26.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 326/1


TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

TITLUL V

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ

CAPITOLUL 2

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 25

(ex-articolul 12 TUE)

Uniunea desfășoară politica externă și de securitate comună:

(a)

prin definirea orientărilor generale;

(b)

prin adoptarea deciziilor care definesc:

(i)

acțiunile care trebuie întreprinse de Uniune;

(ii)

pozițiile care trebuie luate de Uniune;

(iii)

modalitățile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) și (ii);

și

(c)

prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora.