11/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

40


21972A0722(03)


L 300/189

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

între Comunitatea Economică Europeană

și Confederația Elvețiană

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

pe de-o parte, și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

pe de altă parte,

DORIND să consolideze și să extindă, cu ocazia extinderii Comunității Economice Europene, relațiile economice existente între Comunitate și Elveția și să asigure, cu respectarea corespunzătoare a condițiilor echitabile de concurență, dezvoltarea armonioasă a comerțului dintre ele pentru a contribui la realizarea construcției europene,

DECISE, în acest scop, să elimine treptat barierele în schimburile lor comerciale, în conformitate cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț privind instituirea zonelor de liber schimb,

DECLARÂND că sunt pregătite să analizeze, în funcție de orice factor pertinent și, în special, de evoluția Comunității, posibilitatea de a-și dezvolta și aprofunda relațiile atunci când, în interesul economiilor lor, s-ar dovedi util ca relațiile în cauză să fie extinse și asupra unor domenii nereglementate de prezentul acord,

AU DECIS, în vederea atingerii obiectivelor menționate și având în vedere faptul că nici o dispoziție a prezentului acord nu poate fi interpretată astfel încât să exonereze părțile contractante de obligațiile care le revin în temeiul altor acorduri internaționale,

SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD:

Articolul 1

Scopul prezentului acord este:

(a)

de a promova, prin expansiunea schimburilor comerciale reciproce, dezvoltarea armonioasă a relațiilor economice dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană și, astfel, de a încuraja în Comunitate și în Elveția progresul activității economice, ameliorarea condițiilor de trai și de muncă, creșterea productivității și stabilitatea financiară,

(b)

de a asigura condiții echitabile de concurență pentru schimburile comerciale între părțile contractante,

(c)

de a contribui astfel, prin eliminarea barierelor din calea schimburilor comerciale, la dezvoltarea armonioasă și la expansiunea comerțului mondial.

Articolul 2

Acordul se aplică produselor originare din Comunitate sau din Elveția:

(i)

care intră sub incidența capitolelor 25-99 din Nomenclatura de la Bruxelles, cu excepția produselor cuprinse în lista din anexa I;

(ii)

care sunt prevăzute de Protocolul nr. 2, respectându-se modalitățile speciale prevăzute de acesta.

Articolul 3

(1)   Nu se introduce nici un drept vamal de import în schimburile comerciale între Comunitate și Elveția.

(2)   Drepturile vamale de import se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:

la data de 1 aprilie 1973 fiecare drept vamal se reduce la 80 % din dreptul vamal de bază;

patru reduceri ulterioare de câte 20 % se efectuează la:

1 ianuarie 1974,

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Articolul 4

(1)   Dispozițiile privind eliminarea treptată a drepturilor vamale de import se aplică, de asemenea, drepturilor vamale cu caracter fiscal.

Părțile contractante pot înlocui un drept vamal cu caracter fiscal sau componenta fiscală a unui drept vamal cu o taxă internă.

(2)   Danemarca, Irlanda, Norvegia și Regatul Unit pot menține, până la data de 1 ianuarie 1976, un drept vamal cu caracter fiscal sau componenta fiscală a unui drept vamal în cazul punerii în aplicare a articolului 38 din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, elaborat și adoptat în cadrul conferinței Comunităților Europene și a Regatului Danemarcei, Irlandei, Regatului Norvegiei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(3)   Elveția poate menține temporar, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 18, drepturi corespunzătoare componentei fiscale a drepturilor vamale de import pentru produsele prevăzute în anexa II.

Comitetul mixt prevăzut la articolul 29 verifică condițiile de aplicare a paragrafului anterior, în special în cazul modificării valorii componentei fiscale.

Comitetul mixt examinează situația în vederea transformării acestor drepturi în taxe interne până la data de 1 ianuarie 1980 sau până la orice altă dată pe care urmează să o stabilească având în vedere contextul dat.

Articolul 5

(1)   Dreptul vamal de bază la care se aplică reducerile succesive prevăzute la articolul 3 și în Protocolul nr. 1 este, pentru fiecare produs, dreptul vamal efectiv aplicat la data de 1 ianuarie 1972.

(2)   În cazul în care, după data de 1 ianuarie 1972, devin aplicabile orice reduceri ale drepturilor care decurg din acordurile tarifare încheiate ca urmare a Conferinței pentru comerț și dezvoltare de la Geneva (1964-1967), drepturile vamale astfel reduse înlocuiesc drepturile vamale de bază menționate la alineatul (1).

(3)   Drepturile vamale reduse calculate în conformitate cu articolul 3 și cu Protocolul nr. 1 se aplică cu rotunjire până la prima zecimală.

Sub rezerva aplicării de către Comunitate a articolului 39 alineatul (5) din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, elaborat și adoptat în cadrul Conferinței Comunităților Europene și a Regatului Danemarcei, Irlandei, Regatului Norvegiei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în ceea ce privește drepturile vamale specifice sau componenta specifică a drepturilor mixte cuprinse în Tariful vamal irlandez, articolul 3 și Protocolul nr. 1 se aplică cu rotunjire la a patra zecimală.

Articolul 6

(1)   Nu se introduce nici o nouă taxă cu efect echivalent unui drept vamal de import în schimburile comerciale între Comunitate și Elveția.

(2)   Taxele cu efect echivalent drepturilor vamale de import, introduse de la data de 1 ianuarie 1972 în schimburile comerciale între Comunitate și Elveția, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Orice taxă cu efect echivalent unui drept vamal de import, a cărei rată la data de 31 decembrie 1972 este mai ridicată decât rata efectiv aplicată la data de 1 ianuarie 1972, se reduce la această a doua rată la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   Taxele cu efect echivalent drepturilor vamale de import se elimină treptat cu respectarea următorului calendar:

până la data de 1 ianuarie 1974 cel târziu, fiecare taxă se reduce la 60 % din rata aplicată la data de 1 ianuarie 1972;

trei reduceri suplimentare de câte 20 % se efectuează la:

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Articolul 7

(1)   Nu se introduce nici un drept vamal de export și nici o altă taxă cu efect echivalent în schimburile comerciale între Comunitate și Elveția.

Drepturile vamale de export și taxele cu efect echivalent se elimină până la data de 1 ianuarie 1974.

(2)   În ceea ce privește produsele prevăzute în anexa III, părțile contractante pot adopta, pe baza modalităților alese de acestea, măsurile pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a politicii lor de aprovizionare.

Articolul 8

Protocolul nr. 1 prevede regimul tarifar și alte regimuri aplicabile anumitor produse.

Articolul 9

Protocolul nr. 2 prevede regimul tarifar și alte regimuri aplicabile anumitor mărfuri obținute prin prelucrarea produselor agricole.

Articolul 10

(1)   În cazul în care se adoptă reglementări speciale ca urmare a punerii în aplicare a politicii agricole a unei părți contractante sau a modificării reglementărilor existente, partea contractantă în cauză poate adapta regimul stabilit în temeiul prezentului acord pentru produsele care fac obiectul reglementărilor sau modificărilor menționate.

(2)   În astfel de cazuri, partea contractantă în cauză ia în considerare interesele celeilalte părți contractante în mod corespunzător. În acest scop, părțile contractante se pot consulta reciproc în cadrul Comitetului mixt.

Articolul 11

Protocolul nr. 3 prevede regulile de origine.

Articolul 12

Partea contractantă care are în vedere reducerea nivelului efectiv al drepturilor sale vamale sau al taxelor cu efect echivalent aplicabile țărilor terțe care beneficiază de tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate sau care are în vedere suspendarea aplicării acestora notifică reducerea sau suspendarea Comitetul mixt, în măsura în care este posibil, cu cel puțin treizeci de zile înainte de intrarea lor în vigoare. Partea contractantă în cauză ia în considerare orice observație a celeilalte părți contractante privind orice denaturări care ar putea rezulta din acțiunile sale menționate anterior.

Articolul 13

(1)   Nu se introduce nici o nouă restricție cantitativă la import și nici o măsură cu efect echivalent în schimburile comerciale între Comunitate și Elveția.

(2)   Restricțiile cantitative la import se elimină la data de 1 ianuarie 1973, iar măsurile cu efect echivalent cu cel al restricțiilor cantitative la import se elimină până la data de 1 ianuarie 1975.

Articolul 14

(1)   Comunitatea își rezervă dreptul de a modifica regimul produselor petroliere incluse la pozițiile tarifare 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafină, ceară de țiței microcristalină sau de șisturi bituminoase și alte tipuri de ceară minerală) și 27.14 din Nomenclatura de la Bruxelles cu ocazia adoptării unei definiții comune privind originea pentru produsele petroliere, a adoptării unor decizii în cadrul politicii comerciale comune pentru produsele în cauză sau a instituirii unei politici energetice comune.

În acest caz, Comunitatea ia în considerare interesele Elveției; în acest scop, Comunitatea informează Comitetul mixt care se reunește în condițiile prevăzute la articolul 31.

(2)   Elveția își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni similare în cazul în care se confruntă cu astfel de situații.

(3)   Sub rezerva alineatelor (1) și (2), acordul nu aduce atingere reglementărilor netarifare aplicabile importurilor de produse petroliere.

Articolul 15

(1)   Părțile contractante își declară disponibilitatea de a facilita, în măsura în care politicile lor agricole permit acest lucru, dezvoltarea armonioasă a schimburilor comerciale cu produse agricole nereglementate de prezentul acord.

(2)   Părțile contractante își aplică reglementările în domeniul veterinar, sanitar și fitosanitar fără discriminare și nu introduc nici o măsură nouă care să aibă ca efect crearea de bariere neîntemeiate în calea schimburilor comerciale.

(3)   În condițiile prevăzute la articolul 31, părțile contractante analizează orice dificultăți care ar putea surveni în schimburile comerciale cu produse agricole și depun eforturi pentru a găsi soluțiile adecvate la aceste probleme.

Articolul 16

De la data de 1 iulie 1977, produsele originare din Elveția nu mai pot beneficia de un tratament mai favorabil la importul în Comunitate decât tratamentul aplicat de către statele membre ale Comunității între ele.

Articolul 17

Acordul nu exclude posibilitatea menținerii sau instituirii uniunilor vamale, a zonelor de liber schimb sau a regimurilor de trafic de frontieră în măsura în care acestea nu aduc atingere regimului schimburilor comerciale prevăzut de acord, în special dispozițiile ce reglementează regulile de origine .

Articolul 18

Părțile contractante nu adoptă nici o măsură sau practică cu caracter fiscal internă care să creeze, direct sau indirect, o discriminare între produsele unei părți contractante și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Produsele exportate pe teritoriul uneia din părțile contractante nu pot beneficia de o rambursare a impunerilor interne a căror valoare depășește suma impunerilor directe sau indirecte aplicate produselor în cauză.

Articolul 19

Plățile aferente schimburilor comerciale cu mărfuri și transferul acestor plăți în statul membru al Comunității în care creditorul își are reședința sau în Elveția nu sunt supuse nici unui tip de restricții.

Părțile contractante nu aplică nici un fel de restricții privind schimbul valutar sau administrative asupra acordării, rambursării sau acceptării creditelor pe termen scurt și mediu care acoperă tranzacțiile comerciale la care participă un rezident.

Articolul 20

Acordul nu exclude interdicțiile sau restricțiile la import, export sau mărfuri în tranzit justificate din motive legate de moralitatea publică, de ordinea și siguranța publică, de protecția vieții și a sănătății umane și ale animalelor sau de conservarea plantelor, de protecția valorilor patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică, de protecția proprietății industriale și comerciale sau de reglementările privind aurul și argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre părțile contractante.

Articolul 21

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte contractantă să adopte măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru a împiedica dezvăluirea unor informații care ar contraveni intereselor sale esențiale privind securitatea;

(b)

care se referă la comerțul cu arme, muniție sau material de război sau la cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă în scop de apărare, cu condiția ca aceste măsuri să nu aducă atingere condițiilor de concurență pentru produsele care nu sunt destinate în mod special unor scopuri militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru propria sa securitate pe timp de război sau în cazul unor tensiuni internaționale grave.

Articolul 22

(1)   Părțile contractante nu adoptă nici o măsură care ar putea să pericliteze îndeplinirea obiectivelor prezentului acord.

(2)   Părțile contractante adoptă orice măsuri generale sau speciale necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

În cazul în care una din părțile contractante consideră că cealaltă parte contractantă nu și-a îndeplinit o obligație prevăzută de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 23

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a acordului în măsura în care afectează schimburile comerciale între Comunitate și Elveția următoarele:

(i)

toate acordurile între întreprinderi, deciziile ale asocierilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în ceea ce privește producția sau schimburile comerciale cu mărfuri;

(ii)

abuzul de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi pe teritoriile părților contractante în ansamblul lor sau pe o parte importantă a acestora;

(iii)

orice ajutor de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producerea de anumite mărfuri.

(2)   În cazul în care o parte contractantă consideră că o anumită practică este incompatibilă cu prezentul articol, aceasta poate lua măsuri corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 24

În cazul în care o creștere a importurilor de un anumit produs prejudiciază sau ar putea prejudicia grav orice activitate de producție desfășurată pe teritoriul uneia din părțile contractante și în cazul în care creșterea în cauză se datorează:

reducerii parțiale sau totale a drepturilor vamale și a altor taxe cu efect echivalent asupra produsului în cauză de către partea contractantă importatoare, în conformitate cu dispozițiile acordului;

faptului că drepturile vamale și taxele cu efect echivalent percepute de partea contractantă exportatoare la importurile de materii prime sau de produse intermediare folosite la fabricarea produsului în cauză sunt semnificativ mai reduse decât drepturile vamale sau alte impuneri corespondente percepute de partea contractantă importatoare, partea contractantă interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 25

În cazul în care una din părțile contractante constată practici de dumping în schimburile cu cealaltă parte contractantă, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare împotriva acestor practici, în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VI al Acordului General pentru Tarife și Comerț, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 26

În cazul în care survin tulburări grave în orice sector al economiei sau apar dificultăți care ar putea determina o deteriorare gravă a situației economice a unei regiuni, partea contractantă interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 27

(1)   În cazul în care o parte contractantă aplică o procedură administrativă pentru importurile de produse care ar putea genera dificultățile menționate la articolele 24 și 26, cu scopul de a furniza rapid informații privind tendința fluxurilor comerciale, aceasta informează cealaltă parte contractantă în acest sens.

(2)   În cazurile menționate la articolele 22-26, înainte de a lua măsurile prevăzute la articolele menționate sau în cazurile reglementate de alineatul (3) litera (d), partea contractantă în cauză furnizează Comitetului mixt, cât mai curând posibil, toate informațiile necesare pentru o examinare aprofundată a situației în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părțile contractante.

La selectarea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea acordului.

Măsurile de salvgardare se notifică imediat Comitetului mixt și fac obiectul consultărilor periodice din cadrul comitetului, în special în vederea eliminării acestora imediat ce situația permite acest lucru.

(3)   În vederea punerii în aplicare a alineatului (2) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

În ceea ce privește articolul 23, oricare din părțile contractante poate sesiza Comitetul mixt în cazul în care consideră că o anumită practică este incompatibilă cu buna funcționare a acordului în sensul articolului 23 alineatul (1).

Părțile contractante pun la dispoziția Comitetului mixt orice informație necesară și îi oferă asistența necesară pentru examinarea cauzei și, după caz, pentru eliminarea practicii incriminate.

În cazul în care partea contractantă în cauză nu pune capăt practicilor incriminate în termenul fixat de Comitetul mixt sau în absența unui acord în cadrul Comitetului mixt în termen de trei luni de la sesizare, partea contractantă interesată poate adopta măsurile de salvgardare pe care le consideră necesare pentru a face față dificultăților grave generate de practicile respective; în mod special, poate retrage concesiunile tarifare.

(b)

În ceea ce privește articolul 24, dificultățile care decurg din situația prevăzută la acest articolul se notifică Comitetului mixt în vederea examinării, iar acesta din urmă poate lua orice decizie necesară pentru a elimina dificultățile în cauză.

În cazul în care Comitetul mixt sau partea contractantă exportatoare nu au luat o decizie care să elimine dificultățile în termen de treizeci de zile de la notificare, partea contractantă importatoare este abilitată să perceapă o taxă compensatorie asupra produsului importat.

Taxa compensatorie se calculează în funcție de incidența discrepanțelor tarifare asupra valorii mărfurilor în cauză în ceea ce privește materiile prime sau produsele intermediare încorporate în acestea.

(c)

În ceea ce privește articolul 25, consultările din cadrul Comitetului mixt au loc înainte ca partea contractantă interesată să ia măsurile corespunzătoare.

(d)

În cazul în care circumstanțe excepționale care impun o acțiune imediată exclud o examinare prealabilă, în situațiile prevăzute la articolele 24, 25 și 26, precum și în cazul ajutoarelor la export care au un efect direct și imediat asupra comerțului, partea contractantă interesată poate lua fără întârziere măsurile conservatorii strict necesare pentru a remedia situația.

Articolul 28

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Elveția se confruntă cu dificultăți sau sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește balanța lor de plăți, partea contractantă interesată poate lua măsurile de salvgardare necesare. Aceasta informează fără întârziere cealaltă parte contractantă în acest sens.

Articolul 29

(1)   Se instituie un Comitet mixt care răspunde de administrarea acordului și asigură punerea corespunzătoare în aplicare a acestuia. În acest scop, Comitetul formulează recomandări și adoptă decizii în cazurile prevăzute de prezentul acord. Aceste decizii sunt puse în aplicare de către părțile contractante în conformitate cu propriile lor norme.

(2)   În scopul punerii corespunzătoare în aplicare a acordului, părțile contractante fac schimb de informații și, la solicitarea oricărei părți, desfășoară consultări în cadrul Comitetului mixt.

(3)   Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 30

(1)   Comitetul mixt este format din reprezentanți ai Comunității, pe de-o parte, și din reprezentanți ai Elveției, pe de altă parte.

(2)   Comitetul mixt adoptă decizii prin consens.

Articolul 31

(1)   Fiecare parte contractantă deține pe rând președinția Comitetului mixt, în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură.

(2)   Președintele convoacă reuniunile Comitetului mixt cel puțin o dată pe an pentru a analiza funcționarea generală a acordului.

În plus, Comitetul mixt se reunește ori de câte ori o situație specială impune acest lucru, la solicitarea oricărei părți contractante, în condițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură al acestuia.

(3)   Comitetul mixt poate hotărî instituirea unui grup de lucru propriu care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 32

(1)   În cazul în care o parte contractantă consideră că ar fi necesar în interesul economiilor ambelor părți contractante să dezvolte relațiile instituite prin acord prin extinderea acestora la domenii care nu intră sub incidența acordului, partea contractantă în cauză înaintează o cerere motivată celeilalte părți contractante.

Părțile contractante pot solicita Comitetului mixt să examineze cererea menționată și, după caz, să formuleze recomandări, în special în vederea deschiderii negocierilor.

(2)   Acordurile care rezultă în urma negocierilor menționate la alineatul (1) se înaintează părților contractante spre ratificare sau aprobare în conformitate cu propriile lor proceduri.

Articolul 33

Anexele și protocoalele anexate la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 34

Oricare din părțile contractante poate denunța acordul prin notificarea celeilalte părți contractante. Acordul încetează la douăsprezece luni de la data unei astfel de notificări.

Articolul 35

Acordul se aplică, pe de-o parte, teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene în condițiile prevăzute de tratat și, pe de altă parte, teritoriului Confederației Elvețiene.

Articolul 36

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, italiană, olandeză și norvegiană, fiecare din aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Prezentul acord va fi aprobat de către părțile contractante în conformitate cu propriile lor proceduri.

Acordul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1973, cu condiția ca părțile contractante să își fi notificat reciproc înainte de data menționată îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

După data menționată, prezentul acord intră în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună după notificare. Data finală pentru această notificare este 30 noiembrie 1973.

Dispozițiile aplicabile de la data de 1 aprilie 1973 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în cazul în care aceasta are loc după data menționată anterior.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Image

Image

Image

Für die Schwiezerische Eidenossenschaft

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Image


ANEXA I

Lista produselor menționate la articolul 2 din acord

Poziția din Nomenclatorul de la Bruxelles

Descrierea mărfurilor

ex 35.01

Cazeine, cazeinați și alți derivați ai cazeinei

ex 35.02

Albumine, albuminați și alți derivați ai albuminei:

Albumine:

altele:

Ovalbumină și lactalbumină:

deshidratate (foi, solzi, cristale, pudră etc.)

altele

45.01

Plută naturală neprelucrată și deșeuri de plută; plută zdrobită, granulată sau măcinată

54.01

In în stare brută, topit, melițat, pieptănat, sau prelucrat în alt mod, dar nefilat câlți și deșeuri de in (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

57.01

Cânepă (Cannabis sativa) în stare brută, topită, melițată, pieptănată, sau tratată în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)


ANEXA II

Lista produselor menționate la articolul 4 din acord

Poziția din Tariful vamal elvețian

Descrierea mărfurilor

Componenta protectoare de eliminat

CHF per 100 kg brut

2707.

Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte: produse similare în sensul notei 2 din capitolul 27:

 

 

nefracționate

 

10

pentru motoare

12

pentru alte utilizări

 

fracționate

 

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 200 °C (benzol, toluol, xilol etc.):

 

20

pentru motoare

22

pentru alte utilizări

 

alte uleiuri și produși de distilare, cum sunt uleiurile fenolice, creozotice, naftalenice, antracenice etc.:

 

30

pentru motoare

32

pentru alte utilizări

2709.

Uleiuri brute de petrol sau de minerale bituminoase:

 

10

pentru motoare

20

pentru alte utilizări

2710.

Uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute); preparate nespecificate sau neincluse în altă parte, cu conținut de 70 % sau mai mult din greutate, de uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, aceste uleiuri constituind elementele de bază ale preparatelor:

 

 

pentru motoare:

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 210 °C:

 

10

benzină și fracțiunile ei (eter de petrol, gazolină etc.)

12

benzină grea

 

alte produse și distilați:

 

20

ulei Diesel

22

petrol

24

altele

 

pentru alte utilizări:

 

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 210 °C:

 

30

benzină și fracțiunile ei (eter de petrol, gazolină etc.)

32

benzină grea

40

produse care distilă la peste 135 °C, în proporție de cel mult 90 % din volum până la 210 °C și de peste 65 % până la 250 °C (petrol)

 

produse care distilă în proporție de cel mult 20 % din volum până la 300 °C (uleiuri minerale pentru gresare, uleiuri parafinice, uleiuri de vaselină și produse similare):

 

50

neamestecate

52

amestecate

60

alți distilați și alte produse de tipul motorinei etc.

64

grăsimi minerale pentru gresare

70

uleiuri pentru încălzire

2711.

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase:

 

10

pentru motoare

20

pentru alte utilizări

2901.

Hidrocarburi:

 

 

nearomatice:

 

 

în stare gazoasă, chiar lichefiate:

 

 

altele:

 

12

pentru motoare

ex 30

aromatice:

 

 

 

utilizate pentru motoare

2904.

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

ex 10

alcool metilic (metanol):

 

 

 

utilizat drept carburant pentru motoare

ex 30

alcooli propilici și alți monoalcooli superiori:

 

 

 

utilizați drept carburant pentru motoare

3706.01

Pelicule fotografice, impresionate și developate, care conțin numai înregistrarea sunetului, negative sau pozitive

la metru

3707.

Alte filme cinematografice, impresionate și developate, mute sau care conțin atât înregistrarea imaginii cât și a sunetului, negative sau pozitive:

la metru

 

altele, cu o lățime de:

 

20

35 mm sau mai mare

22

sub 35 mm

ex 3814.01

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați similari pentru uleiurile minerale:

 

 

utilizați drept carburant pentru motoare

ex 3818.01

Solvenți și diluanți compuși pentru lacuri sau produse similare:

 

 

utilizați drept carburant pentru motoare

3819.

Produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

ex 38

alchilarili în amestec:

 

 

 

utilizați drept carburant pentru motoare

ex 50

altele:

 

 

 

utilizate drept carburant pentru motoare

8406.

Motoare cu explozie sau cu combustie internă, cu pistoane:

 

 

pentru automobile:

ex 20

motoare Diesel:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22, cu excepția pistoanelor și a segmentelor de piston

ex 22

altele:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22, cu excepția pistoanelor și a segmentelor de piston

8702.

Autovehicule cu toate tipurile de motoare (inclusiv mașini sport și troleibuze) pentru transportul de persoane sau de mărfuri:

 

 

autoturisme, cu o greutate unitară de:

 

10

800 kg sau mai mică

29,0

12

peste 800 kg, dar sub 1 200 kg

38,0

14

peste 1 200 kg, darsub 1 600 kg

41,0

16

peste 1 600 kg

59,0

 

autovehicule de transport în comun (autocare, autobuze, troleibuze) și autovehicule pentru transport de mărfuri, cu o greutate unitară de:

 

20

800 kg sau mai mică

21

peste 800 kg, dar sub 1 200 kg

22

peste 1 200 kg, dar sub 1 600 kg

ex 8704.01

Șasiurile echipate cu motoare pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8703:

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22

conform pozițiilor 8702.10/22

8705.

Caroseriile pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8703, inclusiv cabinele:

 

ex 12

altele:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22

8706.

Părți, piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8703:

 

 

altele:

 

 

pentru alte autovehicule:

 

ex 20

părți de caroserie:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22, cu excepția portbagajelor, a suporturilor pentru plăcile de înmatriculare și a port-schiurilor

 

arbori articulați, cu o greutate unitară de:

 

ex 26

25 kg sau mai mică:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22

ex 34

altele:

 

 

 

pentru autovehiculele de la pozițiile 8702.10/22, cu excepția centurilor de siguranță, a roților cu sau fără pneuri, a radiatoarelor cu apă pentru motoare, a covoarelor de cauciuc vulcanizat nedurificat și a huselor pentru volan


ANEXA III

Lista produselor menționate la articolul 7 din acord

Poziția din Nomenclatorul de la Bruxelles

Descriere

ex 26.03

Cenușă și reziduuri (altele decât cele de la poziția 26.02), care conțin metale sau compuși metalici:

care conțin aluminiu

care conțin plumb

care conțin cupru

reziduuri de zinc (mată) rezultate din galvanizarea la cald

ex 74.01

Mată de cupru; cupru brut (cupru pentru rafinare și cupru rafinat); deșeuri și resturi de cupru:

Deșeuri și resturi de cupru

ex 75.01

Mată, șpais și alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului; nichel în stare brută (cu excepția anozilor de la poziția 75.05); deșeuri și resturi de nichel:

Deșeuri și resturi de nichel

ex 76.01

Aluminiu brut; deșeuri și resturi de aluminiu:

Deșeuri și resturi de aluminiu

ex 78.01

Plumb brut (chiar cu conținut de argint); deșeuri și resturi de plumb:

Deșeuri și resturi de plumb

ex 79.01

Zinc brut; deșeuri și resturi de zinc:

Deșeuri și resturi de zinc


PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil anumitor produse

SECȚIUNEA A

REGIMUL APLICABIL IMPORTURILOR ÎN COMUNITATE DE ANUMITE PRODUSE ORIGINARE DIN ELVEȚIA

Articolul 1

(1)   Drepturile vamale la importurile în Comunitate în compunerea sa inițială de produse cuprinse în capitolele 48 sau 49 din Tariful Vamal Comun, cu excepția poziției 48.09 (carton gudronat din celuloză de lemn sau din fibre vegetale, cu sau fără liant din rășini naturale sau artificiale sau alți lianți similari) se elimină treptat în conformitate cu următorul calendar:

Calendar

Produse incluse la pozițiile sau subpozițiile 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 sau 48.15 B

Ratele dreptului vamal aplicabil (procente)

Alte produse

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

11,5

95

1 ianuarie 1974

11

90

1 ianuarie 1975

10,5

85

1 ianuarie 1976

10

80

1 iulie 1977

8

65

1 ianuarie 1979

6

50

1 ianuarie 1980

6

50

1 ianuarie 1981

4

35

1 ianuarie 1982

4

35

1 ianuarie 1983

2

20

1 ianuarie 1984

0

0

(2)   Drepturile vamale la importurile în Irlanda de produse specificate la alineatul (1) se elimină treptat în conformitate cu următorul calendar:

Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

85

1 ianuarie 1974

70

1 ianuarie 1975

55

1 ianuarie 1976

40

1 iulie 1977

20

1 ianuarie 1979

15

1 ianuarie 1980

15

1 ianuarie 1981

10

1 ianuarie 1982

10

1 ianuarie 1983

5

1 ianuarie 1984

0

(3)   Prin derogare de la articolul 3 din acord, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit aplică următoarele drepturi vamale în cazul importurilor de produse prevăzute la alineatul (1) originare din Elveția:

Calendar

Produse incluse la pozițiile sau subpozițiile 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 sau 48.15 B

Ratele drepturilor vamale aplicabile (procente)

Alte produse

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

0

0

1 ianuarie 1974

3

25

1 ianuarie 1975

4,5

37,5

1 ianuarie 1976

6

50

1 iulie 1977

8

65

1 ianuarie 1979

6

50

1 ianuarie 1980

6

50

1 ianuarie 1981

4

35

1 ianuarie 1982

4

35

1 ianuarie 1983

2

20

1 iulie 1984

0

0

(4)   În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1974 și 31 decembrie 1983, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit au dreptul să deschidă în fiecare an, pentru importurile de produse originare din Elveția, contingente tarifare cu drept vamal zero ale căror niveluri, prevăzute în anexa A pentru anul 1974, sunt egale cu cantitatea medie a importurilor între anii 1968 și 1971 mărită cumulat în patru etape de creștere de câte 5 %; de la data de 1 ianuarie 1975, nivelul contingentelor tarifare menționate crește anual cu câte 5 %.

(5)   Expresia „Comunitatea în compunerea sa inițială” înseamnă Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos.

Articolul 2

(1)   Drepturile vamale la importurile în Comunitate în compunerea sa inițială și în Irlanda de produse prevăzute la alineatul (2) se reduc treptat până la următoarele niveluri în conformitate cu următorul calendar:

Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

95

1 ianuarie 1974

90

1 ianuarie 1975

85

1 ianuarie 1976

75

1 ianuarie 1977

60

1 ianuarie 1978

40 cu maximum 3 % ad valorem (cu excepția subpozițiilor 78.01 A II și 79.01 A)

1 ianuarie 1979

20

1 ianuarie 1980

0

Pentru subpozițiile 78.01 A II și 79.01 A, cuprinse în lista din tabelul prevăzut la alineatul (2), în ceea ce privește Comunitatea în compunerea sa inițială și prin derogare de la dispozițiile articolului 5 alineatul (3) din acord, reducerile tarifare se efectuează cu rotunjire la a doua zecimală.

(2)   Produsele menționate la alineatul (1) sunt după cum urmează:

Poziția din Tariful Vamal Comun

Descrierea mărfurilor

ex 73.02

Aliaje feroase, cu excepția fero-nichelului și a produselor care intră sub incidența Tratatului CECO

76.01

Aluminiu brut; deșeuri și resturi de aluminiu:

A.

brut

78.01

Plumb brut (chiar cu conținut de argint); deșeuri și resturi de plumb:

A.

brut:

II.

altul

79.01

Zinc brut; deșeuri și resturi de zinc:

A.

brut

81.01

Tungsten (Wolfram), brut sau fasonat

81.02

Molibden, brut sau fasonat

81.03

Tantal, brut sau fasonat

81.04

Alte metale comune, brute sau fasonate; cermet, brut sau fasonat

B.

Cadmiu

C.

Cobalt

II.

fasonat

D.

Crom

E.

Germaniu

F.

Hafniu (celțiu)

G.

Magneziu

H.

Niobiu

IJ.

Antimoniu

K.

Titan

L.

Vanadiu

M.

Uraniu sărăcit în izotopul U 235

O.

Zirconiu

P.

Reniu

Q.

Galiu, indiu, taliu

R.

Cermet

Articolul 3

Importurile de produse în cazul cărora se aplică regimul tarifar prevăzut la articolele 1 și 2, cu excepția plumbului brut altul decât plumbul prelucrat de la subpoziția 78.01 A II din Tariful Vamal Comun, fac obiectul unor plafoane anuale orientative peste valoarea cărora se pot reintroduce drepturile vamale aplicabile țărilor terțe, în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a)

Având în vedere dreptul Comunității de a suspenda aplicarea plafoanelor pentru anumite produse, plafoanele stabilite pentru anul 1973 sunt indicate în anexa B. Aceste plafoane se calculează având în vedere că prima reducere tarifară este efectuată de către Comunitate în compunerea sa inițială și de către Irlanda la data de 1 aprilie 1973. Pentru anul 1974, nivelul plafoanelor corespunde celui din 1973, fiind reajustat anual pentru Comunitate și majorat cu 5 %. De la data de 1 ianuarie 1975, nivelul plafoanelor este majorat anual cu câte 5 %.

În cazul produselor care intră sub incidența prezentului protocol, dar care nu sunt indicate în anexa B, Comunitatea își rezervă dreptul de a institui plafoane al căror nivel va fi egal cu cantitatea medie a importurilor în Comunitate pe parcursul ultimilor patru ani pentru care sunt disponibile date statistice, majorată cu 5 %; pentru anii următori, nivelurile acestor plafoane cresc anual cu câte 5 %.

(b)

În cazul în care, timp de doi ani consecutivi, importurile unui produs care face obiectul unui plafon reprezintă mai puțin de 90 % din nivelul fixat, Comunitatea suspendă aplicarea plafonului în cauză.

(c)

În cazul unor dificultăți economice pe termen scurt, Comunitatea își rezervă dreptul, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt, de a menține timp de un an nivelul stabilit pentru anul precedent.

(d)

La data de 1 decembrie în fiecare an, Comunitatea notifică Comitetului mixt lista produselor care fac obiectul plafoanelor în anul următor și nivelul plafoanelor în cauză.

(e)

Importurile care fac obiectul contingentelor tarifare deschise în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) se impută de asemenea asupra nivelurilor plafoanelor stabilite pentru aceleași produse.

(f)

Prin derogare de la articolul 3 din acord și de la articolele 1 și 2 din prezentul protocol, în cazul în care se atinge plafonul fixat pentru importurile unui produs care intră sub incidența prezentului protocol, pot fi percepute din nou drepturile vamale prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru importurile produsului în cauză până la sfârșitul anului calendaristic.

În astfel de situații, înainte de data de 1 iulie 1977:

(i)

Danemarca, Norvegia și Regatul Unit percep din nou drepturi vamale după cum urmează:

Ani

Procentul drepturilor vamale aplicabile din Tariful Vamal Comun

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

(ii)

Irlanda poate percepe din nou drepturile vamale aplicabile țărilor terțe.

Drepturile vamale prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul protocol se reintroduc la data de 1 ianuarie anul următor.

(g)

După data de 1 iulie 1977, părțile contractante examinează în cadrul Comitetului mixt posibilitatea de a revizui procentul cu care cresc nivelurile plafoanelor, având în vedere tendința consumului și a importurilor în Comunitate, precum și experiența acumulată în urma aplicării prezentului articol.

(h)

Plafoanele se elimină la sfârșitul perioadelor de eliminare a tarifelor prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul protocol.

Articolul 4

(1)   Până la data de 31 decembrie 1975, Comunitatea în compunerea sa inițială menține drepturi vamale minime la importul următoarelor produse:

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Dreptul vamal minim menținut

91.01

Ceasuri de buzunar, ceasuri de mână și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de acest tip)

0,35 UC per bucată

91.07

Mecanisme de ceas terminate cu:

A.

cu balansiere spirală

0,28 UC per bucată

91.11

Alte furnituri de ceasornicărie:

C:

Mecanisme de ceas, neterminate:

I.

cu balansiere spirală

0,28 UC per bucată

(2)   Drepturile vamale menționate la alineatul (1) se elimină în două tranșe egale la data de 1 ianuarie 1976 și la data de 1 iulie 1977. Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) din acord, drepturile astfel reduse se aplică prin rotunjire la două zecimale.

(3)   Dispozițiile acordului se aplică produselor din capitolul 91 din Nomenclatura de la Bruxelles în măsura în care Elveția aplică dispozițiile acordului complementar „Acordului privind produsele de ceasornicărie dintre Comunitatea Economică Europeană și statele membre ale acesteia și Confederația Elvețiană” din 1967, semnat la Bruxelles la data de 20 iulie 1972.

Obligațiile instituite prin acordul complementar sunt considerate obligații în sensul articolului 22 din prezentul acord.

SECȚIUNEA B

REGIMUL APLICABIL IMPORTURILOR ÎN ELVEȚIA DE ANUMITE PRODUSE ORIGINARE DIN COMUNITATE

Articolul 5

(1)   Drepturile vamale la importurile în Elveția de produse menționate de anexa C la prezentul protocol, originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda, se elimină treptat în conformitate cu următorul calendar:

Calendar

Procentul drepturilor

vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

95

1 ianuarie 1974

90

1 ianuarie 1975

85

1 ianuarie 1976

80

1 iulie 1977

65

1 ianuarie 1979

50

1 ianuarie 1980

50

1 ianuarie 1981

35

1 ianuarie 1982

35

1 ianuarie 1983

20

1 ianuarie 1984

0

(2)   Drepturile vamale la importurile în Elveția de produse de la poziția 44.18 din Nomenclatura de la Bruxelles, originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda, se elimină treptat în conformitate cu următorul calendar:

Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

95

1 ianuarie 1974

90

1 ianuarie 1975

85

1 ianuarie 1976

80

1 iulie 1977

65

1 ianuarie 1979

50

1 ianuarie 1980

40

1 ianuarie 1981

20

1 ianuarie 1982

0

(3)   Prin derogare de la articolul 3 din acord, Elveția își rezervă dreptul de a aplica, în funcție de necesitățile economice și pe baza unor considerente administrative, la importurile de produse menționate de anexa C originare din Danemarca, Norvegia și din Regatul Unit, drepturile vamale următoare:

Calendar

Procentul drepturilor vamale de bază aplicabile

1 aprilie 1973

0

1 ianuarie 1974

25

1 ianuarie 1975

37,5

1 ianuarie 1976

50

1 iulie 1977

65

1 ianuarie 1979

50

1 ianuarie 1980

50

1 ianuarie 1981

35

1 ianuarie 1982

35

1 ianuarie 1983

20

1 ianuarie 1984

0

Articolul 6

În ceea ce privește produsele de la pozițiile 44.18, 48.01 și 48.07 din Nomenclatura de la Bruxelles, Elveția își rezervă posibilitatea de a institui, în cazul unor dificultăți grave, plafoane orientative definite în conformitate cu articolul 3 din prezentul protocol. În ceea ce privește importurile care depășesc plafoanele, se pot reintroduce drepturile vamale care nu depășesc drepturile vamale aplicabile țărilor terțe.

ANEXA A

Lista contingentelor tarifare pentru anul 1974

DANEMARCA, NORVEGIA, REGATUL UNIT

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Nivel (în tone)

Danemarca

Norvegia

Regatul Unit

Capitolul 48

HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, HÂRTIE SAU CARTON

 

 

 

48.01

Hârtie și carton obținute prin procedeu mecanic, inclusiv vată de celuloză, în rulouri sau coli:

 

 

 

C.

Hârtie și carton kraft:

 

 

 

ex II.

altele, cu excepția hârtiei și cartonului kraft de acoperire, a hârtiei de tip „Kraftliner” și a hârtiei kraft pentru saci de dimensiuni mari

145

ex E.

altele:

 

 

 

hârtie bibliofil, hârtie de calc; alte tipuri de hârtie tipografică și de hârtie de scris, care nu conține pastă de lemn obținută prin procedeu mecanic sau în compoziția căreia pasta de lemn obținută prin procedeu mecanic nu reprezintă mai mult de 5 %

202

hârtie suport pentru tapet

244

48.03

Hârtie și carton pergament sau rezistente la grăsimi și imitații ale acestora și hârtie glazurată transparentă, în rulouri sau coli

126

48.07

Hârtie și carton, impregnate, acoperite, colorate la suprafață (marmorate, tip pânză indiană și asemănătoare) sau imprimate (altele decât cele de la poziția 48.06 și din capitolul 49), în rulouri sau coli:

 

 

 

B.

altele:

 

 

 

hârtie acoperită tipografică sau de scris

152

nespecificate

586

48.16

Cutii, pungi, mape, cornete și alte ambalaje din hârtie sau carton

207

48.21

Alte articole din pastă de celuloză, hârtie, carton sau vată de celuloză

 

 

 

B.

altele

147

ex capitolul 48

Alte produse cuprinse în capitolul 48, cu excepția produselor de la subpoziția 48.01 A și de la poziția 48.09

1 261

309

522

ex capitolul 49

Articole de librărie și produse destinate artelor grafice supuse taxelor vamale din Tariful Vamal Comun (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

96

756 918 (1)


(1)  În lire sterline.

