04/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


21978A1024(01)


L 378/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


CONVENȚIA PRIVIND VIITOAREA COOPERARE MULTILATERALĂ PENTRU PESCUIT ÎN ATLANTICUL DE NORD-VEST

PĂRȚILE CONTRACTANTE,

luând act de faptul că statele de coastă din Atlanticul de Nord-Vest, în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internațional, și-au extins jurisdicția asupra resurselor vii ale apelor lor adiacente până la limite situate la cel mult 200 de mile marine față de liniile de bază de la care se măsoară lățimea mării teritoriale și exercită, în aceste zone, drepturi suverane în scopul explorării, al exploatării, al conservării și al gestionării acestor resurse;

luând în considerare lucrările celei de-a treia Conferințe a Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării în domeniul pescuitului;

dorind să promoveze conservarea și utilizarea optimă a resurselor halieutice din Atlanticul de Nord-Vest într-un cadru adecvat regimului de extindere a jurisdicției statului de coastă asupra pescuitului și, prin urmare, să încurajeze cooperarea și consultarea internațională cu privire la aceste resurse,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul I

(1)   Zona căreia i se aplică prezenta convenție, denumită în continuare „zona convenției”, cuprinde apele Oceanului Atlantic de Nord-Vest, situate la nord de 35°00 latitudine nordică și la vest de o linie urmând direcția nord de la 35°00′ latitudine nordică și 42°00′ longitudine vestică până la 59°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la 44°00′ longitudine vestică și de aici direct spre nord până la coasta Groenlandei, precum și apele golfului Sfântului Laurențiu, strâmtoarea Davis și golful Baffin, la sud de 78°10′ latitudine nordică.

(2)   Zona denumită în continuare „zona de reglementare” reprezintă acea parte din zona convenției care se întinde dincolo de regiunile în care statele de coastă își exercită jurisdicția în domeniul pescuitului.

(3)   În sensul prezentei convenții, „stat de coastă” desemnează în continuare o parte contractantă care își exercită jurisdicția asupra pescuitului practicat în apele făcând parte din zona convenției.

(4)   Prezenta convenție se aplică tuturor resurselor halieutice din zona convenției, cu excepția somonului, a tonului și a speciilor de merlan, a stocurilor de cetacee administrate de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene sau de orice altă organizație susceptibilă să îi succeadă și a speciilor sedentare ale platoului continental, adică acele organisme care, în stadiul exploatării, sunt fie imobile pe sau sub fundul mării, fie incapabile să se deplaseze dacă nu ar rămâne în contact constant cu fundul sau subsolul mării.

(5)   Nici una dintre dispozițiile prezentei convenții nu trebuie să afecteze sau să infirme pozițiile sau pretențiile unei părți contractante cu privire la apele interne, marea teritorială, limitele sau întinderea jurisdicției unei părți în materie de pescuit și nici să afecteze sau să infirme vederile sau pozițiile unei părți contractante în ceea ce privește dreptul mării.

Articolul II

(1)   Părțile contractante convin să creeze și să administreze o organizație internațională având drept mandat să contribuie prin consultanță și cooperare la utilizarea optimă, la gestionarea rațională și la conservarea resurselor halieutice din zona convenției. Această organizație este desemnată sub numele de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, denumită în continuare „organizația”, și îndeplinește funcțiile enunțate de prezenta convenție.

(2)   Organizația se compune din:

(a)

un consiliu general;

(b)

un consiliu științific;

(c)

o comisie pentru pescuit;

(d)

un secretariat.

(3)   Organizația are personalitate juridică și se bucură în relațiile ei cu alte organizații internaționale și pe teritoriile părților contractante de capacitatea juridică necesară îndeplinirii funcțiilor și realizării obiectivelor sale. Imunitățile și privilegiile de care se bucură organizația și reprezentanții săi pe teritoriul unei părți contractante sunt determinate pe baza unei înțelegeri între organizație și partea contractantă în cauză.

(4)   Organizația își are sediul la Dartmouth, Noua Scoție, Canada sau în orice alt loc asupra căruia poate decide consiliul general.

Articolul III

Consiliul general are următoarele funcții:

(a)

supervizarea și coordonarea problemelor structurale, administrative, financiare și a altor probleme interne ale organizației, inclusiv relațiile dintre părțile ei constitutive;

(b)

coordonarea relațiilor externe ale organizației;

(c)

revizuirea și determinarea structurii comisiei pentru pescuit în conformitate cu articolul XIII;

(d)

exercitarea altor puteri care îi sunt conferite de către prezenta convenție.

Articolul IV

(1)   Fiecare parte contractantă este membră a consiliului general, în care își desemnează cel mult trei reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință a acestuia, de supleanți, specialiști și consilieri.

(2)   Consiliul general alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar care nu își pot păstra postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele este un reprezentant al unei părți contractante, membră a comisiei pentru pescuit. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor părți contractante diferite.

(3)   Președintele consiliului general este președintele și principalul reprezentant al organizației.

(4)   Președintele consiliului general convoacă anual o ședință ordinară a organizației, în locul ales de consiliul general și situat în mod normal în America de Nord.

(5)   Președintele poate convoca o ședință a consiliului general, alta decât ședința anuală, la o dată și într-un loc hotărât de el, la cererea unei părți contractante, sprijinită de o altă parte contractantă.

(6)   Consiliul general poate institui comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul V

(1)   Fiecare parte contractantă dispune de un vot în deliberările consiliului general.

