11/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


21973A0514(01)


L 171/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

REGATUL NORVEGIEI,

pe de altă parte,

DORIND să consolideze și să extindă, cu ocazia extinderii Comunității Economice Europene, relațiile economice existente între Comunitate și Norvegia și să asigure, cu respectarea în mod corespunzător a condițiilor echitabile de concurență, dezvoltarea armonioasă a comerțului între ele pentru a contribui la realizarea construcției europene,

DECISE, în acest scop, să elimine treptat barierele în calea schimburilor lor comerciale, în conformitate cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț privind instituirea zonelor de liber schimb,

DECLARÂND că sunt pregătite să analizeze, în funcție de orice factor pertinent și, în special, evoluția Comunității, posibilitatea de a-și dezvolta și aprofunda relațiile atunci când, în interesul economiilor lor, s-ar dovedi util ca relațiile în cauză să fie extinse și asupra unor domenii nereglementate de prezentul acord,

DECID, în vederea atingerii obiectivelor menționate și având în vedere faptul că nici o dispoziție a prezentului acord nu poate fi interpretată astfel încât să exonereze părțile contractante de obligațiile care le revin în temeiul altor acorduri internaționale,

SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD:

Articolul 1

Scopul prezentului acord este:

(a)

de a promova, prin expansiunea schimburilor comerciale reciproce, dezvoltarea armonioasă a relațiilor economice dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și, astfel, de a încuraja în Comunitate și în Norvegia progresul activității economice, ameliorarea condițiilor de trai și de muncă, creșterea productivității și stabilitatea financiară;

(b)

de a asigura condiții echitabile de concurență pentru schimburile comerciale între părțile contractante;

(c)

de a contribui astfel, prin eliminarea barierelor din calea schimburilor comerciale, la dezvoltarea armonioasă și la expansiunea comerțului mondial.

Articolul 2

Acordul se aplică produselor originare din Comunitate sau din Norvegia:

(i)

care intră sub incidența capitolelor 25-99 din Nomenclatura de la Bruxelles, cu excepția produselor cuprinse în lista din anexă;

(ii)

care sunt prevăzute de Protocolul nr. 2, respectându-se modalitățile speciale prevăzute de acesta.

Articolul 3

(1)   Nu se introduce nici un nou drept vamal de import în schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia.

(2)   Drepturile vamale de import se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:

la data intrării în vigoare a acordului, fiecare drept vamal se reduce la 80 % din dreptul vamal de bază;

patru reduceri ulterioare de câte 20 % se efectuează la:

1 ianuarie 1974,

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Articolul 4

(1)   Dispozițiile privind eliminarea treptată a drepturilor vamale de import se aplică, de asemenea, drepturilor vamale cu caracter fiscal.

Părțile contractante pot înlocui un drept vamal cu caracter fiscal sau componenta fiscală a unui drept vamal cu o taxă internă.

(2)   Danemarca, Irlanda și Regatul Unit pot menține, până la 1 ianuarie 1976, un drept vamal cu caracter fiscal sau componenta fiscală a unui drept vamal în cazul punerii în aplicare a articolului 38 din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”.

(3)   Norvegia poate menține temporar până la data de 31 decembrie 1975, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 18, un drept vamal cu caracter fiscal sau componenta fiscală a unui drept vamal.

Articolul 5

(1)   Dreptul vamal de bază la care se aplică reducerile succesive prevăzute la articolul 3 și de Protocolul nr. 1 este, pentru fiecare produs, dreptul vamal efectiv aplicat la 1 ianuarie 1972.

(2)   În cazul în care, după 1 ianuarie 1972, devin aplicabile orice reduceri ale drepturilor care decurg din acordurile tarifare încheiate ca urmare a Conferinței pentru comerț și dezvoltare de la Geneva (1964-1967), drepturile vamale astfel reduse înlocuiesc drepturile vamale de bază menționate la alineatul (1).

(3)   Drepturile vamale reduse calculate în conformitate cu articolul 3 și cu Protocoalele nr. 1 și 2 se aplică cu rotunjire până la prima zecimală.

Sub rezerva aplicării de către Comunitate a articolului 39 alineatul (5) din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor” în ceea ce privește drepturile vamale specifice sau componenta specifică a drepturilor mixte cuprinse în Tariful vamal irlandez, articolul 3 și Protocoalele nr. 1 și 2 se aplică cu rotunjire la a patra zecimală.

Articolul 6

(1)   Nu se introduce nici o nouă taxă cu efect echivalent unui drept vamal de import în schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia.

(2)   Taxele cu efect echivalent drepturilor vamale de import, introduse de la data de 1 ianuarie 1972 sau după această dată în schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Orice taxă cu efect echivalent drepturilor vamale de import, a cărei rată la 31 decembrie 1972 este mai ridicată decât rata efectiv aplicată la 1 ianuarie 1972, se reduce la această a doua rată la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   Taxele cu efect echivalent drepturilor vamale de import se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:

până la 1 ianuarie 1974, fiecare taxă se reduce la 60 % din rata aplicată la 1 ianuarie 1972;

trei reduceri suplimentare de câte 20 % se efectuează la:

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Articolul 7

(1)   Nu se introduce nici un drept vamal de export sau nici o altă taxă cu efect echivalent în schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia.

Drepturile vamale de export și taxele cu efect echivalent se elimină până la 1 ianuarie 1974.

Articolul 8

Protocolul nr. 1 prevede regimul tarifar și alte regimuri aplicabile anumitor produse.

Articolul 9

Protocolul nr. 2 prevede regimul tarifar și alte regimuri aplicabile anumitor mărfuri obținute prin prelucrarea produselor agricole.

Articolul 10

(1)   În cazul în care se adoptă reglementări speciale ca urmare a punerii în aplicare a politicii agricole a unei părți contractante sau a modificării reglementărilor existente, partea contractantă în cauză poate adapta regimul stabilit în temeiul prezentului acord pentru produsele care fac obiectul reglementărilor sau modificărilor menționate.

(2)   În astfel de cazuri, partea contractantă în cauză ia în considerare interesele celeilalte părți contractante în mod corespunzător. În acest scop, părțile contractante se pot consulta reciproc în cadrul Comitetului mixt prevăzut la articolul 29.

Articolul 11

Protocolul nr. 3 prevede regulile de origine.

Articolul 12

Partea contractantă care are în vedere reducerea nivelului efectiv al drepturilor sale vamale sau al taxelor cu efect echivalent aplicabile țărilor terțe care beneficiază de tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate sau care are în vedere suspendarea aplicării acestora notifică reducerea Comitetul mixt, în măsura în care este posibil, cu cel puțin treizeci de zile înainte de intrarea lor în vigoare. Partea contractantă în cauză ia în considerare orice observație a celeilalte părți contractante privind orice denaturări care ar putea rezulta din acțiunile sale menționate anterior.

Articolul 13

(1)   Nu se introduce nici o nouă restricție cantitativă la import și nici o măsură cu efect echivalent în schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia.

(2)   Restricțiile cantitative la import se elimină la data intrării în vigoare a acordului, iar măsurile cu efect echivalent cu cel al restricțiilor cantitative la import se elimină până la data de 1 ianuarie 1975.

Articolul 14

(1)   Comunitatea își rezervă dreptul de a modifica regimul aplicabil produselor petroliere incluse la pozițiile tarifare 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafină, ceară de țiței microcristalină sau șisturi bituminoase și alte tipuri de ceară minerală) și 27.14 din Nomenclatura de la Bruxelles cu ocazia adoptării unei definiții comune privind originea pentru produsele petroliere, a adoptării unor decizii în cadrul politicii comerciale comune pentru produsele în cauză sau a instituirii unei politici energetice comune.

În acest caz, Comunitatea ia în considerare interesele Norvegiei; în acest scop, Comunitatea informează Comitetul mixt care se reunește în condițiile prevăzute la articolul 31.

(2)   Norvegia își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni similare în cazul în care se confruntă cu astfel de situații.

(3)   Sub rezerva alineatelor (1) și (2), acordul nu aduce atingere reglementărilor netarifare aplicabile importurilor de produse petroliere.

Articolul 15

(1)   Părțile contractante își declară disponibilitatea de a facilita, în măsura în care politicile lor agricole permit acest lucru, dezvoltarea armonioasă a schimburilor comerciale cu produse agricole nereglementate de prezentul acord.

(2)   Părțile contractante își aplică reglementările în domeniul veterinar, sanitar și fitosanitar fără discriminare și nu introduc nici o măsură nouă care să aibă ca efect crearea de bariere neîntemeiate în calea schimburilor comerciale.

(3)   În condițiile prevăzute la articolul 31, părțile contractante analizează orice dificultăți care ar putea surveni în schimburile comerciale cu produse agricole și depun eforturi pentru a găsi soluțiile adecvate.

Articolul 16

De la 1 iulie 1977, produsele originare din Norvegia nu mai pot beneficia de un tratament mai favorabil la importul în Comunitate decât tratamentul aplicat de către statele membre ale Comunității între ele.

Articolul 17

Acordul nu exclude posibilitatea menținerii sau instituirii uniunilor vamale, a zonelor de liber schimb sau a regimurilor de trafic de frontieră decât în măsura în care acestea nu afectează regimul schimburilor comerciale prevăzut de acord, în special dispozițiile ce reglementează regulile de origine.

Articolul 18

Părțile contractante nu adoptă nici o măsură sau practică internă cu caracter fiscal care să creeze, direct sau indirect, o discriminare între produsele unei părți contractante și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Produsele exportate pe teritoriul uneia din părțile contractante nu pot beneficia de o rambursare a impunerilor interne a căror valoare depășește suma impunerilor directe sau indirecte aplicate produselor în cauză.

Articolul 19

Plățile aferente schimburilor comerciale cu mărfuri și transferul acestor plăți în statul membru al Comunității în care creditorul își are reședința sau în Norvegia nu sunt supuse nici unui tip de restricții.

Părțile contractante nu aplică nici un fel de restricții privind schimbul valutar sau administrative asupra acordării, rambursării sau acceptării creditelor pe termen scurt și mediu care acoperă tranzacțiile comerciale la care participă un rezident.

Articolul 20

Acordul nu exclude interdicțiile sau restricțiile la import, export sau mărfuri în tranzit justificate de motive legate de moralitatea publică, de ordinea și siguranța publică, de protecția vieții și a sănătății umane și ale animalelor sau de conservarea plantelor, de protecția valorilor patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică, de protecția proprietății industriale și comerciale sau de reglementările privind aurul și argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre părțile contractante.

Articolul 21

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte contractantă să adopte măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru a împiedica dezvăluirea unor informații care ar contraveni intereselor sale esențiale privind securitatea;

(b)

care se referă la comerțul cu arme, muniție sau material de război sau la cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă în scop de apărare, cu condiția ca aceste măsuri să nu afecteze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate în mod special unor scopuri militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru propria sa securitate pe timp de război sau în cazul unor tensiuni internaționale grave.

Articolul 22

(1)   Părțile contractante nu adoptă nici o măsură care ar putea să pericliteze îndeplinirea obiectivelor prezentului acord.

(2)   Părțile contractante adoptă orice măsuri generale sau speciale necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

În cazul în care una din părțile contractante consideră că cealaltă parte contractantă nu și-a îndeplinit o obligație prevăzută de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 23

(1)   Următoarele sunt incompatibile cu buna funcționare a acordului în măsura în care afectează schimburile comerciale între Comunitate și Norvegia:

(i)

toate acordurile între întreprinderi, deciziile ale asocierilor de întreprinderi și practicile concertate dintre întreprinderi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în ceea ce privește producția sau schimburile comerciale cu mărfuri;

(ii)

abuzul de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi pe teritoriile părților contractante în ansamblul lor sau pe o parte substanțială a acestora;

(iii)

orice ajutor de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producția de anumite mărfuri.

(2)   În cazul în care o parte contractantă consideră că o anumită practică este incompatibilă cu prezentul articol, aceasta poate lua măsuri corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 24

În cazul în care o creștere a importurilor de un anumit produs prejudiciază sau ar putea prejudicia grav orice activitate de producție desfășurată pe teritoriul uneia din părțile contractante și în cazul în care creșterea în cauză se datorează:

reducerii parțiale sau totale a drepturilor vamale și a altor taxe cu efect echivalent percepute asupra produsului în cauză de către partea contractantă importatoare, în conformitate cu dispozițiile acordului;

faptului că drepturile vamale sau taxele cu efect echivalent percepute de partea contractantă exportatoare la importurile de materii prime sau de produse intermediare folosite la fabricarea produsului în cauză sunt semnificativ mai reduse decât drepturile vamale sau alte impuneri corespondente percepute de partea contractantă importatoare,

partea contractantă interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 25

În cazul în care una din părțile contractante constată practici de dumping în schimburile cu cealaltă parte contractantă, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare împotriva acestor practicii, în conformitate cu Acordul privind punerea în aplicare a articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 26

În cazul în care survin tulburări grave în orice sector al economiei sau atunci când apar dificultăți care ar putea determina o deteriorare gravă a situației economice a unei regiuni, partea contractantă interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 27

(1)   În cazul în care o parte contractantă aplică o procedură administrativă pentru importurile de produse care ar putea genera dificultățile menționate la articolele 24-26, cu scopul de a furniza rapid informații privind tendința fluxurilor comerciale, aceasta informează cealaltă parte contractantă în acest sens.

(2)   În cazurile menționate la articolele 22-26, înainte de luarea măsurilor prevăzute la articolele menționate sau în cazurile reglementate de alineatul (3) litera (d), partea contractantă în cauză furnizează Comitetului mixt, cât mai curând posibil, toate informațiile necesare pentru o examinare aprofundată a situației în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părțile contractante.

La selectarea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea acordului.

Măsurile de salvgardare se notifică imediat Comitetului mixt și fac obiectul consultărilor periodice din cadrul comitetului, în special în vederea eliminării acestora imediat ce situația permite acest lucru.

(3)   În vederea punerii în aplicare a alineatului (2) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

În ceea ce privește articolul 23, oricare din părțile contractante poate sesiza Comitetul mixt în cazul în care consideră că o anumită practică este incompatibilă cu buna funcționare a acordului în sensul articolului 23 alineatul (1).

Părțile contractante pun la dispoziția Comitetului mixt orice informație necesară și îi oferă asistența necesară pentru examinarea cauzei și, după caz, pentru eliminarea practicii incriminate.

În cazul în care partea contractantă în cauză nu pune capăt practicilor incriminate în termenul fixat de Comitetul mixt sau în absența unui acord în cadrul Comitetului mixt în termen de trei luni de la sesizare, partea contractantă interesată poate adopta măsurile de salvgardare pe care le consideră necesare pentru a face față dificultăților grave generate de practicile respective, în mod special, poate retrage concesiunile tarifare.

(b)

În ceea ce privește articolul 24, dificultățile care decurg din situația prevăzută de prezentul articol se notifică Comitetului mixt în vederea examinării, iar acesta din urmă poate lua orice decizie necesară pentru a elimina dificultățile în cauză.

În cazul în care Comitetul mixt sau partea contractantă exportatoare nu au luat o decizie care să elimine dificultățile în termen de treizeci de zile de la notificare, partea contractantă importatoare este abilitată să perceapă o taxă compensatorie asupra produsului importat.

Taxa compensatorie se calculează în funcție de incidența discrepanțelor tarifare asupra valorii mărfurilor în cauză în ceea ce privește materiile prime sau produsele intermediare încorporate în acestea.

(c)

În ceea ce privește articolul 25, consultările din cadrul Comitetului mixt au loc înainte ca partea contractantă interesată să ia măsurile corespunzătoare.

(d)

În cazul în care circumstanțe excepționale care impun o acțiune imediată exclud o examinare prealabilă, în situațiile prevăzute la articolele 24, 25 și 26, precum și în cazul ajutoarelor la export care au un efect direct și imediat asupra comerțului, partea contractantă interesată poate lua fără întârziere măsurile conservatorii strict necesare pentru a remedia situația.

Articolul 28

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Norvegia se confruntă cu dificultăți sau sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește balanța lor de plăți, partea contractantă interesată poate lua măsurile de salvgardare necesare. Aceasta informează de îndată cealaltă parte contractantă în acest sens.

Articolul 29

(1)   Se instituie un Comitet mixt care răspunde de administrarea acordului și asigură punerea corespunzătoare în aplicare a acestuia. În acest scop, Comitetul formulează recomandări și adoptă decizii în cazurile prevăzute de prezentul acord. Aceste decizii sunt puse în aplicare de către părțile contractante în conformitate cu propriile lor norme.

(2)   În scopul punerii corespunzătoare în aplicare a acordului, părțile contractante fac schimb de informații și, la solicitarea oricărei părți, desfășoară consultări în cadrul Comitetului mixt.

(3)   Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 30

(1)   Comitetul mixt este format din reprezentanți ai Comunității, pe de o parte, și din reprezentanți ai Norvegiei, pe de altă parte.

(2)   Comitetul mixt adoptă decizii prin consens.

Articolul 31

(1)   Fiecare parte contractantă deține pe rând președinția Comitetului mixt, în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură.

(2)   Președintele convoacă reuniunile Comitetului mixt cel puțin o dată pe an pentru a analiza funcționarea generală a acordului.

În plus, Comitetul mixt se reunește ori de câte ori o situație specială impune acest lucru, la solicitarea oricărei părți contractante, în condițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură al Comitetului.

(3)   Comitetul mixt poate hotărî instituirea unui grup de lucru care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 32

(1)   În cazul în care o parte contractantă consideră că ar fi necesar în interesul ambelor părți contractante să dezvolte relațiile instituite prin acord prin extinderea acestora la domenii care nu intră sub incidența acordului, partea contractantă în cauză înaintează o cerere motivată celeilalte părți contractante.

Părțile contractante pot solicita Comitetului mixt să examineze cererea menționată și, după caz, să formuleze recomandări, în special în vederea deschiderii negocierilor. După caz, aceste recomandări pot viza realizarea unei armonizări concertate, cu condiția ca autonomia de decizie a celor două părți contractante să nu fie afectată.

(2)   Acordurile care rezultă în urma negocierilor menționate la alineatul (1) se înaintează părților contractante spre ratificare sau aprobare în conformitate cu propriile lor proceduri.

Articolul 33

Anexa și protocoalele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 34

Oricare din părțile contractante poate denunța acordul prin notificarea celeilalte părți contractante. Încetarea valabilității acordului survine la douăsprezece luni de la data unei astfel de notificări.

Articolul 35

Acordul se aplică, pe de-o parte, teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene în condițiile prevăzute de tratat și, pe de altă parte, teritoriului Regatului Norvegiei.

Articolul 36

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, italiană, norvegiană și olandeză, fiecare din aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Prezentul acord va fi aprobat de către părțile contractante în conformitate cu propriile lor proceduri.

Acordul intră în vigoare la 1 iulie 1973, cu condiția ca părțile contractante să își fi notificat reciproc înainte de data menționată îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

După data menționată, prezentul acord intră în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună după notificare. Data finală pentru această notificare este 30 noiembrie 1973.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Image

For Kongeriket Norge

Image


ANEXĂ

Lista produselor menționate la articolul 2 din acord

Poziția din Nomenclatura de la Bruxelles nr.

Descrierea mărfurilor

35.02

Albumine, albuminați și alți derivați din albumine:

A.

Albumine

II.

Altele:

(a)

Ovalbumină și lactalbumină:

1.

Deshidratată (de exemplu, în foi, solzi, fulgi, pudră)

2.

Altele

45.01

Plută naturală neprelucrată și deșeuri de plută; plută zdrobită, granulată sau măcinată

54.01

In, în stare brută, topit, melițat, pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar nefilat; câlți și deșeuri de in (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

57.01

Cânepă (Canabis sativa), în stare brută, topită, melițată, pieptănată sau tratată în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)


PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil anumitor produse

SECȚIUNEA A

REGIMUL APLICABIL IMPORTURILOR ÎN COMUNITATE DE ANUMITE PRODUSE ORIGINARE DIN NORVEGIA

Articolul 1

Drepturile vamale la importurile în Comunitate în compunerea sa inițială de produse incluse la capitolele 48 sau 49 din Tariful Vamal Comun, cu excepția poziției 48.09 (carton gudronat din pastă de celuloză sau din fibră vegetală, cu sau fără liant din rășini naturale sau artificiale sau alți lianți similari) se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:


Calendar

Produse incluse la pozițiile

sau subpozițiile

48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13

sau 48.15 B

Ratele dreptului vamal

aplicabil (procente)

Alte produse

Procentul drepturilor vamale de bază

aplicabile

La data intrării în vigoare a acordului

11,5

95

1 ianuarie 1974

11

90

1 ianuarie 1975

10,5

85

1 ianuarie 1976

10

80

1 iulie 1977

8

65

1 ianuarie 1979

6

50

1 ianuarie 1980

6

50

1 ianuarie 1981

4

35

1 ianuarie 1982

4

35

1 ianuarie 1983

2

20

1 ianuarie 1984

0

0

Drepturile vamale la importurile în Irlanda de produse prevăzute la alineatul (1) se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:


Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

La data intrării în vigoare a acordului

85

1 ianuarie 1974

70

1 ianuarie 1975

55

1 ianuarie 1976

40

1 iulie 1977

20

1 ianuarie 1979

15

1 ianuarie 1980

15

1 ianuarie 1981

10

1 ianuarie 1982

10

1 ianuarie 1983

5

1 ianuarie 1984

0

Prin derogare de la dispozițiile articolului 3 din acord, Danemarca și Regatul Unit aplică următoarele drepturi vamale la importurile de produse prevăzute la alineatul (1) care provin din Norvegia:


Calendar

Produse incluse la pozițiile

sau subpozițiile 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 sau 48.15 B

Ratele dreptului vamal aplicabil (procente)

Alte produse

Procentul dreptului vamal aplicabil din Tariful Vamal Comun

La data intrării în vigoare a acordului

0

0

1 ianuarie 1974

3

25

1 ianuarie 1975

4,5

37,5

1 ianuarie 1976

6

50

1 iulie 1977

8

65

1 ianuarie 1979

6

50

1 ianuarie 1980

6

50

1 ianuarie 1981

4

35

1 ianuarie 1982

4

35

1 ianuarie 1983

2

20

1 ianuarie 1984

0

0

(4)   În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1974 și 31 decembrie 1983, Danemarca și Regatul Unit au dreptul să deschidă în fiecare an, pentru importurile de produse originare din Norvegia, contingente tarifare cu drept vamal zero ale căror niveluri, prevăzute în anexa A pentru anul 1974, sunt egale cu cantitatea medie a importurilor dintre 1968 și 1971 mărită cumulat în patru etape de creștere de câte 5 %; de la 1 ianuarie 1975, nivelul contingentelor tarifare menționate crește anual cu câte 5 %.

