11/Volumul 72

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


21999A1204(02)


L 311/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene,

denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA AFRICA DE SUD, denumită în continuare „Africa de Sud”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE importanța legăturilor de cooperare și prietenie existente între Comunitate, statele membre și Africa de Sud și valorile comune pe care le împărtășesc părțile;

AVÂND ÎN VEDERE dorința Comunității, a statelor membre și a Africii de Sud de a consolida aceste legături și de a stabili relații strânse și durabile întemeiate pe reciprocitate, parteneriat și co-dezvoltare;

LUÂND ACT de pasul istoric îndeplinit de poporul sud-african odată cu abolirea regimului de apartheid și instaurarea unei noi ordini politice care are la bază statul de drept, respectarea drepturilor omului și democrația;

RECUNOSCÂND sprijinul politic și financiar oferit de Comunitate și statele membre procesului de reformă și tranziție în curs în Africa de Sud;

REAMINTIND angajamentul ferm al părților față de respectarea principiilor Cartei Națiunilor Unite, precum și față de respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului;

ȚINÂND SEAMA de Acordul de cooperare semnat la 10 octombrie 1994 între Africa de Sud și Comunitatea Europeană;

REAMINTIND dorința părților de a stabili o relație cât mai strânsă între Africa de Sud și țările părți la Convenția ACP-CE de la Lomé, dorință reflectată în semnarea, la 24 aprilie 1997, a protocolului care reglementează aderarea Africii de Sud la cea de-a patra Convenție ACP-CE de la Lomé, astfel cum a fost modificată ultima dată de acordul semnat la Mauritius la 4 noiembrie 1995;

LUÂND ÎN CONSIDERARE drepturile și obligațiile părților în calitatea lor de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), necesitatea de a contribui la punerea în aplicare a rezultatelor Rundei Uruguay și eforturile depuse deja de cele două părți în această privință;

REAMINTIND importanța pe care părțile o acordă principiilor și normelor care reglementează comerțul internațional și necesitatea aplicării acestora într-un mod transparent și nediscriminatoriu;

CONFIRMÂND sprijinul și încurajarea oferite de Comunitate și statele membre pentru procesul de liberalizare a schimburilor comerciale și de restructurare economică aflat în prezent în curs de desfășurare în Africa de Sud;

RECUNOSCÂND eforturile guvernului sud-african de a asigura dezvoltarea economică și socială a poporului din Africa de Sud;

SUBLINIIND importanța pe care atât Uniunea Europeană, cât și Africa de Sud o acordă punerii în aplicare cu succes a programului sud-african de reconstrucție și dezvoltare;

CONFIRMÂND angajamentul părților de a promova cooperarea regională și integrarea economică între țările din Africa de Sud și de a încuraja liberalizarea schimburilor comerciale între aceste țări;

ȚINÂND SEAMA de angajamentul părților de a nu împiedica prin acordurile lor bilaterale procesul de reformă a Uniunii Vamale Sud-Africane (SACU), care leagă Africa de Sud de patru state ACP;

SUBLINIIND importanța pe care părțile o acordă valorilor și principiilor enunțate în declarațiile finale ale Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea, care a avut loc la Cairo în 1994, ale Summit-ului mondial pentru dezvoltare socială, care a avut loc la Copenhaga în martie 1995, precum și ale celei de-a patra Conferințe mondiale privind femeile, care a avut loc la Beijing în 1995;

REAFIRMÂND angajamentul părților cu privire la dezvoltarea economică și socială și la respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, în special prin promovarea convențiilor relevante ale Organizației internaționale a muncii (OIM), care reglementează subiecte precum libertatea de asociere, dreptul la negociere colectivă și nediscriminarea; eliminarea muncii forțate și a muncii copiilor;

REAMINTIND importanța inițierii unui dialog politic regulat în contexte bilaterale și multilaterale cu privire la aspecte de interes comun,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I

OBIECTIVE GENERALE, PRINCIPII ȘI DIALOG POLITIC

Articolul 1

Obiectivele

Obiectivele prezentului acord sunt:

(a)

să furnizeze un cadru adecvat pentru dialog între părți, promovând dezvoltarea unor relații strânse în toate domeniile reglementate de prezentul acord;

(b)

să sprijine eforturile depuse de Africa de Sud pentru consolidarea bazelor economice și sociale ale procesului său de tranziție;

(c)

să promoveze cooperarea regională și integrarea economică în regiunea de sud a Africii pentru a contribui la dezvoltarea economică și socială armonioasă și durabilă a acesteia;

(d)

să promoveze expansiunea și liberalizarea schimburilor comerciale reciproce cu mărfuri, servicii și capitaluri;

(e)

să încurajeze integrarea armonioasă și treptată a Africii de Sud în economia mondială;

(f)

să promoveze cooperarea dintre Comunitate și Africa de Sud în limitele competențelor respective ale acestora, în interesul lor reciproc.

Articolul 2

Elementul esențial

Respectul față de principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului, astfel cum sunt stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și față de principiile statului de drept, stă la baza politicilor interne și internaționale ale Comunității și Africii de Sud și constituie un element esențial al prezentului acord.

Părțile reafirmă, de asemenea, aderarea lor la principiile bunei guvernări.

Articolul 3

Neexecutarea

(1)   În cazul în care una din părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, aceasta poate adopta măsuri corespunzătoare.

(2)   Înainte de a proceda în acest sens, partea în cauză furnizează celeilalte părți, în termen de 30 de zile, toate informațiile relevante necesare pentru o examinare amănunțită a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru părți.

(3)   În circumstanțe de urgență specială, se pot lua măsuri corespunzătoare fără consultări prealabile. Aceste măsuri se notifică de îndată celeilalte părți și fac obiectul unor consultări, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru. Aceste consultări se convoacă în termen de 30 de zile de la notificarea măsurilor respective. În cazul în care nu se ajunge la o soluție satisfăcătoare, partea interesată poate recurge la procedura privind soluționarea litigiilor.

(4)   Pentru interpretarea corectă și aplicarea practică a prezentului acord, părțile convin că termenul „circumstanțe de urgență specială” menționat la alineatul (3) înseamnă un caz de încălcare substanțială a acordului de către una din părți. O încălcare substanțială a acordului constă în:

(i)

denunțarea acordului care nu este în conformitate cu normele generale ale dreptului internațional sau

(ii)

încălcarea elementului esențial al acordului, astfel cum este descris la articolul 2.

(5)   Părțile convin că măsurile corespunzătoare menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt cele luate în conformitate cu dreptul internațional și la alegerea acestor măsuri trebuie să se acorde prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord.

Articolul 4

Dialogul politic

(1)   Între părți se instituie un dialog politic regulat. Acest dialog însoțește și ajută la consolidarea cooperării dintre părți și contribuie, de asemenea, la stabilirea unor legături durabile de solidaritate și a unor noi forme de cooperare.

(2)   Dialogul politic și cooperarea sunt în special destinate:

(a)

să promoveze o mai bună înțelegere între părți și o mai mare convergență de opinii;

(b)

să permită fiecărei părți să ia în considerare poziția și interesele celeilalte;

(c)

să încurajeze sprijinirea democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului;

(d)

să promoveze justiția socială și să ajute la crearea condițiilor necesare pentru eliminarea sărăciei și a tuturor formelor de discriminare.

(3)   Dialogul politic acoperă toate aspectele de interes comun pentru părți.

(4)   Dialogul politic are loc ori de câte ori este necesar, cu precădere:

(a)

la nivel ministerial;

(b)

la nivel de înalți funcționari reprezentând Africa de Sud, pe de o parte, și președinția Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Comunităților Europene, pe de altă parte;

(c)

prin utilizarea deplină a tuturor căilor diplomatice, inclusiv informări regulate, consultări cu ocazia reuniunilor internaționale și contacte între reprezentanții diplomatici din țările terțe;

(d)

după caz, prin orice alte mijloace sau la orice alt nivel care urmează să fie convenit de comun acord între părți și care ar putea avea o contribuție utilă la consolidarea dialogului și sporirea eficacității acestuia.

(5)   Pe lângă dialogul politic bilateral prevăzut la alineatele anterioare, părțile utilizează pe deplin și contribuie activ la dialogul politic regional dintre Uniunea Europeană și țările din sudul Africii, în special în vederea promovării păcii și stabilității durabile în regiune.

De asemenea, părțile participă la dialogul politic din cadrul mai larg al ACP/UE, astfel cum este prevăzut și stabilit în tratatele ACP/UE relevante.

TITLUL II

SCHIMBURILE COMERCIALE

SECȚIUNEA A

GENERALITĂȚI

Articolul 5

Zona de liber schimb

(1)   Comunitatea și Africa de Sud convin să instituie o zonă de liber schimb (ZLS) în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și cu cele ale OMC.

(2)   ZLS se instituie pe parcursul unei perioade de tranziție care durează, în ceea ce privește Africa de Sud, cel mult 12 ani, iar în ceea ce privește Comunitatea, cel mult 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   ZLS se aplică liberei circulații a mărfurilor din toate sectoarele. De asemenea, prezentul acord reglementează liberalizarea comerțului cu servicii și libera circulație a capitalurilor.

Articolul 6

Clasificarea mărfurilor

În ceea ce privește Comunitatea, la clasificarea mărfurilor importate din Africa de Sud se aplică nomenclatura combinată a mărfurilor. În ceea ce privește Africa de Sud, la clasificarea mărfurilor importate din Comunitate se aplică sistemul armonizat.

Articolul 7

Taxa vamală de bază

(1)   Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile succesive prevăzute în acord este cea aplicată efectiv la data intrării în vigoare a acordului.

(2)   Comunitatea și Africa de Sud își comunică reciproc taxele vamale de bază aplicate de fiecare dintre ele, în conformitate cu clauza suspensivă și cu cea a reducerilor tarifare convenite între părți, precum și cu derogările convenite de la aceste principii, astfel cum sunt prevăzute în anexa I.

(3)   În cazurile în care procesul de eliminare a tarifelor nu începe la data intrării în vigoare a acordului (în special produsele enumerate în anexa II, listele 3, 4 și 5; anexa III, listele 2, 3, 4 și 6; anexa IV, listele 3, 4, 7 și 8; anexa V; anexa VI, listele 2, 3 și 5; anexa VII), taxa vamală la care urmează să se aplice reducerile succesive prevăzute în acord este fie taxa vamală de bază menționată la alineatul (1) din prezentul articol, fie taxa vamală aplicată erga omnes la data la care începe aplicarea programului de eliminare tarifară respectiv, dacă aceasta din urmă este mai scăzută.

Articolul 8

Taxele vamale de natură fiscală

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică de asemenea taxelor vamale de natură fiscală, cu excepția accizelor nediscriminatorii percepute atât asupra mărfurilor importate, cât și asupra celor produse local, care sunt în conformitate cu dispozițiile articolului 21.

Articolul 9

Taxe cu efect echivalent taxelor vamale

La data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Africa de Sud elimină la importurile lor respective orice taxă cu efect echivalent taxelor vamale la import.

SECȚIUNEA B

PRODUSE INDUSTRIALE

Articolul 10

Definiție

Dispozițiile din prezenta secțiune se aplică produselor originare din Comunitate și din Africa de Sud, cu excepția produselor care intră sub incidența definiției produselor agricole în temeiul prezentului acord.

Articolul 11

Eliminarea tarifelor de către Comunitate

(1)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse industriale originare din Africa de Sud, altele decât cele enumerate în anexa II, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Africa de Sud enumerate în anexa II lista 1 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(3)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate a produselor originare din Africa de Sud enumerate în anexa II lista 2 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 86 % din taxa vamală de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 72 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 57 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 43 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 28 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 14 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(4)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate a produselor originare din Africa de Sud enumerate în anexa II lista 3 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

Pentru o serie de produse indicate în această listă, eliminarea tarifelor începe la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Eliminarea tarifelor pentru aceste produse va avea loc în trei tranșe anuale egale de reducere, care se încheie la șase ani de la data intrării în vigoare a acordului.

