11/Volumul 65

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

270


22004D0179


L 133/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 179/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 9 decembrie 2004

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 171/2004 a Comitetului mixt al SEE din 3 decembrie 2004 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației (2) are ca principal obiectiv stabilirea și menținerea unui nivel uniform ridicat de siguranță a aviației civile în Comunitate.

(3)

Activitățile Agenției europene de siguranță a aviației pot avea o influență asupra nivelului siguranței aviației civile în Spațiul Economic European.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 ar trebui încorporat în acord pentru a permite participarea deplină a statelor AELS în cadrul Agenției europene de siguranță a aviației,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa XIII la acord se modifică astfel cum se specifică în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 în limbile islandeză și norvegiană, care se publică în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 10 decembrie 2004, cu condiția să se fi efectuat notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 133, 26.5.2005, p. 21.

(2)  JO L 240, 7.9.2002, p. 1.

(3)  Sunt indicate cerințe constituționale.


ANEXĂ

la Decizia Nr. 179/2004 a Comitetului mixt al SEE

După punctul (66m) [Regulamentul (CE) nr. 1138/2004 al Comisiei] din anexa XIII la acord se inserează următorul text:

„66n.

32002 R 1592: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind regulile comune în domeniul aviației civile și înființarea unei Agenții Europene pentru Siguranța Aeriană (JO L 240, 7.9.2002, p. 1).

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

În cazul în care nu se stabilește altfel în continuare și fără a se aduce atingere dispozițiilor Protocolului 1 la acord, termenii «stat membru (state membre)» din regulament se înțeleg ca incluzând, în afară de sensul din regulament, statele AELS. Se aplică alineatul (11) din Protocolul 1.

(b)

În privința statelor AELS, Agenția asistă, după caz și atunci când este necesar, Autoritatea de supraveghere a AELS sau Comitetul permanent al AELS, după caz, la îndeplinirea sarcinilor acestora.

(c)

Nici o dispoziție din prezentul regulament nu se interpretează astfel încât să se transfere Agenției autoritatea de a acționa în numele statelor AELS în cadrul acordurilor internaționale, în alte scopuri decât pentru a le sprijini în îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul acestor acorduri.

(d)

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(i)

La alineatul (1), după cuvântul «Comunitatea» se inserează cuvintele «sau un stat AELS».

(ii)

La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

«Ori de câte ori Comunitatea negociază cu o țară terță pentru a încheia un acord prin care se stabilește că un stat membru sau Agenția pot elibera certificate pe baza certificatelor eliberate de autoritățile aeronautice din respectiva țară terță, aceasta se străduiește să obțină pentru statele AELS o ofertă privind un acord similar cu cel încheiat cu țara terță respectivă. La rândul lor, statele AELS se străduiesc să încheie cu țări terțe acorduri corespunzătoare cu cele ale Comunității.»

(e)

La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

«5.   Pentru aplicarea prezentului regulament, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei se aplică și oricărui document al Agenției privind statele AELS.»

(f)

La articolul 12 alineatul (2) litera (b) se adaugă următorul text:

«Agenția asistă, de asemenea, Autoritatea de supraveghere a AELS și îi acordă același sprijin, în cazul în care astfel de măsuri și sarcini sunt de competența Autorității, în temeiul acordului.»

(g)

Articolul 12 alineatul (2) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

«în domeniul său de competență execută funcțiile și sarcinile repartizate părților contractante prin convențiile internaționale aplicabile, în special Convenția de la Chicago. Autoritățile naționale ale aviației civile ale statelor AELS îndeplinesc exclusiv funcțiile și sarcinile prevăzute în prezentul regulament.»

(h)

La articolul 15 prima teză se înlocuiește cu următorul text:

«După caz și după cum se specifică în Convenția de la Chicago sau în anexele acesteia cu privire la produsele, piesele și echipamentele prevăzute la articolul 4 alineatul (1), Agenția execută funcțiile și sarcinile statului în care se face desenul, fabricarea sau înmatricularea, în cazul în care acestea au legătură cu omologarea desenului. Autoritățile naționale ale aviației civile ale statelor AELS îndeplinesc exclusiv funcțiile și sarcinile care le sunt atribuite în temeiul prezentului articol.»

(i)

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1) se adaugă următorul text:

«Agenția raportează Autorității de supraveghere a AELS cu privire la inspecțiile de standardizare dintr-un stat AELS.»

La alineatul (3) se adaugă următorul text:

«În privința statelor AELS, Agenția este consultată de Autoritatea de supraveghere a AELS.»

(j)

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

«4.   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul care se aplică celorlalți agenți ai Comunităților Europene, resortisanții statelor AELS care se bucură de drepturile lor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al Agenției.»

(k)

La articolul 21 se adaugă următorul text:

«Statele AELS aplică Agenției și personalului acesteia Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene și normele aplicabile adoptate în temeiul Protocolului.»

(l)

La articolul 23 primul alineat, după cuvântul «Comunitate» se inserează următorul text:

«, în limbile islandeză și norvegiană».

(m)

După articolul 24 alineatul (2) litera (c) se inserează următorul text:

«(ca)

Raportul general și programul de lucru al Agenției, în conformitate cu literele (b) și (c), sunt transmise Autorității de supraveghere a AELS.»

(n)

La articolul 25 se adaugă următorul alineat:

«3.   Statele AELS participă pe deplin în Consiliul de administrație și, în cadrul acestuia, au aceleași drepturi și obligații ca și statele membre ale UE, cu excepția dreptului la vot.»

(o)

La articolul 32 se adaugă următorul alineat:

«6.   Resortisanții statelor AELS sunt eligibili ca membri, inclusiv ca președinți, ai camerelor de recurs. În cazul în care Comisia redactează lista persoanelor menționate la alineatul (3), aceasta are în vedere, de asemenea, și resortisanții statelor AELS care îndeplinesc condițiile dorite.»

(p)

La articolul 45 la sfârșitul alineatului (1) se inserează următorul text:

«În privința statelor AELS, Agenția asistă Autoritatea de supraveghere a AELS la executarea sarcinilor menționate anterior.»

(q)

La articolul 48 se adaugă următorul alineat:

«8.   Statele AELS participă la contribuția financiară din partea Comunității menționată la alineatul (1) prima liniuță. În acest scop, procedurile stabilite la articolul 82 alineatul (1) litera (a) și în Protocolul 32 la acord se aplică mutatis mutandis

(r)

La articolul 54 se adaugă următoarele alineate:

«6.   Statele AELS participă pe deplin la lucrările comitetului înființat în temeiul alineatului (1) și, în cadrul acestuia, au același drepturi și obligații ca și statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția dreptului la vot.

7.   În cazul în care, în lipsa unui acord între Comisie și comitet, Consiliul poate decide cu privire la problema respectivă, statele AELS pot ridica problema în cadrul Comitetului mixt al SEE, în conformitate cu articolul 5 din acord.»”