02020R1812 — RO — 02.12.2020 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1812 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2020

de stabilire a normelor privind schimbul de date online și notificarea omologărilor UE de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 404 2.12.2020, p. 5)


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 104, 25.3.2021, p.  55 (2020/1812)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1812 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2020

de stabilire a normelor privind schimbul de date online și notificarea omologărilor UE de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al ConsiliuluiArticolul 1

Sistemul electronic comun și securizat de schimb de informații

Sistemul european de schimb de informații privind omologarea de tip („ETAES”) este utilizat ca sistemul electronic comun securizat de schimb de informații menționat la articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/858.

Articolul 2

Măsuri de securitate

În ETAES se respectă următoarele măsuri de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat:

(a) 

criptarea comunicațiilor dintre clientul ETAES și serverul ETAES, prin protocol https cu certificat SSL (Secure Sockets Layer);

(b) 

securitate web care împiedică eventualii atacatori să injecteze scripturi client-side în pagina (paginile) web și să utilizeze layere multiple pentru a păcăli un utilizator să facă clic pe un buton sau pe un link către o altă pagină web;

(c) 

►C1  un sistem de control al accesului cu granulație fină, care permite acordarea de permisiuni de citire sau de scriere pentru accesul părților autorizate. ◄

Articolul 3

Procedura pentru schimbul de informații privind omologarea de tip

(1)  

Atunci când informează autoritățile cu privire la acordarea de omologări UE de tip, cu privire la modificări, refuzuri și retrageri ale acestora în temeiul articolului 27 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, autoritatea de omologare introduce în ETAES o rubrică cel puțin pentru următoarele atribute:

(a) 

numărul distinct al statului membru (în conformitate cu punctul 2.1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei ( 1 )) care a emis certificatul UE de omologare de tip;

(b) 

numărul certificatului de omologare UE de tip ( 2 );

(c) 

data de aprobare a certificatului de omologare UE de tip;

(d) 

numele serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor, dacă este cazul ( 3 );

(e) 

denumirea producătorului;

(f) 

tipul vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate, astfel cum este specificat de producător în certificatul de omologare UE de tip;

(g) 

categoria vehiculului în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/858, după caz;

(h) 

regulamentul aplicabil vehiculului complet, sistemului, unității tehnice separate sau componentei care a primit omologarea UE de tip;

(i) 

statutul omologării UE de tip – „acordată”, „modificată”, „refuzată” sau „retrasă”;

(j) 

referința omologării UE de tip la un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.

(2)  

În cazurile menționate la alineatul (1), autoritatea de omologare încarcă separat și următoarele documente în ETAES, într-un format electronic căutabil:

(a) 

o copie a certificatului de omologare UE de tip, cu mențiunea „CERT” urmată de numărul certificatului de omologare UE de tip ( 4 ) ( 5 );

(b) 

informațiile care trebuie anexate la certificatul de omologare UE de tip menționate la articolul 28 alineatul (1) literele (a), (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu mențiunea „IF” urmată de numărul certificatului de omologare UE de tip ( 6 );

(c) 

raportul de încercare și/sau fișa rezultatelor încercărilor menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu mențiunea „TR” urmată de numărul certificatului de omologare UE de tip ( 7 );

(d) 

orice alte documente în afara celor menționate la literele (a), (b) și (c), cu mențiunea „OTHER” urmată de numărul certificatului de omologare UE de tip ( 8 ).

(3)  
În cazul în care este necesar să se includă mai multe documente în legătură cu încărcările menționate la alineatul (2) din prezentul articol, un număr secvențial suplimentar, începând cu 1, urmează indicațiile prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d) din prezentul articol ( 9 ).
(4)  
În cazul în care documentele sunt modificate printr-o revizuire, astfel cum se prevede la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/858, indicațiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d) din prezentul articol sunt urmate de indicația REV și de un număr secvențial de două cifre, începând cu 01 ( 10 ).

Articolul 4

Lista omologărilor UE de tip

(1)  
Atunci când statele membre pun la dispoziția publicului prin ETAES listele omologărilor UE de tip și ale serviciilor tehnice menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, ele fac acest lucru într-un format căutabil standardizat. Statele membre actualizează aceste liste.
(2)  

Următoarele informații sunt incluse în lista (listele) menționată (menționate) la alineatul (1):

(a) 

numărul distinct al statului membru (în conformitate cu punctul 2.1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei) care a emis certificatul UE de omologare de tip;

(b) 

numărul certificatului UE de omologare de tip;

(c) 

statutul omologării UE de tip – „acordată”, „modificată”, „refuzată” sau „retrasă”;

(d) 

numele serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor, dacă este cazul;

(e) 

data de aprobare a certificatului de omologare UE de tip.

(3)  
O listă a omologărilor UE de tip și a serviciilor tehnice menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/858 poate fi publicată pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (JO L 163, 26.5.2020, p. 1).

( 2 ) În cazul în care omologarea UE de tip a fost refuzată și autoritatea de omologare nu a rezervat un număr de certificat de omologare UE de tip, autoritatea de omologare utilizează tab-ul NEWS din ETAES pentru a informa autoritățile de omologare ale celorlalte state membre cu privire la refuzul său.

( 3 ) Autoritatea de omologare completează „nu se aplică” în cazul unei omologări de tip în etape succesive, pentru care colectează întregul set de certificate de omologare UE de tip sau de certificate de omologare ONU de tip și emite certificatul final de omologare UE de tip pentru întregul vehicul.

( 4 ) Exemplu: „CERT e1*2018/858*00001*00”.

( 5 ) În cazul în care omologarea UE de tip a fost refuzată și autoritatea de omologare nu a rezervat un număr de certificat de omologare UE de tip, autoritatea de omologare utilizează tab-ul NEWS din ETAES pentru a informa autoritățile de omologare ale celorlalte state membre cu privire la refuzul său.

( 6 ) Exemplu: „IF e4*2018/858*00004*02”.

( 7 ) Exemplu: „TR e24*2018/858*00001*00”.

( 8 ) Exemplu: „OTHER e1*2018/858*00001*00”.

( 9 ) Exemplu: „IF1 e9*2018/858*00001*00”, „IF2 e9*2018/858*00001*00” etc.

( 10 ) Exemplu: „CERT e5*2018/858*00001*00 Rev.01”.