02021R0378 — RO — 20.09.2023 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2021/378 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2021

privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (reformare) (BCE/2021/1)

(JO L 073 3.3.2021, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (UE) 2022/2419 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE  din 6 decembrie 2022

  L 318

7

12.12.2022

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2023/1679 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE  din 25 august 2023

  L 216

96

1.9.2023
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2021/378 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2021

privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (reformare) (BCE/2021/1)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele privind rezervele minime obligatorii pentru următoarele instituții:

(a) 

instituții de credit care sunt:

(i) 

autorizate în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ); sau

(ii) 

exceptate de la o astfel de autorizare în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE;

(b) 

sucursalele instituțiilor de credit, inclusiv sucursalele stabilite în state membre a căror monedă este euro (stat membru din zona euro) ale instituțiilor de credit care nu au nici sediul social, nici sediul central situat într-un stat membru din zona euro, dar excluzând sucursalele înființate înafara unui stat membru din zona euro ale instituțiilor de credit cu sediul într-un stat membru din zona euro.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„rezerve minime obligatorii” înseamnă cuantumul fondurilor pe care o instituție trebuie să le dețină ca rezerve în conturile sale de rezerve minime obligatorii deschise la banca centrală națională relevantă;

2. 

„cerințe privind rezervele minime obligatorii” înseamnă toate cerințele pe care instituțiile trebuie să le îndeplinească în temeiul prezentului regulament în legătură cu rezervele minime obligatorii în ceea ce privește calcularea, notificarea, recunoașterea și menținerea rezervelor minime obligatorii, precum și raportarea și verificarea;

3. 

„stat membru din zona euro” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro;

4. 

„instituție de credit” înseamnă „instituție de credit” astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

5. 

„sucursală” înseamnă „sucursală” astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

6. 

„BCN relevantă” înseamnă banca centrală națională (BCN) a statului membru din zona euro în care instituția este rezidentă;

7. 

„conturi de rezerve minime obligatorii” înseamnă conturile deschise la BCN relevantă în care o instituție își menține rezervele minime obligatorii;

8. 

„baza de calcul a rezervelor minime obligatorii” înseamnă suma pasivelor eligibile utilizate pentru calcularea rezervelor minime obligatorii ale unei instituții;

9. 

„rata rezervelor minime obligatorii” înseamnă procentul aplicat elementelor din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru calcularea rezervelor minime obligatorii ale unei instituții;

10. 

„perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii” înseamnă perioada cu privire la care se evaluează respectarea cerințelor privind rezervele minime obligatorii;

11. 

„sold la închiderea zilei” înseamnă rezervele deținute după finalizarea activităților de plată și înregistrarea intrărilor legate de accesul la facilitățile permanente ale Eurosistemului;

12. 

„zi lucrătoare pentru BCN” înseamnă orice zi în care o anumită BCN este deschisă pentru a desfășura operațiuni de politică monetară ale Eurosistemului;

13. 

►M2  „zi de operare TARGET” înseamnă „zi de operare” sau „zi de operare TARGET”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 13 din Orientarea (UE) 2022/912 a Băncii Centrale Europene (BCE/2022/8) ( 2 ) coroborat cu punctul 13 din anexa III la această orientare; ◄

14. 

„rezident” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are rezidența în oricare dintre statele membre din zona euro în sensul articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului ( 3 );

15. 

„fuziune” înseamnă o operațiune prin care una sau mai multe instituții de credit (instituțiile care fuzionează), fiind dizolvate fără a intra în lichidare, își transferă toate activele și pasivele unei alte instituții de credit (instituția beneficiară), care poate fi o instituție de credit nou constituită;

16. 

„divizare” înseamnă o operațiune prin care o instituție de credit (instituția divizată), fiind dizolvată fără a intra în lichidare, își transferă toate activele și pasivele mai multor instituții (instituțiile beneficiare), care pot fi instituții de credit nou constituite.

Articolul 3

Constituirea rezervelor minime obligatorii

(1)  

Instituțiile menționate la articolul 1 mențin rezerve minime obligatorii, calculate în conformitate cu articolul 6, după cum urmează:

(a) 

media soldului la închiderea zilei din unul sau mai multe conturi de rezerve minime obligatorii pe durata perioadei de aplicare este egală cu sau mai mare decât valoarea calculată în conformitate cu articolul 6 pentru perioada în cauză;

(b) 

rezervele minime obligatorii se mențin în conturile de rezerve minime obligatorii, exprimate în euro, deschise la BCN relevante în fiecare stat membru din zona euro în care sunt situate;

(c) 

conturile de decontare deschise la BCN pot fi utilizate drept conturi de rezerve minime obligatorii, în sensul prezentului regulament;

(d) 

fondurile care fac obiectul oricăror restricții de natură juridică, contractuală, de reglementare sau de alt tip care ar împiedica instituția să lichideze, să transfere, să aloce sau să înstrăineze astfel de fonduri în cursul perioadei de aplicare relevante sunt excluse din fondurile deținute ca rezerve minime obligatorii.

În sensul literei (d), instituțiile notifică fără întârzieri nejustificate BCN relevante orice restricție menționată la litera respectivă.

(2)  

În cazul în care o instituție are mai multe sucursale în același stat membru din zona euro, se aplică toate condițiile următoare:

(a) 

sediul social sau sediul central, dacă este situat în statul membru respectiv, îndeplinește cerințele privind rezervele minime obligatorii prevăzute în prezentul articol pentru acele sucursale din statul membru respectiv;

(b) 

instituția respectivă își desemnează una dintre sucursale din același stat membru în scopul îndeplinirii cerințelor privind rezervele minime obligatorii prevăzute la prezentul articol în cazul în care aceasta nu are un sediu social și nici sediul central în statul membru respectiv;

(c) 

BCN relevantă utilizează toate fondurile de la sfârșitul zilei din conturile de rezerve minime obligatorii ale sucursalelor acelei instituții din același stat membru pentru a evalua dacă este respectat alineatul (1) litera (a) de la acest articol.

(3)  

Banca Centrală Europeană (BCE) publică pe website-ul său următoarele liste de instituții:

(a) 

instituțiile care fac obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii în temeiul prezentului regulament;

(b) 

instituțiile exceptate de la cerințele privind rezervele minime obligatorii în temeiul articolului 4, exclusiv instituțiile menționate la articolul 4 alineatul (2) literele (a)-(c).

Articolul 4

Excepții de la cerințele privind rezervele minime obligatorii

(1)  

Instituțiile sunt scutite de la cerințele privind rezervele minime obligatorii prevăzute la articolul 3, în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

(a) 

o autorizație menționată la articolul 1 litera (a) punctul (i) este retrasă sau se renunță la ea; sau

(b) 

o instituție face obiectul unei proceduri de lichidare în temeiul Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 4 ).

(2)  

BCE poate acorda derogări de la cerințele privind rezervele minime obligatorii prevăzute la articolul 3, la cererea BCN relevante, în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

(a) 

o instituție face obiectul unei măsuri de reorganizare în temeiul Directivei 2001/24/CE;

(b) 

o instituție face obiectul unui ordin de înghețare a fondurilor dat de Uniune sau de un stat membru sau face obiectul unor măsuri impuse de Uniune în temeiul articolului 75 din tratat, care restricționează posibilitatea instituției de a-și utiliza fondurile;

(c) 

accesul respectivei instituții la operațiunile de piață monetară sau la facilitățile permanente ale Eurosistemului a fost suspendat sau suprimat de către BCE și BCN (Eurosistem) în temeiul Orientării (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (ECB/2014/60) ( 5 );

(d) 

nu este oportun să i se solicite instituției respective să constituie rezerve minime obligatorii.

În sensul alineatului (2) litera (c), în cazul în care accesul unei instituții la operațiunile de piață monetară sau la facilitățile permanente ale Eurosistemului este restabilit de Consiliul guvernatorilor BCE în temeiul articolului 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), excepția încetează a se mai aplica de la începutul următoarei perioade de aplicare.

(3)  

În sensul acordării excepțiilor în conformitate cu alineatul (2) litera (d), BCN relevante și BCE iau în considerare toate elementele următoare:

(a) 

dacă instituția respectivă este autorizată să îndeplinească doar funcții cu scop special;

(b) 

dacă instituției respective i s-a interzis să exercite funcții bancare în mod activ în concurență cu alte instituții de credit;

(c) 

dacă instituția respectivă are obligația legală de a avea toate depozitele alocate unor obiective legate de asistența regională și/sau internațională pentru dezvoltare.

În sensul literei (a), o instituție este autorizată să exercite funcții cu scop special doar atunci când exercită atribuții de administrație publică specifice sau când îi este interzis prin lege sau statut să desfășoare activitatea instituțiilor de credit.

(4)  
Excepțiile prevăzute în prezentul articol se aplică de la începutul perioadei de aplicare în care are loc evenimentul relevant.

Articolul 5

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

(1)  

Instituțiile își calculează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii utilizând informațiile statistice privind următoarele pasive raportate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

(a) 

depozite;

(b) 

titluri de natura datoriei emise.

Dacă o instituție deține pasive datorate unei sucursale a aceleiasi entități situate în afara zonei euro, sau sediului social sau sediului central al aceleiasi entități situate în afara zonei euro, pasivele respective sunt incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii.

(2)  

Următoarele pasive sunt excluse din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii care urmează să fie calculată în conformitate cu alineatul (1):

(a) 

pasive către orice altă instituție în cazul în care instituția respectivă:

(i) 

face obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii în temeiul prezentului regulament; și

(ii) 

nu este exceptată sau nu i s-a acordat o derogare de la cerințele privind rezervele minime obligatorii în temeiul articolului 4;

(b) 

pasive către BCE sau către o BCN a unui stat membru din zona euro.

(3)  

În cazul în care o instituție exclude pasive din baza sa de calcul a rezervelor minime obligatorii în conformitate cu alineatul (2), aceasta:

(a) 

informează BCN relevantă cu privire la suma exclusă, fără întârzieri nejustificate;

(b) 

furnizează dovezi privind aceste pasive;

(c) 

deduce cuantumul acelor pasive din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii după ce a furnizat BCN relevante dovezi privind cuantumul în conformitate cu litera (b).

În sensul literei (b), în cazul în care o instituție nu poate prezenta BCN relevante dovezi privind cuantumul pasivelor din categoria „titluri de natura datoriei emise”, instituția respectivă aplică deducerea forfetară publicată pe website-ul BCE la valoarea exigibilă a titlurilor de natura datoriei pe care le-a emis cu o scadență inițială de până la doi ani inclusiv.

(4)  
Atunci când stabilește deducerea forfetară aplicată pasivelor din categoria titlurilor de natura datoriei cu o scadență de până la doi ani, menționate la alineatul (3), BCE ține seama de coeficientul macro pentru zona euro dintre stocul de instrumente relevante emise de instituțiile de credit și deținute de alte instituții de credit precum și de BCE și de BCN relevante, și valoarea totală exigibilă a unor astfel de instrumente emise de instituții de credit.
(5)  
Instituțiile își determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru o anumită perioadă de aplicare pe baza datelor referitoare la luna anterioară cu două luni lunii în care începe perioada de aplicare.
(6)  
Instituțiile din coada de distribuție, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), își calculează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru două perioade de aplicare consecutive începând cu perioada de aplicare care începe cu a treia lună după sfârșitul unui trimestru, pe baza datelor de sfârșit de trimestru raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Acele instituții raportează BCN relevante rezervele minime obligatorii pe care le dețin în conformitate cu articolul 7.

