11/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

189


22004A1223(03)


L 378/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD DE COOPERARE

între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind parteneriatul și dezvoltarea

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile excelente și legăturile de prietenie și cooperare dintre Comunitatea Europeană, denumită în continuare „Comunitatea”, și Republica Islamică Pakistan, denumită în continuare „Pakistan”,

RECUNOSCÂND importanța consolidării legăturilor și a relațiilor dintre Comunitate și Pakistan,

REAFIRMÂND importanța pe care Comunitatea și Pakistanul o acordă principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și Declarației universale a drepturilor omului,

ȚINÂND SEAMA DE Declarația de la Viena din 1993 și de Planul de acțiune al Conferinței mondiale privind drepturile omului, Declarația de la Copenhaga din 1995 privind dezvoltarea socială și Planul de acțiune aferent acesteia, Declarația de la Beijing din 1995 și Planul de acțiune al celei de-a patra Conferințe mondiale privind femeile, Declarația de la Rio din 1992 privind mediul și dezvoltarea, precum și Strategia internațională de dezvoltare pentru cel de-al patrulea deceniu,

AVÂND ÎN VEDERE că Acordul dintre Pakistan și Comunitate, semnat la 16 noiembrie 1976, a pus bazele unei cooperări strânse între Comunitate și Pakistan,

LUÂND ACT cu satisfacție de realizările care decurg din acest acord,

ANIMAȚI de voința lor comună de a-și consolida, intensifica și diversifica relațiile în domenii de interes comun pe baza egalității, a nediscriminării, a avantajului mutual și a reciprocității,

RECUNOSCÂND importanța majoră a dezvoltării sociale care ar trebui să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea economică,

RECUNOSCÂND necesitatea de a susține eforturile de dezvoltare ale Pakistanului, în special în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale categoriilor sărace și dezavantajate ale populației,

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care Comunitatea și Pakistanul o acordă promovării unei creșteri demografice echilibrate, eradicării sărăciei, protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale și recunoscând legătura dintre mediu și dezvoltare,

DORIND să creeze condiții favorabile pentru o dezvoltare și diversificare semnificativă a schimburilor comerciale dintre Comunitate și Pakistan, consolidând cooperarea în domeniile comerțului, economiei, investițiilor, culturii, științei și tehnologiei,

LUÂND ÎN CONSIDERARE angajamentul lor de a efectua schimburi comerciale în conformitate cu Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC),

RECUNOSCÂND necesitățile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, în cadrul OMC,

AVÂND ÎN VEDERE necesitatea de a crea condiții favorabile pentru investiții directe,

CONSTATÂND interesul lor comun pentru promovarea și consolidarea cooperării regionale și a dialogului Nord/Sud,

CONVINȘI că relațiile dintre Comunitate și Pakistan s-au dezvoltat dincolo de sfera Acordului încheiat în 1986,

COMUNITATEA EUROPEANĂ:

Guy VERHOFSTADT,

Prim-ministru al Regatului Belgiei;

Romano PRODI

Președinte al Comisiei Comunităților Europene;

GUVERNUL PAKISTANULUI:

Generalul Pervez MUSHARRAF,

Șeful Executivului Republicii Islamice Pakistan,

AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Fundament

Respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului constituie baza politicilor interne și internaționale ale Comunității și ale Republicii Islamice Pakistan și reprezintă un element esențial al prezentului acord.

Articolul 2

Obiective

Obiectivele principale ale prezentului acord sunt consolidarea și dezvoltarea, prin dialog și parteneriat, a diverselor aspecte ale cooperării dintre părți în domenii care se înscriu în limitele competențelor lor respective, având următoarele scopuri:

1.

asigurarea condițiilor necesare pentru intensificarea și dezvoltarea comerțului bilateral între părți în conformitate cu Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);

2.

susținerea eforturilor Pakistanului în vederea unei dezvoltări globale și durabile, în special a unei dezvoltări sociale și economice, luând în considerare categoriile sărace și defavorizate ale populației sale, în special femeile, și în vederea gestionării durabile a resurselor naturale;

3.

promovarea investițiilor și a legăturilor economice, tehnice și culturale în interesul lor reciproc;

4.

acordarea mijloacelor pentru o mai mare interacțiune între economia Pakistanului și cea a Comunității.