(5)   În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 31 decembrie 1982, Irlanda are dreptul să deschidă în fiecare an, pentru importurile de produse originare din Norvegia și încadrate la pozițiile 48.01-48.07, contingente tarifare cu drept vamal zero până la data de 31 decembrie 1980 și ulterior contingente tarifare cu drept vamal 2 % al căror nivel de bază este egal cu cantitatea medie a importurilor realizate între 1968 și 1971, mărită anual cu câte 5 % între 1974 și 1976.

Nivelurile de bază aferente contingentelor tarifare menționate anterior sunt prevăzute de anexa B. Pentru anul 1973, nivelurile în cauză se reduc pro rata temporis în funcție de data intrării în vigoare a acordului.

(6)   Expresia „Comunitatea în compunerea sa inițială” înseamnă Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos.

Articolul 2

(1)   Drepturile vamale la importurile în Comunitate în compunerea sa inițială și în Irlanda de produse prevăzute la alineatul (2) se reduc treptat până la următoarele niveluri cu respectarea următorului calendar:

Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

La data intrării în vigoare a acordului

 

95

 

1 ianuarie 1974

 

90

 

1 ianuarie 1975

 

85

 

1 ianuarie 1976

 

75

 

1 ianuarie 1977

 

60

 

1 ianuarie 1978

 

40

cu maximum 3 % ad valorem (cu excepția subpoziției 79.01 A)

1 ianuarie 1979

 

30

20

pentru subpoziția 28.56 A

pentru alte produse

1 ianuarie 1980

 

0

 

Pentru poziția tarifară 79.01 A, cuprinsă în lista din tabelul prevăzut la alineatul (2), în ceea ce privește Comunitatea în compunerea sa inițială și fără a aduce atingere prevederilor articolului 5 alineatul (3) din acord, reducerile tarifare se efectuează cu rotunjire la a doua zecimală.

Produsele menționate la alineatul (1) sunt după cum urmează:


Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

28.56

Carburi (de exemplu, carbură de siliciu, carbură de bor, carburi metalice):

A.

De siliciu

56.01

Fibre textile sintetice și artificiale discontinue în masă

B.

Fibre textile artificiale

56.02

Cabluri pentru fibre textile discontinue sintetice și artificiale

B.

Din fibre textile artificiale

ex 73.02

Feroaliaje, cu excepția fero-nichelului și a produselor care intră sub incidența Tratatului CECO

77.01

Magneziu neprelucrat: deșeuri (cu excepția așchiilor de dimensiune uniformă) și resturi de magneziu:

A.

Neprelucrat

79.01

Zinc neprelucrat; deșeuri și resturi de zinc:

A.

Neprelucrat

Articolul 3

Drepturile vamale la importurile în Comunitate în compunerea sa inițială și în Irlanda de produse incluse la subpoziția 76.01 A și la pozițiile 76.02 și 76.03 din Tariful Vamal Comun se reduc treptat la următoarele niveluri cu respectarea următorului calendar:

Calendar

Ratele dreptului vamal aplicabil

Procent ad valorem

Pozițiile 76.02 și 76.03

Subpoziția 76.01 A

La data intrării în vigoare a acordului

11,4

6,6

1 ianuarie 1974

10,8

6,3

1 ianuarie 1975

10,2

5,9

1 ianuarie 1976

9

5,6

1 ianuarie 1977

7,2

4,2

1 ianuarie 1978

3

3

1 ianuarie 1979

2,7

2,7

1 ianuarie 1980

0

0

Articolul 4

Importurile în cazul cărora se aplică regimul tarifar prevăzut la articolele 1, 2 și 3 fac obiectul unor plafoane anuale orientative peste valoarea cărora se pot reintroduce drepturile vamale aplicabile țărilor terțe, în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a)

Având în vedere dreptul Comunității de a suspenda aplicarea plafoanelor pentru anumite produse, cantitățile de bază pentru stabilirea plafoanelor aferente anului 1973 sunt indicate în anexa C. Plafoanele aferente anului 1973 se calculează prin reducerea cantităților de bază pro rata temporis în funcție de data intrării în vigoare a acordului.

Începând cu anul 1974, nivelul plafoanelor corespunde cantităților de bază aferente anului 1973, mărite anual cu o rată cumulată de 5 %, cu excepția faptului că, în cazul subpoziției 76.01 A, ratele anuale de creștere sunt după cum urmează:

1974

3 %

1975

3 %

1976

3 %

1977

5 %

1978

5 %

1979

10 %

1980

10 %

1981

10 %

În cazul produselor care intră sub incidența prezentului protocol, dar care nu sunt cuprinse în anexa menționată, Comunitatea își rezervă dreptul de a introduce plafoane al căror nivel va fi egal cu cantitatea medie a importurilor în Comunitate pe parcursul ultimilor patru ani pentru care sunt disponibile date statistice, majorată cu 5 %; pentru anii următori, nivelurile acestor plafoane cresc anual cu câte 5 %.

(b)

În cazul în care, timp de doi ani consecutivi, importurile unui produs care face obiectul unui plafon reprezintă mai puțin de 90 % din nivelul fixat, Comunitatea suspendă aplicarea plafonului în cauză.

(c)

În cazul unor dificultăți economice pe termen scurt, Comunitatea își rezervă dreptul, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt, de a menține timp de un an nivelul stabilit pentru anul precedent.

(d)

La 1 decembrie în fiecare an, Comunitatea notifică Comitetului mixt lista produselor care fac obiectul plafoanelor în anul următor și nivelul plafoanelor în cauză.

(e)

Importurile care fac obiectul contingentelor tarifare deschise în conformitate cu articolul 1 alineatele (4) și (5) se raportează, de asemenea, la nivelurile plafoanelor stabilite pentru aceleași produse.

(f)

Prin derogare de la dispozițiile articolului 3 din acord și de la dispozițiile articolelor 1, 2 și 3 din prezentul protocol, în cazul în care se atinge plafonul fixat la importul unui produs care intră sub incidența prezentului protocol, pot fi impuse din nou drepturile vamale prevăzute de Tariful Vamal Comun la importul produsului în cauză până la sfârșitul anului calendaristic.

În astfel de situații, înainte de 1 iulie 1977:

Danemarca și Regatul Unit percep din nou drepturi vamale după cum urmează:

Ani

Procentul drepturilor vamale aplicabile din Tariful Vamal Comun

1974

40

1975

60

1976

80

Irlanda poate percepe din nou drepturile vamale aplicabile țărilor terțe.

Drepturile vamale prevăzute la articolele 1, 2 și 3 din prezentul protocol se reintroduc la data de 1 ianuarie a anului următor.

(g)

După 1 iulie 1977, părțile contractante analizează, în cadrul Comitetului mixt, posibilitatea de a revizui procentul cu care se majorează nivelurile plafoanelor, având în vedere tendința consumului și a importurilor în Comunitate, precum și experiența acumulată în urma aplicării prezentului articol.

(h)

Plafoanele se elimină la sfârșitul perioadelor de eliminare a tarifelor prevăzute la articolele 1, 2 și 3 din prezentul protocol, cu excepția faptului că pentru subpoziția 76.01 A plafoanele se elimină la 31 decembrie 1981.

SECȚIUNEA B

REGIMUL APLICABIL IMPORTURILOR ÎN NORVEGIA DE ANUMITE PRODUSE ORIGINARE DIN COMUNITATE

Articolul 5

Drepturile vamale la importurile în Norvegia de produse cuprinse în lista din anexa D din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda se reduc treptat la următoarele niveluri cu respectarea următorului calendar:


Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

La data intrării în vigoare a acordului

95

1 ianuarie 1974

90

1 ianuarie 1975

85

1 ianuarie 1976

80

1 iulie 1977

65

1 ianuarie 1979

50

1 ianuarie 1980

50

1 ianuarie 1981

35

1 ianuarie 1982

35

1 ianuarie 1983

20

1 ianuarie 1984

0

Drepturile vamale la importurile în Norvegia de produse cuprinse în lista din anexa E din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda se reduc treptat la următoarele niveluri, cu respectarea următorului calendar:


Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

La data intrării în vigoare a acordului

95

1 ianuarie 1974

90

1 ianuarie 1975

85

1 ianuarie 1976

75

1 ianuarie 1977

60

1 ianuarie 1978

40

1 ianuarie 1979

20

1 ianuarie 1980

0

Articolul 6

În cazul produselor incluse în secțiunea B din prezentul protocol, Norvegia își rezervă dreptul, în cazul în care acest lucru devine absolut necesar într-o etapă ulterioară și în urma consultărilor din cadrul Comitetului mixt, de a introduce plafoanele orientative definite la secțiunea A din prezentul protocol, iar metodele aplicate acestora vor fi același ca și cele prevăzute la secțiunea menționată. În cazul importurilor care depășesc plafoanele, pot fi reintroduse drepturi vamale care să nu depășească nivelul drepturilor vamale aplicabile țărilor terțe.

ANEXA A

Lista contingentelor tarifare pentru anul 1974

DANEMARCA, REGATUL UNIT

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Nivel (în tone metrice)

Danemarca

Regatul Unit

Capitolul 48

HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, HÂRTIE SAU CARTON

 

 

48.01

Hârtie și carton (inclusiv vată de celuloză), obținute prin procedeu mecanic, în rulouri sau coli:

 

 

C.

Hârtie și carton kraft:

 

 

II.

Altele:

 

 

Hârtie de tip „Kraftliner”

303

7 669

Hârtie kraft pentru saci de dimensiuni mari

2 615

15 428

Altele

2 391

15 138

ex E.

Altele:

 

 

Hârtie bibliofil, hârtie de calc; alte tipuri de hârtie tipografică și de hârtie de scris, care nu conține pastă mecanică sau în compoziția căreia pasta mecanică nu reprezintă mai mult de 5 %

7 484

15 419

Hârtie tipografică și hârtie de scris care conține pastă mecanică, cu excepția hârtiei de calc

8 460

27 192

Hârtie canelată pentru carton ondulat

558

21 108

Hârtie sulfit pentru ambalaje

1 208

12 582

Altele, cu excepția vatei și a țesăturilor de celuloză

4 855

Alte tipuri de hârtie

12 168

Alte tipuri de carton

10 903

48.03

Hârtie și carton pergament sau rezistente la grăsimi și imitații ale acestora și hârtie glazurată transparentă, în rulouri sau coli

2 495

18 433

48.04

Hârtie sau carton multistrat (obținute prin lipirea mai multor straturi plane cu ajutorul unui adeziv), neacoperite la suprafață sau neimpregnate, întărite sau nu în interior, în rulouri sau coli

304

48.05

Hârtie sau carton, ondulate (cu sau fără coli cu suprafață plană), creponate, ștanțate sau perforate, în rulouri sau coli:

 

 

B.

Altele

573

48.07

Hârtie și carton, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate sau imprimate la suprafață (nu doar cu simple linii sau unghiuri trasate și neconstituind articole imprimate de la capitolul 49), în rulouri sau coli:

 

 

B.

Altele:

 

 

Hârtie acoperită tipografică sau de scris

1 694

5 988

Altele

5 132

48.15

Alte tipuri de hârtie și carton, tăiate pe dimensiuni sau în diferite forme:

 

 

B.

Altele

1 218

48.16

Cutii, saci și alte recipiente de ambalare, din hârtie sau carton

1 011

48.21

Alte articole din pastă de celuloză, hârtie, carton sau vată de celuloză:

 

 

B.

Altele

231

ex

Capitolul 48

Alte produse cuprinse în capitolul 48, cu excepția produselor de la subpoziția 48.01 A și de la poziția 48.09

1 000

7 399

ex

Capitolul 49

Cărți, ziare, ilustrații tipărite și alte produse ale industriei tipografice; manuscrise, texte scrise la mașina de scris și planuri – sub incidența drepturilor vamale din Tariful Vamal Comun (pozițiile 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

175

45 396 (1)


(1)  În lire sterline.

ANEXA B

Lista contingentelor tarifare pentru anul 1973

IRLANDA

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Nivel

(în tone metrice)

48.01

Hârtie și carton (inclusiv vată de celuloză), obținute prin procedeu mecanic, în rulouri sau coli:

 

C.

Hârtie și carton kraft:

 

II.

Altele:

 

Hârtie kraft pentru saci de dimensiuni mari

2 058

ex E.

Altele:

 

Hârtie tipografică și hârtie de scris care conține pastă mecanică, cu excepția hârtiei de calc

61

Hârtie sulfit pentru ambalaje

1,7

Altele, cu excepția vatei și a țesăturilor de celuloză

435,5

Alte tipuri de hârtie și carton de la poziția 48.01, cu excepția subpoziției 48.01 A și a produselor care intră sub incidența plafoanelor

398,4

48.05

Hârtie sau carton, ondulate (cu sau fără coli cu suprafață plană), creponate, ștanțate sau perforate, în rulouri sau coli:

 

B.

Altele

4 008

48.07

Hârtie și carton, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate sau imprimate la suprafață (nu doar cu simple linii sau unghiuri trasate și neconstituind articole imprimate sub incidența capitolului 49), în rulouri sau coli:

 

B.

Altele:

 

Hârtie acoperită tipografică sau de scris

484

Altele

965,5

ANEXA C

Cantități de bază pentru anul 1973

Poziția

TVC

Descrierea mărfurilor

Cantitate de bază

(în tone metrice)

28.56

Carburi (de exemplu, carbură de siliciu, carbură de bor, carburi metalice):

 

A.

De siliciu

34 500

48.01

Hârtie și carton (inclusiv vată de celuloză), obținute prin procedeu mecanic, în rulouri sau coli:

 

C.

Hârtie și carton kraft:

 

II.

Altele:

 

Hârtie de tip „Kraftliner”

15 000

Hârtie kraft pentru saci de dimensiuni mari

28 500

Altele

27 000

ex E.

Altele:

 

Hârtie bibliofil, hârtie de calc; alte tipuri de hârtie tipografică și de hârtie de scris, care nu conține pastă mecanică sau în compoziția căreia pasta mecanică nu reprezintă mai mult de 5 %

35 000

Hârtie tipografică și hârtie de scris care conține pastă mecanică, cu excepția hârtiei de calc

114 000

Hârtie canelată pentru carton ondulat

43 500

Hârtie sulfit pentru ambalaje

20 000

Altele, cu excepția vatei și a țesăturilor de celuloză

33 000

48.03

Hârtie și carton pergament sau rezistente la grăsimi și imitații ale acestora și hârtie glazurată transparentă, în rulouri sau coli

21 000

48.07

Hârtie și carton, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate sau imprimate la suprafață (nu doar cu simple linii sau unghiuri trasate și neconstituind articole imprimate sub incidența capitolului 49), în rulouri sau coli:

 

ex B.

Altele:

 

Altele, cu excepția hârtiei acoperite tipografice sau de scris

22 000

73.02

Feroaliaje:

 

A.

Feromangan:

135 000

II.

Altele

D.

Fero-silico-mangan

C.

Ferosiliciu

180 000

E.

Ferocrom și fero-silico-crom

23 000

ex G.

Altele:

 

Ferovanadiu

490

Altele, cu excepția feromolibdenului

11 000

76.01

Aluminiu neprelucrat; deșeuri și resturi de aluminiu:

 

1.

Neprelucrat

190 000

76.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni forjate, din aluminiu; sârmă de aluminiu

12 000

76.03

Plăci, table și benzi, din aluminiu

18 000

ANEXA D

Poziția din Tariful vamal norvegian

Descrierea mărfurilor

ex 51.04

Țesături din fibre sintetice și artificiale (continue), inclusiv țesături realizate din monofilamente sau benzi de la poziția 51.01 sau 51.02, cu excepția țesăturilor cord și a celor destinate utilizării în industria de confecții

53.10

Fire din lână de ovine, din păr de cal sau din părul altor animale (fin sau grosier), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

ex 53.11

Țesături din lână de ovine sau din păr fin de animale, cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții

54.05

Țesături de in sau ramie

55.06

Fire de bumbac, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

55.08

Țesături de bumbac plușate și țesături plușate similare, din bumbac

ex 55.09

Alte țesături de bumbac, cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții

56.06

Fire din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

ex 56.07

Țesături din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri), cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții

ex 58.04

Țesături flaușate și de tip chenille (diferite de țesăturile de bumbac plușate sau de țesăturile plușate similare din bumbac de la poziția 55.08 și de țesăturile de la poziția 58.05), cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții:

A.

Care conțin fibre textile sintetice și artificiale continue

B.

Altele:

1.

De lână

58.05

Panglici țesute și panglici (bolduc) formate din fir de urzeală fără bătătură, lipite cu adeziv, altele decât articolele de la poziția 58.06:

A.

Care conțin fir de mătase sau fibre textile artificiale continue

B.

Altele:

2.

Altele

58.06

Etichete, ecusoane și alte articole similare din țesătură, nebrodate, sub formă de bucăți, benzi sau tăiate în forme sau pe dimensiuni

58.07

Fir de tip chenille (inclusiv fir de țesătură plușată de tip chenille), fir împletit (diferit de firul metalizat de la poziția 52.01 și fir din păr de cal împletit); articole de pasmanterie și articole decorative similare, sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și alte articole similare

58.09

Tul și alte țesături cu ochiuri înnodate (dar fără a include materialele textile țesute, tricotate sau croșetate), cu modele; dantelă lucrată manual sau mecanic, în bucăți, benzi sau pe motive

59.01

Vată și articole din vată; scame textile și praf și nopeuri din materiale textile:

A.

Șervețele și tampoane igienice

C.

Altele

59.02

Fetru și articole din fetru, impregnate sau căptușite sau nu:

B.

Alte tipuri de fetru

C.

Articole din fetru

59.03

Țesături fabricate din fibre alipite, țesături similare din fire alipite și articole din astfel de țesături, impregnate sau acoperite sau nu

59.04

Șnur, cordaj, frânghii și cabluri, împletite sau nu:

A.

Împletite

B.

Altele:

1.

Care conțin fibre sintetice și artificiale continue

2.

Altele:

(a)

Din bumbac sau iută

(b)

Din alte materiale:

2.

Altele

ex 59.08

Materiale textile impregnate, căptușite, acoperite sau laminate cu preparate pe bază de derivați ai celulozei sau de alte materiale plastice artificiale, cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții:

B.

Altele

59.13

Țesături și benzi elastice (diferite de articolele tricotate sau croșetate) care sunt formate din materiale textile combinate cu fir de cauciuc

59.15

Conducte de furtun sau alte conducte similare din materiale textile, cu sau fără căptușeală, armături sau accesorii din alte materiale

ex 60.01

Materiale textile tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate, cu excepția celor destinate utilizării în industria de confecții

60.03

Ciorapi, ciorapi până la genunchi, șosete, șosete scurte, tălpici și alte articole similare, tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate

60.04

Articole de lenjerie, tricotate sau croșetate, ne-elastice sau necauciucate

60.05

Îmbrăcăminte exterioară și alte articole, tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate

61.01

Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați și băieți:

B.

Cu bordură de blană

C.

Confecții în care materialul principal conține mătase sau fibre textile continue sintetice și artificiale

D.

Altele

61.02

Îmbrăcăminte exterioară de damă, pentru fete și copii

61.03

Articole de lenjerie pentru bărbați și băieți, inclusiv gulere, plastroane și butoni

61.04

Articole de lenjerie de damă, pentru fete și copii

61.07

Cravate, papioane și lavaliere

61.09

Corsete, centru-corset, bretele, sutiene, jartiere și articole similare (inclusiv articolele de acest tip din materiale tricotate sau croșetate), elastice sau nu

62.01

Cuverturi și pături de călătorie

62.02

Lenjerie de pat, fețe de masă, prosoape de toaletă și prosoape de bucătărie; perdele și alte articole similare

64.01

Încălțăminte cu talpa exterioară din cauciuc sau din material plastic artificial

ex 85.15

Antene pentru televizoarele color

ANEXA E

Poziția din Tariful vamal norvegian

Descrierea mărfurilor

33.06

Parfumuri, cosmetice și produse de îngrijire

36.01

Prafuri de propulsie

36.02

Explozibili preparați, alții decât prafurile de propulsie

36.03

Amorse, fitiluri detonante și fitiluri de siguranță

39.01

Produși de condensare, policondensare și poliadiție, polimerizați sau liniari sau nu (de exemplu fenoplaste, aminoplaste, rășini alchidice, esteri polialilici și alți poliesteri și produși siliconici nesaturați)

C.

Altele

39.02

Produși de polimerizare și de copolimerizare (de exemplu polietilenă, politetrahaloetilene, poli-izobutilenă, polistiren, clorură de polivinil, acetat de polivinil, cloracetat de polivinil și alți derivați de polivinil și derivați polimetacrilici, rășini cumaron-indenice):

A.

Polietilenă importată sub formele indicate la nota 3 literele (a), (b) și (e) la prezentul capitol

ex B.

Dale de pavaj care conțin cel puțin 60 % material mineral de umplutură, cu excepția polipropilenei și a poliacrilului

ex C.

Alte materiale de acoperire a podelelor, cu excepția polipropilenei și a poliacrilului

ex E.

Înveliș artificial pentru cârnați, cu excepția polipropilenei și a poliacrilului

ex F.

Altele, cu excepția polipropilenei și a poliacrilului

39.03

Celuloză regenerată; nitrat de celuloză, acetat de celuloză și alți esteri de celuloză, eteri de celuloză și alți derivați chimici ai celulozei, plastifiați sau nu (de exemplu, colodiu, celuloid); fibre vulcanizate:

A.

