investițiile directe în Algeria, efectuate în societăți înființate în conformitate cu legislația actuală, precum și lichidarea sau repatrierea acestor investiții și a oricărui beneficiu care rezultă din ele.

(2)   Părțile se consultă și colaborează în scopul stabilirii condițiilor necesare pentru a facilita și a liberaliza complet circulația capitalurilor între Comunitate și Algeria.

Articolul 40

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Algeria se confruntă cu dificultăți grave în privința balanței de plăți sau cu un risc de apariție a unor astfel de dificultăți, Comunitatea sau Algeria, după caz, pot, în conformitate cu condițiile stabilite în temeiul Acordului General pentru Tarife și Comerț și în temeiul articolelor VIII și XIV din Acordul privind Fondul Monetar Internațional, să adopte restricții la tranzacțiile curente, care să fie limitate în timp și să nu depășească ceea ce este strict necesar pentru a remedia situația balanței de plăți. Comunitatea sau Algeria, după caz, informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta și îi prezintă, cât de repede posibil, un calendar de eliminare a măsurilor în cauză.

CAPITOLUL 2

Concurență și alte aspecte economice

Articolul 41

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta comerțul între Comunitate și Algeria:

(a)

toate acordurile între întreprinderi, toate deciziile de asociere a unor întreprinderi și toate practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței;

(b)

exploatarea abuzivă de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante asupra:

întregului teritoriu al Comunității sau asupra unei părți importante a acestuia;

întregului teritoriu al Algeriei sau asupra unei părți importante a acestuia.

(2)   Părțile asigură cooperarea administrativă în privința aplicării legislațiilor lor în domeniul concurenței și al schimbului de informații, ținând seama de limitările impuse de cerințele legate de secretul profesional și de afaceri, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa 5 la prezentul acord.

(3)   În cazul în care Comunitatea sau Algeria consideră că o anumită practică este incompatibilă cu condițiile alineatului (1), iar o astfel de practică aduce sau riscă să aducă prejudicii grave intereselor celeilalte părți, partea în cauză poate să adopte măsurile adecvate după o consultare cu Comitetul de Asociere sau după 30 de zile lucrătoare de la solicitarea consultării.

Articolul 42

Statele membre și Algeria reduc treptat, fără a aduce atingere angajamentelor lor în temeiul GATT, toate monopolurile de stat cu caracter comercial, astfel încât să poată garanta că, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu mai există discriminări în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre și cei ai Algeriei. Comitetul de Asociere este informat cu privire la măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a obiectivului respectiv.

Articolul 43

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de Asociere se asigură, din al cincilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord, că nu se adoptă și nu se menține nici o măsură care să denatureze comerțul între Comunitate și Algeria într-un mod care contravine intereselor părților. Prezenta dispoziție nu ar trebui să împiedice îndeplinirea în drept sau în fapt a sarcinilor specifice atribuite întreprinderilor.

Articolul 44

(1)   Părțile asigură o protecție adecvată și eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, în conformitate cu cele mai ridicate standarde internaționale, inclusiv mijloacele efective de aplicare a acestor drepturi.

(2)   Părțile evaluează periodic punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei 6. În cazul în care apar dificultăți care afectează comerțul în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, industrială și comercială, fiecare parte poate solicita consultări urgente pentru a identifica soluții satisfăcătoare pentru ambele părți.

Articolul 45

Părțile se obligă să adopte măsurile adecvate pentru a asigura protecția datelor personale astfel încât să elimine barierele din calea liberei circulații între părți a acestui tip de date.

Articolul 46

(1)   Părțile își stabilesc drept obiectiv o liberalizare reciprocă și treptată a contractelor de achiziții publice.

(2)   Consiliul de Asociere adoptă pașii necesari pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (1).

TITLUL V

COOPERARE ECONOMICĂ

Articolul 47

Obiective

(1)   Părțile se obligă să dezvolte cooperarea economică în interesul lor reciproc și în spiritul parteneriatului care stă la baza prezentului acord.

(2)   Obiectivul de cooperare economică constă în susținerea eforturilor Algeriei de a obține o dezvoltare economică și socială durabilă.

(3)   O astfel de cooperare economică este în conformitate cu obiectivele stabilite în Declarația de la Barcelona.

Articolul 48

Domeniul de aplicare

(1)   Cooperarea este orientată în primul rând spre ariile de activitate afectate de consecințele constrângerilor și dificultăților interne sau de procesul global de liberalizare a economiei algeriene, în special de liberalizarea comerțului între Algeria și Comunitate.

(2)   În mod similar, cooperarea se concentrează pe domenii care ar putea facilita apropierea economiilor Comunității și Algeriei, în special pe cele care vor genera creștere și dezvoltare, contribuind la dezvoltarea fluxurilor comerciale între Algeria și Comunitate, în special prin încurajarea diversificării exporturilor algeriene.

(3)   Cooperarea contribuie la integrarea economică în grupul de state din Magreb, folosind orice măsuri care ar putea dezvolta astfel de relații în regiune.

(4)   Conservarea mediului și a echilibrului ecologic constituie o componentă centrală a diverselor domenii de cooperare economică.

(5)   Părțile pot stabili prin acord alte domenii de cooperare economică.

Articolul 49

Metode

Cooperarea economică este pusă în aplicare în special prin:

(a)

desfășurarea permanentă a unui dialog economic între părți, care să acopere toate domeniile de politică macro-economică;

(b)

comunicare și schimb de informații;

(c)

transfer de recomandări, expertiză și instruire;

(d)

punerea în aplicare de acțiuni comune;

(e)

asistență tehnică, administrativă și de reglementare;

(f)

măsuri care să sprijine parteneriate și investițiile directe ale agenților economici, în special ale agenților privați, precum și programele de privatizare.

Articolul 50

Cooperare regională

Pentru a maximiza impactul prezentului acord în ceea ce privește dezvoltarea parteneriatului euromediteraneean și în cadrul țărilor magrebine, părțile promovează toate activitățile care au un impact regional sau care implică țările terțe, în special:

(a)

integrarea economică;

(b)

dezvoltarea infrastructurii economice;

(c)

problemele de mediu;

(d)

cercetarea științifică și tehnologică;

(e)

educația, învățământul și formarea profesională;

(f)

problemele culturale;

(g)

problemele vamale;

(h)

instituțiile regionale și stabilirea de programe și politici comune sau armonizate.

Articolul 51

Cooperare științifică, tehnică și tehnologică

Cooperarea este menită:

(a)

să încurajeze crearea de legături permanente între comunitățile științifice ale părților, în special prin:

accesul Algeriei la programele de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Comunității, în conformitate cu dispozițiile Comunității privind participarea țărilor terțe la respectivele programe;

participarea Algeriei la rețelele de cooperare descentralizată;

promovarea sinergiei între formarea profesională și cercetare;

(b)

să consolideze capacitatea de cercetare a Algeriei;

(c)

să stimuleze inovația tehnologică, transferul de tehnologii noi și de know-how, punerea în aplicare a proiectelor de cercetare tehnologică și de dezvoltare și optimizarea rezultatelor cercetării științifice și tehnice;

(d)

să încurajeze toate activitățile care urmăresc să stabilească o sinergie la nivel regional.

Articolul 52

Mediu

(1)   Părțile încurajează cooperarea în ceea ce privește prevenirea deteriorării mediului, controlarea poluării și asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale, pentru a asigura dezvoltarea durabilă și pentru a garanta calitatea mediului și protecția sănătății publice.

(2)   Cooperarea se concentrează în special pe următoarele aspecte:

aspecte legate de deșertificare,

gestionarea rațională a resurselor de apă,

salinizare,

impactul agriculturii asupra calității solului și apei,

utilizarea adecvată a energiei și a transportului,

impactul dezvoltării industriale asupra mediului, în special siguranța instalațiilor industriale,

gestionarea deșeurilor, în special a celor toxice,

gestionarea integrată a domeniilor sensibile,

controlul și prevenirea poluării urbane, industriale și maritime,

utilizarea unor instrumente avansate de gestionare și de monitorizare a mediului, în special sisteme statistice și de informare privind mediul,

asistență tehnică, în special pentru conservarea biodiversității.

Articolul 53

Cooperare industrială

Cooperarea se realizează prin:

(a)

măsuri de încurajare sau de susținere destinate să promoveze investițiile directe și parteneriatele comerciale industriale în Algeria;

(b)

încurajarea cooperării directe între agenții economici ai părților, inclusiv cooperarea în contextul accesului Algeriei la rețelele de afaceri ale Comunității și la rețelele de cooperare descentralizată;

(c)

susținerea efortului de modernizare și restructurare a sectorului industrial algerian public și privat (inclusiv industria agroalimentară);

(d)

promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

(e)

construirea unui mediu care să încurajeze inițiativa privată, cu scopul de a stimula și de a diversifica producția destinată piețelor naționale și de export;

(f)

utilizarea optimă a resurselor umane ale Algeriei, precum și a potențialului său industrial, printr-o aplicare mai bună a politicilor în domeniul inovației, al cercetării și al dezvoltării tehnologice;

(g)

susținerea restructurării industriei și a programului de modernizare industrială, în scopul creării unei zone de liber schimb, astfel încât produsele să devină mai competitive;

(h)

contribuția la dezvoltarea exporturilor provenite de la producătorii algerieni.

Articolul 54

Promovarea și protejarea investițiilor

Cooperarea între părți urmărește crearea unui mediu propice fluxurilor de investiții, în special prin următoarele mijloace:

(a)

instituirea unor proceduri armonizate și simplificate, a unor mecanisme de co-investiții (în special pentru a lega întreprinderile mici și mijlocii) și a unor metode de identificare și de furnizare de informații privind oportunitățile de investiție;

(b)

crearea unui mediu juridic care să promoveze investițiile între cele două părți, eventual, după caz, prin încheierea, între statele membre și Algeria, a unor acorduri de protejare a investițiilor și a unor acorduri de prevenire a dublei impozitări;

(c)

acordarea de asistență tehnică programelor de promovare și de garantare a investițiilor naționale și străine.

Articolul 55

Standardizare și evaluarea conformității

Cooperarea urmărește să reducă divergențele din domeniul standardizării și al certificării.

Cooperarea se realizează în special prin:

încurajarea utilizării de standarde europene și a proceduri și tehnicilor de evaluare a conformității;

modernizarea organismelor algeriene de evaluare a conformității și a organismelor de metrologie și promovarea instituirii condițiilor necesare pentru eventuala negociere a acordurilor de recunoaștere reciprocă în respectivele domenii;

cooperarea în domeniul gestionării calității;

acordarea de asistență instituțiilor algeriene responsabile pentru proprietatea intelectuală, industrială și comercială și pentru standardizare și calitate.

Articolul 56

Apropiere legislativă

Cooperarea urmărește să ajute Algeria să își apropie legislația de cea a Comunității în domeniile reglementate de prezentul acord.

Articolul 57

Serviciile financiare

Cooperarea urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor financiare.

Aceasta presupune, în special:

schimbul de informații privind normele și practicile financiare și programele de pregătire profesională, în special în scopul creării de întreprinderi mici și mijlocii;

sprijinirea reformei sistemelor bancar și financiar ale Algeriei, inclusiv dezvoltarea pieței bursiere.

Articolul 58

Agricultură și pescuit

Cooperarea urmărește modernizarea și restructurarea, după este cazul, a sectoarelor agriculturii, silviculturii și pescuitului.