Articolul 6

Calcularea rezervelor minime obligatorii

(1)  

Rezervele minime obligatorii deținute de instituții în temeiul articolului 3 se calculează utilizând următoarele rate ale rezervelor minime obligatorii pentru fiecare tip de pasiv din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii prevăzută la articolul 5:

(a) 

o rată a rezervelor minime obligatorii de 0 % se aplică următoarelor categorii prevăzute în anexa II partea 2 la Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

(i) 

depozite care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

— 
au o scadență de peste doi ani;
— 
sunt rambursabile după notificare la mai mult de doi ani;
— 
sunt acorduri de răscumpărare (contracte de report);
(ii) 

titluri de natura datoriei emise cu o scadență inițială mai mare de doi ani;

(b) 

o rată a rezervelor minime obligatorii de 1 % aplicată tuturor celorlalte tipuri de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii.

(2)  
BCN sau instituția deduc o sumă forfetară de 100 000 EUR din calculul rezervelor minime obligatorii ale fiecărei instituții, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolele 10-12.
(3)  

BCN utilizează rezervele minime obligatorii calculate în conformitate cu articolul 6 pentru următoarele:

(a) 

a remunera fondurile deținute ca rezerve minime obligatorii;

(b) 

pentru a evalua dacă se respectă articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Articolul 7

Notificarea rezervelor minime obligatorii

(1)  
BCN stabilesc procedura de notificare a rezervelor minime obligatorii ale fiecărei instituții. Acea procedură include indicarea faptului dacă BCN relevantă sau instituția calculează rezervele minime obligatorii în conformitate cu articolul 6.
(2)  

În cazul în care BCN relevantă calculează rezervele minime obligatorii ale unei instituții în conformitate cu alineatul (1), se aplică toate condițiile următoare:

(a) 

BCN relevantă notifică instituției respective rezervele minime obligatorii pe care trebuie să le constituie, cu cel puțin trei zile lucrătoare pentru BCN înainte de începutul perioadei de aplicare;

(b) 

instituția în cauză acceptă rezervele minime obligatorii pe care trebuie să le constituie, cel târziu în ziua lucrătoare pentru BCN care precedă începutul perioadei de aplicare;

(c) 

în cazul în care instituția nu răspunde la notificarea prevăzută la litera (a) până la încheierea zilei lucrătoare pentru BCN care precedă începutul perioadei de aplicare, se consideră că acceptarea menționată la litera (b) s-a produs și rezervele minime obligatorii notificate sunt aplicabile instituției respective pentru perioada de aplicare respectivă.

(3)  

În cazul în care o instituție își calculează rezervele minime obligatorii în conformitate cu alineatul (1), se aplică toate condițiile următoare:

(a) 

instituția respectivă notifică BCN relevante rezervele minime obligatorii pe care trebuie să le constituie, cu cel puțin trei zile lucrătoare pentru BCN înainte de începutul perioadei de aplicare;

(b) 

BCN relevantă acceptă rezervele minime obligatorii pe care trebuie să le constituie respectiva instituție cel târziu în ziua lucrătoare pentru BCN care precedă începutul perioadei de aplicare;

(c) 

în cazul în care BCN relevantă nu răspunde la notificarea prevăzută la litera (a) până la încheierea zilei lucrătoare pentru BCN care precedă începutul perioadei de aplicare, se consideră că acceptarea menționată la litera (b) s-a produs și rezervele minime obligatorii notificate sunt aplicabile instituției respective pentru perioada de aplicare respectivă.

(4)  
În sensul alineatelor (2) și (3), BCN relevantă poate stabili o dată anterioară pentru notificarea rezervelor minime obligatorii.
(5)  
BCN pot stabili condițiile și termenele în care instituțiile pot revizui baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și rezervele minime obligatorii notificate în conformitate cu prezentul articol. Nu sunt permise revizuiri după acceptarea rezervelor minime obligatorii menționată la alineatele (2) și (3).
(6)  
BCN relevante publică calendare care indică termenele-limită pentru notificarea și acceptarea datelor relevante pentru calcularea rezervelor minime obligatorii în vederea implementării procedurilor prevăzute la prezentul articol.
(7)  
În cazul în care o instituție nu a raportat informațiile statistice menționate în Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), BCN relevantă estimează rezervele minime obligatorii ale instituției respective pentru perioada de aplicare relevantă pe baza informațiilor istorice raportate de instituție și a oricăror altor informații relevante și notifică instituției rezervele minime obligatorii pe care trebuie să le constituie cu cel puțin trei zile lucrătoare pentru BCN înainte de începerea perioadei de aplicare respective.

Articolul 8

Perioada de aplicare

(1)  
O perioadă de aplicare începe în ziua decontării operațiunii principale de refinanțare următoare ședinței Consiliului guvernatorilor în care este programată evaluarea poziției politicii monetare și se încheie în ziua dinaintea începutului următoarei perioade de aplicare, cu excepția cazului în care Consiliul Guvernatorilor prevede altfel.
(2)  
Comitetul executiv al BCE publică pe website-ul BCE un calendar al perioadelor de aplicare. BCN publică și ele respectivul calendar pe website-urile lor. Acest calendar se publică de către BCE și BCN cu cel puțin trei luni înainte de începutul fiecărui an calendaristic.
(3)  
Consiliul guvernatorilor poate modifica calendarul menționat la alineatul (2). Calendarul modificat se publică pe website-urile BCE și BCN înainte de perioada de aplicare la care se referă modificarea.

▼M2

Articolul 9

Remunerare

(1)  
BCN relevantă remunerează rezervele minime obligatorii menținute în conturile de rezerve la 0 %.
(2)  
BCN relevantă plătește remunerația, dacă este cazul, pentru rezervele minime obligatorii menținute în a doua zi de operare TARGET după sfârșitul perioadei de aplicare la care se referă remunerația.
(3)  
Fondurile incluse în rezervele minime obligatorii care sunt ulterior excluse din aceste rezerve minime în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d) sunt remunerate de BCN relevantă în conformitate cu normele aplicabile altor depozite decât cele de politică monetară prevăzute de Orientarea (UE) 2019/671 a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/7) ( 6 ), cu efect de la data la care se aplică condiția specifică de la articolul 3 alineatul (1) litera (d), astfel cum este stabilită de BCN relevantă.

▼B

Articolul 10

Menținerea indirectă a rezervelor minime obligatorii printr-o instituție intermediară

(1)  

O instituție poate solicita BCN relevante permisiunea de a își menține rezervele minime obligatorii indirect printr-o instituție intermediară în cazul în care instituția intermediară respectivă:

(a) 

își are rezidența în același stat membru;

(b) 

face obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii;

(c) 

în mod normal, desfășoară anumite sarcini administrative (de exemplu, gestiunea trezoreriei) pentru instituția respectivă, în afară de menținerea rezervelor minime obligatorii.

(2)  

În sensul alineatului (1), în cazul în care o instituție solicită permisiunea de a-și menține toate rezervele minime obligatorii indirect printr-o instituție intermediară, respectiva instituție încheie un acord cu acea instituție intermediară în acest scop. Acel acord prevede cel puțin următoarele:

(a) 

dacă solicitantul dorește să aibă acces la facilitățile permanente și la operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului;

(b) 

o perioadă de preaviz de cel puțin 12 luni, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 10 alineatul (7) litera (b).

(3)  
În cazul în care instituția-mamă a unui grup consolidează în raportarea sa statistică activitatea filialelor care sunt rezidente în același stat membru în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), instituția-mamă respectivă poate solicita BCN relevante permisiunea de a menține rezervele minime obligatorii ale grupului în calitate de intermediar.
(4)  

În cazul în care instituția-mamă solicită permisiunea de a menține rezervele minime obligatorii ale grupului în calitate de intermediar în temeiul alineatului (3), respectiva instituția-mamă încheie un acord cu fiecare instituție din grupul respectiv pentru a acționa ca intermediar. Acele acorduri prevăd cel puțin următoarele:

(a) 

dacă instituția-mamă sau filialele vor accesa facilitățile permanente și operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului;

(b) 

o perioadă de preaviz de cel puțin 12 luni.

