04/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

103


22003A1231(01)


L 345/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD PRIVIND PESCUITUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOZAMBIC

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA MOZAMBIC, denumită în continuare „Mozambic”,

pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile strânse de cooperare între Comunitate și Mozambic, în special în cadrul Convenției de la Lomé și al Acordului de la Cotonou, precum și dorința lor comună de a intensifica aceste relații,

AVÂND ÎN VEDERE Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării,

CONȘTIENTE de importanța principiilor consacrate de codul de conduită pentru pescuit responsabil, adoptat la Conferința FAO în 1995,

HOTĂRÂTE să coopereze, în interesul reciproc, pentru promovarea conservării pe termen lung și a exploatării durabile a resurselor biologice marine,

DORIND să stabilească modalitățile și condițiile care să guverneze activitățile și cooperarea desfășurate în interesul reciproc al părților în sectorul pescuitului,

CONVINSE că această cooperare le va consolida interesele reciproce și realizarea obiectivelor economice și sociale,

DECISE să desfășoare o cooperare economică mai strânsă în cadrul industriei pescuitului și al activităților conexe prin înființarea și dezvoltarea de societăți mixte care să implice întreprinderi ale ambelor părți,

DUPĂ CE AU DECIS să promoveze cooperarea în sectorul pescuitului și în sectoare conexe,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care guvernează:

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în sectorul pescuitului, în vederea asigurării conservării și exploatării durabile a resurselor de pescuit, precum și a dezvoltării sectorului mozambican de pescuit;

condițiile de acces al navelor de pescuit comunitare în apele mozambicane;

activitățile economice în sectorul pescuitului și activități conexe.

Articolul 2

În sensul prezentului acord:

(a)

„autorități mozambicane” înseamnă Ministerul Pescuitului din Republica Mozambic;

(b)

„autorități comunitare” înseamnă Comisia Comunităților Europene;

(c)

„navă comunitară” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care este înregistrată în Comunitate;

(d)

„societate mixtă” înseamnă o societate comercială constituită în Mozambic de armatori sau de întreprinderi naționale ale părților pentru desfășurarea de activități de pescuit sau activități conexe;

(e)

„comisia mixtă” înseamnă o comisie alcătuită din reprezentanți ai Comunității și ai Mozambicului având în sarcină urmărirea aplicării și interpretării prezentului acord.

Articolul 3

(1)   Mozambicul se angajează să autorizeze navele comunitare să desfășoare activități de pescuit în zona sa de pescuit, în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul și anexa.

(2)   Activitățile de pescuit care fac obiectul prezentului acord se supun actelor cu putere de lege în vigoare în Mozambic.

Articolul 4

(1)   Comunitatea se angajează să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a asigura respectarea de către navele sale a prezentului acord și a legislației care reglementează pescuitul în apele asupra cărora Mozambic are jurisdicție.

(2)   Comisiei Comunităților Europene i se notifică de către autoritățile mozambicane orice modificare adusă legislației menționate.

Articolul 5

(1)   Comunitatea acordă Mozambicului o compensație financiară în conformitate cu termenii și condițiile de acces în zona de pescuit mozambicană, definite în protocol și în anexe.

(2)   Această compensație financiară se acordă anual pentru a sprijini programele și acțiunile realizate de Mozambic în legătură cu gestionarea și administrarea pescuitului, conservarea și exploatarea durabilă a resurselor de pescuit și dezvoltarea sectorului de pescuit mozambican.

Articolul 6

(1)   În caz de evenimente grave, altele decât fenomenele naturale, care împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zona de pescuit mozambicană, Comunitatea poate suspenda plata compensației financiare, după consultări prealabile între cele două părți.

(2)   De îndată ce situația revine la normal, plata compensației financiare se reia după ce părțile s-au consultat și au căzut de acord că situația este de o asemenea natură, încât permite desfășurarea normală a activităților de pescuit.

(3)   Valabilitatea licențelor acordate navelor comunitare, în conformitate cu articolul 8, se prelungește cu o durată egală cu perioada de suspendare a activităților de pescuit.