Cooperarea urmărește, în special:

sprijinirea politicilor orientate spre dezvoltarea și diversificarea producției;

siguranța alimentară;

dezvoltarea rurală integrată, inclusiv îmbunătățirea serviciilor de bază și dezvoltarea activităților economice auxiliare;

promovarea unor forme ecologice de agricultură și pescuit;

evaluarea și gestionarea rațională a resurselor naturale;

stabilirea unor relații strânse, pe bază voluntară, între întreprinderi, grupări și organizații profesionale care reprezintă sectoarele agricol, pescăresc și agroindustrial;

asistență și formare tehnică;

armonizarea standardelor și controalelor fitosanitare și veterinare;

cooperarea dintre zonele rurale, schimbul de experiență și de know-how în domeniul dezvoltării rurale;

sprijinirea privatizării;

evaluarea și gestionarea rațională a resurselor halieutice;

sprijinirea programelor de cercetare.

Articolul 59

Transporturi

Obiectivele cooperării sunt următoarele:

sprijinirea restructurării și modernizării transporturilor,

îmbunătățirea circulației pasagerilor și a mărfurilor,

stabilirea și punerea în aplicare a unor standarde de exploatare comparabile cu cele care predomină în Comunitate.

Domeniile prioritare de cooperare sunt următoarele:

transportul rutier, inclusiv îmbunătățirea treptată a tranzitului,

gestionarea căilor ferate, a aeroporturilor și a porturilor și cooperarea dintre autoritățile naționale competente,

modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare care deservesc principalele căi de comunicație transeuropene de interes comun și căile de interes regional, precum și sprijinirea navigației,

modernizarea echipamentelor tehnice în vederea aducerii lor la standardele europene în domeniul transportului rutier/feroviar, al transportului combinat, al containerizării și transbordării,

asistență și formare tehnică.

Articolul 60

Societatea informațională și telecomunicații

Cooperarea în acest domeniu se concentrează, în special, pe următoarele aspecte:

stabilirea unui dialog privind diferitele aspecte legate de societatea informațională, inclusiv politicile în domeniul telecomunicațiilor,

schimbul de informații și acordarea tuturor tipurilor de asistență tehnică necesare pentru reglementare și standardizare, testarea conformității și certificarea tehnologiilor de informare și comunicare,

diseminarea de informații și tehnologii de telecomunicații avansate, inclusiv tehnologia de comunicații prin satelit și serviciile și tehnologiile informaționale,

promovarea și punerea în aplicare a unor proiecte comune de cercetare, dezvoltare tehnică sau aplicații industriale în domeniul tehnologiilor informației, al comunicațiilor, al telematicii și al societății informaționale,

acordarea organismelor algeriene a posibilității de participare la proiecte pilot și la programe europene în conformitate cu metodologia lor specifică în domeniile în cauză,

interconectarea și interoperabilitatea rețelelor și serviciilor telematice comunitare și algeriene

asistență tehnică la planificarea și gestionarea spectrului de frecvențe radio, în vederea utilizării coordonate și eficiente a comunicațiilor radio în regiunea euromediteraneeană.

Articolul 61

Energie și minerit

Obiectivele cooperării în sectoarele energiei și mineritului sunt următoarele:

(a)

modernizarea instituțională, legislativă și de reglementare, pentru a asigura reglementarea activităților și promovarea investițiilor;

(b)

modernizarea tehnică și tehnologică, pentru a pregăti societățile din sectorul energiei și al mineritului pentru exigențele economiei de piață și ale concurenței;

(c)

dezvoltarea de parteneriate între societățile europene și algeriene în activitățile de explorare, producție, prelucrare, distribuție și în serviciile din sectoarele energiei și mineritului.

Domeniile prioritare ale cooperării în acest domeniu sunt următoarele:

adaptarea cadrului instituțional, legislativ și de reglementare al activităților din sectoarele energiei și mineritului la normele economiei de piață, prin intermediul asistenței tehnice, administrative și de reglementare,

sprijinirea eforturilor de restructurare a întreprinderilor publice din sectoarele energiei și mineritului,

construirea de parteneriate în domeniile:

explorării, producției și prelucrării hidrocarburilor

producției de electricitate,

distribuirii produselor petroliere,

producției de echipamente și servicii utilizate în producția de produse energetice,

dezvoltării și transformării potențialului minier,

dezvoltarea distribuției de gaze naturale, petrol și electricitate,

sprijinirea modernizării și dezvoltării rețelelor energetice și a conectării lor la rețelele din Comunitatea Europeană,

crearea de baze de date în domeniile mineritului și energiei,

sprijinirea și promovarea investițiilor private în activitățile din sectoarele energetic și minier,

mediul, dezvoltarea energiilor regenerabile și a eficienței energetice,

promovarea transferurilor tehnologice în sectoarele energetic și minier.

Articolul 62

Turismul și sectorul artizanatului

Cooperarea în acest domeniu urmărește în special:

dezvoltarea schimbului de informații privind fluxurile și politicile turistice în domeniul stațiunilor termale și al artizanatului,

dezvoltarea programelor de formare profesională în domeniul managementului hotelier sau în alte domenii legate de sectoarele turismului și artizanatului,

promovarea schimbului de experiență, în vederea unei dezvoltări echilibrate și durabile a turismului,

încurajarea turismului în rândul tinerilor,

susținerea Algeriei în acțiunile sale de dezvoltare a potențialului în domeniul turismului, al stațiunilor termale și al artizanatului, precum și de îmbunătățire a imaginii produselor sale turistice,

sprijinirea privatizării.

Articolul 63

Cooperarea în domeniul vamal

(1)   Cooperarea are ca scop asigurarea respectării acordurilor de liber schimb. Domeniile prioritare sunt următoarele:

(a)

simplificarea controalelor și procedurilor vamale;

(b)

introducerea unui document administrativ unic, similar cu cel al Comunității, și a unei eventuale conexiuni între sistemele de tranzit ale Comunității și respectiv ale Algeriei.

Se poate furniza asistență tehnică, după caz.

(2)   Fără a aduce atingere altor forme de cooperare preconizate de prezentul acord, în special în domeniul combaterii drogurilor și spălării banilor, autoritățile administrative ale părților contractante își acordă asistență reciprocă în conformitate cu dispozițiile Protocolului nr. 7.

Articolul 64

Cooperarea în domeniul statistic

Obiectivul principal al cooperării în acest domeniu ar trebui să fie asigurarea, în special prin armonizarea metodelor utilizate de părți, a comparabilității și utilității statisticilor privind comerțul extern, finanțele publice și balanța plăților, demografia, migrațiile, transporturile și comunicațiile, precum și, în general, cu privire la toate domeniile reglementate de prezentul acord. După caz, se poate furniza asistență tehnică.

Articolul 65

Cooperarea în domeniul protecției consumatorului

(1)   Părțile convin asupra faptului că acțiunile de cooperare în acest domeniu ar trebui să vizeze compatibilizarea sistemelor lor de protecție a consumatorului.

(2)   Cooperarea se concentrează, în special, pe următoarele aspecte:

(a)

schimbul de informații privind activitățile legislative și schimburile de experți, în special de reprezentanți ai intereselor consumatorilor;

(b)

organizarea de seminarii și de cursuri de formare profesională;

(c)

instituirea de sisteme permanente de informare reciprocă privind produsele periculoase, adică acele produse care constituie un pericol pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor;

(d)

îmbunătățirea informațiilor furnizate consumatorilor în special în ceea ce privește prețurile, caracteristicile produselor și ale serviciilor oferite;

(e)

reforme instituționale;

(f)

asistență tehnică;

(g)

înființarea de laboratoare algeriene pentru analize și teste comparative și acordarea de asistență în procesul de punere în aplicare a unui sistem descentralizat de informare a consumatorilor;

(h)

asistență pentru organizarea și introducerea unui sistem de avertizare care să fie integrat în sistemul european.

Articolul 66

Având în vedere particularitățile economiei algeriene, ambele părți stabilesc metodele și procedurile de aplicare a activităților de cooperare economică asupra cărora s-a convenit în temeiul prezentului titlu, pentru a sprijini procesul de modernizare a economiei algeriene și pentru crearea zonei de liber schimb.

Identificarea și evaluarea cerințelor și a procedurilor de aplicare a activităților de cooperare economică sunt examinate într-un cadru care urmează să fie introdus în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 98.

Părțile convin cu privire la prioritățile care trebuie realizate în cadrul menționat anterior.

TITLUL VI

COOPERARE SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ

CAPITOLUL I

Lucrători

Articolul 67

(1)   Fiecare stat membru acordă lucrătorilor de cetățenie algeriană angajați pe teritoriul său, în ceea ce privește condițiile de muncă, remunerarea și concedierea, un tratament lipsit de orice discriminări bazate pe naționalitate față de propriii săi resortisanți.

(2)   Toți lucrătorii algerieni cărora li se permite să presteze muncă remunerată pe teritoriul unui stat membru, pe o durată determinată, sunt incluși în domeniul de aplicare a dispozițiilor alineatului (1) în ceea ce privește condițiile de lucru și remunerația.

(3)   Algeria acordă același tratament lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și care lucrează pe teritoriul său.

Articolul 68

(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatelor următoare, lucrătorii de cetățenie algeriană și orice membri ai familiilor lor care locuiesc împreună cu ei se bucură, în domeniul securității sociale, de un tratament lipsit de orice discriminări bazate pe naționalitate față de resortisanții statelor membre în care lucrează.

Termenul „securitate socială” acoperă domeniile securității sociale care se ocupă de prestațiile în caz de boală și maternitate, în caz de invaliditate, pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș, prestațiile în caz de accidente de muncă, boli profesionale sau deces, ajutoarele de șomaj și prestațiile familiale.

Cu toate acestea, prezentele dispoziții nu implică aplicarea celorlalte norme de coordonare prevăzute de legislația comunitară pe baza articolului 42 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția condițiilor stabilite la articolul 70 din prezentul acord.

(2)   Toate perioadele de asigurare, angajare sau ședere încheiate de astfel de lucrători în diversele state membre sunt însumate în scopul calculării pensiilor și rentelor de bătrânețe, a prestațiilor în caz de invaliditate, a indemnizațiilor de urmaș, a prestațiilor familiale, în caz de boală sau de maternitate, precum și a îngrijirii medicale pentru lucrători și pentru membrii familiilor lor care sunt rezidenți în Comunitate.

(3)   Lucrătorii în cauză primesc alocații familiale pentru membrii familiilor lor care sunt rezidenți în Comunitate.

(4)   Lucrătorii în cauză pot transfera în mod liber în Algeria, la rate aplicate în temeiul legislației statului sau statelor membre debitoare, orice pensii sau rente de limită de vârstă, de urmaș, pentru accidente industriale sau boli profesionale sau pentru invaliditate provocată de un accident industrial sau de o boală profesională, cu excepția prestațiilor speciale fără contribuție.

(5)   Algeria acordă lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și care lucrează pe teritoriul său, precum și membrilor familiilor acestora, un tratament similar celui specificat la alineatele (1), (3) și (4).

Articolul 69

Dispozițiile prezentului capitol se aplică resortisanților uneia dintre părți, care locuiesc sau lucrează în mod legal pe teritoriul țării gazdă.