Articolul 3

Cooperarea comercială

(1)   În limitele competențelor lor respective, părțile se angajează să efectueze schimburi comerciale în conformitate cu Acordul de instituire a OMC.

(2)   Fiecare parte contractantă este de acord să informeze pe cealaltă parte asupra deschiderii unor proceduri antidumping împotriva produselor celeilalte părți.

În conformitate deplină cu Acordurile OMC privind măsurile antidumping și antisubvenții, părțile examinează, în mod corespunzător, declarațiile făcute de oricare dintre părți privind procedurile antidumping și antisubvenții și oferă celeilalte părți posibilitatea de a iniția consultări în această privință.

(3)   Părțile se angajează, de asemenea, să promoveze, în cadrul legislației lor actuale, extinderea și diversificarea comerțului dintre ele. Obiectivul cooperării în acest domeniu este dezvoltarea și diversificarea comerțului bilateral prin căutarea unor mijloace de îmbunătățire a accesului pe piață.

(4)   Părțile urmăresc:

(a)

să depună eforturi pentru eliminarea barierelor comerciale și aplicarea măsurilor de creștere a transparenței, în special prin eliminarea la timp a barierelor netarifare în conformitate cu activitățile realizate în această privință de OMC;

(b)

în limitele competențelor lor respective, să îmbunătățească cooperarea în domeniul vamal între autoritățile lor respective, în special în ceea ce privește formarea profesională, simplificarea și armonizarea procedurilor vamale și prevenirea, urmărirea și sancționarea infracțiunilor vamale, inclusiv a fraudelor, în conformitate cu activitățile întreprinse de Organizația Mondială a Vămilor (OMV);

(c)

să examineze aspecte privind tranzitul și reexportul;

(d)

să facă schimb de informații privind debușeurile susceptibile a fi reciproc avantajoase, precum și aspecte ale cooperării în domeniul statistic și al concurenței;

(e)

să depună eforturi pentru o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

(5)

(a)

Pakistanul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor pentru o protecție corespunzătoare și eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială și pentru respectarea acestor drepturi, în conformitate cu standardele internaționale.

(b)

La sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord și fără a aduce atingere angajamentelor asumate în cadrul Acordului TRIPs, Pakistanul aderă la următoarele convenții multilaterale privind drepturile de proprietate intelectuală, industrială și comercială la care statele membre sunt părți sau care se aplică de facto de către statele membre în conformitate cu dispozițiile pertinente ale respectivelor convenții:

(i)

Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, astfel cum a fost modificată ultima dată la Stockholm (Convenția de la Stockholm din 1967);

(ii)

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, astfel cum a fost modificat ultima dată la Stockholm (Convenția de la Stockholm din 1967);

(iii)

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (1989);

(iv)

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (Uniunea TCB), astfel cum a fost modificat în 1984.

(c)

Pentru a permite Pakistanului să își îndeplinească angajamentele și obligațiile menționate anterior, se poate avea în vedere acordarea de asistență tehnică.

(6)   În limitele competențelor lor respective, părțile convin să depună eforturi pentru îmbunătățirea schimbului de informații și a accesului pe piețele lor publice respective, pe bază de reciprocitate.

Articolul 4

Cooperarea pentru dezvoltare

(1)   Părțile recunosc că există potențial pentru o contribuție din partea Comunității la eforturile Pakistanului în vederea realizării unei dezvoltări durabile a economiei și a progresului social al locuitorilor.

Proiectele și programele realizate în cadrul cooperării pentru dezvoltare se vor axa, în principal, pe sănătate, educație, dezvoltarea resurselor umane, în special a femeilor, bunăstarea socială, mediul și dezvoltarea rurală. Acestea se vor orienta în special spre categoria cea mai săracă și mai defavorizată a populației.

