11/Volumul 65

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

22


22004D0071


L 349/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 71/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 8 iunie 2004

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 102/2002 a Comitetului mixt al SEE din 12 iulie 2002 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind funcționarea pieței interne în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre (2) se încorporează în acord.

(3)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 7 decembrie 1998 privind libera circulație a mărfurilor (3) se încorporează în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul XX din anexa II la acord se modifică după cum urmează:

1.

După titlul „XX. LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR – GENERALITĂȚI” se inserează următorul titlu și următorul punct:

„ACTELE LA CARE SE FACE REFERIRE:

1.

398 R 2679: Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind funcționarea pieței interne în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre (JO L 337, 12.12.1998, p. 8).”

2.

Punctele 1, 2, 3 și 4 devin punctele 2, 3, 4 și, respectiv, 5.

3.

După punctul 5 (Recomandarea 2001/893/CE a Comisiei) se inserează următorul punct:

„6.

498 X 1212(01): Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 7 decembrie 1998 privind libera circulație a mărfurilor (JO L 337, 12.12.1998, p. 10).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 2679/98 și ale Rezoluției Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 7 decembrie 1998, în limbile islandeză și norvegiană, care se publică în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 iunie 2004, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

S. GILLESPIE


(1)  JO L 298, 31.10.2002, p. 17.

(2)  JO L 337, 12.12.1998, p. 8.

(3)  JO L 337, 12.12.1998, p. 10.

(4)  Au fost semnalate obligații constituționale.


ANEXĂ

DECLARAȚIA STATELOR AELS

privind Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 7 decembrie 1998 privind libera circulație a mărfurilor

[inserându-se un nou punct 6 la capitolul XX (Libera circulație a mărfurilor – Generalități) din anexa II la Acordul SEE]

Statele AELS se angajează să facă tot posibilul pentru a-și asuma aceleași obligații ca și statele membre ale UE în ceea ce privește punerea în aplicare a Rezoluției Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 7 decembrie 1998 privind libera circulație a mărfurilor.

DECLARAȚIA COMUNĂ

privind încorporarea în acord a Regulamentului (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind funcționarea pieței interne în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre

[inserându-se un nou punct 1 la capitolul XX (Libera circulație a mărfurilor – Generalități) din anexa II la Acordul SEE]

Părțile contractante sunt de acord că obiectivele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului sunt importante pentru realizarea pieței interne.

În consecință, părțile doresc să aplice Regulamentul (CE) nr. 2679/98, astfel cum este încorporat în Acordul SEE. Acest lucru nu aduce atingere faptului că domeniul justiției și al afacerilor externe nu intră în sfera Acordului SEE.