Articolul 70

(1)   Înainte de sfârșitul primului an de de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul de Asociere adoptă dispozițiile de punere în aplicare a principiilor stabilite la articolul 68.

(2)   Consiliul de Asociere adoptă norme pentru cooperarea administrativă, care oferă garanțiile de gestionare și de monitorizare necesare pentru aplicarea dispozițiilor menționate la alineatul (1).

Articolul 71

Dispozițiile adoptate de Consiliul de Asociere în conformitate cu articolul 70 nu afectează nici un drept sau obligație care decurge din acordurile bilaterale care leagă Algeria și statele membre, în cazul în care respectivele acorduri prevăd un tratament mai favorabil pentru resortisanții Algeriei sau ai statelor membre.

CAPITOLUL 2

Dialogul în domeniul social

Articolul 72

(1)   Părțile desfășoară un dialog permanent privind orice problemă socială care este de interes pentru ele.

(2)   Un astfel de dialog este utilizat pentru a identifica modalitățile și condițiile de realizare a progreselor în privința circulației lucrătorilor, egalității tratamentului și integrării sociale a resortisanților algerieni și comunitari care sunt rezidenți legali pe teritoriile țărilor gazdă.

(3)   Dialogul se referă, inter alia, la toate aspectele legate de:

(a)

condițiile de viață și de muncă pentru lucrători și persoanele aflate în întreținerea acestora;

(b)

migrație;

(c)

imigrația clandestină și condițiile care reglementează întoarcerea persoanelor care încalcă legislația în domeniul dreptului de ședere și al dreptului de stabilire în statul gazdă;

(d)

scheme și programe de încurajare a tratamentului egal între resortisanții algerieni și ai Comunității, a recunoașterii reciproce a culturilor și civilizațiilor, a promovării toleranței și eliminării oricărei discriminări.

Articolul 73

Dialogul privind problemele sociale se desfășoară la aceleași niveluri și după aceleași proceduri ca și cele prevăzute la titlul I din prezentul acord, care poate furniza, el însuși, un cadru pentru respectivul dialog.

CAPITOLUL 3

Cooperarea în domeniul social

Articolul 74

(1)   Părțile recunosc importanța dezvoltării sociale, care trebuie să se desfășoare împreună cu dezvoltarea economică. Părțile acordă prioritate respectării drepturilor sociale fundamentale.

(2)   În vederea consolidării cooperării dintre părți în domeniul social, se desfășoară proiecte și programe în domeniile de interes pentru părți.

În acest context, următoarele măsuri sunt prioritare:

(a)

contribuția la îmbunătățirea condițiilor de viață, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea formării profesionale, în special în zonele din care provin emigranții;

(b)

reintroducerea persoanelor repatriate, având în vedere statutul lor ilegal în temeiul legislației statului în cauză;

(c)

investiții productive sau crearea de întreprinderi în Algeria de către lucrătorii algerieni stabiliți legal în Comunitate;

(d)

promovarea rolului femeilor în procesul de dezvoltare economică și socială, prin educație și mass-media, în conformitate cu politicile algeriene;

(e)

sprijinirea programelor de planificare familială din Algeria și a programelor de protecție a mamei și copilului;

(f)

îmbunătățirea sistemelor de protecție socială și de sănătate;

(g)

punerea în aplicare și finanțarea unor programe de schimb și de agrement pentru grupuri mixte de tineri europeni și algerieni, care sunt rezidenți în statele membre, pentru a promova cunoașterea reciprocă a culturilor lor și pentru a încuraja toleranța;

(h)

îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele defavorizate;

(i)

promovarea dialogului socio-profesional;

(j)

promovarea respectului pentru drepturile omului în contextul socio-profesional;

(k)

contribuția la dezvoltarea sectorului locuințelor, în special în ceea ce privește locuințele sociale

(l)

atenuarea consecințelor negative ale ajustării structurilor economice și sociale;

(m)

îmbunătățirea sistemului de formare profesională.

Articolul 75

Programele de cooperare se pot desfășura prin acțiuni de coordonare între statele membre și organizațiile internaționale relevante.

Articolul 76

Consiliul de Asociere instituie un grup de lucru până la sfârșitul primului an de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Acesta este responsabil cu evaluarea permanentă a punerii în aplicare a capitolelor 1-3.

CAPITOLUL 4

Cooperarea în domeniile învățământului și culturii

Articolul 77

Prezentul acord urmărește să promoveze schimbul de informații și cooperarea culturală, ținând seama de programele bilaterale ale statelor membre.

Se vor promova o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a culturilor în cauză.

Trebuie acordată o atenție specială promovării acțiunilor comune în diverse domenii, inclusiv presa scrisă, cinematografia și televiziunea, precum și încurajării programelor de schimb pentru tineri.

Cooperarea ar putea acoperi următoarele domenii:

traducerea literară,

conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor de interes istoric și cultural,

pregătirea persoanelor care lucrează în domeniul cultural,

schimbul de artiști și de opere de artă,

organizarea de evenimente culturale,

sensibilizarea reciprocă și diseminarea informațiilor privind evenimentele culturale importante,

încurajarea cooperării în domeniul audiovizual, în special formarea profesională și co-producția,

distribuirea de ziare și de publicații literare, tehnice și științifice.

Articolul 78

Obiectivul cooperării în domeniul învățământului și formării profesionale este:

(a)

de a contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ și de educație, inclusiv de formare profesională;

(b)

încurajarea accesului populației feminine la educație, inclusiv la educația tehnică, la învățământul superior și la cel profesional;

(c)

creșterea nivelului de expertiză al personalului de conducere din sectorul public și privat;

(d)

încurajarea stabilirii unor legături durabile între organismele specializate de pe teritoriile părților, pentru a pune în comun și a face schimb de experiență și de metode.

TITLUL VII

COOPERARE FINANCIARĂ

Articolul 79

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prezentului acord, se instituie o cooperare financiară cu Algeria, după procedurile adecvate și pe baza resurselor financiare adecvate.

Respectivele proceduri se adoptă prin acord reciproc între părți, cu ajutorul celor mai potrivite instrumente, după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Pe lângă domeniile reglementate de titlurile V și VI din prezentul acord, cooperarea se aplică următoarelor aspecte:

facilitarea reformelor destinate modernizării economiei, inclusiv dezvoltarea rurală,

modernizarea infrastructurii economice,

promovarea investițiilor private și a activităților de creare de locuri de muncă,

compensarea efectelor pe care le are asupra economiei algeriene introducerea progresivă a unei zone de liber schimb, în special în ceea ce privește modernizarea și restructurarea industriei,

măsuri adiacente pentru politicile aplicate în sectoarele sociale.

Articolul 80

În cadrul instrumentelor comunitare destinate să sprijine programele de ajustare structurală în țările mediteraneene, în vederea restaurării echilibrului financiar la scară mare și a creării unui mediu economic care să promoveze o creștere mai rapidă și îmbunătățirea nivelului de trai al populației algeriene, Comunitatea și Algeria, în strânsă coordonare cu ceilalți contributori, în special cu instituțiile financiare internaționale, adaptează instrumentele menite să însoțească politicile de dezvoltare și de liberalizare ale economiei algeriene.

Articolul 81

Pentru a asigura o abordare coordonată în tratarea oricărei probleme macroeconomice sau financiare excepționale care ar putea rezulta din aplicarea progresivă a dispozițiilor prezentului acord, părțile monitorizează îndeaproape dezvoltarea comerțului și a relațiilor financiare între Comunitate și Algeria în cadrul dialogului economic regulat prevăzut la Titlul V.

TITLUL VIII

COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AL AFACERILOR INTERNE

Articolul 82

Crearea de instituții și statul de drept

În cooperarea lor din domeniul justiției și al afacerilor interne, părțile acordă o importanță deosebită creării de instituții în domeniile aplicării legii și mecanismelor juridice, inclusiv consolidarea statului de drept.

În acest context, părțile se asigură, de asemenea, că drepturile resortisanților ambelor părți sunt respectate fără discriminare pe teritoriul celeilalte părți.

Dispozițiile prezentului articol nu se referă la diferențe de tratament bazate pe naționalitate.

Articolul 83

Circulația persoanelor

Dorind să faciliteze circulația persoanelor între părți, acestea se asigură, în conformitate cu legislația comunitară și internă în vigoare, că formalitățile de eliberare a vizelor sunt aplicate și executate riguros și convin să examineze, în limitele competențelor lor, modalități de simplificare și de accelerare a eliberării vizelor pentru persoanele care contribuie la punerea în aplicare a prezentului acord. Comitetul de Asociere examinează periodic punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 84

Cooperarea în domeniul prevenirii și controlului imigrației ilegale; readmisia

(1)   Părțile reafirmă importanța pe care o acordă dezvoltării unei cooperări reciproc avantajoase în ceea ce privește schimbul de informații privind fluxurile de imigrație ilegală și convin să coopereze pentru a preveni și a controla imigrația ilegală. În acest scop:

Algeria, pe de o parte, și fiecare stat membru al Comunității, pe de altă parte, acceptă să readmită toți resortisanții lor prezenți ilegal pe teritoriul celeilalte părți, imediat ce s-au încheiat formalitățile necesare de identificare;

Algeria și statele membre ale Comunității furnizează resortisanților lor documentele de identitate necesare în acest scop.

(2)   Dorind să faciliteze circulația și șederea resortisanților lor cu statut legal, fiecare parte convine să negocieze, la cererea celeilalte părți, încheierea de acorduri privind combaterea imigrației ilegale și privind readmisia. În cazul în care fiecare parte consideră acest lucru necesar, astfel de acorduri reglementează readmisia resortisanților altor țări, care sosesc pe teritoriul său direct de pe teritoriul celeilalte părți. Aranjamentele concrete de punere în aplicare a acordurilor menționate anterior sunt stabilite, după caz, de către părți, în cadrul acordurilor respective sau în protocoalele de punere în aplicare a acestora.

(3)   Consiliul de Asociere examinează posibilitatea altor forme de acțiune comună pentru prevenirea și controlul imigrației ilegale, inclusiv modalitățile de depistare a documentelor falsificate.

Articolul 85

Cooperarea juridică și judiciară

(1)   Părțile sunt de acord că este esențială cooperarea în domeniul juridic și judiciar, o astfel de cooperare reprezentând o anexă necesară și pentru alte forme de cooperare prevăzute de prezentul acord.

(2)   O astfel de cooperare poate include, după caz, negocierea de acorduri în domeniile în cauză.

(3)   Cooperarea judiciară civilă include, în special:

consolidarea asistenței reciproce în ceea ce privește cooperarea în domeniul soluționării litigiilor sau a cauzelor de natură civilă, comercială sau familială,

schimbul de experiență în domeniul gestionării și al îmbunătățirii modului de administrare a justiției civile.

(4)   Cooperarea judiciară penală include:

consolidarea aranjamentelor deja existente de asistență reciprocă sau de extrădare,

dezvoltarea schimburilor, în special în materie de practică a cooperării judiciare penale, de protecție a drepturilor și libertăților individuale, de acțiune împotriva crimei organizate și de îmbunătățire a eficienței justiției penale.

(5)   Cooperarea în acest domeniu include, în special, introducerea unor cursuri de formare a experților.

