7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/131


Articolul 189

(1)   În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spațiului. În acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.

(2)   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui program spațial european, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(3)   Uniunea stabilește orice relație utilă cu Agenția Spațială Europeană.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul titlu.