11/Volumul 29

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

175


22002A0809(01)


L 213/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII INDIA, denumit în continuare „India”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE importanța științei și tehnologiei pentru dezvoltarea lor economică și socială,

RECUNOSCÂND că India și Comunitatea desfășoară programe comune de cercetare și tehnologie în diferite domenii de interes comun și că se pot obține beneficii reciproce în cazul în care părțile facilitează cooperarea pe viitor,

LUÂND ACT de cooperarea activă și schimbul de informații din mai multe domenii științifice și tehnologice în conformitate cu Acordul de cooperare între Comunitate și India privind parteneriatul și dezvoltarea semnat la 20 decembrie 1993,

AVÂND ÎN VEDERE declarația comună a Reuniunii la nivel înalt UE-India din 28 iunie 2000,

DORIND să extindă cooperarea în domeniul cercetării științifice și tehnologice pentru a intensifica desfășurarea activităților de cooperare în domenii de interes comun și a încuraja aplicarea rezultatelor acestei cooperări în vederea obținerii de beneficii economice și sociale,

AU CONVENIT CELE CE URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectul

Părțile încurajează și facilitează activitățile de cooperare între Comunitate și India privind cercetarea și dezvoltarea în domenii științifice și tehnologice de interes comun.

Articolul 2

Definițiile

În sensul prezentului acord:

(a)

„activitate de cooperare” înseamnă orice activitate pe care părțile o întreprind sau o sprijină în temeiul prezentului acord, inclusiv cercetarea comună;

(b)

„informații” înseamnă date științifice sau tehnice, rezultate sau metode de cercetare și dezvoltare provenind din cercetarea comună desfășurată în conformitate cu prezentul acord, precum și orice alte date pe care le consideră necesare participanții la activitățile de cooperare, inclusiv părțile, dacă este cazul;

(c)

„proprietate intelectuală” are sensul definit la articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale adoptată la Stockholm, la 14 iulie 1967;

(d)

„cercetare comună” înseamnă un proiect de cercetare, dezvoltare tehnologică sau activități demonstrative puse în aplicare cu sprijinul financiar al uneia sau al ambelor părți și care implică colaborarea între participanții din Comunitate și din India și pe care părțile sau agenții executivi care aplică programe de cercetare le numesc în scris cercetare comună. În cazul în care finanțarea este asigurată doar de o parte, desemnarea se face de partea respectivă și de participantul la proiect;

(e)

„participant” sau „entități de cercetare” înseamnă orice persoană, instituție academică, institut de cercetare sau orice altă persoană juridică sau întreprindere înființată în Comunitate sau în India care participă la activități de cooperare, inclusiv părțile.

Articolul 3

Principiile

Cooperarea se desfășoară pe baza următoarelor principii:

(a)

beneficiile reciproce bazate pe un echilibru global al avantajelor;

(b)

accesul reciproc la activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică întreprinse de fiecare parte;

(c)

schimbul, în timp util, de informații care ar putea afecta activitățile de cooperare;

(d)

protecția corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Articolul 4

Domeniile activităților de cooperare

Cooperarea în temeiul prezentului acord poate cuprinde toate activitățile de cercetare, dezvoltare tehnologică și activitățile demonstrative, denumite în continuare „CTD”, incluse în prima activitate a programului-cadru în conformitate cu articolul 164 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și toate activitățile de CTD similare din India în domeniile științifice și tehnologice corespunzătoare.

Prezentul acord nu afectează participarea Indiei, ca țară în curs de dezvoltare, la activitățile Comunității în domeniul cercetării pentru dezvoltare.

Articolul 5

Forme de cooperare

Activitățile de cooperare pot avea următoarele forme:

participarea entităților de cercetare indiene la proiectele de CTD din prima activitate a programului-cadru și participarea reciprocă a entităților de cercetare înființate în Comunitate la proiectele indiene în sectoare similare de CTD. Această participare are loc sub rezerva regulilor și procedurilor aplicabile în fiecare parte;

proiecte comune de CTD; proiectele comune de CTD sunt puse în aplicare după ce participanții au elaborat un plan de gestiune tehnologică, după cum se specifică în anexă;

punerea în comun a proiectelor de CTD puse deja în aplicare deja în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul programelor de CTD ale fiecărei părți;

vizite și schimburi de oameni de știință și experți tehnici;

organizarea comună de seminareii, conferințe, simpozioane și ateliere științifice, precum și participarea experților la aceste activități;

acțiuni concertate de difuzare a rezultatelor/schimb de experiență privind proiectele comune de CTD care au fost finanțate;

schimburile și utilizarea în comun a echipamentelor și materialelor, inclusiv utilizarea în comun a echipamentelor de cercetare avansate;

schimbul de informații privind practicile, actele cu putere de lege, actele administrative și programele relevante pentru cooperarea în conformitate cu prezentul acord;

orice altă formă recomandată de comitetul director și considerată a fi în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile în ambele părți.