Articolul 7

(1)   Activitățile de pescuit desfășurate de nave comunitare în apele mozambicane sunt supuse unui regim de licențe în conformitate cu legislația mozambicană în vigoare.

(2)   Procedura de obținere a unei licențe de pescuit pentru o navă, taxele aplicabile și metoda de plată care urmează să fie folosită de armatori sunt definite în anexa la protocol.

Articolul 8

(1)   În cazul în care considerații legate de conservarea și protejarea resurselor de pescuit mozambicane au ca rezultat adoptarea de măsuri de gestionare susceptibile să afecteze activitățile de pescuit ale navelor comunitare care operează în temeiul prezentului acord, părțile se consultă în vederea adaptării protocolului și a anexelor sale.

(2)   În conformitate cu legislația națională, dispozițiile adoptate de autoritățile mozambicane pentru reglementarea pescuitului în vederea conservării resurselor trebuie să aibă la bază criterii obiective, de natură științifică. Aceste dispoziții nu afectează într-un mod discriminatoriu navele comunitare, fără a aduce atingere acordurilor încheiate între țări în curs de dezvoltare din cadrul aceleiași regiuni geografice și, în special, acordurilor de reciprocitate în materie de pescuit.

Articolul 9

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, științifică și tehnică în sectorul pescuitului și în sectoarele conexe. Ele se consultă în vederea coordonării diverselor acțiuni prevăzute de prezentul acord.

(2)   Părțile încurajează schimburile de informații în ceea ce privește tehnicile și dispozitivele de pescuit, metodele de conservare și prelucrarea industrială a produselor pescărești.

(3)   Cele două părți depun eforturi pentru a crea condiții favorabile pentru promovarea relațiilor între întreprinderi ale părților în domeniul tehnic, economic și comercial.

(4)   Părțile se angajează să se consulte reciproc, fie direct, fie în cadrul organizațiilor internaționale corespunzătoare, pentru a asigura gestionarea și conservarea resurselor biologice în Oceanul Indian, și să coopereze în cadrul cercetărilor științifice aferente.

Articolul 10

(1)   Părțile încurajează constituirea de întreprinderi mixte în interesul reciproc, în vederea dezvoltării activităților de pescuit și a celor conexe în Mozambic.

(2)   Transferul de nave comunitare către întreprinderile mixte și crearea de întreprinderi mixte în Mozambic se efectuează cu respectarea sistematică a legislației mozambicane și a celei comunitare în vigoare.

Articolul 11

Se constituie o comisie mixtă având ca sarcină urmărirea aplicării prezentului acord. Atribuțiile acestei comisii mixte constau în special în următoarele:

1.

monitorizarea executării, interpretării și aplicării acordului și, în special, a îndeplinirii programelor și măsurilor prevăzute la articolul 5 și descrise în protocolul anexat la prezentul acord;

2.

asigurarea legăturii necesare pentru probleme de interes comun în domeniul pescuitului;

3.

îndeplinirea rolului de forum pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricăror dispute pe care le poate genera interpretarea sau aplicarea acordului;

4.

reevaluarea, după caz, a nivelului posibilităților de pescuit și, în consecință, a compensației financiare.

Comisia mixtă se întrunește cel puțin o dată pe an, alternativ în Mozambic și în Comunitate. Se reunește în sesiune extraordinară la cererea uneia dintre părți.

Articolul 12

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor unde se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene, în condițiile prevăzute de tratat, și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Mozambic.

Articolul 13

(1)   Prezentul acord se aplică pe o durată de trei ani începând de la data intrării sale în vigoare; prezentul acord poate fi reînnoit pe perioade suplimentare de trei ani, în cazul în care nici una dintre părți nu prezintă în scris un preaviz de reziliere cu cel puțin șase luni înaintea datei de expirare a perioadei inițiale sau a fiecărei perioade suplimentare.

(2)   În cazul în care una dintre părți prezintă un preaviz de reziliere a prezentului acord, părțile se angajează în consultări.

Articolul 14

Protocolul și anexa constituie parte integrantă a prezentului acord.

Articolul 15

Prezentul acord, redactat în două exemplare în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, fiecare din aceste texte fiind în egală măsură autentic, intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc faptul că au încheiat procedurile de adoptare.