Pentru anumite produse siderurgice indicate în această listă, eliminarea tarifară se va realiza pe baza MFN, urmând să se atingă nivelul de taxe vamale zero în anul 2004.

(5)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Africa de Sud enumerate în anexa II lista 4 se elimină în termen de cel mult 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Pentru componentele de autovehicule indicate în această listă, tariful aplicat se reduce cu 50 % de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Taxele vamale de bază comunitare exacte și calendarul eliminării tarifelor pentru produsele din această listă se stabilesc în ultimele șase luni ale anului 2000, după ce ambele părți au analizat posibilitățile unei liberalizări mai extinse a importurilor sud-africane de vehicule din Comunitate menționate în anexa III, listele 5 și 6, printre altele, în lumina rezultatelor reexaminării programului de dezvoltare a industriei automobilelor din Africa de Sud.

(6)   Taxele vamale aplicabile la importul în comunitate de produse originare din Africa de Sud enumerate în anexa II lista 5 se reexaminează în cel de-al cincilea an al prezentului acord, în vederea unei posibile eliminări a tarifelor.

Articolul 12

Eliminarea tarifelor de către Africa de Sud

(1)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa III, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 1 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(3)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 2 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 67 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 33 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(4)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 3 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 90 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 80 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 70 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 60 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 30 % din taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 20 % din taxa vamală de bază;

 

la unsprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 10 % din taxa vamală de bază;

 

la doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(5)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 4 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 88 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 63 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 38 % taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la unsprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 13 % din taxa vamală de bază;

 

la doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(6)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 5 se reduc progresiv, în conformitate cu programul inclus în anexa respectivă.

(7)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa III lista 6 se revizuiesc periodic pe parcursul aplicării acordului, în vederea unei liberalizări mai extinse a schimburilor comerciale.

Africa de Sud informează Comunitatea cu privire la rezultatul examinării programului de dezvoltare a industriei sud-africane a automobilelor. Africa de Sud prezintă propuneri pentru o liberalizare mai extinsă a importurilor sud-africane de vehicule din Comunitate menționate la anexa III, listele 5 și 6. Părțile examinează împreună aceste propuneri, în ultimele șase luni ale anului 2000.

SECȚIUNEA C

PRODUSE AGRICOLE

Articolul 13

Definiție

Dispozițiile din prezenta secțiune se aplică produselor originare în Comunitate și Africa de Sud care intră sub incidența definiției date de OMC produselor agricole, precum și peștilor și produselor pescărești (Capitolul 3, 1604, 1605 și produsele 0511 91 10 , 0511 91 90, 1902 20 10 și 2301 20 00).

Articolul 14

Eliminarea tarifelor de către Comunitate

(1)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse agricole originare din Africa de Sud, altele decât cele enumerate în anexa IV, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate a produselor originare din Africa de Sud enumerate în anexa IV lista I se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(3)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Africa de Sud enumerate în anexa IV lista 2 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 91 % din taxa de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 82 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 73 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 64 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 55 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 45 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 36 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 27 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 18 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 9 % din taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(4)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse industriale originare din Africa de Sud enumerate în anexa IV lista 3 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 87 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 62 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 37 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 12 % din taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

Pentru anumite produse menționate în această anexă, se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă, de la data intrării în vigoare a acordului până la încheierea fazei tarifare pentru aceste produse.

(5)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate a produselor originare din Africa de Sud enumerate în anexa IV lista 4 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 83 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 67 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 33 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 17 % din taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

Pentru anumite produse menționate în prezenta anexă, se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în textul respectiv, de la data intrării în vigoare a acordului până la încheierea fazei de reducere tarifară pentru aceste produse.

(6)   Taxele vamale aplicabile produselor agricole transformate importate în Comunitate și originare din Africa de Sud sunt enumerate în anexa IV lista 5 și se aplică în conformitate cu condițiile menționate în textul respectiv.

Consiliul de cooperare poate decide cu privire la:

(a)

extinderea listei de produse agricole transformate de la anexa IV lista 5 și

(b)

reducerea taxelor vamale aplicate produselor agricole transformate. Această reducere a taxelor vamale poate avea loc atunci când, în cursul schimburilor comerciale dintre Comunitate și Africa de Sud, taxele vamale care se aplică produselor de bază sunt reduse sau ca urmare a reducerilor rezultate din concesiile reciproce privind produsele agricole transformate.

(7)   Taxele vamale reduse aplicabile anumitor produse agricole importate în Comunitate și originare din Africa de Sud sunt enumerate în anexa IV lista 6 și se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă.

(8)   Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitatea Europeană de produse originare din Republica Africa de Sud enumerate în anexa IV lista 7 se revizuiesc periodic pe parcursul aplicării acordului, în funcție de evoluțiile ulterioare din cadrul politicii agricole comune.

(9)   Concesiile tarifare privind produsele enumerate în anexa IV lista 8 nu sunt aplicabile, aceste produse fiind reglementate de denumiri comunitare protejate.

(10)   Concesiile tarifare aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Africa de Sud enumerate în anexa V se aplică în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 15

Eliminarea tarifelor de către Africa de Sud

(1)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse agricole originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa VI, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa VI lista 1 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(3)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa VI lista 2 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 67 % din taxa vamală de bază;

 

la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 33 % din taxa vamală de bază;

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(4)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa VI lista 3 se elimină progresiv, în conformitate cu următorul calendar:

 

la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 88 % din taxa vamală de bază;

 

la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 75 % din taxa vamală de bază;

 

la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 63 % din taxa vamală de bază;

 

la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;

 

la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 38 % din taxa vamală de bază;

 

la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa vamală de bază;

 

la unsprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 13 % din taxa vamală de bază;

 

la doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

Pentru anumite produse indicate în această anexă se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă, de la data intrării în vigoare a acordului până la finalizarea reducerii tarifelor pentru aceste produse.

(5)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse originare din Comunitate enumerate în anexa VI lista 4 se revizuiesc periodic pe parcursul aplicării acordului.

(6)   Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse pescărești originare din Comunitate enumerate în anexa VII se elimină progresiv în paralel cu eliminarea de către Comunitate a taxelor vamale de la pozițiile tarifare corespunzătoare.

Articolul 16

Salvgardarea agricolă

Fără a se aduce atingere altor dispoziții din prezentul acord, în special articolului 24, dacă, în lumina sensibilității deosebite a piețelor agricole, importurile de produse originare dintr-una dintre părți determină sau amenință să determine grave perturbări piețelor din cealaltă parte, Consiliul de cooperare analizează de îndată chestiunea în vederea identificării unei soluții adecvate. Până la luarea unei decizii de către Consiliul de cooperare și în cazurile în care circumstanțele excepționale impun luarea de măsuri imediate, partea afectată poate lua măsurile provizorii necesare pentru limitarea sau corectarea perturbărilor. La luarea acestor măsuri provizorii, partea afectată ia în considerare interesele ambelor părți.

Articolul 17

Eliminarea accelerată a tarifelor de către Africa de Sud

(1)   În cazul în care Africa de Sud solicită acest lucru, Comunitatea ia în considerare propuneri cu privire la un calendar accelerat pentru eliminarea tarifelor pentru importurile de produse agricole în Africa de Sud, împreună cu eliminarea tuturor restituirilor la export pentru exporturile către Africa de Sud ale acelorași produse originare din Comunitatea Europeană.

(2)   În cazul unui răspuns pozitiv din partea Comunității la această solicitare, noile calendare de eliminare a tarifelor și eliminare a restituirilor la export se aplică simultan, de la o dată care urmează să fie convenită de către cele două părți.

(3)   În cazul unui răspuns negativ din partea Comunității, continuă să se aplice dispozițiile prezentului acord cu privire la eliminarea tarifelor.

Articolul 18

Clauza de revizuire

La cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Africa de Sud iau în considerare etape ulterioare ale procesului de liberalizare a schimburilor comerciale reciproce. În acest scop, se întreprinde reexaminarea, în special, însă nu exclusiv, a taxelor vamale aplicabile produselor enumerate în anexa II lista 5, anexa III listele 5 și 6, anexa IV listele 5, 6 și 7, anexa V listele 1, 2, 3 și 4, anexa VI listele 4 și 5 și anexa VII.

TITLUL III

ASPECTE LEGATE DE COMERȚ

SECȚIUNEA A

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 19

Măsuri la frontieră

(1)   La data intrării în vigoare a prezentului acord, se elimină restricțiile cantitative la import sau la export și măsurile cu efect echivalent asupra schimburilor comerciale dintre Africa de Sud și Comunitate.

(2)   În cadrul schimburilor comerciale dintre Comunitate și Africa de Sud, nu se introduc noi restricții cantitative la import sau la export și nici măsuri cu efect echivalent.

(3)   După data intrării în vigoare a prezentului acord, în cadrul schimburilor comerciale dintre Comunitate și Africa de Sud nu se introduc taxe vamale noi la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele deja aplicate nu se măresc.

Articolul 20

Politici agricole

(1)   Părțile pot desfășura consultări regulate în cadrul Consiliului de cooperare cu privire la strategia și modalitățile practice ale politicilor lor agricole respective.

(2)   În cazul în care una dintre părți consideră necesară modificarea modalităților stabilite prin prezentul acord, în vederea aplicării politicii sale agricole, partea în cauză notifică acest lucru Consiliului de cooperare, care decide cu privire la modificarea solicitată.

(3)   În cazul în care, la aplicarea alineatului (2), Comunitatea sau Africa de Sud modifică modalitățile stabilite prin prezentul acord cu privire la produsele agricole, partea respectivă face adaptările necesare care urmează a fi convenite de către Consiliul de cooperare, în scopul menținerii concesiilor pentru importurile originare din cealaltă parte la un nivel echivalent cu cel prevăzut în prezentul acord.

Articolul 21

Măsuri fiscale

(1)   Părțile nu introduc nici o măsură sau practică de natură fiscală internă care ar putea avea ca efect, direct sau indirect, o discriminare între produsele unei părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți.

(2)   Produsele exportate spre teritoriul uneia dintre părți nu pot să beneficieze de rambursarea impozitelor interne indirecte dincolo de valoarea impunerilor indirecte efectiv percepute asupra acestora, direct sau indirect.

Articolul 22

Uniuni vamale și zone de liber schimb

(1)   Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau alte acorduri între oricare dintre părți și țări terțe, decât în măsura în care acestea modifică drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul acord.

(2)   În cadrul Consiliului de cooperare au loc consultări între Comunitate și Africa de Sud cu privire la acordurile privind instituirea sau adaptarea uniunilor vamale sau zonelor de liber schimb și, atunci când este necesar, cu privire la alte aspecte importante legate de politicile comerciale respective ale celor două părți cu țări terțe. Aceste consultări au loc în special în cazul aderării unei țări terțe la Uniunea Europeană, astfel încât să se garanteze că se pot lua în considerare interesele reciproce ale Comunității și Africii de Sud.

Articolul 23

Măsuri antidumping și măsuri compensatorii

(1)   Nicio dispoziție din prezentul acord nu aduce atingere și nu afectează în nici un fel luarea de măsuri antidumping sau compensatorii, de către una dintre părți, în conformitate cu articolul VI din GATT 1994, cu Acordul privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994, cu Acordul privind subvențiile și măsurile compensatorii, anexate la Acordul de la Marrakech de constituire a OMC.