Fibre vulcanizate:

2.

Altele

B.

Nitroceluloză, fulmicoton și colodiu

C.

Altele:

1.

Neprelucrate:

(a)

Pulberi de presare din acetat de celuloză

(c)

Altele

2.

Prelucrate:

(b)

Bureți

(c)

Altele

39.04

Proteine întărite (de exemplu, cazeină întărită și gelatină întărită):

A.

Înveliș artificial pentru cârnați

39.05

Rășini naturale modificate prin topire (gumă topită); rășini artificiale obținute prin esterificarea rășinilor naturale sau a acizilor rezinici (gumă ester); derivați chimici ai cauciucului natural (de exemplu, cauciuc clorurat, hidroclorură de cauciuc, cauciuc oxidat, cauciuc ciclizat)

39.06

Alți polimeri, rășini artificiale și materiale plastice artificiale, inclusiv acidul alginic, sărurile și esterii acestuia; linoxin

39.07

Articole din materiale de tipurile descrise la pozițiile 39.01-39.06:

B.

Înveliș artificial pentru cârnați

C.

Saci și ambalaje similare din folie de la poziția 39.03; lămpi și părți componente ale acestora

D.

Bureți din viscoză

E.

Curele și țesătură tehnică pentru curele de transmisie, transportoare sau de elevator

F.

Altele

40.09

Țevi și conducte din cauciuc vulcanizat neîntărit:

40.10

Curele și țesătură tehnică pentru curele de transmisie, transportoare sau de elevator din cauciuc vulcanizat

40.11

ex A.

Anvelope pneumatice pentru autovehicule, avioane și biciclete, cu excepția pneurilor pentru motociclete, moto-scutere și tractoare; camere de aer pentru autovehicule și tractoare; flapsuri și pneuri solide pentru autovehicule

B.

Altele

40.14

Alte articole din cauciuc vulcanizat neîntărit:

B.

Altele

48.21

Alte articole din pastă de celuloză, hârtie, carton sau vată de celuloză:

A.

Abajururi, cofraje pentru ambalarea ouălor, din pastă de celuloză

D.

Altele

58.02

Alte covoare, material pentru covoare, rogojini, carpete și material de carpete și rogojini de tip „Kelem”, „Schumacks” și „Karamanie” și alte articole similare (fabricate sau nu)

59.10

Linoleum și materiale preparate pe bază textilă în mod similar cu linoleumul, tăiate sau nu în forme sau de tipul celor folosite pentru pardoseli; pardoseli formate dintr-un strat de acoperire aplicat pe o bază textilă, tăiate în forme sau nu:

B.

Altele

64.02

Încălțăminte cu talpa exterioară din piele sau din înlocuitor de piele; încălțăminte (diferită de cea cuprinsă la poziția 64.01) cu talpa exterioară din cauciuc sau din material plastic artificial

69.11

Veselă și alte articole de tipul celor utilizate în mod obișnuit în scopuri casnice sau de toaletă, din porțelan (inclusiv din porțelan neglazurat și din parian)

69.12

Veselă și alte articole de tipul celor utilizate în mod obișnuit în scopuri casnice sau de toaletă, din alte tipuri de ceramică

70.05

Sticlă trasă sau suflată neprelucrată (inclusiv sticla dublă formată dintr-un strat transparent și unul opac), în foi dreptunghiulare

70.06

Sticlă turnată, laminată, trasă sau suflată (inclusiv sticla dublă formată dintr-un strat transparent și unul opac și sticla armată) în foi dreptunghiulare, șlefuită sau polizată, dar neprelucrată în alt mod

70.07

Sticlă turnată, laminată, trasă sau suflată (inclusiv sticla dublă formată dintr-un strat transparent și unul opac și sticla armată) tăiată în alte forme decât de dreptunghi, sau curbată sau prelucrată în alt mod (de exemplu, cu marginile șlefuite sau gravată), fie că este sau nu șlefuită sau polizată; sticlă izolantă cu straturi multiple; sticlă cu plumb și altele similare

70.08

Geam de siguranță, constând din sticlă călită sau stratificată, tăiat în forme sau nu

70.09

Oglinzi de sticlă (inclusiv oglinzi retrovizoare), neînrămate, înrămate sau dublate

B. Altele

ex 70.13

Obiecte din sticlă (altele decât cele de la poziția 70.19) de tipul celor folosite în mod obișnuit pentru serviciu de masă, pentru bucătărie, baie, birou, pentru decorarea apartamentelor sau în scopuri similare, cu excepția obiectelor de cristal (cu un conținut de cel puțin 24 % oxizi de plumb și cu o densitate egală cu sau mai mare de 2,9), fabricate manual sau prin procedee mecanice, tăiate sau nu, decorate sau nu

70.14

Obiecte din sticlă pentru iluminat, pentru semnalizare și elemente optice din sticlă, neprelucrate optic și care nu sunt fabricate din sticlă optică

73.17

Conducte și țevi, din fontă:

A.

Cu nervuri

B.

Conducte la sol

73.18

Conducte și țevi și racorduri pentru acestea, din fier (diferite de cele din fontă) sau din oțel, cu excepția conductelor hidroelectrice de înaltă presiune:

A.

Cu margini nituite sau asamblate prin suprapunere

B.

Altele:

ex 1.

Cu o grosime a pereților de peste 1,8 mm, cu excepția conductelor și țevilor fără sudură

73.20

Fitinguri de conducte și țevi (de exemplu, coturi, racorduri și manșoane), din fier sau oțel:

A.

Fitinguri pentru conductele la sol

73.38

Articole de tipul celor folosite în mod obișnuit în scopuri casnice, obiecte sanitare pentru interior și componente ale acestor articole și obiecte, din fier sau oțel:

A.

Articole de tipul folosit în mod obișnuit în scopuri casnice:

2.

Altele

B.

Obiecte sanitare pentru interior:

2.

Altele

76.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni forjate, din aluminiu; sârmă de aluminiu:

B.

Altele

76.03

Plăci, table și benzi forjate, din aluminiu:

B.

Altele

82.04

Unelte manuale, inclusiv diamante de tăiat sticla, care nu sunt cuprinse la nici o altă poziție din prezentul capitol; lămpi de sudură, nicovale, menghine și cleme de strângere, altele decât cele care constituie accesorii sau părți de mașini-unelte; forje portative; piatră de polizor (manuale sau cu pedală)

82.07

Vârfuri și plăci de unelte, mânere și articole similare pentru vârfurile de unelte, nemontate, din carburi metalice sinterizate (de exemplu, carburi de tungsten, molibden sau vanadiu)

82.09

Cuțite cu lame tăietoare, zimțate sau nu (inclusiv cosoare), altele decât cuțitele de la poziția 82.06

82.14

Linguri, furculițe, cuțite de pește, cuțite de uns, polonice și alte tacâmuri și articole similare de bucătărie

83.01

Încuietori și lacăte (cu cheie, cifru sau acționate electric) și componente ale acestora, din metale comune; cadre cu încuietori incorporate pentru genți, geamantane și alte articole similare și componente ale acestor cadre, din metale comune; chei pentru oricare din articolele menționate anterior, finisate sau nu, din metale comune

83.02

Fitinguri și garnituri din metale comune de tipul adecvat pentru mobilă, uși, scări, ferestre, obloane, vagoane, harnașamente, geamantane, sicrie și alte articole similare (inclusiv sistemele de închidere automate pentru uși), stative și cuiere pentru pălării, suporturi și alte articole similare din metale comune

84.15

Frigidere și echipament de refrigerare (electrice sau de alt tip):

ex A.

Combine frigorifice formate din frigider și congelator, cu o capacitate maximă de 0,284 m3

ex C.

Congelatoare și combine frigorifice formate din frigidere și congelatoare

84.47

Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei (vulcanitei), a materialelor plastice dure sau a altor materiale dure, altele decât utilajele de la poziția 84.49:

B.

Mașini multiax de alezat și de găurit

C.

Mașini de mortezat și de tăiat cepuri pentru prelucrarea lemnului

D.

Altele

84.61

Robinete, ventile, vane și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv vane reductoare de presiune și vane acționate termostatic

85.04

Acumulatori electrici

85.12

Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare și termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea solului sau a interioarelor; aparate electrice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căști pentru coafură, ondulatoare) și mașini electrice de călcat; alte aparate electrotermice de uz casnic; reșouri electrice, altele decât cele din carbon:

B.

Altele

85.23

Sârmă, cabluri, tije, benzi electrice izolate (inclusiv emailate sau oxidate anodic) și alte articole similare (inclusiv cabluri coaxiale), fie că sunt prevăzute cu conectori sau nu

85.25

Izolatori din orice material

85.26

Piese izolante, formate în întregime din materiale izolante, cu excepția unor componente minore din metal incorporate în masă numai în scopul asamblării, pentru mașini, aparate sau instalații electrice, altele decât izolatorii de la poziția 85.25

87.05

Caroserii (inclusiv cabine) pentru autovehiculele de la pozițiile 87.01, 87.02 sau 87.03:

B.

Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, inclusiv autobuze

C.

Altele

87.09

Motociclete, auto-cicluri și biciclete prevăzute cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe de toate tipurile

87.10

Biciclete și triciclete (inclusiv triciclurile pentru livrări), fără motor

87.13

Cărucioare pentru copii și cărucioare pentru invalizi (diferite de cele motorizate sau prevăzute cu alte sisteme mecanice de propulsie) și piese ale acestora:

A.

Cărucioare pentru copii și piese ale acestora

90.28

Instrumente și aparate electrice de măsură, verificare, analiză sau control automat

A.

Instrumente ultrasonice și sonare

92.11

Gramofoane, dictafoane și alte aparate de înregistrare și redare a sunetului, inclusiv picupuri și casetofoane, cu sau fără boxe; aparate de înregistrare și redare a imaginilor și sunetelor televizate, magnetice

94.03

Alte piese de mobilier și componente ale acestora:

A.

Din oțel:

1.

Placate cu nichel sau crom

96.02

Alte mături și perii (inclusiv periile de tipul folosit ca piese de utilaje); trafaleți; raclete de cauciuc (altele decât rulourile de cauciuc) și mopuri

98.01

Nasturi și forme de nasturi, agrafe, butoni și capse, inclusiv sisteme de prindere cu scai și capse; eboșe și componente ale acestor articole

98.02

Fermoare și componente ale acestora


PROTOCOLUL NR. 2

privind produsele supuse unui regim special pentru a lua în considerare diferențele dintre costurile produselor agricole incorporate în acestea

Articolul 1

Pentru a lua în considerare diferențele dintre costurile produselor agricole incorporate în mărfurile prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, acordul nu exclude posibilitatea:

de a percepe, la import, o componentă variabilă sau o sumă forfetară sau de a aplica măsuri interne de compensare a prețurilor;

de a aplica măsurile adoptate la export.

Articolul 2

(1)   În cazul produselor prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, drepturile vamale de bază sunt:

(a)

pentru Comunitate în compunerea sa inițială: drepturile vamale efectiv aplicate la 1 ianuarie 1972;

(b)

pentru Danemarca, Irlanda și Regatul Unit:

(i)

în cazul produselor care intră sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 1059/69:

pentru Irlanda, pe de o parte,

pentru Danemarca și Regatul Unit, pe de altă parte, în cazul produselor care nu intră sub incidența Convenției privind instituirea Asociației Europene a Liberului Schimb:

drepturile vamale reglementate de articolul 47 din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”; Comitetul mixt este informat cu privire la drepturile vamale de bază menționate în timp util și, în orice caz, înainte de prima reducere prevăzută la alineatul (2);

(ii)

în cazul celorlalte produse: drepturile vamale efectiv aplicate la 1 ianuarie 1972;

(c)

pentru Norvegia: drepturile vamale prevăzute de tabelul II anexat la prezentul protocol.

(2)   Diferența dintre drepturile vamale de bază astfel determinate și drepturile vamale aplicabile la 1 iulie 1977, prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, se elimină treptat prin cinci reduceri de câte 20 % care se vor efectua la următoarele date:

la data intrării în vigoare a acordului,

1 ianuarie 1974,

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Cu toate acestea, în cazul în care dreptul vamal aplicabil la 1 iulie 1977 este mai mare decât dreptul vamal de bază, diferența dintre cele două drepturi se reduce cu 40 % la 1 ianuarie 1974, iar apoi cu câte 20 % la fiecare din următoarele date:

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

(3)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) din acord și sub rezerva aplicării de către Comunitate a articolului 39 alineatul (5) din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, în ceea ce privește drepturile vamale specifice sau componenta specifică a drepturilor vamale mixte din Tariful vamal al Regatului Unit, alineatele (1) și (2) se aplică cu rotunjire la a patra zecimală în cazul produselor indicate în continuare:

Poziția din Tariful vamal al Regatului Unit

Descrierea mărfurilor

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromate cu plante sau substanțe aromatice

ex 22.09

Alcool etilic nedenaturat sub 80°; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (denumite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

Băuturi spirtoase, altele decât rom, rachiu, tafia, gin, whisky, vodcă cu un conținut de alcool etilic de 45,2° sau mai redus, și rachiu de prune, pere sau cireșe, care conține ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit).

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol se aplică și băuturilor alcoolice de la subpoziția 22.09 C din Tariful Vamal Comun care nu sunt specificate în tabelele I și II anexate la prezentul protocol. Comitetul mixt decide cu privire la normele care reglementează reducerile tarifare aplicabile produselor în cauză.

În momentul stabilirii normelor menționate sau la o dată ulterioară, Comitetul mixt poate decide includerea, în prezentul protocol, a altor produse din capitolele 1-24 din Nomenclatura de la Bruxelles care nu intră sub incidența reglementărilor agricole pe teritoriile părților contractante.

(2)   Cu această ocazie, Comitetul mixt completează, după caz, anexele II și III la Protocolul nr. 3.

TABELUL I

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Drepturi vamale de bază

Drept vamal aplicabil la data de 1 iulie 1977

15.10

Acizi grași; uleiuri acide de rafinare, alcooli grași industriali:

 

 

ex C.

Alți acizi grași industriali; uleiuri acide de rafinare:

 

 

Produse din lemn de pin, cu un conținut de acizi grași mai mare sau egal cu 90 % din greutate

4,5 %

0

17.04

Produse zaharoase fără cacao:

 

 

A.

Extracte de lemn dulce cu un conținut de zaharoză mai mare de 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

21 %

12 %

B.

Gumă de mestecat

8 % + cv cu max. de 23 %

cv

C.

Preparate denumite „ciocolată albă”

13 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

D.

Altele

13 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

18.06

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao:

 

 

A.

Cacao pudră, îndulcită doar prin adaos de zaharoză

10 % + cv

cv

B.

Înghețată

12 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

C.

Ciocolată și produse din ciocolată, umplute sau nu; produse zaharoase și înlocuitori ai acestora fabricați din înlocuitori de zahăr cu conținut de cacao

12 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

D.

Altele:

 

 

I.

Care nu conțin grăsimi din lapte sau cu conținut în greutate de grăsimi din lapte mai mic de 1,5 %:

 

 

(a)

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică sau egală cu 500 g

12 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

(b)

Altele:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mare de 500 g, dar nu mai mare de 1 kg

19 % + cv

cv

Altele

19 % + cv

6 % + cv

II.

Cu un conținut în greutate de grăsimi din lapte:

 

 

(a)

Mai mare de 1,5 %, dar mai mic de 6,5 %

 

 

1.

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mare de 500 g sau mai mică

12 % + cv cu max. de 27 % + dsz

cv

2.

Altele:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mare de 500 g, dar nu mai mare de 1 kg

19 % + cv

cv

Altele

19 % + cv

6 % + cv

(b)

Mai mare de 6,5 % și mai mic de 26 %:

 

 

1.

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică sau egală cu 500 g

12 % + cv

cv

2.

Altele:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mare de 500 g, dar nu mai mare de 1 kg

19 % + cv

cv

Altele

19 % + cv

6 % + cv

(c)

Mai mare sau egal cu 26 %:

 

 

1.

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică sau egală cu 500 g

12 % + cv

cv

2.

Altele:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mare de 500 g, dar nu mai mare de 1 kg

19 % + cv

cv

Altele

19 % + cv

6 % + cv

19.01

Extracte de malț

8 %+ cv

cv

19.02

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon sau extract de malț, cu un conținut de cacao în greutate mai mic de 50 %

11 % + cv

cv

19.03

Paste alimentare

12 % + cv

cv

19.04

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi

10 % + cv

cv

19.05

Preparate obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau a produselor din cereale („orez umflat”; „boabe sub formă de fulgi” și produse similare)

8 % + cv

cv

19.06

Hostii, cașete pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

7 % + cv

cv

19.07

Pâine, pesmeți marinărești și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe:

 

 

A.

Pâine crocantă Knäckerbrot

9 % + cv cu max. de 24 % + dsf

cv

B.

Azimă (Mazoth)

6 % + cv cu max. de 20 % + dsf

cv

C.

Pâine cu gluten pentru diabetici

14 % + cv

cv

D.

Altele

14 % + cv

cv

19.08

Produse de patiserie, biscuiți și prăjituri, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție:

 

 

A.

Turtă dulce și preparate similare

13 % + cv

cv

B.

Altele

13 % + cv cu max. de 30 % + dsf sau

35 % + dsz

cv

21.01

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei; extracte, esențe și concentrate din aceștia:

 

 

A.

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei:

 

 

II.

Altele

8 % + cv

cv

B.

Extracte:

 

 

II.

Altele

14 % + cv

cv

21.04

Sosuri; condimente și produse de asezonare, compuse:

 

 

B.

Altele:

 

 

Cu conținut de tomate

18 %

10 %

Nespecificate

18 %

6 %

21.05

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

 

 

A.

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate:

 

 

Cu conținut de tomate

18 %

10 %

Nespecificate

18 %

6 %

21.06

Drojdii naturale (active sau inactive); prafuri de copt preparate:

 

 

A.

Drojdii naturale active:

 

 

II.

Drojdii pentru panificație

15 % + cv

cv

B.

Drojdii naturale inactive:

 

 

I.

Sub formă de tablete, cuburi sau în alte forme similare, sau în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 1 kg

13 %

4 %

II.

Altele

8 %

4 %

21.07

Preparate alimentare nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

A.

Cereale sub formă de boabe sau de spic, semipreparate sau preparate în alt mod:

13 % + cv

cv

B.

Paste alimentare neumplute, fierte; paste alimentare umplute

13 % + cv

cv

C.

Înghețată

13 % + cv

cv

D.

Iaurt preparat; lapte preparat sub formă de praf, folosit ca mâncare pentru copii sau în scopuri dietetice sau culinare

13 % + cv

cv

E.

Preparate denumite „topite”

13 % + cv cu max. de 35 UC la 100 kg greutate netă

cv cu max. de 25 UC la 100 kg greutate netă

F.

Altele:

 

 

I.

Care nu conțin grăsimi din lapte sau cu un conținut de grăsimi din lapte mai mic de 1,5 %:

 

 

(a)

Care nu conțin zaharoză sau cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mic de 5 % din greutate:

 

 

ex 1.

Care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule mai mic de 5 % din greutate:

 

 

Hidrolizați proteici; autolizați de drojdie

20 %

6 %

2.

Cu un conținut de amidon sau fecule mai mare sau egal cu 5 % din greutate

13 % + cv

cv

(b)

Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 5 %, dar mai mic de 15 % din greutate

13 % + cv

cv

(c)

Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 15 %, dar mai mic de 30 % din greutate

13 % + cv

cv

(d)

Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 30 %, dar mai mic de 50 % din greutate

13 % + cv

cv

(e)

Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 50 %, dar mai mic de 85 % din greutate

13 % + cv

cv

(f)

Cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 85 % din greutate

13 % + cv

cv

II.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 1,5 %, dar mai mic de 6 %

13 % + cv

cv

III.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 6 %, dar mai mic de 12 %

13 % + cv

cv

IV.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 12 %, dar mai mic de 18 %

13 % + cv

cv

V.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 18 %, dar mai mic de 26 %

13 % + cv

cv

VI.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 26 %, dar mai mic de 45 %:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică de 1 kg

13 % + cv

cv

Altele

13 % + cv

6 % + cv

VII.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 45 %, dar mai mic de 65 %:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică de 1 kg

13 % + cv

cv

Altele

13 % + cv

6 % + cv

VIII.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 65 %, dar mai mic de 85 %:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică de 1 kg

13 % + cv

cv

Altele

13 % + cv

6 % + cv

IX.

Cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 85 %:

 

 

În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică de 1 kg

13 % + cv

cv

Altele

13 % + cv

6 % + cv

22.02

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și legume de la poziția 20.07:

 

 

ex A.

Care nu conțin lapte sau grăsimi din lapte:

 

 

Care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

15 %

0

B.

Altele

8 % + cv

cv

22.03

Bere produsă din malț

24 %

10 %

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice:

 

 

A.

Cu o concentrație efectivă de alcool de cel mult 18o, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

Doi litri sau mai puțin

17 UC/hl

0

II.

Peste 2 litri

14 UC/hl

0

B.

Cu o concentrație efectivă de alcool de peste 18o, dar sub 22o, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

Doi litri sau mai puțin

19 UC/hl

0

II.

Peste 2 litri

16 UC/hl

0

C.

Cu o concentrație efectivă de alcool de peste 22o, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

Doi litri sau mai puțin

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 10 UC/hl

0

II.

Peste 2 litri

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

0

22.09

Alcool etilic nedenaturat sub 80°; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (denumite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

 

 

C.

Băuturi spirtoase:

 

 

ex V.

Altele:

 

 

Care conțin ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit), prezentate în recipiente conținând:

 

 

(a)

Doi litri sau mai puțin

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 10 UC/hl

1 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 6 UC/hl

(b)

Peste 2 litri

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

1 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

29.04

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

C.

Polialcooli:

 

 

II.

Manită

12 % + cv

8 % + cv

III.

Sorbitol

 

 

(a)

În soluție apoasă:

 

 

1.

Conținând manită într-o proporție mai mică sau egală cu 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de sorbitol

12 % + cv

6 % + cv

2.