Având în vedere cele menționate anterior și în conformitate cu politicile și reglementările comunitare și în limitele mijloacelor financiare disponibile pentru cooperare, părțile convin să continue dezvoltarea cooperării în contextul unei strategii de cooperare clare și al unui dialog cu scopul definirii priorităților stabilite de comun acord și să urmărească obținerea eficienței și a durabilității.

(2)   Părțile recunosc necesitatea unei atenții și cooperări sporite în domenii precum controlul drogurilor și al SIDA, luând în considerare activitățile întreprinse în această privință de organismele internaționale. Părțile afirmă că sunt hotărâte să coopereze pentru prevenirea, monitorizarea și reducerea SIDA și a utilizării substanțelor stupefiante, în special prin consolidarea capacităților de intervenție a serviciilor de sănătate și prin acordarea de sprijin pentru programele cheie de educație în domeniul sănătății.

Articolul 5

Cooperarea în domeniul mediului înconjurător

(1)   Părțile recunosc necesitatea de a considera protecția mediului ca parte integrantă a cooperării economice și a cooperării pentru dezvoltare. Părțile subliniază, de asemenea, importanța problemelor de mediu și dorința lor de a coopera pentru protejarea și îmbunătățirea mediului, punând accent pe poluarea apei, a solului și a aerului, pe eroziune, despădurire și gestionarea durabilă a resurselor naturale, luând în considerare activitatea desfășurată de autoritățile internaționale.

O atenție deosebită se va acorda următoarelor acțiuni:

(a)

gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere;

(b)

protecția și conservarea pădurilor naturale;

(c)

prevenirea poluării industriale;

(d)

protecția mediului urban.

(2)   Cooperarea în acest domeniu va consta, în principal, în:

(a)

consolidarea și îmbunătățirea instituțiilor de protecție a mediului;

(b)

dezvoltarea legislației și îmbunătățirea standardelor;

(c)

promovarea cercetării, a formării și a informării;

(d)

realizarea de studii și programe-pilot și furnizarea de asistență tehnică.

Articolul 6

Cooperare economică

(1)   În conformitate cu politicile și obiectivele lor respective și în limita resurselor de care dispun, părțile se angajează să promoveze cooperarea economică în interesul lor reciproc. Părțile stabilesc împreună, spre avantajul lor reciproc și în limitele competențelor lor respective, o strategie de cooperare pentru stabilirea domeniilor și a priorităților programelor și activităților de cooperare economică.

(2)   Părțile convin să coopereze în următoarele domenii vaste pentru:

(a)

dezvoltarea unui mediu economic creativ și concurențial în Pakistan prin facilitarea utilizării know-how-ului și a tehnologiei comunitare, în special în ceea ce privește proiectarea, ambalarea, standardele, inclusiv standardele privind consumatorii și mediul înconjurător, materialele și produsele noi;

(b)

facilitarea contactelor între operatorii economici și alte măsuri pentru promovarea schimburilor comerciale, a dezvoltării piețelor și a investițiilor;

(c)

facilitarea schimburilor de informații privind politicile referitoare la întreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în special în vederea îmbunătățirii mediului de muncă și încurajării unor contacte mai strânse între IMM-uri pentru a promova schimbul comercial și pentru a crește posibilitățile de cooperare industrială;

(d)

consolidarea competențelor de gestionare în Pakistan în vederea dezvoltării unor agenți economici capabili să interacționeze eficient cu mediul de afaceri european;

(e)

promovarea dialogului între Pakistan și Comunitate în domeniul politicii energetice și al transferului de tehnologie;

(f)

dezvoltarea și îmbunătățirea comunicațiilor, a informației, a tehnologiei, a agriculturii, a pescuitului, a minelor și a turismului.

