11/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

147


21999A0710(02)


L 176/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

și

REPUBLICA ISLANDA ȘI

REGATUL NORVEGIEI,

ÎNTRUCÂT, de la semnarea Acordului de la Luxemburg din 19 decembrie 1996 între cele treisprezece state membre ale Uniunii Europene, semnatare ale acordurilor Schengen, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, aceste ultime două state participă la discuțiile privind aplicarea, implementarea și dezvoltarea în continuare a acordurilor Schengen și ale dispozițiilor aferente acestuia;

ÎNTRUCÂT, ca urmare a protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene prin Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a anumitor acte conexe (denumite în continuare „Protocolul Schengen”), cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene, semnatare ale acordurilor Schengen, în domeniile cuprinse în aceste acorduri și în dispozițiile conexe, se va desfășura în cadrul instituțional și juridic al Uniunii Europene și cu respectarea dispozițiilor relevante ale Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului de instituire a Comunității Europene;

REAMINTIND că Acordul de la Luxemburg are drept obiect și finalitate menținerea regimului existent între cele cinci state nordice în conformitate cu Convenția privind eliminarea controlului pașapoartelor la frontierele intranordice, semnată la Copenhaga la 12 iulie 1957, ce instituie Uniunea Nordică a Pașapoartelor din momentul în care statele nordice membre ale Uniunii Europene participă la regimul privind eliminarea controlului persoanelor la frontierele interne, instituit prin acordurile Schengen;

ȚINÂND SEAMA de dispozițiile cuprinse în Acordul de la Luxemburg;

RECUNOSCÂND, totuși, că integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene implică faptul că luarea deciziilor în vederea dezvoltării dispozițiilor care constituie acquis-ul Schengen este de competența Uniunii Europene, inclusiv a Comunității Europene;

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Protocolul Schengen, Uniunea Europeană, inclusiv Comunitatea Europeană, dorește să respecte și să servească obiectul și finalitatea Acordului de la Luxemburg printr-un acord de asociere a Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, la aplicarea acquis-ului Schengen și la dezvoltarea în continuare a acestuia, pe baza acordului de la Luxemburg, garantând astfel obiectivul comun al implicării în continuare a acestor două state în aceste activități;

CONVINSE de necesitatea de a implica în mod corespunzător toate părțile care aplică dispozițiile ce constituie acquis-ul Schengen și pentru care asemenea dispoziții și dezvoltarea lor în continuare ar putea, în cele din urmă, deveni aplicabile, inclusiv Republica Islanda și Regatul Norvegiei, la discuții la toate nivelurile privind aplicarea, implementarea și dezvoltarea acestora;

CONSIDERÂND că, în acest scop, este necesară instituirea unei structuri organizatorice, în afara cadrului instituțional al Uniunii Europene, care să asigure asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la procesul de luare a deciziilor în aceste domenii și participarea lor la aceste activități printr-un comitet mixt,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Islanda și Regatul Norvegiei, denumite în continuare „Islanda”, respectiv „Norvegia”, se asociază la activitățile Comunității Europene și ale Uniunii Europene în domeniile avute în vedere de dispozițiile menționate în anexele A și B la prezentul acord, precum și la dezvoltarea ulterioară a acestora.

Prezentul acord instituie drepturi și obligații reciproce, în conformitate cu procedurile stabilite mai jos.

Articolul 2

(1)   În măsura în care se aplică statelor membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”, care participă la cooperarea consolidată autorizată prin Protocolul Schengen, dispozițiile cuprinse în acquis-ul Schengen, enumerate în anexa A la prezentul acord, se implementează și se aplică de către Islanda și Norvegia.

(2)   În măsura în care au înlocuit dispozițiile corespunzătoare, cuprinse în Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 privind aplicarea Acordului de eliminare treptată a controalelor la frontierele comune, sau cele adoptate în temeiul acestei convenții, prevederile cuprinse în actele Comunității Europene enumerate în anexa B la prezentul acord se implementează și se aplică de către Islanda și Norvegia.

(3)   Actele și măsurile adoptate de către Uniunea Europeană privind modificarea sau completarea dispozițiilor menționate în anexele A și B, cărora le-au fost aplicate procedurile prevăzute în prezentul acord, sunt, de asemenea, acceptate, implementate și aplicate de către Islanda și Norvegia, fără a aduce atingere articolului 8.

Articolul 3

(1)   Prin prezenta, se instituie un comitet mixt, format din reprezentanți ai guvernelor Islandei și Norvegiei, membrii Consiliului Uniunii Europene, denumit în continuare „Consiliul”, și ai Comisiei Comunităților Europene, denumită în continuare „Comisia”.

(2)   Comitetul mixt își adoptă prin consens regulamentul de ordine interioară.

(3)   Comitetul mixt se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea oricăruia dintre membrii săi.

(4)   Sub rezerva articolului 4 alineatul (2), comitetul mixt se reunește la nivel de miniștri, înalți funcționari sau experți, în funcție de circumstanțe.

(5)   Funcția de președinte al comitetului mixt este deținută:

la nivel de experți: de către reprezentantul Uniunii Europene;

la nivel de înalți funcționari și de miniștri: alternativ, pe o perioadă de șase luni, de către reprezentantul Uniunii Europene și de către reprezentantul guvernului Islandei sau Norvegiei.

Articolul 4

(1)   În conformitate cu prezentul acord, comitetul mixt analizează toate chestiunile cuprinse în articolul 2 și veghează ca toate preocupările exprimate de Islanda și de Norvegia să fie abordate în mod corespunzător.

(2)   La nivel ministerial, în cadrul comitetului mixt, reprezentanții Islandei și Norvegiei au posibilitatea:

de a explica problemele cu care se confruntă cu privire la un anumit act ori la o anumită măsură sau de a da un răspuns la problemele întâmpinate de celelalte delegații;

de a-și spune punctul de vedere cu privire la elaborarea dispozițiilor care îi privesc sau la aplicarea acestora.

(3)   Întâlnirile comitetului mixt la nivel ministerial sunt pregătite de către comitetul mixt la nivel de înalți funcționari.

(4)   Reprezentanții guvernelor Islandei și Norvegiei au dreptul de a prezenta comitetului mixt sugestii cu privire la dispozițiile articolului 1. În urma discuțiilor, Comisia sau oricare dintre statele membre poate examina aceste sugestii în vederea formulării unei propuneri sau luării unei inițiative, în conformitate cu regulile Uniunii Europene, pentru adoptarea unui act sau a unei măsuri de către Comunitatea Europeană sau Uniunea Europeană.

Articolul 5

Fără a aduce atingere articolului 4, comitetul mixt este informat despre pregătirea, în cadrul Consiliului, a oricăror acte sau măsuri care ar putea avea relevanță pentru prezentul acord.

Articolul 6

La elaborarea noii legislații pentru unul din domeniile cuprinse în prezentul acord, Comisia consultă, neoficial, experții Islandei și Norvegiei, în același mod în care consultă experții statelor membre în vederea formulării propunerilor sale.

Articolul 7

Părțile contractante convin că un acord corespunzător ar trebui încheiat privind criteriile și mecanismele de definire a statului responsabil cu analizarea unei cereri de azil depuse în oricare dintre statele membre sau în Islanda sau Norvegia. Acest acord trebuie să intre în vigoare la data la care dispozițiile menționate în anexa A și anexa B, precum și cele adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (3), intră în vigoare pentru Islanda și Norvegia în conformitate cu articolul 15 alineatul (4).

Articolul 8

(1)   Adoptarea de noi acte sau măsuri cu privire la chestiunile menționate în articolul 2 este rezervată instituțiilor competente ale Uniunii Europene. Sub rezerva alineatului (2), asemenea acte sau măsuri intră în vigoare simultan pentru Uniunea Europeană și statele membre vizate, precum și pentru Islanda și Norvegia, exceptând cazul în care aceste acte sau măsuri conțin dispoziții contrare în acest sens. În acest context, se acordă atenția cuvenită termenului indicat de către Islanda sau Norvegia în cadrul comitetului mixt drept termenul necesar pentru ca Islanda sau Norvegia să poată îndeplini cerințele constituționale.

(2)

(a)

Consiliul comunică imediat Islandei și Norvegiei adoptarea actelor sau măsurilor menționate în alineatul (1) la care au fost aplicate procedurile stabilite în prezentul acord. Islanda și Norvegia decid independent asupra acceptării conținutului acestora și a transpunerii sale în sistemul lor juridic intern. Aceste decizii sunt aduse la cunoștința Consiliului și a Comisiei în termen de treizeci de zile de la adoptarea actelor sau măsurilor în cauză.

(b)

În cazul în care conținutul unui asemenea act sau al unei asemenea măsuri poate avea forță obligatorie pentru Islanda doar după îndeplinirea cerințelor constituționale, Islanda aduce acest fapt la cunoștința Consiliului și a Comisiei în momentul notificării. Islanda comunică imediat, în scris, Consiliului și Comisiei, îndeplinirea tuturor cerințelor constituționale și furnizează aceste informații nu mai târziu de patru săptămâni înainte de termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a actului sau a măsurii respective pentru Islanda, potrivit deciziei de la alineatul (1).