Alții

9 % + cv

6 % + cv

(b)

Alții:

 

 

1.

Conținând manită într-o proporție mai mică sau egală cu 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de sorbitol

12 % + cv

6 % + cv

2.

Alții

9 % + cv

6 % + cv

29.10

Acetali, semiacetali și acetali și semiacetali conținând funcții oxigenate simple sau complexe și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

ex B.

Altele

 

 

Metilglucozide

14,4 %

8 %

29.14

Acizi monocarboxilici și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii acestora și derivații halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai acestora:

 

 

ex A.

Acizi monocarboxilici aciclici saturați:

 

 

Esterii manitei și esterii sorbitolului

de la 8,8 % la 18,4 %

8 %

ex B.

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați:

 

 

Esterii manitei și esterii sorbitolului

de la 12 % la 13,6 %

8 %

29.15

Acizi policarboxilici și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii acestora; derivații halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați ai acestora:

 

 

A.

Acizi policarboxilici aciclici:

 

 

ex V.

Altele:

 

 

Acid itaconic, sărurile și esterii acestuia

10,4 %

0

29.16

Acizi carboxilici conținând funcțiile alcool, fenol, aldehidă sau cetonă și alți acizi carboxilici cu funcții oxigenate, simpli sau complecși, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

A.

Acizi carboxilici cu funcție alcool:

 

 

I.

Acid lactic, sărurile și esterii acestuia

13,6 %

0

IV.

Acid citric, sărurile și esterii acestuia:

 

 

(a)

Acid citric

15,2 %

0

(b)

Citrat de calciu brut

5,6 %

0

(c)

Altele

16 %

0

ex VIII.

Altele:

 

 

Acid gliceric, acid glicolic, acid zaharonic, acid izozaharonic, acid heptazaharonic, sărurile și esterii acestora

12 %

8 %

29.35

Compuși heterociclici; acizi nucleici:

 

 

ex Q.

Altele:

 

 

Compuși anhidrici ai manitei și sorbitolului, cu excepția maltolului și a izomaltolului

10,4 %

8 %

29.43

Zaharuri cu puritate chimică, cu excepția zaharozei, glucozei și a lactozei; eterii și esterii zaharurilor și sărurile lor, altele decât produșii de la pozițiile 29.39, 29.41 și 29.42:

 

 

B.

Altele

20 %

8 %

29.44

Antibiotice:

 

 

A.

Peniciline

16,8 %

0

35.01

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină

 

 

A.

Cazeină:

 

 

I.

Destinată fabricării fibrelor textile regenerate (1)

2 %

0

II.

Destinată utilizării industriale, alta decât fabricarea produselor alimentare sau furajere (1):

 

 

Cu un conținut de apă de peste 50 % din greutate

5 %

0

Altele

5 %

3 %

III.

Altele

14 %

12 %

B.

Cleiuri de cazeină

13 %

11 %

C.

Altele

10 %

8 %

35.05

Dextrină și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon:

 

 

A.

Dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite

14 % + cv

cv

B.

Cleiuri de dextrină sau amidon

13 % + cv cu max. de 18 %

cv

35.06

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte; produse de orice tip folosite drept cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate netă mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

A.

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte:

 

 

ex II.

Alte cleiuri:

 

 

Pe bază de emulsie de silicat de sodiu

12,8 %

0

ex B.

Produse de orice tip folosite drept cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate netă mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

Pe bază de emulsie de silicat de sodiu

15,2 %

0

38.12

Ornamente preparate, apreturi preparate și preparate pentru mordansare, de tipul celor folosite în industria textilă, în industria hârtiei, în industria pielăriei sau în alte industrii similare:

 

 

A.

Ornamente preparate și apreturi preparate:

 

 

I.

Pe bază de substanțe amilacee

13 % + cv cu max. de 20 %

cv

38.19

Produse chimice și preparate din industria chimică sau din industriile conexe (inclusiv cele formate din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale din industria chimică și din industriile conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

Q.

Lianți pentru miezuri de turnătorie preparați din rășini sintetice

12,8 %

8 %

ex T.

Altele:

 

 

Produși de cracare ai sorbitolului

14,4 %

8 %

39.02

Produși de polimerizare și copolimerizare (polietilenă, politetrahaloetilene, poliizobutilenă, polistiren, clorură de polivinil, acetat de polivinil, cloracetat de polivinil și alți derivați polivinilici, derivați poliacrilici și polimetacrilici, rășini cumaron-indenice):

 

 

ex C.

Altele

 

 

Adezivi pe bază de emulsii de rășini

de la 12 % la 18,4 %

0

39.06

Alți polimeri înalți, rășini artificiale și mase plastice artificiale, inclusiv acid alginic, sărurile și esterii acestuia; linoxin:

 

 

ex B.

Altele:

 

 

Dextran

16 %

6 %

Nespecificați, cu excepția linoxinului

16 %

8 %

Notă: Abrevierile cv, dsz, dsf din listă înseamnă „componentă variabilă”, „drept suplimentar pe zahăr” și, respectiv, „drept suplimentar pe făină”.


(1)  Acceptarea la această subpoziție se face sub rezerva condițiilor care urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

TABELUL II

NORVEGIA

Poziția din Tariful vamal norvegian

Descriere

Drepturi vamale de bază

(N.Kr./kg)

Drept vamal aplicabil la 1 iulie 1977

15.10

Acizi grași industriali; uleiuri acide de rafinare, alcooli grași industriali:

 

 

ex C.

Altele:

 

 

Acizi grași obținuți din lemn de pin, cu un conținut de acizi grași mai mare sau egal cu 90 % din greutate

0,16

0

17.04

Produse zaharoase fără cacao:

 

 

A.

Extracte de lemn dulce

2,00

0 (1)

B.

Altele

1,00

0 (1)

18.06

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao:

 

 

A.

Ciocolată; cacao pudră, îndulcită; înghețată; praf de înghețată și praf de frișcă:

 

 

Cacao pudră, îndulcită

1,00

0

Ciocolată; praf de înghețată și praf de frișcă

1,00

0 (1)

Înghețată

15 % cu min. 0,90 N.Kr. pe kg

0,90

B.

Altele

0,50

0 (1)

19.01

Extracte de malț

0,40

0

19.02

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon sau extract de malț, cu un conținut de cacao în greutate mai mic de 50 %

 

 

Asortimente de prăjituri, în containere cu o capacitate netă de cel mult 2 kg

0,80

0 (1)

Altele

0,80

0,50 (1)

19.03

Paste alimentare

0,40

0,20 (1)

19.04

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi:

0,60

0,20 (1)

19.05

Preparate obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau a produselor din cereale (orez umflat, boabe sub formă de fulgi și produse similare)

0,40

0

19.06

Hostii, cașete pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

1,60

0

19.07

Pâine, pesmeți marinărești și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe:

 

 

„Knekkebrød”

20 %

10 % (1)

„flatbrød”

 

 

Care conține grâu

0,80

0

Altele

0,20

0

Pesmeți marinărești, crutoane și biscuiți:

 

 

Care conțin grâu

0,80

0

Altele

0,20

0

Altele:

 

 

Care conțin grâu

0,80

0,50 (1)

Altele

0,20

0

19.08

Produse de patiserie, biscuiți și prăjituri, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție

2,00

0 (1)

21.01

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei; extracte, esențe și concentrate din aceștia

Fără taxe

Fără taxe

21.04

Sosuri; condimente și produse de asezonare, compuse:

18 % + cv cu max. 1,50 N.Kr. pe kg

cv (1)

21.05

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:

 

 

B.

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate:

 

 

1.

În recipiente ermetice:

 

 

(a)

Ciorbă de carne

8 % + cv cu max. 0,70 N.Kr. pe kg

cv (1)

(b)

Supe și ciorbe de legume, care nu conțin carne și nici extracte de carne

8 % + cv cu max. 0,35 N.Kr. pe kg

cv (1)

(c)

Altele

8 % + cv

cv (1)

2.

În alte tipuri de recipiente:

 

 

(a)

Care conțin carne sau extracte de carne

8 % + cv

cv (1)

(b)

Altele

8 % + cv

cv (1)

21.06

Drojdii naturale (active sau inactive); prafuri de copt preparate:

 

 

ex A.

Drojdii naturale:

 

 

1.

Drojdie de vin

1,20

0

2.

Drojdie pentru hrana animalelor

Fără taxe

Fără taxe

3.

Altele, cu excepția drojdiei compacte

30 %

0

21.07

Preparate alimentare nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

A.

Semi-preparate destinate fabricării produselor de la poziția 19.05

0,20

0

B.

Dulciuri și gumă de mestecat, fără conținut de zahăr

1,00

0 (1)

C.

1.

Preparate nealcoolice (cunoscute sub denumirea de „extracte concentrate”) pentru fabricarea de băuturi:

 

 

(a)

Extracte concentrate de suc de mere și afine

15 %

10 % (1)

(b)

Altele

15 %

0

2.

Porumb în conservă sau alte preparate din porumb

15 %

0

D.

Altele

 

 

1.

Înghețată, praf de înghețată și praf de frișcă:

 

 

(a)

Înghețată cu conținut de grăsimi

30 % cu min. 1,70 N.Kr. pe kg

1,70 N.Kr. pe kg

(b)

Altele

30 %

0 (1)

2.

Grăsimi dulci; emulsii de grăsimi și produse similare de tipul celor folosite de brutari și patiseri:

 

 

(a)

Cu un conținut de grăsimi de cel mult 10 % din greutate

30 %

0 (1)

(b)

Cu un conținut de grăsimi egal sau mai mare de 10 % din greutate

30 %

25 % (1)

3.

Iaurt, aromat sau cu adaos de fructe

30 % cu min. 1,70 N.Kr. pe kg

1,70 N.Kr. pe kg

4.

Orez semipreparat și alte produse similare

30 %

0

5.

Ravioli, macaroane, spaghete și alte paste similare, fierte

30 %

0

6.

Altele

30 %

0 (1)

22.02

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și legume de la poziția 20.07

1,00

0 (1)

22.03

Bere produsă din malț:

 

 

A.

În sticle sau bidoane

2,00 N.Kr. pe litru

0

B.

În alte recipiente

1,80

0

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

Fără taxe

Fără taxe

ex 22.09

Alcool etilic, nedenaturat, cu o concentrație de cel mult 80°; lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (cunoscute sub denumirea de „extracte concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

 

 

Care conțin ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

Fără taxe

Fără taxe

29.04

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

ex C.

Alții:

 

 

Manită și sorbitol

15 %

0

ex 29.10

Acetali, semiacetali și acetali și semiacetali conținând funcții oxigenate simple sau complexe și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

Metilglucozide

15 %

0

ex 29.14

Acizi monocarboxilici și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii acestora și derivații halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai acestora:

 

 

Esterii manitei și esterii sorbitolului

24 %

0

29.15

Acizi policarboxilici și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii acestora și derivații halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați ai acestora:

 

 

ex A.

Acizi itaconici și sărurile acestora

Fără taxe

Fără taxe

ex B.

Esterii acizilor itaconici

24 %

0

ex 29.16

Acizi carboxilici conținând funcțiile alcool, fenol, aldehidă sau cetonă și alți acizi carboxilici cu funcții oxigenate, simpli sau complecși, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

(i)

Acid lactic, acid citric, acid gliceric, acid glicolic, acid zaharonic, acid izozaharonic și acid heptazaharonic și sărurile acestora

Fără taxe

Fără taxe

(ii)

Esteri ai acidului lactic, acidului citric, acidului gliceric, acidului glicolic, acidului zaharonic, acidului izozaharonic și ai acidului heptazaharonic

15 %

0

29.35

Compuși heterociclici; acizi nucleici:

 

 

Compuși anhidrici ai manitei și sorbitolului, cu excepția maltolului și a izomaltolului

15 %

0

ex 29.43

Zaharuri cu puritate chimică, cu excepția zaharozei, glucozei și a lactozei; eterii și esterii zaharurilor și sărurile lor, altele decât produșii de la pozițiile 29.39, 29.41 și 29.42:

 

 

Altele decât ramnoza, rafinoza și manoza

0,10

0

ex 29.44

Antibiotice:

 

 

Peniciline și sărurile acestora și alți derivați

Fără taxe

Fără taxe

35.01

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

 

 

A.

Cazeină

1,50

0 (1)

B.

Cleiuri de cazeină

25 %

0 (1)

C.

Altele

15 %

0 (1)

35.05

Dextrină și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon:

 

 

A.

Amidon și fecule solubile sau prăjite:

 

 

1.

Din cartofi:

 

 

(a)

Pentru industria alimentară și pentru uz casnic

0,51 + cv cu max. de 0,51 N.Kr. pe kg

0,17 + cv (2)

(b)

Altele

0,51

0

2.

Altele

0,51

0

B.

Altele

0,51

0

ex 35.06

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte; produse de orice tip folosite drept cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate netă mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

Pe bază de emulsie de silicat de sodiu

12,5 %

0

ex 38.12

Ornamente preparate, apreturi preparate și preparate pentru mordansare, de tipul celor folosite în industria textilă, în industria hârtiei, în industria pielăriei sau în alte industrii similare:

 

 

Pe bază de amidon

0,51

0 (1)

ex 38.19

Produse chimice și preparate din industria chimică sau din industriile conexe (inclusiv cele formate din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale din industria chimică și din industriile conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

Lianți pentru miezuri de turnătorie pe bază de rășini sintetice

0,10

0

Produși de cracare ai sorbitolului

15 %

0

ex 39.02

Produși de polimerizare și copolimerizare (de exemplu polietilenă, politetrahaloetilene, poliizobutilenă, polistiren, clorură de polivinil, acetat de polivinil, cloracetat de polivinil și alți derivați polivinilici, derivați poliacrilici și polimetacrilici, rășini cumaron-indenice):

 

 

Adezivi pe bază de emulsii de rășini

10-20 %

0

39.06

Alți polimeri înalți, rășini artificiale și mase plastice artificiale, inclusiv acid alginic, sărurile și esterii acestuia; linoxin:

 

 

Alți polimeri înalți, rășini artificiale și mase plastice artificiale, sărurile și esterii acestora, cu excepția acidului alginic și a sărurilor și esterilor acestuia

15 %

0

Notă: Abrevierea cv din listă înseamnă „componentă variabilă”.


(1)  Norvegia își rezervă dreptul de a alege sistemul care urmează să fie aplicat pentru a lua în considerare diferențele dintre prețurile produselor agricole de bază.

(2)  Ca excepție de la dispozițiile articolului 2 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 2, Comitetul mixt decide modul în care se vor pune în aplicare reducerile pentru această poziție, precum și data primei reduceri.


PROTOCOLUL NR. 3

privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

TITLUL I

Definiția conceptului de „produse originare”

Articolul 1

În scopul punerii în aplicare a acordului și fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 2 și 3 din prezentul protocol, următoarele produse se consideră:

1.

produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute în întregime în cadrul Comunității;

(b)

produsele obținute în cadrul Comunității la fabricarea cărora s-au utilizat alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca produsele în cauză să fi fost suficient transformate sau prelucrate în sensul articolului 5. Cu toate acestea, această condiție nu se aplică produselor care sunt originare din Norvegia în sensul prezentului protocol;

2.

produse originare din Norvegia:

(a)

produsele obținute în întregime în Norvegia;

(b)

produsele obținute în Norvegia la fabricarea cărora s-au utilizat alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca produsele în cauză să fi fost suficient transformate sau prelucrate în sensul articolului 5. Cu toate acestea, această condiție nu se aplică produselor care sunt originare din Comunitate în sensul prezentului protocol.

Produsele enumerate în lista C sunt excluse temporar din domeniul de aplicare a prezentului protocol.

Articolul 2

(1)   În măsura în care schimburile comerciale între Comunitate și Austria, Elveția, Finlanda, Islanda, Portugalia, Suedia și între Norvegia și cele șase țări menționate, precum și între fiecare din aceste șase țări între ele sunt reglementate de un acord care conține norme identice cu cele prevăzute de prezentul protocol, următoarele produse se consideră, de asemenea:

A.

produse originare din Comunitate: acele produse menționate la articolul 1 alineatul (1) care, după ce au fost exportate din Comunitate, nu au fost transformate sau prelucrate în nici una din cele șase țări menționate sau nu au fost suficient transformate sau prelucrate în acele țări pentru a li se putea conferi statutul de produse originare din oricare din țările în cauză în conformitate cu dispozițiile corespondente celor ale articolului 1 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol cuprinse în acordurile menționate anterior, cu condiția ca:

(a)

la transformare sau prelucrare să fi fost folosite numai produse originare din oricare dintre cele șase țări menționate sau din Comunitate sau Norvegia;

(b)

în cazul în care există o normă de limitare procentuală, în listele A sau B menționate la articolul 5, proporția ca valoare a produselor neoriginare care pot fi incorporate în anumite condiții, valoarea adăugată să fi fost acumulată în fiecare dintre țări cu respectarea normelor procentuale și celorlalte norme din listele menționate, fără a exista posibilitatea de cumulare de la o țară la alta;

B.

produse originare din Norvegia: acele produse menționate în articolul 1 alineatul (2) care, după ce au fost exportate din Norvegia, nu au fost transformate sau prelucrate în nici una din cele șase țări menționate sau nu au fost suficient transformate sau prelucrate pentru a li se putea conferi statutul de produse originare din oricare din țările în cauză în conformitate cu dispozițiile corespondente celor ale articolului 1 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol cuprinse în acordurile menționate anterior, cu condiția ca:

(a)

la transformare sau prelucrare să fi fost folosite numai produse originare din oricare dintre cele șase țări menționate sau din Comunitate sau Norvegia;

(b)

în cazul în care există o normă de limitare procentuală, în listele A sau B menționate la articolul 5, proporția ca valoare a produselor neoriginare care pot fi incorporate în anumite condiții, valoarea adăugată să fi fost acumulată în fiecare dintre țări cu respectarea normelor procentuale și a celorlalte norme cuprinse din listele menționate, fără a exista posibilitatea de cumulare de la o țară la alta.

(2)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (1) punctul A litera (a) și punctul B litera (a), faptul că anumite produse diferite de cele menționate sunt utilizate într-o proporție care nu depășește ca valoare totală 5 % din valoarea produselor obținute și importate în Norvegia sau în Comunitate nu afectează determinarea originii produselor în cauză, cu condiția ca acestea să nu fi determinat pierderea de către produsele exportate inițial din Comunitate sau din Norvegia a statutului de produse originare din Comunitate sau din Norvegia dacă au fost incorporate în acestea.

(3)   În cazurile menționate la alineatul (1) punctul A litera (b) și punctul B litera (b) și alineatul (2), nici un produs neoriginar nu poate fi incorporat dacă suferă doar procesele de transformare și de prelucrare prevăzute la articolul 5 alineatul (3).

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2 și sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la articolul menționat, produsele obținute nu continuă să fie considerate produse originare din Comunitate sau, respectiv, din Norvegia, numai în cazul în care valoarea produselor transformate sau prelucrate originare din Comunitate sau din Norvegia reprezintă cel mai mare procent din valoarea produselor obținute. În caz contrar, produsele menționate se consideră produse originare din țara în care valoarea adăugată acumulată reprezintă cel mai mare procent din valoarea lor totală.

Articolul 4

Următoarele produse se consideră ca fiind integral obținute fie în Comunitate, fie în Norvegia în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (a):

(a)

produse minerale extrase din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor acestora;

(b)

produse vegetale recoltate în Comunitate sau în Norvegia;

(c)

animale vii născute și crescute în Comunitate sau în Norvegia;

(d)

produse obținute din animale vii crescute în Comunitate sau în Norvegia;

(e)

produse obținute prin acțiuni de vânătoare sau pescuit desfășurate în Comunitate sau în Norvegia;

(f)

produse obținute din pescuitul marin și alte produse colectate din mare de navele Comunității sau ale Norvegiei;

(g)

produse fabricate la bordul navelor fabrici ale Comunității sau Norvegiei exclusiv din produsele menționate la litera (f);

(h)

articole uzate colectate în Comunitate sau în Norvegia numai în scopul recuperării materiilor prime;

(i)

deșeuri și resturi rezultate din activitățile de producție desfășurate în Comunitate sau în Norvegia;

(j)

mărfuri obținute în Comunitate sau în Norvegia, exclusiv din produsele menționate la literele (a)-(i).

Articolul 5

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 1 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b), următoarele operațiuni se consideră ca fiind operațiuni de transformare sau prelucrare suficientă:

(a)

transformarea sau prelucrarea în urma căreia mărfurile obținute sunt clasificate într-o poziție tarifară diferită de poziția la care erau incluse fiecare din produsele transformate sau prelucrate, cu excepția operațiunilor de transformare sau prelucrare prevăzute la lista A, pentru care se aplică dispozițiile speciale din lista menționată;

(b)

operațiunile de transformare sau de prelucrare prevăzute la lista B.

„Secțiuni”, „capitole” și „poziții tarifare” înseamnă secțiunile, capitolele și pozițiile tarifare din Nomenclatura de la Bruxelles pentru clasificarea tarifară a mărfurilor.

(2)   În cazul în care, pentru un anumit produs obținut, există o normă de limitare procentuală în lista A și în lista B, valoarea produselor prelucrate care pot fi utilizate, valoarea totală a produselor în cauză, fie că acestea și-au schimbat sau nu poziția tarifară în cursul transformării, prelucrării sau asamblării în limitele și în condițiile prevăzute de fiecare din cele două liste, nu poate depăși, în raport cu valoarea produsului obținut, valoarea corespondentă fie ratei obișnuite, dacă ratele sunt identice în ambele liste, fie a celei mai mari rate dacă acestea sunt diferite.

