02020R0977 — RO — 01.10.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/977 AL COMISIEI

din 7 iulie 2020

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 889/2008 și (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește controalele referitoare la producția de produse ecologice din cauza pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 217 8.7.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1667 AL COMISIEI din 10 noiembrie 2020

  L 377

5

11.11.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/977 AL COMISIEI

din 7 iulie 2020

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 889/2008 și (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește controalele referitoare la producția de produse ecologice din cauza pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Derogări de la Regulamentul (CE) nr. 889/2008

(1)  
Prin derogare de la articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, în ceea ce privește operatorii cu risc scăzut, potrivit constatărilor procedurii de evaluare a riscului a autorității competente sau, după caz, a autorității sau a organismului de control, definită la articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în contextul restricțiilor de circulație impuse prin măsurile naționale instituite din cauza pandemiei de COVID-19, inspecțiile fizice efectuate în scopul realizării inspecțiilor anuale și al reînnoirii documentelor justificative ale operatorilor din agricultura ecologică pot fi înlocuite cu controale ale documentelor. În cazul operatorilor cu risc scăzut, potrivit constatărilor procedurii de evaluare a riscului a autorității competente sau, după caz, a autorității sau a organismului de control, definită la articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, respectivele controale ale documentelor pot fi efectuate, când este necesar, inclusiv prin orice mijloc disponibil de comunicare la distanță.
(2)  
În ceea ce privește operatorii, cu excepția celor menționați la alineatul (1) din prezentul articol, și în ceea ce privește operatorii care doresc să adere pentru prima oară la sistemul de producție ecologică, precum și în toate celelalte cazuri, cum ar fi recunoașterea retroactivă, în contextul restricțiilor de circulație impuse prin măsurile naționale instituite din cauza pandemiei de COVID-19, inspecția fizică menționată la articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 este efectuată de îndată ce pot fi reluate activitățile de control și certificare în statele membre și în țara terță în cauză, după ridicarea măsurilor naționale legate de pandemia de COVID-19. Până atunci, controalele documentelor în scopul realizării inspecției anuale, al eliberării și reînnoirii documentelor justificative ale operatorilor din agricultura ecologică și al recunoașterii retroactive pot fi efectuate, când este necesar, inclusiv prin orice mijloc disponibil de comunicare la distanță.
(3)  
Prin derogare de la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, numărul eșantioanelor care trebuie prelevate și analizate de organismul sau autoritatea de control în fiecare an corespunde unui procentaj de cel puțin 2 % din numărul de operatori pe care îi controlează.
(4)  
Prin derogare de la articolul 92a alineatul (4) al doilea paragraf a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, răspunsul la notificarea referitoare la produsele neconforme menționat în teza respectivă se transmite în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării inițiale.
(5)  
Prin derogare de la articolul 92c alineatul (2) al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, vizitele suplimentare de control prin sondaj realizate conform dispozițiilor articolului 65 alineatul (4) din regulamentul menționat vizează 5 % dintre operatorii sub contract, conform categoriei de risc căreia îi aparțin.
(6)  
Prin derogare de la articolul 92c alineatul (2) al doilea paragraf litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, cel puțin 5 % dintre toate inspecțiile și vizitele efectuate în conformitate cu articolul 65 alineatele (1) și (4) sunt neanunțate.
(7)  
Prin derogare de la articolul 92e din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, „inspecția anuală” a organismului de control menționat la articolul respectiv planificată până la ►M1  1 februarie 2021 ◄ poate fi înlocuită cu un „audit de supraveghere anual” efectuat, de asemenea, prin orice mijloc disponibil de comunicare la distanță, atât timp cât măsurile de urgență instituite la nivel național, în statele membre în cauză, din cauza pandemiei de COVID-19 împiedică autoritatea competentă să efectueze inspecția respectivă.

Articolul 2

Derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008

(1)  
Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, certificatul de inspecție se eliberează de către autoritatea sau organismul de control relevant prin introducerea tuturor informațiilor necesare și validarea căsuței 18 în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES). Certificatul este vizat de autoritatea competentă a statului membru relevant prin validarea căsuței 20 în TRACES și este completat de primul destinatar în TRACES.
(2)  
Prin derogare de la articolul 13 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, când verifică un transport, autoritatea competentă relevantă a statului membru vizează certificatul de inspecție prin validarea căsuței 20 în TRACES.
(3)  
Prin derogare de la articolul 15 alineatul (4) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, răspunsul la notificarea referitoare la produsele neconforme menționat în teza respectivă se transmite în termen de 60 de zile calendaristice de la data transmiterii notificării inițiale.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2020 până la ►M1  1 februarie 2021 ◄ .

Articolul 1 alineatul (1) se aplică însă de la 1 martie 2020 până la ►M1  1 februarie 2021 ◄ .

Articolul 1 alineatele (3), (5) și (6) se aplică de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2020.

În ceea ce privește activitățile de control desfășurate în China, prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2020 la ►M1  1 februarie 2021 ◄ .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.