Articolul 86

Prevenirea și combaterea crimei organizate

(1)   Părțile convin să coopereze în scopul prevenirii și combaterii crimei organizate, în special în următoarele domenii: traficul de persoane, exploatarea sexuală, traficul ilicit de produse interzise, contrafăcute sau piratate și tranzacțiile ilegale care privesc, în special, deșeurile industriale sau materialele radioactive, corupția, traficul de mașini furate, traficul de arme de foc și explozivi, criminalitatea informatică și traficul de bunuri culturale.

Părțile cooperează îndeaproape pentru a crea mecanismele și standardele adecvate.

(2)   Cooperarea tehnică și administrativă în acest domeniu poate include formarea profesională și creșterea eficienței autorităților și organismelor responsabile pentru combaterea și prevenirea criminalității, precum și elaborarea de măsuri de prevenire a criminalității.

Articolul 87

Combaterea spălării banilor

(1)   Părțile sunt de acord cu necesitatea de a face eforturi și de a coopera cu scopul de a preveni ca sistemele lor financiare să fie utilizate pentru spălarea banilor rezultați din activități ilegale, în general, și din traficul de droguri, în special.

(2)   Cooperarea în acest domeniu include asistență administrativă și tehnică cu scopul de a adopta și de a pune în aplicare standarde adecvate împotriva spălării banilor, echivalente cu cele adoptate de Comunitate și de autoritățile internaționale active în acest domeniu, inclusiv de Grupul Internațional de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF).

(3)   Cooperarea are următoarele obiective:

(a)

pregătirea agenților din serviciile responsabile pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor și a funcționarilor din sistemul judiciar;

(b)

acordarea unui sprijin adecvat pentru crearea de instituții specializate și pentru consolidarea instituțiilor existente.

Articolul 88

Combaterea rasismului și a xenofobiei

Părțile convin să adopte măsurile adecvate pentru a preveni și a combate discriminarea în toate formele și manifestările sale, fie că aceasta se bazează pe rasă, origine etnică sau religie, în special în domeniile învățământului, ocupării forței de muncă, formării profesionale și locuințelor.

În acest scop se organizează campanii de informare și de sensibilizare a publicului.

În acest context, părțile asigură, în special pentru toate persoanele care se consideră victime ale unei astfel de discriminări, accesul la procedurile judiciare și administrative.

Dispozițiile prezentului articol nu reglementează diferențele de tratament bazate pe naționalitate.

Articolul 89

Combaterea drogurilor și a dependenței de droguri

(1)   Cooperarea se referă la următoarele aspecte:

(a)

creșterea eficienței politicilor și măsurilor de prevenire și combatere a cultivării, producerii, furnizării și consumului, precum și a traficului de narcotice și substanțe psihotrope;

(b)

eliminarea consumului ilicit de astfel de substanțe.

(2)   Părțile stabilesc împreună, în conformitate cu legislațiile lor, strategiile și metodele de cooperare adecvate pentru atingerea acestor obiective. Operațiunile întreprinse de acestea, altele decât operațiunile comune, fac obiectul consultărilor și al unei coordonări strânse.

O astfel de acțiune poate implica instituțiile și organizațiile internaționale relevante din sectorul public și privat, în colaborare cu guvernul Algeriei și cu autoritățile competente din Comunitate și din statele membre.

(3)   Cooperarea se realizează în special în următoarele forme:

(a)

înființarea sau extinderea instituțiilor sociale și de sănătate și a centrelor de informare pentru tratamentul și reabilitarea persoanelor dependente de droguri;

(b)

punerea în aplicare a proiectelor de prevenire, informare, formare profesională și cercetare epidemiologică;

(c)

stabilirea unor standarde echivalente cu cele adoptate de Comunitate și de autoritățile internaționale competente în vederea prevenirii deturnării precursorilor și a altor ingrediente de bază în scopul producerii ilicite a narcoticelor și a substanțelor psihotrope;

(d)

sprijinirea creării unor servicii speciale de combatere a traficului de droguri.

(4)   Ambele părți încurajează cooperarea la nivel regional și subregional.

Articolul 90

Combaterea terorismului

În conformitate cu convențiile internaționale la care sunt parte și cu legislațiile și reglementările lor interne, ambele părți convin să coopereze în vederea prevenirii și reprimării actelor de terorism:

prin punerea în aplicare integrală a Rezoluției 1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a altor rezoluții conexe,

prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele de sprijinire ale acestora, în conformitate cu legislația internațională și internă,

prin schimbul de experiență privind mijloacele și practicile de combatere a terorismului, inclusiv a experienței dobândite în domeniile tehnic și de formare profesională.

Articolul 91

Combaterea corupției

(1)   Părțile convin să coopereze, pe baza instrumentelor juridice internaționale relevante, în acțiunea de combatere a corupției din tranzacțiile comerciale internaționale:

prin adoptarea de măsuri practice eficiente împotriva tuturor formelor de corupție, mită și activități ilicite care intervin în tranzacțiile comerciale internaționale și care sunt practicate de persoane fizice sau de organizații,

prin acordarea de asistență reciprocă în anchetele penale privind cazurile de corupție.

(2)   Cooperarea se referă, de asemenea, la asistența tehnică acordată în domeniul pregătirii funcționarilor și magistraților responsabili pentru combaterea corupției și la sprijinirea inițiativelor destinate să organizeze acțiuni împotriva acestei forme de criminalitate.

TITLUL IX

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 92

Se crează un Consiliu de Asociere care se reunește la nivel ministerial o dată pe an, în cazul în care este posibil, la inițiativa președintelui său și în conformitate cu condițiile prevăzute în regulamentul său de procedură.

Consiliul examinează toate aspectele importante care se încadrează în prezentul acord, precum și orice altă problemă bilaterală sau internațională de interes comun.

Articolul 93

(1)   Consiliul de Asociere este compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din membri ai guvernului Algeriei.

(2)   Membrii Consiliului de Asociere pot dispune să fie reprezentați în conformitate cu dispozițiile regulamentului său de procedură.

(3)   Consiliul de Asociere își adoptă regulamentul de procedură.

(4)   Președinția Consiliului de Asociere este exercitată pe rând de un membru al Consiliului Uniunii Europene, respectiv de un membru al guvernului Algeriei, în conformitate cu dispozițiile stabilite de regulamentul său de procedură.

Articolul 94

În vederea realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord, Consiliul de Asociere dispune de putere de decizie în cazurile prevăzute de prezentul acord.

Deciziile luate sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor respective. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate.

Consiliul de Asociere adoptă decizii și formulează recomandări de comun acord între cele două părți.

Articolul 95

(1)   Sub rezerva competențelor conferite Consiliului de Asociere, se instituie un Comitet de Asociere, care este responsabil pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

(2)   Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere, integral sau parțial, oricare dintre competențele sale.

Articolul 96

(1)   Comitetul de Asociere, care se reunește la nivel oficial, este constituit din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene, pe de o parte, și din reprezentanți ai guvernului Algeriei, pe de altă parte.

(2)   Comitetul de Asociere își adoptă regulamentul de procedură.

(3)   Comitetul de Asociere se reunește în Comunitate sau în Algeria.

Articolul 97

Comitetul de Asociere are competența de a lua decizii în vederea administrării prezentului acord, precum și în acele domenii în care Consiliul de Asociere i-a delegat competențele sale.

Deciziile se adoptă prin acord între părți și sunt obligatorii pentru acestea, părțile trebuind să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a respectivelor decizii.

Articolul 98

Consiliul de Asociere poate decide să instituie orice grup de lucru sau organism necesar pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 99

Consiliul de Asociere adoptă măsurile adecvate pentru a facilita cooperarea și relațiile între Parlamentul European și instituțiile parlamentare ale Algeriei, precum și între Comitetul Economic și Social din Comunitate și instituția omoloagă din Algeria.

Articolul 100

(1)   Fiecare dintre părți poate sesiza Consiliul de Asociere cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.

(2)   Consiliul de Asociere poate soluționa litigiul prin adoptarea unei decizii.

(3)   Fiecare parte este obligată să adopte măsurile necesare pentru executarea deciziei menționate la alineatul (2).

(4)   În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat în conformitate cu alineatul (2), fiecare parte poate notifica celeilalte desemnarea unui arbitru; cealaltă parte trebuie să numească un al doilea arbitru în termen de două luni. Pentru aplicarea prezentei proceduri, Comunitatea și statele membre sunt considerate ca reprezentând o singură parte la litigiu.

Consiliul de Asociere desemnează un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor se adoptă cu majoritate de voturi.

Fiecare parte la litigiu trebuie să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei arbitrilor.

Articolul 101

Nicio dispoziție a prezentului acord nu interzice unei părți contractante să ia toate măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru prevenirea divulgării unor informații contrare intereselor sale esențiale de securitate;

(b)

care privesc producția sau comercializarea armelor, munițiilor sau a materialului de război sau cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă pentru asigurarea apărării sale, cu condiția ca măsurile respective să nu denatureze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate în mod expres unor scopuri militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru asigurarea propriei securități în caz de tulburări interne grave care aduc atingere menținerii legii și ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaționale care amenință să se transforme în conflict armat sau pentru îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

Articolul 102

În domeniile care intră în domeniul de aplicare a prezentului acord și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale prevăzute de acesta:

regimul aplicat Comunității de către Algeria nu trebuie să ducă la nici o discriminare între statele membre, resortisanții acestora sau societățile acestora;

regimul aplicat Algeriei de către Comunitate nu trebuie să ducă la nici o discriminare între resortisanții Algeriei sau între societățile algeriene.

Articolul 103

Nicio dispoziție a prezentului acord nu are drept efect:

extinderea avantajelor fiscale acordate de fiecare parte în orice acord sau aranjament internațional care creează obligații pentru respectiva parte;

împiedicarea adoptării sau a aplicării de către fiecare parte a oricărei măsuri destinate să prevină frauda sau evaziunea fiscală;

încălcarea dreptului oricărei părți de a aplica dispozițiile relevante din legislația sa fiscală contribuabililor care nu se află în situații identice, în special în ceea ce privește locul lor de reședință.

Articolul 104

(1)   Părțile iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în temeiul prezentului acord. Părțile urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)   În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una din obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile adecvate. Înainte de a lua o măsură în acest sens, partea în cauză trebuie, cu excepția unui caz de urgență specială, să furnizeze Consiliului de Asociere toate informațiile relevante necesare pentru o examinare aprofundată a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

În alegerea măsurilor, sunt prioritare cele care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Măsurile respective sunt notificate imediat Consiliului de Asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, la cererea celeilalte părți.

Articolul 105

Protocoalele 1-7 și anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 106

În sensul prezentului acord, „părți” desemnează, pe de o parte, Comunitatea sau statele sale membre, ori Comunitatea și statele sale membre, în conformitate cu competențele fiecăreia dintre ele, și, pe de altă parte, Algeria.

Articolul 107

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată.

Fiecare dintre părți poate denunța prezentul acord prin notificare către cealaltă parte. Acordul încetează să se aplice după șase luni de la data unei astfel de notificări.

Articolul 108

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de respectivul tratat și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Algeriene Democratice și Populare.

Articolul 109

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și arabă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 110

(1)   Părțile contractante aprobă prezentul acord în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din a două lună de la data la care părțile contractante își notifică îndeplinirea procedurilor prevăzute la primul paragraf.