Articolul 6

Coordonarea și facilitarea activităților de cooperare

(a)

Activitățile de cooperare în temeiul prezentului acord sunt coordonate și facilitate, din partea Indiei, de Ministerul Științei și Tehnologiei (Departamentul Știință și Tehnologie), iar din partea Comunității, de serviciile Comisiei Comunităților Europene (Direcția Generală pentru Știință, Cercetare și Dezvoltare), care își desfășoară activitatea în calitate de agenți executivi.

(b)

Agenții executivi înființează un comitet director pentru cooperarea științifică și tehnologică, denumit în continuare „comitet director” pentru gestionarea prezentului acord; acest comitet este format dintr-un număr egal de reprezentanți oficiali ai fiecărei părți și are copreședinți desemnați de părți; comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(c)

Funcțiile comitetului director constau în:

(i)

promovarea și supravegherea diferitelor activități de cooperare menționate la articolul 4, precum și a celor puse în aplicare în cadrul activităților comunitare în domeniul cercetării pentru dezvoltare;

(ii)

recomandarea proiectelor comune de CTD care trebuie finanțate pe baza împărțirii costurilor între părți, primite ca răspuns la un text aprobat de cerere de ofertă comună, emis în același timp de agenții executivi.

Proiectele comune care au fost prezentate de oamenii de știință ai unei părți pentru a participa la programele celeilalte părți sunt selectate de fiecare parte în conformitate cu procesul de selecție respectiv al fiecărei părți, cu posibila participare a experților ambelor părți;

(iii)

indicarea, pentru anul următor, în conformitate cu articolul 5 prima și a doua liniuță, a acelor sectoare sau subsectoare prioritare de interes comun în care se urmărește cooperarea, dintre sectoarele potențiale de cooperare în domeniul CTD;

(iv)

inițierea de propuneri adresate oamenilor de știință ai ambelor părți, în conformitate cu articolul 5 a treia liniuță, pentru punerea în comun a proiectelor lor care ar aduce un beneficiu reciproc și ar fi complementare;

(v)

formularea de recomandări în conformitate cu articolul 5, liniuțele patru – opt;

(vi)

consilierea părților cu privire modurile de consolidare și îmbunătățire a cooperării în conformitate cu principiile din prezentul acord;

(vii)

evaluarea eficienței funcționării și punerii în aplicare a prezentului acord, inclusiv evaluarea proiectelor de cooperare în curs la care participă India în calitate de țară în curs de dezvoltare în cadrul activităților comunitare în domeniul cercetării pentru dezvoltare;

(viii)

furnizarea către părți a unui raport anual privind stadiul, nivelul atins și eficiența cooperării desfășurate în conformitate cu prezentul acord. Acest raport este transmis comisiei mixte înființate în temeiul Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și India privind parteneriatul și dezvoltarea.

(d)

Comitetul director se reunește, în general, anual, de preferință înaintea ședinței comisiei mixte înființate în temeiul Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și India privind parteneriatul și dezvoltarea și în conformitate cu un program stabilit de comun acord; ședințele trebuie să se desfășoare alternativ în Comunitate și în India. La cererea oricărei părți, se pot organiza ședințe extraordinare.

(e)

Deciziile comitetului director se iau prin consens. La fiecare ședință se întocmește un proces verbal în care sunt consemnate deciziile și principalele puncte discutate. Acest proces verbal este aprobat de copreședinții desemnați ai comitetului director.

(f)

Pentru ședința comitetului director, cheltuielile de deplasare și cazare ale participanților sunt suportate de părțile de care aparțin aceștia. Orice alte cheltuieli aferente ședinței comitetului director sunt suportate de partea gazdă.

Articolul 7

Finanțarea

(a)

Activitățile de cooperare se desfășoară în limita fondurilor disponibile și în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative (inclusiv cele privind scutirile de taxe și drepturi vamale) aplicabile pe teritoriile fiecărei părți și în conformitate cu politicile și programele părților.

(b)

Cheltuielile aferente activităților de cooperare selectate sunt împărțite între participanți fără transfer de fonduri între părți.

(c)

Dispozițiile de punere în aplicare specifică detaliat modalitățile administrative și financiare exacte pentru activitățile de cooperare.

(d)

Proiectele de CTD la care participă India în calitate de țară în curs de dezvoltare și care sunt sponsorizate în cadrul activităților comunitare în domeniul cercetării pentru dezvoltare sunt excluse de la dispozițiile literelor (b) și (c).

Articolul 8

Intrarea personalului și a echipamentelor

Fiecare parte ia toate măsurile necesare și depune toate eforturile, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile pe teritoriul fiecărei părți, pentru a facilita intrarea, șederea și ieșirea de pe teritoriul său a persoanelor și echipamentelor care participă sau sunt folosite la activitățile de cooperare identificate de părți în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 9

Difuzarea și utilizarea informațiilor

Difuzarea și utilizarea informațiilor, precum și gestionarea, atribuirea și exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din cercetarea comună desfășurată în cadrul prezentului acord sunt supuse cerințelor prevăzute în anexă. Anexa formează parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 10

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de tratat și, pe de altă parte, teritoriului Indiei. Această dispoziție nu împiedică desfășurarea activităților de cooperare în marea liberă, în spațiu sau pe teritoriul țărilor terțe, în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 11

Intrarea în vigoare, denunțarea și soluționarea litigiilor

(a)

Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat în scris finalizarea procedurile lor interne respective necesare în acest sens.

(b)

Prezentul acord se încheie pe o perioadă inițială de cinci ani și poate fi reînnoit de comun acord între părți după evaluarea din ultimul an al fiecărei perioade succesive.

(c)

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul părților. Modificările intră în vigoare la data la care părțile și-au notificat în scris finalizarea procedurilor lor interne respective necesare în acest sens.

(d)

Prezentul acord poate fi denunțat în orice moment de către oricare din părți cu un preaviz scris de șase luni. Expirarea sau denunțarea prezentului acord nu afectează valabilitatea sau durata nici unei înțelegeri încheiate în baza acestuia, nici drepturile și obligațiile specifice stabilite în conformitate cu anexa.

(e)

Toate problemele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau litigiile ce apar în legătură cu acesta se soluționează de comun acord între părți.

Articolul 12

Prezentul acord este întocmit în două exemplare, în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și hindi, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

DREPT CARE, SUBSEMNAȚII, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.

Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.

Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República de la India

På Republikken Indiens regerings vegne

Für die Regierung der Republik Indien

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Voor de regering van de Republiek India

Pelo Governo da República da Índia

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image

Image


ANEXĂ

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală născute sau acordate în temeiul acordului sunt atribuite în conformitate cu prezenta anexă.

APLICARE

Prezenta anexă se aplică cercetării comune desfășurate în conformitate cu acordul, cu excepția cazului în care părțile convin în sens contrar.

I.   Proprietate, atribuirea și exercitarea drepturilor

1.   În sensul prezentei anexe, termenul „proprietate intelectuală” este definit la articolul 2 litera (c) din acord.

2.   Prezenta anexă se referă la atribuirea drepturilor și intereselor părților și participanților acestora. Fiecare parte și participanții săi se asigură că cealaltă parte și participanții acesteia pot obține drepturile de proprietate intelectuală atribuite în conformitate cu prezenta anexă. Prezenta anexă nu modifică și nu aduce în alt mod atingere atribuirii drepturilor, intereselor și redevențelor între o parte și resortisanții sau participanții săi și regulilor de difuzare și utilizare a informației care urmează să fie stabilite de legislația și practicile fiecărei părți.

3.   De asemenea, părțile se orientează după următoarele principii care ar trebui prevăzute în înțelegerile contractuale:

(a)

protecția eficientă a proprietății intelectuale. Părțile se asigură că ele și/sau participanții lor își notifică reciproc, într-un termen rezonabil, nașterea oricărui drept de proprietate intelectuală în temeiul acordului sau modalitățile de punere în aplicare și solicită protecția acestei proprietăți intelectuale în timp util;

(b)

exploatarea eficientă a rezultatelor, luând în considerare contribuțiile părților și ale participanților acestora;

(c)

tratamentul nediscriminatoriu al participanților celeilalte părți în raport cu tratamentul acordat propriilor participanți în ceea ce privește proprietatea, utilizarea și difuzarea informațiilor și proprietatea, atribuirea și exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală;

(d)

protecția informațiilor comerciale confidențiale.

