11/Volumul 57

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

158


21999D0729(01)


L 197/51

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 100/98 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 30 octombrie 1998

de modificare a anexei II (Norme tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acord”, în special articolul 98,

întrucât anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 87/98 a Comitetului mixt al SEE din 25 septembrie 1998 (1);

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1798/96 al Comisiei din 17 septembrie 1996 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (2) trebuie să fie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La capitolul XIII punctul 14 [Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

396 R 1798: Regulamentul (CE) nr. 1798/96 al Comisiei din 17 septembrie 1996 (JO L 236, 18.9.1996, p. 23).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 1798/96 în limbile islandeză și norvegiană, anexate la versiunile în limbile respective ale prezentei decizii, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 octombrie 1998 cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 1998.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

N. v. LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 189, 22.7.1999, p. 56.

(2)  JO L 236, 18.9.1996, p. 23.