(2)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, deciziile consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor părților contractante prezente și care votează afirmativ sau negativ, cu condiția de a nu se putea trece la vot fără un cvorum de două treimi din părțile contractante.

(3)   Consiliul general adoptă și, la nevoie, modifică regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

(4)   Consiliul general prezintă părților contractante un raport anual asupra activităților organizației.

Articolul VI

(1)   Consiliul științific are următoarele funcții:

(a)

să servească ca un forum de consultare și cooperare între părțile contractante în ceea ce privește studiul, evaluarea și schimbul de date și de consultanță științifică referitoare la pescuitul din zona convenției, inclusiv factorii ecologici și de mediu care influențează pescuitul, și să promoveze cooperarea părților contractante în domeniul cercetării științifice destinate să completeze lacunele cunoștințelor în materie;

(b)

să compileze statistici, să țină extrasele și să publice sau să difuzeze rapoarte, informații și documentația privitoare la pescuitul din zona convenției, inclusiv factorii ecologici și de mediu care influențează pescuitul;

(c)

să furnizeze consultanță științifică statelor de coastă, la cererea acestora în conformitate cu articolul VII;

(d)

să furnizeze consultanță științifică comisiei pentru pescuit în conformitate cu articolul VIII sau din proprie inițiativă, în funcție de necesitățile comisiei.

(2)   Consiliul științific poate, la nevoie, să își îndeplinească funcțiile în colaborare cu alte organisme publice sau private având obiective similare.

(3)   Părțile contractante furnizează consiliului științific toate datele statistice și științifice solicitate de acesta în sensul prezentului articol.

Articolul VII

(1)   La cererea unui stat de coastă, consiliul științific studiază și prezintă un raport asupra oricărei chestiuni care se raportează la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice ale apelor din zona convenției asupra cărora respectivul stat de coastă își exercită jurisdicția în domeniul pescuitului.

(2)   Statul de coastă determină, în consultare cu consiliul științific, criteriile de referință aplicabile analizării oricărei chestiuni prezentate consiliului în conformitate cu alineatul (1). Aceste criterii de referință includ, pe lângă orice altă chestiune considerată utilă, următoarele elemente, în funcție de aplicabilitatea lor:

(a)

un enunț al chestiunii prezentate, inclusiv o descriere a pescuitului și a zonei care trebuie analizată;

(b)

în cazul în care sunt necesare evaluări sau previziuni științifice, o descriere a oricărui factor sau a oricărei ipoteze care trebuie luată în considerare;

(c)

dacă este cazul, o descriere a oricărui obiectiv urmărit de către statul de coastă și o indicație cu privire la tipul de opinie dorită, fie un aviz precis, fie o serie de opțiuni.

Articolul VIII

Consiliul științific studiază și prezintă un raport cu privire la orice chestiune prezentată de către comisia pentru pescuit referitoare la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice în zona de reglementare. Făcând aceasta, el ține seama de criteriile de referință determinate de comisia pentru pescuit cu privire la această chestiune.

Articolul IX

(1)   Fiecare parte contractantă este membră a consiliului științific și își numește propriii reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință de consiliu, de supleanți, specialiști și consilieri.

(2)   Consiliul științific alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar care nu își pot păstra postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor părți contractante diferite.

(3)   La cererea unui stat de coastă sau a unei părți contractante sprijinită de o altă parte contractantă, președintele poate convoca, la data și la locul stabilite de el, o ședință a consiliului științific, alta decât ședința anuală prevăzută la articolul IV.

(4)   Consiliul științific poate înființa comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul X

(1)   Consultanța științifică prezentată de consiliul științific în temeiul prezentei convenții este stabilită prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, consiliul indică în raportul său toate opiniile exprimate în legătură cu chestiunea în cauză.

(2)   Deciziile consiliului științific privind alegerea cadrelor, adoptarea și modificarea reglementului, precum și celelalte chestiuni referitoare la organizarea activității sale sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor părților contractante prezente și care votează afirmativ sau negativ, fiecare dintre ele dispunând de un vot. Nu se poate trece la vot fără un cvorum de cel puțin două treimi din părțile contractante.

(3)   Consiliul științific adoptă și modifică, dacă e cazul, regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

Articolul XI

(1)   Comisia pentru pescuit, denumită în continuare „comisia”, este însărcinată cu gestionarea și conservarea resurselor halieutice ale zonei de reglementare în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(2)   Comisia poate adopta propuneri în vederea unei acțiuni comune a părților contractante, în scopul unei utilizări optime a resurselor halieutice din zona de reglementare. Comisia examinează aceste propuneri ținând seama de informațiile sau avizele pertinente furnizate de consiliul științific.

(3)   În exercitarea funcțiilor prevăzute la alineatul (2), comisia asigură existența unei concordanțe între:

(a)

o propunere care se aplică unui stoc sau unui grup de stocuri de pește evoluând atât în zona de reglementare, cât și într-o zonă aflată sub jurisdicția de pescuit a unui stat de coastă, sau orice propunere care, datorită interdependenței speciilor, ar avea o repercusiune asupra unui stoc sau grup de stocuri de pește care evoluează în totalitate sau parțial într-o zonă aflată sub jurisdicția de pescuit a unui stat de coastă și

(b)

măsurile sau deciziile luate de statul de coastă pentru gestionarea și conservarea respectivului stoc sau grup de stocuri de pește în ceea ce privește activitățile de pescuit practicate în zona aflată sub jurisdicția sa în materie.