(3)   În scopul punerii în aplicare a articolului 1 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b), următoarele operațiuni se consideră ca fiind operațiuni de transformare sau prelucrare insuficientă pentru a conferi statutul de produs originar, fie că are loc o schimbare de poziție tarifară sau nu:

(a)

operațiunile care au scopul de a asigura conservarea mărfurilor în stare corespunzătoare în timpul transportului și depozitării (aerisirea, răsfirarea, uscarea, refrigerarea, introducerea în saramură, soluție de dioxid de sulf și alte substanțe, îndepărtarea pieselor deteriorate și alte operațiuni similare);

(b)

operațiuni simple constând din îndepărtarea prafului, cernere sau filtrare, sortare, clasificare, potrivire (inclusiv alcătuirea seturilor de articole), spălare, vopsire, tăiere;

(c)

(i)

modificarea ambalajelor și segmentarea și asamblarea loturilor expediate;

(ii)

simpla introducere în sticle, recipiente, saci, lăzi, cutii, fixarea pe carduri sau panouri etc. și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(d)

fixarea de mărci, etichete și alte semne distinctive similare pe produse și pe ambalajele acestora;

(e)

simpla amestecare a produselor, fie că acestea sunt de diferite tipuri sau nu, în cazul în care una sau mai multe componente ale amestecurilor nu îndeplinesc condițiile stabilite de prezentul protocol care să le permită să fie considerate produse originare fie din Comunitate, fie din Norvegia;

(f)

simpla asamblare a părților de articole pentru a constitui un articol complet;

(g)

o combinație a două sau mai multe operațiuni menționate la literele (a)-(f);

(h)

sacrificarea animalelor.

Articolul 6

(1)   În cazul în care listele A și B menționate la articolul 5 prevăd că mărfurile obținute în Comunitate sau în Norvegia se consideră ca fiind originare din Comunitate sau din Norvegia numai în cazul în care valoarea produselor transformate sau prelucrate nu depășește un anumit procent din valoarea mărfurilor obținute, valorile care urmează să fie luate în considerare pentru determinarea procentului în cauză sunt:

pe de o parte,

în ceea ce privește produsele al căror import poate fi dovedit: valoarea în vamă a acestora în momentul importului;

în ceea ce privește produsele cu origine nedeterminată: primul preț care poate fi dovedit, plătit pentru produsele în cauză pe teritoriul părții contractante unde are loc procesul de producție

și pe de altă parte,

prețul franco fabrică al mărfurilor obținute minus taxele interne rambursate sau rambursabile la export.

Prevederile prezentului articol se aplică de asemenea la punerea în aplicare a articolelor 2 și 3.

(2)   În cazul în care se aplică articolele 2 și 3, prin „valoarea adăugată acumulată” se înțelege diferența dintre prețul franco fabrică al mărfurilor obținute, din care sunt deduse taxele interne rambursate sau rambursabile la exportul din țara în cauză sau din Comunitate, și valoarea în vamă a tuturor produselor importate și transformate sau prelucrate în țara menționată sau în Comunitate.

Articolul 7

Mărfurile originare din Norvegia sau din Comunitate care reprezintă un lot unic pot fi transportate și pe alte teritorii decât cele ale Comunității, Norvegiei, Austriei, Finlandei, Islandei, Portugaliei, Suediei sau Elveției, după caz, implicând transbordarea sau antrepozitarea temporară pe teritoriile în cauză, cu condiția ca parcurgerea teritoriului menționat să fie justificată de motive geografice, ca mărfurile să rămână sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare, ca mărfurile să nu intre în circuitul comercial al țărilor vizate sau să nu fie livrate spre consum în acele țări și să nu fi făcut obiectul altor operațiuni decât cele de descărcare, reîncărcare sau al oricăror alte operațiuni efectuate în scopul de a asigura conservarea acestora.

TITLUL II

Metode de cooperare administrativă

Articolul 8

(1)   La importul în Comunitate sau în Norvegia, produsele originare în sensul articolului 1 din prezentul protocol se supun dispozițiilor acordului privind prezentarea unui certificat de circulație a mărfurilor A.N.1, al cărui model este inclus în anexa V la prezentul protocol, eliberate de autoritățile vamale ale Norvegiei sau ale statelor membre ale Comunității.

(2)   În cazul în care se aplică articolul 2 și, după caz, articolul 3, se utilizează certificatele de circulație a mărfurilor A.W.1, al căror model este inclus în anexa VI la prezentul protocol. Certificatele menționate sunt eliberate de autoritățile vamale din fiecare stat în cauză dacă mărfurile fie au fost păstrate înainte de reexportare în același stat, fie au suferit procesele de transformare sau de prelucrare menționate la articolul 2, la prezentarea certificatelor de circulație a mărfurilor eliberate anterior.

(3)   Pentru ca autoritățile vamale să poată verifica condițiile în care mărfurile au fost păstrate pe teritoriile fiecărui stat în cauză în cazul în care acestea nu au fost plasate într-un antrepozit vamal și trebuie să fie reexportate în același stat, certificatele de circulație a mărfurilor eliberate anterior și prezentate la importul mărfurilor sunt vizate în momentul importului și, ulterior, o dată la șase luni de către autoritățile menționate, la cererea titularului mărfurilor.

(4)   Autoritățile vamale din Norvegia și din statele membre ale Comunității sunt autorizate să elibereze certificatele de circulație a mărfurilor prevăzute de acordurile menționate la articolul 2 în condițiile stabilite de acordurile în cauză, cu condiția ca mărfurile care fac obiectul certificatelor să se afle pe teritoriul Norvegiei sau al Comunității. Anexa VI la prezentul protocol conține un model al certificatului care trebuie utilizat.

(5)   În cazul în care termenii „certificat de circulație a mărfurilor” sau „certificate de circulație a mărfurilor” sunt folosiți în prezentul protocol, fără a se preciza dacă certificatul sau certificatele în cauză sunt de tipul descris la alineatul (1) sau de tipul descris la alineatul (2), dispozițiile relevante se aplică în mod uniform ambelor tipuri de certificate.

Articolul 9

Certificatul de circulație a mărfurilor se eliberează la solicitarea în scris a exportatorului, pe formularul prevăzut în acest scop.

Articolul 10

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor este emis în momentul exportării mărfurilor care fac obiectul acestuia de către autoritățile vamale din statul exportator. Certificatul este pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul a fost efectiv efectuat sau asigurat.

Cu titlu excepțional, se poate emite un certificat de circulație a mărfurilor și după exportarea mărfurilor care fac obiectul acestuia, în cazul în care acesta nu a fost emis în momentul efectuării exportului din cauza unor erori, a unor omisiuni involuntare sau a unor circumstanțe speciale. În acest caz, certificatul poartă o mențiune specială privind condițiile în care a fost emis.

Certificatul de circulație a mărfurilor se poate emite numai în cazul în care poate constitui drept titlu justificativ pentru aplicarea regimului preferențial prevăzut de acord.

(2)   Certificatele de circulație a mărfurilor emise în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sau (4) trebuie să cuprindă trimiteri la certificatul sau certificatele de circulație a mărfurilor emise anterior și în legătură cu care sunt emise.

(3)   Cererile de eliberare a certificatelor de circulație a mărfurilor și a certificatelor menționate la alineatul (2), la prezentarea cărora se emit noile certificate, trebuie păstrate timp de cel puțin doi ani de către autoritățile vamale din țara exportatoare.

Articolul 11

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor trebuie înaintat, în termen de patru luni de la data emiterii acestuia de către autoritățile vamale din statul exportator, biroului vamal din statul importator unde sunt prezentate mărfurile.

(2)   Certificatul de circulație a mărfurilor care este înaintat autorităților vamale din statul importator după expirarea termenului de prezentare a acestuia prevăzut la alineatul (1) poate fi acceptat în scopul aplicării regimului preferențial, în cazul în care neprezentarea certificatului până la data limită stabilită se datorează unor cauze de forță majoră sau unor circumstanțe excepționale.

În alte cazuri de prezentare a certificatului cu întârziere, autoritățile vamale din statul importator pot accepta certificatele în cauză dacă mărfurile aferente le-au fost prezentate înainte de data limită menționată.

(3)   Certificatele de circulație a mărfurilor, fie că sunt sau nu vizate în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3), sunt păstrate de autoritățile vamale din statul importator în conformitate cu normele în vigoare în statul respectiv.

Articolul 12

Certificatele de circulație a mărfurilor se redactează pe formularele corespunzătoare, ale căror modele sunt prevăzute de anexele V și VI la prezentul protocol, într-una din limbile în care este redactat acordul și în conformitate cu dispozițiile de drept intern din statul exportator. În cazul în care certificatele menționate sunt redactate de mână, acestea se completează cu cerneală și cu litere majuscule.

Fiecare certificat are dimensiunea de 210 × 297 mm. Hârtia folosită trebuie să fie hârtie de scris albă care să nu conțină celuloză mecanică și să nu cântărească sub 25 gr pe m2. Hârtia este prevăzută cu un fundal imprimat ghioșat de culoare verde, astfel încât orice falsificare a acesteia prin mijloace mecanice sau chimice să fie vizibilă.

Statele membre ale Comunității și Norvegia își pot rezerva dreptul de a tipări certificatele ele însele sau pot să comande tipărirea acestora la tipografii autorizate. În al doilea caz, fiecare certificat trebuie să conțină o referire la această autorizație. Fiecare certificat trebuie să aibă mențiuni privind numele și adresa tipografiei sau un semn care să permită identificarea tipografiei. Certificatele au de asemenea un număr de ordine prin care pot fi identificate.

Articolul 13

Certificatele de circulație a mărfurilor sunt prezentate autorităților vamale din statul importator, cu respectarea regimului stabilit de statul în cauză. Autoritățile menționate pot solicita o traducere a certificatului. De asemenea, ele pot solicita ca declarația de import să fie însoțită de o declarație a importatorului care să ateste că mărfurile îndeplinesc condițiile cerute pentru aplicarea acordului.

Articolul 14

(1)   Comunitatea și Norvegia acceptă mărfurile sub forma unor colete mici adresate persoanelor particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor ca fiind produse originare care intră sub incidența dispozițiilor acordului, fără a solicita prezentarea unui certificat de circulație a mărfurilor, cu condiția ca mărfurile în cauză să aibă caracter comercial și să se fi declarat că îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea dispozițiilor menționate, precum și cu condiția să nu existe nici o îndoială cu privire la veridicitatea unor astfel de declarații.

(2)   Importurile care au caracter ocazional și care constau numai din bunuri destinate uzului personal al destinatarilor sau al călătorilor sau al familiilor acestora se consideră ca fiind importuri fără caracter comercial, cu condiția ca prin natura și cantitatea bunurilor în cauză să fie lipsite de orice caracter comercial. De asemenea, valoarea totală a bunurilor în cauză nu trebuie să depășească 60 de unități de cont în cazul pachetelor mici sau 200 de unități de cont în cazul conținutului bagajelor personale ale călătorilor.

(3)   Unitatea de cont (UC) are valoarea de 0,88867088 grame de aur fin. În cazul modificării unității de cont, părțile contractante se reunesc în cadrul Comitetului mixt pentru a redefini valoarea unității raportate la aur.

Articolul 15

(1)   Mărfurile expediate din Comunitate sau din Norvegia în vederea prezentării într-o expoziție într-o altă țară decât cele menționate la articolul 2 și vândute după expoziție în vederea importului în Norvegia sau în Comunitate beneficiază, la import, de dispozițiile acordului, cu condiția ca mărfurile să îndeplinească cerințele prezentului protocol care le conferă dreptul de a fi recunoscute ca produse originare din Comunitate sau din Norvegia, precum și cu condiția ca autoritățile vamale să poată constata în mod justificat că:

(a)

un exportator a expediat mărfurile în cauză din Comunitate sau din Norvegia în țara în care se desfășoară expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

mărfurile au fost vândute sau cedate de către exportator unei persoane din Norvegia sau din Comunitate;

(c)

mărfurile au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după încheierea acesteia în Norvegia sau în Comunitate, în starea în care au fost expediate pentru expoziție;

(d)

din momentul expedierii lor pentru expoziție, mărfurile nu au fost folosite în nici un alt scop decât acela de a fi prezentate în cadrul expoziției.

(2)   În mod normal, trebuie să se prezinte un certificat de circulație a mărfurilor către autoritățile vamale. Acesta trebuie să indice numele și adresa expoziției. Atunci când este nevoie, pot fi solicitate documente justificative suplimentare privind natura mărfurilor și condițiile în care acestea au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică în cazul oricăror expoziții, târguri comerciale, industriale, agricole sau meșteșugărești sau al oricăror alte evenimente sau prezentări publice similare care nu sunt organizate în scopuri private în magazine sau în incinta unor locații comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor străine și pe durata cărora mărfurile rămân sub controlul autorităților vamale.

Articolul 16

Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului titlu, statele membre ale Comunității și Norvegia își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor lor vamale respective, la verificarea autenticității și corectitudinii certificatelor de circulație a mărfurilor, inclusiv a celor emise în conformitate cu articolul 8 alineatul (4).

Comitetul mixt este abilitat să adopte orice decizii necesare pentru ca metodele de cooperare administrativă să poată fi aplicate în timp util în Comunitate și în Norvegia.

Articolul 17

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care redactează sau determină redactarea unui document care conține date incorecte în scopul obținerii unui certificat de circulație a mărfurilor care să permită acceptarea mărfurilor ca fiind eligibile pentru aplicarea regimului preferențial.

TITLUL III

Dispoziții finale

Articolul 18

Comunitatea și Norvegia iau toate măsurile necesare pentru a permite prezentarea certificatelor de circulație a mărfurilor, în conformitate cu articolul 13 din prezentul protocol, de la data intrării în vigoare a acordului.

Articolul 19

Comunitatea și Norvegia întreprind, fiecare în parte, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 20

Notele explicative, listele A, B și C, precum și modelele certificatelor de circulație a mărfurilor fac parte integrantă din prezentul protocol.

Articolul 21

Mărfurile care intră sub incidența dispozițiilor titlului I și care, la data intrării în vigoare a acordului, sunt fie în curs de transportare, fie plasate în Comunitate sau în Norvegia în regim de depozit temporar, în antrepozite vamale sau în zone libere, pot beneficia de dispozițiile acordului, sub rezerva prezentării – în termen de patru luni de la data menționată – unui certificat de circulație a mărfurilor autorităților vamale din statul importator, redactat retroactiv de autoritățile vamale din statul exportator, precum și a oricăror alte documente justificative ale condițiilor de transport.

Articolul 22

Părțile contractante se angajează să întreprindă orice măsuri necesare pentru a se asigura că certificatele de circulație a mărfurilor, pe care autoritățile vamale din statele membre ale Comunității și ale Norvegiei sunt abilitate să le emită în temeiul acordurilor menționate la alineatul (2), sunt eliberate în condițiile prevăzute de acordurile menționate. De asemenea, acestea se angajează să asigure cooperarea administrativă necesară în acest scop, în special să verifice itinerarul mărfurilor comercializate sub incidența acordurilor menționate la alineatul (2), precum și locurile în care acestea au fost păstrate.

Articolul 23

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Comunitate sau în Norvegia pentru produsele utilizate la fabricarea mărfurilor care nu sunt originare din Comunitate, Norvegia sau din țările prevăzute la articolul 2 din prezentul protocol, începând de la data la care dreptul vamal aplicabil produselor originare de același tip a fost redus în cadrul Comunității și în Norvegia la 40 % din dreptul vamal de bază.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Danemarca sau în Regatul Unit pentru produsele importate și utilizate la fabricarea de mărfuri pentru care autoritățile vamale ale oricăruia din aceste două state emit un certificat de circulație a mărfurilor pentru ca mărfurile în cauză să poată beneficia, în Norvegia, de dispozițiile tarifare în vigoare în Norvegia și prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din acord. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică în cazul în care produsele utilizate sunt cele menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul protocol.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Norvegia pentru produsele importate utilizate la fabricarea mărfurilor pentru care autoritățile vamale din Norvegia emit un certificat de circulație a mărfurilor pentru ca mărfurile în cauză să poată beneficia, în Danemarca sau în Regatul Unit, de dispozițiile tarifare în vigoare în cele două țări menționate și prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din acord. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică în cazul în care produsele utilizate sunt cele menționate la articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul protocol.

(4)   Utilizat în prezentul articol și în următoarele, termenul „drepturi vamale” se referă și la taxele cu efect echivalent drepturilor vamale.

Articolul 24

(1)   După caz, este posibil ca certificatele de circulație a mărfurilor să indice faptul că produsele pentru care sunt emise au dobândit statutul de produse originare și au suferit orice prelucrare suplimentară în condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (1) până la data de la care drepturile vamale aplicabile produselor menționate sunt eliminate între Comunitate în compunerea sa inițială și Irlanda, pe de-o parte, și Norvegia, pe de altă parte.

(2)   În alte situații, după caz, este posibil să se solicite ca certificatele menționate să indice valoarea adăugată acumulată în fiecare din următoarele teritorii:

în Comunitate în compunerea sa inițială,

în Irlanda,

în Danemarca, în Regatul Unit,

în Norvegia,

în fiecare din cele șase țări menționate la articolul 2 din prezentul protocol.

Articolul 25

(1)   Următoarele produse pot beneficia, la importul în Norvegia, în Danemarca sau în Regatul Unit, de dispozițiile tarifare în vigoare în Norvegia sau în cele două țări menționate la articolul 3 alineatul (1) din acord:

(a)

produse care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul protocol și pentru care s-a emis un certificat de circulație a mărfurilor care să indice faptul că au dobândit statutul de produse originare și că au fost supuse oricărei prelucrări suplimentare numai în Norvegia sau în celelalte două țări menționate anterior sau în cele șase țări prevăzute la articolul 2 din prezentul protocol;

(b)

produse, diferite de produsele de la capitolele 50-62, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul protocol și pentru care s-a emis un certificat de circulație a mărfurilor care să indice:

1.

că au fost obținute prin prelucrarea bunurilor care, la exportul din Comunitate în compunerea sa inițială sau din Irlanda, dobândiseră deja acolo statutul de produse originare

2.

și că valoarea adăugată acumulată în Norvegia sau în cele două țări menționate anterior sau în celelalte șase țări menționate la articolul 2 din prezentul protocol reprezintă 50 % sau mai mult din valoarea produselor în cauză;

(c)

produsele de la capitolele 50-62 enumerate în coloana 2 de mai jos care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul protocol și pentru care s-a emis un certificat de circulație a mărfurilor care să indice că acestea au fost obținute prin prelucrarea bunurilor enumerate în coloana 1 de mai jos care, la exportul din Comunitate în compunerea sa inițială sau din Irlanda, dobândiseră deja acolo statutul de produse originare.

 

Coloana 1

Coloana 2

Produse utilizate

Produse obținute

1.

50.03

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși de viermi de mătase nedepănabile, deșeuri de fire și capete de fire, destrămătură)

 

 

Toate produsele de la capitolele 50-62

56.03

Deșeuri (inclusiv deșeuri de fire, capete de fire și destrămătură) din fibre sintetice și artificiale (continue sau discontinue), necardate, nepieptănate și nepregătite în alt mod pentru tors

 

2.

53.05

Lână de ovine sau alt tip de păr de animale (fin sau grosier), cardate sau pieptănate

 

 

Toate produsele de la capitolele 50-57

3.

ex 56.01

Fibre textile sintetice și artificiale discontinue în masă

 

 

Toate produsele de la capitolele 50-57, cu excepția poziției 56.04:

Fibre sintetice și artificiale și deșeuri de fibre sintetice și artificiale (continue sau discontinue), cardate, pieptănate sau pregătite în alt mod pentru filare

Următoarele produse de la capitolele 58-62:

ex 59.01:

Șervețele igienice

ex 56.02

Cabluri pentru fibre textile discontinue sintetice și artificiale

 

ex 59.04:

Șnur, cordaj, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât firele simple, formate numai din fibre textile sintetice continue

4.

ex 56.01

ex 56.02

Fibre și cabluri continue din polipropilenă, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din valoarea produsului finit

 

 

ex 59.02

Pâslă țesută cu ace, impregnată sau acoperită sau nu

5.

ex capitolele 50-57

Fire

 

 

ex 50.59

Țesături, vopsite, cu un conținut în greutate egal cu sau mai mare de 80 % mătase sau deșeuri de mătase, altele decât deșeurile de la pieptănare

 

 

ex 51.04

Țesături din fibre sintetice și artificiale (continue), plușate

 

 

ex 55.09

Alte țesături din bumbac, plușate

 

 

ex 55.09

Țesături tip organdi, înălbite, mercerizate și pergamentate

 

 

ex 56.07

Țesături din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri), plușate

 

 

58.01

Covoare, mochete și carpete cu puncte înnodate (confecționate sau nu)

 

 

ex 59.01

Șervete igienice

 

 

ex 59.15

Țesături textile pentru conducte de furtun și alte conducte similare, în care inul sau cânepa, sau cele două materiale combinate nu reprezintă mai mult de 50 % din greutatea componentelor textile

 

 

ex 59.17

Țesătură pentru site

 

 

ex 59.17

Articole textile, altele decât produsele definite la nota 5 litera (a) de la capitolul 59

 

 

ex 60.03

Dresuri, șosete până la genunchi, șosete, șosete scurte, tălpici și alte articole similare, ca produse finite, gata de purtat

 

 

ex 60.06

Articole de tipul celor de la pozițiile 60.02-60.05, tricotate sau croșetate, elastice sau cauciucate, ca produse finite, gata de purtat sau gata de utilizare

6.

ex capitolele 50-59

Fire simple

 

 

59.05

Plasă, confecționată din șnur, cordaj sau frânghie, și plase de pescuit confecționate din fire, șnur, cordaj sau frânghie:

 

 

59.06

Alte articole fabricate din fire, șnur, cordaj, frânghie sau cabluri, cu excepția țesăturilor textile și a articolelor din astfel de țesături

7.

ex capitolele 55 și 56

Fire simple

 

 

ex 58.08

Țesături de tip plasă cu puncte înnodate, cu ochiuri uniforme în formă de pătrat sau de romb, înnodate la fiecare colț, confecționate în întregime din fibre de bumbac sau din fibre textile sintetice

8.

ex 51.01

Fire din fibre textile sintetice (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

ex 58.08

Țesături de tip plasă cu puncte înnodate, cu ochiuri uniforme în formă de pătrat sau de romb, înnodate la fiecare colț, confecționate în întregime din fibre de bumbac sau din fibre textile sintetice

ex 51.02

Monofilamente, benzi (paie artificiale și articole similare), și imitație de catgut, din materiale textile sintetice

ex 59.04

Șnur, cordaj, frânghie și cabluri, împletite sau care nu diferă de firele simple formate numai din fibre textile sintetice

 

59.05

Plasă, confecționată din șnur, cordaj sau frânghie, și plase de pescuit confecționate din fire, șnur, cordaj sau frânghie

 

59.06

Alte articole fabricate din fire, șnur, cordaj, frânghie sau cabluri, cu excepția țesăturilor textile și a articolelor din astfel de țesături

9.

ex 51.01

ex 51.02

ex 56.05

Fire, monofilamente, benzi (paie artificiale și articole similare) și imitație de catgut, din fibre de cupramoniu

 

 

58.06

Etichete, ecusoane și alte articole similare din țesătură, nebrodate, sub formă de bucăți, benzi sau tăiate în forme sau la dimensiune

10.

ex 51.02

Monofilamente din poliesteri

 

 

ex 59.17

Materiale textile (altele decât fetrul din fibre textile), de tipul folosit în mod obișnuit la utilaje pentru producerea sau finisarea pastei de celuloză, a hârtiei sau a cartonului, inclusiv materialele de tip tubular sau fără margine

11.

ex capitolele 50-59

Material textil și alte produse cu excepția celor de la pozițiile 59.10 și 59.11

 

 

59.10

Linoleum și materiale confecționate pe suport textil în mod similar cu linoleumul, decupate sau nedecupate în forme, de tipul celor utilizate pentru acoperirea podelelor; acoperitoare de podea constând dintr-un strat aplicat pe un suport textil, decupate sau nedecupate în forme

 

 

ex 59.11

Plăci, foi și benzi din cauciuc microporos, spumat sau buretos, combinat cu material textil

12.

ex capitolele 50-59

Materiale textile, cu condiția ca valoarea materialului textil (fără a include căptușelile, articolele de pasmanterie și accesoriile) să nu depășească 45 % din valoarea produsului finit

 

 

ex 61.01

Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați și băieți, finisată și gata de purtat

 

 

ex 61.02

Îmbrăcăminte exterioară de damă, fete și copii, finisată și gata de purtat, de următoarele tipuri: rochii, fuste, jachete, pantaloni (alții decât pantalonii confecționați din material textil de la pozițiile 55.08 sau 55.09), costume (formate din taior și fustă sau taior și pantaloni) și paltoane

13.

ex capitolele 50-59

Materiale textile, cu condiția ca valoarea materialului textil să nu depășească 40 % din valoarea produsului finit

 

 

ex 61.09

Corsete, centuri-corset, brâie, sutiene, bretele, jartiere și articole similare destinate purtării ca articole de susținere, elastice sau nu, finisate și gata de purtat

Dispozițiile prezentului alineat se aplică numai produselor care, în temeiul dispozițiilor prezentului acord și ale protocoalelor anexate, vor beneficia de eliminarea drepturilor vamale la încheierea perioadei de eliminare progresivă a tarifelor prevăzută pentru fiecare produs în parte.