(3)   Părțile acceptă să recurgă la următoarele mijloace pentru a-și atinge obiectivele:

(a)

schimbul de informații și idei;

(b)

pregătirea unor studii;

(c)

furnizarea de asistență tehnică;

(d)

programe de formare;

(e)

stabilirea de legături între centre de cercetare și de formare, agenții specializate și organizații patronale;

(f)

promovarea investițiilor și a asociațiilor în participațiune;

(g)

dezvoltarea instituțională a agențiilor publice și private și a administrațiilor;

(h)

accesul la bazele de date existente ale celeilalte părți și crearea de noi baze de date;

(i)

organizarea de ateliere și seminarii;

(j)

schimburi de experți.

(4)   În limitele competențelor lor respective, părțile se angajează să încurajeze o creștere a investițiilor reciproc avantajoase prin stabilirea unui climat mai favorabil pentru investițiile private, prin stabilirea unor condiții mai bune pentru transferul de capital și prin susținerea, după caz, a încheierii de convenții privind promovarea și protecția investițiilor între statele membre ale Comunității și Pakistan.

Articolul 7

Industrie și servicii

(1)   Părțile trebuie să faciliteze:

(a)

identificarea sectoarelor industriei vizate cu prioritate de cooperare și a mijloacelor de promovare a cooperării industriale;

(b)

extinderea și diversificarea bazei de producție a Pakistanului în industrie și servicii, inclusiv modernizarea și reforma sectorului public și orientându-și activitățile de cooperare către IMM-uri și luând măsuri pentru a facilita accesul acestora la surse de capital, piețe și tehnologii, orientate, mai ales, spre promovarea comerțului între părțile contractante, cât și pe piețele țărilor terțe.

(2)   În limitele competențelor lor respective, părțile trebuie să faciliteze accesul la informațiile și sursele de capital pentru a încuraja proiectele și activitățile care promovează cooperarea între întreprinderi, în special crearea de asociații în participațiune, subcontractarea, transferurile de tehnologie, licențele, cercetarea aplicată și francizele.

Articolul 8

Agricultură, creșterea animalelor și pescuit

Părțile acceptă să coopereze și să dezvolte agricultura, creșterea animalelor și pescuitul și se angajează să analizeze posibilitatea de a crea asociații în participațiune pentru prelucrarea produselor alimentare, de a crește posibilitățile de comerț și de a colabora la cercetarea în agricultură.

Articolul 9

Turism

Părțile acceptă să coopereze în domeniul turismului prin măsuri specifice, precum schimbul de informații, elaborarea de studii și programe de formare și promovarea investițiilor și a asociațiilor în participațiune în industriile sectorului turistic.

Articolul 10

Energie

Părțile recunosc importanța sectorului energetic pentru dezvoltarea economică și socială și sunt pregătite să își intensifice cooperarea, în special în domeniul producției, al economiei și al utilizării eficiente a energiei. Această cooperare extinsă va include o planificare în domeniul energiei, al energiei neconvenționale și o analiză a impactului asupra mediului.

Articolul 11

Cooperare regională

(1)   Părțile convin că în cooperarea dintre ele se pot înscrie acțiuni întreprinse în cadrul acordurilor de cooperare cu alte țări din aceeași regiune geografică, cu condiția ca aceste acțiuni să fie compatibile cu prezentul acord.

(2)   Fără a exclude nici un domeniu, părțile convin să acorde o atenție deosebită următoarelor acțiuni:

(a)

asistență tehnică (servicii ale experților externi, formarea personalului tehnic în anumite aspecte practice ale integrării);

(b)

promovarea schimbului comercial intraregional;

(c)

acordarea de sprijin instituțiilor regionale și proiectele și inițiativele comune stabilite în cadrul organizațiilor regionale cum ar fi Asociația Sud-Asiatică de Cooperare Regională (SAARC) și Organizația pentru Cooperare Economică (OCE);

(d)

acordarea de sprijin pentru studii privind aspecte regionale și subregionale, incluzând, inter alia, transportul, comunicațiile, mediul și sănătatea umană și animală.

Articolul 12

Cooperare în domeniul științei și al tehnologiei

În conformitate cu politicile și competențele lor, părțile pot promova cooperarea științifică și tehnică în domenii de interes comun prin programe comune de formare și cercetare, prin legături între organismele de cercetare ale acestora, schimb de informații și seminarii. Părțile depun eforturi pentru a încuraja transferul de know-how și schimbul de informații privind proiectele de cercetare, în special în domeniul mediului, al informaticii, al telecomunicațiilor, al tehnologiilor spațiale, al biotehnologiei și al biologiei marine.

Articolul 13

Produși chimici precursori și spălarea banilor

(1)   În conformitate cu competențele lor respective și cu dispozițiile legale în vigoare, părțile convin să coopereze pentru a preveni deturnarea produșilor chimici precursori. Părțile convin, în același timp, asupra necesității de a depune toate eforturile pentru a preveni spălarea banilor.

(2)   Ambele părți au în vedere măsuri speciale împotriva cultivării, a producerii și a comercializării ilicite de droguri, substanțe stupefiante și substanțe psihotrope, precum și măsuri de prevenire și reducere a toxicomaniei. În acest domeniu, cooperarea cuprinde elementele următoare:

(a)

asistență pentru formarea și reabilitarea toxicomanilor;

(b)

măsuri de dezvoltare economică alternativă;

(c)

schimburi de informații relevante care să asigure o protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

Articolul 14

Dezvoltarea resurselor umane

Părțile recunosc că dezvoltarea resurselor umane constituie o parte integrantă a dezvoltării economice și sociale.

Părțile recunosc că atât dezvoltarea educației și a calificărilor profesionale, cât și îmbunătățirea condițiilor de viață ale categoriilor celor mai sărace și defavorizate ale populației, domeniu în care va trebui să se acorde o atenție deosebită bunăstării femeilor și a copiilor, vor contribui la crearea unui mediu economic și social favorabil.

Părțile reamintesc importanța respectării standardelor internaționale fundamentale de muncă, astfel cum sunt definite în principiile incluse în instrumentele relevante ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), organ responsabil cu crearea și gestionarea respectivelor standarde, acestea constituind o garanție majoră a progresului social și economic. Părțile recunosc, de asemenea, că la promovarea respectivelor standarde contribuie creșterea economică și dezvoltarea, favorizate de intensificarea schimburilor și de un grad mai mare de liberalizare a comerțului.

Părțile se angajează să susțină promovarea respectivelor standarde și discuțiile între secretariatele OMC și OIM.

Comunitatea acordă asistență programelor, inclusiv celor lansate de OIM, pentru a susține eforturile Pakistanului în această materie.

Articolul 15

Informația, cultura și comunicațiile

În limitele competențelor lor respective, părțile cooperează în domeniul informației, culturii și comunicațiilor atât pentru a îmbunătăți înțelegerea reciprocă, cât și pentru a consolida legăturile existente între ele, inclusiv, printre altele, prin realizarea de studii și furnizarea de asistență tehnică pentru conservarea patrimoniului cultural.

Părțile recunosc, totodată, importanța cooperării în domeniile telecomunicațiilor, societății informaționale și aplicațiilor multimedia care contribuie la creșterea dezvoltării economice și a comerțului.

Părțile consideră că, în limita competențelor lor respective, cooperarea în respectivul domeniu poate facilita:

(a)

reglementarea și politica telecomunicațiilor;

(b)

dezvoltarea de noi tehnologii a informației și telecomunicațiilor, inclusiv comunicațiile mobile;

(c)

societatea informațională, inclusiv promovarea sistemelor globale de navigare prin satelit;

(d)

tehnologiile multimedia pentru telecomunicații;

(e)

rețelele și aplicațiile telematice (transport, sănătate, educație și mediu înconjurător);

(f)

promovarea investițiilor și a societăților în participațiune.

