11/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

89


21990A0809(01)


L 212/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

între Comunitatea Economică Europeană și Republica Capului Verde privind pescuitul în largul coastelor Capului Verde

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”, și

REPUBLICA CAPULUI VERDE,

dAVÂND ÎN VEDERE spiritul de cooperare rezultat în urma Convenției dintre țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific și Comunitatea Economică Europeană (Convenția ACP-CEE) și dorința comună de a intensifica relațiile dintre Comunitate și Capul Verde;enumită în continuare „Capul Verde”,

AVÂND ÎN VEDERE dorința Capului Verde de a promova exploatarea rațională a resurselor sale halieutice, printr-o cooperare intensificată;

REAMINTIND că, în ceea ce privește pescuitul maritim, Capul Verde își exercită drepturile suverane sau jurisdicția asupra unei zone de 200 mile marine în largul coastelor sale, în special în materia pescuitului maritim;

ȚINÂND SEAMA de dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

HOTĂRÂTE să își desfășoare relațiile în domeniul pescuitului maritim în spiritul încrederii reciproce și respectului reciproc al intereselor fiecărei părți;

DORIND să stabilească termenii și condițiile privind activitățile de pescuit de interes comun pentru cele două părți,

AU CONVENIT CELE CE URMEAZĂ:

Articolul 1

Scopul prezentului acord este stabilirea principiilor și normelor care să reglementeze în viitor, în toate privințele, activitățile de pescuit ale navelor care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității, denumite în continuare „nave comunitare”, în apele asupra cărora Capul Verde își exercită suveranitatea sau jurisdicția, în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării și cu celelalte norme de drept internațional, denumite în continuare „zona de pescuit a Capului Verde”.

Articolul 2

Capul Verde permite navelor comunitare să pescuiască în zona de pescuit a Capului Verde în conformitate cu prezentul acord.

Articolul 3

(1)   Comunitatea se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea de către navele sale a dispozițiilor prezentului acord și a actelor cu putere de lege care reglementează activitățile de pescuit în zona de pescuit a Capului Verde în conformitate cu dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării și cu celelalte norme de drept internațional.

(2)   Comisiei Comunităților Europene i se notifică de către autoritățile Capului Verde orice modificare a actelor cu putere de lege menționate, înainte de aplicarea acestora.

(3)   Măsurile luate de autoritățile Capului Verde pentru reglementarea pescuitului în sensul conservării se bazează pe criterii obiective și științifice și se aplică atât navelor comunitare cât și celorlalte nave străine, fără a aduce atingere acordurilor încheiate între țările în curs de dezvoltare din aceeași regiune geografică, inclusiv acordurilor reciproce în domeniul pescuitului.

Articolul 4

(1)   Activitățile de pescuit ale navelor comunitare în zona de pescuit a Capului Verde sunt condiționate, în conformitate cu prezentul acord, de deținerea unei licențe eliberate de autoritățile competente ale Capului Verde la cererea Comunității.

(2)   Eliberarea unei licențe este condiționată de plata unei taxe de către armatorul interesat.

(3)   Formalitățile de depunere a cererilor de licențe, cuantumul taxei și modalitățile de plată sunt prevăzute în anexă.

Articolul 5

Părțile se angajează să își coordoneze acțiunile fie direct, fie în cadrul organizațiilor internaționale, pentru a asigurara administrarea și conservarea resurselor vii din Oceanul Atlantic de Centru-Est, în special cu privire la peștii mari migratori și să faciliteze cercetările științifice cu privire la acestea.

Articolul 6

Comandanții navelor autorizate în temeiul prezentului acord să pescuiască în zona de pescuit a Capului Verde trebuie să adreseze autorităților Capului Verde declarațiile de captură, o copie fiind trimisă Delegației Comisiei Comunităților Europene din Praia, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexă.

Articolul 7

În schimbul posibilităților de pescuit acordate în temeiul articolului 2, Comunitatea acordă Capului Verde o contribuție financiară în conformitate cu modalitățile stabilite în protocolul anexat la prezentul acord, fără a aduce atingere finanțărilor de care beneficiază Capul Verde în temeiul Convenției ACP-CEE.

Articolul 8

În cazul în care autoritățile Capului Verde decid, ca urmare a evoluției situației stocurilor, să ia măsuri de conservare care afectează activitățile de pescuit ale navelor comunitare, au loc consultări între părți pentru adaptarea anexei și a protocolului.

Aceste consultări se bazează pe principiul că orice reducere a posibilităților de pescuit prevăzute în protocolul menționat conduce la o reducere proporțională a compensației financiare acordate de Comunitate.

Articolul 9

Se instituie un comitet mixt pentru asigurarea unei bune aplicări a prezentului acord. Comitetul se reunește, la cererea uneia dintre părțile contractante, în Capul Verde și în Comunitate, alternativ.

În cazul unui litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, acesta face obiectul consultărilor dintre părți.

Articolul 10

Nici o dispoziție a prezentului acord nu aduce atingere sau prejudiciază în vreun fel punctele de vedere ale fiecărei părți cu privire la orice chestiune legată de dreptul mării.

Articolul 11

Prezentul acord se aplică, pe de-o parte, în cazul teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în condițiile prevăzute în tratat și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Capului Verde.

Articolul 12

Anexa și protocolul anexate la prezentul acord fac parte integrantă din acesta și, dacă nu se specifică altfel, orice trimitere la prezentul acord constituie trimitere și la anexă și la protocol.

Articolul 13

(1)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă inițială de trei ani de la data intrării sale în vigoare. În cazul în care nu este denunțat de către una dintre părți cu o notificare prealabilă de șase luni înainte de data expirării perioadei inițiale, acordul se prelungește din doi în doi ani, cu excepția cazului în care a fost denunțat printr-o notificare cu cel puțin trei luni înaintea datei expirării fiecărei perioade de doi ani.

(2)   La sfârșitul perioadei inițiale și, ulterior, al fiecărei perioade de doi ani, părțile contractante negociază pentru a hotărî de comun acord modificările sau completările care trebuie aduse anexei sau protocolului.

În cazul în care una din părți notifică denunțarea acordului, părțile contractante inițiază negocieri.

Articolul 14

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile își comunică îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

Articolul 15

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, fiecare text fiind în egală măsură autentic, este depozitat la arhivele Secretariatului General al Consiliului Comunităților Europene, care transmite o copie certificată fiecărei părți contractante.


ANEXĂ

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE CĂTRE NAVELE COMUNITARE ÎN ZONA DE PESCUIT A CAPULUI VERDE

A.   Formalitățile privind cererea și eliberarea licenței

1.

Autoritățile competente ale Comunității prezintă, prin intermediul Delegației Comisiei în Capul Verde, Secretariatului de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, o cerere pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în conformitate cu prezentul acord, cu cel puțin 15 zile înaintea datei de începere a perioadei de valabilitate solicitate.

Cererile sunt realizate pe formularele puse la dispoziție în acest scop de Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, al căror model este anexat (apendicele 1).

2.

Fiecare cerere de licență este însoțită de dovada plății taxei pentru perioada valabilității licenței. Plata se face într-un cont deschis la o instituție financiară sau la orice alt organism desemnat de autoritățile Capului Verde.

Taxele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția celor portuare și a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor.

3.

Licențele pentru toate navele sunt eliberate, într-un termen de 15 zile de la primirea dovezii plății menționate la punctul 2, de către Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, armatorilor sau reprezentanților acestora, prin intermediul Delegației Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde.

4.

Licențele sunt eliberate pentru o navă anume și nu sunt transferabile. Cu toate acestea, la cererea Comisiei Comunităților Europene, licența eliberată pentru o navă poate fi înlocuită, în caz de forță majoră, cu o nouă licență pentru o altă navă cu caracteristici similare celei pe care o înlocuiește. Armatorul navei pe care o înlocuiește returnează licența anulată Secretariatului de Stat pentru Pescuit din Capul Verde prin intermediul Delegației Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde.