(2)   De la data intrării sale în vigoare, prezentul acord înlocuiește Acordul de Cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară și Acordul între statele membre ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Republica Algeriană Democratică și Populară, ambele semnate la 26 aprilie 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


ANEXA 1

LISTA DE PRODUSE AGRICOLE ȘI DE PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE, ÎNCADRATE LA CAPITOLELE 25-97 DIN SA, MENȚIONATE LA ARTICOLELE 7 ȘI 14

Cod SA

2905 43

(manitol)

Cod SA

2905 44

(sorbitol)

Cod SA

2905 45

(glicerol)

Poziție SA

3301

(uleiuri esențiale)

Cod SA

3302 10

(substanțe odoriferante)

Poziții SA

3501-3505

(substanțe albuminoide, amidon modificat, cleiuri)

Cod SA

3809 10

(agenți de apretare sau finisare)

Poziție SA

3823

(acizi grași industriali, uleiuri acide de rafinărie, alcooli grași industriali)

Cod SA

3824 60

(sorbitol, altul decât sorbitolul de la codul 2905 44)

Poziții SA

4101-4103

(piei)

Poziții SA

4301

(blănuri neprelucrate)

Poziții SA

5001-5003

(mătase neprelucrată și deșeuri de mătase)

Poziții SA

5101-5103

(lână și păr de animale)

Poziții SA

5201-5203

(bumbac neprelucrat, deșeuri de bumbac și bumbac cardat sau pieptănat)

Poziție SA

5301

(in neprelucrat)

Poziție SA

5302

(cânepă neprelucrată)


ANEXA 2

Lista de produse menționate la articolul 9 alineatul (1)

Cod SA

 

2501 00 10

 

2501 00 90

 

2502 00 00

 

2503 00 00

 

2504 10 00

 

2504 90 00

 

2505 10 00

 

2505 90 00

 

2506 10 00

 

2506 21 00

 

2506 29 00

 

2507 00 10

 

2507 00 20

 

2508 10 00

 

2508 20 00

 

2508 30 00

 

2508 40 10

 

2508 40 90

 

2508 50 00

 

2508 60 00

 

2508 70 00

 

2509 00 00

 

2510 10 00

 

2510 20 00

 

2511 10 00

 

2511 20 00

 

2512 00 10

 

2512 00 90

 

2513 11 00

 

2513 19 00

 

2513 20 00

 

2514 00 00

 

2515 11 00

 

2515 12 00

 

2515 20 10

 

2515 20 20

 

2516 11 00

 

2516 12 00

 

2516 21 00

 

2516 22 00

 

2516 90 00

 

2517 10 00

 

2517 20 00

 

2517 30 00

 

2517 41 00

 

2517 49 00

 

2518 10 00

 

2518 20 00

 

2518 30 00

 

2519 10 00

 

2519 90 00

 

2520 10 00

 

2520 20 00

 

2521 00 00

 

2522 10 00

 

2522 20 00

 

2522 30 00

 

2523 10 00

 

2523 21 00

 

2523 29 00

 

2523 30 00

 

2523 90 00

 

2524 00 00

 

2525 10 00

 

2525 20 00

 

2525 30 00

 

2526 10 00

 

2526 20 00

 

2528 10 00

 

2528 90 00

 

2529 10 00

 

2529 21 00

 

2529 22 00

 

2529 30 00

 

2530 10 00

 

2530 20 00

 

2530 90 00

 

2601 11 00

 

2601 12 00

 

2601 20 00

 

2602 00 00

 

2603 00 00

 

2604 00 00

 

2605 00 00

 

2606 00 00

 

2607 00 00

 

2608 00 00

 

2609 00 00

 

2610 00 00

 

2611 00 00

 

2612 10 00

 

2612 20 00

 

2613 10 00

 

2613 90 00

 

2614 00 00

 

2615 10 00

 

2615 90 00

 

2616 10 00

 

2616 90 10

 

2616 90 90

 

2617 10 00

 

2617 90 00

 

2618 00 00

 

2619 00 00

 

2620 11 00

 

2620 19 00

 

2620 21 00

 

2620 29 00

 

2620 30 00

 

2620 40 00

 

2620 60 00

 

2620 91 00

 

2620 99 00

 

2621 10 00

 

2621 90 00

 

2706 00 00

 

2707 10 10

 

2707 10 90

 

2707 20 10

 

2707 20 90

 

2707 30 10

 

2707 30 90

 

2707 40 00

 

2707 50 00

 

2707 60 00

 

2707 91 00

 

2707 99 10

 

2707 99 20

 

2707 99 30

 

2707 99 40

 

2707 99 90

 

2708 10 00

 

2708 20 00

 

2709 00 10

 

2710 11 21

 

2710 11 22

 

2710 11 23

 

2710 11 24

 

2710 11 25

 

2710 11 29

 

2710 19 41

 

2710 19 42

 

2710 19 43

 

2710 19 44

 

2710 19 45

 

2710 19 46

 

2710 19 47

 

2710 19 49

 

2711 12 20

 

2711 13 20

 

2711 14 20

 

2711 19 20

 

2711 29 20

 

2712 10 20

 

2712 20 20

 

2712 90 20

 

2712 90 40

 

2712 90 90

 

2713 11 20

 

2713 12 20

 

2713 20 20

 

2713 90 20

 

2714 10 20

 

2714 10 40

 

2714 90 20

 

2715 00 20

 

2715 00 40

 

2715 00 90

 

2801 10 00

 

2801 20 00

 

2801 30 00

 

2802 00 00

 

2803 00 00

 

2804 10 00

 

2804 21 00

 

2804 29 00

 

2804 30 00

 

2804 40 00

 

2804 50 00

 

2804 61 00

 

2804 69 00

 

2804 70 00

 

2804 80 00

 

2804 90 00

 

2805 11 00

 

2805 12 00

 

2805 19 00

 

2805 30 00

 

2805 40 00

 

2806 10 00

 

2806 20 00

 

2807 00 00

 

2808 00 10

 

2808 00 20

 

2809 10 00

 

2809 20 00

 

2810 00 00

 

2811 11 00

 

2811 19 00

 

2811 21 00

 

2811 22 00

 

2811 23 00

 

2811 29 00

 

2812 10 00

 

2812 90 00

 

2813 10 00

 

2813 90 00

 

2814 10 00

 

2814 20 00

 

2815 11 00

 

2815 12 00

 

2815 20 10

 

2815 20 20

 

2815 30 00

 

2816 10 00

 

2816 40 00

 

2817 00 10

 

2817 00 20

 

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

2819 10 00

 

2819 90 00

 

2820 10 00

 

2820 90 00

 

2821 10 00

 

2821 20 00

 

2822 00 00

 

2823 00 00

 

2824 10 00

 

2824 20 00

 

2824 90 00

 

2825 10 00

 

2825 20 00

 

2825 30 00

 

2825 40 00

 

2825 50 00

 

2825 60 00

 

2825 70 00

 

2825 80 00

 

2825 90 00

 

2826 11 00

 

2826 12 00

 

2826 19 00

 

2826 20 00

 

2826 30 00

 

2826 90 00

 

2827 10 00

 

2827 20 00

 

2827 31 00

 

2827 32 00

 

2827 33 00

 

2827 34 00

 

2827 35 00

 

2827 36 00

 

2827 39 10

 

2827 39 90

 

2827 41 00

 

2827 49 00

 

2827 51 00

 

2827 59 00

 

2827 60 00

 

2828 10 00

 

2828 90 10

 

2828 90 20

 

2828 90 90

 

2829 11 00

 

2829 19 00

 

2829 90 10

 

2829 90 20

 

2829 90 30

 

2830 10 00

 

2830 20 00

 

2830 30 00

 

2830 90 10

 

2830 90 90

 

2831 10 00

 

2831 90 00

 

2832 10 00

 

2832 20 00

 

2832 30 00

 

2833 11 00

 

2833 19 00

 

2833 21 00

 

2833 22 00

 

2833 23 00

 

2833 24 00

 

2833 25 00

 

2833 26 00

 

2833 27 00

 

2833 29 00

 

2833 30 00

 

2833 40 00

 

2834 10 00

 

2834 21 00

 

2834 29 10

 

2834 29 90

 

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 00

 

2835 26 00

 

2835 29 00

 

2835 31 00

 

2835 39 00

 

2836 10 00

 

2836 20 00

 

2836 30 00

 

2836 40 00

 

2836 50 00

 

2836 60 00

 

2836 70 00

 

2836 91 00

 

2836 92 00

 

2836 99 00

 

2837 11 00

 

2837 19 00

 

2837 20 00

 

2838 00 00

 

2839 11 00

 

2839 19 00

 

2839 20 00

 

2839 90 00

 

2840 11 00

 

2840 19 00

 

2840 20 00

 

2840 30 00

 

2841 10 00

 

2841 20 00

 

2841 30 00

 

2841 50 00

 

2841 61 00

 

2841 69 00

 

2841 70 00

 

2841 80 00

 

2841 90 00

 

2842 10 00

 

2842 90 10

 

2842 90 90

 

2843 10 00

 

2843 21 00

 

2843 29 00

 

2843 30 00

 

2843 90 00

 

2844 10 00

 

2844 20 00

 

2844 30 00

 

2844 40 00

 

2844 50 00

 

2845 10 00

 

2845 90 00

 

2846 10 00

 

2846 90 00

 

2847 00 00

 

2848 00 00

 

2849 10 00

 

2849 20 00

 

2849 90 00

 

2850 00 00

 

2851 00 10

 

2851 00 90

 

2901 10 00

 

2901 21 00

 

2901 22 00

 

2901 23 00

 

2901 24 00

 

2901 29 00

 

2902 11 00

 

2902 19 00

 

2902 20 00

 

2902 30 00

 

2902 41 00

 

2902 42 00

 

2902 43 00

 

2902 44 00

 

2902 50 00

 

2902 60 00

 

2902 70 00

 

2902 90 00

 

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 19 00

 

2903 21 00

 

2903 22 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 00

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 00

 

2903 45 00

 

2903 46 00

 

2903 47 00

 

2903 49 00

 

2903 51 00

 

2903 59 00

 

2903 61 00

 

2903 62 10

 

2903 62 20

 

2903 69 00

 

2904 10 00

 

2904 20 10

 

2908 90 90

 

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 00

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 00

 

2909 50 00

 

2909 60 00

 

2910 10 00

 

2910 20 00

 

2910 30 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 00

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 00

 

2915 70 00

 

2915 90 00

 

2916 11 00

 

2916 12 00

 

2916 13 00

 

2916 14 00

 

2916 15 00

 

2916 19 00

 

2916 20 00

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 00

 

2921 41 00

 

2921 42 00

 

2921 43 00

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 46 00

 

2921 49 00

 

2921 51 00

 

2921 59 00

 

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2931 00 10

 

2931 00 20

 

2931 00 90

 

2932 11 00

 

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 19 00

 

2932 21 00

 

2932 29 00

 

2932 91 00

 

2932 92 00

 

2932 93 00

 

2932 94 00

 

2932 95 00

 

2932 99 00

 

2937 22 00

 

2937 23 00

 

2937 29 00

 

2937 31 00

 

2937 39 00

 

2937 40 00

 

2937 50 00

 

2937 90 00

 

2938 10 00

 

2938 90 00

 

2939 11 00

 

2939 19 00

 

2939 21 00

 

2939 29 00

 

2939 30 00

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 00

 

3105 90 10

 

3105 90 90

 

3201 10 00

 

3201 20 00

 

3201 90 00

 

3202 10 00

 

3202 90 00

 

