02019R2016 — RO — 30.09.2023 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 315 5.12.2019, p. 102)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/340 AL COMISIEI  din 17 decembrie 2020

  L 68

62

26.2.2021

►M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2048 AL COMISIEI  din 4 iulie 2023

  L 236

1

26.9.2023


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 050, 24.2.2020, p.  21 (2019/2016)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  
Prezentul regulament stabilește cerințele privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru aparatele frigorifice alimentate de la rețeaua electrică cu un volum mai mare de 10 litri și mai mic sau egal cu 1 500 de litri.
(2)  

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) 

dulapurilor frigorifice de depozitare de uz profesional și dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, cu excepția congelatoarelor cu sertare de uz profesional;

(b) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă;

(c) 

aparatelor frigorifice mobile;

(d) 

aparatele a căror funcție principală nu este depozitarea produselor alimentare prin refrigerare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„rețea de alimentare” sau „rețea electrică de alimentare” înseamnă energia electrică obținută prin branșare la rețeaua de curent alternativ cu frecvența de 50 Hz și tensiunea de 230 V (± 10 %);

2. 

„aparat frigorific” înseamnă un dulap izolat termic, prevăzut cu unul sau mai multe compartimente cu temperaturi specifice controlate, răcit prin convecție naturală sau forțată, răcirea realizându-se printr-unul sau mai multe mijloace consumatoare de energie;

3. 

„compartiment” înseamnă un spațiu închis în interiorul unui aparat frigorific, separat de un alt compartiment sau de alte compartimente printr-o partiție, un recipient sau o construcție similară, accesibil în mod direct prin intermediul uneia sau mai multor uși exterioare și care poate fi împărțit el însuși în subcompartimente. În sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care se specifică altfel, „compartiment” se referă atât la compartimente, cât și la subcompartimente;

4. 

„ușă exterioară” înseamnă o parte a unui dulap, care poate fi mișcată sau înlăturată pentru a permite cel puțin mutarea încărcăturii din exteriorul în interiorul dulapului sau din interiorul în exteriorul acestuia;

5. 

„subcompartiment” înseamnă un spațiu închis în cadrul unui compartiment, care are un interval de temperatură de funcționare diferit față de cel al compartimentului în care este situat;

6. 

„volum total” (V) înseamnă volumul spațiului delimitat de izolația interioară a aparatului frigorific, egal cu suma dintre volumele compartimentelor, exprimat în dm3 sau în litri;

7. 

„volum al compartimentului” (Vc ) înseamnă volumul spațiului delimitat de izolația interioară a compartimentului, exprimat în dm3 sau litri;

8. 

„dulap frigorific de depozitare de uz profesional” înseamnă un aparat frigorific izolat în care sunt integrate unul sau mai multe compartimente accesibile prin intermediul uneia sau mai multor uși sau al unuia sau mai multor sertare, care poate menține permanent temperatura alimentelor în cadrul limitelor prevăzute, la o temperatură de funcționare în regim de refrigerare sau de congelare, utilizând un ciclu bazat pe compresia vaporilor, și utilizat pentru depozitarea alimentelor în medii diferite de cel casnic, dar nu și pentru expunerea către cumpărători sau accesarea de către aceștia, conform definiției din Regulamentul (UE) 2015/1095 al Comisiei ( 1 );

9. 

„dulap frigorific de răcire și congelare rapidă” înseamnă un aparat frigorific izolat destinat în principal răcirii rapide a alimentelor fierbinți până la temperaturi sub 10 °C în cazul refrigerării și până la temperaturi sub –18 °C în cazul congelării, conform definiției din Regulamentul (UE) 2015/1095;

10. 

„congelator cu sertare de uz profesional” înseamnă un congelator al/ale cărui compartiment (compartimente) este/sunt accesibil(e) prin partea de sus a aparatului sau care dispune de compartimente cu deschidere atât prin partea de sus, cât și prin partea din față, dar în care volumul brut al compartimentului (compartimentelor) cu deschidere prin partea de sus depășește 75 % din volumul brut total al aparatului, utilizat pentru depozitarea alimentelor în medii diferite de cel casnic;

11. 

„congelator” înseamnă un aparat frigorific care dispune doar de compartimente cu 4 stele;

12. 

„compartiment de congelare” sau „compartiment cu 4 stele” înseamnă un compartiment cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –18 °C și care îndeplinește cerințele pentru capacitatea de congelare;

13. 

„compartiment pentru alimente congelate” înseamnă un tip de compartiment cu o temperatură-țintă mai mică sau egală cu 0 °C, și anume un compartiment fără stele, cu 1 stea, cu 2 stele, cu 3 stele sau cu 4 stele, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

14. 

„tip de compartiment” înseamnă tipul de compartiment declarat în conformitate cu parametrii de performanță în materie de refrigerare Tmin, Tmax, Tc și cu alți parametri, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

15. 

„temperatură-țintă” (Tc) înseamnă temperatura de referință din interiorul unui compartiment în timpul încercării, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV, și este temperatura pentru încercarea privind consumul de energie, exprimată ca medie în timp și în funcție de un set de senzori;

16. 

„temperatură minimă” (Tmin) înseamnă temperatura minimă în interiorul compartimentului în timpul încercărilor privind depozitarea, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

17. 

„temperatură maximă” (Tmax) înseamnă temperatura maximă în interiorul compartimentului în timpul încercărilor de depozitare, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

18. 

„compartiment fără stele” și „compartiment pentru prepararea gheții” înseamnă un compartiment pentru alimente congelate cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de 0 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

19. 

„compartiment cu 1 stea” înseamnă un compartiment pentru alimente congelate cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –6 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

20. 

„compartiment cu 2 stele” înseamnă un compartiment pentru alimente congelate cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –12 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

21. 

„compartiment cu 3 stele” înseamnă un compartiment pentru alimente congelate cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –18 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

22. 

„aparat frigorific cu funcție de vânzare directă” înseamnă un aparat frigorific utilizat pentru funcțiile de expunere și vânzare către clienți de produse la temperaturi specifice mai mici decât temperatura ambiantă, accesibile direct prin intermediul unor părți laterale deschise sau al uneia sau mai multor uși și/sau sertare, inclusiv dulapuri cu suprafețe utilizate pentru depozitare sau pentru distribuirea asistată de produse la care clienții nu au acces și cu excepția minibarurilor și a aparatelor pentru depozitarea vinului, astfel cum se definește în Regulamentul (UE) 2019/2024 ( 2 ) al Comisiei;

23. 

„minibar” înseamnă un aparat frigorific cu un volum total de maximum 60 de litri, destinat în primul rând depozitării și vânzării de alimente în camere de hotel și în spații similare;

24. 

„aparat pentru depozitarea vinului” înseamnă un aparat frigorific dedicat pentru depozitarea vinului, care este prevăzut cu un control de precizie al temperaturii pentru condițiile de depozitare și temperatura-țintă ale unui compartiment de depozitare a vinului, conform definiției din tabelul 3 din anexa IV, și care este echipat cu măsuri antivibrație;

25. 

„aparat frigorific dedicat” înseamnă un aparat frigorific cu un singur tip de compartiment;

26. 

„compartiment pentru depozitarea vinului” înseamnă un compartiment pentru alimente necongelate, cu o temperatură-țintă de 12 °C, un nivel de umiditate internă cuprins între 50 % și 80 % și condiții de depozitare cuprinse între 5 °C și 20 °C, conform definiției din tabelul 3 din anexa IV;

27. 

„compartiment pentru alimente necongelate” înseamnă un tip de compartiment cu o temperatură-țintă mai mare sau egală cu 4 °C; este vorba de un compartiment de tip „cămară”, de un compartiment pentru depozitarea vinului, de un compartiment de tip „cramă” sau de un compartiment pentru alimente proaspete, cu condiții de depozitare și temperaturi-țintă astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

28. 

„compartiment de tip «cămară»” înseamnă un compartiment pentru alimente necongelate cu o temperatură-țintă de 17 °C și condiții de depozitare cuprinse între 14 °C și 20 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

29. 

„compartiment de tip «cramă»” înseamnă un compartiment pentru alimente necongelate cu o temperatură-țintă de 12 °C și condiții de depozitare cuprinse între 2 °C și 14 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

30. 