Prin urmare, comisia și statul de coastă în cauză facilitează coordonarea respectivelor propuneri, măsuri și decizii. Fiecare stat de coastă informează comisia cu privire la măsurile și deciziile pe care le adoptă în sensul prezentului articol.

(4)   Propunerile adoptate de comisie privind repartizarea capturilor în zona de reglementare trebuie să țină seama de interesele membrilor comisiei ale căror nave au pescuit în mod tradițional în această zonă; în ceea ce privește repartizarea capturilor în zonele de pescuit Grand Banks și Flemish Cap, membrii comisiei trebuie să acorde o atenție deosebită părții contractante ale cărei comunități costiere depind în primul rând de exploatarea stocurilor asociate acestor zone de pescuit și care a depus eforturi considerabile pentru a asigura conservarea acestor stocuri prin măsuri internaționale, în special organizând supravegherea și inspectarea pescuitului internațional practicat în aceste zone de pescuit în cadrul unui program internațional de inspecție reciprocă.

(5)   Comisia poate de asemenea adopta propuneri privind măsurile internaționale de control și supraveghere care trebuie luate în zona de reglementare pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei convenții și a măsurilor intrate în vigoare în baza prezentei convenții.

(6)   Secretarul executiv transmite tuturor părților contractante fiecare dintre propunerile adoptate de comisie, specificând data transmiterii în sensul articolului XII alineatul (1).

(7)   Sub rezerva dispozițiilor articolului XII, fiecare propunere adoptată de comisie în temeiul prezentului articol devine o măsură executorie pentru toate părțile contractante cu începere de la o dată stabilită de comisie.

(8)   Comisia poate supune consiliului științific orice chestiune referitoare la baza științifică a gestionării și a conservării resurselor halieutice în zona de reglementare, stabilind criteriile de referință aplicabile la examinarea respectivei chestiuni.

(9)   Comisia poate atrage atenția oricui sau tuturor membrilor ai comisiei cu privire la orice chestiune legată de obiectivele și scopurile prezentei convenții în zona de reglementare.

Articolul XII

(1)   În cazul în care un membru al comisiei prezintă secretarului executiv o obiecție la o propunere în termen de 60 de zile de la data transmiterii specificată în notificarea propunerii de către secretarul executiv, propunerea nu devine o măsură executorie decât la expirarea a 40 de zile de la data transmiterii specificate în notificarea acelei obiecții părților contractante. Din acest moment, orice alt membru al comisiei poate să prezinte, în același mod, o obiecție înaintea expirării perioadei suplimentare de 40 de zile sau în cele 30 de zile care urmează datei de transmitere, specificate în notificarea către părțile contractante a oricărei obiecții prezentate în cursul menționatei perioade suplimentare de 40 de zile, în funcție de data de expirare cea mai tardivă. Propunerea devine atunci o măsură executorie pentru toate părțile contractante, cu excepția celor care au prezentat o obiecție, la sfârșitul perioadei sau al perioadelor prelungite de prezentare a obiecțiilor. Cu toate acestea, în cazul în care la sfârșitul acestei sau al acestor perioade de prelungire au fost prezentate și menținute obiecții de către o majoritate a membrilor comisiei, propunerea devine o măsură executorie, în afara cazului în care o parte sau toți membrii comisiei nu decid între ei să fie obligați de ea la o dată convenită.

(2)   Orice membru al comisiei care a prezentat o obiecție la o propunere poate să o retragă oricând; propunerea devine astfel de îndată executorie pentru el, sub rezerva aplicării procedurii de obiectare prevăzute la prezentul articol.

(3)   După un an de la data intrării în vigoare a unei măsuri, orice membru al comisiei poate, în orice moment, să notifice secretarului executiv un aviz privind intenția sa de a nu se mai considera obligat prin respectiva măsură; în cazul în care acest aviz nu este retras, respectiva măsură încetează a mai fi obligatorie pentru membrul în cauză la un an de la data primirii avizului de către secretarul executiv. În orice moment după ce o măsură nu mai este obligatorie pentru un membru al comisiei în temeiul prezentului alineat, ea încetează să fie obligatorie pentru oricare alt membru al comisiei în urma primirii de către secretarul executiv a unui aviz din partea respectivului membru, indicând intenția sa de a nu mai fi obligat.

(4)   Secretarul executiv notifică imediat fiecărei părți contractante:

(a)

primirea fiecărei obiecții și retragerea unei obiecții prevăzute la alineatele (1) și (2);

(b)

data la care orice propunere devine măsură executorie în conformitate cu dispozițiile alineatului (1);

(c)

primirea fiecărui aviz prevăzut la alineatul (3).

Articolul XIII

(1)   Componența comisiei, revizuită și hotărâtă de către consiliul general cu prilejul ședinței sale anuale, este următoarea:

(a)

toate părțile contractante care participă la activitatea de pescuit în zona de reglementare;

(b)

orice parte contractantă care a furnizat consiliului general o dovadă suficientă că se așteaptă să participe la activitatea de pescuit în zona de reglementare în cursul anului ședinței anuale respective sau în cursul următorului an calendaristic.

(2)   Fiecare membru al comisiei își desemnează în comisie cel mult trei reprezentanți care pot fi însoțiți, la orice ședință a comisiei, de supleanți, specialiști și consilieri.

(3)   Orice parte contractantă care nu este membră a comisiei poate asista la ședințele acesteia în calitate de observator.

(4)   Comisia alege un președinte și un vicepreședinte, care îndeplinesc fiecare un mandat de doi ani și sunt reeligibili, dar nu își pot menține postul mai mult de patru ani consecutivi. Președintele și vicepreședintele sunt reprezentanți ai unor diferiți membrii ai comisiei.

(5)   La cererea unui membru al comisiei, președintele poate convoca, la data și la locul pe care le alege, o ședință a comisiei, alta decât ședința anuală prevăzută la articolul IV.

(6)   Comisia poate să înființeze comitetele și subcomitetele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și a obligațiilor sale.

Articolul XIV

(1)   Fiecare membru al comisiei dispune de un vot în deliberările comisiei.

(2)   Deciziile comisiei sunt adoptate cu majoritatea voturilor tuturor membrilor comisiei prezenți și care votează afirmativ sau negativ, cu condiția de a nu se trece la vot fără cvorum de două treimi din membrii comisiei.

(3)   Comisia adoptă și modifică, la nevoie, regulamentul aplicabil desfășurării ședințelor și exercitării funcțiilor sale.

Articolul XV

(1)   Secretariatul oferă servicii organizației în exercițiul funcțiilor și al obligațiilor sale.

(2)   Administratorul-șef al secretariatului este secretarul executiv, numit de consiliul general în conformitate cu modalitățile și condițiile stabilite de acesta din urmă.

(3)   Personalul secretariatului este numit de către secretarul executiv în conformitate cu regulamentul și modalitățile stabilite de consiliul general.

(4)   Sub supravegherea consiliului general, secretarul executiv are deplină autoritate asupra personalului secretariatului și se achită de celelalte funcții atribuite de consiliul general.

Articolul XVI

(1)   Fiecare parte contractantă își asumă cheltuielile propriei sale delegații la toate ședințele convocate în temeiul prezentei convenții.

(2)   Consiliul general adoptă bugetul anual al organizației.

(3)   Consiliul general stabilește cotizația fiecărei părți contractante la bugetul anual în conformitate cu următoarea formulă:

(a)

10 % din buget se împarte între statele de coastă proporțional cu capturile lor nominale din zona convenției în cursul anului încheiat cu doi ani înaintea începerii anului bugetar;

(b)

30 % din buget se împarte în mod egal între toate părțile contractante;

(c)

60 % din buget se împarte între părțile contractante proporțional cu capturile lor nominale din zona convenției în cursul anului încheiat cu doi ani înaintea începerii anului bugetar.

Prin capturile nominale menționate anterior se înțeleg capturile înregistrate din speciile enumerate la anexa I, care face parte integrantă din prezenta convenție.

(4)   Secretarul executiv notifică fiecărei părți contractante contribuția sa calculată în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, iar partea contractantă o plătește organizației cât mai curând posibil după această notificare.

(5)   În cazul în care consiliul general nu autorizează altfel, contribuțiile se plătesc în moneda țării în care își are sediul organizația.

(6)   Sub rezerva aplicării alineatului (11) din prezentul articol, consiliul general aprobă, la prima sa ședință, un buget pentru restul primului exercițiu financiar în cursul căruia funcționează organizația, iar secretarul executiv transmite părților contractante copii ale acestui buget, însoțite de avizele contribuțiilor lor respective.

(7)   Pentru exercițiile financiare următoare, secretarul executiv supune atenției fiecărei părți contractante un proiect de buget anual însoțit de un tabel al contribuțiilor, cu cel puțin 60 de zile înaintea ședinței anuale a organizației în cursul căreia trebuie examinat bugetul.

(8)   O parte contractantă care aderă la prezenta convenție în cursul unui exercițiu financiar plătește pentru acest exercițiu o parte din contribuție, calculată în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, proporțională cu numărul de luni complete care rămân din exercițiu.

(9)   O parte contractantă care nu și-a plătit contribuția timp de doi ani consecutivi este privată de dreptul de a vota și de dreptul de a prezenta obiecții în temeiul prezentei convenții până la îndeplinirea obligațiilor, cu excepția cazului în care consiliul general hotărăște altfel.

(10)   Operațiunile financiare ale organizației sunt verificate anual de către auditori din afara organizației, desemnați de consiliul general.

(11)   În cazul în care convenția intră în vigoare la 1 ianuarie 1979, dispozițiile prevăzute în anexa II, care face parte integrantă din prezenta convenție, se aplică în locul dispozițiilor prevăzute la alineatul (6).

Articolul XVII

Părțile contractante convin asupra adoptării măsurilor necesare, inclusiv asupra impunerii de sancțiuni adecvate în cazul unor încălcări, în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor convenției, precum și al punerii în aplicare a măsurilor care devin executorii în temeiul articolului XI alineatul (7) și a măsurilor aflate în vigoare în conformitate cu articolulul XXIII. Fiecare parte contractantă trimite comisiei un raport anual cu privire la măsurile adoptate în acest sens.

Articolul XVIII

Părțile contractante convin să mențină în vigoare și să pună în aplicare, în zona de reglementare, un program de inspecție reciprocă aplicabil în temeiul articolului XXIII sau astfel cum a fost modificat prin măsurile prevăzute la articolul XI alineatul (5). Acest program conferă părților contractante drepturi reciproce de vizită de control și de inspecție la bordul navelor, iar apoi de a urmări și sancționa statul de pavilion pe baza dovezii rezultate din astfel de vizite de control și inspecții. Un raport asupra urmărilor și a sancțiunilor impuse în speță trebuie să fie inclus în raportul anual prevăzut la articolul XVII.

Articolul XIX

Părțile contractante convin să atragă atenția oricărui stat care nu este parte la prezenta convenție cu privire la orice chestiune privind activitățile de pescuit practicate în zona de reglementare desfășurate de către resortisanții sau navele acestui stat și care par să aibă efecte nefaste asupra îndeplinirii obiectivelor prezentei convenții. Părțile contractante convin, de asemenea, să se consulte, la nevoie, cu privire la măsurile care trebuie adoptate în vederea rectificării respectivelor incidente nefaste.

Articolul XX

(1)   Zona convenției se împarte în subzone, diviziuni și subdiviziuni științifice și statistice, ale căror limite sunt cele definite în anexa III la prezenta convenție.

(2)   La cererea consiliului științific, consiliul general poate modifica prin votul a două treimi din toate părțile contractante, în cazul în care consideră acest lucru necesar în scopuri științifice sau statistice, limitele subzonelor, ale diviziunilor și ale subdiviziunilor științifice și statistice prevăzute la anexa III, în cazul în care are acordul fiecărui stat de coastă care își exercită jurisdicția de pescuit în orice parte a zonei vizate.

(3)   La cererea comisiei pentru pescuit și după consultarea consiliului științific, consiliul general poate diviza, prin votul a două treimi din toate părțile contractante, în cazul în care consideră acest lucru necesar în scopuri administrative, zona de reglementare în diviziuni și subdiviziuni corespunzătoare de reglementare, care, la rândul lor, pot fi modificate conform aceleiași proceduri. Limitele respectivelor diviziuni și subdiviziuni trebuie definite în anexa III.

(4)   Anexa III la prezenta convenție, în forma sa actuală sau în forma modificată periodic în temeiul prezentului articol, face parte integrantă din prezenta convenție.

Articolul XXI

(1)   Orice parte contractantă poate propune amendamente la prezenta convenție. Consiliul general le studiază și le dă curs cu prilejul unei ședințe anuale sau al unei ședințe extraordinare. Orice proiect de amendament este trimis secretarului executiv cu cel puțin 90 de zile înaintea ședinței în care se consideră că urmează să i se dea curs, iar secretarul executiv îl transmite imediat tuturor părților contractante.

(2)   Proiectele de amendament la prezenta convenție sunt adoptate în consiliul general cu o majoritate de trei pătrimi din toate părțile contractante, după care depozitarul le trimite tuturor părților contractante.

(3)   Un amendament intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, la 120 de zile de la data transmiterii comunicate în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea unui aviz scris privind aprobarea amendamentului de către trei pătrimi din toate părțile contractante, cu excepția cazului în care o altă parte contractantă notifică depozitarului obiecția sa la amendament în termen de 90 de zile de la data transmiterii specificate în avizul de primire de către depozitar, caz în care amendamentul nu intră în vigoare pentru nici una dintre părțile contractante. Orice parte contractantă care a prezentat o obiecție la un amendament poate să o retragă în orice moment. În cazul în care se retrag toate obiecțiile, amendamentul intră în vigoare, pentru toate părțile contractante, în termen de 120 de zile de la data transmiterii specificată în notificarea prin care depozitarul confirmă primirea ultimei retrageri.

(4)   Orice parte care aderă la prezenta convenție după adoptarea unui amendament în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol se consideră de a fi aprobat respectivul amendament.

(5)   Depozitarul notifică de îndată tuturor părților contractante primirea avizurilor de aprobare a amendamentelor, a notificărilor obiecțiilor sau a retragerii obiecțiilor, precum și intrarea în vigoare a modificărilor.

Articolul XXII

(1)   Prezenta convenție este deschisă pentru semnare la Ottawa, până la 31 decembrie 1978, de către părțile reprezentate la Conferința diplomatică asupra viitorului cooperării multilaterale în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest, desfășurată la Ottawa între 11-21 octombrie 1977. Convenția este apoi deschisă aderării.

(2)   Prezenta convenție face obiectul ratificării, al acceptării sau al aprobării de către semnatari, iar instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depozitează la Guvernul Canadei, denumit în prezenta convenție „depozitar”.

(3)   Prezenta convenție intră în vigoare în prima zi a lunii ianuarie după depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare a cel puțin șase semnatari, dintre care cel puțin unul exercită o jurisdicție de pescuit în apele care fac parte din zona convenției.

(4)   Orice parte care nu a semnat prezenta convenție poate adera la aceasta printr-un aviz scris transmis depozitarului. Aderările primite de către depozitar înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenții produc efecte de la data respectivă. Aderările primite de către depozitar după data intrării în vigoare a prezentei convenții produc efecte de la data primirii lor de către depozitar.

(5)   Depozitarul informează pe toți semnatarii și toate părțile aderente cu privire la ratificările, acceptările sau aprobările depuse, precum și la aderările primite.

(6)   Depozitarul convoacă prima ședință a organizației în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a convenției și comunică ordinea de zi provizorie fiecărei părți contractante cu cel puțin o lună înainte de data ședinței.