3203 00 00

 

3204 11 00

 

3204 12 00

 

3204 13 00

 

3204 14 00

 

2904 20 20

 

2904 20 90

 

2904 90 00

 

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 00

 

2905 15 00

 

2905 16 00

 

2905 17 00

 

2905 19 00

 

2905 22 00

 

2905 29 00

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 00

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 00

 

2905 51 00

 

2905 59 00

 

2906 11 00

 

2906 12 00

 

2906 13 00

 

2906 14 00

 

2906 19 00

 

2906 21 00

 

2906 29 00

 

2907 11 00

 

2907 12 00

 

2907 13 00

 

2907 14 00

 

2907 15 00

 

2907 19 00

 

2907 21 00

 

2907 22 00

 

2907 23 00

 

2907 29 00

 

2908 10 00

 

2908 20 00

 

2908 90 10

 

2910 90 00

 

2911 00 00

 

2912 11 00

 

2912 12 00

 

2912 13 00

 

2912 19 00

 

2912 21 00

 

2912 29 00

 

2912 30 00

 

2912 41 00

 

2912 42 00

 

2912 49 00

 

2912 50 00

 

2912 60 00

 

2913 00 00

 

2914 11 00

 

2914 12 00

 

2914 13 00

 

2914 19 00

 

2914 21 00

 

2914 22 00

 

2914 23 00

 

2914 29 00

 

2914 31 00

 

2914 39 00

 

2914 40 00

 

2914 50 00

 

2914 61 00

 

2914 69 00

 

2914 70 00

 

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2916 31 00

 

2916 32 00

 

2916 34 00

 

2916 35 00

 

2916 39 00

 

2917 11 00

 

2917 12 00

 

2917 13 00

 

2917 14 00

 

2917 19 00

 

2917 20 00

 

2917 31 00

 

2917 32 00

 

2917 33 00

 

2917 34 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

2917 39 00

 

2918 11 00

 

2918 12 00

 

2918 13 00

 

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 16 00

 

2918 19 00

 

2918 21 00

 

2918 22 00

 

2918 23 00

 

2918 29 10

 

2918 29 90

 

2918 30 00

 

2918 90 00

 

2919 00 00

 

2920 10 00

 

2920 90 10

 

2920 90 20

 

2920 90 90

 

2921 11 00

 

2921 12 00

 

2921 19 00

 

2922 13 00

 

2922 14 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 31 00

 

2922 39 00

 

2922 41 00

 

2922 42 00

 

2922 43 00

 

2922 44 00

 

2922 49 00

 

2922 50 00

 

2923 10 00

 

2923 20 00

 

2923 90 00

 

2924 11 00

 

2924 19 00

 

2924 21 00

 

2924 23 00

 

2924 24 00

 

2924 29 00

 

2925 11 00

 

2925 12 00

 

2925 19 00

 

2925 20 00

 

2926 10 00

 

2926 20 00

 

2926 30 00

 

2926 90 00

 

2927 00 00

 

2928 00 00

 

2929 10 00

 

2929 90 00

 

2930 10 00

 

2930 20 00

 

2930 30 00

 

2930 40 00

 

2930 90 00

 

2933 11 00

 

2933 19 00

 

2933 21 00

 

2933 29 00

 

2933 31 00

 

2933 32 00

 

2933 33 00

 

2933 39 00

 

2933 41 00

 

2933 49 00

 

2933 52 00

 

2933 53 00

 

2933 54 00

 

2933 55 00

 

2933 59 00

 

2933 61 00

 

2933 69 00

 

2933 71 00

 

2933 72 00

 

2933 79 00

 

2933 91 00

 

2933 99 00

 

2934 10 00

 

2934 20 00

 

2934 30 00

 

2934 91 00

 

2934 99 00

 

2935 00 00

 

2936 10 00

 

2936 21 00

 

2936 22 00

 

2936 23 00

 

2936 26 00

 

2936 27 00

 

2936 28 00

 

2936 29 00

 

2936 90 00

 

2937 11 00

 

2937 12 00

 

2937 19 00

 

2937 21 00

 

2939 41 00

 

2939 42 00

 

2939 43 00

 

2939 49 00

 

2939 51 00

 

2939 59 00

 

2939 61 00

 

2939 62 00

 

2939 63 00

 

2939 69 00

 

2939 91 00

 

2939 99 00

 

2940 00 00

 

3002 20 00

 

3102 10 00

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 00

 

3102 40 00

 

3102 50 00

 

3102 60 00

 

3102 70 00

 

3102 80 00

 

3102 90 10

 

3102 90 20

 

3102 90 90

 

3103 10 00

 

3103 20 00

 

3103 90 00

 

3104 10 00

 

3104 20 00

 

3104 30 00

 

3104 90 00

 

3105 10 00

 

3105 20 00

 

3105 30 00

 

3105 40 00

 

3105 51 00

 

3105 20 00

 

3105 30 00

 

3105 40 00

 

3204 15 00

 

3204 16 00

 

3204 17 00

 

3204 19 00

 

3204 20 00

 

3204 90 00

 

3205 00 10

 

3205 00 20

 

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 00

 

3206 50 00

 

3207 10 00

 

3207 20 00

 

3207 30 00

 

3207 40 00

 

3210 00 50

 

3211 00 00

 

3212 10 00

 

3212 90 10

 

3212 90 20

 

3214 10 10

 

3214 10 20

 

3214 10 30

 

3214 90 00

 

3215 11 00

 

3215 19 00

 

3215 90 00

 

3302 90 00

 

3403 11 10

 

3403 19 10

 

3404 10 00

 

3404 20 00

 

3404 90 00

 

3407 00 20

 

3407 00 30

 

3601 00 00

 

3602 00 10

 

3602 00 20

 

3602 00 30

 

3602 00 40

 

3602 00 90

 

3603 00 10

 

3603 00 20

 

3603 00 30

 

3603 00 90

 

3701 10 00

 

3701 20 00

 

3701 30 00

 

3701 91 00

 

3701 99 00

 

3702 10 00

 

3702 20 00

 

3702 31 00

 

3702 32 00

 

3702 39 00

 

3702 41 00

 

3702 42 00

 

3702 43 00

 

3702 44 00

 

3702 51 00

 

3702 52 00

 

3702 53 00

 

3702 54 00

 

3702 55 00

 

3702 56 00

 

3702 91 00

 

3702 93 00

 

3702 94 00

 

3702 95 00

 

3703 10 00

 

3703 20 00

 

3703 90 00

 

3706 10 00

 

3706 90 00

 

3707 10 00

 

3707 90 00

 

3801 10 00

 

3801 20 00

 

3801 30 00

 

3801 90 00

 

3802 10 00

 

3802 90 00

 

3803 00 00

 

3804 00 00

 

3805 10 00

 

3805 20 00

 

3805 90 00

 

3806 10 00

 

3806 20 00

 

3806 30 00

 

3806 90 00

 

3807 00 10

 

3807 00 20

 

3807 00 90

 

3808 10 90

 

3808 20 90

 

3808 30 90

 

3808 40 90

 

3808 90 90

 

3809 91 00

 

3809 92 00

 

3809 93 00

 

3810 10 00

 

3810 90 00

 

3811 11 00

 

3811 19 00

 

3811 21 00

 

3811 29 00

 

3811 90 00

 

3812 10 00

 

3812 20 00

 

3812 30 00

 

3813 00 00

 

3814 00 00

 

3815 11 00

 

3815 12 00

 

3815 19 00

 

3815 90 00

 

3816 00 00

 

3817 00 00

 

3818 00 00

 

3820 00 00

 

3821 00 00

 

3822 00 00

 

3824 10 00

 

3824 20 00

 

3824 30 00

 

3824 40 00

 

3824 50 00

 

3824 71 00

 

3824 79 00

 

3824 90 00

 

3825 10 00

 

3825 20 00

 

3825 30 00

 

3825 41 00

 

3825 49 00

 

3825 50 00

 

3825 61 00

 

3825 69 00

 

3825 90 00

 

3901 10 00

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

3902 10 10

 

3902 10 90

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 00

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

3905 12 00

 

3905 19 00

 

3905 21 00

 

3905 29 00

 

3905 30 00

 

3905 91 00

 

3905 99 00

 

3906 10 00

 

3906 90 00

 

3907 10 00

 

3907 20 00

 

3907 30 00

 

3907 40 00

 

3907 50 10

 

3907 50 90

 

3907 60 00

 

3907 91 00

 

3907 99 00

 

3908 10 00

 

3908 90 00

 

3909 10 00

 

3909 20 00

 

3909 30 00

 

3909 40 00

 

3909 50 00

 

3910 00 00

 

3911 10 00

 

3911 90 00

 

3912 11 00

 

3912 12 00

 

3912 20 00

 

3912 31 00

 

3912 39 00

 

3912 90 00

 

3913 10 00

 

3913 90 00

 

3914 00 00

 

3915 10 00

 

3915 20 00

 

3915 30 00

 

3915 90 00

 

3916 10 00

 

3916 20 00

 

3917 10 00

 

3917 21 00

 

3917 22 00

 

3917 23 00

 

3917 29 00

 

3917 31 00

 

3917 32 00

 

3917 33 00

 

3917 39 00

 

3917 40 00

 

3918 10 00

 

3918 90 00

 

3919 10 00

 

3919 90 00

 

3920 10 10

 

3920 10 90

 

3920 20 10

 

3920 20 90

 

3920 30 10

 

3920 30 90

 

3920 43 00

 

3920 49 00

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 00

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 10

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 71 99

 

3920 72 00

 

3920 73 00

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 10

 

3920 99 90

 

3921 11 00

 

3921 12 00

 

3921 14 00

 

3921 19 10

 

3921 19 20

 

3921 90 00

 

4001 10 10

 

4001 10 20

 

4001 10 90

 

4001 21 00

 

4001 22 00

 

4001 29 10

 

4001 29 90

 

4001 30 10

 

4001 30 90

 

4002 11 10

 

4002 11 20

 

4002 11 90

 

4002 19 10

 

4002 19 20

 

4002 19 90

 

4002 20 10

 

4002 20 20

 

4002 20 90

 

4002 31 10

 

4002 31 20

 

4002 31 90

 

4002 39 10

 

4002 39 20

 

4002 39 90

 

4002 41 10

 

4002 41 20

 

4002 41 90

 

4002 49 10

 

4002 49 20

 

4002 49 90

 

4002 51 10

 

4002 51 20

 

4002 51 90

 

4002 59 10

 

4002 59 20

 

4002 59 90

 

4002 60 10

 

4002 60 20

 

4002 60 90

 

4002 70 10

 

4002 70 20

 

4002 70 90

 

4002 80 10

 

4002 80 20

 

4002 80 90

 

4002 91 10

 

4002 91 20

 

4002 91 90

 

4002 99 10

 

4002 99 20

 

4002 99 90

 

4003 00 00

 

4004 00 00

 

4005 10 00

 

4005 20 00

 

4005 91 10

 

4005 91 20

 

4005 99 00

 

4006 10 00

 

4006 90 00

 

4007 00 00

 

4008 11 00

 

4008 19 00

 

4008 21 00

 

4008 29 00

 

4009 11 00

 

4009 12 00

 

4009 21 00

 

4009 22 00

 

4009 31 00

 

4009 32 00

 

4009 41 00

 

4009 42 00

 

4014 10 00

 

4104 11 00

 

4104 19 00

 

4105 10 00

 

4105 30 00

 

4106 21 00

 

4106 22 00

 

4106 31 00

 

4106 32 00

 

4106 40 00

 

4106 91 00

 

4106 92 00

 

4107 11 00

 

4107 12 00

 

4107 19 00

 

4107 91 00

 

4107 92 00

 

4107 99 00

 

4112 00 00

 

4113 10 00

 

4113 20 00

 

4113 30 00

 

4113 90 00

 

4114 10 00

 

4114 20 00

 

4115 10 00

 

4115 20 00

 

4403 10 00

 

4403 20 00

 

4403 41 00

 

4403 49 00

 

4403 91 00

 

4403 92 00

 

4403 99 00

 

4404 10 00

 

4404 20 00

 

4405 00 00

 

4406 10 00

 

4406 90 00

 

4407 10 00

 

4407 24 00

 

4407 25 00

 

4407 92 00

 

4407 99 00

 

4408 10 10

 

4408 10 20

 

4408 10 90

 

4408 31 10

 

4408 31 20

 

4408 31 90

 

4408 39 10

 

4408 39 20

 

4408 39 90

 

4408 90 10

 

4408 90 20

 

4408 90 90

 

4409 10 00

 

4409 20 00

 

4410 21 00

 

4410 29 00

 

4410 31 00

 

4410 32 00

 

4410 33 00

 

4410 39 00

 

4410 90 00

 

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

4412 13 00

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 00

 

4412 23 00

 

4412 29 00

 

4412 92 00

 

4412 93 00

 

4412 99 00

 

4413 00 00

 

4501 10 00

 

4501 90 00

 

4502 00 10

 

4502 00 90

 

4701 00 00

 

4702 00 00

 

4703 11 00

 

4703 19 00

 

4703 21 00

 

4703 29 00

 

4704 11 00

 

4704 19 00

 

4704 21 00

 

4704 29 00

 

4705 00 00

 

4706 10 00

 

4706 20 00

 

4706 91 00

 

4706 92 00

 

4706 93 00

 

4707 10 00

 

4707 20 00

 

4707 30 00

 

4707 90 00

 

4801 00 00

 

4802 10 00

 

4802 20 00

 

4802 30 00

 

4802 40 00

 

4802 54 00

 

4802 55 00

 

4802 57 00

 

4802 59 00

 

4802 61 00

 

4802 69 00

 

4804 11 00

 

4804 19 00

 

4804 21 00

 

4804 29 00

 

4804 31 00

 

4804 39 00

 

4804 41 00

 

4804 42 00

 

4804 49 00

 

4804 51 00

 

4804 52 00

 

4804 59 00

 

4805 11 00

 

4805 12 00

 

4805 19 00

 

4805 24 00

 

4805 25 00

 

4805 30 00

 

4805 40 00

 

4805 91 00

 

4805 92 00

 

4805 93 00

 

4806 10 00

 

4806 20 00

 

4806 30 00

 

4806 40 00

 

4807 00 00

 

4808 10 00

 

4808 20 00

 

4808 30 00

 

4808 90 00

 

4809 10 00

 

4809 20 00

 

4809 90 00

 

4810 13 00

 

4810 19 00

 

4810 21 00

 

4810 29 00

 

4810 31 00

 

4810 32 00

 

4810 39 00

 

4810 91 00

 

4810 99 00

 

4811 10 00

 

4811 41 00

 

4811 49 00

 

4811 51 90

 

4811 59 10

 

4811 59 90

 

4811 60 10

 

4811 60 90

 

4811 90 00

 

4812 00 00

 

4818 40 10

 

4819 20 20

 

4822 10 00

 

4822 90 00

 

4823 12 00

 

4823 19 00

 

4823 20 00

 

5004 00 00

 

5005 00 00

 

5006 00 00

 

5104 00 00

 

5105 10 00

 

5105 21 00

 

5105 29 00

 

5105 40 00

 

5106 10 00

 

5106 20 00

 

5107 10 00

 

5107 20 00

 

5108 10 00

 

5108 20 00

 

5110 00 00

 

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 00

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 00

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 00

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 00

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 00

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 00

 

5303 10 00

 

5303 90 00

 

5304 10 00

 

5304 90 00

 

5305 11 00

 

5305 19 00

 

5305 21 00

 

5305 29 00

 

5305 90 10

 

5305 90 90

 

5306 10 10

 

5306 20 10

 

5307 10 00

 

5307 20 00

 

5308 10 00

 

5308 20 10

 

5308 90 10

 

5308 90 30

 

5308 90 90

 

5401 10 10

 

5401 20 10

 

5402 10 00

 

5402 20 00

 

5402 31 00

 

5402 32 00

 

5402 33 00

 

5402 39 00

 

5402 41 00

 

5402 42 00

 

5402 43 00

 

5402 49 00

 

5402 51 00

 

5402 52 00

 

5402 59 00

 

5402 61 00

 

5402 62 00

 

5402 69 00

 

5403 10 00

 

5403 20 00

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 00

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

5404 10 00

 

5404 90 00

 

5405 00 00

 

5406 10 00

 

5406 20 00

 

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

5502 00 00

 

5503 10 00

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 00

 

5504 10 00

 

5504 90 00

 

5505 10 00

 

5505 20 00

 

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 00

 

5507 00 00

 

5508 10 10

 

5508 20 10

 

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 00

 

5509 22 00

 

5509 31 00

 

5509 32 00

 

5509 42 00

 

5509 51 00

 

5509 52 00

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 00

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 00

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

5603 11 00

 

5603 12 00

 

5603 13 00

 

5603 14 00

 

5603 91 00

 

5603 92 00

 

5603 93 00

 

5603 94 00

 

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

5605 00 00

 

5606 00 00

 

5902 10 00

 

5902 20 00

 

5902 90 00

 

5908 00 00

 

5909 00 00

 

5910 00 00

 

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 00

 

5911 32 00

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 20

 

5911 90 90

 

6406 10 10

 

6406 10 20

 

6406 10 30

 

6406 10 40

 

6406 10 90

 

6406 20 10

 

6406 20 20

 

6406 91 00

 

6406 99 10

 

6406 99 20

 

6406 99 30

 

6406 99 40

 

6406 99 50

 

6406 99 60

 

6406 99 90

 

6602 00 10

 

6806 10 00

 

6806 20 00

 

6806 90 00

 

6808 00 00

 

6809 11 00

 

6809 19 00

 

6809 90 00

 

6810 11 00

 

6810 19 00

 

6810 91 00

 

6810 99 00

 

6811 10 00

 

6811 20 00

 

6811 30 00

 

6811 90 00

 

6813 10 00

 

6813 90 00

 

6814 10 00

 

6814 90 00

 

6815 10 00

 

6815 20 00

 

6815 91 00

 

6815 99 00

 

6901 00 00

 

6902 10 00

 

6902 20 00

 

6902 90 00

 

6903 10 00

 

6903 20 00

 

6903 90 00

 

6904 10 00

 

6904 90 00

 

6905 10 00

 

6905 90 00

 

6906 00 00

 

7001 00 00

 

7002 10 00

 

7002 20 00

 

7002 31 00

 

7002 32 00

 

7002 39 00

 

7003 12 00

 

7003 19 00

 

7003 20 00

 

7003 30 00

 

7004 20 00

 

7004 90 00

 

7005 10 00

 

7005 21 00

 

7005 29 00

 

7005 30 00

 

7006 00 00

 

7007 11 10

 

7007 11 90

 

7007 19 00

 

7007 21 10

 

7007 21 90

 

7007 29 00

 

7008 00 00

 

7010 10 10

 

7010 10 90

 

7010 20 00

 

7010 90 10

 

7010 90 91

 

7010 90 92

 

7010 90 99

 

7011 10 00

 

7011 20 00

 

7011 90 00

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

7019 19 00

 

7019 31 00

 

7019 32 00

 

7019 39 10

 

7019 40 00

 

7019 51 00

 

7019 52 00

 

7019 59 00

 

7019 90 00

 

7020 00 20

 

7020 00 30

 

7102 10 10

 

7102 21 00

 

7102 29 00

 

7103 10 10

 

7103 91 10

 

7103 99 10

 

7104 10 10

 

7104 20 10

 

7104 90 10

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

7106 10 00

 

7106 91 00

 

7106 92 10

 

7106 92 20

 

7106 92 90

 

7107 00 10

 

7107 00 20

 

7108 20 00

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 20

 

7110 19 90

 

7110 21 00

 

7110 29 10

 

7110 29 90

 

7110 31 00

 

7110 39 10

 

7110 39 90

 

7110 41 00

 

7110 49 10

 

7110 49 90

 

7111 00 00

 

7112 30 00

 

7201 10 00

 

7201 20 00

 

7201 50 00

 

7202 11 00

 

7202 19 00

 

7202 21 00

 

7202 29 00

 

7202 30 00

 

7202 41 00

 

7202 49 00

 

7202 50 00

 

7202 60 00

 

7202 70 00

 

7202 80 00

 

7202 91 00

 

7202 92 00

 

7202 93 00

 

7202 99 00

 

7203 10 00

 

7203 90 00

 

7204 10 00

 

7204 21 00

 

7204 29 00

 

7204 30 00

 

7204 41 00

 

7204 49 00

 

7204 50 00

 

7205 10 00

 

7205 21 00

 

7205 29 00

 

7206 10 00

 

7206 90 00

 

7207 11 00

 

7207 12 00

 

7207 19 00

 

7207 20 00

 

7208 10 00

 

7208 25 00

 

7208 26 00

 

7208 27 00

 

7208 36 00

 

7208 37 00

 

7208 38 00

 

7208 39 00

 

7208 40 00

 

7208 51 00

 

7208 52 00

 

7208 53 00

 

7208 54 00

 

7208 90 00

 

7209 15 00

 

7209 16 00

 

7209 17 00

 

7209 18 00

 

7209 25 00

 

7209 26 00

 

7209 27 00

 

7209 28 00

 

7209 90 00

 

7210 11 00

 

7210 12 00

 

7210 20 00

 

7210 50 00

 

7210 61 00

 

7210 69 00

 

7210 70 00

 

7210 90 00

 

7211 13 00

 

7211 14 00

 

7211 19 00

 

7211 23 00

 

7211 29 00

 

7211 90 00

 

7212 10 00

 

7212 20 00

 

7212 30 00

 

7212 40 00

 

7212 50 00

 

7212 60 00

 

7213 10 00

 

7213 20 00

 

7213 91 00

 

7213 99 00

 

7214 10 00

 

7214 20 00

 

7214 30 00

 

7214 91 00

 

7214 99 00

 

7215 10 00

 

7215 50 00

 

7215 90 00

 

7216 10 10

 

7216 10 20

 

7216 10 30

 

7216 21 00

 

7216 22 00

 

7216 31 00

 

7216 32 00

 

7216 33 00

 

7216 40 00

 

7216 50 10

 

7216 50 90

 

7216 61 00

 

7216 69 00

 

7216 91 00

 

7216 99 00

 

7217 10 00

 

7217 20 00

 

7217 30 00

 

7217 90 00

 

7218 10 00

 

7218 91 00

 

7218 99 00

 

7219 11 00

 

7219 12 00

 

7219 13 00

 

7219 14 00

 

7219 21 00

 

7219 22 00

 

7219 23 00

 

7219 24 00

 

7219 31 00

 