ANEXA B

Lista plafoanelor pentru anul 1973

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Nivel

(în tone)

73.02

Aliaje feroase:

 

C.

Ferosiliciu

6 617

76.01

Aluminiu brut; deșeuri și resturi de aluminiu:

 

A.

Brut

9 824

ANEXA C

Lista produselor pentru care Elveția reduce drepturile aplicate Comunității pe parcursul unei perioade prelungite de tranziție

Poziția din Tariful vamal elvețian

Descrierea mărfurilor

4801.

Hârtie și carton obținute prin procedeu mecanic, inclusiv vată de celuloză, în rulouri sau coli

4803.

Hârtie și carton pergament sau rezistente la grăsimi și imitații ale acestora, inclusiv hârtie glazurată, în rulouri sau coli:

20

altele

4807.

Hârtie și carton, impregnate, acoperite, colorate la suprafață (marmorate, tip pânză indiană și asemănătoare) sau imprimate (altele decât cele de la poziția 4806 și din capitolul 49), în rulouri sau coli

4815.

Alte tipuri de hârtie și carton decupate în vederea unei anumite utilizări:

22

altele

4821.

Alte articole din pastă de celuloză, hârtie, carton sau vată de celuloză:

20

fețe de masă, șervete și batiste


PROTOCOLUL NR. 2

privind produsele supuse unui regim special pentru a lua în considerare diferențele dintre costurile produselor agricole încorporate în acestea

Articolul 1

Pentru a lua în considerare diferențele dintre costurile produselor agricole încorporate în mărfurile prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, acordul nu exclude posibilitatea:

de a percepe, la import, o componentă variabilă sau o sumă forfetară sau de a aplica măsuri interne de compensare a prețurilor;

de a aplica măsurile adoptate la export.

Articolul 2

(1)   În cazul produselor prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, drepturile vamale de bază sunt:

(a)

pentru Comunitate în compunerea sa inițială: drepturile vamale efectiv aplicate la data de 1 ianuarie 1972;

(b)

pentru Danemarca, Irlanda, Norvegia și Regatul Unit:

(i)

în cazul produselor care intră sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 1059/69:

pentru Irlanda, pe de o parte;

pentru Danemarca, Norvegia și Regatul Unit, pe de altă parte, în cazul produselor care nu intră sub incidența Convenției de instituire a Asociației Europene a Liberului Schimb:

drepturile vamale reglementate de articolul 47 din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, elaborat și adoptat în cadrul conferinței Comunităților Europene și a Regatului Danemarcei, Irlandei, Regatului Norvegiei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; aceste drepturi vamale de bază se notifică în timp util Comitetului mixt și, în orice caz, înainte de prima reducere prevăzută la alineatul (2);

(ii)

în cazul celorlalte produse: drepturile vamale efectiv aplicate la data de 1 ianuarie 1972;

(c)

pentru Elveția: drepturile vamale prevăzute de tabelul II anexat la prezentul protocol.

(2)   Diferența dintre drepturile vamale de bază astfel determinate și drepturile vamale aplicabile la data de 1 iulie 1977, prevăzute de tabelele anexate la prezentul protocol, se elimină treptat prin cinci reduceri de câte 20 % care se vor efectua la următoarele date:

1 aprilie 1973,

1 ianuarie 1974,

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

Cu toate acestea, în cazul în care dreptul vamal aplicabil la data de 1 iulie 1977 este mai mare decât dreptul vamal de bază, diferența dintre cele două drepturi se reduce cu 40 % la data de 1 ianuarie 1974, iar apoi cu câte 20 % la fiecare din următoarele date:

1 ianuarie 1975,

1 ianuarie 1976,

1 iulie 1977.

(3)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) din acord și sub rezerva aplicării de către Comunitate a articolului 39 alineatul (5) din „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, elaborat și adoptat în cadrul conferinței Comunităților Europene și a Regatului Danemarcei, Irlandei, Regatului Norvegiei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în ceea ce privește drepturile vamale specifice sau componenta specifică a drepturilor vamale mixte din Tariful vamal al Regatului Unit, alineatele (1) și (2) se aplică cu rotunjire la a patra zecimală în cazul produselor indicate în continuare:

Poziția din Tariful vamal al Regatului Unit

Descrierea mărfurilor

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

ex 22.09

Alcool etilic nedenaturat sub 80°; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (denumite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

băuturi spirtoase, altele decât rom, rachiu, tafia, gin, whisky, vodcă cu un conținut de alcool etilic de 45,2° sau mai mic și rachiu de prune, pere sau cireșe, care conține ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit).

(4)   În ceea ce privește produsele de la pozițiile 19.03, 22.06 și 35.01 B din Tariful vamal al Regatului Unit, indicate în tabelul I anexat la prezentul protocol, Regatul Unit poate amâna prima din reducerile tarifare prevăzute la alineatul (2) până la data de 1 iulie 1973.

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol se aplică și băuturilor alcoolice incluse la subpoziția 22.09 C din Tariful Vamal Comun care nu sunt menționate în tabelele I și II anexate la prezentul protocol. Comitetul mixt decide regimul reducerilor tarifare aplicabil produselor în cauză.

În momentul stabilirii regimului aplicabil sau la o dată ulterioară, Comitetul mixt decide dacă include în sfera de reglementare a prezentului protocol alte produse din capitolele 1-24 din Nomenclatura de la Bruxelles care nu intră sub incidența reglementărilor agricole pe teritoriile părților contractante.

(2)   Cu această ocazie, Comitetul mixt completează, după caz, anexele II și III la Protocolul nr. 3.

TABELUL I

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ

Poziția TVC

Descrierea mărfurilor

Drepturi vamale de bază

Drept vamal aplicabil la data de 1 iulie 1977

15.10

Acizi grași industriali, uleiuri acide de rafinare, alcooli grași industriali:

 

 

Ex C.

alți acizi grași industriali; uleiuri acide de rafinare:

 

 

produse din lemn de pin, cu un conținut de acizi grași mai mare sau egal cu 90 % din greutate

4,5 %

0

17.04

Produse zaharoase fără cacao:

 

 

A.

Extracte de lemn dulce cu un conținut de zaharoză mai mare de 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

21 %

12 %

B. Gumă de mestecat („chewing-gum”)

8 % + cv cu max. 23 %

cv

C.

Preparate denumite „ciocolată albă”

13 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

D.

Altele

13 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

18.06

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao:

 

 

A.

Cacao pudră, îndulcită doar prin adaos de zaharoză

10 % + cv

cv

B.

Înghețată

12 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

C.

Ciocolată și produse din ciocolată, inclusiv produse umplute; produse zaharoase și înlocuitori fabricați din înlocuitori de zahăr cu conținut de cacao

12 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

D.

Altele:

 

 

I.

care nu conțin grăsimi din lapte sau cu conținut de grăsimi din lapte mai mic de 1,5 %:

 

 

(a)

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 500 g

12 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

(b)

altele:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 500 g și mai mic sau egal cu 1 kg

19 % + cv

cv

altele

19 % + cv

6 % + cv

II.

cu un conținut de grăsimi din lapte:

 

 

(a)

mai mare sau egal cu 1,5 % și mai mic sau egal cu 6,5 %:

 

 

1.

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 500 g

12 % + cv cu max. 27 % + tsz

cv

2.

altele:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 500 g și mai mic sau egal cu 1 kg

19 % + cv

cv

altele

19 % + cv

6 % + cv

(b)

mai mare de 6,5 % și mai mic de 26 %:

 

 

1.

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 500 g

12 % + cv

cv

2.

altele:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 500 g și mai mic sau egal cu 1 kg

19 % + cv

cv

altele

19 % + cv

6 % + cv

(c)

mai mare sau egal cu 26 %:

 

 

1.

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 500 g

12 % + cv

cv

2.

altele:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mare de 500 g și mai mic sau egal cu 1 kg

19 % + cv

cv

altele

19 % + cv

6 % + cv

19.01

Extracte de malț

8 % + cv

cv

19.02

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, inclusiv cele cu adaos de cacao într-o proporție mai mică de 50 % din greutate

11 % + cv

cv

19.03

Paste alimentare

12 % + cv

cv

19.04

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi

10 % + cv

cv

19.05

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

„orez umflat”; „boabe sub formă de fulgi” și produse similare

8 % + cv

cv

19.06

Hostii, cașete pentru medicamente, pâine azimă de sigiliu, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

7 % + cv

cv

19.07

Pâine, pesmeți marinărești și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe:

 

 

A.

Pâine crocantă Knäckebrot

9 % + cv cu max. 24 % + tsf

cv

B.

Azimă (Mazoth)

6 % + cv cu max. 20 % + tsf

cv

C.

Pâine cu gluten pentru diabetici

14 % + cv

cv

D.

Altele

14 % + cv

cv

19.08

Produse de brutărie fină, de patiserie și biscuiți, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție:

 

 

A.

Preparatele denumite „turtă dulce”

13 % + cv

cv

B.

Altele

13 % + cv cu max. 30 % + tsf sau 35 % + tsf

cv

21.01

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele lor:

 

 

A.

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei:

 

 

II.

Altele

8 % + cv

cv

B.

Extracte:

 

 

II.

Altele

14 % + cv

cv

21.04

Sosuri; condimente și produse de asezonare, compuse:

 

 

B.

Altele:

 

 

cu conținut de tomate

18 %

10 %

nespecificate

18 %

6 %

21.05

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:

 

 

A.

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate:

 

 

cu conținut de tomate

18 %

10 %

altele

18 %

6 %

21.06

Drojdii naturale, active sau inactive; prafuri de copt preparate:

 

 

A.

Drojdii naturale active:

 

 

II.

Drojdii pentru panificație

15 % + cv

cv

B.

Drojdii naturale inactive:

 

 

I.

sub formă de tablete, cuburi sau în alte forme similare, sau în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 1 kg

13 %

4 %

II.

altele

8 %

4 %

21.07

Preparate alimentare, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

A.

Cereale sub formă de boabe sau de spic, semipreparate sau preparate în alt mod:

13 % + cv

cv

B.

Paste alimentare neumplute, fierte; paste alimentare umplute

13 % + cv

cv

C.

Înghețată

13 % + cv

cv

D.

Iaurt preparat; lapte preparat sub formă de praf, folosit ca aliment pentru copii sau în scopuri dietetice sau culinare

13 % + cv

cv

E.

Preparate denumite „topite”

13 % + cv cu max. 35 UC la 100 kg greutate netă

cu max. 25 UC la 100 kg greutate netă

F.

Altele:

 

 

I.

care nu conțin grăsimi din lapte sau cu un conținut de grăsimi din lapte mai mic de 1,5 %:

 

 

(a)

care nu conțin zaharoză sau cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mic de 5 % din greutate:

 

 

ex. 1.

care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule mai mic de 5 % din greutate:

hidrolizați proteici; autolizați de drojdie

20 %

6 %

2.

cu un conținut de amidon sau fecule mai mare sau egal cu 5 % din greutate

13 % + cv

cv

(b)

cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 5 % dar mai mic de 15 % din greutate

13 % + cv

cv

(c)

cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 15 % dar mai mic de 30 % din greutate

13 % + cv

cv

(d)

cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 30 % dar mai mic de 50 % din greutate

13 % + cv

cv

(e)

cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 50 % dar mai mic de 85 % din greutate

13 % + cv

cv

(f)

cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) mai mare sau egal cu 85 % din greutate

13 % + cv

cv

II.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 1,5 % dar mai mic de 6 %

13 % + cv

cv

III.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 6 % dar mai mic de 12 %

13 % + cv

cv

IV.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 12 % dar mai mic de 18 %

13 % + cv

cv

V.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 18 % dar mai mic de 26 %

13 % + cv

cv

VI.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 26 % dar mai mic de 45 %:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 1 kg

13 % + cv

cv

altele

13 % + cv

6 % + cv

VII.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 45 % dar mai mic de 65 %:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 1 kg

13 % + cv

cv

altele

13 % + cv

6 % + cv

VIII.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 65 % dar mai mic de 85 %:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 1 kg

13 % + cv

cv

altele

13 % + cv

6 % + cv

IX.

cu un conținut de grăsimi din lapte mai mare sau egal cu 85 %:

 

 

în ambalaje directe cu un conținut net mai mic sau egal cu 1 kg

13 % + cv

cv

altele

13 % + cv

6 % + cv

22.02

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și legume de la poziția 20.07:

 

 

ex A.

care nu conțin lapte sau grăsimi din lapte:

 

 

care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

15 %

0

B.

altele

8 % + cv

cv

22.03

Bere

24 %

10 %

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice:

 

 

A.

având titrul alcoolic sub 18°, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

doi litri sau mai puțin

17 UC/hl

0

II.

peste 2 litri

14 UC/hl

0

B.

având titrul alcoolic de peste 18° dar sub 22°, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

doi litri sau mai puțin

19 UC/hl

0

II.

peste 2 litri

16 UC/hl

0

C.

având titrul alcoolic de peste 22°, prezentate în recipiente care conțin:

 

 

I.

doi litri sau mai puțin

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 10 UC/hl

0

II.

peste 2 litri

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

0

22.09

Alcool etilic nedenaturat sub 80°; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (denumite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

 

 

C.

Băuturi spirtoase:

 

 

ex V.

altele:

 

 

conținând ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit), prezentate în recipiente care conțin:

 

 

(a)

doi litri sau mai puțin

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 10 UC/hl

1 UC/hl pentru fiecare grad de alcool + 6 UC/hl

(b)

peste 2 litri

1,60 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

1 UC/hl pentru fiecare grad de alcool

29.04

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

C.

Polialcooli:

 

 

II.

Manită

12 % + cv

8 % + cv

C. III.

Sorbitol

 

 

(a)

în soluție apoasă:

 

 

1.

conținând manită într-o proporție mai mică sau egală cu 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de sorbitol

12 % + cv

6 % + cv

2.

altul

9 % + cv

6 % + cv

(b)

altul:

 

 

1.

conținând manită într-o proporție mai mică sau egală cu 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de sorbitol

12 % + cv

6 % + cv

2.

altul

9 % + cv

6 % + cv

29.10

Acetali, semiacetali și acetali și semiacetali conținând funcții oxigenate simple sau complexe și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

ex B.

altele:

 

 

Metilglucozide

14,4 %

8 %

29.14

Acizi monocarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

ex A.

Acizi monocarboxilici aciclici saturați:

 

 

Esterii manitei și esterii sorbitolului

de la 8,8 % la 18,4 %

8 %

ex B.

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați:

 

 

Esterii manitei și esterii sorbitolului

de la 12 % la 13,6 %

8 %

29.15

Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați:

 

 

A.

Acizi policarboxilici aciclici:

 

 

ex V.

altele:

 

 

Acid itaconic, sărurile și esterii acestuia

10,4 %

0

29.16

Acizi carboxilici conținând funcțiile alcool, fenol, aldehidă sau cetonă și alți acizi carboxilici cu funcții oxigenate, simpli sau complecși, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați:

 

 

A.

Acizi carboxilici cu funcție alcool:

 

 

I.

Acid lactic, sărurile și esterii acestuia

13,6 %

0

IV.

Acid citric, sărurile și esterii acestuia:

 

 

(a)

acid citric

15,2 %

0

(b)

citrat de calciu brut

5,6 %

0

(c)

altele

16 %

0

ex VIII.

altele: acid gliceric, acid glicolic, acid zaharonic, acid izozaharonic, acid heptazaharonic, sărurile și esterii lor

12 %

8 %

29.35

Compuși heterociclici, inclusiv acizii nucleici:

 

 

ex Q.

altele:

 

 

compuși anhidrici ai manitei și sorbitolului, cu excepția maltolului și a izomaltolului

10,4 %

8 %

29.43

Zaharuri cu puritate chimică, cu excepția zaharozei, glucozei și a lactozei; eterii și esterii zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 29.39, 29.41 și 29.42:

 

 

B.

altele

20 %

8 %

29.44

Antibiotice:

 

 

A.

Peniciline

16,8 %

0

35.01

Cazeine, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

 

 

A.

Cazeine:

 

 

I.

destinate fabricării fibrelor textile artificiale (1)

2 %

0

II.

destinate utilizării industriale, alta decât fabricarea produselor alimentare sau furajere (1):

 

 

cu un conținut de apă de peste 50 % din greutate

5 %

0

Altele

5 %

3 %

III.

altele

14 %

12 %

B.

Cleiuri de cazeină

13 %

11 %

C.

altele

10 %

8 %

35.05

Dextrină și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon sau de fecule:

 

 

A.

Dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite

14 % + cv

cv

B.

Cleiuri de dextrină, amidon sau fecule

13 % + cv cu max. 18 %

cv

35.06

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte; produse de orice tip folosite ca cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate netă mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

A.

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte:

 

 

ex II.

alte cleiuri:

 

 

pe bază de emulsie de silicat de sodiu

12,8 %

0

ex B.

produse de orice tip folosite drept cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate netă mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

pe bază de emulsie de silicat de sodiu

15,2 %

0

38.12

Ornamente preparate, apreturi preparate și preparate pentru mordansare, de tipul celor folosite în industria textilă, în industria hârtiei, în industria pielăriei sau în alte industrii similare:

 

 

A.

Ornamente preparate și apreturi preparate:

 

 

I.

pe bază de substanțe amilacee

13 % + cv cu max. 20 %

cv

38.19

Produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale ale industriei chimice și ale industriilor conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

Q.

Lianți pentru miezuri de turnătorie preparați din rășini sintetice

12,8 %

8 %

ex T.

altele:

 

 

produse de cracare ai sorbitolului

14,4 %

8 %

39.02

Produși de polimerizare și copolimerizare (polietilenă, politetrahaloetilene, poliizobutilenă, polistiren, clorură de polivinil, acetat de polivinil, cloracetat de polivinil și alți derivați polivinilici, derivați poliacrilici și polimetacrilici, rășini cumaron-indenice etc.):

 

 

ex C.

altele:

 

 

adezivi din emulsii de rășini

12-18,4 %

0

39.06

Alți polimeri înalți, rășini artificiale și mase plastice artificiale, inclusiv acid alginic, sărurile și esterii lui; linoxin:

 

 

ex B.

altele:

dextran

16 %

6 %

nespecificate, cu excepția linoxinului

16 %

8 %

Notă: Abrevierile cv, tsz, tsz utilizate în acest tabel înseamnă: componentă variabilă, drept suplimentar pe făină și, respectiv, drept suplimentar pe zahăr.


TABELUL II

ELVEȚIA

Poziția din Tariful vamal elvețian

Descrierea mărfurilor

Drepturi vamale de bază (2)

Drept vamal aplicabil la data de 1 iulie 1977 (2)

 

 

CHF per 100 kg brut

 

1510.

Acizi grași industriali, uleiuri acide de rafinare, alcooli grași industriali:

 

 

ex 20

acizi grași de tal

1,0

0

1704.

Produse zaharoase fără cacao

 

 

20

gumă de mestecat

41,0 + cv cu max. 70,0

cv

30

altele

53,0 + cv cu max. 90,0

cv

1806.01

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao:

 

 

ex

înghețată

50,0

47,50

ex

altele, cu excepția amestecurilor cu conținut de materie grasă butirică mai mare de 12 % din greutate sau cu un total de compuși ai laptelui de peste 20 %, în recipiente de peste 1 kg

50,0

40,0

1901.01

Extracte de malț

20,0 + cv

cv

1902.

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, inclusiv cele cu adaos de cacao într-o proporție mai mică de 50 % din greutate:

 

 

ex 10

preparate în care predomină făina de cartofi, chiar și sub formă de griș, fulgi etc., și preparate care conțin lapte praf, cu excepția preparatelor care conțin peste 12 % grăsimi din lapte, în recipiente de peste 2 kg

10,0 + cv

cv

ex 20

altele, cu excepția preparatelor care conțin peste 12 % grăsimi din lapte, în recipiente de peste 2 kg

20,0 + cv cu max. 40,0

cv

1903.01

Paste alimentare

3,0 + cv cu max. 25,0

cv

1904.

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi:

 

 

10

tapioca din fecule de cartofi

5,0

4,0

20

altele

2,50

2,0

1905.01

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire: orez umflat, boabe sub formă de fulgi și produse similare

25,0

20,0

1906.01

Hostii, cașete pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

40,0

32,0

1907.

Pâine, pesmeți și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe:

 

 

10

care nu sunt prezentate în ambalaje pentru vânzare

5,0

4,0

20

prezentate în ambalaje pentru vânzare de toate tipurile

15,0 + cv cu max. 35,0

cv

1908.

Produse de brutărie fină, de patiserie și biscuiți, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție:

 

 

10

fără zahăr, cacao sau ciocolată

27,0 + cv cu max. 55,0

cv

20

altele

60,0 + cv cu max. 100,0

cv

2101.

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele lor:

 

 

ex 10

înlocuitori prăjiți ai cafelei, întregi sau în bucăți, cu excepția cicoarei prăjite

2,0

1,60

ex 12

altele, cu excepția produselor din cicoare prăjită

21,0 + cv cu max. 50,0

cv

2104.

Sosuri; condimente și produse de asezonare, compuse:

 

 

10

destinate utilizării industriale

10,0

0

20

altele:

 

 

 

cu conținut de tomate

50,0

27,50

 

altele

50,0

0

2105.

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:

 

 

10

preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate

 

 

 

cu conținut de tomate

50,0

27,50

 

altele

50,0

0

2106.

Drojdii naturale, active sau inactive; prafuri de copt preparate:

 

 

ex 20

drojdii naturale, inactive

10,0

4,0

2107.

Preparate alimentare nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

ex 10

amestecuri nealcoolice de extracte și de concentrate de substanțe vegetale, cu sau fără zahăr

120,0 + cv

cv

16

grăunțe de cereale, concasate și preparate pentru fabricarea fulgilor de porumb și a produselor similare

6,0

4,80

20

conserve de porumb

13,0 + cv cu max. 25,0

cv

22

orez prefiert (orez „la minut”)

30,0

24,0

26

alimente pentru copii

50,0

40,0

ex 40

înghețată

110,0

100,0 (3)

ex 40

hidrolizați proteici și autolizați de drojdie

110,0

30,0

ex 40

iaurturi preparate

110,0

100,0

ex 40

altele, cu excepția preparatelor cu conținut de materie grasă butirică mai mare de 12 % din greutate sau cu un total de compuși ai laptelui de peste 20 %, în recipiente de peste 1 kg

44,0 + cv

cv

2202.

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și de legume de la poziția 20.07:

 

 

40

altele

8,0

6,40

2203.

Bere:

 

 

08

în vagoane cisternă și în butoaie cu un conținut de peste 2 hl

15,0 (4)

6,0 (4)

10

în butoaie cu un conținut de 2 hl sau mai mic

9,0 (4)

3,50 (4)

 

în sticle, cutii și recipiente similare:

 

 

12

în recipiente de sticlă

16,0 (4)

6,0 (4)

14

altele

20,0 (4)

8,0 (4)

2206.

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice:

 

 

10

având titrul alcoolic sub 18°

30,0

0

20

având titrul alcoolic peste 18°

50,0

0

2209.

Alcool etilic nedenaturat sub 80°; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse (numite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor:

 

 

ex 40

lichioruri și alte băuturi spirtoase cu zahăr, chiar aromatizate: cu zahăr sau conținând ouă

75,0

45,0

2904.

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

 

50

sorbit

2,20

0

ex 60

manită

1,50

0

ex 2910.01

metilglucozide

2,0

0

ex 2914.44

esterii manitei și esterii sorbitolului

1,50

0

ex 2915.30

acid itaconic, sărurile și esterii acestuia

1,50

0

2916.

Acizi carboxilici conținând funcțiile alcool, fenol, aldehidă sau cetonă și alți acizi carboxilici cu funcții oxigenate, simpli sau complecși, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați, nitrozați:

 

 

10

acid lactic

0,75

0

12

sărurile acidului lactic (lactați)

5,0

0

30

acid citric

2,0

0

32

sărurile acidului citric (citrați)

2,0

0

ex 60

esterii acidului lactic și esterii acidului citric; acid gluconic, sărurile și esterii acestuia; acid gliceric, acid glicolic, acid zaharonic, acid izozaharonic, acid heptazaharonic, sărurile și esterii lor

2,50

0

2935.

Compuși heterociclici, inclusiv acizii nucleici:

 

 

ex 30

compuși anhidri ai manitei și sorbitolului (de exemplu sorbitan), cu excepția maltolului și a izomaltolului

1,50

0

2943.

Zaharuri cu puritate chimică, cu excepția zaharozei, glucozei și a lactozei; eterii și esterii zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2939, 2941 și 2942:

 

 

ex 10

sorboză

8,50

0

ex 20

sărurile și esterii sorbozei

1,50

0

ex 2944.01

Peniciline

50,0

0

3501.

Cazeine, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

 

 

20

cleiuri de cazeină

22,0

15,0

3505.01

Dextrine și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon sau de fecule

6,0

4,80

3506.

Cleiuri preparate nespecificate și neincluse în altă parte; produse de orice tip folosite drept cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul drept cleiuri, în ambalaje având o greutate mai mică sau egală cu 1 kg:

 

 

ex 12

cleiuri pe bază de emulsie de silicat de sodiu

7,0

0

ex 20

cleiuri pe bază de emulsie de silicat de sodiu

20,0

0

ex 3812.01

Ornamente preparate și apreturi preparate din amidon

5,0

0

3819.

Produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte:

 

 

ex 50

produse de cracare ai sorbitolului; lianți pentru miezuri de turnătorie preparați pe bază de rășini sintetice

1,50

0

3902.

Produși de polimerizare și copolimerizare:

 

 

ex 20

adezivi din emulsii de rășini

6,50

0

ex 22

adezivi din emulsii de rășini

6,50

0

3906.

Alți polimeri înalți și mase plastice, inclusiv acid alginic, sărurile și esterii lui; linoxin:

 

 

ex 10

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

2,50

0

ex 20

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

2,50

0

ex 30

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

15,0

0

ex 32

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

30,0

0

ex 40

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

40,0

0

ex 42

altele decât acidul alginic, sărurile și esterii lui și decât linoxinul

55,0

0


(1)  Acceptarea la această subpoziție se face sub rezerva condițiilor care urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

(2)  Pentru produsele care conțin alcool se aplică impunerile care decurg din legislația elvețiană în domeniul alcoolului.

(3)  Această rată se va reduce la 90,0 CHF după autorizarea comercializării înghețatei comestibile cu conținut de grăsimi vegetale pe întreg teritoriul Comunității.

(4)  Plus drept suplimentar (orz și alte produse de bază folosite la fabricarea berii).


PROTOCOLUL NR. 3

privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

TITLUL I

Definiția conceptului de „produse originare”

Articolul 1

În scopul punerii în aplicare a acordului și fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 2 și 3 din prezentul protocol, se consideră:

1.

produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute în întregime în cadrul Comunității;

(b)

produsele obținute în cadrul Comunității, la fabricarea cărora s-au utilizat alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca produsele în cauză să fi fost suficient transformate sau prelucrate în sensul articolului 5. Cu toate acestea, această condiție nu se aplică produselor care sunt originare din Elveția în sensul prezentului protocol;

2.

produse originare din Elveția:

(a)

produsele obținute în întregime în Elveția;

(b)

produsele obținute în Elveția, la fabricarea cărora s-au utilizat alte produse decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca produsele în cauză să fi fost suficient transformate sau prelucrate în sensul articolului 5. Cu toate acestea, această condiție nu se aplică produselor care sunt originare din Comunitate în sensul prezentului protocol.

Produsele enumerate în lista C sunt excluse temporar din sfera de aplicare a prezentului protocol.

Articolul 2

(1)   În măsura în care schimburile comerciale între Comunitate sau Elveția, pe de-o parte, și Austria, Finlanda, Islanda, Portugalia, și Suedia pe de altă parte, precum și între fiecare din aceste cinci țări sunt reglementate de acorduri care conțin norme identice cu cele prevăzute de prezentul protocol, se consideră, de asemenea:

A.

produse originare din Comunitate acele produse menționate la articolul 1 alineatul (1) care, după ce au fost exportate din Comunitate, nu au fost transformate sau prelucrate în nici una din cele cinci țări menționate, nu au fost suficient transformate sau prelucrate în acele țări pentru a li se putea conferi statutul de produse originare din oricare din țările în cauză în conformitate cu dispozițiile corespondente celor ale articolului 1 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol, cuprinse în acordurile menționate anterior, cu condiția ca:

(a)

la transformare sau prelucrare să fi fost folosite numai produse originare din oricare dintre cele cinci țări menționate sau din Comunitate sau din Elveția;

(b)

în cazul în care există o normă de limitare procentuală, în listele A sau B menționate la articolul 5, proporția ca valoare a produselor neoriginare care pot fi incorporate în anumite condiții, valoarea adăugată să fi fost acumulată în fiecare dintre țări cu respectarea normelor procentuale și a celorlalte norme din listele menționate, fără a exista posibilitatea de cumulare de la o țară la alta;

B.

produse originare din Elveția acele produse menționate la articolul 1 alineatul (2) care, după ce au fost exportate din Elveția, nu au fost transformate sau prelucrate în nici una din cele cinci țări menționate sau nu au fost suficient transformate sau prelucrate pentru a li se putea conferi statutul de produse originare din oricare din țările în cauză în conformitate cu dispozițiile corespondente celor ale articolului 1 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2) litera (b) din prezentul protocol, cuprinse în acordurile menționate anterior, cu condiția ca:

(a)

la transformare sau prelucrare să fi fost folosite numai produse originare din oricare dintre cele cinci țări menționate sau din Comunitate sau din Elveția;

(b)

în cazul în care există o normă de limitare procentuală, în listele A sau B menționate la articolul 5, proporția ca valoare a produselor neoriginare care pot fi incorporate în anumite condiții, valoarea adăugată să fi fost acumulată în fiecare dintre țări cu respectarea normelor procentuale și a celorlalte norme din listele menționate, fără a exista posibilitatea de cumulare de la o țară la alta.

(2)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (1) punctul (A) litera (a) și punctul (B) litera (a), faptul că sunt utilizate anumite produse diferite de cele menționate în alineatul respectiv într-o proporție care nu depășește ca valoare totală 5 % din valoarea produselor obținute și importate în Elveția sau în Comunitate, nu afectează determinarea originii produselor în cauză, cu condiția ca produsele astfel utilizate să nu fi determinat ca produsele exportate inițial din Comunitate sau din Elveția să își piardă statutul de produse originare din Comunitate sau din Elveția dacă au fost încorporate în acestea.

(3)   În cazurile menționate la alineatul (1) punctul (A) litera (b) și punctul (B) litera (b) și la alineatul (2), nici un produs neoriginar nu poate fi încorporat dacă suferă doar procesele de transformare și de prelucrare prevăzute la articolul 5 alineatul (3).

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2 și sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul articol, produsele obținute continuă să fie considerate produse originare din Comunitate sau, respectiv, din Elveția, numai în cazul în care valoarea produselor transformate sau prelucrate originare din Comunitate sau din Elveția reprezintă cel mai mare procent din valoarea produselor obținute. În caz contrar, produsele menționate se consideră produse originare din țara în care valoarea adăugată acumulată reprezintă cel mai mare procent din valoarea lor totală.

Articolul 4

Următoarele produse se consideră ca fiind „integral obținute” fie în Comunitate, fie în Elveția în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (a):

(a)

produse minerale extrase din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor acestora;

(b)

produse vegetale recoltate în Comunitate sau în Elveția;

(c)

animale vii născute și crescute în Comunitate sau în Elveția;

(d)

produse obținute din animale vii crescute în Comunitate sau în Elveția;

(e)

produse obținute din activități de vânătoare sau pescuit desfășurate în Comunitate sau în Elveția;

(f)

produse obținute din pescuitul marin și alte produse colectate din mare de navele Comunității sau ale Elveției;

(g)

produse fabricate la bordul navelor fabrică ale Comunității sau Elveției, exclusiv din produsele menționate la litera (f);

(h)

articole uzate colectate în Comunitate sau în Elveția numai în scopul recuperării materiilor prime;

(i)

deșeuri rezultate din activitățile de producție desfășurate în Comunitate sau în Elveția;

(j)

mărfuri obținute în Comunitate sau în Elveția, exclusiv din produsele menționate la literele (a)-(i).

Articolul 5

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 1 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b), următoarele operațiuni se consideră ca fiind operațiuni de transformare sau prelucrare suficientă:

(a)

transformarea sau prelucrarea în urma cărora mărfurile obținute sunt clasificate într-o poziție tarifară diferită de poziția la care erau incluse fiecare din produsele transformate sau prelucrate, cu excepția operațiunilor de transformare sau de prelucrare prevăzute la lista A, pentru care se aplică dispozițiile speciale din lista menționată;

(b)

operațiunile de transformare sau de prelucrare prevăzute la lista B.

„Secțiuni”, „capitole” și „poziții tarifare” înseamnă secțiunile, capitolele și pozițiile tarifare din Nomenclatura de la Bruxelles pentru clasificarea tarifară a mărfurilor.

(2)   În cazul în care, pentru un anumit produs obținut, există o normă de limitare procentuală, în lista A și în lista B, valoarea produselor prelucrate care pot fi utilizate, valoarea totală a produselor în cauză, fie că acestea și-au schimbat sau nu poziția tarifară în cursul transformării, prelucrării sau asamblării în limitele și în condițiile prevăzute de fiecare din cele două liste, nu poate depăși, în raport cu valoarea produsului obținut, valoarea corespondentă fie ratei obișnuite, dacă ratele sunt identice în ambele liste, fie a celei mai înalte rate dacă acestea sunt diferite.

(3)   În scopul punerii în aplicare a articolului 1 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b), următoarele operațiuni se consideră ca fiind operațiuni de transformare sau prelucrare insuficientă pentru a conferi statutul de produs originar, fie că are loc o schimbare de poziție tarifară sau nu:

(a)

manipulările care au scopul de a asigura conservarea mărfurilor în stare corespunzătoare în timpul transportului și depozitării (aerisirea, răsfirarea, uscarea, refrigerarea, introducerea în saramură, soluție de dioxid de sulf și alte substanțe, îndepărtarea pieselor deteriorate și alte operațiuni similare);

(b)

operațiuni simple constând din îndepărtarea prafului, cernere, filtrare, sortare, clasificare, potrivire (inclusiv alcătuirea seturilor de articole), spălare, vopsire, tăiere;

(c)

(i)

modificarea ambalajelor și segmentarea și asamblarea loturilor expediate;

(ii)

simpla introducere în sticle, recipiente, saci, lăzi, cutii, fixarea pe panouri etc. și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(d)

fixarea de mărci, etichete și alte semne distinctive similare pe produse și pe ambalajele acestora;

(e)

simpla amestecare a produselor, chiar dacă acestea sunt de tipuri diferite, în cazul în care una sau mai multe componente ale amestecurilor nu îndeplinesc condițiile stabilite de prezentul protocol care să le permită să fie considerate produse originare fie din Comunitate, fie din Elveția;

(f)

simpla asamblare a părților de articole pentru a constitui un articol complet;

(g)

o combinație a două sau mai multe operațiuni menționate la literele (a)-(f);

(h)

sacrificarea animalelor.

Articolul 6

(1)   În cazul în care listele A și B menționate la articolul 5 prevăd că mărfurile obținute în Comunitate sau în Elveția se consideră ca fiind originare din Comunitate sau din Elveția numai în cazul în care valoarea produselor transformate sau prelucrate nu depășește un procent stabilit din valoarea mărfurilor obținute, valorile care urmează să fie luate în considerare pentru determinarea procentului în cauză sunt:

pe de-o parte,

în ceea ce privește produsele al căror import poate fi dovedit: valoarea în vamă a acestora în momentul importului;

în ceea ce privește produsele cu origine nedeterminată: primul preț care poate fi dovedit, plătit pentru produsele în cauză pe teritoriul părții contractante unde are loc procesul de producție;

și pe de altă parte,

prețul franco fabrică al mărfurilor obținute minus taxele interne rambursate sau rambursabile la export.

Prevederile prezentului articol se aplică de asemenea la punerea în aplicare a articolelor 2 și 3.

(2)   În cazul în care se aplică articolele 2 și 3, prin valoare adăugată acumulată se înțelege diferența dintre prețul franco fabrică al mărfurilor obținute, din care sunt deduse taxele interne rambursate sau rambursabile la exportul din țara în cauză sau din Comunitate, și valoarea în vamă a tuturor produselor importate și transformate sau prelucrate în țara menționată sau în Comunitate.

Articolul 7

Mărfurile originare din Elveția sau din Comunitate care reprezintă un lot unic pot fi transportate și pe alte teritorii decât ale Comunității, Elveției, Austriei, Finlandei, Islandei, Portugaliei sau Suediei, după caz, implicând transbordarea sau antrepozitarea temporară pe teritoriile în cauză, cu condiția ca parcurgerea teritoriului menționat să fie justificată de motive geografice, ca mărfurile să rămână sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare, ca mărfurile să nu fie în circuitul comercial al țărilor vizate sau să nu fie livrate spre consum în acele țări și să nu fi făcut obiectul altor operațiuni decât cele de descărcare, reîncărcare sau al oricărei alte operațiuni efectuate în scopul de a asigura conservarea acestora.

TITLUL II

Metode de cooperare administrativă

Articolul 8

(1)   La importul în Comunitate sau în Elveția, produsele originare în sensul articolului 1 din prezentul protocol se supun dispozițiilor acordului privind prezentarea unei certificat de circulație a mărfurilor A.CH.1, al cărui model este inclus în anexa V la prezentul protocol, eliberat de autoritățile vamale din Elveția sau din statele membre ale Comunității.

(2)   În cazul în care se aplică articolul 2 și, după caz, articolul 3, se utilizează certificatele de circulație a mărfurilor A.W.1, al căror model este inclus în anexa VI la prezentul protocol și care sunt eliberate de autoritățile vamale din fiecare stat în cauză dacă mărfurile fie au fost păstrate înainte de reexportare în același stat, fie au suferit procesele de transformare sau de prelucrare menționate la articolul 2, la prezentarea certificatelor de circulație a mărfurilor eliberate anterior.

(3)   Pentru ca autoritățile vamale să poată verifica condițiile în care mărfurile au fost păstrate pe teritoriul fiecărui stat în cauză în cazul în care acestea nu au fost plasate într-un antrepozit vamal și trebuie să fie reexportate în același stat, certificatele de circulație a mărfurilor eliberate anterior și prezentate la importul mărfurilor sunt vizate în momentul importului și, ulterior, odată la șase luni de către autoritățile menționate, la cererea titularului mărfurilor.

(4)   Autoritățile vamale din Elveția și din statele membre ale Comunității sunt autorizate să elibereze certificatele de circulație a mărfurilor prevăzute de acordurile menționate la articolul 2 în condițiile stabilite de acordurile în cauză, cu condiția ca mărfurile care fac obiectul certificatelor să se afle pe teritoriul Elveției sau al Comunității. Anexa VI la prezentul protocol conține un model al certificatului care trebuie utilizat.

(5)   În cazul în care termenii „certificat de circulație a mărfurilor” sau „certificate de circulație a mărfurilor” sunt folosiți în prezentul protocol, fără a se preciza dacă certificatul sau certificatele în cauză sunt de tipul descris la alineatul (1) sau de tipul descris la alineatul (2), dispozițiile relevante se aplică în mod uniform ambelor tipuri de certificate.

Articolul 9

Certificatul de circulație a mărfurilor se eliberează la solicitarea în scris a exportatorului, folosind formularul prevăzut în acest scop.

Articolul 10

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor este emis în momentul exportării mărfurilor care fac obiectul acestuia de către autoritățile vamale din statul exportator. Certificatul este pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul a fost efectiv efectuat sau asigurat.

Cu titlu excepțional, se poate emite un certificat de circulație a mărfurilor și după exportarea mărfurilor care fac obiectul acestuia, dacă acesta nu a fost emis în momentul efectuării exportului din cauza unor erori, a unor omisiuni involuntare sau a unor circumstanțe speciale. În acest caz, certificatul poartă o mențiune specială privind condițiile în care a fost emis.

Certificatul de circulație a mărfurilor se poate emite numai în cazul în care poate constitui drept titlu justificativ pentru aplicarea regimului preferențial prevăzut de acord.

(2)   Certificatele de circulație a mărfurilor emise în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sau alineatul (4) trebuie să cuprindă trimiteri la certificatul sau certificatele de circulație a mărfurilor emise anterior și în legătură cu care sunt emise.

(3)   Cererile de eliberare a certificatelor de circulație a mărfurilor și a certificatelor menționate la alineatul (2), la prezentarea cărora se emit noile certificate, trebuie păstrate timp de cel puțin doi ani de către autoritățile vamale din țara exportatoare.

Articolul 11

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor trebuie înaintat, în termen de patru luni de la data emiterii acestuia de către autoritățile vamale din statul exportator, biroului vamal din statul importator unde sunt prezentate mărfurile.

(2)   Certificatul de circulație a mărfurilor care este înaintat autorităților vamale din statul importator după expirarea termenului de prezentare a acestuia prevăzut la alineatul (1) poate fi acceptat în scopul aplicării regimului preferențial, dacă neprezentarea certificatului până la data limită stabilită se datorează unor cauze de forță majoră sau unor circumstanțe excepționale.

În alte cazuri de prezentare a certificatului cu întârziere, autoritățile vamale din statul importator pot accepta certificatele în cauză dacă mărfurile aferente le-au fost prezentate înainte de data limită menționată.

(3)   Certificatele de circulație a mărfurilor, fie că sunt sau nu vizate în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3), sunt păstrate de autoritățile vamale din statul importator în conformitate cu normele în vigoare în statul respectiv.

Articolul 12

Certificatele de circulație a mărfurilor se redactează pe formularele corespunzătoare, ale căror modele sunt prevăzute de anexele V și VI la prezentul protocol. Certificatele se redactează într-una din limbile în care este redactat acordul și în conformitate cu dispozițiile de drept intern din statul exportator. În cazul în care certificatele menționate sunt redactate de mână, acestea se completează cu cerneală și cu majuscule.

Fiecare certificat are dimensiunea de 210 × 297 mm. Hârtia folosită trebuie să fie hârtie de scris albă care să nu conțină celuloză mecanică și să nu cântărească sub 25 g pe m2. Hârtia este prevăzută cu un fundal imprimat ghioșat de culoare verde, astfel încât orice falsificare a acesteia prin mijloace mecanice sau chimice să fie vizibilă.

Statele membre ale Comunității și Elveția își pot rezerva dreptul de a tipări certificatele ele însele sau pot să comande tipărirea acestora la tipografii autorizate. În al doilea caz, fiecare certificat trebuie să conțină o referire la această autorizație. Fiecare certificat trebuie să aibă mențiuni privind numele și adresa tipografiei sau un semn care să permită identificarea tipografiei. Certificatele au de asemenea un număr de serie prin care pot fi identificate.

Articolul 13

Certificatele de circulație a mărfurilor sunt prezentate autorităților vamale din statul importator, cu respectarea regimului stabilit de statul în cauză. Autoritățile menționate pot solicita o traducere a certificatului. De asemenea, ele pot solicita ca declarația de import să fie însoțită de o declarație a importatorului care să ateste că mărfurile îndeplinesc condițiile cerute pentru aplicarea acordului.

Articolul 14

(1)   Comunitatea și Elveția acceptă mărfurile sub forma unor colete mici adresate persoanelor particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor ca fiind produse originare care intră sub incidența dispozițiilor acordului, fără a solicita prezentarea unui certificat de circulație a mărfurilor, cu condiția ca mărfurile în cauză să nu aibă un caracter comercial și să se fi declarat că îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea dispozițiilor menționate, precum și cu condiția să nu existe nici o îndoială cu privire la veridicitatea unor astfel de declarații.

(2)   Importurile care au caracter ocazional și care constau numai din bunuri destinate uzului personal al destinatarilor sau al călătorilor sau al familiilor acestora se consideră ca fiind importuri fără caracter comercial, cu condiția ca prin natura și cantitatea bunurilor în cauză să fie lipsite de orice caracter comercial. De asemenea, valoarea totală a bunurilor în cauză nu trebuie să depășească 60 de unități de cont în cazul pachetelor mici sau 200 de unități de cont în cazul conținutului bagajelor personale ale călătorilor.

(3)   Unitatea de cont (UC) are valoarea de 0,88867088 g aur fin. În cazul modificării unității de cont, părțile contractante se reunesc în cadrul Comitetului mixt pentru a redefini valoarea unității raportate la aur.

Articolul 15

(1)   Mărfurile expediate din Comunitate sau din Elveția în vederea prezentării într-o expoziție într-o altă țară decât cele menționate la articolul 2 și vândute după expoziție în vederea importului în Elveția sau în Comunitate beneficiază, la import, de dispozițiile acordului, sub rezerva ca mărfurile să îndeplinească cerințele prezentului protocol care le conferă dreptul de a fi recunoscute ca produse originare din Comunitate sau din Elveția, precum și cu condiția prezentării dovezii autoritățile vamale asupra faptului că:

(a)

un exportator a expediat mărfurile în cauză din Comunitate sau din Elveția în țara în care se desfășoară expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

mărfurile au fost vândute sau cedate de către exportator unei persoane din Elveția sau din Comunitate;

(c)

mărfurile au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după încheierea acesteia în Elveția sau în Comunitate, în starea în care au fost expediate pentru expoziție;

(d)

din momentul expedierii lor pentru expoziție, mărfurile nu au fost folosite în nici un alt scop decât acela de a fi prezentate în cadrul expoziției.

(2)   În mod normal, trebuie să se prezinte un certificat de circulație a mărfurilor către autoritățile vamale. Acesta trebuie să indice numele și adresa expoziției. Atunci când este nevoie, pot fi solicitate documente justificative suplimentare privind natura mărfurilor și condițiile în care acestea au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică în cazul oricăror expoziții, târguri sau oricăror alte evenimente publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau meșteșugăresc care nu sunt organizate în scopuri private în magazine sau în incinta unor locații comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor străine și pe durata cărora mărfurile rămân sub controlul autorităților vamale.

Articolul 16

Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului titlu, statele membre ale Comunității și Elveția își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor lor vamale respective, la verificarea autenticității și corectitudinii certificatelor de circulație a mărfurilor, inclusiv a celor emise în conformitate cu articolul 8 alineatul (4).

Comitetul mixt este abilitat să adopte orice decizii necesare pentru ca metodele de cooperare administrativă să poată fi aplicate în timp util în Comunitate și în Elveția.

Articolul 17

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care redactează sau determină redactarea unui document care conține date incorecte în scopul obținerii unui certificat de circulație a mărfurilor care să permită acceptarea mărfurilor ca fiind eligibile pentru aplicarea regimului preferențial.

TITLUL III

Dispoziții finale

Articolul 18

Comunitatea și Elveția iau toate măsurile necesare pentru a permite prezentarea certificatelor de circulație a mărfurilor, în conformitate cu articolul 13 din prezentul protocol, de la data de 1 aprilie 1973.

Articolul 19

Comunitatea și Elveția întreprind, fiecare în parte, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 20

Notele explicative, listele A, B și C, precum și modelele certificatelor de circulație a mărfurilor fac parte integrantă din prezentul protocol.

Articolul 21

Mărfurile care intră sub incidența dispozițiilor titlului I și care, la data de 1 aprilie 1973, sunt fie în curs de transportare, fie plasate în Comunitate sau în Elveția în regim de depozit temporar, în antrepozite vamale sau în zone libere, pot beneficia de dispozițiile acordului, sub rezerva prezentării – în termen de patru luni de la data menționată – a unui certificat de circulație a mărfurilor autorităților vamale din statul importator, redactat retroactiv de autoritățile vamale din statul exportator, precum și a oricăror alte documente justificative ale condițiilor de transport.

Articolul 22

Părțile contractante se angajează să întreprindă orice măsuri necesare pentru a se asigura că certificatele de circulație a mărfurilor, pe care autoritățile vamale din statele membre ale Comunității și din Elveția sunt abilitate să le emită în temeiul acordurilor menționate la alineatul (2), sunt eliberate în condițiile prevăzute de acordurile menționate. De asemenea, acestea se angajează să asigure cooperarea administrativă necesară în acest scop, în special să verifice itinerariul mărfurilor comercializate sub incidența acordurilor menționate la alineatul (2), precum și locațiile în care acestea au fost păstrate.

Articolul 23

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Comunitate sau în Elveția pentru produsele utilizate la fabricarea mărfurilor care nu sunt originare din Comunitate, Elveția sau din țările prevăzute la articolul 2 din prezentul protocol, începând de la data la care dreptul vamal aplicabil produselor originare de același tip a fost redusă în cadrul Comunității și în Elveția la 40 % din dreptul vamal de bază.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Danemarca, Norvegia sau în Regatul Unit pentru produsele importate și utilizate la fabricarea de mărfuri pentru care autoritățile vamale din oricare din aceste state emit un certificat de circulație a mărfurilor pentru ca mărfurile în cauză să poată beneficia, în Elveția, de dispozițiile tarifare în vigoare în Elveția și prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din acord, cu excepția cazurilor în care produsele utilizate sunt cele menționate la articolul 25 alineatul (1) din prezentul protocol.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 din Protocolul nr. 2, nu se poate acorda nici un fel de drawback sau exonerare de la plata drepturilor vamale în Danemarca, Norvegia sau în Regatul Unit pentru produsele importate utilizate la fabricarea mărfurilor pentru care autoritățile vamale din Elveția emit un certificat de circulație a mărfurilor pentru ca mărfurile în cauză să poată beneficia, în Danemarca, Norvegia sau în Regatul Unit, de dispozițiile tarifare în vigoare în cele trei țări menționate și prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din acord, cu excepția cazurilor în care produsele utilizate sunt cele menționate la articolul 25 alineatul (1) din prezentul protocol.

(4)   Utilizat în prezentul articol și în următoarele, termenul „drepturi vamale” se referă și la taxele cu efect echivalent drepturilor vamale.

Articolul 24

(1)   După caz, este posibil ca certificatele de circulație a mărfurilor să indice faptul că produsele pentru care sunt emise au dobândit statutul de produse originare și au suferit orice prelucrare suplimentară numai în Elveția sau în Danemarca, Norvegia, Regatul Unit sau în celelalte cinci țări menționate la articolul 2 din prezentul protocol, până la data de la care drepturile vamale aplicabile produselor menționate sunt eliminate între Comunitate în compunerea sa inițială și Irlanda, pe de-o parte, și Elveția, pe de altă parte.

(2)   În alte situații, după caz, certificatele menționate indică valoarea adăugată acumulată în fiecare din următoarele teritorii:

în Comunitate în compunerea sa inițială;

în Irlanda;

în Danemarca, Norvegia și Regatul Unit;

în Elveția;

în fiecare din cele cinci țări menționate la articolul 2 din prezentul protocol.

Articolul 25

(1)   La importul în Elveția sau în Danemarca, Norvegia sau Regatul Unit, pot beneficia de dispozițiile tarifare în vigoare în Elveția sau în cele trei țări menționate prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din acord numai produsele pentru care s-a emis un certificat de circulație a mărfurilor care să indice faptul că au dobândit statutul de produse originare și că au suferit orice prelucrare suplimentară numai în Elveția sau în celelalte trei țări menționate anterior sau în cele cinci țări prevăzute la articolul 2 din prezentul protocol.

(2)   În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (1), Elveția, pe de-o parte, și Comunitatea, pe de altă parte, pot adopta dispoziții tranzitorii pentru a nu percepe drepturile vamale prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din acord asupra valorii care corespunde valorii produselor originare din Elveția sau din Comunitate care au fost transformate sau prelucrate pentru a se obține produsele care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul protocol și care sunt importate ulterior în Elveția sau în Comunitate.

Articolul 26

Părțile contractante iau toate măsurile necesare pentru încheierea acordurilor cu Austria, Finlanda, Islanda, Portugalia și Suedia care să garanteze aplicarea prezentului protocol.

Articolul 27

(1)   În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) punctul (A) din prezentul protocol, orice produs originar dintr-una din cele cinci țări menționate la articolul în cauză este considerat produs neoriginar pe parcursul perioadei sau al perioadelor în care Elveția aplică rata dreptului vamal aplicabil țărilor terțe sau orice altă măsură corespondentă de salvgardare în raport cu țara menționată în conformitate cu dispozițiile care reglementează comerțul între Elveția și cele cinci țări prevăzute la articolul menționat anterior.

(2)   În scopul punerii în aplicare a articolului 2 alineatul (1) punctul (B) din prezentul protocol, orice produs originar dintr-una din cele cinci țări menționate la articolul în cauză este considerat produs neoriginar pe parcursul perioadei sau al perioadelor în care Comunitatea aplică rata dreptului vamal aplicabil țărilor terțe asupra produsului vizat în raport cu țara menționată, în conformitate cu acordul încheiat de Comunitate cu țara în cauză.

Articolul 28

Comitetul mixt poate decide modificarea dispozițiilor titlului I articolul 5 alineatul (3), ale titlului II, titlului III articolele 23, 24 și 25, precum și ale anexelor I, II, III, V și VI la prezentul protocol. În mod special, Comitetul mixt este abilitat să adopte orice măsuri necesare pentru adaptarea dispozițiilor menționate la cerințele speciale ale anumitor mărfuri sau ale anumitor modalități de transport.

ANEXA I

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1   – articolul 1

Prin termenii „Comunitatea” și „Elveția” se înțelege, de asemenea, și apele teritoriale ale statelor membre ale Comunității și, respectiv, ale Elveției.

Navele care operează în larg, inclusiv navele fabrică, la bordul cărora peștele prins este transformat sau prelucrat, sunt considerate parte a teritoriului statului căruia îi aparțin, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la nota explicativă 5.

Nota 2   – articolele 1, 2 și 3

Pentru a se determina dacă mărfurile sunt originare din Comunitate sau din Elveția sau dintr-una din cele cinci țări prevăzute la articolul 2, nu este necesar să se stabilească dacă curentul electric și combustibilul, instalațiile și echipamentul, precum și utilajele și uneltele folosite pentru a obține mărfurile în cauză sunt originare din țări terțe sau nu.

Nota 3   – articolele 2 și 5

În scopul aplicării dispozițiilor articolului 2 alineatul (1) punctul (A) litera (b) și punctul (B) litera (b), trebuie să se respecte norma procentuală pentru valoarea adăugată acumulată potrivit dispozițiilor speciale prevăzute de listele A și B. În cazul în care produsele obținute sunt indicate în lista A, norma procentuală constituie astfel un criteriu suplimentar, pe lângă criteriul privind schimbarea poziției tarifare pentru orice produs neoriginar utilizat. De asemenea, dispozițiile care elimină posibilitatea de a cumula procentele prevăzute de listele A și B pentru orice produs obținut sunt aplicabile în fiecare țară pentru valoarea adăugată acumulată.

Nota 4   – articolele 1, 2 și 3

Se consideră că ambalajul formează un tot unitar cu mărfurile cuprinse în acesta. Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică ambalajelor care nu sunt de tipul normal pentru articolul ambalat și care au o valoare intrinsecă de utilizare și sunt de natură durabilă, pe lângă faptul că îndeplinesc funcția de ambalaj.

Nota 5   – articolul 4 litera (f)

Termenul „navele acestora” se aplică numai navelor:

care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Comunității sau în Elveția;

care navighează sub pavilionul unui stat membru al Comunității sau al Elveției;

care sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Elveției sau de o societate care își are sediul principal într-unul din statele menționate, al cărei director sau directori, președinte al consiliului de administrație sau de supraveghere, precum și majoritatea membrilor consiliilor menționate sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Elveției și, în plus, în cazul societăților în nume colectiv sau al societăților cu răspundere limitată, al căror capital este deținut în proporție de cel puțin 50 % de statele menționate, de organisme publice sau de resortisanți ai statelor în cauză;

ai căror comandanți de navă sunt cu toții resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Elveției;

al căror echipaj este format în proporție de cel puțin 75 % din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Elveției.

Nota 6   – articolul 6

„Preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit producătorului la fabrica la care s-a efectuat ultima transformare sau prelucrare a bunului, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor produselor folosite în procesul de fabricație.

„Valoare în vamă” înseamnă valoarea în vamă prevăzută de Convenția privind evaluarea în vamă a mărfurilor, semnată la Bruxelles la data de 15 decembrie 1950.

Nota 7   – articolul 8

Autoritățile vamale care vizează certificatele de circulație a mărfurilor în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) au dreptul să efectueze verificări asupra mărfurilor în conformitate cu reglementările în vigoare în statul membru în cauză.

Nota 8   – articolul 10

În cazul în care un certificat de circulație a mărfurilor se referă la mărfuri care au fost inițial importate dintr-un stat membru al Comunității sau din Elveția, iar apoi reexportate în același stat, noile certificate emise de statul reexportator trebuie să indice, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 24, statul în care a fost emis certificatul de circulație a mărfurilor inițial. În cazul în care mărfurile nu au fost plasate în antrepozit vamal, certificatele trebuie să indice, de asemenea, că au fost efectuate corespunzător operațiunile de vizare prevăzute la articolul 8 alineatul (3).

Nota 9   – articolele 16 și 22

În cazul în care un certificat de circulație a mărfurilor a fost emis în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) sau (4) și se referă la mărfurile reexportate în același stat, autoritățile vamale din statul de destinație trebuie să poată obține, în cadrul cooperării administrative, copii conforme ale certificatului sau ale certificatelor de circulație a mărfurilor emise anterior, referitoare la mărfurile în cauză.

Nota 10   – articolele 23 și 25

Prin „dispoziții tarifare în vigoare” se înțelege dreptul vamal aplicat la data de 1 ianuarie 1973 în Danemarca, Elveția, Norvegia sau Regatul Unit pentru produsele menționate la articolul 25 alineatul (1) sau dreptul vamal care, potrivit dispozițiilor acordului, va fi aplicat ulterior produselor menționate, ori de câte ori dreptul vamal în cauză este mai redus decât dreptul aplicat celorlalte produse originare din Comunitate sau din Elveția.

Nota 11   – articolul 23

Prin „drawback al drepturilor vamale sau exonerarea de la plata drepturilor vamale sub orice formă” se înțelege orice dispoziție privind rambursarea sau exonerarea totală sau parțială a drepturilor vamale aplicabile produselor utilizate în procesul de fabricație, cu condiția ca dispoziția menționată să permită, în mod expres sau în fapt, rambursarea în cauză sau exonerarea în cazul în care mărfurile obținute din produsele menționate anterior sunt exportate, dar nu și atunci când sunt destinate consumului național.

Nota 12   – articolele 24 și 25

Articolul 24 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (1) prevăd, în special, că nu s-au aplicat:

nici dispozițiile articolului 1 alineatul (2) litera (b) ultima teză pentru produsele originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda care au fost transformate sau prelucrate în Elveția;

nici orice dispoziții corespondente tezei menționate, cuprinse în acordurile prevăzute la articolul 2 pentru produsele originare din Comunitate în compunerea sa inițială și din Irlanda, care au fost transformate sau prelucrate în oricare din cele cinci țări.

Nota 13   – articolul 25

În cazul în care produsele originare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (1) sunt importate în Danemarca, în Norvegia sau în Regatul Unit, dreptul vamal care servește drept bază pentru reducerile tarifare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din acord este dreptul efectiv aplicat la data de 1 ianuarie 1972 de către țara importatoare în raport cu țările terțe.

ANEXA II

LISTA A

Lista prelucrărilor sau transformărilor care determină modificarea poziției tarifare, dar care nu conferă statutul de „produse originare” produselor supuse acestora sau care nu le conferă acest statut decât în anumite condiții

Produse obținute

Prelucrări și transformări care nu conferă statutul de „produse originare”

Prelucrări și transformări care conferă statutul de „produse originare” în cazul respectării condițiilor prezentate în continuare

Poziția TVC

Descriere

ex 17.04

Produse zaharoase fără cacao, cu excepția extractelor de lemn dulce cu un conținut de zaharoză mai mare de 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

Fabricație din alte produse din capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

ex 18.06

Ciocolată și alte preparate alimentare cu conținut de cacao, cu excepția altor produse decât cacao pudră, îndulcită doar prin adaos de zaharoză, înghețată, ciocolată și produse din ciocolată, inclusiv produse umplute și produsele zaharoase și înlocuitorii acestora fabricați din înlocuitori de zahăr, cu conținut de cacao, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 500 g

Fabricație din produse din capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.01

Extracte de malț

Fabricație din produse de la poziția 11.07

 

19.02

Preparate pentru alimentația copiilor sau pentru uz dietetic sau culinar, pe bază de făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, inclusiv cele cu adaos de cacao într-o proporție mai mică de 50 % din greutate

Fabricație din cereale și produse derivate, carne și lapte, sau pentru care se folosesc produse din capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.03

Paste alimentare

 

Fabricație din grâu dur

19.04

Tapioca, inclusiv tapioca din fecule de cartofi

Fabricație din fecule de cartofi

 

19.05

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire: „orez umflat”, „boabe sub formă de fulgi” și produse similare

Fabricație din diverse produse (1) sau pentru care se utilizează produse din capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

19.06

Hostii, cașete pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon, sau din fecule în foi și produse similare

Fabricație din produse din capitolul 11

 

19.07

Pâine, pesmeți și alte produse obișnuite de brutărie, fără adaos de zahăr, miere, ouă, grăsimi, brânză sau fructe

Fabricație din produse din capitolul 11

 

19.08

Produse de brutărie fină, de patiserie și biscuiți, inclusiv cele cu adaos de cacao, în orice proporție

Fabricație din produse din capitolul 11

 

ex 21.05

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate

Fabricație din produse de la poziția 20.02

 

ex 22.02

Limonadă, ape gazoase aromatizate (inclusiv apele minerale astfel tratate) și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și legume de la poziția 20.07, care nu conțin lapte sau grăsimi din lapte, care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit) și altele

Fabricație din suc de fructe (2) sau pentru care se utilizează produse din capitolul 17 a căror valoare depășește 30 % din valoarea produsului finit

 

22.06

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

Fabricație din produse de la pozițiile 08.04, 20.07, 22.04 sau 22.05

 

ex 22.09

Băuturi spirtoase, altele decât rom, rachiu, tafia, gin, whisky, vodcă cu un conținut de alcool etilic de 45,2° sau mai mic, și rachiu de prune, pere sau cireșe, care conține ouă sau gălbenuș de ou și/sau zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

Fabricație din produse de la pozițiile 08.04, 20.07, 22.04 sau 22.05

 

ex 28.13

Acid bromhidric

Orice fabricație din produse de la poziția 28.01 (3)

 

ex 28.19

Oxid de zinc

Orice fabricație din produse de la poziția 79.01

 

28.27

Oxid de plumb, inclusiv miniu de plumb roșu și portocaliu

Orice fabricație din produse de la poziția 78.01

 

ex 28.28

Hidroxid de litiu

Orice fabricație din produse de la poziția 28.42 (3)

 

ex 28.29

Fluorură de litiu

Orice fabricație din produse de la pozițiile 28.28 sau 28.42 (3)

 

ex 28.30

Clorură de litiu

Orice fabricație din produse de la pozițiile 28.28 sau 28.42 (3)

 

ex 28.33

Bromuri

Orice fabricație din produse de la pozițiile 28.01 sau 28.13 (3)

 

ex 28.38

Sulfat de aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 28.42

Carbonat de litiu

Orice fabricație din produse de la poziția 28.28 (4)

 

ex 29.02

Bromuri organice

Orice fabricație din produse de la pozițiile 28.01 sau 28.13 (4)

 

ex 29.02

Diclordifeniltricloretan

 

Transformarea etanolului în cloral și condensarea cloralului cu monoclorbenzol (4)

ex 29.35

Piridină; alfa-picolină; beta-picolină; gama-picolină

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 29.35

Vinilpiridină

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 29.38

Acid nicotinic

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

30.03

Medicamente de uz uman sau veterinar

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

31.05

Alte îngrășăminte; produse din prezentul capitol prezentate fie în tablete, pastile sau în forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de cel mult 10 kg

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

32.06

Lacuri colorante

Orice fabricație din produse de la pozițiile 32.04 sau 32.05 (4)

 

32.07

Alte substanțe colorante; produse anorganice de tipul celor utilizate ca „luminofori”

Amestecarea oxizilor sau a sărurilor din capitolul 28 cu diluați cum ar fi sulfatul de bariu, carbonatul de bariu calcinat și oxidul de bariu (4)

 

33.02

Subproduse terpenice reziduale de la deterpenarea uleiurilor esențiale

Fabricație din produse de la poziția 33.01 (4)

 

33.05

Ape distilate aromatice și soluții apoase de uleiuri esențiale, chiar și cele medicinale

Fabricație din produse de la poziția 33.01 (4)

 

35.05

Dextrină și cleiuri de dextrină; amidon și fecule solubile sau prăjite; cleiuri de amidon sau de fecule

 

Fabricație din porumb sau din cartofi

37.01

Plăci și filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele

Fabricație din produse de la poziția 37.02 (4)

 

37.02

Pelicule sensibilizate, neimpresionate, perforate sau nu, sub formă de role sau benzi

Fabricație din produse de la poziția 37.01 (4)

 

37.04

Plăci, pelicule și filme impresionate, nedevelopate, negative sau pozitive

Fabricație din produse de la pozițiile 37.01 sau 37.02 (4)

 

38.11

Dezinfectante insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, antiparazitare și produse similare prezentate ca preparate în forme sau în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau prezentate sub formă de panglici, meșe și lumânări tratate cu sulf și hârtie specială de muște

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.12

Ornamente preparate, apreturi preparate și preparate pentru mordansare, de tipul celor folosite în industria textilă, în industria hârtiei, în industria pielăriei sau în alte industrii similare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.13

Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură și alte preparate auxiliare pentru sudarea metalelor; paste și pulberi de sudură din metale și din alte materiale; preparate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 38.14

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați asemănători, pentru uleiurile minerale, cu excepția aditivilor preparați pentru lubrifianți

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.15

Preparate denumite „acceleratori de vulcanizare”

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.17

Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

38.18

Solvenți și diluanți compuși pentru lacuri sau produse similare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 38.19

Produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând din amestecuri de produse naturale), nespecificate sau neincluse în altă parte; produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nespecificate sau neincluse în altă parte, cu excepția:

uleiurilor de fusel și a uleiului Dippel;

acizilor naftenici și a sărurilor lor insolubile în apă; a esterilor acizilor naftenici;

acizilor sulfonaftenici și a sărurilor lor insolubile în apă; a esterilor acizilor sulfonaftenici;

sulfonaților de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminei; a acizilor sulfonici tiofenați ai uleiurilor obținute din minerale bituminoase și a sărurilor lor;

alchilbenzenilor sau alchil-naftalinelor, în amestec;

schimbătorilor de ioni;

catalizatorilor;

compozițiilor absorbante pentru realizarea vidului din tuburile sau valvele electrice;

cimenturilor, mortarelor și a compozițiilor similare refractare;

oxizilor de fier alcalinizați pentru epurarea gazelor;

cărbunilor (cu excepția celor din grafit artificial de la poziția 38.01) din metalografit sau din alți compuși, sub formă de plachete, bare sau alte produse semifabricate

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 39.02

Produși de polimerizare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

39.07

Articole din materialele de la pozițiile 39.01-39.06 inclusiv

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

40.05

Plăci, foi și benzi din cauciuc, natural sau sintetic, nevulcanizat, altele decât foile din cauciuc natural afumat și foile din crep de la pozițiile 40.01 și 40.02; granule de cauciuc natural sau sintetic gata pentru vulcanizare; amestecuri denumite preamestec în topitură formate din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizate, adiționate, înainte sau după coagulare, cu negru de fum (cu sau fără uleiuri minerale) sau cu anhidridă silicică (cu sau fără uleiuri minerale), în toate formele

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

41.08

Piei lăcuite sau metalizate

 

Lăcuirea sau metalizarea pieilor de la pozițiile 41.02-41.07 inclusiv (altele decât pieile de metis de India și pieile de capră de India, tăbăcite simplu, cu substanțe vegetale, chiar dacă au suferit anumite prelucrări, dar care nu pot fi folosite, în mod evident, pentru fabricarea articolelor din piele), valoarea pieilor folosite nedepășind 50 % din valoarea produsului finit

43.03

Articole de îmbrăcăminte lucrate sau confecționate din blană (blănuri)

Confecții din blană realizate din acoperitoare, saci, cruci, pătrate și articole similare (ex. 43.02) (4)

 

44.21

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje asemănătoare confecționate exclusiv din lemn

 

Fabricație din planșe care nu sunt tăiate la dimensiune

45.03

Articole din plută naturală

 

Fabricație din produse de la poziția 45.01

48.06

Hârtii și cartoane numai liniate, cu linii sau pătrățele, în rulouri sau coli

 

Fabricație din pastă de hârtie

48.14

Articole de corespondență: blocuri de hârtie pentru scrisori, plicuri, cărți poștale (ilustrate), cărți poștale neilustrate și pentru corespondență; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând un set de articole de corespondență

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

48.15

Alte hârtii și cartoane tăiate în vederea unui scop determinat

 

Fabricație din pastă de hârtie

48.16

Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie sau carton

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

49.09

Cărți poștale, felicitări pentru aniversări, felicitări de Crăciun și alte articole similare, ilustrate, obținute prin orice procedee, chiar și cu aplicații

Fabricație din produse de la poziția 49.11

 

49.10

Calendare de orice fel, din hârtie sau carton, inclusiv calendarele cu file detașabile

Fabricație din produse de la poziția 49.11

 

50.04 (5)

Fire de mătase necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la pozițiile 50.01 sau 50.02

50.05 (5)

Fire din filamente de mătase brută necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.06 (5)

Fire din pieptănătură de mătase (buret) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.07 (5)

Fire de mătase, din filamente de mătase brută și din pieptănătură de mătase (buret), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 50.01 sau 50.02 sau din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

ex 50.08 (5)

Imitații de catgut realizate din fire de mătase

 

Fabricație din produse de la poziția 50.01 sau din produse de la poziția 50.03, necardate și nepieptănate

50.09 (6)

Țesături de mătase sau din filamente de mătase brută

 

Fabricație din produse de la poziția 50.02 sau 50.03

50.10 (6)

Țesături din pieptănătură de mătase (buret)

 

Fabricație din produse de la poziția 50.02 sau 50.03

51.01 (5)

Fire din fibre textile sintetice și artificiale continue necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.02 (5)

Monofilamente, benzi și produse similare (paie artificiale) și imitații de catgut din materiale textile sintetice și artificiale

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.03 (5)

Fire și fibre textile sintetice și artificiale continue, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

51.04 (6)

Țesături din fibre textile sintetice și artificiale continue (inclusiv țesăturile din monofilamente sau benzi de la poziția 51.01 sau 51.02)

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

52.01 (5)

Fire de metal combinate cu fire textile (fileuri metalice), inclusiv firele textile pentru împletituri din material izolant pentru metale și firele textile metalizate

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre textile sintetice și artificiale discontinue sau din deșeuri ale acestora, necardate și nepieptănate

52.02 (6)

Țesături din fire din metal, fileuri metalice sau din fire textile metalizate de la poziția 52.01 pentru haine, mobilier și pentru utilizări similare

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre textile sintetice și artificiale discontinue sau din deșeuri ale acestora

53.06 (5)

Fire de lână cardată, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 53.01 sau 53.03

53.07 (5)

Fire de lână pieptănată, cardate sau pieptănate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 53.01 sau 53.03

53.08 (5)

Fire de păr fin, cardate sau pieptănate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din păr fin brut de la poziția 53.02

53.09 (5)

Fire de păr aspru sau din păr de cal necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație de păr aspru de la poziția 53.02 sau din păr de cal de la poziția 05.03, brute

53.10 (5)

Fire de lână, de păr (fin sau aspru) sau de cal, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 05.03 și 53.01-53.04 inclusiv

53.11 (6)

Țesături din lână sau din păr fin

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 53.01-53.05 inclusiv

53.12 (6)

Țesături aspre

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 53.02-53.05 inclusiv

53.13 (6)

Țesături din păr de cal

 

Fabricație din păr de cal de la poziția 05.03

54.03 (5)

Fire de in sau de ramie, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse de la poziția 54.01 sau 54.02, necardate și nepieptănate

54.04 (5)

Fire de in sau de ramie, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la poziția 54.01 sau 54.02

54.05 (6)

Țesături de in sau de ramie

 

Fabricație din materiale de la poziția 54.01 sau 54.02

55.05 (5)

Fire de bumbac necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la poziția 55.01 sau 55.03

55.06 (5)

Fire de bumbac condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din materiale de la poziția 55.01 sau 55.03

55.07 (6)

Țesături de bumbac de tip tifon

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

55.08 (6)

Țesături de bumbac buclat

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

55.09 (6)

Alte țesături de bumbac

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 55.01, 55.03 sau 55.04

56.01

Fibre textile sintetice și artificiale discontinue în masă

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.02

Cabluri pentru fibre textile discontinue sintetice și artificiale

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.03

Deșeuri de fibre textile sintetice și artificiale (continue sau discontinue) în masă, inclusiv deșeurile de fire și material fibros garnetat

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.04

Fibre sintetice și artificiale discontinue și deșeuri de fibre textile sintetice și artificiale (continue sau discontinue) cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod pentru filatură

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.05 (5)

Fire din fibre textile sintetice și artificiale discontinue (sau din deșeuri de fibre textile sintetice și artificiale), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.06 (5)

Fire din fibre textile sintetice și artificiale discontinue (sau din deșeuri de fibre textile sintetice și artificiale), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

Fabricație din produse chimice sau din paste textile

56.07 (6)

Țesături din fibre textile sintetice și artificiale discontinue

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 56.01-56.03 inclusiv

57.05 (5)

Fire de cânepă

 

Fabricație din cânepă brută

57.06 (5)

Fire de iută sau alte fibre textile liberiene de la poziția 57.03

 

Fabricație din iută brută sau din alte fibre textile liberiene brute de la poziția 57.03

57.07 (5)

Fire din alte fibre textile vegetale

 

Fabricație din fibre textile vegetale brute de la pozițiile 57.02 sau 57.04

57.08

Fire de hârtie

 

Fabricație din produse de la capitolul 47, din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre textile sintetice și artificiale discontinue sau din deșeurile lor, necardate și nepieptănate

57.09 (6)

Țesături de cânepă

 

Fabricație din materialele de la poziția 57.01

57.10 (6)

Țesături de iută sau de alte fibre textile liberiene de la poziția 57.03

 

Fabricație din iută brută sau din alte fibre textile liberiene brute de la poziția 57.03

57.11 (6)

Țesături din alte fibre textile vegetale

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 57.02, 57.04 sau din fire din nucă de cocos de la poziția 57.07

57.12

Țesături din fire de hârtie

 

Fabricație din hârtie, din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre textile sintetice și artificiale discontinue și din deșeurile lor

58.01 (6)

Covoare cu puncte înnodate sau înfășurate, chiar confecționate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 51.01, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau 57.01-57.04 inclusiv

58.02 (6)

Alte covoare, chiar confecționate; țesături denumite „Kelim” sau „Kilim”, „Schumacks” sau „Soumak”, „Karamanie” și covoare similare, chiar confecționate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 51.01, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau 57.01-57.04 inclusiv sau din fire din nucă de cocos de la poziția 57.07

58.04 (6)

Catifea, pluș, țesături buclate și țesături de tip chenille, cu excepția articolelor de la pozițiile 55.08 și 58.05

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv, 57.01-57.04 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.05 (6)

Panglici țesute și panglici (bolduc) formate din fir de urzeală fără bătătură, lipite cu adeziv, cu excepția articolelor cuprinse la poziția 58.06

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv, 57.01-57.04 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.06 (6)

Etichete, ecusoane și alte articole similare din țesătură, nebrodate, sub formă de bucăți, benzi sau decupate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.07 (6)

Fire omidă: fire împletite (altele decât cele de la poziția 52.01 și fire din păr de cal împletit); trese în bucăți; alte articole de pasmanterie și articole decorative similare, sub formă de bucăți; ciucuri, canafuri și alte articole similare

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.08 (6)

Tuluri și țesături cu ochiuri înnodate (plasă), într-o singură culoare

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.09 (6)

Tuluri și alte țesături cu ochiuri înnodate (plasă), cu modele; dantelă (executată mecanic sau manual), în bucăți, benzi sau pe motive

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

58.10

Broderie în bucăți, benzi sau pe motive

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

59.01 (6)

Vată și articole din vată; scame textile, noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.02 (6)

Fetru și articole din fetru, chiar impregnate sau căptușite

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.03 (6)

Țesături fabricate din fibre alipite, țesături similare din fire alipite și articole din astfel de țesături, chiar impregnate sau căptușite

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile

59.04 (6)

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fire de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.05 (6)

Plasă, confecționată din materiale de la poziția 59.04, în foi, bucăți sau având o anumită formă; plasă de pescuit având o anumită formă din fire, sfori sau corzi

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fire de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.06 (6)

Alte articole fabricate din fire, sfori, corzi sau frânghii, cu excepția țesăturilor și a articolelor din țesături

 

Fabricație fie din fibre naturale, fie din produse chimice sau din paste textile sau din fire de nucă de cocos de la poziția 57.07

59.07

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare (percalină căptușită etc.); pânze de copiat sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

 

Fabricație din fire

59.08

Țesături impregnate, căptușite, acoperite sau laminate cu preparate din derivați ai celulozei sau cu alte materiale plastice artificiale

 

Fabricație din fire

59.09

Țesături cerate și alte țesături tratate cu ulei sau acoperite cu o substanță pe bază de ulei

 

Fabricație din fire

59.10 (6)

Linoleum pentru toate utilizările, decupat sau nedecupat; acoperitoare de podea constând dintr-un strat aplicat pe un suport textil, decupate sau nedecupate

 

Fabricație fie din fire, fie din fibre textile

59.11

Țesături cauciucate, altele decât cele pentru tricotaje

 

Fabricație din fire

59.12

Alte țesături impregnate sau acoperite; țesături pictate pentru decoruri de teatru, de studio sau pentru utilizări similare

 

Fabricație din fire

59.13 (6)

Țesături (altele decât cele pentru tricotaje) elastice, formate din materiale textile combinate cu fir de cauciuc

 

Fabricație din fire simple

59.15 (6)

Conducte de furtun și alte conducte similare din materiale textile, cu armături sau accesorii din alte materiale

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv, 57.01-57.04 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

59.16 (6)

Benzi transportoare sau curele de transmisie din materiale textile, inclusiv cele ranforsate

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv, 57.01-57.04 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

59.17 (6)

Țesături și articole de uz tehnic din materiale textile

 

Fabricație din materiale de la pozițiile 50.01-50.03 inclusiv, 53.01-53.05 inclusiv, 54.01, 55.01-55.04 inclusiv, 56.01-56.03 inclusiv, 57.01-57.04 inclusiv sau din produse chimice sau din paste textile

ex capitolul 60

Tricotaje, cu excepția articolelor tricotate obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți de tricotaje (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fibre naturale cardate sau pieptănate, din substanțele de la pozițiile 56.01-56.03 inclusiv, din produse chimice sau din paste textile (6)

ex 60.02

Fabricarea de tricotaje ne-elastice nici cauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de tricotaje (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.03

Dresuri, ciorapi groși pentru femei, șosete, șosete scurte, tălpici și articole similare tricotate neelastice nici cauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de tricotaje (decupate sau fabricate în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.04

Articole de lenjerie tricotate ne-elastice nici cauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de tricotaje (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.05

Lenjerie de corp, accesorii vestimentare și alte articole tricotate ne-elastice nici cauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de tricotaje (decupate sau fabricate direct în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

ex 60.06

Alte articole tricotate (inclusiv genunchiere și ciorapi pentru varice) elastice și cauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea bucăților de tricotaje (decupate sau fabricate în forma respectivă)

 

Fabricație din fire (7)

61.01

Lenjerie de corp pentru bărbați și băieți

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.02

Lenjerie de corp pentru dame, fete și copii, nebrodată

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.02

Lenjerie de corp pentru dame, fete și copii, brodată

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.03

Articole de lenjerie (de corp) pentru bărbați și băieți, inclusiv gulere, plastroane și manșete

 

Fabricație din fire (7)  (8)

61.04

Articole de lenjerie (de corp) pentru dame, fete și copii

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.05

Batiste și buzunărașe nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite (7)  (8)  (9)

ex 61.05

Batiste și buzunărașe brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

ex 61.06

Șaluri, eșarfe, fulare, fular-șal, mantile, voaluri și voalete și articole similare, nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite din fibre textile naturale sau din fibre textile sintetice și artificiale discontinue sau din deșeurile lor sau din produse chimice sau paste textile (7)  (8)

ex 61.06

Șaluri, eșarfe, fulare, fular-șal, mantile, voaluri și voalete și articole similare, brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.07

Cravate

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.08

Gulere, gulerașe, șaluri de dantelă, fișiuri, plastroane, jabouri, manșete, plătci și alte garnituri similare pentru haine și lenjerie de damă, nebrodate

 

Fabricație din fire (7)  (8)

ex 61.08

Gulere, gulerașe, șaluri de dantelă, fișiuri, plastroane, jabouri, manșete, plătci și alte garnituri similare pentru haine și lenjerie de damă, brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (7)

61.09

Corsete, centuri-corset, brâie, sutiene, bretele, jartiere cu clemă, portjartier bărbătesc și articole similare din țesături sau tricotaje, chiar elastice

 

Fabricație din fire (7)  (10)

61.10

Mănuși, dresuri, ciorapi și șosete, altele decât cele din materiale tricotate

 

Fabricație din fire (7)  (10)

61.11

Alte articole de îmbrăcăminte confecționate: piese pentru sub-brasiere perne pentru umăr și umeri de susținere pentru taioare, centuri și centiroane, manșoane, mâneci de protecție etc.

 

Fabricație din fire (7)  (10)

62.01

Cuverturi

 

Fabricație din fire neînălbite de la capitolele 50-56 inclusiv (9)  (10)

ex 62.02

Lenjerie de pat, fețe de masă, prosoape de toaletă sau prosoape de bucătărie; draperii, perdele și alte articole similare; nebrodate

 

Fabricație din fire simple neînălbite (9)  (10)

ex 62.02

Lenjerie de pat, fețe de masă, prosoape de toaletă sau prosoape de bucătărie; draperii, perdele și alte articole similare; brodate

 

Fabricație din țesături nebrodate a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

62.03

Saci și pungi pentru ambalaj

 

Fabricație din produse chimice, din paste textile sau din fibre textile naturale, din fibre textile sintetice și artificiale, discontinue sau din deșeurile acestora (9)  (10)

62.04

Prelate, vele de ambarcațiuni, storuri pentru exterior, corturi și articole de camping

 

Fabricație din fire simple neînălbite (9)  (10)

62.05

Alte articole confecționate din materiale textile, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

 

Fabricație din produse a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

64.01

Încălțăminte cu tălpi și fețe exterioare din cauciuc sau din material plastic artificial

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.02

Încălțăminte cu tălpi și fețe exterioare din piele naturală, artificială sau reconstituită; încălțăminte (altele decât cele de la poziția 64.01) cu tălpi exterioare din cauciuc sau din material plastic artificial

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți exterioare, dar fără tălpi interioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.03

Încălțăminte din lemn sau cu tălpi exterioare din lemn sau din plută

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare, dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

64.04

Încălțăminte cu tălpi exterioare din alte materiale (sfoară, carton, țesături, fetru, împletituri etc.)

Fabricație din bucăți cum sunt fețele de încălțăminte fixate de prima talpă sau de alte părți inferioare dar fără tălpi exterioare, din orice materiale, cu excepția metalului

 

65.03

Pălării și alte articole similare din fetru, confecționate din calote și capișoane de la poziția 65.01, împodobite sau nu

 

Fabricație din fibre textile

65.05

Pălării și alte articole similare (inclusiv plasele și fileurile de păr), tricotate sau confecționate din țesături, dantelă sau fetru (sub formă de bucăți, dar nu și de benzi), împodobite sau nu

 

Fabricație din fire sau din fibre textile

66.01

Umbrele de ploaie, umbrele și umbreluțe de soare, inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și articole similare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 70.07

Sticlă turnată sau laminată și foi (șlefuită sau polizată), tăiată în alte forme decât pătrate sau rectangulare, sau curbată sau prelucrată în alt mod (tăiată oblic, gravată etc.); geamuri izolante cu straturi multiple

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06 inclusiv

 

70.08

Oglinzi sau geam securit, chiar fasonate, din sticlă călită sau stratificată

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06 inclusiv

 

70.09

Oglinzi din sticlă, înrămate sau nu, inclusiv oglinzi retrovizoare

Fabricație din sticlă trasă, turnată sau laminată de la pozițiile 70.04-70.06 inclusiv

 

71.15

Obiecte din perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau sintetice sau reconstituite

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

73.07

Fier și oțel în blumuri, țagle, brame; fier și oțel simplu degroșate prin forjare sau ciocănire (rulouri pentru profiluri)

Fabricație din produse de la poziția 73.06

 

73.08

Rulouri din fier și oțel pentru finisarea laminării

Fabricație din produse de la poziția 73.07

 

73.09

Plăci universale din fier sau oțel

Fabricație din produse de la poziția 73.07 sau 73.08

 

73.10

Bare din fier sau oțel laminate la cald sau forjate (inclusiv sârmă); bare din fier sau oțel obținute sau finisate la rece; bare goale din oțel pentru foraj minier

Fabricație din produse de la poziția 73.07

 

73.11

Profiluri din fier sau oțel, laminate la cald sau forjate, sau obținute sau finisate la rece; palplanșe din fier sau oțel, chiar găurite sau confecționate din elemente asamblate

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.10 inclusiv, 73.12 sau 73.13

 

73.12

Benzi din fier sau oțel, laminate la cald sau la rece

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.09 inclusiv sau 73.13

 

73.13

Tole din fier sau oțel, laminate la cald sau la rece

Fabricație din produse de la pozițiile 73.07-73.09 inclusiv

 

73.14

Sârmă din fier sau oțel, îmbrăcată sau nu, cu excepția firelor electrice cu izolație

Fabricație din produse de la poziția 73.10

 

73.16

Elemente de cale ferată, din fontă, fier sau oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace de macaz, inimi de macaz, macazuri și alte elemente de traversare sau de schimbare de cale, traverse, eclise, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese pentru așezarea, joncțiunea sau fixarea șinelor

 

Fabricație din produse de la poziția 73.06

73.18

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe) din fier sau oțel, cu excepția articolelor de la poziția 73.19

 

Fabricație din produse de la pozițiile 73.06, 73.07 sau 73.15 în formele indicate la pozițiile 73.06 și 73.07

74.03

Bare, profiluri și sârmă cu secțiunea plină, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.04

Tole, planșe, foi și benzi din cupru cu o grosime de peste 0,15 mm

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.05

Folii și benzi subțiri din cupru (chiar gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic artificial sau pe suporturi similare), cu o grosime de cel mult 0,15 mm (fără suport)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.06

Pulberi și paiete din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.07

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe) și bare goale, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.08

Fitinguri pentru țevi și conducte din cupru (racorduri, coturi, îmbinări, bucșe, bride etc.)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.09

Rezervoare, containere, cuve și alte recipiente similare, pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din cupru, cu o capacitate de peste 300l, fără dispozitive mecanice sau termice, inclusiv cele căptușite sau izolate termic

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.10

Cabluri, frânghii, benzi împletite și articole similare din sârmă din cupru, cu excepția articolelor izolate electric

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.11

Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârșit), grilaje și plase din sârmă din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.12

Plase dintr-o singură bucată, din cupru, realizate din tolă sau din bandă incizată și desfăcută

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.13

Lanțuri, lănțișoare și părți ale acestora, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.14

Ținte, cuie, crampoane cu vârf, agrafe și pioneze, din cupru, cu tijă din fier sau din oțel și cu cap din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.15

Buloane și piulițe (cu sau fără filet), șuruburi, piroane și cârlige filetate, nituri, cuie spintecate, știfturi, pene și articole similare de tipul șuruburilor și buloanelor din cupru; șaibe (inclusiv șaibe elastice, de siguranță), din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.16

Resorturi din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.17

Aparate neelectrice pentru gătit sau pentru încălzit, de tipul celor de uz gospodăresc, și părțile și piesele lor din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.18

Articole de menaj, de igienă sau de uz gospodăresc și părți ale acestora, din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

74.19

Alte articole din cupru

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

75.02

Bare, profiluri și sârmă, cu secțiunea plină, din nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

75.03

Tole, planșe, foi și benzi din nichel cu orice grosime; pulberi și paiete din nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

75.04

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe), bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (racorduri, coturi, îmbinări, bucșe, bride etc.), din nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

75.05

Anozi pentru nichelare, inclusiv cei obținuți prin electroliză, bruți sau prelucrați

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

75.06

Alte articole din nichel

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit (10)

76.02

Bare, profiluri și sârmă, cu secțiunea plină, din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.03

Tole, planșe, foi și benzi din aluminiu cu o grosime de peste 0,20 mm

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.04

Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic artificial sau pe suporturi similare), cu o grosime de cel mult 0,20 mm (fără suport)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.05

Pulberi și paiete din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.06

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe) și bare goale, din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.07

Fitinguri pentru țevi și conducte din aluminiu (racorduri, coturi, îmbinări, bucșe, bride etc.)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.08

Construcții și părți de construcții (hangare, poduri și elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, tocuri de uși și ferestre, balustrade) din aluminiu; tole, bare, profiluri țevi etc. din aluminiu, pregătite în vederea folosirii lor în construcții

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.09

Rezervoare, containere, cuve și alte recipiente similare, pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate de peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, inclusiv cele căptușite sau izolate termic

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.10

Butoaie, butii, bidoane, cutii și alte recipiente similare pentru transport sau ambalare, din aluminiu, inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.11

Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.12

Toroane, corzi, benzi împletite și articole similare din sârmă din aluminiu, cu excepția articolelor izolate electric

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.13

Pânze metalice, grilaje și plase, din sârmă din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.14

Plase dintr-o singură bucată, din aluminiu, realizate din tolă sau din bandă incizată și desfăcută

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.15

Articole de menaj, de igienă sau de uz gospodăresc și părțile lor, din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

76.16

Alte articole din aluminiu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

77.02

Magneziu sub formă de bare, profiluri, sârmă, tole, foi, benzi, tuburi, țevi (inclusiv eboșele lor), bare goale, pulberi, paiete și turnuri calibrate

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

77.03

Alte articole din magneziu

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.02

Bare, profiluri și sârmă cu secțiunea plină, din plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.03

Tablă, foi și benzi din plumb, cu o greutate pe metru pătrat de peste 1 700 kg

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.04

Folii și benzi subțiri din plumb (chiar gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic artificial sau pe suporturi similare), cu o greutate de cel mult 1 700 kg pe metru pătrat (fără suport); pulberi și paiete din plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.05

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe), bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (racorduri, coturi, țevi în S pentru sifoane, îmbinări, bucșe, bride etc.) din plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

78.06

Alte articole din plumb

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.02

Bare, profiluri și sârmă cu secțiunea plină, din zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.03

Tole, planșe, foi și benzi din zinc cu orice grosime; pulberi și paiete din zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.04

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe), bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (racorduri, coturi, îmbinări, bucșe, bride etc.) din zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.05

Jgheaburi de streașină, coame de casă, lucarne și alte produse fasonate, din zinc, pentru construcții

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

79.06

Alte articole din zinc

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.02

Bare, profiluri și sârmă cu secțiunea plină, din cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.03

Tablă (tole), planșe, foi și benzi din cositor cu o greutate pe metru pătrat de peste 1 kg

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.04

Folii și benzi subțiri din cositor (chiar gofrate, decupate, perforate, acoperite, imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic artificial sau pe suporturi similare), cu o greutate de cel mult 1 kg pe metru pătrat (fără suport); pulberi și paiete din cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

80.05

Țevi și tuburi (inclusiv eboșe), bare goale și fitinguri pentru țevi și conducte (racorduri, coturi, îmbinări, bucșe, bride etc.), din cositor

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

82.05

Unelte interschimbabile pentru mașini-unelte și utilaje de mână, mecanice sau nu (de ambutisat, de ștanțat, de tarodat, de alezat, de filetat, de frezat, de mandrinat, de tăiat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și unelte de forare

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (10)

82.06

Cuțite și lame tăietoare pentru mașini sau pentru aparate mecanice

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (10)

ex capitolul 84

Cazane de aburi, mașini, aparate și dispozitive mecanice, cu excepția materialelor, a mașinilor și a aparatelor pentru producerea frigului, cu echipament electric sau de alt tip (nr. 84.15) și a mașinilor de cusut, inclusiv mobile pentru mașinile de cusut (ex 84.41)

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit (11)

84.15

Material, mașini și aparate pentru producerea frigului, cu echipament electric sau de alt tip

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie reprezentată de produse, părți și piese (12)„originare”

ex 84.41

Mașini de cusut (țesături, piei, încălțăminte etc.), inclusiv mobile pentru mașinile de cusut

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea produselor, a părților și a pieselor (12)folosite pentru montajul capului (cu excepția motorului) să fie produse „originare”

mecanismul de tensionare a firului, mecanismul de croșetat și mecanismul zigzag să fie produse „originare”

ex capitolul 85

Mașini și aparate electrice și obiecte folosite pentru uz electrotehnic, cu excepția produselor de la pozițiile 85.14 și 85.15

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

85.14

Microfoane și suporturile lor, difuzoare și amplificatoare electrice de frecvență joasă

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea produselor, a părților și a pieselor (12) folosite să fie „produse originare”

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (13)

85.15

Aparate de transmisie și recepție pentru radiotelefonie și radiotelegrafie; aparate de emisie și recepție pentru radiodifuziune sau televiziune (inclusiv cele care încorporează un aparat de recepție combinat cu un aparat de înregistrare sau de redare a sunetului); camere de filmat de televiziune; aparate de radioghidaj, de radiodetecție, de radiosondaj și de radiotelecomandă

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea produselor, a părților și a pieselor (12)folosite să fie „produse originare”

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (13)

Capitolul 86

Vehicule și material de cale ferată; aparate de semnalizare ne-electrice pentru căile de comunicații

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

ex capitolul 87

Autoturisme, tractoare, cicluri și alte vehicule terestre, cu excepția produselor de la poziția 87.09

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

87.09

Motociclete și biciclete cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe de motocicletă și pentru toate bicicletele, separate

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

ex capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice și cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale, cu excepția produselor de la pozițiile 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 și 90.26

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

90.05

Binocluri și lunete, cu sau fără prisme

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

90.07

Aparate fotografice; aparate și dispozitive pentru producerea luminii fulger în fotografie

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

90.08

Aparate cinematografice (camere de luat vederi sau aparate de înregistrare a sunetului, inclusiv cele combinate; aparate de proiecție cu sau fără redarea sunetului)

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

90.12

Microscoape optice, inclusiv aparate pentru microfotografie, microcinematografie și microproiecție

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese (12) de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

90.26

Contoare de gaz, de lichide și de electricitate, inclusiv contoarele de producție, control și etalonare

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

ex capitolul 91

Articole de ceasornicărie, cu excepția produselor de la pozițiile 91.04 sau 91.08

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

91.04

Orologii, pendule, ceasuri deșteptătoare și aparate de ceasornicărie similare, cu alte mecanisme decât cele de ceas de mână

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

91.08

Alte mecanisme de ceasornicărie complete și asamblate

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca cel puțin 50 % din valoarea produselor să fie produse, părți și piese (12)„originare”

ex capitolul 92

Instrumente muzicale; aparate pentru înregistrarea și redarea sunetului sau pentru înregistrare și reproducere de televiziune, prin procedeu magnetic, a imaginilor și a sunetului, părți și accesorii ale acestora, cu excepția produselor de la poziția 92.11

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

92.11

Fonografe, dictafoane și alte aparate de înregistrare și de redare a sunetului, inclusiv pic-upuri, magnetofoane și casetofoane, cu sau fără cap de citire, aparate pentru înregistrarea și redarea imaginilor și a sunetului de televiziune, prin procedeu magnetic

 

Prelucrare, transformare sau montaj pentru care se folosesc produse, părți și piese de schimb „neoriginare” a căror valoare nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

cel puțin 50 % din valoarea produselor, a părților și a pieselor (12)folosite să fie „produse originare”

valoarea tranzistorilor neoriginari folosiți să nu depășească 3 % din valoarea produsului finit (13)

Capitolul 93

Arme și muniții

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

96.02

Articole pentru industria periilor (perii, mături de tip perie, pensule și articole similare) inclusiv perii care constituie părți de mașini; rulouri pentru zugrăvit, raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice asemănătoare

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

97.03

Alte jucării; minimodele pentru divertisment

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

98.01

Nasturi, capse și butoni de manșete și produse similare (inclusiv eboșe și forme pentru nasturi și alte părți ale acestora)

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

98.08

Panglici impregnate cu cerneală pentru mașina de scris și panglici similare impregnate cu cerneală, montate sau nu pe bobine, tușiere impregnate sau nu, cu sau fără cutie

 

Fabricație pentru care se folosesc produse a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 98.15

Termosuri și alte recipiente izoterme montate, la care izolarea se face prin vid

 

Fabricație din produse de la poziția 70.12


(1)  Această regulă nu se aplică pentru porumbul de tipul zea indurata.

(2)  Această regulă nu se aplică pentru sucul de fructe de ananas, de lămâi verzi sau de lămâi verzi mici sau de grepfrut.

(3)  Aceste dispoziții speciale nu se aplică în cazul în care produsele sunt obținute din produse care au dobândit statutul de produse originare în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(4)  Aceste dispoziții speciale nu se aplică în cazul în care produsele sunt obținute din produse care au dobândit statutul de produse originare în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(5)  În cazul firelor formate din două sau mai multe materiale textile, condițiile prevăzute de prezenta listă trebuie îndeplinite, de asemenea, pentru fiecare poziție în care sunt clasificate firele din celelalte materiale textile din care sunt formate firele mixte. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică nici unuia sau mai multor materiale textile mixte a căror greutate nu depășește 10 % din greutatea totală a materialelor textile în care sunt încorporate.

(6)  În cazul țesăturilor formate din două sau mai multe materiale textile, condițiile prevăzute de această listă trebuie îndeplinite, de asemenea, de fiecare poziție în care vor fi clasificate țesăturile din celelalte materiale textile din care este formată țesătura mixtă. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică nici uneia sau mai multor materiale textile mixte a căror greutate nu depășește 10 % din greutatea totală a materialelor textile incorporate. Acest procent crește:

la 20 % în cazul în care materialul în cauză este fir obținut din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, împletite sau nu, de la pozițiile ex 51.01 și ex 58.07;

la 30 % în cazul în care materialul în cauză este fir cu o lățime de cel mult 5 mm, format dintr-un fir central care constă fie dintr-o bandă din aluminiu sau dintr-o peliculă de masă plastică artificială, acoperit sau nu cu pudră de aluminiu, acest fir central fiind inserat și lipit cu ajutorul unui clei transparent sau colorat între două pelicule de masă plastică artificială.

(7)  Garniturile și accesoriile utilizate (cu excepția căptușelilor și a materialelor de vătuire), care determină o schimbare a poziției tarifare, nu anulează statutul de produs originar obținut de produsele în cauză în cazul în care greutatea acestora nu depășește 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile încorporate.

(8)  Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care produsele sunt confecționate din țesături imprimate, în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(9)  În cazul produselor obținute din două sau mai multe materiale textile, această regulă nu se aplică pentru unul sau mai multe materiale textile amestecate în cazul în care greutatea acestuia sau a acestora nu depășește 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile încorporate.

(10)  Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care produsele sunt confecționate din țesături imprimate, în conformitate cu condițiile prevăzute la lista B.

(11)  Aceste dispoziții nu se aplică elementelor combustibile de la poziția 84.59 până la data de 31 decembrie 1977.

(12)  La determinarea valorii produselor, materialelor și pieselor, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

a)

în ceea ce privește produsele, materialele și piesele originare, primul preț plătit care poate fi verificat sau prețul care ar fi plătit în cazul comercializării produselor în cauză pe teritoriul țării în care se desfășoară operațiunile de transformare, prelucrare sau asamblare;

b)

în ceea ce privește alte produse, materiale sau piese, dispozițiile articolului 6 din prezentul protocol care determină:

valoarea produselor importate;

valoarea produselor de origine nedeterminată.

(13)  Acest procent nu se cumulează cu procentul de 40 %.

ANEXA III

LISTA B

Lista prelucrărilor sau transformărilor care nu determină modificarea poziției tarifare, dar care conferă statutul de „produse originare” produselor supuse acestora

Produse finite

Prelucrări și transformări care conferă statutul de „produse originare”

Poziția TVC

 

Descriere

 

 

 

Folosirea de produse, părți și piese de schimb „neoriginare” la cazanele cu aburi, mașinile, aparatele etc. de la capitolele 84-92, precum și la cazanele cu aburi și la radiatoarele de la poziția 73.37 nu determină pierderea statutului de „produs originar” de către produsele respective, cu condiția ca valoarea acestor produse, părți și piese de schimb să nu depășească 5 % din valoarea produsului finit

ex 25.09

 

Pământuri colorate, calcinate sau pulverizate

Măcinarea și calcinarea sau pulverizarea de pământuri colorate

ex 25.15

 

Marmură simplu debitată cu ferăstrăul, cu o grosime de cel mult 25 cm

Tăierea cu ferăstrăul în plăci sau în blocuri, polizarea, șlefuirea și lustruirea marmurei brute subțiate, simplu debitată cu ferăstrăul și cu o grosime de peste 25 cm

ex 25.16

 

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre ornamentale sau pentru construcții, simplu debitate cu ferăstrăul, cu o grosime de cel mult 25 cm

Tăierea cu ferăstrăul a granitului, porfirului, bazaltului, gresiei și a altor pietre pentru construcții brute, subțiate, simplu debitate cu ferăstrăul și cu o grosime de peste 25 cm

ex 25.18

 

Dolomită calcinată; chirpici de dolomită

Calcinarea dolomitei brute

capitolele 28-37 inclusiv

 

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex capitolul 38

 

Diverse produse ale industriei chimice, cu excepția uleiului de tal rafinat

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex 38.05

 

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

Capitolul 39

 

Mase plastice artificiale, eteri și esteri ai celulozei, rășini artificiale și produse din acestea

Transformare sau prelucrare pentru care se folosesc produse neoriginare a căror valoare nu depășește 20 % din valoarea produsului finit

ex 40.01

 

Plăci din crep de cauciuc pentru tălpi

Laminarea de folii din crep de cauciuc natural

ex 40.07

 

Fire și corzi din cauciuc acoperite cu materiale textile

Fabricație din fire și corzi din cauciuc neacoperite

ex 41.01

 

Piei de ovine depărate

Depărarea pieilor de ovine

ex 41.02

 

Piei de bovine (inclusiv de bivol) și piei de ecvidee, prelucrate, altele decât cele de la pozițiile 41.06-41.08 inclusiv, retăbăcite

Retăbăcirea pieilor de bovine (inclusiv de bivol) și a pieilor de ecvidee simplu tăbăcite

ex 41.03

 

Piei de ovine, prelucrate, altele decât cele de la pozițiile 41.06-41.08 inclusiv, retăbăcite

Retăbăcirea pieilor de ovine simplu tăbăcite

ex 41.04

 

Piei de caprine, prelucrate, altele decât cele de la pozițiile 41.06-41.08 inclusiv, retăbăcite

Retăbăcirea pieilor de caprine simplu tăbăcite

ex 41.05

 

Piei prelucrate ale altor animale, cu excepția celor de la pozițiile 41.06-41.08 inclusiv, retăbăcite

Retăbăcirea pieilor de alte animale simplu tăbăcite

ex 43.02

 

Blănuri asamblate

Albirea, vopsirea, finisarea, tăierea și asamblarea blănurilor tăbăcite sau finisate

ex 50.09

 

Țesături imprimate

Imprimarea unor țesături însoțită de operațiuni de pregătire sau de finisare (albire, finisare, uscare, vaporizare, curățare de noduri, remaiere, impregnare, sanforizare, mercerizare), cu condiția ca valoarea țesăturilor respective să nu depășească 47,5 % din valoarea produsului finit

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

ex 55.08

ex 55.09

ex 56.07

ex 68.03

 

Articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)

Fabricație din ardezie prelucrată

ex 68.13

 

Articole din azbest; articole din amestecuri pe bază de azbest sau din amestecuri pe bază de azbest și carbonat de magneziu

Fabricație de articole din azbest, din amestecuri pe bază de azbest sau din amestecuri pe bază de azbest și carbonat de magneziu

ex 68.15

 

Articole din mică, inclusiv mică fixată pe hârtie sau pe țesătură

Fabricație de produse din mică

ex 70.10

 

Sticle și flacoane tăiate

Tăierea sticlelor și a flacoanelor a cărei valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului final

ex 70.13

 

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, baie, birou, pentru decorarea apartamentelor sau pentru scopuri similare, cu excepția celor de la poziția 70.19, tăiate

Tăierea obiectelor din sticlă a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 70.20

 

Articole din fibre de sticlă

Fabricație din fibre de sticlă brute

ex 71.02

 

Pietre prețioase și semiprețioase, tăiate sau prelucrate în alt mod, dar neîncastrate și nemontate, inclusiv cele înșirate temporar pentru facilitarea transportului, dar neasortate

Fabricație din pietre prețioase și semiprețioase brute

ex 71.03

 

Pietre sintetice sau reconstituite, tăiate sau prelucrate în alt mod, dar neîncastrate și nemontate, inclusiv cele înșirate temporar pentru facilitarea transportului, dar neasortate

Fabricație din pietre sintetice sau reconstituite brute

ex 71.05

 

Argint și aliaje de argint (inclusiv argint placat cu aur, argint aurit și argint placat cu platină), semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a argintului și a aliajelor de argint, în formă brută

ex 71.05

 

Argint și aliaje de argint (inclusiv argint placat cu aur, argint aurit și argint placat cu platină), în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a argintului și a aliajelor de argint în formă brută

ex 71.06

 

Argint suflat sau placat, semiprelucrat

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a argintului suflat, în formă brută

ex 71.07

 

Aur și aliaje de aur (inclusiv aurul placat cu platină), semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a aurului și a aliajelor de aur (inclusiv a aurului placat cu platină), în formă brută

ex 71.07

 

Aur și aliaje de aur (inclusiv aurul placat cu platină), în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a aurului sau a aliajelor de aur, în formă brută

ex 71.08

 

Aur suflat sau placat pe metale neprețioase sau pe argint, semiprelucrat

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a aurului suflat sau placat pe metale neprețioase sau pe argint, în formă brută

ex 71.09

 

Platină și alte metale din grupa platinei, semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a platinei sau a altor metale din grupa platinei, în formă brută

ex 71.09

 

Platină și alte metale din grupa platinei, în formă brută

Alierea sau separarea electrolitică a platinei și a altor metale din grupa platinei, în formă brută

ex 71.10

 

Platină și alte metale din grupa platinei, suflate pe metale neprețioase sau prețioase, semiprelucrate

Suflare, tragere, batere sau șlefuire a platinei în formă brută sau a altor metale din grupa platinei, în formă brută, suflate pe metale neprețioase sau prețioase

ex 73.15

 

Oțel aliat și oțel cu conținut ridicat de carbon:

 

 

în formele prevăzute la pozițiile 73.07-73.13 inclusiv

Fabricație din produse în formele prevăzute la poziția 73.06

 

în formele prevăzute la poziția 73.14

Fabricație din produse în formele prevăzute la pozițiile 73.06 și 73.07

ex 74.01

 

Cupru nerafinat (cupru brut și alte tipuri de cupru)

Topire a matei de cupru

ex 74.01

 

Cupru rafinat

Rafinare termică sau electrolitică a cuprului nerafinat (cupru brut sau alte tipuri de cupru), a deșeurilor și a resturilor de cupru

ex 74.01

 

Aliaje de cupru

Topire și tratare termică a cuprului rafinat, a deșeurilor și a resturilor de cupru

ex 75.01

 

Nichel în formă brută (cu excepția anozilor de galvanizare de la poziția 75.05)

Rafinare prin electroliză, topire sau tratare chimică a matelor de nichel, a șpaisului de nichel și a altor produse intermediare din metalurgia nichelului

ex 77.04

 

Beriliu, prelucrat

Laminare, tragere sau șlefuire a beriliului în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.01

 

Tungsten prelucrat

Fabricație din tungsten în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.02

 

Molibden prelucrat

Fabricație din molibden în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.03

 

Tantal prelucrat

Fabricație din tantal în formă brută, a cărui valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

ex 81.04

 

Alte metale neprețioase, prelucrate

Fabricație din alte metale neprețioase, în formă brută, a căror valoare nu depășește 50 % din valoarea produsului finit

84.06

 

Motoare cu piston, cu combustie internă

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit

ex 84.08

 

Motoare, cu excepția motoarelor cu reacție și a turbinelor cu gaz

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca produsele „originare” să reprezinte cel puțin 50 % din valoarea materialelor și a produselor folosite (1)

84.16

 

Calandre și laminoare, altele decât cele pentru prelucrarea și laminarea metalelor sau pentru prelucrarea sticlei; și cilindri pentru aceste utilaje

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

ex 84.17

 

Aparate și dispozitive, încălzite electric sau nu, pentru tratarea materialelor printr-un procedeu care implică modificarea temperaturii, pentru industria lemnului, de fabricație a pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

84.31

 

Utilaje și aparate pentru fabricarea pastei de celuloză (pastei de hârtie) și pentru fabricarea sau finisarea hârtiei și a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

84.33

 

Utilaje de tăiere a hârtiei și a cartonului de toate tipurile; alte utilaje pentru prelucrarea pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 25 % din valoarea produsului finit

ex 84.41

 

Mașini de cusut (materiale textile, piei, încălțăminte etc.), inclusiv piesele de mobilier special concepute pentru mașini de cusut

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb „neoriginare” folosite nu depășește 40 % din valoarea produsului finit și cu condiția ca:

(a)

cel puțin 50 % din produsele, componentele și piesele (1) folosite la asamblarea capului (fără a include motorul) să fie produse „originare”

(b)

mecanismele de întindere a firului, de croșetat și de coasere în zigzag să fie produse „originare”

87.06

 

Părți, piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele de la capitolele 87.01-87.03 inclusiv

Transformare, prelucrare sau asamblare în cadrul cărora valoarea produselor, componentelor și a pieselor de schimb folosite nu depășește 15 % din valoarea produsului finit

ex 95.01

 

Articole din carapace de broască țestoasă

Fabricație din carapace de broască țestoasă prelucrată

ex 95.02

 

Articole din sidef

Fabricație din sidef prelucrat

ex 95.03

 

Articole din fildeș

Fabricație din fildeș prelucrat

ex 95.04

 

Articole din os

Fabricație din os prelucrat

ex 95.05

 

Articole din coarne de animale, din corali naturali sau reconstituiți sau din alte materiale de origine animală pentru fasonat

Fabricație din coarne de animale, din corali naturali sau reconstituiți sau din alte materiale de origine animală pentru fasonat, prelucrate

ex 95.06

 

Articole din materiale vegetale pentru fasonat (de exemplu, nuci de corozo, nuci, sâmburi duri etc.)

Fabricație din materiale vegetale pentru fasonat (de exemplu, nuci de corozo, nuci, sâmburi duri), prelucrate

ex 95.07

 

Articole din spumă de mare, naturală sau reconstituită, chihlimbar, natural sau reconstituit, din jais și înlocuitori minerali ai jaisului

Fabricație din spumă de mare, naturală sau reconstituită, chihlimbar, natural sau reconstituit, din jais și înlocuitori minerali ai jaisului, prelucrate

ex 98.11

 

Pipe pentru fumat, inclusiv capete de pipe

Fabricație din blocuri tăiate grosier


(1)  La determinarea valorii produselor, materialelor și pieselor, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

a)

în ceea ce privește produsele, materialele și piesele originare, primul preț plătit care poate fi verificat sau prețul care ar fi plătit în cazul comercializării produselor în cauză pe teritoriul țării în care se desfășoară operațiunile de transformare, prelucrare sau asamblare;

b)

în ceea ce privește alte produse, materiale sau piese, dispozițiile articolului 6 din prezentul protocol care determină:

valoarea produselor importate;

valoarea produselor de origine nedeterminată.

ANEXA IV

LISTA C

Lista produselor pentru care prezentul protocol nu se aplică

Poziția TVC

Descriere

ex 27.07

Uleiuri aromatice asimilate, în sensul definiției de la nota 2 din capitolul 27, care distilă în proporție mai mare de 65 % din volum la temperaturi de până la 250 °C (inclusiv amestecurile de benzină de petrol și benzen), destinate utilizării drept combustibili sau carburanți

27.09-27.16

Uleiuri minerale și produse de la distilarea acestora; substanțe bituminoase; tipuri de ceară minerală

ex 29.01

Hidrocarburi:

aciclice

ciclanice și ciclenice, cu excepția azulenelor

benzen, toluen, xileni;

destinate utilizării drept combustibili sau carburanți

ex 34.03

Preparate lubrifiante cu conținut de uleiuri petroliere sau de uleiuri obținute din minerale bituminoase, dar fără a include preparatele cu un conținut în greutate egal cu sau mai mare de 70 % de uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

ex 34.04

Ceruri pe bază de parafină, de ceruri de petrol sau ceruri obținute din minerale bituminoase, din reziduuri de parafină

ex 38.14

Aditivi preparați pentru lubrifianți

ANEXA V

Image

Image

Image

Image

ANEXA VI

Image

Image

Image

Image


PROTOCOLUL NR. 4

privind anumite dispoziții speciale referitoare la Irlanda

Prin derogare de la articolul 13 din acord, măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 6 și la articolul 1 din Protocolul nr. 7 la „Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor”, elaborat și adoptat în cadrul conferinței Comunităților Europene și a Regatului Danemarcei, Irlandei, Regatului Norvegiei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în ceea ce privește anumite restricții cantitative referitoare la Irlanda și importurile de autovehicule și industria de asamblare a autovehiculelor în Irlanda, se aplică în cazul Elveției.


PROTOCOLUL NR. 5

privind regimul aplicabil de către Elveția la importul anumitor produse incluse în sistemul de constituire a rezervelor obligatorii

Articolul 1

Elveția poate aplica un sistem de constituire a rezervelor obligatorii pentru produse care sunt indispensabile pentru supraviețuirea populației și a armatei în caz de război și care nu sunt produse în Elveția sau sunt produse în cantități insuficiente și ale căror natură și caracteristici permit constituirea de rezerve.

Elveția aplică acest sistem astfel încât să nu se producă nici o discriminare, directă sau indirectă, între produsele importate din Comunitate și produsele naționale similare.

Articolul 2

La data semnării prezentului acord sistemul menționat la articolul 1 se aplică pentru următoarele produse:

Poziția din Tariful vamal elvețian

Descrierea mărfurilor

2707.

Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte; produse similare în sensul notei 2 de la capitolul 27:

nefracționate:

10

pentru motoare

12

pentru alte utilizări

 

fracționate:

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 200 °C (benzol, toluol, xilol etc.):

20

pentru motoare

 

alte uleiuri și produși de distilare, cum sunt uleiurile fenolice, creozotice, naftalenice, antracenice etc.:

30

pentru motoare

2709.

Uleiuri brute de petrol sau de minerale bituminoase:

10

pentru motoare

20

pentru alte utilizări

2710.

Uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute); preparate nespecificate sau neincluse în altă parte și care conțin 70 % sau mai mult uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase, și pentru care aceste uleiuri constituie elementul de bază:

 

pentru motoare:

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 210 °C:

10

benzină și fracțiunile ei (eter de petrol, gazolină etc.)

12

benzină grea

 

alte produse și distilați:

20

ulei Diesel

22

petrol

24

altele

 

pentru alte utilizări:

 

produse care distilă în proporție de cel puțin 90 % din volum până la 210 °C:

32

benzină grea

40

produse care distilă la peste 135 °C, în proporție de cel mult 90 % din volum până la 210 °C și de peste 65 % înainte de 250 °C (petrol)

 

produse care distilă în proporție de cel mult 20 % din volum până la 300 °C (uleiuri minerale pentru gresare, uleiuri parafinice, uleiuri de vaselină și produse similare):

50

neamestecate

52

amestecate

60

alți distilați și alte produse de tipul motorinei etc.

70

uleiuri pentru încălzire

2838.

Sulfați, alauni; persulfați:

ex 52

sulfat de potasiu pentru îngrășăminte

2944.01

Antibiotice

3003.

Medicamente de uz uman sau veterinar

ex 20

altele:

 

antibiotice, pure sau amestecate cu alte substanțe medicamentoase

3103.

Îngrășăminte minerale sau chimice fosfatate:

20

alte îngrășăminte fosfatate

3104.01

Îngrășăminte minerale sau chimice potasice

3105.

Alte îngrășăminte; produse din prezentul capitol prezentate fie în formă de tablete, pastile și în forme similare, fie în recipiente de 10 kg sau mai mici:

ex 10

alte îngrășăminte

îngrășăminte compuse care conțin potasiu

îngrășăminte compuse care conțin acid fosforic

3809.

Gudron din lemn; uleiuri din gudron de lemn (altele decât solvenții și diluanții compuși de la poziția 3818); creozot din lemn; metilen și ulei din acetonă:

ex 20

altele:

uleiuri din gudron

Articolul 3

În cazul modificării listei de produse prevăzute la articolul 2, sistemul menționat la articolul 1 se aplică produselor naționale similare.

Elveția se adresează Comitetului mixt care verifică în prealabil condițiile de aplicare prevăzute la articolul 1.

Articolul 4

Comitetul mixt asigură buna funcționare a regimului prevăzut de prezentul protocol.


ACT FINAL

Reprezentanții

COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE

și

AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE,

reuniți la Bruxelles în a douăzeci și doua zi din luna iulie anul una mie nouă sute șaptezeci și doi,

pentru semnarea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană,

în momentul semnării prezentului acord,

au adoptat declarațiile enumerate în continuare și anexate la prezentul act:

1.

Declarația comună a părților contractante privind articolul 4 alineatul (3) din Protocolul nr. 1;

2.

Declarația comună a părților contractante privind transportul mărfurilor în tranzit;

3.

Declarația privind lucrătorii,

au luat la cunoștință declarațiile enumerate în continuare și anexate la prezentul act:

1.

Declarația Comunității Economice Europene privind aplicarea regională a anumitor dispoziții ale acordului;

2.

Declarația Comunității Economice Europene privind articolul 23 alineatul (1) din acord.

Reprezentanții menționați anterior

și reprezentantul

PRINCIPATULUI LIECHTENSTEIN,

semnează Acordul adițional privind valabilitatea în principatul Liechtenstein a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din data de 22 iulie 1972.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Bruxelles, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Image

Image

Image

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


DECLARAȚII

Declarația comună a părților contractante privind articolul 4 alineatul (3) din Protocolul nr. 1

Părțile contractante constată că schimbul de scrisori din data de 30 iunie 1967 dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană referitor la Acordul privind produsele de ceasornicărie este valabil și ar putea fi invocat în cazul în care dispozițiile prezentului acord nu s-ar mai aplica produselor de la capitolul 91 din Nomenclatura de la Bruxelles în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Protocolul nr. 1.

Declarația comună a părților contractante privind transportul mărfurilor în tranzit

Părțile contractante consideră că este în interesul lor comun ca, în ceea ce privește transportul mărfurilor

care provin din și sunt destinate Comunității și tranzitează teritoriul Elveției sau

care provin din și sunt destinate Elveției și tranzitează teritoriul Comunității,

prețurile și condițiile aplicate să nu comporte nici o discriminare sau denaturare determinate de țara de proveniență sau de destinație a acestor mărfuri care ar putea avea o influență negativă asupra liberei circulații a acestor mărfuri.

Declarația privind lucrătorii

Având în vedere importanța activității lucrătorilor resortisanți din statele membre și din Elveția în contextul relațiilor reciproce, părțile contractante subliniază interesul lor comun privind chestiunile legate de forța de muncă. În acest sens, părțile contractante iau la cunoștință cu satisfacție de semnarea la Roma la data de 22 iunie 1972 a unui proces verbal privind rezultatele lucrărilor comisiei mixte italiano-elvețiene.

Părțile contractante au luat la cunoștință că, în cadrul lucrărilor menționate anterior, au fost enunțate principii importante și s-au realizat progrese considerabile privind politica de stabilizare adoptată de autoritățile elvețiene; au fost adoptate dispoziții adecvate pentru realizarea în termen cât mai scurt a unor noi progrese. De altfel, părțile contractante au constatat că această stabilizare este însoțită de punerea în aplicare a unei politici de instaurare progresivă a unei piețe a muncii cât mai omogene posibil.

Părțile contractante sunt decise să promoveze, fiecare în parte, punerea în aplicare a celor mai adecvate soluții la problemele de interes comun. Părțile contractante își declară disponibilitatea pentru examinarea în comun a eventualelor probleme privind lucrătorii lor.

Declarația Comunității Economice Europene privind aplicarea regională a anumitor dispoziții ale acordului

Comunitatea Economică Europeană declară că aplicarea oricăror măsuri pe care le-ar putea adopta în temeiul articolelor 23, 24, 25 sau 26 din acord, în conformitate cu procedura și cu regimurile prevăzute la articolul 27 sau în temeiul articolului 28, va putea fi limitată la una din regiunile sale în temeiul normelor comunitare.

Declarația Comunității Economice Europene privind articolul 23 alineatul (1) din acord

Comunitatea Economică Europeană declară că, în ceea de privește punerea autonomă în aplicare a articolului 23 alineatul (1) din acord care incumbă părților contractante, va evalua practicile contrare dispozițiilor articolului menționat anterior pe baza criteriilor care rezultă din aplicarea normelor prevăzute la articolele 85, 86, 90 și 92 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.