Dispozițiile menționate anterior nu vor mai fi aplicabile după expirarea perioadei de eliminare progresivă a tarifelor stabilită pentru fiecare produs în parte.

(2)   În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (1), Norvegia sau Comunitatea pot adopta dispoziții tranzitorii pentru a nu percepe drepturile vamale prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din acord asupra valorii care corespunde valorii produselor originare din Norvegia sau din Comunitate care au fost transformate sau prelucrate pentru a se obține produsele care îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul protocol și care sunt importate ulterior în Norvegia sau în Comunitate.

Articolul 26

Părțile contractante iau toate măsurile necesare pentru încheierea acordurilor cu Austria, Elveția, Finlanda, Islanda, Portugalia și Suedia care să garanteze aplicarea prezentului protocol.

Articolul 27

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) punctul A din prezentul protocol, orice produs originar dintr-una din cele șase țări menționate la articolul în cauză este considerat produs neoriginar pe parcursul perioadei sau al perioadelor în care Norvegia aplică rata dreptului vamal aplicabil țărilor terțe sau orice altă măsură corespondentă de salvgardare în raport cu țara menționată în conformitate cu dispozițiile care reglementează schimburile comerciale între Norvegia și cele șase țări prevăzute la articolul 2 menționat anterior.

(2)   În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) punctul B din prezentul protocol, orice produs originar dintr-una din cele șase țări menționate la articolul în cauză este considerat produs neoriginar pe parcursul perioadei sau al perioadelor în care Comunitatea aplică rata dreptului vamal aplicabil țărilor terțe asupra produsului vizat în raport cu țara menționată, în conformitate cu acordul încheiat de Comunitate cu țara în cauză.

Articolul 28

Comitetul mixt poate decide modificarea dispozițiilor titlului I articolul 5 alineatul (3), titlului II, titlului III articolele 23, 24 și 25, precum și ale anexelor I, II, III, V și VI la prezentul protocol. În mod special, Comitetul mixt este abilitat să adopte orice măsuri necesare pentru adaptarea dispozițiilor menționate la cerințele speciale ale anumitor mărfuri sau ale anumitor moduri de transport.

ANEXA I

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1 –   articolul 1

Prin termenii „Comunitatea” și „Norvegia” se înțelege, de asemenea, și apele teritoriale ale statelor membre ale Comunității și, respectiv, ale Norvegiei.

Navele care operează în larg, inclusiv navele fabrică, la bordul cărora peștele prins este transformat sau prelucrat, sunt considerate parte a teritoriului statului căruia îi aparțin, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la nota explicativă 5.

Nota 2 –   articolele 1, 2 și 3

Pentru a se determina dacă mărfurile sunt originare din Comunitate sau din Norvegia sau dintr-una din cele șase țări prevăzute la articolul 2, nu este necesar să se stabilească dacă curentul electric și combustibilul, instalațiile și echipamentul, precum și utilajele și uneltele folosite pentru a obține mărfurile în cauză sunt originare din țări terțe sau nu.

Nota 3 –   articolele 2 și 5

În scopul aplicării dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) punctul A litera (b) și punctul B litera (b), trebuie să se respecte norma procentuală pentru valoarea adăugată acumulată potrivit dispozițiilor speciale prevăzute de listele A și B. În cazul în care produsele obținute sunt indicate în lista A, norma procentuală constituie astfel un criteriu suplimentar, pe lângă criteriul privind schimbarea poziției tarifare pentru orice produs neoriginar utilizat. De asemenea, dispozițiile care elimină posibilitatea de a cumula procentele prevăzute de listele A și B pentru orice produs obținut sunt aplicabile în fiecare țară pentru valoarea adăugată acumulată.

Nota 4 –   articolele 1, 2 și 3

Se consideră că ambalajul formează un tot unitar cu mărfurile cuprinse în acesta. Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică ambalajelor care nu sunt de tipul normal pentru articolul ambalat și care au o valoare intrinsecă de utilizare și sunt de natură durabilă, pe lângă faptul că îndeplinesc funcția de ambalaj.

Nota 5 –   articolul 4 litera (f)

Termenul „navele acestora” se aplică numai navelor:

care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Comunității sau în Norvegia;

care navighează sub pavilionul unui stat membru al Comunității sau al Norvegiei;

care sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Norvegiei sau de o societate care își are sediul principal într-unul din statele menționate, al cărei director sau directori, președinte al consiliului de administrație sau de supraveghere, precum și majoritatea membrilor consiliilor menționate sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Norvegiei și, în plus, în cazul societăților în nume colectiv sau al societăților cu răspundere limitată, al căror capital este deținut în proporție de cel puțin 50 % de statele menționate, de organisme publice sau de resortisanți ai statelor în cauză;

ai căror comandanți de navă sunt cu toții resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Norvegiei și

al căror echipaj este format în proporție de cel puțin 75 % din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Norvegiei.

Nota 6 –   articolul 6

„Preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit producătorului la fabrica la care s-a efectuat ultima transformare sau prelucrarea bunului, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor produselor folosite în procesul de fabricație.

„Valoare în vamă” înseamnă valoarea în vamă prevăzută de Convenția privind evaluarea în vamă a mărfurilor, semnată la Bruxelles la data de 15 decembrie 1950.

Nota 7 –   articolul 8

Autoritățile vamale care vizează certificatele de circulație a mărfurilor în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) au dreptul să efectueze verificări asupra mărfurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare în statul membru în cauză.

Nota 8 –   articolul 10

În cazul în care un certificat de circulație a mărfurilor se referă la mărfuri care au fost inițial importate dintr-un stat membru al Comunității sau din Norvegia, iar apoi reexportate în același stat, noile certificate emise de către statul reexportator trebuie să indice, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 24, statul în care a fost emis certificatul de circulație a mărfurilor inițial. În cazul în care mărfurile nu au fost plasate în antrepozit vamal, certificatele trebuie să indice, de asemenea, că au fost efectuate corespunzător operațiunile de vizare prevăzute la articolul 8 alineatul (3).

Nota 9 –   articolele 16 și 22

În cazul în care un certificat de circulație a mărfurilor a fost emis în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sau (4) și se referă la mărfurile reexportate în același stat, autoritățile vamale din statul de destinație trebuie să poată obține, în cadrul cooperării administrative, copii conforme ale certificatului sau ale certificatelor de circulație a mărfurilor emise anterior, referitoare la mărfurile în cauză.

Nota 10 –   articolele 23 și 25

Prin „dispoziții tarifare în vigoare” se înțelege dreptul vamal aplicat la 1 ianuarie 1973 în Danemarca, Regatul Unit sau Norvegia pentru produsele menționate la articolul 25 alineatul (1) sau dreptul vamal care, potrivit dispozițiilor acordului, va fi aplicat ulterior produselor menționate, ori de câte ori dreptul vamal în cauză este mai redus decât dreptul aplicat celorlalte produse originare din Comunitate sau din Norvegia.

Nota 11 –   articolul 23

Prin „drawback al drepturilor vamale sau exonerarea de la plata drepturilor vamale sub orice formă” se înțelege orice dispoziție privind rambursarea sau exonerarea totală sau parțială a drepturilor vamale aplicabile produselor utilizate în procesul de fabricație, cu condiția ca dispoziția menționată să permită, în mod expres sau în fapt, rambursarea în cauză sau exonerarea în cazul în care mărfurile obținute din produsele menționate anterior sunt exportate, dar nu și atunci când sunt destinate consumului național.

Nota 12 –   articolele 24 și 25

Articolul 24 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (1) prevăd, în special, că nu s-au aplicat:

nici dispozițiile articolului 1 alineatul (2) litera (b) ultima teză pentru produsele originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda care au fost transformate sau prelucrate în Norvegia;

nici orice dispoziții corespondente tezei menționate, cuprinse în acordurile prevăzute la articolul 2 pentru produsele originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda, care au fost transformate sau prelucrate în oricare din cele șase țări.

Nota 13 –   articolul 25

În cazul în care produsele originare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (1) sunt importate în Danemarca sau în Regatul Unit, dreptul vamal care servește drept bază pentru reducerile tarifare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din acord este dreptul efectiv aplicat la 1 ianuarie 1972 de către țara importatoare în raport cu țările terțe.

ANEXA II

LISTA A

Lista operațiunilor de transformare sau prelucrare care determină modificarea poziției tarifare, dar care nu conferă statutul de produse „originare” produselor supuse acestora sau care nu le conferă acest statut decât în anumite condiții

Produse obținute

Operațiuni de prelucrare sau transformare care nu conferă statutul de produse originare

Operațiuni de prelucrare sau transformare care conferă statutul de „produse originare” în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții

Poziția

TVC

Descrierea mărfurilor

ex 17.04

Produse zaharoase fără cacao, cu excepția extractelor de lemn dulce cu un conținut de zaharoză mai mare de 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

Fabricație din alte produse de la capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

ex 18.06

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao, cu excepția altor produse decât cacao pudră, îndulcită doar prin adaos de zaharoză, înghețată (fără a include praful de înghețată) și alte tipuri de gheață, ciocolată și produse din ciocolată, inclusiv produse umplute, și produsele zaharoase și înlocuitorii acestora fabricați din înlocuitori de zahăr cu conținut de cacao, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 500 g

Fabricație din produse de la capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.01

Extracte de malț

Fabricație din produse de la poziția 11.07

 

19.02

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon sau extracte de malț, cu conținut de cacao în proporție mai mică de 50 % din greutate

Fabricație din cereale și produse derivate, carne și lapte, sau pentru care se folosesc produse de la capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.03

Paste alimentare

 

Fabricație din grâu dur

19.04

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi

Fabricație din fecule de cartofi

 

19.05

Preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor: („orez umflat”, „boabe sub formă de fulgi” și produse similare )

Fabricație din orice produse, altele decât cele de la capitolul 17 (1) sau pentru care se utilizează produse de la capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.06

Hostii, cașete pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Fabricație din produse de la capitolul 11

 

19.07

Pâine, pesmeți marinărești și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe

Fabricație din produse de la capitolul 11

 

19.08

Produse de patiserie, prăjituri și biscuiți, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție

Fabricație din produse de la capitolul 11

 

ex 21.05

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate

Fabricație din produse de la poziția 20.02

 

ex 22.02

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și legume de la poziția 20.07, care nu conțin lapte sau grăsimi din lapte, care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit); altele

Fabricație din suc de fructe (2) sau pentru care se utilizează produse de la capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

Fabricație din produse de la pozițiile 08.04, 20.07, 22.04 sau 22.05

 

ex 22.09

Băuturi spirtoase, altele decât rom, rachiu, tafia, gin, whisky, vodcă cu un conținut de alcool etilic de 45,2° sau mai mic, și rachiu de prune, pere sau cireșe, care conține ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

Fabricație din produse de la pozițiile 08.04, 20.07, 22.04 sau 22.05

 

ex 28.13

Acid bromhidric

Fabricație din produse de la poziția 28.01 (3)

 

ex 28.19

Oxid de zinc

Fabricație din produse de la poziția 79.01

 

28.27

Oxid de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu

Fabricație din produse de la poziția 78.01

 

ex 28.28

Hidroxid de litiu

Fabricație din produse de la poziția 28.42 (3)

 

ex 28.29

Fluorură de litiu

Fabricație din produse de la pozițiile 28.28 sau 28.42 (3)

 

ex 28.30

Clorură de litiu

Fabricație din produse de la pozițiile 28.28 sau 28.42 (3)

 

ex 28.33

Bromuri

Fabricație din produse de la pozițiile 28.01 sau 28.13 (3)

 

ex 28.38

Sulfat de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 28.42

Carbonat de litiu

Fabricație din produse de la poziția 28.28 (3)

 

ex 29.02

Bromuri organice

Fabricație din produse de la pozițiile 28.01 sau 28.13 (3)

 

ex 29.02

Diclordifeniltricloretan

 

Transformarea etanolului în cloral și condensarea cloralului cu monoclorbenzen (3)

ex 29.35

Piridină; alfa-picolină; beta-picolină; gama-picolină

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 29.35

Vinilpiridină

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 29.38

Acid nicotinic

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

30.03

Medicamente (inclusiv medicamentele de uz veterinar)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

31.05

Alte îngrășăminte; produse din prezentul capitol prezentate fie în tablete, pastile sau în forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de cel mult 10 kg

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

32.06

Lacuri colorante

Fabricație din produse de la pozițiile 32.04 sau 32.05 (3)

 

32.07

Alte substanțe colorante; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori

Amestecarea oxizilor sau a sărurilor de la capitolul 28 cu diluanți cum ar fi sulfatul de bariu, carbonatul de bariu calcinat și oxidul de bariu (3)

 

33.02

Subproduse terpenice reziduale de la deterpenarea uleiurilor esențiale

Fabricație din produse de la poziția. 33.01 (3)

 

33.05

Ape distilate aromatice și soluții apoase de uleiuri esențiale, inclusiv cele medicinale

Fabricație din produse de la poziția 33.01 (3)

 

35.05

Dextrine și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon

 

Fabricație din porumb sau din cartofi

37.01

Plăci și pelicule fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtia, carton sau textile

Fabricație din produse de la poziția 37.02 (3)

 

37.02

Pelicule sensibilizate, neimpresionate, perforate sau nu

Fabricație din produse de la poziția 37.01 (3)

 

37.04

Plăci și pelicule impresionate, expuse, dar nedevelopate, negative sau pozitive

Fabricație din produse de la pozițiile 37.01 sau 37.02 (3)

 

38.11

Dezinfectante, insecticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare, rodenticide și produse similare prezentate ca preparate în forme sau în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau prezentate sub formă de alte preparate sau articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări tratate cu sulf și hârtie specială de muște)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.12

Ornamente preparate, apreturi preparate și preparate pentru mordansare, de tipul celor folosite în industria textilă, în industria hârtiei, în industria pielăriei sau în alte industrii similare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.13

Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură și alte preparate auxiliare pentru lipirea moale, sudarea tare și sudarea metalelor; paste și pulberi de lipire moale, sudură tare și sudură din metale și din alte materiale; preparate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 38.14

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, inhibitori de formare a gumelor, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați asemănători, pentru uleiurile minerale, cu excepția aditivilor preparați pentru lubrifianți

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.15

Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.17

Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.18

Solvenți și diluanți compuși pentru lacuri sau produse similare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 38.19

Produse chimice și preparate din industria chimică sau din industriile conexe (inclusiv cele formate din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale din industria chimică și din industriile conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte, cu excepția:

uleiurilor de fusel și a uleiului Dippel;

acizilor naftenici și a sărurilor lor insolubile în apă; a esterilor acizilor naftenici;

acizilor sulfonaftenici și a sărurilor lor insolubile în apă; a esterilor acizilor sulfonaftenici;

sulfonaților de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; a acizilor sulfonici tiofenați ai uleiurilor obținute din minerale bituminoase și a sărurilor lor;

alchilbenzenilor sau alchil-naftalinelor, în amestec;

schimbătorilor de ioni;

catalizatorilor;

compozițiilor absorbante pentru realizarea vidului din tuburile sau valvele electrice;

cimenturilor, mortarelor și a compozițiilor similare refractare;

oxizilor de fier alcalinizați pentru epurarea gazelor;

cărbunilor (cu excepția celor din grafit artificial de la poziția 38.01) din metalografit sau din alți compuși, sub formă de plachete, bare sau alte produse semifabricate

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 39.02

Produși de polimerizare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

39.07

Articole din materiale de la pozițiile 39.01-39.06

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

40.05

Plăci, foi și benzi de cauciuc, natural sau sintetic, nevulcanizat, altele decât foile de cauciuc natural afumat și foile de crep de la pozițiile 40.01 și 40.02; granule de cauciuc natural sau sintetic gata pentru vulcanizare; cauciuc natural sau sintetic nevulcanizat, adiționate, înainte sau după coagulare, cu negru de fum (cu sau fără adaos de uleiuri minerale) sau cu anhidridă silicică (cu sau fără adaos de uleiuri minerale), în toate formele, de tipul cunoscut sub denumirea de preamestec în topitură

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

41.08

Piele lăcuită și imitație de piele lăcuită; piele metalizată

 

Lăcuirea sau metalizarea pieilor de la pozițiile 41.02-41.07 (altele decât pieile brute de metis de India și pieile brute de capră de India, tăbăcite simplu, cu substanțe vegetale, chiar dacă au suferit anumite prelucrări, dar care nu pot fi folosite, în mod evident, pentru fabricarea articolelor din piele), valoarea pieilor brute folosite nedepășind 50 % din valoarea produsului finit.

43.03

Articole confecționate din blană

Confecții din blană sub formă de pătrate, cruci și alte forme similare (poziția 43.02) (3)

 

44.21

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje asemănătoare confecționate exclusiv din lemn

 

Fabricație din planșe care nu sunt tăiate la dimensiune

45.03

Articole din plută naturală

 

Fabricație din produse de la poziția 45.01

48.06

Hârtie și carton numai liniat, cu linii sau pătrățele, în rulouri sau coli

 

Fabricație din pastă de hârtie

48.14

Hârtie pentru scrisori în bloc, plicuri, cărți poștale, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând numai un set de articole de papetărie

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

48.15

Alte tipuri de hârtie și carton tăiate la dimensiune sau în forme

 

Fabricație din pastă de hârtie

48.16

Cutii, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie sau carton

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

49.09

Cărți poștale, felicitări pentru aniversări, felicitări de Crăciun, imprimate prin orice procedee, cu sau fără aplicații

Fabricație din produse de la poziția 49.11

 

49.10

Calendare de orice tip, din hârtie sau carton, inclusiv calendarele cu file detașabile

Fabricație din produse de la poziția. 49.11

 

50.04 (4)

Fire de mătase, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 50.01 sau 50.02

50.05 (4)

Fire din filamente de mătase brută necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.06 (4)

Fire din pieptănătură de mătase (buret) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.07 (4)

Fire de mătase, din filamente de mătase brută și din pieptănătură de mătase (buret), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 50.01 sau 50.02 sau din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

ex 50.08 (4)

Imitații de catgut realizate din fire de mătase

 

Fabricație din produse de la poziția 50.01 sau din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.09 (5)

Țesături de mătase sau din filamente de mătase brută

 

Fabricație din produsele de la pozițiile 50.02 sau 50.03

50.10 (5)

Țesături din pieptănătură de mătase (buret)

 

Fabricație din produsele de la pozițiile 50.02 sau 50.03

51.01 (5)

Fire din fibre textile sintetice și artificiale continue necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.02 (4)

Monofilamente, benzi (paie artificiale și produse similare) și imitații de catgut din materiale textile artificiale

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.03 (4)

Fire din fibre sintetice și artificiale (continue), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.04 (5)

Țesături din fibre sintetice și artificiale (continue), inclusiv țesăturile din monofilamente sau benzi de la pozițiile 51.01 sau 51.02

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

52.01 (4)

Fire de metal combinate cu fire textile (fileuri metalice), inclusiv firele textile pentru împletituri din material izolant pentru metale și firele textile metalizate

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre sintetice și artificiale discontinue sau din deșeuri ale acestora, necardate și nepieptănate

52.02 (5)

Țesături din fire de metal sau din fire textile metalizate de tipul celor utilizate pentru confecții, tapiserii și pentru alte utilizări similare

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre sintetice și artificiale discontinue sau din deșeuri ale acestora

53.06 (4)

Fire de lână cardată de ovine, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 53.01 sau 53.03

53.07 (4)

Fire de lână pieptănată de ovine, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 53.01 sau 53.03

53.08 (4)

Fire de păr fin de animal, cardate sau pieptănate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din păr fin brut de animal de la poziția 53.02

53.09 (4)

Fire de păr grosier sau din păr de cal necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din păr grosier brut de animal de la poziția 53.02 sau din păr brut de cal de la poziția 05.03

53.10 (4)

Fire de lână de ovine, de păr de cal sau de alte animale (fin sau grosier), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 05.03 și 53.01-53.04

53.11 (5)

Țesături din lână de ovine sau din păr fin de animal

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 53.01-53.05

53.12 (5)

Țesături din păr grosier de animal, cu excepția părului de cal

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 53.02-53.05

53.13 (5)

Țesături din păr de cal

 

Fabricație din păr de cal de la poziția 05.03

54.03 (4)

Fire de in sau de ramie, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 54.01 sau 54.02, necardate și nepieptănate

54.04 (4)

Fire de in sau de ramie, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 54.01 sau 54.02

54.05 (5)

Țesături de in sau de ramie

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 54.01 sau 54.02

55.05 (4)

Fire de bumbac necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01 sau 55.03

55.06 (4)

Fire de bumbac condiționate vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01 sau 55.03

55.07 (5)

Țesături de bumbac de tip tifon

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

55.08 (5)

Țesături de bumbac plușate și țesături similare plușate, din bumbac

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

55.09 (5)

Alte țesături de bumbac

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

56.01

Fibre textile sintetice și artificiale discontinue în masă

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.02

Cabluri pentru fibre textile discontinue sintetice și artificiale

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.03

Deșeuri de fibre textile sintetice și artificiale (continue sau discontinue) în masă, inclusiv deșeurile de fire și material fibros garnetat

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.04

Fibre sintetice și artificiale (discontinue și deșeuri), cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod pentru filare

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.05 (4)

Fire din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.06 (4)

Fire din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.07 (5)

Țesături din fibre sintetice și artificiale (discontinue sau deșeuri)

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 56.01-56.03

57.05 (4)

Fire de cânepă

 

Fabricație din cânepă brută

57.06 (4)

Fire de iută sau alte fibre textile liberiene de la poziția 57.03

 

Fabricație din iută brută sau din alte fibre textile liberiene brute de la poziția 57.03

57.07 (4)

Fire din alte fibre textile vegetale

 

Fabricație din fibre textile vegetale brute de la poziția 57.02 sau 57.04

57.08

Fire de hârtie

 

Fabricație din produse de la capitolul 47, din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre sintetice și artificiale discontinue sau din deșeurile lor, necardate și nepieptănate

57.09 (5)

Țesături de cânepă

 

Fabricație din produse de la poziția 57.01

57.10 (5)

Țesături de iută sau de alte fibre textile liberiene de la poziția 57.03

 

Fabricație din iută brută sau din alte fibre textile liberiene brute de la poziția 57.03

57.11 (5)

Țesături din alte fibre textile vegetale

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 57.02, 57.04 sau din fire din nucă de cocos de la poziția 57.07

57.12

Țesături din fire de hârtie

 

Fabricație din hârtie, din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre sintetice și artificiale discontinue și din deșeurile lor

58.01 (6)

Covoare cu puncte înnodate sau înfășurate, chiar confecționate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 51.01, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau 57.01-57.04

58.02 (6)

Alte covoare, chiar confecționate; țesături denumite „Kelim” sau „Kilim”, „Schumacks” sau „Soumak”, „Karamanie” și covoare similare, chiar confecționate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 51.01, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau 57.01-57.04 sau din fire din nucă de cocos de la poziția 57.07

58.04 (6)

Catifea, pluș, țesături buclate și țesături de tip chenille (altele decât țesăturile de bumbac plușate și alte țesături plușate similare de bumbac de la poziția 55.08 și altele decât țesăturile de la poziția 58.05)

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03, 57.01-57.04 sau din produse chimice sau din paste textile

58.05 (6)

Panglici țesute și panglici (bolduc) formate din fir de urzeală fără bătătură, lipite cu adeziv, altele decât articolele de la poziția 58.06

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03, 57.01-57.04 sau din produse chimice sau din paste textile

58.06 (6)

Etichete, ecusoane și alte articole similare din țesătură, nebrodate, sub formă de bucăți, benzi sau tăiate în forme sau la dimensiune

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau din produse chimice sau din paste textile

58.07 (6)

Fir de tip chenille (inclusiv fir plușat de tip chenille), fir împletit (diferit de firul metalizat de la poziția 52.01 și de firul din păr de cal împletit); trese în bucăți și alte articole de pasmanterie sub formă de bucăți; ciucuri, pompoane și alte articole similare

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau din produse chimice sau din paste textile

58.08 (6)

Tuluri și alte țesături cu ochiuri înnodate, într-o singură culoare

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau din produse chimice sau din paste textile

58.09 (6)

Tuluri și alte țesături cu ochiuri înnodate (dar fără a include materialele țesute, tricotate sau croșetate), cu modele; dantelă lucrată manual sau mecanic, în bucăți, benzi sau pe motive

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03 sau din produse chimice sau din paste textile

58.10

Broderie în bucăți, benzi sau pe motive

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

59.01 (6)

Vată și articole din vată; scame textile și praf și nopeuri din materiale textile

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.02 (6)

Fetru și articole din fetru, impregnate sau căptușite

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.03 (6)

Țesături fabricate din fibre alipite, țesături similare din fire alipite și articole din astfel de țesături, impregnate sau acoperite sau nu

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.04 (6)

Șnur, cordaj, frânghii și cabluri, împletite sau nu

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fibre de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.05 (6)

Plasă, confecționată din șnur, cordaj sau frânghie, și plase de pescuit din fire, șnur, cordaj sau frânghie

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fibre de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.06 (6)

Alte articole fabricate din fire, șnur, cordaj, frânghie sau cabluri, cu excepția țesăturilor textile și a articolelor din astfel de țesături

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fibre de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.07

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânză transparentă pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor și alte utilizări similare

 

Fabricație din fire

59.08

Țesături impregnate, acoperite, stratificate sau laminate cu preparate din derivați ai celulozei sau cu alte materiale plastice artificiale

 

Fabricație din fire

59.09

Țesături cerate și alte țesături tratate cu ulei sau acoperite cu o substanță pe bază de ulei

 

Fabricație din fire

59.10 (6)

Linoleum și materiale confecționate pe suport textil în mod similar cu linoleumul, decupate sau nedecupate în forme, de tipul celor utilizate pentru acoperirea podelelor; acoperitoare de podea constând dintr-un strat aplicat pe un suport textil, decupate sau nedecupate în forme

 

Fabricație fie din fire, fie din fibre textile

59.11

Țesături cauciucate, altele decât articolele cauciucate tricotate și croșetate

 

Fabricație din fire

59.12

Alte țesături impregnate sau acoperite; țesături pictate pentru decoruri de teatru, de studio sau pentru utilizări similare

 

Fabricație din fire

59.13 (6)

Țesături și benzi elastice (diferite de articolele tricotate sau croșetate) care sunt formate din materiale textile combinate cu fir de cauciuc

 

Fabricație din fire simple

59.15 (6)

Conducte de furtun sau alte conducte similare din materiale textile, cu sau fără căptușeală, armături sau accesorii din alte materiale

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03, 57.01-57.04 sau din produse chimice sau din paste textile

59.16 (6)

Curele sau benzi de transmisie, transportoare sau elevatoare din material textil, ranforsate sau nu cu metal sau cu alte materiale

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03, 57.01-57.04 sau din produse chimice sau din paste textile

59.17 (6)

Țesături și articole textile de tipul celor folosite în mod curent la utilaje și instalații

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03, 53.01-53.05, 54.01, 55.01-55.04, 56.01-56.03, 57.01-57.04 sau din produse chimice sau din paste textile

ex capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor din materiale tricotate sau croșetate obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fibre naturale cardate sau pieptănate, din materiale de la pozițiile 56.01-56.03, din produse chimice sau din paste textile (6)

ex 60.02

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene, tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de materiale tricotate sau croșetate (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.03

Dresuri, șosete până la genunchi, șosete, șosete scurte, tălpici și alte articole similare, tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de materiale tricotate sau croșetate (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.04

Articole de lenjerie, tricotate sau croșetate, ne-elastice sau necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de materiale tricotate sau croșetate (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.05

Îmbrăcăminte exterioară, accesorii vestimentare și alte articole, tricotate sau croșetate, ne-elastice și necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de materiale tricotate sau croșetate (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.06

Alte articole tricotate sau croșetate, elastice și cauciucate, (inclusiv genunchiere și ciorapi pentru varice), obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de materiale tricotate sau croșetate (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

61.01

Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați și băieți

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.02

Îmbrăcăminte exterioară de damă, pentru fete și copii, nebrodată

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.02

Îmbrăcăminte exterioară de damă, pentru fete și copii, brodată

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.03

Articole de lenjerie pentru bărbați și băieți, inclusiv gulere, plastroane și manșete

 

Fabricație din fire (7)  (8)

61.04

Articole de lenjerie de damă, pentru fete și copii

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.05

Batiste, nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite (7)  (8)  (9)

ex 61.05

Batiste, brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate, a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

ex 61.06

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite din fibre textile naturale sau din fibre sintetice și artificiale discontinue sau din deșeurile acestora sau din produse chimice sau paste textile (7)  (8)

ex 61.06

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate, a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.07

Cravate, papioane și lavaliere

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.08

Gulere, șaluri de dantelă, gablonzuri, plastroane, jabouri, manșete, volane, plătci și alte garnituri și accesorii similare pentru haine și lenjerie de damă, nebrodate

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.08

Gulere, șaluri de dantelă, gablonzuri, plastroane, jabouri, manșete, volane, plătci și alte garnituri și accesorii similare pentru haine și lenjerie de damă, brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate, a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.09

Corsete, centuri-corset, brâie, sutiene, bretele, jartiere și articole similare (inclusiv articolele de acest tip din materiale tricotate sau croșetate), elastice sau nu

 

Fabricație din fire (7)  (8)

61.10

Mănuși, mănuși cu un singur deget, mitene, dresuri, ciorapi și șosete, altele decât cele din materiale tricotate sau croșetate

 

Fabricație din fire (7)  (8)

61.11

Alte articole de îmbrăcăminte confecționate: piese pentru sub-brasiere perne pentru umăr și umeri de susținere pentru taioare, centuri și centiroane, manșoane, mâneci de protecție etc.

 

Fabricație din fire (7)  (8)

62.01

Cuverturi și pături

 

Fabricație din fire neînălbite de la capitolele 50-60 (8)  (9)

ex 62.02

Lenjerie de pat, fețe de masă, prosoape de toaletă și prosoape de bucătărie; perdele și alte articole similare; nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite (8)  (9)

ex 62.02

Lenjerie de pat, fețe de masă, prosoape de toaletă și prosoape de bucătărie; perdele și alte articole similare; brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate, a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

62.03

Saci și pungi de tipul folosit pentru ambalaje

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre sintetice și artificiale discontinue sau din deșeurile acestora (8)  (9)

62.04

Prelate, vele de ambarcațiuni, tende, perdele de soare, corturi și articole de camping

 

Fabricație din fire simple neînălbite (8)  (9)

62.05

Alte articole confecționate din materiale textile (inclusiv tipare de îmbrăcăminte)

 

Fabricație din produse a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

64.01

Încălțăminte cu talpa exterioară și fețe din cauciuc sau din material plastic artificial

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.02

Încălțăminte cu talpa exterioară din piele naturală sau piele reconstituită; încălțăminte (alta decât cea de la poziția 64.01) cu tălpi exterioare din cauciuc sau din material plastic artificial

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.03

Încălțăminte cu tălpi exterioare din lemn sau din plută

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.04

Încălțăminte cu tălpi exterioare din alte materiale

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

65.03

Pălării și articole similare din fetru, confecționate din calote și capișoane de fetru de la poziția 65.01, căptușite sau împodobite sau nu

 

Fabricație din fibre textile

65.05

Pălării și alte articole similare (inclusiv plasele și fileurile de păr), tricotate sau croșetate sau confecționate din dantelă, fetru sau din alte materiale sub formă de bucăți (dar nu și de benzi), căptușite sau împodobite sau nu

 

Fabricație din fire sau din fibre textile

66.01

Umbrele de ploaie și umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele paravan și umbrele de grădină și articole similare)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 70.07

Sticlă turnată, laminată și foi (inclusiv sticla dublă formată dintr-un strat transparent și unul opac și sticla armată), tăiată în alte forme decât pătrate sau rectangulare, sau curbată sau prelucrată în alt mod (de exemplu, cu margini șlefuite sau gravată), șlefuită sau polizată; geamuri izolante cu straturi multiple

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06

 

70.08

Geam de siguranță din sticlă călită sau stratificată, fasonat sau nu

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06

 

70.09

Oglinzi din sticlă (inclusiv oglinzi retrovizoare), neînrămate, înrămate sau dublate

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06

 

71.15

Obiecte care constau din sau conțin perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase (naturale, sintetice sau reconstituite)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

73.07

Blumuri, țagle, brame și platine (inclusiv benzi de tablă galvanizată) din fier și oțel; piese profilate grosier prin forjare, din fier sau oțel

Fabricație din produse de la poziția 73.06

 

73.08

Rulouri de fier și oțel pentru finisarea laminării

Fabricație din produse de la poziția 73.07

 

73.09

Plăci universale din fier sau oțel

Fabricație din produse de la poziția 73.07 sau 73.08

 

73.10

Bare și tije (inclusiv sârmă) din fier sau oțel laminate la cald, forjate, extrudate, forjate la rece sau finisate la rece (inclusiv cele de precizie); bare goale din oțel pentru foraj minier

Fabricație din produse de la poziția 73.07

 

73.11

Colțare, profiluri și secțiuni, din fier sau oțel, laminate la cald, forjate, extrudate, forjate la rece sau finisate la rece; palplanșe din fier sau oțel, perforate sau nu, găurite sau confecționate din elemente asamblate

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.10, 73.12 sau 73.13

 

73.12

Inele și benzi din fier sau oțel, laminate la cald sau la rece

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.09 sau 73.13

 

73.13

Platine și plăci de fier sau de oțel, laminate la cald sau la rece

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.09

 

73.14

Sârmă de fier sau de oțel, acoperită sau nu, dar fără izolație

Fabricație din produse de la poziția 73.10

 

73.16

Materiale de construcție pentru șine de cale ferată și de tramvai, din fier sau oțel, cum ar fi: șine, contrașine și cremaliere, ace de macaz (sau inimi de macaz), macazuri și alte elemente de traversare sau de schimbare de cale, cremaliere, traverse, eclise, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese pentru așezarea, joncțiunea sau fixarea șinelor

 

Fabricație din produse de la poziția 73.06

73.18

Țevi și conducte și eboșe ale acestora, de fier (cu excepția fontei) sau de oțel, cu excepția conductelor hidroelectrice de înaltă presiune

 

Fabricație din produse de la pozițiile 73.06 și 73.07 sau de la poziția 73.15 în formele indicate la pozițiile 73.06 și 73.07

74.03

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate, din cupru; sârmă de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.04

Tole, foi și benzi prelucrate, de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.05

Folii de cupru (gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau dublate cu hârtie sau cu alt material de suport sau nu), cu o grosime de cel mult 0,15 mm (fără suport)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.06

Pulberi și paiete de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.07

Țevi și conducte și eboșe ale acestora, din cupru; bare goale, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.08

Fitinguri pentru țevi și conducte din cupru (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe și bride) din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.09

Rezervoare, containere, cuve și alte recipiente similare, pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din cupru, cu o capacitate de peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, căptușite sau izolate termic sau nu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.10

Lițe, cabluri, cordaj, frânghii, benzi împletite și articole similare din sârmă de cupru, cu excepția sârmelor și a cablurilor izolate electric

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.11

Tifon, pânză grilaje, plase, materiale pentru armare și materiale similare (inclusiv pânzele fără sfârșit), din sârmă de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.12

Metal expandat, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.13

Lanțuri și părți ale acestora, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.14

Ținte, cuie, capse, cârlige, crampoane cu vârf, agrafe și pioneze, de cupru sau cu tijă din fier sau din oțel și cu cap de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.15

Buloane și piulițe (inclusiv bolțuri și știfturi), filetate sau nu, și șuruburi (inclusiv piroane și cârlige filetate) de cupru; nituri, cuie spintecate, știfturi, pene și șaibe, de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.16

Resorturi de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.17

Aparate neelectrice pentru gătit sau pentru încălzit, de tipul celor de uz gospodăresc, și părți și piese pentru acestea, de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.18

Alte articole de tipul celor folosite în mod obișnuit în scop casnic, obiecte sanitare de uz în interior, precum și orice piese ale acestor articole și obiecte, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

74.19

Alte articole de cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

75.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate de nichel; sârmă de nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

75.03

Tole, foi și benzi prelucrate de nichel; pulberi și paiete de nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

75.04

Țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din nichel; bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe și bride), de nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

75.05

Anozi pentru galvanizare din nichel în formă brută sau prelucrat, inclusiv cei obținuți prin electroliză

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

75.06

Alte articole din nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (3)

76.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate, de aluminiu; sârmă de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.03

Tole, foi și benzi de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.04

Folii de aluminiu (gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau dublate cu hârtie sau cu alt material de suport sau nu), cu o grosime de cel mult 0,20 mm (fără suport)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.05

Pulberi și paiete de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.06

Țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din aluminiu; bare goale, de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.07

Fitinguri pentru țevi și conducte (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe și bride), din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.08

Construcții, complete sau incomplete, asamblate sau neasamblate, și părți de construcții (de exemplu, hangare și alte structuri, poduri și segmente de pod, turnuri, catarge cu zăbrele, acoperișuri, șarpante, tocuri de uși și ferestre, balustrade, stâlpi și coloane), din aluminiu; tole, bare, colțare, profiluri, secțiuni, țevi și alte articole similare din aluminiu, pregătite în vederea folosirii lor în construcții

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.09

Rezervoare, containere, cuve și alte recipiente similare, pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate de peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, căptușite sau izolate termic sau nu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.10

Butoaie, cilindri, bidoane, cutii și alte recipiente similare (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile) de aluminiu, de tipul folosit în mod obișnuit pentru transportul sau ambalarea mărfurilor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.11

Recipiente de aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.12

Lițe, cabluri, frânghii, benzi împletite și articole similare din sârmă de aluminiu, cu excepția sârmei și a cablurilor izolate electric

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.13

Tifon, pânză, grilaje, material pentru armare și materiale similare, din sârmă de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.14

Metal expandat, din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.15

Articole de tipul celor folosite în mod obișnuit în scop casnic, obiecte sanitare de uz în interior, precum și orice piese ale acestor articole și obiecte, din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.16

Alte articole de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

77.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate, din magneziu; tole, foi și benzi prelucrate, din magneziu; folie de magneziu; pilitură și răzături de falț de dimensiuni uniforme, pulberi și paiete de magneziu; țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din magneziu; bare goale de magneziu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

77.03

Alte articole de magneziu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate, din plumb; sârmă de plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.03

Tole, foi și benzi prelucrate, de plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.04

Folii de plumb (gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau dublate cu hârtie sau cu alte materiale de suport), cu o greutate de cel mult 1 700 kg/m2 (fără suport); pulberi și paiete de plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.05

Țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din plumb; bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (de exemplu, racorduri, coturi, țevi în S pentru sifoane, bucșe și bride) de plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.06

Alte articole din plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.02

Bare, tije, profiluri, colțare și secțiuni prelucrate, din zinc; sârmă de zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.03

Tole, foi și benzi prelucrate, de zinc; folie de zinc; pulberi și paiete de zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.04

Țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din zinc; bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe și bride) de zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.05

Jgheaburi de streașină, coame de casă, lucarne și alte produse fasonate pentru construcții, de zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.06

Alte articole din zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.02

Bare, tije, colțare, profiluri și secțiuni prelucrate, din cositor; sârmă de cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.03

Tole, foi și benzi prelucrate de cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.04

Folii de cositor (gofrate sau nu, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau dublate cu hârtie sau cu alte materiale de suport), cu o greutate de cel mult 1 700 kg/m2 (fără suport); pulberi și paiete de cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.05

Țevi și conducte și eboșe pentru acestea, din cositor; bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe și bride) de cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

82.05

Unelte interschimbabile pentru unelte de mână, mașini-unelte și utilaje de mână (de exemplu, de ambutisat, de ștanțat, de tarodat, de alezat, de filetat, de frezat, de mandrinat, de tăiat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și unelte de forare

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (3)

82.06

Cuțite și lame tăietoare pentru mașini sau pentru aparate mecanice

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (3)

ex capitolul 84

Cazane de aburi, mașini, aparate și dispozitive mecanice, cu excepția frigiderelor și a aparatelor pentru refrigerare (electrice sau de alt tip) (poziția 84.15) și a mașinilor de cusut, inclusiv a pieselor de mobilier pentru mașini de cusut (ex poziția 84.41)

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (10)

84.15

Frigidere și aparate de refrigerare (electrice sau de alt tip

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de produse și piese originare (11)

ex 84.41

Mașini de cusut, inclusiv piese de mobilier pentru mașinile de cusut

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a pieselor (11)folosite pentru montajul capului (cu excepția motorului) să fie reprezentată de produse originare și

mecanismul de întindere a firului, mecanismul de croșetat și mecanismul de coasere în zigzag să fie produse originare

ex capitolul 85

Mașini și aparate electrice; piese ale acestora, cu excepția produselor de la poziția 85.14 sau 85.15

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

85.14

Microfoane și suporturile lor, difuzoare; amplificatoare electrice de audiofrecvențã

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a pieselor (11)folosite să fie reprezentată de produse originare și

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (12)

85.15

Aparate de transmisie și recepție pentru radiotelefonie și radiotelegrafie; aparate de emisie și recepție pentru radiodifuziune sau televiziune (inclusiv cele care încorporează un aparat de recepție combinat cu un aparat de înregistrare sau de redare a sunetului) și camere de filmat de televiziune; aparate de radioghidaj, de radiodetecție, de radiosondaj și de radiotelecomandă

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a pieselo (11)r folosite să fie reprezentată de produse originare și

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (12)

capitolul 86

Locomotive de cale ferată și pentru tramvaie, material rulant și piese ale acestora; materiale și racorduri pentru șinele de cale ferată și de tramvai; aparate de semnalizare de toate tipurile (fără alimentare cu curent electric)

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

ex capitolul 87

Vehicule, altele decât materialul rulant pentru căi ferate și tramvaie, și piese ale acestora, cu excepția produselor de la poziția 87.09

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

87.09

Motociclete, auto-cicluri și biciclete cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe de toate tipurile

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

ex capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice și cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale și piese ale acestora, cu excepția produselor de la pozițiile 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 sau 90.26

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

90.05

Binocluri și lunete, cu sau fără prisme

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

90.07

Aparate fotografice; aparate și dispozitive fotografice cu bliț

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

90.08

Aparate cinematografice de filmat, proiectoare, aparate de înregistrare a sunetului și de redare a sunetului; orice combinație a acestor aparate

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

90.12

Microscoape optice, prevăzute sau nu cu dispozitive de fotografiere sau de proiectare a imaginii

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

90.26

Contoare de gaz, de lichide și de electricitate, inclusiv contoarele de producție; contoare de etalonare a acestora

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

ex capitolul 91

Ceasuri și ceasuri de mână și piese ale acestora, cu excepția produselor de la poziția 91.04 sau 91.08

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

91.04

Alte ceasuri

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

91.08

Alte mecanisme de ceasornicărie, asamblate

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de materiale și piese (11) originare

ex capitolul 92

Instrumente muzicale; aparate pentru înregistrarea și redarea sunetului; aparate pentru înregistrarea și redarea imaginii și a sunetului de televiziune, prin procedeu magnetic; părți și accesorii ale acestora, cu excepția produselor de la poziția 92.11

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

92.11

Gramofoane, dictafoane și alte aparate de înregistrare și de redare a sunetului, inclusiv picupuri și casetofoane, cu sau fără cap de citire; aparate pentru înregistrarea și redarea imaginilor și a sunetului de televiziune, prin procedeu magnetic

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc materiale și piese neoriginare a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a pieselor (11)folosite să fie reprezentată de produse originare și

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (12)

Capitolul 93

Arme și muniții; piese pentru acestea

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

96.02

Alte mături și perii (inclusiv perii care constituie piese de utilaje); trafaleți; raclete de cauciuc (altele decât rulourile din cauciuc) și mopuri

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

97.03

Alte jucării; modele de construit pentru divertisment

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

98.01

Nasturi și forme de nasturi, agrafe, butoni și capse, inclusiv sisteme de prindere cu scai și capse; eboșe și componente ale acestor articole

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

98.08

Panglici pentru mașina de scris și panglici similare, montate sau nu pe bobine, tușiere impregnate sau nu, cu sau fără cutie

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 98.15

Termosuri și alte recipiente la care izolarea se face prin vid

 

Fabricație din produse de la poziția 70.12


(1)  Această regulă nu se aplică pentru porumbul de tipul zea indurata.

(2)  Această regulă nu se aplică pentru sucul de fructe de ananas, de lămâi verzi sau de lămâi verzi mici sau de grepfrut.

(3)  Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care produsele sunt obținute din produse care au dobândit statutul de produse originare în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(4)  În cazul firelor formate din două sau mai multe materiale textile, condițiile prevăzute de prezenta listă trebuie, de asemenea, îndeplinite pentru fiecare poziție la care sunt clasificate firele din celelalte materiale textile din care sunt formate firele mixte. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică nici unuia sau mai multor materiale textile mixte a căror greutate nu depășește 10 % din greutatea totală a materialelor textile în care sunt incorporate.

(5)  În cazul țesăturilor formate din două sau mai multe materiale textile, condițiile prevăzute la această listă trebuie, de asemenea, îndeplinite de fiecare poziție la care vor fi clasificate țesăturile din celelalte materiale textile din care este formată țesătura mixtă. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică nici unuia sau mai multor materiale textile mixte a căror greutate nu depășește 10 % din greutatea totală a materialelor textile incorporate. Acest procent crește:

la 20 %, în cazul în care materialul în cauză este fir obținut din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, împletite sau nu, de la pozițiile ex 51.01 și ex 58.07;

la 30 %, în cazul în care materialul în cauză este fir cu o lățime de cel mult 5 mm, format dintr-un fir central care constă fie dintr-o bandă de aluminiu sau dintr-o peliculă de masă plastică artificială, acoperit sau nu cu pudră de aluminiu, acest fir central fiind inserat și lipit cu ajutorul unui clei transparent sau colorat între două pelicule de masă plastică artificială.

(6)  În cazul produselor formate din două sau mai multe materiale textile, condițiile prevăzute la această listă trebuie, de asemenea, îndeplinite de fiecare poziție la care vor fi clasificate țesăturile din celelalte materiale textile din care este formată țesătura mixtă. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică nici unuia sau mai multor materiale textile mixte a căror greutate nu depășește 10 % din greutatea totală a materialelor textile incorporate. Acest procent crește:

la 20 %, în cazul în care materialul în cauză este fir obținut din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, împletite sau nu, de la pozițiile ex 51.01 și ex 58.07;

la 30 %, în cazul în care materialul în cauză este fir cu o lățime de cel mult 5 mm, format dintr-un fir central care constă fie dintr-o bandă de aluminiu sau dintr-o peliculă de masă plastică artificială, acoperit sau nu cu pudră de aluminiu, acest fir central fiind inserat și lipit cu ajutorul unui clei transparent sau colorat între două pelicule de masă plastică artificială.

(7)  Articolele de pasmanterie și accesoriile utilizate (cu excepția căptușelilor și a materialelor de vătuire) care determină o schimbare a poziției tarifare nu anulează statutul de produs originar obținut de produsele în cauză, în cazul în care greutatea acestora nu depășește 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile incorporate.

(8)  Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care produsele sunt confecționate din materiale textile imprimate, în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(9)  În cazul produselor obținute din două sau mai multe materiale textile, această regulă nu se aplică unuia sau mai multor materiale textile amestecate în cazul în care greutatea acestuia sau a acestora nu depășește 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile incorporate.

(10)  Aceste dispoziții nu se aplică elementelor combustibile de la poziția 84.59 până la 31 decembrie 1977.

(11)  La determinarea valorii produselor, materialelor și a pieselor, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

în ceea ce privește produsele, materialele și piesele originare, primul preț plătit care poate fi verificat sau prețul care ar fi plătit în cazul comercializării produselor în cauză pe teritoriul țării în care se desfășoară operațiunile de transformare, prelucrare sau asamblare;

(b)

în ceea ce privește alte produse, materiale sau piese, dispozițiile articolului 6 din prezentul protocol care determină:

valoarea produselor importate,

valoarea produselor de origine nedeterminată.

(12)  Acest procent nu se cumulează cu procentul de 40 %.

ANEXA III

LISTA B

Lista operațiunilor de transformare sau prelucrare care nu determină modificarea poziției tarifare, dar care conferă statutul de „produse originare” produselor supuse acestora

Produse finite

Prelucrări și transformări care conferă statutul de „produse originare”

Poziția TVC

Descriere

 

 

 

Folosirea de materiale și piese de schimb neoriginare la cazanele cu aburi, mașinile, aparatele mecanice etc. de la capitolele 84-92, precum și la cazanele cu aburi și la radiatoarele de la poziția 73.37, nu determină pierderea statutului de produse originare de către produsele respective, cu condiția ca valoarea acestor produse, părți și piese de schimb să nu depășească 5 % din valoarea produsului finit

ex 25.09

 

Pământuri colorate, calcinate sau pulverizate

Măcinarea și calcinarea sau pulverizarea de pământuri colorate

ex 25.15

 

Marmură simplu debitată cu ferăstrăul, cu o grosime de cel mult 25 cm

Tăierea cu ferăstrăul în plăci sau în blocuri, polizarea, șlefuirea și lustruirea marmurei, inclusiv a marmurei neprelucrate altfel decât prin despicare sau cioplire brută sau prin simplă debitare cu ferăstrăul și cu o grosime de peste 25 cm

ex 25.16

 

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre ornamentale sau pentru construcții, simplu debitate cu ferăstrăul, cu o grosime de cel mult 25 cm

Tăierea cu ferăstrăul a granitului, porfirului, bazaltului, gresiei și a altor pietre pentru construcții, inclusiv a acestor tipuri de pietre neprelucrate altfel decât prin despicare sau cioplire brută sau prin simplă debitare cu ferăstrăul și cu o grosime de peste 25 cm

ex 25.18

 

Dolomită calcinată; dolomită aglomerată (inclusiv chirpici de dolomită)

Calcinarea dolomitei brute

capitolele 28-37

 

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex capitolul 38

Diverse produse chimice, cu excepția uleiului de tal rafinat

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex 38.05

 

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

capitolul 39

 

Rășini artificiale și mase plastice artificiale, eteri și esteri ai celulozei; produse din acestea

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex 40.01

 

Plăci din crep de cauciuc pentru tălpi

Laminarea de folii din crep de cauciuc natural

ex 40.07

 

Fire și corzi de cauciuc acoperite cu materiale textile

Fabricație din fire și corzi de cauciuc neacoperite

ex 41.01

 

Piei de ovine depărate

Depărarea pieilor de ovine

ex 41.02

 

Piei de bovine (inclusiv de bivol) și piei de ecvidee, retăbăcite, altele decât pieile de la pozițiile 41.06-41.08

Retăbăcirea pieilor de bovine (inclusiv de bivol) și a pieilor de ecvidee, neprelucrate altfel decât prin tăbăcire

ex 41.03

 

Piei de ovine, retăbăcite, altele decât pieile de la pozițiile 41.06-41.08

Retăbăcirea pieilor de ovine, neprelucrate altfel decât prin tăbăcire

ex 41.04

 

Piei de caprine, retăbăcite, altele decât pieile de la pozițiile 41.06-41.08

Retăbăcirea pieilor de caprine, neprelucrate altfel decât prin tăbăcire

ex 41.05

 

Piei retăbăcite ale altor animale, cu excepția celor de la pozițiile 41.06-41.08

Retăbăcirea pieilor de alte animale, neprelucrate altfel decât prin tăbăcire

ex 43.02

 

Blănuri asamblate

Albirea, vopsirea, apretarea, tăierea și asamblarea blănurilor tăbăcite sau apretate

ex 50.09

 

Țesături imprimate

Imprimarea unor țesături însoțită de operațiuni de finisare (albire, apretare, uscare, vaporizare, curățare de noduri, remaiere, impregnare, sanforizare, mercerizare), cu condiția ca valoarea țesăturilor respective să nu depășească 47,5 % din valoarea produsului finit

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

ex 55.08

ex 55.09

ex 56.07

ex 68.03

 

Articole din ardezie, inclusiv articole din ardezie aglomerată

Fabricație de articole din ardezie

ex 68.13

 

Articole din azbest; articole din amestecuri cu bază de azbest sau din amestecuri cu bază de azbest și carbonat de magneziu

Fabricație de articole din azbest sau din amestecuri cu bază de azbest sau din amestecuri cu bază de azbest și carbonat de magneziu

ex 68.15

 

Articole din mică, inclusiv mică fixată pe hârtie sau pe țesătură

Fabricație de articole din mică

ex 70.10

 

Sticle tăiate

Tăierea sticlelor a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 70.13

 

Obiecte din sticlă (altele decât cele de la poziția 70.19) de tipul celor utilizate de obicei pentru servicii de masă, pentru bucătărie, baie, birou, pentru decorarea locuințelor sau în scopuri similare

Tăierea obiectelor din sticlă a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 70.20

 

Articole din fibră de sticlă

Fabricație din fibră de sticlă brută

ex 71.02

 

Pietre prețioase și semiprețioase, tăiate sau prelucrate în alt mod, dar nemontate, încastrate sau înșirate (cu excepția pietrelor fără valoare, înșirate temporar pentru facilitarea transportului)

Fabricație din pietre prețioase și semiprețioase brute

ex 71.03

 

Pietre prețioase sau semiprețioase, sintetice sau reconstituite, tăiate sau prelucrate în alt mod, dar nemontate, încastrate sau înșirate (cu excepția pietrelor fără valoare, înșirate temporar pentru facilitarea transportului)

Fabricație din pietre prețioase sau semiprețioase, sintetice sau reconstituite, brute

ex 71.05

 

Argint și aliaje de argint, inclusiv argint aurit și argint placat cu platină, semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a argintului și a aliajelor de argint, în formă brută

ex 71.05

 

Argint, inclusiv argint aurit și argint placat cu platină, în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a argintului sau a aliajelor de argint în formă brută

ex 71.06

 

Argint suflat, semiprelucrat

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a argintului suflat în formă brută

ex 71.07

 

Aur, inclusiv aurul placat cu platină, semiprelucrat

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a aurului în formă brută, inclusiv a aurului placat cu platină

ex 71.07

 

Aur, inclusiv aurul placat cu platină, în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a aurului sau a aliajelor de aur în formă brută

ex 71.08

 

Aur suflat pe metale neprețioase sau pe argint, semiprelucrat

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a aurului suflat pe metale neprețioase sau pe argint, în formă brută

ex 71.09

 

Platină și alte metale din grupa platinei, semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a platinei sau a altor metale din grupa platinei, în formă brută

ex 71.09

 

Platină și alte metale din grupa platinei, în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a platinei și a altor metale din grupa platinei, în formă brută

ex 71.10

 

Platină și alte metale din grupa platinei, suflate pe metale neprețioase sau prețioase, semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a platinei în formă brută sau a altor metale din grupa platinei, în formă brută, suflate pe metale neprețioase sau prețioase

ex 73.15

 

Oțel aliat și oțel cu conținut ridicat de carbon:

 

 

 

în formele prevăzute la pozițiile 73.07-73.13

Fabricație din produse sub formele prevăzute la poziția 73.06

 

 

în formele prevăzute la poziția 73.14

Fabricație din produse sub formele prevăzute la pozițiile 73.06 sau 73.07

ex 74.01

 

Cupru nerafinat (cupru brut și alte tipuri de cupru)

Topire a matei de cupru

ex 74.01

 

Cupru rafinat

Rafinare termică sau electrolitică a cuprului nerafinat (cupru brut sau alte tipuri de cupru), a deșeurilor sau a resturilor de cupru

ex 74.01

 

Aliaj de cupru

Topire și tratare termică a cuprului rafinat, a deșeurilor sau a resturilor de cupru

ex 75.01

 

Nichel în formă brută (cu excepția anozilor de galvanizare de la poziția 75.05)

Rafinare prin electroliză, topire sau tratare chimică a matelor de nichel, a șpaisului de nichel și a altor produse intermediare din metalurgia nichelului

ex 77.04

 

Beriliu, prelucrat

Laminare, tragere sau șlefuire a beriliului în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.01

 

Wolfram, prelucrat

Fabricație din wolfram în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.02

 

Molibden, prelucrat

Fabricație din molibden în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.03

 

Tantal, prelucrat

Fabricație din tantal în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.04

 

Alte metale neprețioase, prelucrate

Fabricație din alte metale neprețioase, în formă brută, a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

84.06

 

Motoare cu piston, cu ardere internă

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

ex 84.08

 

Motoare, cu excepția motoarelor cu reacție și a turbinelor cu gaz

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca produsele originare să reprezinte cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a produselor folosite (1)

84.16

 

Calandre și laminoare similare (altele decât cele pentru prelucrarea și laminarea metalelor sau pentru prelucrarea sticlei) și cilindri pentru aceste utilaje

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

ex 84.17

 

Utilaje, instalații și alte echipamente de laborator similare, încălzite electric sau nu, pentru tratarea materialelor printr-un procedeu care implică modificarea temperaturii, pentru industria lemnului, de fabricație a pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

84.31

 

Utilaje pentru fabricarea sau finisarea pastei de celuloză, a hârtiei sau a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

84.33

 

Utilaje de tăiere a hârtiei și a cartonului de toate tipurile; alte utilaje pentru fabricarea pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

ex 84.41

 

Mașini de cusut, inclusiv piesele de mobilier special concepute pentru mașini de cusut

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor neoriginare folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din materialele și piesele (1)folosite la asamblarea capului (fără a include motorul) să fie produse originare și

mecanismele de întindere a firului, de croșetat și de coasere în zigzag să fie produse originare

87.06

 

Piese și accesorii pentru autovehiculele de la capitolele nr. 87.01-87.03

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea materialelor și a pieselor folosite nu depășește 15 % din valoarea produsului finit

ex 95.01

 

Articole din carapace de broască țestoasă

Fabricație din carapace de broască țestoasă prelucrată

ex 95.02

 

Articole din sidef

Fabricație din sidef prelucrat

ex 95.03

 

Articole din fildeș

Fabricație din fildeș prelucrat

ex 95.04

 

Articole din os (cu excepția osului de balenă)

Fabricație din os prelucrat (cu excepția osului de balenă)

ex 95.05

 

Articole din coarne de animale, din corali (naturali sau reconstituiți) sau din alte materiale de origine animală pentru fasonat

Fabricație din coarne de animale, din corali (naturali sau reconstituiți) sau din alte materiale de origine animală pentru fasonat, prelucrate

ex 95.06

 

Articole din materiale vegetale pentru fasonat (de exemplu, nucile de corozo)

Fabricație din materiale vegetale pentru fasonat (de exemplu, nucile de corozo), prelucrate

ex 95.07

 

Articole din jais (și înlocuitori minerali ai jaisului), chihlimbar, spumă de mare, chihlimbar aglomerat și spumă de mare aglomerată

Fabricație din jais (și înlocuitori minerali ai jaisului), chihlimbar, spumă de mare, chihlimbar aglomerat și spumă de mare aglomerată

ex 98.11

 

Pipe pentru fumat, capete de pipe, din lemn, rădăcini sau alte materiale

Fabricație din blocuri tăiate grosier


(1)  La determinarea valorii produselor, materialelor și a pieselor, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(a)

în ceea ce privește produsele, materialele și piesele originare, primul preț plătit care poate fi verificat sau prețul care ar fi plătit în cazul comercializării produselor în cauză pe teritoriul țării în care se desfășoară operațiunile de transformare, prelucrare sau asamblare;

(b)

în ceea ce privește alte produse, materiale sau piese, dispozițiile articolului 6 din prezentul protocol care determină:

valoarea produselor importate,

valoarea produselor de origine nedeterminată.

ANEXA IV

LISTA C

Lista produselor pentru care prezentul protocol nu se aplică

Poziția

TVC

Descriere

ex 27.07

Uleiuri aromatice asimilate, în sensul definiției de la nota 2 din capitolul 27, care se distilează în proporție mai mare de 65 % din volum la temperaturi de cel mult 250 °C (inclusiv amestecurile de benzină de petrol și benzen), destinate utilizării drept combustibili sau carburanți

27.09

-27.16

Uleiuri minerale și produse de la distilarea acestora; substanțe bituminoase; ozocherită și alte tipuri de ceară minerală

ex 29.01

Hidrocarburi:

Aciclice

Ciclanice și ciclenice, cu excepția azulenelor

Benzen, toluen, xilen

destinate utilizării drept combustibili sau carburanți

ex 34.03

Preparate lubrifiante cu conținut de uleiuri petroliere sau de uleiuri obținute din minerale bituminoase, dar fără a include preparatele cu un conținut în greutate egal cu sau mai mare de 70 % de uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

ex 34.04

Ceruri pe bază de parafină, de ceruri de petrol sau ceruri obținute din minerale bituminoase, din reziduuri de parafină sau din solzi de parafină

ex 38.14

Aditivi preparați pentru lubrifianți

ANEXA V

Image

Image

Image

Image

ANEXA VI

Image

Image

Image

Image


PROTOCOLUL NR. 4

privind anumite dispoziții referitoare la Irlanda

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 13 din acord, măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 6 și la articolul 1 din Protocolul nr. 7 la „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor” în ceea ce privește anumite restricții cantitative referitoare la Irlanda și importurile de autovehicule și industria de asamblare a autovehiculelor în Irlanda se aplică în cazul Norvegiei.


ACT FINAL

Reprezentanții

COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE

și

AI REGATULUI NORVEGIEI,

reuniți la Bruxelles în a paisprezecea zi din luna mai anul una mie nouă sute șaptezeci și trei,

pentru semnarea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei,

la data semnării prezentului acord,

au luat la cunoștință declarațiile enumerate în continuare și anexate la prezentul act:

1.

Declarația Comunității Economice Europene privind articolul 23 alineatul (1) din acord,

2.

Declarația Comunității Economice Europene privind aplicarea regională a anumitor dispoziții din acord.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Image

For Kongeriket Norge

Image

DECLARAȚII

Declarația Comunității Economice Europene privind articolul 23 alineatul (1) din acord

Comunitatea Economică Europeană declară că, în contextul punerii în aplicare autonome a prevederilor articolului 23 alineatul (1) din acord care incumbă părților contractante, va evalua orice practici care contravin prevederilor articolului menționat pe baza criteriilor care rezultă din aplicarea dispozițiilor articolelor 85, 86, 90 și 92 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.

Declarația Comunității Economice Europene privind aplicarea regională a anumitor dispoziții din acord

Comunitatea Economică Europeană declară că aplicarea oricăror măsuri pe care le-ar putea adopta în temeiul articolelor 23, 24, 25 sau 26 din acord, în conformitate cu procedura și cu regimurile prevăzute la articolul 27 sau 28, poate fi limitată la una din regiunile sale în virtutea normelor comunitare.