În noua licență se menționează:

data eliberării;

faptul că aceasta înlocuiește licența pentru nava anterioară, pe perioada de valabilitate rămasă.

În acest caz, nu se aplică nici o taxă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din acest acord, pentru perioada de valabilitate rămasă.

5.

Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei.

6.

Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde comunică, înaintea intrării în vigoare a prezentului acord, modalitățile de plată a taxei și, în special datele privind conturile bancare și moneda utilizată.

B.   Dispoziții aplicabile licențelor pentru toniere și pentru navele de pescuit cu paragate de suprafață

1.

Licențele au o durată de valabilitate de un an. Ele se pot reînnoi.

2.

Taxa se stabilește la 20 ECU pentru fiecare tonă capturată în zona de pescuit a Capului Verde.

3.

Licențele sunt eliberate în urma achitării către Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, a unei sume forfetare de 1 500 ECU pe an pentru fiecare tonier cu plasă pungă și 300 ECU pe an pentru fiecare tonier cu platformă și paragate și pentru fiecare navă de pescuit cu paragate de suprafață, reprezentând echivalentul taxei pentru o captură de:

75 tone de ton pe an în cazul tonierelor cu plasă pungă;

15 tone de ton pe an în cazul tonierelor cu platformă și paragate și al navelor de pescuit cu paragate de suprafață.

4.

Decontul final al taxelor datorate pentru campania de pescuit se elaborează de către Comisia Comunităților Europene la sfârșitul fiecărui an calendaristic, pe baza declarațiilor de captură realizate pentru fiecare navă și confirmate de institutele științifice responsabile, în special l'Institut français de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), Instituto español de oceanografía (IEO) și Instituto nacional de investigação das pescas (INIP) din Capul Verde.

Acest decont este comunicat simultan Secretariatului de Stat pentru Pescuit din Capul Verde și armatorilor. Orice eventuală plată suplimentară se achită de armatori către Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea decontului final, în contul deschis la o instituție financiară sau la orice alt organism desemnat de autoritățile Capului Verde.

Cu toate acestea, dacă suma din decontul final este mai mică decât suma menționată anterior, achitată în avans, diferența nu este rambursabilă.

C.   Dispoziții aplicabile licențelor pentru alte nave

1.

În cazul navelor de pescuit cu paragate de fund, licențele au o durată de valabilitate de trei, șase sau 12 luni. Taxa anuală se stabilește în funcție de tonajul registru brut, la rata de 100 ECU pentru fiecare TRB, proporțional cu durata de valabilitate a licenței.

2.

În cazul navelor care efectuează activități experimentale de pescuit cefalopode, taxa se stabilește la 60 ECU pentru fiecare TRB pe an.

D.   Declarații de captură

1.

Tonierele cu plasă pungă, tonierele cu platformă și paragate și navele de pescuit cu paragate de suprafață țin un jurnal de pescuit, în conformitate cu modelul din apendicele 2, pentru fiecare perioadă de pescuit petrecută în zona de pescuit a Capului Verde. Acest formular trebuie trimis, într-un termen de 45 zile de la sfârșitul campaniei de pescuit în zona de pescuit a Capului Verde, către Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, prin intermediul Delegației Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde.

2.

Navele de pescuit cu paragate de fund și navele care practică pescuitul experimental de cefalopode sunt obligate să comunice Secretariatului de Stat pentru Pescuit din Capul Verde capturile lor, pe baza modelului de formular anexat (apendicele 3), prin intermediul Delegației Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde. Aceste declarații privind capturile se întocmesc lunar și trebuie comunicate cel puțin o dată pe trimestru.

3.

Documentele în cauză trebuie completate lizibil și semnate de comandantul navei.

4.

În cazul nerespectării dispozițiilor menționate anterior, autoritățile competente ale Capului Verde își rezervă dreptul de a aplica, inter alia, următoarele sancțiuni, eventual cumulate între ele:

suspendarea licenței navei incriminate;

plata unei amenzi.

În acest caz, se informează Delegația Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde cu privire la acest aspect.

E.   Debarcarea capturilor

Tonierele comunitare contribuie, în măsura posibilităților, la aprovizionarea fabricilor de conserve de ton din Capul Verde în funcție de capturile din zonă, la un preț stabilit de comun acord între armatorii din Comunitate și autoritățile de pescuit din Capul Verde, pe baza prețurilor curente de pe piața internațională. Plata se face într-o monedă convertibilă.

În plus, tonierele care își debarcă capturile într-un port din Capul Verde se străduiesc să pună la dispoziția autorităților pentru pescuit din Capul Verde, o parte din captura lor secundară la prețurile locale de pe piață.

F.   Îmbarcarea marinarilor

1.

Armatorii tonierelor și ai navelor de pescuit cu paragate de suprafață angajează resortisanți din Capul Verde în următoarele condiții și limite:

pentru flota de toniere cu plasă pungă, se îmbarcă trei marinari din Capul Verde pe durata campaniei de pescuit în zona de pescuit a Capului Verde;

pentru flota de toniere cu platformă și paragate, se îmbarcă opt marinari din Capul Verde pe durata campaniei de pescuit în zona de pescuit a Capului Verde, fără a se depăși numărul de un marinar pe fiecare navă;

pentru flota de nave de pescuit cu paragate de suprafață, se îmbarcă doi marinari din Capul Verde pe durata campaniei de pescuit în zona de pescuit a Capului Verde, fără a se depăși numărul de un marinar pe fiecare navă;

2.

Salariile acestor marinari se stabilesc, înaintea eliberării licențelor, de comun acord între armatorii sau reprezentanții lor și autoritățile competente din Capul Verde; salariul este plătit de armatori și trebuie să includă contribuțiile sociale la care este obligat marinarul (inclusiv asigurarea de viață și asigurarea de accidente și de boală).

3.

În cazul în care marinarii nu sunt îmbarcați, armatorii sunt obligați să plătească o sumă forfetară echivalentă cu salariile acestor marinari.

Această sumă va fi utilizată pentru instruirea marinarilor din Capul Verde și va fi plătită în contul indicat de autoritățile competente din Capul Verde.

G.   Îmbarcarea observatorilor

1.

La cererea autorităților competente din Capul Verde, navele care depășesc 150 TRB iau la bord un observator desemnat de acestea, care are sarcina să verifice capturile efectuate în zona de pescuit a Capului Verde. Observatorul dispune de toate facilitățile, inclusiv accesul la toate spațiile și documentele navei. Acesta rămâne la bord atâta timp cât îi este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor.

Comandantul navei facilitează activitatea observatorului, care beneficiază de condițiile pe care le au ofițerii navei respective. Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de autoritățile competente din Capul Verde.

2.

Condițiile de îmbarcare și activitatea observatorului nu trebuie nici să întrerupă, nici să împiedice activitățile de pescuit. Portul de îmbarcare se stabilește de comun acord între autoritățile competente din Capul Verde și armatorul sau reprezentantul său. În cazul în care observatorul este îmbarcat într-un port străin, cheltuielile sale de călătorie sunt suportate de armator. Dacă o navă pentru pescuitul tonului care are la bord un observator din Capul Verde iese din zona de pescuit a Capului Verde, trebuie luate toate măsurile pentru a asigura întoarcerea observatorului în Capul Verde cât mai devreme posibil, pe cheltuiala armatorului.

H.   Zonele de pescuit

1.

Navele comunitare pot desfășura activități de pescuit în următoarele zone, stabilite în funcție de liniile de bază:

dincolo de 12 mile, pentru toniere cu plasă pungă și pentru nave de pescuit cu paragate de suprafață;

dincolo de 6 mile, pentru toniere cu platformă și paragate;

de la liniile de bază, pentru pescuitul cu momeală și pentru nave de pescuit cu paragate de fund.

2.

Navele pentru pescuitul experimental al cefalopodelor au acces la toate zonele de pescuit din Capul Verde.

I.   Dimensiuni autorizate ale ochiurilor de plasă

Dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă autorizate pentru corpul traulelor (plasa complet întinsă) este de:

16 mm pentru pescuitul cu momeală vie;

40 mm pentru pescuitul cefalopodelor.

În cazul tonului, se aplică standardele internaționale recomandate de ICCAT.

J.   Intrarea și ieșirea din zonă

1.

Toate navele comunitare care pescuiesc în zona de pescuit a Capului Verde în conformitate cu acest acord comunică stației radio din Saõ Vicente data și ora, precum și poziția lor la intrarea și ieșirea din zona de pescuit a Capului Verde.

2.

În timpul pescuitului în zona de pescuit a Capului Verde, navele comunică din trei în trei zile autorităților competente din Capul Verde, prin stația radio din Saõ Vicente, poziția lor și capturile efectuate, iar la fiecare ieșire din zonă, bilanțul capturilor lor.

3.

Indicativul de apel, frecvențele de operare și orele de lucru ale stației sunt comunicate armatorilor sau reprezentanților lor de către Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde, în momentul eliberării licenței.

4.

În cazurile în care comunicația radio nu poate fi utilizată, navele pot utiliza alte mijloace alternative de comunicare, precum telexul sau telegrama.

K.   Instalații portuare și utilizarea mărfurilor și serviciilor

Navele comunitare se aprovizionează, în măsura posibilităților, în Capul Verde cu toate mărfurile și serviciile necesare pentru exercitarea activităților acestora. Autoritățile competente din Capul Verde stabilesc, de comun acord cu armatorii sau cu reprezentanții acestora, condițiile de utilizare a instalațiilor portuare și, dacă este cazul, a mărfurilor și serviciilor.

L.   Procedura în caz de arestare

1.

Delegația Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde este informată în termen de 48 de ore cu privire la orice arestare în zona de pescuit a Capului Verde a unei nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care își desfășoară activitatea în temeiul prezentului acord. În termen de 72 de ore trebuie pus la dispoziție un raport succint privind circumstanțele și motivele care au determinat această arestare.

2.

După primirea informațiilor menționate anterior, se organizează o reuniune între Delegația Comisiei Comunităților Europene în Capul Verde, Secretariatul de Stat pentru Pescuit din Capul Verde și autoritățile de control, cu eventuala participare a unui reprezentant al statului membru în cauză, pentru a face schimb de documente și informații utile care pot ajuta la clarificarea circumstanțelor faptelor constatate. Armatorul sau reprezentantul său este informat asupra rezultatului acestei reuniuni și a tuturor măsurilor rezultate în urma arestării.

3.

Nava arestată în urma unei încălcări a dispozițiilor privind pescuitul este eliberată în urma plății unei cauțiuni care se stabilește ținându-se cont de costurile ocazionate de arestare, precum și de suma amenzilor și a despăgubirilor de care sunt pasibili cei responsabili de încălcare.

Apendicele 1

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PESCUIT

Cerere de eliberare a unei licențe pentru navele străine pentru pescuit industrial

1.

Numele armatorului: …

2.

Adresa armatorului: …

3.

Numele reprezentantului sau agentului local al armatorului: …

4.

Adresa reprezentantului sau agentului local al armatorului: …

5.

Numele comandantului: …

6.

Numele navei: …

7.

Numărul de înmatriculare: …

8.

Data și locul construcției: …

9.

Naționalitatea pavilionului: …

10.

Portul de înmatriculare: …

11.

Portul de greement: …

12.

Lungimea maximă: …

13.

Lățime: …

14.

Tone registru brut: …

15.

Tone registru net: …

16.

Capacitatea calei: …

17.

Capacitatea de refrigerare și de congelare: …

18.

Tipul și puterea motorului: …

19.

Tip de pescuit: …

20.

Numărul marinarilor: …

21.

Echipament de comunicație: …

22.

Indicativ de apel: …

23.

Semnale de recunoaștere: …

24.

Activități de pescuit care se vor efectua: …

25.

Locul de debarcare a capturilor: …

26.

Zone de pescuit: …

27.

Specii de capturat: …

28.

Durata de valabilitate: …

29.

Condiții speciale: …

30.

Alte activități ale solicitantului pentru Capul Verde: …

Avizul Direcției Generale pentru Pescuit

Observații ale Secretariatului de Stat pentru Pescuit

Aplendicele 2

Image

Apendicele 3

INFORMAȚII PRIVIND CAPTURILE REZULTATE DIN PESCUITUL INDUSTRIAL

1.

Numele și numărul de înmatriculare ale navei: …

2.

Naționalitate: …

3.

Tipul de navă: …

(de exemplu: pentru pește proaspăt, ton etc.)

4.

Numele comandantului sau al proprietarului: …

5.

Licență de pescuit eliberată de: …

perioada de valabilitate: …

6.

Tip de pescuit: …

7.

Data ieșirii din port: …

Data intrării în port: …

8.

Capturi: …

Image

Subsemnatul …, comandantul ori proprietarul navei menționate anterior, sau reprezentantul său, declar că aceste informații sunt corecte, fapt certificat de observatorul Guvernului.

Certificat de către observatorul Guvernului

Comandant sau proprietar (semnătură)


PROTOCOL

de stabilire a drepturilor de pescuit și a compensației financiare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Capul Verde privind pescuitul în largul coastelor Capului Verde

Articolul 1

(1)   În conformitate cu articolul 2 din acord, pentru o perioadă de trei ani, drepturile de pescuit se stabilesc după cum urmează:

(a)

Pești mari migratori

toniere frigorifice cu plasă pungă: 21 de nave;

toniere cu platformă și paragate și nave de pescuit de suprafață cu paragate: 24 de nave.

La solicitarea Comunității, alocarea drepturilor de pescuit pești mari migratori, pentru al doilea an de aplicare a prezentului protocol poate fi modificată pentru maximum 15 % din navele respective.

(b)

Alte specii

nave de pescuit de adâncime cu paragate: două nave, fiecare cu un tonaj mai mic decât 210 TRB;

pescuitul experimental de cefalopode: două nave.

(2)   La prima reuniune a comisiei mixte menționate la articolul 9 din acord care urmează să aibă loc în cursul celui de-al doilea an de aplicare a prezentului protocol, se analizează rezultatele disponibile ale pescuitului experimental de cefalopode.

Articolul 2

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 1, compensația financiară menționată la articolul 7 din acord este de 1 950 000 ECU, plătibili în trei tranșe anuale egale.

(2)   Modul de utilizare a acestei compensații intră în competența exclusivă a autorităților din Capul Verde.

(3)   Compensația se plătește într-un cont deschis la o instituție financiară sau la un alt organism desemnat de autoritățile din Capul Verde.

Articolul 3

Armatorii în cauză dețin drepturi depline de proprietate asupra capturilor efectuate în cadrul pescuitului experimental de cefalopode.

Articolul 4

Comunitatea contribuie, pe perioada menționată la articolul 1, cu suma de 500 000 ECU pentru finanțarea unui program științific sau tehnic (echipament, infrastructură, seminarii, studii etc.) destinat îmbunătățirii informațiilor cu privire la resursele halieutice din zona economică exclusivă a Capului Verde.

Această sumă urmează să fie pusă la dispoziția Secretariatului de stat pentru pescuit și plătită în contul bancar indicat de acesta.

Articolul 5

(1)   Cele două părți sunt de acord că îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor persoanelor implicate în pescuitul maritim este un element esențial pentru reușita colaborării lor. În acest scop, Comunitatea înlesnește obținerea de către resortisanții din Capul Verde a unor locuri în instituții din statele membre și acordă în acest scop burse de studiu și de formare practică în diferite discipline științifice, tehnice și economice legate de pescuit. De asemenea, bursele pot fi folosite în orice țară cu care Comunitatea are încheiat un acord de cooperare.

(2)   Costul total al burselor nu poate depăși 160 000 ECU. La solicitarea autorităților din Capul Verde, o parte din această sumă poate fi folosită pentru acoperirea costurilor de participare la reuniuni internaționale sau cursuri de formare privind pescuitul. Suma se plătește pe măsura utilizării sale.

Articolul 6

În cazul în care Comunitatea nu efectuează plățile prevăzute la articolele 2 și 4, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată.