11/Volumul 64

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

36


22004D0018


L 127/120

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 18/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 19 martie 2004

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 170/2003 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2003 (1).

(2)

Directiva 2003/76/CE a Comisiei din 11 august 2003 de modificare a Directivei 70/220/CEE a Consiliului referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante ale autovehiculelor (2) trebuie să fie încorporată în acord.

(3)

Directiva 2003/77/CE Comisiei din 11 august 2003 de modificare a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind omologarea vehiculelor cu motor cu două sau trei roți (3) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul I din anexa II la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 3 (Directiva 70/220/CEE a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32003 L 0076: Directiva 2003/76/CE a Comisiei din 11 august 2003 (JO L 206, 15.8.2003, p. 29).”

2.

La punctul 45x (Directiva 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32003 L 0077: Directiva 2003/77/CE a Comisiei din 11 august 2003 (JO L 211, 21.8.2003, p. 24).”

3.

La punctul 45za (Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului), înainte de textul adaptării, se adaugă următorul text:

„astfel cum a fost modificată prin:

32003 L 0077: Directiva 2003/77/CE a Comisiei din 11 august 2003 (JO L 211, 21.8.2003, p. 24).”

Articolul 2

Textele Directivelor 2003/76/CE și 2003/77/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 20 martie 2004 cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor în temeiul articolului 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. WESTERLUND


(1)  JO L 88, 25.3.2004, p. 41.

(2)  JO L 206, 15.8.2003, p. 29.

(3)  JO L 211, 21.8.2003, p. 24.

(4)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.