7219 32 00

 

7219 33 00

 

7219 34 00

 

7219 35 00

 

7219 90 00

 

7220 11 00

 

7220 12 00

 

7220 20 00

 

7220 90 00

 

7221 00 00

 

7222 11 00

 

7222 19 00

 

7222 20 00

 

7222 30 00

 

7222 40 00

 

7223 00 00

 

7224 10 00

 

7224 90 00

 

7225 11 00

 

7225 19 00

 

7225 20 00

 

7225 30 00

 

7225 40 00

 

7225 50 00

 

7225 91 00

 

7225 92 00

 

7225 99 00

 

7226 11 00

 

7226 19 00

 

7226 20 00

 

7226 91 00

 

7226 92 00

 

7226 93 00

 

7226 94 00

 

7226 99 00

 

7227 10 00

 

7227 20 00

 

7227 90 00

 

7228 10 00

 

7228 20 00

 

7228 30 00

 

7228 40 00

 

7228 50 00

 

7228 60 00

 

7228 70 00

 

7228 80 10

 

7228 80 20

 

7229 10 00

 

7229 20 00

 

7229 90 00

 

7301 10 00

 

7301 20 00

 

7303 00 00

 

7304 10 00

 

7304 31 90

 

7304 39 90

 

7304 41 90

 

7304 49 90

 

7304 51 90

 

7304 59 90

 

7304 90 90

 

7305 39 10

 

7305 39 90

 

7305 90 10

 

7305 90 90

 

7306 40 00

 

7306 50 00

 

7306 60 00

 

7306 90 00

 

7307 11 90

 

7307 19 00

 

7307 23 90

 

7307 29 00

 

7307 91 00

 

7307 92 00

 

7308 10 00

 

7308 20 00

 

7308 40 00

 

7308 90 00

 

7312 10 00

 

7312 90 00

 

7313 00 00

 

7317 00 10

 

7317 00 20

 

7317 00 30

 

7317 00 90

 

7318 11 00

 

7318 12 00

 

7318 13 00

 

7318 14 00

 

7318 15 00

 

7318 16 00

 

7318 19 00

 

7318 21 00

 

7318 22 00

 

7318 23 00

 

7318 24 00

 

7318 29 00

 

7401 10 00

 

7401 20 00

 

7402 00 00

 

7403 11 00

 

7403 12 00

 

7403 13 00

 

7403 19 00

 

7403 21 00

 

7403 22 00

 

7403 23 00

 

7403 29 00

 

7404 00 00

 

7405 00 00

 

7406 10 00

 

7406 20 00

 

7407 10 00

 

7407 21 00

 

7407 22 00

 

7407 29 00

 

7408 11 00

 

7408 19 00

 

7408 21 00

 

7408 22 00

 

7408 29 00

 

7409 11 00

 

7409 19 00

 

7409 21 00

 

7409 29 00

 

7409 31 00

 

7409 39 00

 

7409 40 00

 

7409 90 00

 

7410 11 00

 

7410 12 00

 

7410 21 00

 

7410 22 00

 

7411 10 00

 

7411 21 00

 

7411 22 00

 

7411 29 00

 

7412 10 00

 

7412 20 00

 

7413 00 00

 

7414 20 00

 

7414 90 00

 

7415 10 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7415 39 00

 

7416 00 00

 

7501 10 00

 

7501 20 00

 

7502 10 00

 

7502 20 00

 

7503 00 00

 

7504 00 00

 

7505 11 00

 

7505 12 00

 

7505 21 00

 

7505 22 00

 

7506 10 00

 

7506 20 00

 

7507 11 00

 

7507 12 00

 

7507 20 00

 

7508 90 10

 

7601 10 00

 

7601 20 00

 

7602 00 00

 

7603 10 00

 

7603 20 00

 

7604 10 00

 

7604 21 00

 

7604 29 00

 

7605 11 00

 

7605 19 00

 

7605 21 00

 

7605 29 00

 

7606 11 00

 

7606 12 00

 

7606 91 00

 

7606 92 00

 

7607 11 10

 

7607 11 90

 

7607 19 10

 

7607 19 90

 

7607 20 10

 

7607 20 90

 

7608 10 00

 

7608 20 00

 

7609 00 00

 

7610 90 00

 

7611 00 00

 

7612 10 00

 

7612 90 00

 

7613 00 00

 

7614 10 00

 

7614 90 00

 

7616 99 40

 

7801 10 00

 

7801 91 00

 

7801 99 00

 

7802 00 00

 

7803 00 00

 

7804 11 00

 

7804 19 00

 

7804 20 00

 

7805 00 00

 

7806 00 10

 

7806 00 20

 

7806 00 90

 

7901 11 00

 

7901 12 00

 

7901 20 00

 

7902 00 00

 

7903 10 00

 

7903 90 00

 

7904 00 00

 

7905 00 00

 

7906 00 00

 

7907 00 00

 

8001 10 00

 

8001 20 00

 

8002 00 00

 

8003 00 00

 

8004 00 00

 

8005 00 00

 

8006 00 00

 

8007 00 20

 

8101 10 00

 

8101 94 00

 

8101 95 00

 

8101 96 00

 

8101 97 00

 

8101 99 00

 

8102 10 00

 

8102 94 00

 

8102 95 00

 

8102 96 00

 

8102 97 00

 

8102 99 00

 

8103 20 00

 

8103 30 00

 

8103 90 00

 

8104 11 00

 

8104 19 00

 

8104 20 00

 

8104 30 00

 

8104 90 00

 

8105 20 00

 

8105 30 00

 

8105 90 00

 

8106 00 20

 

8106 00 30

 

8106 00 90

 

8107 20 00

 

8107 30 00

 

8107 90 00

 

8108 20 00

 

8108 30 00

 

8108 90 00

 

8109 20 00

 

8109 30 00

 

8109 90 00

 

8110 10 00

 

8110 20 00

 

8110 90 00

 

8111 00 20

 

8111 00 30

 

8111 00 90

 

8112 12 00

 

8112 13 00

 

8112 19 00

 

8112 21 00

 

8112 22 00

 

8112 29 00

 

8112 30 20

 

8112 30 30

 

8112 30 90

 

8112 40 20

 

8112 40 30

 

8112 40 90

 

8112 51 00

 

8112 52 00

 

8112 59 00

 

8112 92 00

 

8112 99 00

 

8113 00 10

 

8113 00 90

 

8311 10 00

 

8311 20 00

 

8311 30 00

 

8311 90 00

 

8421 29 10

 

8469 30 10

 

8710 00 00

 

8713 10 00

 

8713 90 00

 

8714 20 00

 

8802 11 00

 

8802 12 00

 

8802 30 00

 

8802 40 00

 

8802 60 00

 

8803 10 00

 

8803 20 00

 

8803 30 00

 

8803 90 00

 

8804 00 00

 

8805 10 00

 

8805 21 00

 

8805 29 00

 

8901 10 00

 

8901 30 00

 

8901 90 00

 

8904 00 00

 

8905 10 00

 

8905 20 00

 

8905 90 00

 

8906 10 00

 

8906 90 00

 

8907 10 00

 

8907 90 00

 

8908 00 00

 

9001 20 00

 

9018 90 30

 

9018 90 50

 

9021 29 00

 

9021 31 00

 

9021 39 00

 

9021 40 00

 

9021 50 00

 

9021 90 10

 

9021 90 90

 

9301 11 00

 

9301 19 00

 

9301 20 00

 

9302 00 00

 

9305 10 00

 

9305 91 00

 

9306 30 10

 

9306 90 10

 

9306 90 90

 

9701 10 00

 

9701 90 00

 

9702 00 00

 

9703 00 00

 

9704 00 00

 

9705 00 00

 

9706 00 00


ANEXA 3

Lista de produse menționate la articolul 9 alineatul (2)

Cod SA

 

2701 11 00

 

2701 12 00

 

2701 19 00

 

2701 20 00

 

2702 10 00

 

2702 20 00

 

2703 00 00

 

2704 00 10

 

2704 00 20

 

2705 00 00

 

2709 00 90

 

2710 19 38

 

2711 11 00

 

2711 14 10

 

2711 19 10

 

2711 21 00

 

2711 29 10

 

2712 10 10

 

2712 20 10

 

2712 90 10

 

2712 90 30

 

2712 90 50

 

2713 11 10

 

2713 12 10

 

2713 20 10

 

2713 90 10

 

2714 10 10

 

2714 10 30

 

2714 90 10

 

2716 00 00

 

2936 24 00

 

2936 25 00

 

2941 10 00

 

2941 20 00

 

2941 30 00

 

2941 40 00

 

2941 50 00

 

2941 90 00

 

2942 00 00

 

3001 10 00

 

3001 20 00

 

3001 90 10

 

3001 90 90

 

3002 10 00

 

3002 20 00

 

3002 30 00

 

3002 90 00

 

3003 10 00

 

3003 20 00

 

3003 31 00

 

3003 39 00

 

3003 40 00

 

3003 90 00

 

3004 10 00

 

3004 20 00

 

3004 31 00

 

3004 32 00

 

3004 39 00

 

3004 40 00

 

3004 50 10

 

3004 50 90

 

3004 90 00

 

3005 10 00

 

3005 90 00

 

3006 10 00

 

3006 20 00

 

3006 30 00

 

3006 40 00

 

3006 50 00

 

3006 60 00

 

3006 70 00

 

3006 80 00

 

3402 11 00

 

3402 12 00

 

3402 13 00

 

3402 19 00

 

3403 11 20

 

3403 19 20

 

3403 91 00

 

3403 99 00

 

3704 00 10

 

3704 00 90

 

3705 10 00

 

3705 20 00

 

3705 90 00

 

3926 90 10

 

3926 90 20

 

3926 90 30

 

3926 90 40

 

3926 90 90

 

4010 11 00

 

4010 12 00

 

4010 13 00

 

4010 19 00

 

4010 31 00

 

4010 32 00

 

4010 33 00

 

4010 34 00

 

4010 35 00

 

4010 36 00

 

4010 39 00

 

4011 10 10

 

4011 10 90

 

4011 20 10

 

4011 20 20

 

4011 20 90

 

4011 30 00

 

4011 40 00

 

4011 50 00

 

4011 61 00

 

4011 62 00

 

4011 63 00

 

4011 69 00

 

4011 92 00

 

4011 93 00

 

4011 94 00

 

4011 99 00

 

4012 11 00

 

4012 12 00

 

4012 13 00

 

4012 19 00

 

4013 10 10

 

4013 10 20

 

4013 10 90

 

4013 20 00

 

4013 90 00

 

4014 90 10

 

4014 90 90

 

4015 11 00

 

4015 19 10

 

5608 11 10

 

5608 11 90

 

5608 90 10

 

5608 90 20

 

6003 40 00

 

6003 90 00

 

6004 40 00

 

6004 90 00

 

6005 10 00

 

6005 21 00

 

6005 22 00

 

6005 23 00

 

6005 24 00

 

6005 31 00

 

6005 32 00

 

6005 33 00

 

6005 34 00

 

6005 41 00

 

6005 42 00

 

6005 43 00

 

6005 44 00

 

6005 90 00

 

6006 10 00

 

6006 21 00

 

6006 22 00

 

6006 23 00

 

6006 24 00

 

6006 31 00

 

6006 32 00

 

6006 33 00

 

6006 34 00

 

6006 41 00

 

6006 42 00