11/Volumul 60

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

58


22001D0034


L 158/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 34/2001 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 30 martie 2001

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 189/1999 a Comitetului Mixt al SEE din 17 decembrie 1999 (1).

(2)

Este necesară încorporarea în acord a douăzeci și șase de acte privind chestiuni referitoare la control în domeniul veterinar.

(3)

Prezenta decizie nu se aplică pentru Islanda și Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul I din anexa I la acord se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Textele deciziilor 92/271/CEE (2), 1999/293/CE (3), 1999/334/CE (4), 1999/384/CE (5), 1999/441/CE (6), 1999/507/CE (7), 1999/514/CE (8), 1999/517/CE (9), 1999/542/CE (10), 1999/549/CE (11), 1999/623/CE (12), 1999/643/CE (13), 1999/644/CE (14), 1999/683/CE (15), 1999/713/CE (16), 1999/746/CE (17), 1999/788/CE (18), 1999/789/CE (19), 1999/839/CE (20), 1999/868/CE (21), 2000/6/CE (22), 2000/64/CE (23), 2000/104/CE (24), 2000/149/CE (25), 2000/150/CE (26) și 2000/255/CE (27) ale Comisiei în limba norvegiană, care urmează a fi publicate în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 martie 2001, cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE (28) a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 martie 2001.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. WESTERLUND


(1)  JO L 74, 15.3.2001, p. 24.

(2)  JO L 138, 21.5.1992, p. 39.

(3)  JO L 114, 1.5.1999, p. 55.

(4)  JO L 126, 20.5.1999, p. 19.

(5)  JO L 146, 11.6.1999, p. 52.

(6)  JO L 171, 7.7.1999, p. 17.

(7)  JO L 194, 27.7.1999, p. 66.

(8)  JO L 195, 28.7.1999, p. 42.

(9)  JO L 197, 29.7.1999, p. 45.

(10)  JO L 207, 6.8.1999, p. 33.

(11)  JO L 209, 7.8.1999, p. 36.

(12)  JO L 245, 17.9.1999, p. 52.

(13)  JO L 255, 30.9.1999, p. 38.

(14)  JO L 255, 30.9.1999, p. 39.

(15)  JO L 270, 20.10.1999, p. 31.

(16)  JO L 281, 4.11.1999, p. 90.

(17)  JO L 298, 19.11.1999, p. 36.

(18)  JO L 310, 4.12.1999, p. 71.

(19)  JO L 325, 17.12.1999, p. 62.

(20)  JO L 334, 28.12.1999, p. 51.

(21)  JO L 3, 6.1.2000, p. 29.

(22)  JO L 22, 27.1.2000, p. 67.

(23)  JO L 29, 4.2.2000, p. 36.

(24)  JO L 50, 23.2.2000, p. 22.

(25)  JO L 50, 23.2.2000, p. 25.

(26)  JO L 78, 29.3.2000, p. 35.

(27)  JO L 245, 17.9.1999, p. 52.

(28)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.


ANEXĂ

la Decizia nr. 34/2001 a Comitetului Mixt al SEE

Capitolul I din anexa I la acord se modifică după cum urmează:

1.

La partea 1.2 punctul 35 (Decizia 95/108/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

399 D 0384: Decizia 1999/384/CE a Comisiei din 31 mai 1999 (JO L 146, 11.6.1999, p. 52).”

2.

La partea 1.2 punctul 86 (Decizia 98/653/CE a Comisiei) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

399 D 0517: Decizia 1999/517/CE a Comisiei din 28 iulie 1999 (JO L 197, 29.7.1999, p. 45);

399 D 0713: Decizia 1999/713/CE a Comisiei din 21 octombrie 1999 (JO L 281, 4.11.1999, p. 90);

32000 D 0104: Decizia 2000/104/CE a Comisiei din 31 ianuarie 2000 (JO L 29, 4.2.2000, p. 36).”

3.

La partea 1.2, după punctul 90 (Decizia 1999/766/CE a Comisiei) se inserează următoarele puncte:

„91.

392 D 0271: Decizia 92/271/CEE a Comisiei din 20 mai 1992 privind importul în Comunitate de animale vii și produse de origine animală, originare sau provenite din Republica Bosnia-Herțegovina (JO L 138, 21.5.1992, p. 39), astfel cum a fost modificată prin:

399 D 0441: Decizia 1999/441/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 (JO L 171, 7.7.1999, p. 17).

92.

399 D 0293: Decizia 1999/293/CE a Comisiei din 29 aprilie 1999 privind anumite măsuri de protecție împotriva febrei catarale ovine în anumite zone din Grecia (JO L 114, 1.5.1999, p. 55), astfel cum a fost modificată prin:

399 D 0623: Decizia 1999/623/CE a Comisiei din 10 septembrie 1999 (JO L 245, 17.9.1999, p. 52);

399 D 0683: Decizia 1999/683/CE a Comisiei din 7 octombrie 1999 (JO L 270, 20.10.1999, p. 31);

399 D 0746: Decizia 1999/746/CE a Comisiei din 8 noiembrie 1999 (JO L 298, 19.11.1999, p. 36).

93.

399 D 0334: Decizia 1999/334/CE a Comisiei din 7 mai 1999 privind anumite măsuri de protecție cu privire la caii înregistrați provenind din Africa de Sud (JO L 126, 20.5.1999, p. 19).

94.

399 D 0507: Decizia 1999/507/CE a Comisiei din 26 iulie 1999 privind anumite măsuri de protecție față de anumiți lilieci de fructe, câini și pisici proveniți din Malaezia (Peninsula) și Australia (JO L 194, 27.7.1999, p. 66), astfel cum a fost modificată prin:

399 D 0643: Decizia 1999/643/CE a Comisiei din 15 septembrie 1999 (JO L 255, 30.9.1999, p. 38);

32000 D 0006: Decizia 2000/6/CE a Comisiei din 10 decembrie 1999 (JO L 3, 6.1.2000, p. 29).

95.

399 D 0514: Decizia 1999/514/CE a Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a datei la care poate începe expedierea din Regatul Unit a produselor bovine în conformitate cu programul de export bazat pe dată, în temeiul articolului 6 alineatul (5) din Decizia 98/256/CE a Consiliului (JO L 195, 28.7.1999, p. 42).

96.

399 D 0542: Decizia 1999/542/CE a Comisiei din 28 iulie 1999 privind măsurile de protecție cu privire la importurile anumitor animale din Bulgaria datorită unui focar de febră catarală ovină (JO L 207, 6.8.1999, p. 33).

97.

399 D 0549: Decizia 1999/549/CE a Comisiei din 19 iulie 1999 privind anumite măsuri de protecție cu privire la boala Newcastle în Australia (JO L 209, 7.8.1999, p. 36), astfel cum a fost modificată prin:

399 D 0868: Decizia 1999/868/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1999 (JO L 334, 28.12.1999, p. 51).

98.

399 D 0644: Decizia 1999/644/CE a Comisiei din 15 septembrie 1999 privind anumite măsuri de protecție cu privire la caii înregistrați provenind din Malaezia (Peninsula) (JO L 255, 30.9.1999, p. 39).

99.

399 D 0788: Decizia 1999/788/CE a Comisiei din 3 decembrie 1999 privind măsurile de protecție împotriva contaminării cu dioxine a anumitor produse din carne de porc și de pasăre destinate consumului uman sau animal (JO L 310, 4.12.1999, p. 62), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0150: Decizia 2000/150/CE a Comisiei din 22 februarie 2000 (JO L 50, 23.2.2000, p. 25).

100.

399 D 0789: JO L 310, 4.12.1999, p. 71

32000 D 0064: Decizia 2000/64/CE a Comisiei din 25 ianuarie 2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 67);

32000 D 0064: Decizia 2000/64/CE a Comisiei din 25 ianuarie 2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 67);

32000 D 0255: Decizia 2000/255/CE a Comisiei din 28 martie 2000 (JO L 78, 29.3.2000, p. 35).

399 D 0789: Decizia 1999/789/CE a Comisiei din 3 decembrie 1999 privind anumite măsuri de protecție cu privire la pesta porcină africană din Portugalia (JO L 310, 4.12.1999, p. 71), astfel cum a fost modificată prin:

32000 D 0064: Decizia 2000/64/CE a Comisiei din 25 ianuarie 2000 (JO L 22, 27.1.2000, p. 67);

32000 D 0255: Decizia 2000/255/CE a Comisiei din 28 martie 2000 (JO L 78, 29.3.2000, p. 35).

101.

399 D 0839: Decizia 1999/839/CE a Comisiei din 6 decembrie 1999 privind anumite măsuri de protecție cu privire la ecvideele provenite din Statele Unite ale Americii și de abrogare a Deciziei 1999/707/CE (JO L 325, 17.12.1999, p. 62).

102.

32000 D 0149: Decizia 2000/149/CE a Comisiei din 22 februarie 2000 privind anumite măsuri de protecție împotriva gripei aviare în Italia (JO L 50, 23.2.2000, p. 22).”