4.   Participanții elaborează în comun un plan de gestiune tehnologică (PGT). PGT este un acord specific, care urmează să fie încheiat între participanții la cercetarea comună, în care sunt definite drepturile și obligațiile respective care le revin, inclusiv cele privind proprietatea și utilizarea, inclusiv publicarea informațiilor și proprietatea intelectualeă care urmează să fie creată în cursul cercetării comune.

În ceea ce privește proprietatea intelectuală (PI), PGT, trebuie să acopere, printre altele, proprietatea, protecția, drepturile de utilizare în scopuri de cercetare și dezvoltare, exploatarea și difuzarea, inclusiv dispoziții privind publicarea comună, drepturile și obligațiile cercetătorilor invitați și procedurile de soluționare a litigiilor. PGT acoperă, de asemenea, informațiile generale și specifice, eliberarea licențelor și elementele livrabile. PGT se elaborează în cadrul regulilor și reglementărilor în vigoare în fiecare parte, luând în considerare scopurile cercetării comune, contribuțiile relative financiare sau de altă natură ale părților și participanților, avantajele și dezavantajele eliberării licențelor în funcție de teritoriu sau domeniu de utilizare, cerințele impuse de legislația aplicabilă, necesitatea procedurilor de soluționare a litigiilor și alți factori pe care participanții îi consideră adecvați. De asemenea, planurile comune de gestiune tehnologică vizează drepturile și obligațiile aferente cercetării generate de cercetătorii invitați (și anume cercetătorii care nu sunt din partea uneia dintre părți sau a unui participant), în ceea ce privește proprietatea intelectuală. PGT se aprobă de către agenția de finanțare responsabilă sau de departamentul părții care participă la finanțarea cercetării, înaintea încheierii contractelor de cooperare specifică pentru cercetare și dezvoltare la care se raportează.

5.   Informația sau proprietatea intelectuală create în cadrul cercetării comune și la care nu se face referire în PGT se atribuie în conformitate cu principiile prevăzute în PGT. În cazul unei neînțelegeri care nu poate fi soluționată prin procedura convenită de soluționare a litigiilor, aceste informații sau această proprietate intelectuală sunt deținute în comun de către toți participanții la cercetarea comună din care au rezultat informațiile sau proprietatea intelectuală. Fiecare participant căruia i se aplică prezenta dispoziție are dreptul de a utiliza aceste informații sau această proprietate intelectuală în scopul exploatării comerciale proprii fără restricții geografice.

6.   În conformitate cu legislația aplicabilă, fiecare parte se asigură că celeilalte părți și participanților acesteia li se atribuie drepturile de proprietatea intelectuală.

7.   Menținând condițiile de concurență în domeniile la care se referă acordul, fiecare parte depune toate eforturile pentru a se asigura că drepturile dobândite în temeiul acordului și înțelegerile încheiate în conformitate cu acesta sunt exercitate astfel încât să încurajeze, în special:

(i)

difuzarea și utilizarea informațiilor create, divulgate sau făcute public în alt mod în conformitate cu acordul, și

(ii)

adoptarea și aplicarea standardelor internaționale.

8.   Denunțarea sau expirarea acordului nu afectează drepturile sau obligațiile participanților privind proprietatea intelectuală ce rezultă din proiectele în curs aprobate în conformitate cu prezenta anexă.

II.   Lucrări protejate de drepturi de autor și lucrări literare cu caracter științific

Drepturile de autor aparținând părților sau participanților acestora beneficiază de tratamentul prevăzut în Convenția de la Berna (Actul de la Paris 1971) și Acordul TRIPS.

Fără a aduce atingere secțiunii III și cu excepția cazurilor în care se prevede în sens contrar în PGT, rezultatele cercetării sunt publicate în comun de părți sau participanți. Sub rezerva regulii generale de mai sus, se aplică următoarele proceduri:

1.

În cazul publicării de către o parte sau de către organismele publice ale părții respective de reviste, articole, rapoarte, cărți științifice și tehnice, inclusiv documente video și programe de calculator, care rezultă în urma cercetării comune desfășurate în conformitate cu acordul, cealaltă parte are dreptul la o licență internațională, neexclusivă, irevocabilă, scutită de redevențe, pentru traducerea, reproducerea, adaptarea, transmiterea și difuzarea publică a acestor lucrări.

2.

Părțile se asigură că lucrările literare având caracter științific create în urma cercetării comune realizate în temeiul acordului și publicate de editori independenți sunt difuzate pe un teritoriu cât mai vast.