(c)

În cazul în care conținutul unui asemenea act sau al unei asemenea măsuri poate avea forță obligatorie pentru Norvegia doar după îndeplinirea cerințelor constituționale, Norvegia aduce acest fapt la cunoștința Consiliului și a Comisiei în momentul notificării. La cel mult șase luni de la informarea sa de către Consiliu, Norvegia comunică imediat, în scris, Consiliului și Comisiei, îndeplinirea tuturor cerințelor constituționale. De la data stabilită pentru intrarea în vigoare a actului sau a măsurii în cauză pentru Norvegia, până la comunicarea îndeplinirii cerințelor constituționale, acolo unde este posibil, Norvegia aplică conținutul unui astfel de act sau măsură cu titlu provizoriu.

(3)   Acceptarea de către Islanda și Norvegia a conținutului actelor și măsurilor menționate la alineatul (2) creează drepturi și obligații între Islanda și Norvegia, precum și între Islanda și Norvegia, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre pentru care aceste acte și măsuri sunt obligatorii, pe de altă parte.

(4)   În cazul în care:

(a)

fie Islanda, fie Norvegia notifică decizia sa de a nu accepta conținutul unuia dintre actele sau măsurile menționate în alineatul (2) și cărora le-au fost aplicate procedurile stabilite prin prezentul acord;sau

(b)

fie Islanda, fie Norvegia nu procedează la nici o notificare în termenul de treizeci de zile stabilit în alineatul (2) litera (a);sau

(c)

Islanda nu procedează la nici o notificare până la expirarea termenului de patru săptămâni stabilit în alineatul (2) litera (b) înainte de data stabilită pentru intrarea în vigoare a actului sau măsurii în cauză pentru această țară;sau

(d)

Norvegia nu procedează la nici o notificare până la expirarea termenului de șase luni stabilit în alineatul (2) litera (c) sau nu procedează la aplicarea provizorie prevăzută în același aliniat de la data stabilită pentru intrarea în vigoare a actului sau măsurii în cauză pentru această țară,

prezentul acord încetează a fi aplicabil pentru Islanda sau Norvegia, după caz, exceptând situația în care comitetul mixt, în urma analizării atente a modurilor de continuare a acestui acord, adoptă o decizie contrară în acest sens în interval de nouăzeci de zile. Încetarea prezentului acord produce efecte la trei luni de la expirarea termenului de nouăzeci de zile.

Articolul 9

(1)   Pentru realizarea obiectivului părților contractante de a ajunge la o aplicare și o interpretare cât mai uniforme a dispozițiilor menționate în articolul 2, comitetul mixt urmărește în permanență evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene, denumită în continuare „Curtea de Justiție”, precum și evoluția jurisprudenței instanțelor competente din Islanda și Norvegia cu privire la aceste dispoziții. În acest scop, se instituie un mecanism care să asigure transmiterea reciprocă periodică a acestei jurisprudențe.

(2)   Sub rezerva adoptării modificărilor necesare la statutul Curții de Justiție, Islanda și Norvegia au dreptul să înainteze Curții de Justiție memorii sau observații în scris în cazurile în care instanța unui stat membru a adresat Curții de Justiție o cerere de hotărâre preliminară privind interpretarea oricăreia dintre dispozițiile menționate în articolul 2.

Articolul 10

(1)   Islanda și Norvegia prezintă anual comitetului mixt rapoarte privind modul în care autoritățile lor administrative și curțile lor de justiție au aplicat și au interpretat dispozițiile menționate în articolul 2, așa cum au fost acestea interpretate de către Curtea de Justiție, după caz.

(2)   Dacă în termen de două luni după ce a fost informat despre o diferență substanțială în jurisprudența Curții de Justiție și a instanțelor de drept islandeze sau norvegiene sau despre o diferență substanțială în aplicarea, de către autoritățile statelor membre în cauză și de către cele ale Islandei și Norvegiei, a dispozițiilor cuprinse în articolul 2, comitetul mixt nu a fost în măsură să asigure o aplicare și o interpretare uniforme, se aplică procedura prevăzută în articolul 11.

Articolul 11

(1)   În caz de litigiu privind aplicarea prezentului acord sau în cazul în care survine situația prevăzută în articolul 10 alineatul (2), chestiunea este înscrisă oficial drept punct de litigiu pe ordinea de zi a comitetului mixt reunit la nivel ministerial.

(2)   Comitetul mixt are la dispoziție pentru soluționarea litigiului nouăzeci de zile de la data adoptării ordinii de zi pe care a fost înscris litigiul.

(3)   În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat de către comitetul mixt în termenul de nouăzeci de zile prevăzut în alineatul (2), termenul se prelungește cu treizeci de zile pentru a se ajunge la o soluționare definitivă.

Dacă nu se ajunge la nici o soluționare definitivă, prezentul acord încetează a se mai aplica Islandei sau Norvegiei, în funcție de statul implicat în litigiu. Încetarea acordului produce efecte la șase luni după expirarea termenului de treizeci de zile.

Articolul 12

(1)   În ceea ce privește costurile administrative pe care le presupune aplicarea prezentului acord, Islanda și Norvegia contribuie la bugetul general al Comunităților Europene cu o sumă anuală de:

pentru Islanda: 0,1 %

pentru Norvegia: 4,995 %

dintr-o sumă anuală de 300 000 000 BEF (sau contravaloarea acesteia în euro), sub rezerva modificărilor anuale în funcție de rata inflației în cadrul Uniunii Europene.

În cazul în care costurile de exploatare pe care le presupune aplicarea prezentului acord nu sunt imputabile bugetului general al Comunităților Europene, ci revin direct statelor membre participante, Islanda și Norvegia contribuie la aceste costuri în funcție de procentul din produsul lor intern brut raportat la procentul din produsul intern brut al tuturor statelor participante.

În cazul în care costurile de exploatare pe care le presupune aplicarea prezentului acord nu sunt imputabile bugetului general al Comunităților Europene, Islanda și Norvegia contribuie la aceste costuri cu o sumă anuală în funcție de procentul din produsul lor intern brut raportat la procentul din produsul intern brut al tuturor statelor participante.

(2)   Islanda și Norvegia au dreptul de a primi documentele elaborate de Comisie sau de Consiliu cu privire la prezentul acord și de a solicita, la întrunirile comitetului mixt, interpretarea într-una din limbile oficiale ale Comunităților Europene, la alegerea lor. Cu toate acestea, toate costurile pe care le presupune traducerea sau interpretarea în sau din islandeză sau norvegiană sunt suportate de Islanda sau Norvegia, după caz.

Articolul 13

(1)   Prezentul acord nu afectează în nici un fel Acordul privind Spațiul Economic European sau oricare alt acord încheiat între Comunitatea Europeană și Islanda și/sau Norvegia.

(2)   Prezentul acord nu afectează în nici un fel acordurile care pot fi încheiate în viitor de Comunitatea Europeană cu Islanda și/sau Norvegia sau în temeiul articolelor 24 și 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(3)   Prezentul acord nu afectează cooperarea în cadrul Uniunii Nordice a Pașapoartelor, în măsura în care această cooperare nu contravine și nu constituie o piedică în calea prezentului acord și a actelor și măsurilor adoptate în baza acestui acord.

Articolul 14

Prezentul acord nu se aplică pentru Svalbard (Spitzbergen).

Articolul 15

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la o lună de la data la care Secretarul General al Consiliului, în calitate de depozitar, constată că au fost îndeplinite toate cerințele formale privind exprimarea, de către părțile la prezentul acord sau în numele acestora, a consimțământului de a se angaja la respectarea acestuia.

(2)   Articolele 1, 3, 4, 5 și articolul 8 alineatul (2) litera (a), prima teză se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării prezentului acord.

(3)   În ceea ce privește actele sau măsurile adoptate după semnarea prezentului acord, dar înainte de intrarea sa în vigoare, termenul de treizeci de zile menționat în articolul 8 alineatul (2) litera (a), ultima teză începe să curgă din ziua intrării în vigoare a prezentului acord.

(4)   Dispozițiile menționate în anexa A și anexa B, precum și cele adoptate deja în temeiul articolului 2 alineatul (3) intră în vigoare pentru Islanda și Norvegia la o dată ce urmează să fie stabilită de către Consiliu, care hotărăște cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă statele membre participante la cooperarea consolidată autorizată de Protocolul Schengen, după consultarea în cadrul comitetului mixt în conformitate cu articolul 4 din prezentul acord și după ce s-au primit asigurările necesare că Islanda și Norvegia au îndeplinit condițiile prealabile pentru implementarea dispozițiilor relevante și că toate controalele la frontierele lor externe sunt eficace.

(5)   Intrarea în vigoare a dispozițiilor menționate în alineatul (4) creează drepturi și obligații între Islanda și Norvegia, precum și între Islanda și Norvegia, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și acele state membre pentru care aceste dispoziții au intrat de asemenea în vigoare, pe de altă parte.

Articolul 16

Prezentul acord poate fi denunțat de către Islanda sau de către Norvegia sau prin decizia Consiliului, hotărând cu unanimitatea membrilor acestuia care reprezintă statele membre participante la cooperarea consolidată autorizată de Protocolul Schengen. Această denunțare este comunicată depozitarului. Ea intră în vigoare la șase luni de la data comunicării.

Articolul 17

Consecințele denunțării prezentului acord de către Islanda sau Norvegia, sau încetarea aplicabilității sale în cazul acestor state, fac obiectul unui acord între restul părților și partea care a denunțat prezentul acord sau pentru care prezentul acord încetează a fi aplicabil. Dacă nu se poate ajunge la un acord, Consiliul hotărăște, după consultarea celorlalte părți contractante asociate, asupra măsurilor necesare. Aceste măsuri devin însă obligatorii pentru partea în cauză numai dacă aceasta le acceptă.

Articolul 18

Prezentul acord înlocuiește Acordul de cooperare între Regatul Belgiei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Portugheză, Republica Elenă, Republica Austria, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Regatul Suediei, părți contractante la Acordul și Convenția Schengen, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind eliminarea controalelor persoanelor la frontierele comune, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996.

Încheiat la Bruxelles în a optsprezecea zi a lunii mai din anul o mie nouă sute nouăzeci și nouă într-un singur original, în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză, islandeză și norvegiană, toate textele fiind în mod egal autentice, originalul fiind depus în arhivele Secretariatului General al Uniunii Europene.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


ANEXA A

[Articolul 2 alineatul (1)]

Partea 1 din prezenta anexă se referă la Acordul Schengen din 1985 și la Convenția Schengen din 1990 de aplicare a Acordului Schengen din 1985. Partea 2 se referă la instrumentele de aderare, iar partea 3 la actele Schengen secundare relevante.

PARTEA 1

Dispozițiile cuprinse în Acordul semnat la Schengen la 14 iunie 1985 de către guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

Toate dispozițiile cuprinse în Convenția privind aplicarea Acordului Schengen din 15 iunie 1985, semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de către Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos, exceptând:

 

Articolul 2 alineatul (4)

 

Articolul 4, în ceea ce privește controlul bagajelor

 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 19 alineatul (2)

 

Articolele 28-38 și definițiile aferente

 

Articolul 60

 

Articolul 70

 

Articolul 74

 

Articolele 77-91 în măsura în care acestea sunt cuprinse în Directiva 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

 

Articolele 120-125

 

Articolele 131-133

 

Articolul 134

 

Articolele 139-142

 

Actul Final: declarația 2

 

Actul Final: declarațiile 4, 5 și 6

 

Protocolul

 

Declarația comună

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

PARTEA 2

Dispozițiile cuprinse în acordurile și protocoalele de aderare la Acordul Schengen și la Convenția Schengen cu Republica Italiană (semnate la Paris la 27 noiembrie 1990), Regatul Spaniei și Republica Portugheză (semnate la Bonn la 25 iunie 1991), Republica Elenă (semnate la Madrid la 6 noiembrie 1992), Republica Austria (semnate la Bruxelles la 28 aprilie 1995) și Regatul Danemarcei, Republica Finlanda și Regatul Suediei (semnate la Luxemburg la 19 decembrie 1996), exceptând:

1.

Protocolul, semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, privind aderarea guvernului Republicii Italiene la Acordul dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985.

2.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul, semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, privind aderarea Republicii Italiene la Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, semnată la Schengen la 19 iunie 1990 între guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze, precum și în actul final și declarațiile aferente:

 

Articolul 1

 

Articolele 5 și 6

 

Actul Final: Partea I

 

Partea II, declarațiile 2 și 3

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

3.

Protocolul, semnat la Bonn la 25 iunie 1991, privind aderarea guvernului Regatului Spaniei la Acordul dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985 și modificat de Protocolul de aderare a guvernului Republicii Italiene, semnat la Paris la 27 noiembrie și de declarațiile anexate la acest protocol.

4.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul, semnat la Bonn la 25 iunie 1991, privind aderarea guvernului Regatului Spaniei la Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze, la care Republica Italiană a aderat prin Acordul semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, precum și în actul final și în declarațiile aferente:

 

Articolul 1

 

Articolele 5 și 6

 

Actul Final: Partea I

 

Partea II, declarațiile 2 și 3

 

Partea III, declarațiile 3 și 4

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

5.

Protocolul, semnat la Bonn la 25 iunie 1991, privind aderarea guvernului Republicii Portugheze la Acordul dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985 și modificat de Protocolul de aderare a guvernului Republicii Italiene, semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, precum și declarațiile anexate.

6.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul, semnat la Bonn la 25 iunie 1991, privind aderarea Republicii Portugheze la Convenția, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze, la care Republica Italiană a aderat prin Acordul semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, precum și în actul său final și în declarațiile aferente:

 

Articolul 1

 

Articolele 7 și 8

 

Actul final: Partea I

 

Partea II, declarațiile 2 și 3

 

Partea III, declarațiile 2, 3, 4 și 5

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

7.

Protocolul, semnat la Madrid la 6 noiembrie 1992, privind aderarea guvernului Republicii Elene la Acordul dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, modificat de protocoalele privind aderarea guvernului Republicii Italiene, semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, și a guvernelor Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, semnate la Bonn la 25 iunie 1991, precum și declarațiile anexate.

8.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul semnat la Madrid la 6 noiembrie 1992 privind aderarea Republicii Elene la Convenția, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze, privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, convenție la care au aderat Republica Italiană, prin acordul semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, Spania și Republica Portugheză, prin acordurile semnate la Bonn la 25 iunie 1991, precum și în actul său final și declarațiile aferente:

 

Articolul 1

 

Articolele 6 și 7

 

Actul Final: partea I

 

Partea II, declarațiile 2, 3 și 4

 

Partea III, declarațiile 1 și 3

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

9.

Protocolul, semnat la Bruxelles la 28 aprilie 1995, privind aderarea guvernului Republicii Austria la Acordul dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, modificat de protocolul privind aderarea guvernului Republicii Italiene, a guvernelor Regatului Spaniei și Republicii Portugheze și al guvernului Republicii Elene, semnate la 27 noiembrie 1990, 25 iunie 1991, respectiv 6 noiembrie 1992.

10.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul semnat la Bruxelles la 28 aprilie 1995 privind aderarea Republicii Austria la Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, guvernul Republicii Federale Germania și cel al Republicii Franceze, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Regatul Spaniei și Republica Portugheză și Republica Elenă prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, 25 iunie 1991, respectiv 6 noiembrie 1992, precum și în Actul său final:

 

Articolul 1

 

Articolele 5 și 6

 

Actul Final: partea I

 

Partea II, declarația 2

 

Partea III

11.

Protocolul, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996, privind aderarea guvernului Regatului Danemarcei la Acordul privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, precum și declarația aferentă.

12.

Următoarele dispoziții cuprinse în acordul semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996 privind aderarea Regatului Danemarcei la Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, precum și în Actul său final și în declarația aferentă:

 

Articolul 1

 

Articolele 7 și 8

 

Actul final: partea I

 

Partea II, declarația 2

 

Partea III

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

13.

Protocolul, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996, privind aderarea guvernului Republicii Finlanda la Acordul privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, precum și declarația aferentă.

14.

Următoarele dispoziții cuprinse în acordul, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996, privind aderarea Republicii Finlanda la Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, precum și în Actul său final și în declarația aferentă:

 

Articolul 1

 

Articolele 6 și 7

 

Actul final: partea I

 

Partea II, declarația 2

 

Partea III, exceptând declarația privind Insulele Åland

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

15.

Protocolul, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996, privind aderarea guvernului Regatului Suediei la Acordul privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, precum și declarația aferentă.

16.

Următoarele dispoziții cuprinse în Acordul, semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996, privind aderarea Regatului Suediei la Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, precum și în actul său final și în declarația aferentă:

 

Articolul 1

 

Articolele 6 și 7

 

Actul Final: partea I

 

Partea II, declarația 2

 

Partea III

 

Declarația miniștrilor și secretarilor de stat.

PARTEA 3

A.   Următoarele decizii ale Comitetului Executiv:

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993

Confirmarea declarațiilor miniștrilor și secretarilor de stat din 19 iunie 1992 și 30 iunie 1993 privind intrarea în vigoare

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993

Îmbunătățirea cooperării practice între autoritățile judiciare în vederea combaterii traficului de droguri

SCH/Com-ex (93) 16

14.12.1993

Regulamente financiare privind costurile de instalare și exploatare pentru C.SIS Schengen

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993

Prelungirea vizei uniforme

SCH/Com-ex (93) 22 Rev

14.12.1993

Natura confidențială a anumitor documente

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993

Proceduri comune de anulare, abrogare și reducere a duratei valabilității vizei uniforme

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2

26.4.1994

Măsuri de adaptare în vederea eliminării obstacolelor și restricțiilor privind circulația în punctele de trecere rutiere de la frontierele interne

SCH/Com-ex (94) 2

26.4.1994

Eliberarea de vize uniforme la frontieră

SCH/Com-ex (94) 15 Rev

21.11.1994

Introducerea unei proceduri computerizate de consultare a autorităților centrale prevăzute la articolul 17 alineatul (2) din convenția de aplicare

SCH/Com-ex (94) 16 Rev

21.11.1994

Achiziționarea de timbre de intrare și ieșire comune

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4

22.12.1994

Introducerea și aplicarea sistemului Schengen în aeroporturi și aerodromuri

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994

Schimburi de informații statistice privind eliberarea vizelor

SCH/Com-ex (94) 28 Rev

22.12.1994

Certificatul prevăzut în art. 75 pentru transportul de droguri și/sau de substanțe psihotrope

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2

22.12.1994

Intrarea în vigoare a Convenției de aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (punctul 8)

Politica comună privind vizele

SCH/Com-ex (95) 20 Rev

20.12.1995

Aprobarea documentului SCH/I (95) 40 Rev 6 privind procedura de aplicare a articolului 2 alineatul (2) din Convenția de aplicare a acordului Schengen

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995

Schimb rapid între statele Schengen de date statistice și concrete privind posibilele disfuncționalități la frontierele externe

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 2

27.6.1996

Principii de eliberare a vizelor Schengen în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) litera (a) din Convenția de aplicare a Acordului Schengen

SCH/Com-ex (96) 27

19.12.1996

Emiterea de vize la frontieră pentru marinarii în tranzit

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2

25.4.1997

Adjudecarea licitației pentru studiul preliminar SIS II

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2

24.6.1997

Manualul Schengen privind cooperarea organelor de poliție în sectorul ordinii și siguranței publice

SCH/Com-ex (97)18

7.10.1997

Contribuțiile Norvegiei și Islandei la costurile de exploatare ale C.SIS

SCH/Com-ex (97) 24

7.10.1997

Viitorul SIS

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2

7.10.1997

Intrarea în vigoare a Convenției de aplicare a Acordului Schengen în Grecia

SCH/Com-ex (97) 32

15.12. 1997

Armonizarea politicii în domeniul vizelor

SCH/Com-ex (97) 34 Rev

15.12.1997

Implementarea acțiunii comune privind formatul uniform pentru permisele de ședere

SCH/Com-ex (97) 35

15.12.1997

Modificarea regulamentelor financiare C.SIS

SCH/Com-ex (97) 39 Rev

15.12.1997

Principii directoare privind mijloacele de probă și indiciile în cadrul acordurilor de readmisie între statele Schengen

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev

21.4.1998

Raport de activitate al celulei operative (Task Force)

SCH/Com-ex (98) 10

21.4.1998

Cooperarea între părțile contractante la returnarea străinilor pe calea aerului

SCH/Com-ex (98) 11

21.4.1998

C.SIS cu 15/18 conexiuni

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998

Schimb, la nivel local, de statistici privind vizele

SCH/Com-ex (98) 17

23.6.1998

Natura confidențială a anumitor documente

SCH/Com-ex (98) 18 Rev

23.6.1998

Măsuri ce urmează a fi adoptate cu privire la țările care prezintă probleme privind eliberarea de documente necesare pentru expulzarea resortisanților acestora de pe teritoriul Schengen

VIZE DE READMISIE

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998

Monaco

VIZE — FRONTIERE EXTERNE — SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998

Ștampilarea pașapoartelor solicitanților de viză

VIZE

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998

Instituirea Comitetului permanent pentru Convenția de aplicare a Acordului Schengen

SCH/Com-ex (98) 29 Rev

23.6.1998

Clauză „balai” cuprinzând întregul acquis Schengen tehnic

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2

16.9.1998

Prezentarea Manualului Comun țărilor candidate la aderarea la UE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

16.9.1998

Plan de acțiune pentru combaterea imigrației ilegale

SCH/Com-ex (98) 43 Rev

16. 9. 1998

Comitet ad-hoc privind Grecia

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3

16.12.1998

Intrarea în vigoare a Convenției de aplicare a Acordului Schengen în Grecia

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3

16.12.1998

Cooperarea transfrontalieră a organelor de poliție pentru combaterea și depistarea criminalității, la cerere

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998

Manual privind cooperarea polițienească transfrontalieră

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2

16.12.1998

Armonizarea politicii vizelor – eliminarea listelor gri

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998

Manualul documentelor pe care poate fi aplicată o viză

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998

Introducerea unui formular armonizat pentru scrisorile de invitație, dovada existenței posibilităților de cazare și acceptarea sau luarea de angajamente privind suportarea cheltuielilor de întreținere

SCH/Com-ex (98) 59 Rev

16.12.1998

Intervenția coordonată a consilierilor în materie de documente

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2

28.4.1999

Situația privind drogurile

SCH/Com-ex (99) 3

28.4.1999

Bugetul „Helpdesk” pentru anul 1999

SCH/Com-ex (99) 4

28.4.1999

Costurile de instalare a C.SIS

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999

Manualul SIRENE

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999

Situația telecomunicațiilor

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2

28.4.1999

Ofițeri de legătură

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2

28.4.1999

Plata informatorilor

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999

Traficul ilegal cu arme

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2

28.4.1999

Decizie referitoare la Acordul privind cooperarea în cadrul procedurilor referitoare la infracțiunile rutiere

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999

Retragerea vechii versiuni și adoptarea noii versiuni a Manualului Comun și a Instrucțiunilor Consulare Comune

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999

Manualul documentelor pe care poate fi aplicată o viză

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999

Consolidarea cooperării organelor de poliție în combaterea și depistarea criminalității


B.   Următoarele declarații ale Comitetului Executiv:

Declarație

Subiect

SCH/Com-ex (96) Decl 5

18.4.1996

Definiția noțiunii de „străin” dintr-o țară terță

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2

26.6. 1996

Declarație privind extrădarea

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev

18.4.1996

Răpirea de minori

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 2

29.4.1999

Structura SIS


C.   Următoarele decizii ale Grupului Central

Decizie

Subiect

SCH/C (98) 117

27.10.1999

Plan de acțiune pentru combaterea imigrației ilegale

SCH/C (99) 25

22.3.1999

Principii generale pentru plata informatorilor și a persoanelor infiltrate


ANEXA B

[Articolul 2 alineatul (2)] (1)

Regulamentul (CE) nr. 574/1999 al Consiliului din 12 martie 1999 de stabilire a țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină vize la trecerea frontierelor externe ale statelor membre (JO L 72, 18.3.1999, p. 2) (2);

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de stabilire a unui format uniform pentru vize (JO L 164, 14.7.1995, p. 1) și Decizia Comisiei din 7 februarie 1996 de stabilire a unor specificații tehnice detaliate pentru formatul uniform de vize (nepublicată);

Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (JO L 256, 13.9.1991, p. 51) și Recomandarea nr. 93/216/CEE a Comisiei din 25 februarie 1993 privind permisul european de deținere a armelor de foc (JO L 93, 17.4.1993, p. 39), modificată de Recomandarea nr. 96/129/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 (JO L 30, 8.2.1996, p. 47).


(1)  A se vedea și Declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la Directiva 95/46/CE, adoptată la data încheierii prezentului acord.

(2)  Fără a aduce atingere legăturii dintre acest regulament și dispozițiile de stabilire a țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză sau sunt scutiți de această obligație, adoptate în cadrul cooperării Schengen, care vor continua să se aplice și după integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene și care sunt cuprinse în anexa A.


ACT FINAL

Părțile contractante au adoptat acest Act final, ce cuprinde următoarele declarații:

1.   Declarația Islandei și Norvegiei privind articolul 4 alineatul (2)

Referitor la reuniunile comitetului mixt la nivel ministerial, Islanda și Norvegia consideră că este opțiunea lor să evalueze dacă un anumit aspect trebuie privit ca „probleme de soluționat” (prima liniuță a prevederii) sau ca „preocupare” (a doua liniuță) și este de natură a determina discuții la nivel ministerial. În conformitate cu interesul comun al părților, se prevede ca o asemenea „problemă” sau „preocupare” să fie menționată în cursul cooperării curente, într-o manieră care să conducă la includerea acestora pe agenda comitetului mixt, reunit la nivel ministerial. Totuși, Islanda și Norvegia subliniază dreptul membrilor comitetului mixt de a solicita reuniuni ale comitetului mixt la orice nivel, în temeiul articolului 3 alineatul (3) al acordului.

2.   Declarația Islandei și Norvegiei privind articolul 8 alineatul (4)

În cazul în care are loc una din situațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (4) litera (a), (b) sau (d), Islanda sau Norvegia se poate prevala de posibilitatea oferită de articolul 3 alineatul (3) pentru a convoca o reuniune a comitetului mixt la nivel ministerial în vederea identificării unor modalități pentru continuarea acordului.

3.   Declarația Islandei și Norvegiei privind extrădarea

1.

Rezervele făcute în conformitate cu articolul 13 al Convenției Europene privind combaterea terorismului, deschisă spre semnare la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, nu se aplică procedurilor de extrădare în legătură cu statele membre al Uniunii Europene care asigură egalitate de tratament.

2.

Declarațiile făcute în virtutea articolului 6 alineatul (1) al Convenției Europene privind extrădarea, deschisă spre semnare la Paris, la 13 decembre 1957, nu se invocă ca temei pentru refuzarea extrădării persoanelor rezidente în state non-nordice către statele membre ale Uniunii Europene care asigură egalitatea de tratament.

4.   Declarația comună privind consultarea Parlamentului

Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia consideră adecvat ca materiile reglementate de către acest acord să fie dezbătute în cadrul adunărilor interparlamentare Parlamentul European – Islanda și Parlamentul European – Norvegia.

5.   Declarația Consiliului Uniunii Europene, adoptată în unanimitate de către membrii săi, potrivit articolului 6 alineatul (1) al Protocolului Schengen, privind deciziile a fi adoptate de către comitetul mixt

Consiliul exprimă opinia că deciziile adoptate de către comitetul mixt în conformitate cu acordul să fie adoptate în unanimitate de către reprezentanții membrilor Consiliului, potrivit articolului 6 alineatul (1) al Protocolului Schengen și de către reprezentanții guvernelor Islandei și Norvegiei, cu excepția situației în care Regulamentul de organizare internă sau acordul a fi încheiat în temeiul articolului 6 alineatul (2) al Protocolului Schengen prevăd altfel.

6.   Declarația Comisiei Europene privind transmiterea de propuneri

În cazul în care transmite propunerile sale relevante pentru acest acord Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European, Comisia Europeană transmite copii de pe acestea și Islandei și Norvegiei.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image