(2)   Înainte de impunerea de măsuri antidumping și compensatorii definitive cu privire la produsele importate din Africa de Sud, părțile pot lua în considerare posibilitatea unor măsuri corective corespunzătoare, astfel cum sunt prevăzute în Acordul privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 și în Acordul privind subvențiile și măsurile compensatorii.

Articolul 24

Clauza de salvgardare

(1)   În cazul în care un produs se importă în cantități sporite sau în condiții de natură să oprovoace sau să amenințe să provoace un prejudiciu grav producătorilor interni de produse similare sau direct concurențiale, pe teritoriul uneia dintre părțile contractante, Comunitatea sau Africa de Sud, după caz, poate lua măsurile necesare în condițiile prevăzute în Acordul OMC privind salvgardările sau Acordul privind agricultura, anexate la acordul de la Marrakech de constituire a OMC și în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 26.

(2)   În cazul în care un produs se importă în cantități sporite sau în condiții de natură să provoace sau să amenințe să provoace o deteriorare gravă a situației economice a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană poate lua, în mod excepțional, după analizarea soluțiilor alternative, măsuri de supraveghere sau salvgardare limitate la regiunea (regiunile) în cauză, în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 26.

(3)   În cazul în care un produs se importă în asemenea cantități sporite sau în condiții de natură să provoace sau să amenințe să provoace o deteriorare gravă a situației economice a unuia sau mai multe state membre ale Uniunii vamale sud-africane, Africa de Sud poate lua, în mod excepțional, la cererea țării sau a țărilor în cauză, după examinarea soluțiilor alternative, măsuri de supraveghere sau salvgardare în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 26.

Articolul 25

Măsuri tranzitorii de salvgardare

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 24, Africa de Sud poate lua măsuri excepționale de durată limitată care derogă de la dispozițiile articolelor 12 și 15, sub forma unei creșteri a taxelor vamale sau a unei reintroduceri de taxe vamale.

(2)   Aceste măsuri pot privi numai industriile noi sau sectoarele care se confruntă cu dificultăți grave cauzate de creșterea importurilor originare din Comunitate ca urmare a reducerii taxelor vamale preconizate în temeiul articolelor 12 și 15, în special în cazurile în care aceste dificultăți dau naștere unor probleme sociale majore.

(3)   Taxele vamale la import aplicabile în Africa de Sud produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste măsuri, nu pot depăși nivelul taxei vamale de bază sau nivelul taxelor MFN aplicate sau 20 % ad valorem, oricare dintre aceste valori este mai scăzută, și mențin un element preferențial pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor de produse care fac obiectul măsurilor menționate nu poate depăși 10 % din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate din ultimul an pentru care sunt disponibile date statistice.

(4)   Aceste măsuri se aplică pe termen de cel mult patru ani. Aceste măsuri încetează să se aplice cel târziu la expirarea perioadei maxime de tranziție de 12 ani. Aceste termene pot fi prelungite, în mod excepțional, printr-o decizie a Consiliului de cooperare.

(5)   Nu se pot introduce astfel de măsuri pentru un produs atunci când s-au scurs mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor vamale și restricțiilor cantitative sau a taxelor sau măsurilor cu efect echivalent cu privire la produsul respectiv.

(6)   Africa de Sud notifică măsurile excepționale pe care intenționează să le ia Consiliul de cooperare și, la cererea Comunității, se organizează consultări cu privire la aceste măsuri înainte de aplicarea lor, în vederea identificării unei soluții satisfăcătoare. Această notificare include un calendar orientativ pentru introducerea și eliminarea ulterioară a taxelor vamale care urmează să fie impuse.

(7)   În cazul în care în termen de 30 de zile de la această notificare nu se ajunge la un acord cu privire la măsurile propuse menționate la alineatul (6), Africa de Sud poate lua măsurile necesare pentru remedierea problemei și furnizează Consiliului de cooperare un calendar definitiv pentru eliminarea taxelor vamale introduse în temeiul prezentului articol. Calendarul în cauză prevede eliminarea treptată a acestor taxe în tranșe anuale egale, cu începere la cel mult un an de la introducerea lor. Consiliul de cooperare poate decide cu privire la un calendar diferit.

Articolul 26

Proceduri de salvgardare

(1)   În cazul în care Comunitatea sau Africa de Sud inițiază un mecanism de supraveghere cu privire la dificultățile menționate la articolul 24 în scopul furnizării rapide de informații cu privire la tendința fluxurilor schimburilor, aceasta informează cealaltă parte în acest sens și, la cerere, procedează la consultări.

(2)   În cazurile specificate la articolul 24, înainte de luarea oricăror măsuri prevăzute în textul respectiv sau în cazurile în care se aplică alineatul (5) litera (b) din prezentul articol, în cel mai scurt termen posibil, Comunitatea sau Africa de Sud, după caz, furnizează Consiliului de cooperare toate informațiile relevante în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(3)   La alegerea măsurilor, se acordă prioritate acelora dintre ele care afectaeză cel mai puțin funcționarea prezentului acord și aceste măsuri se limitează la întinderea necesară pentru a împiedica sau remedia prejudicii grave și pentru a facilita adaptarea.

(4)   Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Consiliului de cooperare și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar pentru eliminarea lor, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

(5)   Pentru punerea în aplicare a alineatelor anterioare, se aplică următoarele dispoziții.

(a)

În ceea ce privește articolul 24, dificultățile care intervin ca urmare a situației menționate la articolul respectiv sunt înaintate spre examinare Consiliului de cooperare, care poate lua orice decizii necesare pentru a pune capăt acestor dificultăți. În cazul în care Consiliul de cooperare sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt dificultăților sau nu a fost adoptată o altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la sesizarea consiliului, partea importatoare poate adopta măsurile necesare pentru remedierea problemei. Astfel de măsuri ar trebui adoptate pe o perioadă care să nu depășească trei ani și conțin elemente care ar conduce progresiv la eliminarea lor până la sfârșitul perioadei stabilite.

(b)

În cazul în care circumstanțe excepționale, care necesită luarea imediată de măsuri, împiedică informarea sau examinarea prealabilă, Comunitatea sau Africa de Sud, după caz, poate aplica de îndată, în situațiile specificate la articolul 24, măsuri asiguratorii necesare pentru soluționarea situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la acestea.

Articolul 27

Excepții

Acordul nu împiedică interdicțiile sau restricțiile cu privire la importuri, exporturi sau tranzitul ori comerțul cu mărfuri care sunt justificate pe motive legate de moralitatea publică, ordinea publică sau securitatea publică; de protecția sănătății sau vieții persoanelor, animalelor sau a plantelor; de protecția patrimoniilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecția proprietății intelectuale, industriale și comerciale sau norme referitoare la aur și argint. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată, acolo unde prevalează aceleași condiții, nici o restricție mascată în comerțul dintre părți.

Articolul 28

Reguli de origine

Regulile de origine pentru aplicarea preferințelor tarifare prevăzute de prezentul acord sunt stabilite în Protocolul 1.

SECȚIUNEA B

DREPTUL DE STABILIRE ȘI PRESTAREA DE SERVICII

Articolul 29

Reconfirmarea obligațiilor GATS

(1)   Recunoscând importanța sporită a serviciilor pentru dezvoltarea economiilor lor, părțile subliniază importanța respectării cu strictețe a Acordului General pentru Comerțul cu Servicii (GATS), în special a principiilor acestuia cu privire la tratamentul națiunii celei mai favorizate, inclusiv protocoalele aplicabile cu angajamentele anexate.

(2)   În conformitate cu GATS, acest tratament nu se aplică:

(a)

avantajelor acordate de oricare dintre părți în conformitate cu dispozițiile unui acord în sensul definiției de la articolul V din GATS sau în conformitate cu măsurile adoptate pe baza unui astfel de acord;

(b)

altor avantaje acordate în temeiul listei de scutiri pentru națiunea cea mai favorizată anexate de oricare dintre părți la GATS.

(3)   Părțile își reafirmă angajamentele asumate de fiecare dintre ele, astfel cum sunt acestea anexate la cel de-al patrulea protocol GATS, cu privire la telecomunicațiile de bază, și la cel de-al cincilea protocol cu privire la serviciile financiare.

Articolul 30

Liberalizarea ulterioară a prestării de servicii

(1)   Părțile depun eforturi pentru a extinde sfera de aplicare a prezentului acord, în vederea liberalizării ulterioare a schimburilor comerciale cu servicii între părți. În cazul unei astfel de extinderi, procesul de liberalizare prevede absența sau eliminarea oricărei discriminări între părți în sectoarele serviciilor reglementate și ar trebui să reglementeze toate modalitățile de furnizare, inclusiv furnizarea unui serviciu:

(a)

de pe teritoriul unei părți pe teritoriul celeilalte;

(b)

pe teritoriul unei părți către consumatorul de servicii de pe teritoriul celeilalte;

(c)

de către un prestator de servicii al uneia dintre părți prin prezența comercială pe teritoriul celeilalte;

(d)

de către un prestator de servicii al uneia dintre părți prin prezența unor persoane fizice ale părții respective pe teritoriul celeilalte.

(2)   Consiliul de cooperare formulează recomandările necesare pentru punerea în aplicare a obiectivelor stabilite la alineatul (1).

(3)   La formularea acestor recomandări, Consiliul de cooperare ia în considerare experiența dobândită prin punerea în aplicare a obligațiilor fiecăreia dintre părți în conformitate cu GATS, având în vedere în principal articolul V în general și alineatul (3) litera (a) din acesta în special, care reglementează participarea țărilor în curs de dezvoltare la acordurile de liberalizare.

(4)   Obiectivele stabilite la alineatul (1) fac obiectul unei prime examinări de către Consiliul de cooperare la cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 31

Transportul maritim

(1)   Părțile depun eforturi pentru aplicarea eficientă a principiului accesului nelimitat la piața maritimă internațională și la un trafic bazat pe concurența loială, pe principii economice.

(2)   Părțile convin să acorde resortisanților și navelor înmatriculate pe teritoriul oricăreia dintre ele un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat națiunii celei mai favorizate cu privire la transportul maritim de mărfuri, călători sau ambele, la accesul în porturi, utilizarea infrastructurii și a serviciilor maritime auxiliare ale acestor porturi și la onorariile și taxele conexe, instalațiile vamale și alocarea danelor și a instalațiilor de încărcare și descărcare, pe baza unei concurențe loiale și în funcție de condițiile comerciale.

(3)   Părțile convin să ia în considerare transportul maritim, inclusiv operațiile intermodale, în contextul articolului 30, fără a aduce atingere restricțiilor cu privire la naționalitate sau acordurilor încheiate de către oricare dintre părți, care există la momentul respectiv și care sunt compatibile cu drepturile și obligațiile părților în temeiul acordului GATS.

SECȚIUNEA C

PLĂȚI CURENTE ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

Articolul 32

Plățile curente

(1)   Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 34, părțile fac eforturi pentru a permite ca toate plățile pentru tranzacțiile curente dintre rezidenții din Comunitate și din Africa de Sud să se efectueze într-o monedă liber convertibilă.

(2)   Africa de Sud poate lua măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile de la alineatul (1) care liberalizează plățile curente nu sunt utilizate de către rezidenții săi pentru efectuarea de ieșiri de capital neautorizate.

Articolul 33

Circulația capitalurilor

(1)   În ceea ce privește tranzacțiile în contul operațiunilor de capital ale balanței de plăți, Comunitatea și Africa de Sud asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor aferente investițiilor directe din Africa de Sud în societăți constituite în conformitate cu legile în vigoare, precum și lichidarea și repatrierea produsului acestor investiții și a profitului care provine din acestea.

(2)   Părțile se consultă reciproc în vederea facilitării și, în ultimă instanță, a realizării deplinei liberalizări a circulației capitalurilor între Comunitate și Africa de Sud.

