19.11.1979   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/9


TRATAT

între

Regatul Belgiei,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Franceză,

Irlanda,

Republica Italiană,

Marele Ducat al Luxemburgului,

Regatul Ţărilor de Jos,

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

(state membre ale Comunităţilor Europene)

şi

Republica Elenă

privind aderarea Republicii Elene la Comunitatea Economică Europeană şi la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,

PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PREŞEDINTELE IRLANDEI,

PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS,

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,

UNIŢI în voinţa de a urmări atingerea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene şi ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

HOTĂRÂŢI, să continue, în spiritul acestor Tratate, procesul de creare a unei uniuni şi mai strânse între naţiunile europene, pe temeliile deja existente,

ÎNTRUCÂT articolul 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi articolul 205 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice permit statelor europene să devină membre ale acestor Comunităţi,

ÎNTRUCÂT Republica Elenă a solicitat să devină membră a acestor Comunităţi,

ÎNTRUCÂT, după obţinerea avizului Comisiei, Consiliul Comunităţilor Europene s-a declarat în favoarea admiterii acestui stat,

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe:

Dl Wilfried MARTENS,

prim-ministru,

Dl Henri SIMONET,

ministrul afacerilor externe,

Dl. Joseph VAN DER MEULEN,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe:

Dl Niels Anker KOFOED,

ministrul agriculturii,

Dl Gunnar RIBERHOLD,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe:

Dl Hans-Dietrich GENSCHER,

ministru federal al afacerilor externe,

Dl Helmut SIGRIST,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE, pe:

Dl Constantinos CARAMANLIS,

prim-ministru,

Dl. Georgios RALLIS,

ministrul afacerilor externe,

Dl Georgios CONTOGEORGIS,

ministru fără portofoliu, însărcinat cu relaţiile cu Comunităţile Europene;

PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe:

Dl Jean FRANÇOIS-PONCET,

ministrul afacerilor externe,

Dl Pierre BERNARD-REYMOND,

secretar de stat în Ministerul afacerilor externe,

Dl Luc de La BARRE DE NANTEUIL,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

PREŞEDINTELE IRLANDEI, pe:

Dl John LYNCH,

prim-ministru,

Dl Michael O'KENNEDY,

ministrul afacerilor externe,

Dl Brendan DILLON,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe:

Dl Giulio ANDREOTTI,

preşedintele Consiliului de Miniştri,

Dl Adolfo BATTAGLIA,

sub-secretar de stat în Ministerul afacerilor externe,

Dl Eugenio PLAJA,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI, pe:

Dl Gaston THORN,

Preşedintele guvernului, ministrul afacerilor externe,

Dl Jean DONDELINGER,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS, pe:

Dl Ch. A. van der KLAAUW,

ministrul afacerilor externe,

Dl J.H. LUBBERS,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, pe:

Lordul CARRINGTON,

ministrul afacerilor externe şi al Commonwealth-ului,

Sir Donald MAITLAND,

ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene;

AU CONVENIT ASUPRA DISPOZIŢIILOR CARE URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Republica Elenă devine membru al Comunităţii Economice Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi parte la Tratatele de instituire ale acestor Comunităţi, cu modificările sau completările ulterioare.

(2)   Condiţiile de admitere şi adaptările aduse Tratatelor de instituire a Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi pe care această admitere le antrenează figurează în actul anexat la prezentul Tratat. Dispoziţiile acestui act care se referă la Comunitatea Economică Europeană şi la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice face parte integrantă din prezentul Tratat.

(3)   Dispoziţiile privind drepturile şi obligaţiile statelor membre, precum şi puterile şi competenţele instituţiilor comunitare, prevăzute în Tratatele menţionate în alineatul (1), se aplică în ceea ce priveşte prezentul Tratat.

Articolul 2

Prezentul tratat este ratificat de Înaltele Părţi Contractante în conformitate cu normele lor constituţionale. Instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Italiene până cel târziu la 31 decembrie 1980.

Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 1981, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse până la data respectivă şi ca toate instrumentele de aderare ale Republicii Elene la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului să fie depuse la data respectivă.

Articolul 3

Prezentul tratat, redactat într-un exemplar unic în limbile, daneză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană şi olandeză, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele guvernului Republicii Italiene, care remite câte o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

Til bekrreftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigenihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treatry.

Ειζ πίστωσή των άνωτέρω, οι ύπογεγραμμένοι πληρεζοΰσιοι ΰπέγραψαν τήν παρούσα Συνθήχη.

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present traite.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaig thios-sinithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de odergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Drept care, subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul Tratat.

Udfaerdiget i Athen, den otteogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Athen am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Athens on the twenty-eight of Maz in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Σγινε στίζ Аθήνα, στίζ εϊχοσι Μάτόύ χίλια έννιαχόσια έβδομήντα έννέα.

Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Arna dhéanamh san Aithin, an t-ochtű lá is fiche de Bhealtaine, mile naoi gcéad seachtő a naoi.

Fatto ad Atene, addiventitto maggio millenovecentosettantanove.

Gedaan te Athene, de achtentwintigste mei negentienhonderd negenenzeventig.

Încheiat la Atena, la douăzeci şi opt mai una mie nouă sute şaptezeci şi nouă.

Image

Image

Image