(5)  
BCN relevantă poate acorda instituției solicitante permisiunea de a menține rezerve minime obligatorii printr-un intermediar și informează instituția respectivă și instituția intermediară în acest sens, fără întârzieri nejustificate. Respectiva permisiune produce efecte de la începutul primei perioade de aplicare care urmează datei acordării permisiunii și se aplică pe durata acordului menționat la alineatul (2) sau (4) sau până când permisiunea este retrasă în temeiul alineatelor (7) și (8).

O permisiune de a menține rezerve minime obligatorii printr-un intermediar acordată unei instituții în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) este considerate a fi acordată în conformitate cu prezentul alineat în sensul prezentului regulament.

(6)  
În cazul în care o instituție intermediară menține rezerve minime obligatorii pentru o altă instituție în conformitate cu prezentul articol, aceasta menține rezervele respective în conturile sale de rezerve minime obligatorii, pe lângă propriile sale rezerve minime obligatorii menținute în conformitate cu prezentul regulament.
(7)  

BCE sau BCN relevantă poate, în orice moment, să retragă permisiunea acordată în temeiul alineatului (5) în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

(a) 

oricare dintre părțile la acordul menționat la alineatul (2) sau (4) nu îndeplinește cerințele prezentului regulament;

(b) 

oricare dintre părțile la acordul menționat la alineatul (2) sau (4) solicită o astfel de retragere a permisiunii în temeiul prezentului articol;

(c) 

condițiile pentru menținerea indirectă a rezervelor minime obligatorii prevăzute la alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite;

(d) 

există motive prudențiale în legătură cu instituția intermediară.

(8)  

BCN relevantă sau BCE ține seama de următoarele, atunci când stabilește dacă să retragă sau nu permisiunea în temeiul alineatului (7):

(a) 

dacă părțile au convenit să rezilieze acordul de comun acord;

(b) 

dacă instituția care menține rezervele minime obligatorii indirect prin intermediul unui intermediar poate îndeplini cerințele privind rezervele minime obligatorii care i se aplică.

(9)  

În cazul în care BCN relevantă sau BCE retrage permisiunea în temeiul alineatului (7), se aplică următoarele:

(a) 

retragerea permisiunii produce efecte de la sfârșitul perioadei de aplicare, cu excepția cazului în care permisiunea este retrasă în temeiul alineatului (7) litera (d);

(b) 

în cazul în care permisiunea este retrasă în temeiul alineatului (7) litera (d), retragerea produce efecte imediat, iar perioada minimă de notificare prevăzută la litera (c) de la prezentul alineat nu se aplică;

(c) 

BCN relevantă sau BCE notifică retragerea permisiunii ambelor părți la acordul menționat la alineatul (2) sau (4) cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de încheierea ultimei perioadei de aplicare pentru care permisiunea produce efecte.

(10)  
În cazul în care BCE impune sancțiuni în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2532/98, aceasta poate impune aceste sancțiuni instituției intermediare și instituției pentru care aceasta menține rezervele minime obligatorii.

Articolul 11

Raportarea agregată a bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii

(1)  
În cazul în care o instituție solicită BCN relevante permisiunea de a-și menține toate rezervele minime obligatorii indirect prin intermediul unei instituții-mamă în temeiul articolului 10 alineatul (3), respectiva instituție-mamă poate solicita BCN relevante permisiunea de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituțiile din grupul respectiv pe bază agregată și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). BCN pot acorda instituțiilor-mamă permisiunea de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe bază agregată și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
(2)  
În cazul în care o instituție-mamă solicită BCN relevante permisiunea de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe bază agregată în temeiul alineatului (1), BCN relevantă se asigură că acordul menționat la articolul 10 alineatul (4) include o acceptare a potențialei pierderi a deducerii forfetare menționate la articolul 6 alineatul (2) la nivel individual.
(3)  
În cazul în care BCN relevantă acordă unei instituții-mamă permisiunea de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe bază agregată în temeiul alineatului (1), aceasta informează instituția relevantă în acest sens, fără întârzieri nejustificate. Respectiva permisiune produce efecte de la începutul primei perioade de aplicare care urmează datei la care a fost acordată permisiunea și se aplică pe durata acordului menționat la alineatul (2) sau până când permisiunea este retrasă.
(4)  
În cazul în care BCN relevantă acordă unei instituții-mamă permisiunea de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe bază agregată în temeiul alineatului (1), suma forfetară menționată la articolul 6 alineatul (2) se deduce automat din rezervele minime obligatorii menținute de instituția intermediară.
(5)  
Permisiunea acordată de BCE unei instituții de a raporta baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe bază agregată în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) este considerate valabilă și aplicabilă în sensul prezentului regulament până la retragerea permisiunii respective.

Articolul 12

Fuziuni și divizări

(1)  

În cazul în care o fuziune intră în vigoare în timpul unei perioade de aplicare, se aplică toate condițiile următoare:

(a) 

instituția beneficiară îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul regulament pentru instituția achiziționată;

(b) 

rezervele minime obligatorii ale instituției beneficiare se reduc cu fiecare deducere forfetară aplicabilă în temeiul articolului 6 alineatul (2);

(c) 

BCN evaluează dacă instituțiile îndeplinesc cerințele de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) luând în considerare fondurile de la sfârșitul zilei din conturile de rezerve minime obligatorii atât ale instituțiilor beneficiare, cât și ale celor achiziționate.

(2)  

Pe parcursul perioadei de aplicare imediat următoare perioadei de aplicare menționate la alineatul (1), se aplică următoarele:

(a) 

rezervele minime obligatorii ale instituției beneficiare se reduc numai cu o deducere forfetară, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2); și

(b) 

rezervele minime obligatorii ale instituției beneficiare se calculează, în sensul articolului 6, pe baza unei baze de calcul a rezervelor minime obligatorii care agregă bazele de calcul ale rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor achiziționate și ale instituției beneficiare.

În sensul literei (b), calculul utilizează bazele de calcul a rezervelor minime obligatorii ale fiecărei instituții pentru perioada de aplicare relevantă, ca și cum fuziunea nu ar fi avut loc și în conformitate cu normele prevăzute în anexa III partea 2 din Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Primul paragraf se aplică și pentru perioadele de aplicare ulterioare în cazul în care sunt îndeplinite condițiile din anexa III partea 2 punctul 4 la Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

(3)  

În cazul în care o divizare intră în vigoare în timpul unei perioade de aplicare, se aplică condițiile următoare:

(a) 

instituțiile beneficiare care sunt instituții de credit îndeplinesc cerințele din prezentul regulament pentru instituția care face obiectul divizării;

(b) 

fiecare dintre instituțiile de credit beneficiare îndeplinește cerințele din prezentul regulament pentru partea care îi este alocată din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale instituției care face obiectul divizării;

(c) 

rezervele minime obligatorii menținute de instituția care face obiectul divizării sunt alocate proporțional între instituțiile beneficiare;

(d) 

deducerea forfetară menționată la articolul 6 alineatul (2) se deduce din rezervele minime obligatorii ale fiecărei instituții beneficiare.

(4)  

Se aplică următoarele dispoziții în perioada de aplicare imediat următoare perioadei de aplicare în care divizarea intră în vigoare și până când instituțiile beneficiare își raportează bazele de calcul ale rezervelor minime obligatorii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

(a) 

fiecare dintre instituțiile beneficiare îndeplinește cerințele din prezentul regulament pentru partea care îi este alocată din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale instituției care face obiectul divizării, dacă e cazul; și

(b) 

deducerea forfetară menționată la articolul 6 alineatul (2) se deduce din rezervele minime obligatorii ale fiecărei instituții beneficiare.