Articolul 34

Dificultăți legate de balanța de plăți

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Africa de Sud se confruntă cu dificultăți grave legate de balanța de plăți sau cu amenințarea producerii acestor dificultăți, Comunitatea sau Africa de Sud, după caz, poate, în condițiile stabilite în Acordul General pentru Tarife și Comerț și articolele VIII și XIV din Statutul Fondului Monetar Internațional, să adopte restricții cu privire la tranzacțiile curente, care trebuie să fie de durată limitată și să nu depășească ceea ce este necesar pentru remedierea situației balanței de plăți. Comunitatea sau Africa de Sud, după caz, informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta și îi transmite, în cel mai scurt termen posibil, un calendar pentru eliminarea măsurilor în cauză.

SECȚIUNEA D

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Articolul 35

Definiție

În măsura în care pot să afecteze schimburile comerciale dintre Comunitate și Africa de Sud, următoarele sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord:

(a)

acordurile și practicile concertate între întreprinderi aflate în relații orizontale, deciziile asociațiilor de întreprinderi și acordurile dintre întreprinderi în relații verticale care au ca efect obstrucționarea substanțială sau restrângerea concurenței pe teritoriul Comunității sau al Africii de Sud, exceptând cazurile în care întreprinderile pot demonstra că efectele anticoncurențiale sunt contrabalansate de cele proconcurențiale;

(b)

abuzul de putere pe piață de către una sau mai multe întreprinderi, manifestat pe o parte însemnată sau pe întreg teritoriul Comunității sau al Africii de Sud.

Articolul 36

Punerea în aplicare

În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului acord, una dintre părți nu a adoptat încă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru punerea în aplicare a articolului 35 în jurisdicțiile sale, partea în cauză trebuie să procedeze la aceasta în termen de trei ani.

Articolul 37

Măsuri adecvate

În cazul în care Comunitatea sau Africa de Sud consideră că o anumită practică de pe piața sa internă este incompatibilă cu dispozițiile de la articolul 35 și

(a)

nu este soluționată într-un mod adecvat în conformitate cu normele de punere în aplicare prevăzute la articolul 36 sau

(b)

în absența acestor norme și în cazul în care aceste practici provoacă sau riscă să provoace prejudicii grave intereselor celeilalte părți sau prejudicii materiale industriei sale interne, inclusiv industriei serviciilor,

partea interesată poate lua măsuri adecvate în conformitate cu legislația sa internă, după consultarea Consiliului de cooperare sau la 30 de zile lucrătoare de la sesizarea acestuia în vederea acestei consultări. Măsurile adecvate care urmează a fi luate respectă atribuțiile autorității pentru concurență în cauză.

Articolul 38

Curtoazie

(1)   Părțile convin ca, ori de câte ori Comisia sau Autoritatea sud-africană pentru concurență are motive să considere că pe teritoriul celeilalte autorități au loc practici anticoncurențiale, în sensul definiției de la articolul 35, și că acestea afectează într-o măsură substanțială interesele importante ale părților, aceasta să poată solicita autorității de concurență a celeilalte părți să ia măsuri corective adecvate în conformitate cu regulile de concurență aplicate de această autoritate.

(2)   Această cerere nu aduce atingere nici unei măsuri luate în temeiul dreptului concurenței autorității solicitante, care ar putea fi considerată necesară, și nu împiedică în nici un fel puterile de decizie sau independența autorității solicitate.

(3)   Fără a aduce atingere funcțiilor, drepturilor, obligațiilor sau independenței sale, autoritatea de concurență care primește o astfel de cerere analizează și acordă o atenție deosebită opiniilor exprimate și documentației furnizate de autoritatea solicitantă și, în special, ia în considerare natura activităților anticoncurențiale în cauză, întreprinderea sau întreprinderile implicate și presupusul efect nociv asupra intereselor importante ale părții lezate.

(4)   Atunci când Comisia sau autoritatea sud-africană de concurență decide să efectueze o investigație sau intenționează să ia orice măsuri care ar putea avea implicații importante pentru interesele celeilalte părți, părțile trebuie să se consulte, la cererea oricăreia dintre ele, și ambele depun eforturi pentru a găsi o soluție reciproc acceptabilă în lumina intereselor lor importante, dând atenția cuvenită legilor, suveranității, independenței autorităților de concurență respective și considerentelor legate de curtoazie.

Articolul 39

Asistența tehnică

Comunitatea furnizează Africii de Sud asistență tehnică la restructurarea legislației și politicii sale în materie de concurență, asistență ce poate include, printre altele:

(a)

schimburi de experți;

(b)

organizare de ateliere;

(c)

activități de formare.

Articolul 40

Informații

Părțile fac schimb de informații luând în considerare limitele impuse de obligația respectării secretului profesional și comercial.

SECȚIUNEA E

AJUTOARE PUBLICE

Articolul 41

Ajutoare publice

(1)   În măsura în care ar putea afecta comerțul dintre Comunitate și Africa de Sud, ajutorul public în favoarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, care denaturează sau riscă să denatureze concurența și care nu sprijină un obiectiv sau obiective specifice în materie de politică publică al oricăreia dintre părți, sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord.

(2)   Părțile convin că este în interesul lor să se asigure că acordarea ajutorului public se face într-un mod imparțial, echitabil și transparent.

Articolul 42

Măsuri corective

(1)   În cazul în care Comunitatea sau Africa de Sud consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispozițiile articolului 41 și că această practică cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii grave intereselor celeilalte părți sau prejudicii materiale industriei sale interne, părțile convin, în cazurile în care practica în cauză nu este soluționată în mod adecvat în temeiul normelor și procedurilor în vigoare, să se consulte în vederea găsirii unei soluții reciproc satisfăcătoare. Aceste consultări nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor părților care decurg din legislațiile lor respective și din angajamentele internaționale asumate de fiecare dintre acestea.

(2)   Oricare dintre părți poate invita Consiliul de cooperare să analizeze, în contextul unei astfel de consultări, obiectivele de politică publică ale fiecăreia dintre părți care justifică acordarea de ajutoare publice menționate la articolul 41.

Articolul 43

Transparența

Fiecare dintre părți asigură transparența în sectorul ajutoarelor publice. În special, la cererea uneia dintre părți, cealaltă parte furnizează informații cu privire la regimul de ajutoare, la cazuri individuale particulare de acordare de ajutoare publice sau la suma totală și distribuirea de ajutoare. Schimbul de informații dintre părți ia în considerare limitele impuse de legile oricăreia dintre părți cu privire la obligația respectării secretului profesional și comercial.

Articolul 44

Revizuirea

(1)   În absența oricăror norme sau proceduri pentru punerea în aplicare a articolului 41, dispozițiile articolelor VI și XVI din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, precum și Acordul OMC privind ajutoarele publice sau subvențiile se aplică pentru ajutoare publice sau subvenții.

(2)   Consiliul de cooperare reexaminează periodic progresul înregistrat cu privire la aceste chestiuni. În special, acesta continuă dezvoltarea cooperării și înțelegerii cu privire la măsurile luate de fiecare parte în ceea ce privește funcționarea articolului 41.

SECȚIUNEA F

ALTE DISPOZIȚII REFERITOARE LA COMERȚ

Articolul 45

Achiziții publice

(1)   Părțile convin să coopereze pentru a se asigura că accesul la contractele de achiziții publice ale fiecăreia dintre ele este reglementat de un regim imparțial, echitabil și transparent.

(2)   Consiliul de cooperare reexaminează periodic progresul înregistrat în acest domeniu.

Articolul 46

Proprietatea intelectuală

(1)   Părțile asigură o protecție corespunzătoare și eficace a drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale. Părțile aplică Acordul OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPs) de la 1 ianuarie 1996 și se angajează să îmbunătățească, după caz, protecția asigurată în temeiul prezentului acord.

(2)   În cazul în care intervin dificultăți în domeniul protecției proprietății intelectuale care afectează schimburile comerciale, la cererea oricăreia dintre părți se procedează de urgență la consultări, în vederea găsirii de soluții reciproc satisfăcătoare.

(3)   Comunitatea și statele membre confirmă importanța pe care o acordă obligațiilor care decurg din:

(a)

Protocolul referitor la Acordul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (Madrid, 1989);

(b)

Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune (Roma, 1961);

(c)

Tratatul de cooperare în materie de brevete (Washington, 1979, astfel cum a fost amendat și modificat în 1984).

(4)   Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din Acordul OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, Africa de Sud poate lua în considerare posibilitatea aderării la convențiile multilaterale menționate la alineatul (3).

(5)   Părțile confirmă importanța pe care o acordă următoarelor instrumente:

(a)

dispozițiile Acordului de la Nisa privind clasificarea internațională a bunurilor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Geneva 1977, astfel cum a fost modificat în 1979);

(b)

Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (Actul de la Paris, 1971);

(c)

Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante (UPOV) (Actul de la Geneva, 1978);

(d)

Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în sensul procedurii în materie de brevete (1977, astfel cum a fost modificat în 1980);

(e)

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (Actul de la Stockholm, 1967, astfel cum a fost modificat în 1979) OMPI;

(f)

Tratatul Organizației mondiale a proprietății intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor, 1996.

(6)   Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului articol, Comunitatea poate furniza, la cerere și în condiții convenite de comun acord, asistență tehnică Africii de Sud, printre altele la elaborarea actelor cu putere de lege și actelor administrative privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea abuzurilor cu privire la aceste drepturi, instituirea și consolidarea efectivă a birourilor interne și a altor agenții implicate în respectare și protecție, inclusiv formarea personalului.

(7)   Părțile convin că, în sensul prezentului acord, proprietatea intelectuală include, în special, dreptul de autor, inclusiv dreptul de autor pentru programe de calculator și drepturi conexe, drepturi referitoare la modele de servicii, brevete, inclusiv invenții biotehnice, desene industriale, indicații geografice, inclusiv denumirile originii, mărcile comerciale și de servicii, topografii de circuite integrate, precum și protecția legală a bazelor de date și protecția împotriva concurenței neloiale menționate la articolul 10a din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale și protecția informațiilor nedivulgate privind transferul de know-how.

Articolul 47

Standardizarea și evaluarea conformității

Părțile cooperează în sectorul standardizării, metrologiei, certificării și asigurării calității în vederea reducerii diferențelor dintre părți în aceste sectoare, a eliminării barierelor tehnice și a facilitării comerțului bilateral. Această cooperare include:

(a)

adoptarea de măsuri, în conformitate cu dispozițiile Acordului BTC al OMC, pentru promovarea unei mai mari utilizări a regulamentelor tehnice, standardelor și procedurilor internaționale de evaluare a conformității, inclusiv măsuri specifice fiecărui sector;

(b)

încheierea de acorduri cu privire la recunoașterea reciprocă a evaluării conformității în sectoare de interes economic comun;

(c)

cooperarea în sectorul gestionării și controlului calității în anumite sectoare de importanță pentru Africa de Sud;

(d)

facilitarea asistenței tehnice acordate Africii de Sud pentru consolidarea capacităților din domeniul acreditării, metrologiei și standardizării;

(e)

dezvoltarea de legături concrete între organizațiile de standardizare, acreditare și certificare din Africa de Sud și Europa.

Articolul 48

Vamă

(1)   Părțile promovează și facilitează cooperarea dintre serviciile lor vamale, pentru a asigura respectarea dispozițiilor cu privire la comerț și pentru a garanta schimburi comerciale imparțiale. Cooperarea ia, printre altele, forma schimburilor de informații și programelor de formare.

(2)   Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute de prezentul acord, în special la articolul 90, autoritățile administrative ale părților contractante își furnizează reciproc asistență în conformitate cu dispozițiile Protocolului 2 la prezentul acord.