Articolul XXIII

La intrarea în vigoare a prezentei convenții, fiecare propunere care a fost transmisă sau care este în vigoare în conformitate cu articolul VIII din Convenția internațională din 1949 pentru pescuitul în nord-vestului Oceanului Atlantic (Convenția ICNAF) devine, sub rezerva dispozițiilor prevăzute în Convenția ICNAF, o măsură executorie pentru fiecare parte contractantă în privința zonei de reglementare, fie de îndată în cazul în care propunerea a intrat deja în vigoare în temeiul Convenției I.C.N.A.F., fie în momentul în care trebuie să fie aplicată în temeiul respectivei convenții. Sub rezerva aplicării articolului XII alineatul (3), fiecare măsură de acest tip rămâne executorie pentru fiecare parte contractantă până la expirarea sa sau până la înlocuirea sa cu o altă măsură devenită executorie în conformitate cu articolul XI din prezenta convenție, cu condiția ca o astfel de înlocuire să nu poată produce efecte înaintea unui an de aplicare a prezentei convenții.

Articolul XXIV

(1)   Orice parte contractantă se poate retrage din convenție la data de 31 decembrie a oricărui an prin trimiterea unui aviz în acest scop, înainte sau la data de 30 iunie a aceluiași an, către depozitar, care îl transmite în copie celorlalte părți contractante.

(2)   Orice altă parte poate, din acel moment, să se retragă din convenție la aceeași dată de 31 decembrie, prin transmiterea către depozitar a unui aviz în acest scop în termen de cel mult o lună de la primirea copiei unui aviz de retragere în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul XXV

(1)   Originalul convenției este depozitat la Guvernul Canadei, care trimite copii certificate ale acesteia tuturor semnatarilor și tuturor părților aderente.

(2)   Depozitarul înregistrează convenția la secretariatul Organizației Națiunilor Unite.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezenta convenție.

Încheiată la Ottawa la 24 octombrie 1978, într-un singur exemplar, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind deopotrivă autentice.

 


ANEXA I LA CONVENȚIE

Lista speciilor pentru care se stabilesc capturi nominale utilizate la calcularea bugetului anual conform articolului XVI

Cod …

Gadus morrhua

Eglefin …

Melanogrammus aeglefinus

Sebastă de mare …

Sebastes marinus

Merluccius bilinearis …

Merluccius bilinearis

Urophycis chuss …

Urophycis chuss

Cod negru …

Pollachius virens

Cambulă americană …

Hippoglossoides platessoides

Cambulă cenușie …

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda ferruginea …

Limanda ferruginea

Halibut negru …

Reinhardtius hippoglossoides

Macrourus rupestris …

Macrourus rupestris

Hering …

Clupea harengus

Macrou de Atlantic …

Scomber scombrus

Peprilus triacanthus …

Peprilus triacanthus

Hering de primăvară …

Alosa pseudoharengus

Argentina silus …

Argentina silus

Capelin …

Mallotus villosus

Loligo pealei …

Loligo pealei

Calmar roșu nordic …

Illex illecebrosus

Creveți …

Pandalus sp.


ANEXA II LA CONVENȚIE

Dispoziții financiare provizorii

1.

O parte contractantă care este și parte contractantă la Convenția internațională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlanticul în decursul anului 1979 nu plătește nici o contribuție organizației în anul respectiv. Celelalte părți contractante care și-au depus instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare sau care au aderat la convenție înainte de 31 decembrie 1979 plătesc suma indicată în apendicele următor. Consiliul general stabilește contribuția oricărei părți contractante care nu este menționată în apendice.

2.

Părțile contractante plătesc contribuțiile datorate în conformitate cu alineatul (1) cât mai curând posibil după 1 ianuarie 1979 sau după aderarea la convenție, luându-se în calcul data cea mai tardivă.

Apendice la anexa II la convenție

Părți contractante

Contribuții pentru anul 1979

(în dolari)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Comunitatea Economică Europeană

74 254

Cuba

20 211

Danemarca (Insulele Feroe)

6 473

Islanda

12 293

Japonia

16 697

Norvegia

21 107

Polonia

29 316

Portugalia

22 716

Republica Democrată Germania

19 266

România

15 472

Spania

26 224

Statele Unite

29 947

URSS

72 133


ANEXA III LA CONVENȚIE

Subzone, diviziuni și subdiviziuni științifice și statistice

Subzonele, diviziunile și subdiviziunile științifice și statistice prevăzute la articolul XX din prezenta convenție sunt următoarele:

1. (a)

Subzona 0 –

partea din zona de convenție situată la nord de paralela 61°00′ latitudine nordică; limitată la est de o linie care merge drept spre nord, de la un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 59°00′ longitudine vestică, până la paralela de 69°00′ latitudine nordică, apoi în direcția nord-vest de-a lungul unei loxodrome, până la un punct situat la 75°00′ latitudine nordică și 73°30′ longitudine vestică și de acolo direct spre nord până la paralela de 78°10′ latitudine nordică; și limitată la vest de o linie care începe în punctul de 61°00′ longitudine nordică și 65°00′ longitudine vestică și merge în direcția nord-vest de-a lungul unei loxodrome, până la coasta Insulei Baffin la East Bluff (61°55′ latitudine nordică și 66°20′ longitudine vestică), și de acolo în direcția nord de-a lungul coastei Insulei Baffin, Insulei Bylot, Insulei Devon și Insulei Ellesmere urmând cel de-al optzecilea meridian longitudine vestică în apele situate între aceste insule, până la paralela de 78°10′ latitudine nordică.

1. (b)

Subzona 0 cuprinde două diviziuni:

diviziunea 0A –

partea din subzonă situată la nord de paralela de 66°15′ latitudine nordică;

diviziunea 0B –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 66°15′ latitudine nordică.

2. (a)

Subzona 1 –

partea din zona de convenție situată la est de loxodrom care unește un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 59°00′ longitudine vestică cu un punct situat la 52°15′ latitudine nordică și 42°00′ longitudine vestică.

2. (b)

Subzona 1 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 1A –

partea din subzonă situată la nord de paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab);

diviziunea 1B –

partea din subzonă situată între paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile marine nord de Umanarsugssuak) și paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab);

diviziunea 1C –

partea din subzonă situată între paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine nord de Godthaab) și paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile marine nord de Umanarsugssuak);

diviziunea 1D –

partea din subzonă situată între paralela de 62°30′ latitudine nordică (Ghețarul Frederikshaab) și paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine de Godthaab);

diviziunea 1E –

partea din subzonă situată între paralela de 60°45′ latitudine nordică (Capul Desolation) și paralela de 62°30′ latitudine nordică (Ghețarul Frederikshaab);

diviziunea 1F –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 60°45′ latitudine nordică (Capul Desolation).

3. (a)

Subzona 2 –

partea din zona de convenție situată la est de meridianul de 64°30′ longitudine vestică în regiunea Strâmtorii Hudson, la sud de subzona 0, la sud și la vest de subzona 1 și la nord de paralela de 52°15′ latitudine nordică.

3. (b)

Subzona 2 cuprinde trei diviziuni:

diviziunea 2G –

partea din subzonă situată la nord de paralela de 57°40′ latitudine nordică (Capul Mugford);

diviziunea 2H –

partea din subzonă situată între paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale) și paralela de 57°40′ latitudine nordică (Capul Mugford);

diviziunea 2J –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale).

4. (a)

Subzona 3 –

partea din zona de convenție situată la sud de paralela de 52°15′ latitudine nordică; la est de o linie care merge direct spre nord de la Capul Bauld de-a lungul coastei Terra Nova, până la 52°15′ latitudine nordică; la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică; la est și la nord de loxodroma care începe la 39°00′ latitudine nordică și 50°00′ longitudine vestică și merge în direcția nord-vest pentru a trece printr-un punct situat la 43°30′ latitudine nordică și 55°00′ longitudine vestică în direcția unui punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, până intersectează linia dreaptă care unește Capul Ray, pe coasta Terrei Nova, cu Capul Nord, pe Insula Cap-Breton; de acolo în direcția nord-est de-a lungul respectivei linii, până la Capul Ray.

4. (b)

Subzona 3 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 3K –

partea din subzonă situată la nord de paralela de 49°15′ latitudine nordică (Capul Freels, Terra Nova);

diviziunea 3L –

partea din subzonă situată între coasta Terrei Nova, de la Capul Freels până la Capul St. Mary, și o linie trasată după cum urmează: începând de la Capul Freels și, mergând direct spre est până la meridianul de 46°30′ longitudine vestică, de unde continuă direct spre sud până la paralela de 46°00′ latitudine nordică, de aici direct spre vest până la meridianul de 54°30′ longitudine vestică, de aici de-a lungul unei loxodrome până la Capul Sf. Maria (Terra Nova);

diviziunea 3M –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 49°15′ latitudine nordică și la est de meridianul de 46°30′ longitudine vestică;

diviziunea 3N –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 46°00′ latitudine nordică și dintre meridianele de 46°30′ și 51°00′ longitudine vestică;

diviziunea 3O –

partea din subzonă situată la sud de paralela de 46°00′ latitudine nordică și dintre meridianele de 51°00′ și 54°30′ longitudine vestică;

diviziunea 3P –

partea din subzonă situată la sud de coasta Terrei Nova și la vest de o linie care pornește de la Capul St. Mary (Terra Nova) până la un punct situat la 46°00′ latitudine nordică și 54°30′ longitudine vestică și de acolo direct spre sud la limita subzonei.

Diviziunea 3P cuprinde două subdiviziuni:

3Pn –

subdiviziunea de nord-vest, partea din diviziunea 3P situată la nord-vest de o linie care pornește de la Insula Burgeo (Terra Nova) aproximativ către sud-vest, până la un punct situat la 46°50′ latitudine nordică și 58°50′ longitudine vestică;

3Ps –

subdiviziunea de sud-est, partea din diviziunea 3P de la sud-est de linia trasată pentru subdiviziunea 3Pn.

5. (a)

Subzona 4 –

partea din zona de convenție situată la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică, la vest de subzona 3 și la est de o linie trasată după cum urmează: de la extremitatea frontierei internaționale dintre Statele Unite ale Americii și Canada din canalul Grand-Maman, într-un punct situat la 44°46′35,346′ latitudine nordică și 66°54′11,253′ longitudine vestică, de acolo mergând direct spre sud până la paralela de 43°50′ latitudine nordică; de acolo direct spre vest până la meridianul de 67°40′ longitudine vestică; apoi direct spre sud până la paralela de 42°20′ latitudine nordică; de aici direct spre est până la un punct situat la 66°00′ longitudine vestică; apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 42°00′ latitudine nordică și 65°40′ longitudine vestică; apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică.

5. (b)

Subzona 4 cuprinde șase diviziuni:

diviziunea 4R –

partea din subzonă situată între coasta Terrei Nova de la Capul Bauld până la Capul Ray și o linie trasată după cum urmează: începând de la Capul Bauld și mergând direct spre nord până la paralela de 52°15′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la coasta Labradorului, apoi de-a lungul coastei Labradorului până la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-vest până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, de acolo direct spre sud până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi de-a lungul unei loxodrome până la punctul în care limita subzonei 3 se intersectează cu linia dreaptă care unește Capul Nord (Noua Scoție) cu Capul Ray (Terra Nova) și de acolo până la Capul Ray (Terra Nova);

diviziunea 4S –

partea din subzonă situată între coasta sudică a provinciei Quebec, de la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec până la Pointe-des-Monts și o linie trasată după cum urmează: de la Pointe-des-Monts și mergând direct spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția est-sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi direct spre nord până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția nord-est până la extremitatea frontierei dintre Labrador și Quebec;

diviziunea 4T –

partea din subzonă situată între coastele Noii Scoții, New-Brunswick și Quebec de la Capul Nord până la Pointe-des-Monts și o linie trasată după cum urmează: de la Pointe-des-Monts și mergând direct spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică, de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, și de aici de-a lungul unei loxodrome în direcția sud până la Capul Nord (Nova Scoție);

diviziunea 4V –

partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții de la capul Nord până la Fourchu și o linie trasată după cum urmează: începând de la Fourchu și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția est până la un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, de acolo direct spre sud, de-a lungul meridianului de 60°00′ longitudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la meridianul de 59°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la un punct în care limita dintre subzonele 3 și 4 se intersectează cu paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi de-a lungul limitei dintre subzonele 3 și 4 și de-a lungul unei linii care merge în prelungirea acesteia în direcția nord-vest până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică și de acolo de-a lungul unei loxodrome în direcția sud până la Capul Nord (Noua Scoție).

Diviziunea 4V cuprinde două subdiviziuni:

4Vn –

subdiviziunea de nord – partea din diviziunea 4V situată la nord de paralela de 45°40′ latitudine nordică;

4Vs –

subdiviziunea de sud – partea din diviziunea 4V situată la sud de paralela de 45°40′ latitudine nordică;

diviziunea 4W –

partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții de la Halifax până la Fourchu și o linie trasată după cum urmează: începând de la Fourchu și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția est până într-un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud de-a lungul meridianului de 60°00′ longitudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la meridianul de 59°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la meridianul de 63°20′ longitudine vestică, apoi direct spre nord până la un punct de pe acest meridian situat la 44°20′ latitudine nordică și apoi de-a lungul unei loxodrome în direcția nord-vest până la Halifax (Noua Scoție);

diviziunea 4X –

partea din subzonă situată între limita de vest a subzonei 4 și coastele New Brunswick și ale Noii Scoții de la extremitatea frontierei între New Brunswick și Maine până la Halifax și o linie trasată după cum urmează: începând de la Halifax și mergând de-a lungul unei loxodrome în direcția sud-est până la un punct situat la 44°20′ latitudine nordică și 63°20′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la paralela de 39°00′ latitudine nordică și apoi spre vest până la meridianul de 65°40′ longitudine vestică.

6. (a)

Subzona 5 –

partea din zona de convenție situată la vest de limita vestică a subzonei 4, la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la est de meridianul de 71°40′ longitudine vestică.

6. (b)

Subzona 5 cuprinde două diviziuni:

diviziunea 5Y –

partea din subzonă situată între coastele Maine, New Hampshire și Massachusetts de la frontiera dintre Maine și New Brunswick până la 70°00′ longitudine vestică la Capul Cod (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică) și o linie trasată după cum urmează: începând de la un punct din capul Cod situat la 70°00′ longitudine vestică (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică), apoi mergând direct spre nord până la 42°20′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la 67°40′ longitudine vestică la limita dintre subzonele 4 și 5, de unde continuă de-a lungul acestei limite până la frontiera dintre Canada și Statele Unite;

diviziunea 5Z –

partea din subzonă situată la sud și est de diviziunea 5Y.

Diviziunea 5Z cuprinde două părți:

5Ze –

partea de est, partea din diviziunea 5Z situată la est de meridianul de 70°00′ longitudine vestică;

5Zw –

partea de vest, partea din diviziunea 5Z situată la vest de meridianul de 70°00′ longitudine vestică.

7. (a)

Subzona 6 –

partea din zona de convenție limitată de o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta Rhode Island situat la 71°40′ longitudine vestică și apoi mergând de acolo direct spre sud până la 39°00′ latitudine nordică, apoi direct spre est până la 42°00′ longitudine vestică, apoi direct spre sud până la 35°00′ latitudine nordică, apoi direct spre vest până la coasta Americii de Nord, apoi spre nord de-a lungul coastei Americii de Nord până la un punct de pe coasta Rhode Island situat la 71°40′ longitudine vestică.

7. (b)

Subzona 6 cuprinde opt diviziuni:

diviziunea 6A –

partea din subzonă situată la nord de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la vest de subzona 5;

diviziunea 6B –

partea din subzonă situată la vest de 70°00′ longitudine vestică, la sud de paralela de 39°00′ latitudine nordică și la nord și la vest de o linie care merge spre vest de-a lungul paralelei de 37°00′ latitudine nordică, până la 76°00′ longitudine vestică și de acolo direct spre sud până la Capul Henry (Virginia);

diviziunea 6C –

partea din subzonă situată la vest de 70°00′ longitudine vestică și la sud de paralela de 35°00′ latitudine nordică;

diviziunea 6D –

partea din subzonă situată la est de diviziunile 6B și 6C și la vest de 65°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6E –

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6D la vest de 60°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6F –

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6E și la vest de 55°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6G –

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6F și la vest de 50°00′ longitudine vestică;

diviziunea 6H –

partea din subzonă situată la est de diviziunea 6G și la vest de 42°00′ longitudine vestică.