Articolul 13

Delegarea competențelor în cazul adoptării monedei euro

(1)  

Atunci când un stat membru adoptă moneda euro în conformitate cu Tratatul, Consiliul guvernatorilor deleagă Comitetului executiv competența de a stabili, după luarea în considerare a opiniei Comitetului pentru operațiuni de piață al SEBC, următoarele:

(a) 

datele perioadei de aplicare tranzitorii pentru aplicarea cerințelor privind rezervele minime obligatorii în temeiul articolului 3 în ceea ce privește instituțiile situate în statul membru respectiv, data de început fiind data adoptării monedei euro de către statul membru respectiv;

(b) 

modul de calcul al bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii menționat la articolul 5 pe durata perioadei de aplicare tranzitorii menționate la litera (a);

(c) 

termenul pentru calcularea și verificarea rezervelor minime obligatorii de către instituțiile situate în statul membru respectiv sau de BCN relevantă pentru perioada de aplicare tranzitorie.

Comitetul executiv adoptă și publică o decizie în temeiul primului paragraf cu cel puțin două luni înainte de adoptarea monedei euro în statul membru relevant și notifică acest lucru Consiliului guvernatorilor.

(2)  
Consiliul guvernatorilor deleagă Comitetului executiv și competența de a permite deducerea din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii a datoriilor față de instituțiile stabilite în statul membru care adoptă moneda euro de către instituții situate în alte state membre din zona euro, pentru perioadele de aplicare relevante pe durata și imediat după perioada de aplicare tranzitorie prevăzută la alineatul (1) litera (a).

Acest prim paragraf se aplică în cazul în care instituțiile din statul membru care adoptă moneda euro nu sunt incluse în lista instituțiilor menționată la articolul 3 alineatul (3) litera (a) la momentul calculării rezervelor minime obligatorii. În acest caz, deciziile adoptate de Comitetul executiv al BCE prin care este permisă deducerea în temeiul prezentului alineat pot cuprinde precizări suplimentare privind modul în care se calculează deducerea acestor datorii.

Articolul 14

Verificare

(1)  
BCN relevante pot exercita dreptul de a verifica acuratețea și calitatea informațiilor privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii furnizate de instituții, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2531/98.
(2)  
În cazul în care o instituție notifică efectuarea calculului rezervelor minime obligatorii în temeiul articolului 7 alineatul (3), BCN relevantă verifică acuratețea calculului respectiv și monitorizează consecvența cu informațiile statistice raportate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolul 15

Abrogare

(1)  
Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) se abrogă de la 26 iunie 2021.
(2)  
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 16

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a cincea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 iunie 2021. Cu toate acestea, articolul 3 se aplică de la 28 iulie 2021, prima zi a celei de a cincea perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii din 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
ANEXA I

Regulamentul abrogat cu lista modificărilor succesive ale acestuia

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).

Regulamentul (CE) nr. 1052/2008 al Băncii Centrale Europene (BCE/2008/10) (JO L 282, 25.10.2008, p. 14).

Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Băncii Centrale Europene (BCE/2011/26) (JO L 338, 21.12.2011, p. 51).

Regulamentul (UE) nr. 1376/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/52) (JO L 366, 20.12.2014, p. 79).

Regulamentul (UE) 2016/1705 al Băncii Centrale Europene (BCE/2016/26) (JO L 257, 23.9.2016, p. 10).
ANEXA II

Tabel de corespondențăRegulamentul (CE) nr. 1745/2003

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d) și articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2a) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2a) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 6 punctul 1 litera (b)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă și articolul 6 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 7 alineatele (1)-(5)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (7)

Articolul 6 alineatul (1) prima și a doua teză

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) a treia teză

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatele (1) și (2) și articolul 10 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatele (6) și (10)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (7) și articolul 10 alineatul (9) litera (a) și litera (c)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (9) litera (b)

Articolul 10 alineatele (4)-(5) și (8)

Articolul 10 alineatul (6)

Considerentul 5, articolul 14 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 13a

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

 

Articolul 15

Articolul 16

Anexele I și II( 1 ) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

( 2 ) Orientarea (UE) 2022/912 a Băncii Centrale Europene din 24 februarie 2022 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație și de abrogare a Orientării BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163, 17.6.2022, p. 84). ◄

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

( 4 ) Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15).

( 5 ) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

( 6 ) Orientarea (UE) 2019/671 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2019/7) (JO L 113, 29.4.2019, p. 11).