Articolul 49

Date statistice

Părțile convin să coopereze în domeniul statisticilor. Cooperarea se axează în principal pe armonizarea metodelor și practicii statistice pentru a permite prelucrarea, în condiții convenite de comun acord, a datelor referitoare la comerțul cu mărfuri și servicii și, în general, a datelor privind orice sector reglementat prin prezentul acord care poate face obiectul unei prelucrări de natură statistică.

TITLUL IV

COOPERAREA ECONOMICĂ

Articolul 50

Introducere

Părțile convin să dezvolte și să promoveze cooperarea cu privire la chestiuni economice și industriale în avantajul amândurora și în interesul regiunii sud-africane în ansamblul său, prin diversificarea și întărirea legăturilor economice dintre ele, promovând dezvoltarea durabilă a economiilor lor, sprijinind modele de cooperare economică regională, promovând cooperarea dintre întreprinderile mici și mijlocii, protejând și îmbunătățind mediul, promovând autonomia economică a grupurilor defavorizate de-a lungul istoriei, inclusiv a femeilor, protejând și promovând drepturile lucrătorilor și ale organizațiilor sindicale ale acestora.

Articolul 51

Industria

Scopul cooperării în acest sector este de a facilita restructurarea și modernizarea industriei sud-africane, prin încurajarea competitivității și dezvoltării acesteia, și de a crea condiții prielnice unei cooperări reciproc avantajoase între industria sud-africană și cea comunitară.

Cooperarea urmărește, printre altele:

(a)

încurajarea cooperării dintre operatorii economici ai părților (societăți, profesioniști, organizații sectoriale și alte organizații de afaceri, organizații muncitorești etc.);

(b)

sprijinirea eforturilor depuse în sectorul public și cel privat din Africa de Sud pentru restructurarea și modernizarea industriei, în condiții care asigură protecția mediului, dezvoltarea durabilă și autonomia economică;

(c)

încurajarea dezvoltării unui mediu care să favorizeze inițiativele particulare, în scopul stimulării și diversificării producțiilor destinate pieței interne și celei a exporturilor;

(d)

promovarea unei mai bune utilizări a resurselor umane și a potențialului industrial sud-african, printre altele prin facilitarea accesului la credit și finanțare pentru investiții și prin sprijinirea inovațiilor industriale, a transferului de tehnologie și a formării profesionale, a cercetării și dezvoltării tehnologice.

Articolul 52

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea dintre părți are ca scop stabilirea unui climat care favorizează și promovează investițiile reciproc avantajoase, atât interne, cât și externe, în special prin îmbunătățirea condițiilor de protecție a investițiilor, promovarea investițiilor, transferul de capital și schimbul de informații cu privire la oportunitățile de investiție.

Cooperarea are ca scop să faciliteze și să încurajeze, printre altele:

(a)

încheierea, după caz, de acorduri între state membre și Africa de Sud, pentru promovarea și protecția investiției;

(b)

încheierea, după caz, de acorduri între state membre și Africa de Sud, pentru evitarea dublei impuneri;

(c)

schimbul de informații cu privire la oportunitățile de investiții;

(d)

activități care vizează proceduri armonizate și simplificate și practici administrative din sectorul investițiilor;

(e)

sprijinirea, prin instrumente adecvate, a promovării și încurajării investițiilor din Africa de Sud și regiunea sud-africană.

Articolul 53

Dezvoltarea comerțului

(1)   Părțile convin să dezvolte, să diversifice și să intensifice comerțul dintre ele și să îmbunătățească competitivitatea producției sud-africane pe piețele interne, regionale și internaționale.

(2)   Cooperarea în domeniul dezvoltării comerțului vizează în special următoarele:

(a)

elaborarea de strategii corespunzătoare de dezvoltare a comerțului și crearea unui mediu comercial care să sprijine competitivitatea;

(b)

dezvoltarea de capacități și dezvoltarea resurselor umane și a calificărilor profesionale în domeniul comerțului și a serviciilor de sprijin, atât din sectorul public, cât și din cel privat, inclusiv forța de muncă;

(c)

schimburi de informații cu privire la cerințele pieței;

(d)

transferul de know-how și de tehnologii prin investiții și societăți mixte;

(e)

dezvoltarea sectorului privat, în special a întreprinderilor mici și mijlocii angajate în comerț;

(f)

stabilirea, adaptarea și întărirea organizațiilor implicate în dezvoltarea comerțului și a serviciilor de sprijin;

(g)

cooperare regională pentru dezvoltarea comerțului și a infrastructurii conexe comerțului și a serviciilor din sudul Africii.

Articolul 54

Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii

Părțile urmăresc să dezvolte și să întărească microîntreprinderile (MI) și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Africa de Sud, precum și să promoveze cooperarea dintre IMM-uri din Comunitate, pe de-o parte, și din Africa de Sud și regiunea sud-africană, pe de altă parte, într-o manieră care respectă egalitatea dintre sexe. Printre altele, părțile:

(a)

cooperează, după caz, la crearea unor structuri juridice, administrative, instituționale, tehnice, fiscale și financiare care să permită crearea și extinderea microîntreprinderilor și a IMM-urilor;

(b)

oferă asistența solicitată de MI-uri și IMM-uri, indiferent de statutul juridic al acestora, în domenii precum finanțarea, formarea profesională, tehnologia și comercializarea;

(c)

oferă asistență societăților, organizațiilor, factorilor de decizie politică și prestatorilor de servicii menționați la litera (b) prin sprijin tehnic, schimburi de informații și dezvoltare de capacități;

(d)

stabilesc și facilitează legături adecvate între operatorii din sectorul privat din Africa de Sud, din sudul Africii și din Comunitate, în vederea îmbunătățirii fluxului de informații (în ceea ce privește formularea și punerea în aplicare a strategiilor, tendințele și oportunitățile de afaceri, constituirea de rețele și de societăți mixte și transferul de cunoștințe).

Articolul 55

Societatea informațională – tehnologia telecomunicațiilor și informațională

(1)   Părțile convin să coopereze în domeniul tehnologiei informaționale și a comunicațiilor (TIC), pe care le consideră a fi sectoare-cheie ale societății moderne și care sunt vitale dezvoltării economice și sociale și dezvoltării unei societăți informaționale. Comunicațiile în acest context includ tehnologii poștale, de radiodifuziune, de telecomunicații și informaționale. Obiectivul cooperării este:

(a)

să îmbunătățească accesul entităților publice și private sud-africane la mijloacele de comunicații, la tehnologii electronice și informaționale, prin acordarea de sprijin pentru dezvoltarea de rețele infrastructurale, de resurse umane și de politici corespunzătoare în domeniul societății informaționale în Africa de Sud;

(b)

să sprijine cooperarea dintre țările din regiunea sud-africană în acest domeniu, în special în contextul tehnologiei prin sateliți;

(c)

să răspundă provocărilor reprezentate de globalizare, de noile tehnologii, de restructurarea instituțională și sectorială, precum și de diferența în creștere dintre serviciile de informații de bază și cele avansate.

(2)   Cooperarea include, printre altele:

(a)

dialogul privind diferite aspecte ale societății informaționale, inclusiv aspecte legate de reglementare și politici privind comunicațiile;

(b)

schimburile de informații și orice asistență tehnică cu privire la reglementări și standardizare, testarea conformității și certificarea pentru tehnologia informației și a tehnologiilor comunicaționale, precum și utilizarea frecvențelor;

(c)

diseminarea de noi tehnologii de informație și comunicații și elaborarea de noi facilități, în special cu privire la interconexiunea rețelelor și interoperabilitatea aplicațiilor;

(d)

promovarea și punerea în aplicare de proiecte comune de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul noilor tehnologii din domeniul societății informaționale;

(e)

accesul organizațiilor sud-africane la proiecte sau programe comunitare, pe baza înțelegerilor care se aplică în diferitele domenii în cauză, precum și accesul pentru organizațiile Uniunii Europene la operații inițiate de Africa de Sud, în aceleași condiții.

Articolul 56

Cooperare poștală

Cooperarea din acest domeniu include:

(a)

schimbul de informații și dialog cu privire la aspectele poștale, printre altele cu privire la activitățile regionale și internaționale, aspectele legate de reglementare și deciziile politice;

(b)

asistența tehnică cu privire la reglementare, standardele operaționale și dezvoltarea resurselor umane;

(c)

promovarea și punerea în aplicare de proiecte comune, inclusiv cercetare, privind dezvoltarea tehnologică din acest sector.

Articolul 57

Energie

(1)   Cooperarea în acest domeniu vizează în special:

(a)

să îmbunătățească accesul sud-africanilor la surse de energie accesibile, sigure și durabile;

(b)

să reorganizeze și să modernizeze subsectoarele de producție, distribuție și consum de energie astfel încât să poată fi furnizate servicii corespunzătoare în condiții optime de eficacitate economică, dezvoltare socială și acceptabilitate pentru mediu;

(c)

să sprijine cooperarea dintre țările din regiunea sud-africană pentru a exploata local resursele de energie disponibile într-un mod eficient și fără efecte negative pentru mediu.

(2)   În special, cooperarea urmărește:

(a)

să sprijine dezvoltarea de politici energetice și infrastructuri corespunzătoare în Africa de Sud;

(b)

să diversifice sursele de energie din Africa de Sud;

(c)

să îmbunătățească standardele de performanță ale operatorilor de energie din punct de vedere tehnic, economic și financiar, în special în sectoarele de electricitate și combustibili lichizi;

(d)

să faciliteze dezvoltarea de capacități în vederea constituirii unui corp de specialiști în special prin formare generală și tehnică;

(e)

să dezvolte forme de energie noi și regenerabile și să sprijine infrastructura în special pentru alimentarea cu energie în mediul rural;

(f)

să îmbunătățească utilizarea rațională a energiei, în special prin promovarea eficienței sistemelor de energie;

(g)

să promoveze transferul și utilizarea de tehnologii fără efecte negative pentru mediu;

(h)

să promoveze cooperarea regională în domeniul energiei în sudul Africii.

Articolul 58

Minerit și minereuri

(1)   Cooperarea în acest domeniu urmărește, printre altele:

(a)

să sprijine și să promoveze măsurile politice care îmbunătățesc standardele de sănătate și securitate din industria minieră, precum și condițiile de ocupare a forței de muncă;

(b)

să facă accesibile resursele minerale și informațiile geoștiințifice, în vederea explorării și a investițiilor miniere. De asemenea, această cooperare ar trebui să creeze un climat reciproc avantajos pentru atragerea de investiții în acest sector, inclusiv IMM-uri (și comunități anterior dezavantajate);

(c)

să sprijine politicile care garantează că activitățile de minerit se desfășoară acordându-se atenția cuvenită mediului și dezvoltării durabile, luând în considerare condițiile specifice și natura exploatării miniere din această țară.

(d)

cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologiei mineritului și minereurilor.

(2)   Cooperarea include activitățile Africii de Sud întreprinse în cadrul Unității de coordonare a mineritului a Comunității pentru dezvoltare sud-africană (CDSA).

Articolul 59

Transportul

(1)   Cooperarea în acest domeniu are ca scop:

(a)

să îmbunătățească accesul sud-africanilor la moduri de transport accesibile, sigure și viabile și să faciliteze fluxul de mărfuri în interiorul țării, prin sprijin acordat dezvoltării rețelelor de infrastructură intermodală și sistemelor de transport durabile din punct de vedere economic și al mediului;

(b)

să sprijine cooperarea dintre țările din regiunea sud-africană în acest domeniu pentru a crea o rețea de transport durabilă adaptată necesităților regionale.

(2)   În principal, cooperarea vizează:

(a)

contribuția la restructurarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare;

(b)

îmbunătățirea treptată a condițiilor de transport aerian, de tranzit feroviar, rutier și multimodal, precum și gestionarea șoselelor, căilor ferate, porturilor și aeroporturilor, precum și a traficului maritim și aerian;

(c)

îmbunătățirea securității traficului aerian și maritim prin îmbunătățirea ajutoarelor pentru navigație și formare profesională care să permită programe eficiente.

Articolul 60

Turismul

(1)   Părțile cooperează cu scopul consolidării dezvoltării unei industrii competitive a turismului. În acest context, părțile convin în special:

(a)

să promoveze dezvoltarea industriei turismului ca sursă de creștere și dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și schimburi cu străinătatea;

(b)

să caute să stabilească o alianță strategică în care să fie implicate interese publice, private și comunitare, care să asigure o dezvoltare durabilă a turismului;

(c)

să efectueze operații comune în domenii precum dezvoltarea produselor și a piețelor, a resurselor umane și a structurilor instituționale;

(d)

să coopereze în sectorul formării și dezvoltării capacităților în domeniul turismului, în vederea îmbunătățirii standardelor serviciilor;

(e)

să coopereze la promovarea și dezvoltarea turismului bazat pe comunitate, prin proiecte pilot în zone rurale;

(f)

să faciliteze circulația liberală a turiștilor.

(2)   Părțile convin ca în acest domeniu cooperarea să se bazeze, inter alia, pe următoarele linii directoare:

(a)

să respecte integritatea și interesele comunităților locale, în special în regiunile rurale;

(b)

să sublinieze importanța moștenirii culturale;

(c)

să faciliteze formarea, transferul de know-how și sensibilizarea comunității în ansamblul ei;

(d)

să ofere o interacțiune pozitivă între turism și conservarea mediului;

(e)

să promoveze cooperarea regională din sudul Africii.

Articolul 61

Agricultura

(1)   Cooperarea din acest domeniu are ca scop promovarea dezvoltării rurale integrate, armonioase și durabile în Africa de Sud. În special, cooperarea vizează:

(a)

modernizarea și restructurarea, după caz, a sectorului agricol, prin metode care includ modernizarea infrastructurii și a echipamentului, dezvoltarea tehnicilor de ambalare și depozitare și îmbunătățirea distribuției particulare și a lanțurilor de comercializare;

(b)

facilitarea dezvoltării și creșterii competitivității agricultorilor din comunități anterior dezavantajate și furnizarea de servicii agricole corespunzătoare în această privință;

(c)

diversificarea și dezvoltarea producției și a piețelor externe;

(d)

realizarea și dezvoltarea cooperării în domeniul tehnicilor de producție agricolă, de sănătate animală și fitosanitare;

(e)

examinarea măsurilor de armonizare a standardelor și normelor privind sănătatea animală și fitosanitare în vederea facilitării comerțului, luând în considerare legislația în vigoare pentru ambele părți și în conformitate cu standardele OMC.

(2)   Cooperarea va avea loc, printre altele, prin transfer de know-how, înființarea de societăți mixte și programe destinate dezvoltării de capacități.

Articolul 62

Pescuitul

Cooperarea din acest domeniu are ca scop promovarea dezvoltării durabile a gestionării și utilizării resurselor piscicole, în interesul pe termen lung al ambelor părți. Acest obiectiv se poate atinge prin schimburile de informații și proiectarea și punerea în aplicare a unor înțelegeri care ar putea satisface aspirațiile economice, comerciale, de dezvoltare, științifice și tehnice ale părților. Aceste înțelegeri urmează să fie enunțate într-un acord separat, reciproc avantajos, privind pescuitul, acord pe care părțile se angajează să îl finalizeze în cel mai scurt termen posibil.

Articolul 63

Servicii

Părțile convin să stimuleze cooperarea din sectorul serviciilor în general și din sectorul bancar, al asigurărilor și al altor servicii financiare în special, printre altele prin:

(a)

încurajarea comerțului cu servicii;

(b)

schimbul de informații cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează sectorul serviciilor la cele două părți, după caz;

(c)

îmbunătățirea contabilității, auditului, supravegherii și reglementării serviciilor financiare și monitorizarea financiară, de exemplu prin facilitarea programelor de formare.

Articolul 64

Politica privind consumatorii și protecția sănătății consumatorilor

Părțile cooperează în domeniul politicii privind consumatorii și al protecției sănătății consumatorilor, urmărind în special:

(a)

constituirea de sisteme de informare reciprocă cu privire la produsele interzise pe plan intern și la produsele periculoase;

(b)

schimbul de informații și experiență cu privire la instituirea și aplicarea supravegherii post-comercializare a produselor și a securității produselor;

(c)

îmbunătățirea informațiilor furnizate consumatorilor, în special cu privire la prețuri, caracteristici ale produsului și servicii oferite;

(d)

încurajarea schimburilor dintre reprezentanții intereselor consumatorilor;

(e)

creșterea compatibilității politicilor și sistemelor referitoare la consumatori;

(f)

schimbul de informații cu privire la sensibilizarea consumatorului prin informare și educare;

(g)

notificarea avizelor de execuție și cooperarea dintre părți la investigarea practicilor de afaceri dăunătoare sau incorecte;

(h)

schimburile de informații cu privire la modurile eficace de îndreptare a pagubelor suferite de consumatorii care au căzut victime unor activități ilegale.

TITLUL V

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

SECȚIUNEA A

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 65

Obiective

(1)   Cooperarea pentrudezvoltare între Comunitate și Africa de Sud se realizează în contextul unui dialog și parteneriat politic și sprijină politicile și reformele aplicate de autoritățile naționale.

(2)   În special, cooperarea pentru dezvoltare contribuie la dezvoltarea economică și socială armonioasă și durabilă a Africii de Sud și la intrarea acesteia în economia mondială, precum și la consolidarea elementelor fundamentale pentru o societate democratică și un stat de drept în care sunt respectate drepturile omului cu privire la aspectele lor politice, sociale și culturale și la libertățile fundamentale.

(3)   În acest context, se acordă prioritate sprijinirii operațiunilor care contribuie la lupta împotriva sărăciei.

Articolul 66

Priorități

(1)   În principal, cooperarea pentru dezvoltare privește următoarele:

(a)

sprijinirea politicilor și instrumentelor spre o integrare progresivă a economiei sud-africane în economia și comerțul mondial, pentru creșterea locurilor de muncă, pentru dezvoltarea întreprinderilor private durabile, pentru cooperare și integrare regională. În acest context, se acordă o atenție specială sprijinirii eforturilor de adaptare ocazionate în regiune de constituirea zonei de liber schimb în temeiul prezentului acord, în special SACU (Uniunea Vamală Sud-Africană);

(b)

îmbunătățirea condițiilor de viață și a furnizării de servicii sociale de bază;

(c)

sprijinul acordat democrației, protejării drepturilor omului, gestionării publice sănătoase, întăririi societății civile și integrării sale în procesul de dezvoltare.

(2)   Se promovează dialogul și parteneriatul dintre autoritățile publice și partenerii și actorii neguvernamentali pentru dezvoltare.

(3)   Programele se concentrează în primul rând asupra necesităților de bază ale comunităților anterior defavorizate și reflectă dimensiunile legate de gen și de mediu ale dezvoltării.

Articolul 67

Beneficiari eligibili

Partenerii în cooperare eligibili pentru asistență financiară și tehnică sunt autoritățile naționale, provinciale și locale și organismele publice, organizațiile neguvernamentale și comunitare, regionale și internaționale, instituțiile și operatorii publici sau privați. Orice alt organism poate deveni eligibil în cazul în care este desemnat în acest sens de către ambele părți.

Articolul 68

Mijloace și metode

(1)   Mijloacele la care se poate recurge în cadrul operațiunilor de cooperare menționate la articolul 66 includ în special studii, asistență tehnică, formare sau alte servicii, bunuri și lucrări, precum și audituri și misiuni de evaluare și monitorizare.

(2)   Finanțarea comunitară, în monedă locală sau străină, în funcție de nevoile și natura operațiilor, poate viza:

(a)

cheltuielile bugetare guvernamentale pentru sprijinirea reformelor și punerea în aplicare a politicilor din sectoarele prioritare, identificate printr-un dialog politic;

(b)

investiții (cu excepția achiziționării de clădiri) și echipamente;

(c)

în anumite cazuri și în special în cazul în care un program este pus în aplicare de un partener neguvernamental, cheltuielile recurente.

(3)   Contribuția partenerilor definiți la articolul 67 este, în principiu, necesară, pentru orice operațiune în vederea cooperării. Natura și valoarea acestei contribuții se adaptează la posibilitățile partenerului și la natura operațiunilor.

(4)   Se pot căuta oportunități pentru coerență și complementaritate cu alți donatori de fonduri, în special statele membre ale Uniunii Europene.

(5)   Ambele părți iau măsuri adecvate pentru a se asigura că se aduce la cunoștința opiniei publice caracterul comunitar al cooperării pentru dezvoltare în temeiul prezentului acord.

Articolul 69

Programare

(1)   Programarea orientativă multianuală bazată pe obiective specifice derivate din prioritățile de la articolul 66 și indicând modalitățile de pregătire, punere în aplicare și monitorizare a cooperării pentru dezvoltare și operațiunile rezultate de-a lungul unei perioade de referință se realizează în contextul contactelor strânse dintre Comunitate și guvernul Africii de Sud, cu contribuția Băncii Europene de Investiții. Rezultatul discuțiilor pe marginea programării este prezentat într-un program indicativ multianual semnat de ambele părți.

(2)   Procedurile operaționale detaliate și dispozițiile pentru punerea în aplicare și monitorizarea cooperării pentru dezvoltare se anexează la programul indicativ multianual.

Articolul 70

Identificarea, pregătirea și evaluarea proiectelor

(1)   Identificarea și pregătirea operațiunilor de dezvoltare revin responsabilului național cu autorizarea finanțării al Guvernului Africii de Sud, definit la articolul 80, sau a oricărui alt beneficiar eligibil definit la articolul 67.

(2)   Dosarele de proiect sau de program prezentate spre finanțare de către Comunitate trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru evaluarea lor. Un astfel de dosar se transmite oficial șefului delegației de către responsabilul național cu autorizarea finanțării sau de către ceilalți beneficiari eligibili.

(3)   Evaluarea operațiunilor de dezvoltare se întreprinde în comun de către responsabilul național cu autorizarea finanțării și/sau ceilalți beneficiari eligibili și Comunitate.

Articolul 71

Propunerea și decizia privind finanțarea

(1)   Concluziile evaluării se rezumă de către șeful delegației într-o propunere financiară pregătită în strânsă colaborare cu responsabilul național cu autorizarea finanțării și/sau partenerul solicitant.

(2)   Comisia finalizează propunerea de finanțare și o transmite organismului decizional al Comunității.

Articolul 72

Acorduri de finanțare

(1)   Orice proiect sau program aprobat de Comunitate este reglementat:

(a)

fie printr-un acord de finanțare întocmit între Comisie, acționând în numele Comunității, și responsabilul național cu autorizarea finanțării, acționând în numele guvernului Africii de Sud sau beneficiarul eligibil;

(b)

fie printr-un contract cu organizațiile internaționale sau organismele juridice, persoanele fizice sau orice alt operator definit la articolul 67, responsabil pentru desfășurarea proiectului sau a programului.

(2)   Toate acordurile sau contractele de finanțare prevăd controale la fața locului de către Comisie și Curtea Europeană de Conturi.

SECȚIUNEA B

PUNEREA ÎN APLICARE

Articolul 73

Eligibilitatea contractanților și aprovizionările

(1)   Participarea la procedurile de atribuire și achiziții este deschisă în mod egal tuturor persoanelor fizice și juridice din statele membre ale Uniunii Europene, Africa de Sud și statele ACP. Participarea poate fi extinsă astfel încât să includă alte țări în curs de dezvoltare în cazuri justificate în mod corespunzător și pentru a se asigura cel mai bun raport cost-eficiență.

(2)   Aprovizionarea se face din statele membre, Africa de Sud sau statele ACP. În cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, aceasta se poate face și din alte țări.

Articolul 74

Autoritatea contractantă

(1)   Lucrările, aprovizionarea și contractele de servicii se pregătesc, se negociază și se încheie de către beneficiarul eligibil, de comun acord și în colaborare cu Comisia.

(2)   Beneficiarul eligibil poate solicita Comisiei să pregătească, să negocieze și să încheie contracte de servicii în numele său, în mod direct sau prin agenția relevantă a acesteia.

Articolul 75

Proceduri de achiziție

Procedurile pentru achiziții sau pentru contracte finanțate de Comunitate sunt stabilite în clauzele generale anexate la acordurile de finanțare.

Articolul 76

Reglementări și condiții generale

Acordarea și desfășurarea lucrărilor, aprovizionării și contractelor de servicii finanțate de Comunitate este reglementată prin prezentul acord și prin regulamentele generale privind lucrările, aprovizionarea, respectiv contractele de servicii și condițiile generale, adoptate prin decizie a Consiliului de cooperare.

Articolul 77

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu care intervine între Africa de Sud și un contractant, furnizor sau prestator de servicii pe parcursul executării unui contract finanțat de Comunitate se soluționează prin arbitraj, în conformitate cu normele procedurale privind concilierea și arbitrajul în materie de contracte, adoptate prin decizie a Consiliului de cooperare.

Articolul 78

Dispoziții fiscale și vamale

(1)   Guvernul sud-african aplică tuturor contractelor finanțate de Comunitate o exonerare integrală de la drepturile fiscale și taxele vamale și/sau impozite sau taxe cu efect echivalent.

(2)   Detaliile regimului menționat la alineatul (1) se stabilesc printr-un schimb de scrisori între guvernul Africii de Sud și Comisie.

Articolul 79

Ordonatorul principal de credite

Comisia numește un ordonator principal de credite, care este responsabil pentru gestionarea resurselor disponibilizate de către Comunitate pentru cooperarea pentru dezvoltare cu Africa de Sud.

Articolul 80

Responsabilul național cu autorizarea finanțării și agentul plătitor

(1)   Guvernul Africii de Sud numește un responsabil național cu autorizarea finanțării care să îl reprezinte în toate operațiunile legate de proiecte finanțate de Comisie care fac obiectul unui acord de finanțare între Africa de Sud și Comunitate. De asemenea, este numit și un agent plătitor.

(2)   Obligațiile și sarcinile ordonatorului principal de credite și cele ale responsabilului național cu autorizarea finanțării și ale agentului plătitor se stabilesc printr-un schimb de instrumente dintre guvernul sud-african și Comisie, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor financiare ale Comisiei aplicabile acordurilor preferențiale.

Articolul 81

Șeful delegației

(1)   Comisia este reprezentată în Africa de Sud de un șef al delegației, care asigură, împreună cu responsabilul național cu autorizarea finanțării, punerea în aplicare, monitorizarea și urmărirea cooperării financiare și tehnice în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cu dispozițiile prezentului acord. În special, șeful delegației are competența de a facilita și de a accelera pregătirea, evaluarea și executarea proiectelor și a programelor.

(2)   Guvernul sud-african acordă șefului delegației și funcționarilor Comisiei numiți în Africa de Sud privilegiile și imunitățile prevăzute în Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice.

(3)   La definirea sarcinilor și obligațiilor responsabilului național cu autorizarea finanțării și ale șefului delegației, părțile caută să asigure cel mai ridicat grad de gestiune locală a proiectelor și programelor, precum și compatibilitatea și coerența lor cu practicile aplicate în alte state ACP.

Articolul 82

Monitorizarea și evaluarea

(1)   Obiectivul monitorizării și evaluării constă în evaluarea externă a operațiunilor de dezvoltare (pregătire, punere în aplicare și funcționaer ulterioară), în vederea îmbunătățirii eficienței operațiunilor în curs de desfășurare și a operațiunilor viitoare. Această activitate se desfășoară în comun de către Africa de Sud și Comunitate.

(2)   Monitorizarea și evaluarea cooperării se realizează în comun de către Africa de Sud și Comunitate. Pot fi organizate consultări anuale pentru a evalua progresul și pentru a se conveni asupra măsurilor care urmează să fie luate pentru adaptarea și îmbunătățirea punerii în aplicare a programului indicativ multianual și pentru pregătirea operațiunilor viitoare.

TITLUL VI

ALTE DOMENII DE COOPERARE

Articolul 83

Știință și tehnologie

Părțile se angajează să intensifice cooperarea științifică și tehnologică. Modalitățile detaliate pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv au fost prevăzute într-un acord separat, care a intrat în vigoare în noiembrie 1997.

Articolul 84

Mediu

(1)   Părțile cooperează în vederea unei dezvoltări durabile prin utilizarea rațională a resurselor naturale neregenerabile și utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile, promovând astfel protecția mediului, prevenirea deteriorării acestuia și controlul poluării. Părțile vizează îmbunătățirea calității mediului și conlucrează pentru a combate problemele ecologice globale.

(2)   Părțile acordă o atenție deosebită dezvoltării capacității de gestionare a mediului. Se va institui un dialog pentru identificarea priorităților legate de mediu. Impactul politicilor sud-africane anterioare asupra stării mediului urmează să fie examinat și corectat, în măsura posibilului.

(3)   Relațiile de cooperare implică, printre altele, chestiuni legate de dezvoltarea urbană și utilizarea terenurilor pentru scopuri agricole și neagricole; deșertificare; gestionarea deșeurilor, inclusiv deșeurile periculoase și nucleare; gestionarea substanțelor chimice periculoase; conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice; gestionarea durabilă a resurselor forestiere; controlul calității apei; controlul poluării din surse industriale și de altă natură; controlul poluării de țărm și maritime și gestionarea resurselor maritime; gestionarea integrată a capturării apelor, inclusiv gestionarea bazinelor fluviale; gestionarea cererii de alimentare cu apă și aspecte care înconjoară reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Articolul 85

Cultura

(1)   Părțile își iau angajamentul de a coopera în sfera culturii pentru a promova o cunoaștere aprofundată și o mai bună înțelegere a diversităților culturale din Africa de Sud și din Uniunea Europeană. Părțile elimină obstacolele în calea comunicării și cooperării interculturale și stimulează conștientizarea interdependenței popoarelor din culturi diferite. Ele încurajează participarea populației din Africa de Sud și Uniunea Europeană la procesul de îmbogățire culturală reciprocă.

(2)   Contactele culturale au ca obiectiv conservarea și creșterea patrimoniului cultural, precum și producerea și diseminarea bunurilor și serviciilor culturale. Se utilizează în măsura cea mai largă posibil mijloacele de comunicare naționale, regionale și interregionale și infrastructura pentru a facilita contactele culturale, promovând în același timp respectul față de dreptul de autor și drepturile conexe.

(3)   Părțile cooperează cu privire la evenimentele și schimburile culturale dintre instituțiile și asociațiile din Africa de Sud și Uniunea Europeană.

Articolul 86

Aspecte sociale

(1)   Părțile se angajează într-un dialog cu privire la cooperarea socială. Acesta include cel puțin următoarele chestiuni: problemele sociale ale societății post-apartheid, lupta împotriva sărăciei, șomajul, egalitatea dintre sexe, violența împotriva femeilor, drepturile copilului, relațiile de muncă, sănătatea publică, securitatea la locul de muncă și populația.

(2)   Părțile consideră că dezvoltarea economică trebuie însoțită de progresul social. Părțile recunosc responsabilitatea de a garanta drepturi sociale de bază, care vizează în mod specific libera asociere a lucrătorilor, dreptul la negociere colectivă, abolirea muncii forțate, eliminarea discriminării cu privire la locurile de muncă și ocupații și abolirea efectivă a muncii infantile. Standardele pertinente ale OIM constituie punctul de referință pentru dezvoltarea acestor drepturi.

Articolul 87

Informații

Părțile iau măsurile necesare pentru a promova și încuraja schimbul efectiv de informații. Inter alia, se acordă prioritate diseminării de informații cu privire la cooperarea dintre Africa de Sud și Comunitate. În plus, părțile depun eforturi pentru a furniza informații de bază despre Africa de Sud și Uniunea Europeană pentru publicul general și informații specializate privind politicile Uniunii Europene pentru publicul specific din Africa de Sud, precum și informații specializate privind politicile Africii de Sud pentru publicul specific din Uniunea Europeană.

Articolul 88

Presa și audiovizualul

Părțile încurajează cooperarea din domeniul presei și al audiovizualului, pentru a sprijini dezvoltarea ulterioară și încurajarea independenței și pluralismului din mijloacele de informare în masă. Această cooperare se concretizează, printre altele, prin:

(a)

promovarea dezvoltării resurselor umane, în special prin programe de formare și schimb pentru jurnaliști și profesioniștii din domeniul presei;

(b)

încurajarea unui mai larg acces la sursele de informații pentru mijloacele de informare în masă;

(c)

schimburi de cunoștințe tehnice și informații;

(d)

producția de programe audiovizuale.

Articolul 89

Resurse umane

(1)   Părțile cooperează pentru a crește valoarea resurselor umane din Africa de Sud din toate domeniile reglementate de prezentul acord. Cooperarea are ca scop întărirea capacității instituționale din domeniile-cheie de dezvoltare a resurselor umane guvernamentale, acordând o atenție deosebită celor mai defavorizate segmente ale populației.

(2)   Pentru a dezvolta nivelul de competență al cadrelor superioare din sectorul public și privat, părțile își întăresc cooperarea cu privire la educație și formare profesională și cooperarea dintre instituțiile educaționale și societăți. O atenție deosebită se acordă stabilirii de legături permanente dintre organismele specializate ale Uniunii Europene și cele ale Africii de Sud pentru a încuraja punerea laolaltă și schimbul de experiență și resurse tehnice.

(3)   Părțile încurajează schimbul de informații pentru a stimula cooperarea cu privire la recunoașterea gradelor și diplomelor de către autoritățile relevante.

(4)   Părțile încurajează relațiile și cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior, de exemplu dintre universități.

Articolul 90

Lupta împotriva drogurilor și spălării de bani

Părțile își iau angajamentul de a coopera în lupta împotriva drogurilor și a spălării de bani prin:

(a)

promovarea planului director sud-african de control al drogurilor și creșterea eficacității programelor din Africa de Sud și a celor regionale din sudul Africii, pentru a combate abuzul ilegal de droguri narcotice și substanțe psihotrope, precum și producerea, furnizarea și traficul cu aceste substanțe, pe baza convențiilor relevante ale Organizației Națiunilor Unite privind controlul drogurilor;

(b)

prevenirea utilizării instituțiilor financiare pentru spălarea de capital provenind din activități infracționale în general și din traficul cu droguri în special, pe baza unor standarde echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale, în special de Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) și

(c)

prevenirea deturnării de produse chimice precursoare și alte substanțe esențiale utilizate pentru fabricarea ilicită a narcoticelor și substanțelor psihotrope pe baza unor standarde adoptate de autoritățile internaționale interesate, în special de Grupul de lucru pentru produse chimice (GASC).

Articolul 91

Protecția datelor

(1)   Părțile cooperează pentru a îmbunătăți nivelul de protecție la prelucrarea datelor personale, luând în considerare normele internaționale.

(2)   Cooperarea cu privire la protecția datelor personale poate include asistența tehnică sub formă de schimburi de informații și experți și înființarea de programe și proiecte comune.

(3)   Consiliul de cooperare examinează periodic progresul înregistrat în acest domeniu.

Articolul 92

Sănătatea

(1)   Părțile cooperează pentru a îmbunătăți sănătatea mintală și fizică a populațiilor prin promovarea sănătății și prevenirea bolilor.

(2)   În domeniul sănătății publice, părțile cooperează prin împărtășirea de cunoștințe și experiență cu privire la programe care, printre altele, difuzează informații, îmbunătățesc educația și formarea profesioniștilor din domeniul sănătății publice, monitorizează bolile și dezvoltă sistemele de informare în domeniul sănătății, reduc riscurile maladiilor legate de stilul de viață, previn și controlează HIV/SIDA și alte boli transmisibile.

(3)   Cooperarea din domeniul securității și sănătății la locul de muncă include schimbul de informații cu privire la măsurile legislative și fără caracter legislativ pentru prevenirea accidentelor, a bolilor ocupaționale și a riscurilor față de sănătate legate de ocupație.

(4)   Cooperarea din domeniul farmaceutic poate include sprijinul acordat evaluării și înregistrării medicamentelor.

TITLUL VII

ASPECTELE FINANCIARE ALE COOPERĂRII

Articolul 93

Obiectiv

Pentru realizarea obiectivelor prezentului acord, Africa de Sud beneficiază de asistență tehnică și financiară din partea Comunității, sub formă de subvenții și împrumuturi, care în sprijinul necesităților de dezvoltare socioeconomică ale Africii de Sud.

Articolul 94

Subvenții

Asistența financiară sub formă de subvenții este acoperită din următoarele resurse:

(a)

un instrument financiar special instituit în cadrul bugetului comunitar pentru a sprijini activitățile de cooperare pentru dezvoltare menționate la articolele 65 și 66;

(b)

alte resurse financiare puse la dispoziție din alte linii bugetare comunitare pentru activitățile de dezvoltare și cooperare internațională care intră sub incidența acestor linii bugetare. Procedura pentru prezentarea și aprobarea cererilor, pentru punere în aplicare și pentru monitorizare/evaluare este în conformitate cu condițiile generale referitoare la linia bugetară în cauză.

Articolul 95

Împrumuturi

În ceea ce privește asistența financiară sub formă de împrumuturi, Banca Europeană de Investiții ar putea lua în considerare, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene, extinderea finanțării sale destinate proiectelor de investiții în Africa de Sud prin intermediul unor împrumuturi pe termen lung, în limitele unor valori maxime și unor perioade de valabilitate care urmează să fie determinate prin aplicarea dispozițiilor relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 96

Cooperarea regională

Asistența financiară din partea Comunității menționată la articolele anterioare poate fi utilizată pentru a finanța proiecte sau programe de interes local sau național în Africa de Sud, precum și participarea Africii de Sud la activități de cooperare regională pe care le întreprinde împreună cu alte țări în curs de dezvoltare.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 97

Cadrul instituțional

(1)   Părțile convin asupra instituirii unui Consiliu de cooperare care urmează să îndeplinească următoarele funcții:

(a)

să asigure buna funcționare și punere în aplicare a acordului și dialogul între părți;

(b)

să analizeze dezvoltarea comerțului și cooperarea între părți;

(c)

să caute metode de prevenire a problemelor care ar putea surveni în domenii reglementate de acord;

(d)

să facă schimb de opinii și sugestii cu privire la subiecte de interes comun referitoare la comerț și cooperare, inclusiv programele de cooperare viitoare și resursele disponibile pentru punerea în aplicare a acestora.

(2)   Alcătuirea, frecvența, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului de cooperare sunt convenite prin consultări între părți.

(3)   Consiliul de cooperare menționat anterior are competența de a lua decizii cu privire la toate chestiunile reglementate de prezentul acord.

(4)   Părțile convin să încurajeze și să faciliteze contactele regulate între parlamentele fiecăreia dintre ele cu privire la diferite domenii de cooperare reglementate de prezentul acord.

(5)   De asemenea, părțile încurajează contactele dintre alte instituții similare și relevante din Africa de Sud și Uniunea Europeană, precum Comitetul Economic și Social al Comunității Europene și Consiliul național pentru muncă și dezvoltare economică (NEDLAC) din Africa de Sud.

Articolul 98

Clauza de exonerare fiscală

(1)   Tratamentul națiunii celei mai favorizate acordat în conformitate cu dispozițiile prezentului acord sau cu orice înțelegeri adoptate în temeiul prezentului acord nu se aplică avantajelor fiscale pe care Africa de Sud și statele membre ale Uniunii Europene le oferă sau le-ar putea oferi în viitor pe baza unor acorduri de evitare a dublei impuneri sau altor înțelegeri fiscale sau pe baza legislației fiscale interne.

(2)   Nicio dispoziție din prezentul acord sau din alte înțelegeri adoptate în temeiul prezentului acord nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice adoptarea sau asigurarea respectării oricărei măsuri menite să împiedice evaziunea fiscală, în conformitate cu dispozițiile fiscale ale acordurilor de evitare a dublei impuneri sau ale altor înțelegeri fiscale sau în conformitate cu legislația fiscală internă.

(3)   Nicio dispoziție din prezentul acord sau din alte înțelegeri adoptate în temeiul prezentului acord nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice statele membre ale Uniunii Europene sau Africa de Sud să facă distincție, la aplicarea dispozițiilor relevante din legislația lor fiscală, între contribuabilii care nu sunt în aceeași situație, în special cu privire la locul de reședință sau la locul în care este investit capitalul lor.

Articolul 99

Durata

Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată. Oricare dintre cele două părți poate denunța prezentul acord prin notificarea în scris a celeilalte părți. Prezentul acord încetează să se aplice după șase luni de la data acestei notificări.

Articolul 100

Nediscriminare

În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere oricăror dispoziții speciale cuprinse în acesta:

(a)

măsurile aplicate de Africa de Sud cu privire la Comunitate nu conduc la nici o discriminare între statele membre, resortisanții, societățile sau întreprinderile acestora;

(b)

măsurile aplicate de Comunitate și statele membre cu privire la Africa de Sud nu conduc la nici o discriminare între resortisanții sud-africani, societățile sau întreprinderile sud-africane.

Articolul 101

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile stabilite prin tratatul respectiv și, pe de altă parte, în ceea ce privește Africa de Sud, teritoriilor acesteia, astfel cum sunt definite în Constituția Africii de Sud.

Articolul 102

Evoluții viitoare

De comun acord și în cadrul domeniilor lor de competență respective, părțile pot extinde prezentul acord în vederea creșterii nivelului de cooperare și îl pot completa cu acorduri referitoare la anumite sectoare sau activități.

În cadrul prezentului acord, fiecare dintre părți poate formula sugestii de extindere a domeniului de cooperare, luând în considerare experiența dobândită în aplicarea acordului.

Articolul 103

Reexaminarea

Părțile examinează prezentul acord în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a aborda posibilele implicații ale altor înțelegeri care ar putea afecta prezentul acord. Se pot conveni reexaminări ulterioare.

Articolul 104

Soluționarea litigiilor

(1)   Oricare dintre părți poate sesiza Consiliul de cooperare cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

(2)   Consiliul de cooperare poate soluționa orice litigiu printr-o decizie.

(3)   Fiecare parte are obligația de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a deciziei menționate la alineatul (2).

(4)   În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiului în conformitate cu alineatul (2), oricare dintre părți poate să notifice celeilalte părți numirea unui arbitru; în acest caz, cealaltă parte trebuie să desemneze un al doilea arbitru în termen de două luni de la numirea primului arbitru.

(5)   Consiliul de cooperare numește un al treilea arbitru în termen de șase luni de la numirea celui de-al doilea arbitru.

(6)   Deciziile arbitrilor se adoptă cu majoritate de voturi, în termen de 12 luni.

(7)   Fiecare dintre părțile în litigiu trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei arbitrilor.

(8)   Consiliul de cooperare stabilește procedura de lucru pentru arbitraj.

(9)   În cazul în care intervin litigii în temeiul titlurilor II și III din prezentul acord, se aplică următoarele proceduri:

(a)

numirea unui al doilea arbitru trebuie să aibă loc în termen de 30 de zile;

(b)

Consiliul de cooperare numește un al treilea arbitru în termen de 60 de zile de la numirea celui de-al doilea arbitru;

(c)

de regulă, arbitrii își prezintă constatările și deciziile părților și Consiliului de cooperare în termen de cel mult șase luni de la data alcătuirii comisiei de arbitraj. În cazuri de urgență, inclusiv în cele care presupun bunuri perisabile, arbitrii depun eforturi pentru a transmite raportul lor către părți în termen de trei luni;

(d)

partea interesată informează cealaltă parte și Consiliul de cooperare în termen de 60 de zile cu privire la intențiile sale în ceea ce privește punerea în aplicare a constatărilor și deciziilor Consiliului de cooperare sau ale arbitrilor, după caz;

(e)

În cazul în care respectarea imediată a constatărilor și deciziilor Consiliului de cooperare sau ale arbitrilor nu este practică, părții în cauză i se acordă un termen rezonabil pentru a se conforma constatărilor și deciziilor respective. Termenul rezonabil nu depășește 15 luni de la data prezentării constatărilor și deciziilor către părți. Cu toate acestea, de comun acord între părți, acest termen se poate reduce sau se poate prelungi, în funcție de circumstanțe.

(10)   Fără a aduce atingere dreptului acestora de a recurge la procedurile de soluționare a litigiilor din cadrul OMC, Comunitatea și Africa de Sud depun toate eforturile pentru a soluționa litigiile legate de obligații specifice care le revin în temeiul titlurilor II și III din prezentul acord prin recurgerea la dispozițiile specifice de soluționare a litigiilor din prezentul acord. Procedura de arbitraj instituită în temeiul prezentului acord nu este aplicabilă în chestiunile referitoare la drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți în cadrul OMC, cu excepția cazului în care părțile convin să supună arbitrajului astfel de chestiuni.

Articolul 105

Clauză cu privire la acordurile bilaterale

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor cuprinse în acordurile existente care leagă unul sau mai multe state membre, pe de-o parte, și Africa de Sud, pe de altă parte, decât în măsura în care prezentul acord prevede drepturi echivalente sau mai mari pentru părțile în cauză.

Articolul 106

Clauza de modificare

(1)   Orice parte care dorește să modifice prezentul acord poate prezenta Consiliului de cooperare o propunere de modificare, împreună cu observații depuse pentru motivarea modificării propuse, în vederea analizării și luării unei decizii.

(2)   În cazul în care cealaltă parte consideră că modificarea propusă ar putea avea un impact în detrimentul drepturilor sale care decurg din prezentul acord, aceasta poate prezenta Consiliului de cooperare o propunere pentru adaptări compensatorii ale acordului, în vederea analizării și luării unei decizii.

Articolul 107

Anexe

Protocoalele și anexele fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 108

Limbi și numărul de originale

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, precum și în limbile oficiale ale Africii de Sud, altele decât engleza, și anume Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa și isiZulu, fiecare din aceste texte fiind egal autentice.

Articolul 109

Intrarea în vigoare

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile contractuale și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare în acest sens.

În cazul în care, până la intrarea în vigoare a acordului, părțile decid să îl aplice cu titlu provizoriu, toate trimiterile la data intrării în vigoare se interpretează ca trimiteri la data de la care aplicarea provizorie produce efecte.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 3

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 4

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 6

Por el Reino de España

Image 7

Pour la République française

Image 8

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 9

Per la Repubblica italiana

Image 10

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 11

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 12

Für die Republik Österreich