Articolul 16

Aspecte instituționale

(1)   Părțile convin să înființeze o comisie mixtă cu următoarele atribuții:

(a)

asigurarea bunei funcționări și a unei aplicări corespunzătoare a prezentului acord;

(b)

stabilirea priorităților, având în vedere obiectivele prezentului acord;

(c)

formularea recomandărilor pentru promovarea obiectivelor prezentului acord;

Se vor stabili dispoziții privind președinția ședințelor și constituirea subgrupurilor.

(2)   Comisia mixtă este formată din reprezentanți ai ambelor părți la nivel suficient de înalt. Comisia mixtă se reunește o dată pe an, alternativ la Bruxelles și la Islamabad, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. Se pot convoca ședințe extraordinare în urma acordului părților.

(3)   Comisia mixtă poate înființa subgrupuri specializate pentru a-i acorda asistență în realizarea sarcinilor și pentru a coordona elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor și a programelor în cadrul acordului.

(4)   Ordinea de zi a ședințelor Comisiei mixte se stabilește de comun acord între părți.

(5)   Părțile convin că o altă atribuție a Comisiei mixte este, de asemenea, asigurarea funcționării corespunzătoare a oricăror acorduri sectoriale care au fost sau ar putea fi încheiate între Comunitate și Pakistan.

Articolul 17

Clauză evolutivă

Părțile pot extinde, de comun acord, prezentul acord pentru a crește nivelul de cooperare și a-l completa prin acorduri privind sectoare sau activități specifice.

În privința aplicării prezentului acord, fiecare dintre părți poate înainta propuneri pentru extinderea domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experiența dobândită în cursul aplicării acestuia.

Articolul 18

Alte acorduri

Fără a aduce atingere dispozițiilor pertinente ale tratatelor de instituire a Comunităților Europene, nici prezentul acord, nici acțiunile realizate în conformitate cu acesta nu afectează în nici un fel competențele statelor membre ale Uniunii Europene de a întreprinde acțiuni bilaterale cu Pakistanul, în cadrul cooperării economice și pentru dezvoltare, sau de a încheia cu Pakistanul, după caz, acorduri noi privind cooperarea economică și pentru dezvoltare.

Prezentul acord nu afectează aplicarea sau punerea în aplicare a angajamentelor asumate de fiecare parte în relațiile cu terții.

Articolul 19

Neexecutarea acordului

(1)   În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a respectat oricare dintre obligațiile care decurg din prezentul acord, respectiva parte poate să ia măsurile necesare.

(2)   Înainte de a proceda astfel, cu excepția cazurilor de urgență specială, respectiva parte furnizează celeilalte părți toate informațiile pertinente necesare examinării aprofundate a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți.

(3)   În alegerea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate măsurilor care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate fără întârziere celeilalte părți și, la cererea acesteia, constituie obiectul unor consultări.

Articolul 20

Facilități

Pentru a facilita cooperarea în cadrul prezentului acord, autoritățile pakistaneze acordă funcționarilor și experților Comunității implicați în punerea în aplicare a cooperării garanțiile și facilitățile necesare exercitării funcțiilor lor. Dispoziții detaliate se stabilesc printr-un schimb separat de scrisori.

Articolul 21

Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de acesta, pe de o parte, și teritoriului Pakistanului, pe de altă parte.

Articolul 22

Anexe

Anexele I și II la prezentul acord constituie parte integrantă din acest acord.

Articolul 23

Intrare în vigoare și reînnoire

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor necesare în acest sens.

(2)   Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungește în mod automat după această perioadă, în fiecare an pentru o perioadă de încă un an, cu excepția cazului în care una dintre părți îl denunță cu cel puțin șase luni înainte de data expirării sale.

Articolul 24

Texte autentice

Prezentul acord este întocmit, în dublu exemplar, în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și urdu, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi' ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image


ANEXA I

DECLARAȚIE DE INTERPRETARE A ARTICOLULUI 19 – NEEXECUTAREA ACORDULUI

(a)

În sensul interpretării și al aplicării practice a prezentului acord, părțile convin că prin cazurile de urgență specială menționate la articolul 19 din acord se înțeleg cazurile de încălcare gravă a acordului de către una dintre cele două părți. Încălcarea gravă a acordului constă în:

denunțarea acordului care nu este conformă cu normele generale ale dreptului internațional;

încălcarea elementelor esențiale ale acordului prevăzute la articolul 1.

(b)

Părțile convin că „măsurile corespunzătoare” menționate la articolul 19 sunt măsuri luate în conformitate cu dreptul internațional. În cazul în care una dintre părți adoptă o măsură într-un caz de urgență specială în aplicarea articolului 19, cealaltă parte poate folosi procedura de soluționare a litigiilor.


ANEXA II

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ

În sensul prezentului acord, părțile convin că „proprietatea intelectuală, industrială și comercială” cuprinde, în special, protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, a brevetelor, a desenelor și a modelelor industriale, a mărcilor și a denumirilor comerciale, a programelor de calculator, a schemelor de configurație (topografiilor) de circuite integrate, a indicațiilor geografice, precum și protecția împotriva concurenței neloiale și protecția informațiilor confidențiale privind know-how-ul.


ACT FINAL

Plenipotențiarii:

COMUNITĂȚII EUROPENE,

pe de o parte, și ai

GUVERNULUI PAKISTANULUI,

pe de altă parte,

întruniți la Islamabad la 24 noiembrie 2001 pentru semnarea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind parteneriatul și dezvoltarea,

în momentul semnării Acordului de cooperare:

au adoptat următoarele texte:

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind parteneriatul și dezvoltarea

Anexa I

Declarație de interpretare a articolului 19 – Neexecutarea acordului

Anexa II

Declarație comună privind proprietatea intelectuală, industrială și comercială

au adoptat textul declarației următoare, atașate la prezentul act final:

Declarația Comunității Europene și a Republicii Islamice Pakistan.

Plenipotențiarii Comunității Europene și ai Republicii Islamice Pakistan au luat act de declarațiile următoare:

 

Declarația Republicii Islamice Pakistan referitoare la Declarația privind acordurile de readmisie

Declarația unilaterală a Comunității cu ocazia semnării Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi' ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Comunitatea Europeană reamintește importanța pe care statele sale membre o acordă stabilirii unei cooperări eficiente cu țările terțe pentru a facilita readmisia resortisanților acestora din urmă care se află în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru.

Republica Islamică Pakistan se angajează să încheie acorduri pentru readmisia cetățenilor cu statele membre ale Uniunii Europene care solicită acest lucru.

DECLARAȚIA REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN REFERITOARE LA DECLARAȚIA PRIVIND ACORDURILE DE READMISIE

Acceptând angajamentul de a „încheia acorduri pentru readmisia cetățenilor cu statele membre ale Uniunii Europene care solicită acest lucru”, Republica Islamică Pakistan dorește să indice cu claritate că angajamentul reprezintă exclusiv voința Pakistanului de a iniția negocieri pentru încheierea de acorduri de readmisie reciproc acceptabile cu statele membre ale Uniunii Europene care solicită acest lucru. Pakistanul nu a semnat până în prezent nici un astfel de acord de readmisie cu nici un stat membru al Uniunii Europene. Cu toate acestea, la cererea statelor membre ale Uniunii Europene, Pakistanul este pregătit să inițieze negocieri sau să le intensifice în cazul în care acestea au fost deja demarate. Pakistanul consideră respectivele negocieri independente de orice alt acord bilateral sau multilateral pe care l-a încheiat sau pe care îl negociază cu statele membre ale Uniunii Europene sau cu Comisia Europeană. De asemenea, Pakistanul nu acceptă nici un text nenegociabil pentru respectivele acorduri bilaterale de readmisie.

DECLARAȚIA UNILATERALĂ A COMUNITĂȚII CU OCAZIA SEMNĂRII ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI PAKISTAN

Declarația comună a părților la acord privind încheierea acordurilor de readmisie nu aduce atingere repartizării competențelor între Comunitate și statele membre, astfel cum rezultă din dispozițiile titlului IV (articolul 63) din partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene.