12008E267

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA A ŞASEA: DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE - TITLUL I: DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE - Capitolul 1: Instituţiile - Secţiunea 5: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - Articolul 267 (ex-articolul 234 TCE)

Jurnalul Oficial 115 , 09/05/2008 p. 0164 - 0164


Articolul 267

(ex-articolul 234 TCE)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe, cu titlu preliminar, cu privire la:

(a) interpretarea tratatelor;

(b) validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii;

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în faţa unei instanţe dintr-un stat membru, această instanţă poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privinţă îi este necesară pentru a pronunţa o hotărâre, să ceară Curţii să se pronunţe cu privire la această chestiune.

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa unei instanţe naţionale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, această instanţă este obligată să sesizeze Curtea.

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa unei instanţe judecătoreşti naţionale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăşte în cel mai scurt termen.

--------------------------------------------------