7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/157


Articolul 250

(ex-articolul 219 TCE)

Hotărârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor săi.

Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură al acesteia.