11/Volumul 64

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

56


22004D0030


L 127/140

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 30/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 19 martie 2004

de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 14/2004 a Comitetului mixt al SEE din 6 februarie 2004 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta (2) trebuie să fie încorporat în acord.

(3)

Prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 7h [Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 9).”

2.

După punctul 7h [Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului] se inserează următorul punct:

„7i.

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta (JO L 194, 1.8.2003, p. 9).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare:

Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului.”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 20 martie 2004 cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. WESTERLUND


(1)  JO L 116, 22.4.2004, p. 66.

(2)  JO L 194, 1.8.2003, p. 9.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.