3.

Toate exemplarele unei lucrări protejate de drepturi de autor care urmează să fie difuzată public și produsă în conformitate cu prezenta dispoziție precizează numele autorului (autorilor) lucrării, cu excepția cazului în care autorul refuză în mod expres să i se menționeze numele. De asemenea, exemplarele trebuie să conțină o confirmare clar vizibilă a sprijinului reciproc al părților.

III.   Informații a căror divulgare este interzisă

A.   Informații documentare a căror divulgare este interzisă

1.   Fiecare parte, agențiile sau, după caz, participanții ei identifică, în cel mai scurt termen posibil și de preferință în PGT, acele informații pe care nu doresc să le divulge în legătură cu acordul, luând în considerare, inter alia, următoarele criterii:

(a)

confidențialitatea informațiilor în sensul că acestea nu sunt, în general, ca tot unitar, în configurația sau în ansamblul precis al componentelor lor cunoscute în general experților în domeniu sau ușor accesibile acestora prin mijloace legale;

(b)

valoarea comercială reală sau potențială a informațiilor care derivă din caracterul confidențial al acestora;

(c)

protecția anterioară a informațiilor, în sensul că acestea au făcut obiectul unor măsuri, rezonabile în circumstanțele date, luate de persoana abilitată, pentru păstrarea confidențialității lor.

Părțile și participanții acestora pot conveni în anumite cazuri că, în cazul în care nu există prevederi contrare, informațiile comunicate, schimbate sau create în cadrul cercetării comune desfășurate în temeiul acordului să nu poată fi divulgate, integral sau parțial.

2.   Fiecare parte se asigură că atât ea, cât și participanții săi identifică în mod clar informațiile a căror divulgare este interzisă, de exemplu, printr-un marcaj corespunzător sau aplicarea unei mențiuni restrictive. Această dispoziție se aplică și oricărei reproduceri integrale sau parțiale a informațiilor menționate anterior.

O parte care primește informații a căror divulgare este interzisă în conformitate cu acordul respectă caracterul confidențial al acestora. Aceste restricții încetează în mod automat în momentul în care informațiile sunt introduse în domeniul public de proprietarul lor.

3.   Informațiile a căror divulgare este interzisă, comunicate în conformitate cu prezentul acord, pot fi difuzate de partea destinatară persoanelor din cadrul acesteia sau angajate de aceasta, precum și altor departamente sau agenții ale părții destinatare autorizate pentru scopuri specifice legate de cercetarea comună în curs, cu condiția ca orice informații a căror divulgare este interzisă și care sunt difuzate în acest fel să facă obiectul unui acord de confidențialitate scris și să poată fi ușor recunoscute ca atare, în conformitate cu dispozițiile de mai sus.

4.   Cu condiția obținerii acordului prealabil scris al părții care furnizează informații a căror divulgare este interzisă în conformitate cu prezentul acord, partea destinatară poate difuza aceste informații în afara limitelor aprobate la punctul 3. Părțile cooperează la elaborarea procedurilor de solicitare și obținere a acordului prealabil scris necesar pentru această difuzare extinsă, iar fiecare parte acordă această aprobare în măsura permisă de politicile, actele administrative și actele cu putere de lege interne.

B.   Informații nedocumentare a căror divulgare este interzisă

Informațiile nedocumentare a căror divulgare este interzisă sau alte informații confidențiale furnizate în cadrul seminarelor și altor ședințe organizate în conformitate cu prezentul acord sau informațiile care rezultă în urma afectării de personal, a utilizării instalațiilor sau a proiectelor comune sunt tratate de părți sau de participanții acestora în conformitate cu principiile privind informațiile documentare prevăzute în prezentul acord, cu condiția, însă, ca destinatarul acestor informații a căror divulgare este interzisă sau al altor informații confidențiale să fie informat în prealabil și în scris cu privire la caracterul confidențial al informațiilor ce urmează a fi comunicate.

C.   Control

Fiecare parte depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile a căror divulgare este interzisă pe care le primește în conformitate cu prezentul acord sunt controlate în conformitate cu acesta. În cazul în care una dintre părți constată că nu va fi în măsură sau că nu ar putea fi în măsură să respecte dispozițiile secțiunilor A și B privind interzicerea difuzării informațiilor, aceasta informează neîntârziat cealaltă parte. Ulterior, părțile se consultă pentru a stabili măsurile adecvate care vor fi luate.