02020R0427 — RO — 01.01.2021 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/427 AL COMISIEI

din 13 ianuarie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 087 23.3.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/269 AL COMISIEI din 4 decembrie 2020

  L 60

24

22.2.2021
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/427 AL COMISIEI

din 13 ianuarie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 se modifică după cum urmează:

1. 

în partea I, punctul 1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3. 

Prin derogare de la punctul 1.1, sunt permise producția de semințe germinate, cu condiția ca semințele să fie ecologice, și obținerea de andive inclusiv prin scufundare în apă curată.”;

2. 

la punctul 1.9.6.2 din partea II, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) 

coloniile de albine pot fi hrănite numai în cazul în care supraviețuirea coloniilor este pusă în pericol din cauza condițiilor climatice. În acest caz, coloniile sunt hrănite cu miere ecologică, polen ecologic, siropuri de zahăr ecologic sau zahăr ecologic.”;

3. 

partea III se modifică după cum urmează:

(a) 

la punctul 3.1.2, se adaugă următorul punct:

„3.1.2.3. 

Producția de efective tinere

Pentru creșterea larvelor de specii de pești marini, se pot utiliza sisteme de creștere (de preferință «mezocosmos» sau «rezervor de mare volum»). Aceste sisteme de creștere trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) 

densitatea inițială a efectivelor este mai mică de 20 de ouă sau de larve pe litru;

(b) 

rezervorul de creștere a larvelor are un volum de minimum 20 m3; și

(c) 

larvele se hrănesc cu planctonul natural care se formează în rezervor, suplimentat, dacă este cazul, cu fitoplancton și zooplancton produse în exterior.”

(b) 

la punctul 3.1.3.3, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) 

materii prime ecologice de origine vegetală sau animală destinate hranei pentru animale.”