„compartiment pentru alimente proaspete” înseamnă un compartiment pentru alimente necongelate cu o temperatură-țintă de 4 °C și condiții de depozitare cuprinse între 0 °C și 8 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

▼M1

31. 

„aparat frigorific mobil” înseamnă un aparat frigorific care poate fi utilizat atunci când nu există acces la rețeaua de energie electrică și care utilizează energie electrică de foarte joasă tensiune (< 120V c.c.) și/sau combustibil ca sursă de energie pentru a asigura funcția de refrigerare, inclusiv un aparat frigorific care, pe lângă utilizarea de energie electrică de foarte joasă tensiune și/sau de combustibil, poate fi alimentat de la rețeaua electrică printr-un convertizor extern de curent alternativ/curent continuu care trebuie achiziționat separat. Un aparat introdus pe piață cu un convertizor de curent alternativ/curent continuu nu este un aparat frigorific mobil;

▼B

32. 

„produse alimentare” înseamnă alimentele, ingredientele, băuturile, inclusiv vinul, și alte produse utilizate în principal pentru consum, care necesită refrigerare la temperaturi specificate;

33. 

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde aparatele frigorifice sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

34. 

„aparat încorporat” înseamnă un aparat frigorific care este proiectat, supus încercărilor și comercializat exclusiv:

(a) 

pentru a fi instalat într-o mobilă sau pentru a fi încastrat (în partea superioară, inferioară și în părțile laterale) cu ajutorul unor panouri;

(b) 

pentru a fi fixat solid de părțile laterale, superioare sau inferioare ale mobilei sau ale panourilor; și

(c) 

pentru a fi echipat cu o fațadă integrală finisată în fabrică sau cu un panou frontal special conceput;

35. 

„indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă un indice numeric corespunzător eficienței energetice relative a unui aparat frigorific, exprimat în procente, astfel cum figurează la punctul 5 din anexa IV.

În sensul anexelor, sunt prevăzute definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)  

Furnizorii trebuie să se asigure că:

(a) 

fiecare aparat frigorific este prevăzut cu o etichetă imprimată în formatul stabilit în anexa III;

▼M1

(b) 

valorile parametrilor incluși în fișa cu informații despre produs, astfel cum figurează în anexa V, sunt introduse în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

▼B

(c) 

la cererea expresă a distribuitorului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format imprimat;

(d) 

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e) 

orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat frigorific conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

(f) 

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de aparat frigorific, inclusiv materialele promoționale tehnice disponibile pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(g) 

o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific;

(h) 

o fișă electronică cu informații despre produs, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa V, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific.

(2)  
Clasa de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

Articolul 4

Obligațiile distribuitorilor

Distribuitorii trebuie să se asigure că:

(a) 

la punctul de vânzare, inclusiv la târgurile comerciale, fiecare aparat frigorific poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), eticheta fiind afișată, pentru aparatele încorporate, astfel încât să fie clar vizibilă, și pentru toate celelalte aparate frigorifice, astfel încât să fie clar vizibilă în partea exterioară frontală sau superioară a aparatului frigorific;

(b) 

în cazul vânzării la distanță, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt furnizate în conformitate cu anexele VII și VIII;

(c) 

orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat frigorific, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(d) 

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de aparat frigorific, inclusiv materialele promoționale tehnice disponibile pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Obligațiile platformelor de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea directă de aparate frigorifice pe site-ul său web, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs furnizate de distribuitor în cadrul mecanismului de afișaj, în conformitate cu dispozițiile anexei VIII, și trebuie să informeze distribuitorul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2025. Această reexaminare evaluează, printre altele, posibilitatea:

(a) 

de a aborda aspectele legate de economia circulară;

(b) 

de a introduce pictograme pentru compartimente, care pot contribui la reducerea risipei de alimente; și

(c) 

de a introduce pictograme pentru consumul anual de energie.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 se abrogă de la 1 martie 2021.

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 poate fi pusă la dispoziție prin intermediul bazei de date cu produse, în loc să fie furnizată în format tipărit odată cu produsul. În acest caz, furnizorul se asigură că, în cazul în care distribuitorul solicită în mod expres fișa cu informații despre produs, aceasta se pune la dispoziție în format tipărit.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 martie 2021. Cu toate acestea, articolul 10 se aplică de la 25 decembrie 2019, articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se aplică de la 1 noiembrie 2020, iar obligația de a furniza clasa de eficiență energetică pentru parametrii sursei de lumină menționați în tabelul 6 din anexa V se aplică de la 1 martie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexe

Se aplică următoarele definiții:

1. 

„cod de răspuns rapid (QR)” înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv în partea publică a bazei de date cu produse;

2. 

„consum anual de energie” (AE) înseamnă consumul mediu zilnic de energie, înmulțit cu 365 (zile pe an), exprimat în kilowați-oră pe an (kWh/a) și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa IV;

3. 

„consum zilnic de energie” (Ezilnic ) înseamnă energia electrică consumată de un aparat frigorific timp de 24 de ore în condițiile de referință, exprimat în kilowați-oră la 24 de ore (kWh/24h) și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa IV;

4. 

„capacitate de congelare” înseamnă cantitatea de alimente proaspete care pot fi congelate într-un compartiment de congelare în decurs de 24 de ore; această capacitate nu trebuie să fie mai mică de 4,5 kg la 24 h pentru 100 de litri din volumul compartimentului de congelare, cu un minimum de 2,0 kg/24 h;

5. 

„compartiment de răcire” înseamnă un compartiment care poate să își controleze temperatura medie în cadrul unui interval determinat, fără a fi necesară efectuarea de ajustări de către utilizator, cu o temperatură-țintă egală cu 2 °C și condiții de depozitare care variază între –3 și 3 °C, astfel cum figurează în tabelul 3 din anexa IV;

6. 

„emisie acustică în aer” înseamnă nivelul de putere acustică al unui aparat frigorific, exprimat în dB(A) re 1 pW (ponderat A);

7. 

„sistem de încălzire anti-condens” înseamnă un sistem de încălzire anti-condens care împiedică formarea de condens pe aparatul frigorific;

8. 

„sistem de încălzire anti-condens controlat de condițiile ambiante” înseamnă un sistem de încălzire anti-condens a cărui capacitate de încălzire depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea ambiantă sau de ambele;

9. 

„energie auxiliară” (Eaux ) înseamnă energia utilizată de un sistem de încălzire anti-condens controlat de condițiile ambiante, exprimată în kilowați-oră pe an (kWh/a);

10. 

„dozator” înseamnă un dispozitiv care distribuie, la cerere, produse refrigerate sau congelate dintr-un aparat frigorific, cum ar fi dozatoarele de cuburi de gheață sau dozatoarele de apă refrigerată;

11. 

„compartiment cu temperatură variabilă” înseamnă un compartiment destinat utilizării ca două (sau mai multe) tipuri de compartimente alternative (de exemplu, un compartiment care poate fi fie un compartiment pentru alimente proaspete, fie un compartiment de congelare) și care poate fi reglat de utilizatori pentru a menține în permanență intervalul de temperatură de funcționare aplicabil fiecărui tip de compartiment declarat. Un compartiment destinat utilizării ca tip unic de compartiment care poate să îndeplinească, de asemenea, condițiile de depozitare ale altor tipuri de compartimente (de exemplu, un compartiment de răcire care poate îndeplini și cerințele specifice unui compartiment fără stele) nu este un compartiment cu temperatură variabilă;

12. 

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

13. 

„secțiune cu 2 stele” înseamnă o parte a unui compartiment cu 3 sau 4 stele care nu dispune de propria ușă sau de propriul capac de acces și care are o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –12 °C;

14. 

„clasă climatică” înseamnă intervalul de temperaturi ambiante, astfel cum figurează la punctul 1 litera (j) din anexa IV, în care aparatele frigorifice sunt destinate a fi utilizate și pentru care sunt îndeplinite, simultan în întregul compartiment sau în toate compartimentele, condițiile de depozitare necesare indicate în tabelul 3 din anexa IV;

15. 

„perioadă de dezghețare și de recuperare” înseamnă perioada scursă între demararea ciclului de control al dezghețării și restabilirea condițiilor stabile de funcționare;

16. 

„dezghețare automată” înseamnă o caracteristică cu ajutorul căreia compartimentele sunt dezghețate fără ca utilizatorul să inițieze eliminarea depunerilor de gheață la toate reglajele temperaturii sau să restabilească funcționarea normală; eliminarea apei de la topire se face automat;

17. 

„tip de dezghețare” înseamnă metoda de eliminare a depunerilor de gheață de pe evaporatorul (evaporatoarele) unui aparat frigorific, adică dezghețare automată sau manuală;

18. 

„dezghețare manuală” înseamnă o dezghețare care nu este automată;

19. 

„aparat frigorific cu nivel redus de zgomot” înseamnă un aparat frigorific fără compresie de vapori și cu emisii acustice în aer mai mici de 27 de decibeli cu ponderația A și o putere de referință de 1 picowatt [dB(A) re 1 pW];

20. 

„consum de putere în regim constant” (P ss) înseamnă consumul mediu de putere în condiții de regim constant, exprimat în wați (W);

21. 

„consum incremental de energie pentru dezghețare și recuperare” (ΔΕ d-f ) înseamnă consumul mediu suplimentar de energie necesar pentru efectuarea operațiunilor de dezghețare și de recuperare, exprimat în wați-oră (Wh);

22. 

„interval de dezghețare” (td-f ) înseamnă intervalul mediu reprezentativ, exprimat în ore (h), dintre momentul de activare a încălzitorului pentru dezghețare și momentul următor, în două cicluri de dezghețare și recuperare consecutive sau, în cazul în care nu există un încălzitor pentru dezghețare, dintre momentul dezactivării compresorului și momentul următor, în două cicluri de dezghețare și recuperare consecutive;

23. 

„factor de încărcare” (L) înseamnă un factor care ține seama de sarcina suplimentară (dincolo de ceea ce s-a anticipat ca urmare a creșterii temperaturii ambiante medii pentru încercare) de răcire necesară în urma introducerii de alimente calde, ale cărui valori figurează la punctul 3 litera (a) din anexa IV;

24. 

„consum anual standard de energie” (SAE) înseamnă consumul anual de referință de energie al unui aparat frigorific, exprimat în kilowați-oră pe an (kWh/a) și calculat în conformitate cu punctul 4 din anexa IV;

25. 

„parametru de combinare” (C) înseamnă un parametru de modelare care ține seama de efectul de sinergie atunci când diferite tipuri de compartimente sunt combinate într-un singur aparat, ale cărui valori figurează în tabelul 4 din anexa IV;

26. 

„factor de pierdere de căldură prin ușă” (D) înseamnă un factor de compensare pentru aparatele combinate în funcție de numărul compartimentelor cu temperatură variabilă sau în funcție de numărul de uși exterioare, reținându-se valoarea cea mai mică, astfel cum figurează în tabelul 5 din anexa IV. În ceea ce privește acest factor, termenul „compartiment” nu se referă la subcompartiment;

27. 

„aparat combinat” înseamnă un aparat frigorific prevăzut cu mai multe tipuri de compartimente, dintre care cel puțin unul este un compartiment pentru alimente necongelate;

28. 

„factor de dezghețare” (Ac ) înseamnă un factor de compensare care ia în considerare dacă aparatele frigorifice sunt prevăzute cu un sistem de dezghețare automată sau manuală; valorile acestuia figurează în tabelul 5 din anexa IV;

29. 

„factor de încorporare” (Bc ) înseamnă un factor de compensare care ia în considerare dacă aparatul frigorific este încorporabil sau de sine-stătător; valorile acestuia figurează în tabelul 5 din anexa IV;

30. 

„aparat de sine-stătător” înseamnă un aparat frigorific care nu este încorporabil;

31. 

„Mc” și „Nc” înseamnă parametrii de modelare care iau în considerare dependența de volum a consumului de energie; valorile acestora figurează în tabelul 4 din anexa IV;

32. 

„parametru termodinamic” (rc ) înseamnă un parametru de modelare care corectează consumul anual standard de energie la o temperatură ambiantă de 24 °C; valorile acestuia figurează în tabelul 4 din anexa IV;

33. 

„dimensiuni globale” înseamnă spațiul ocupat de aparatul frigorific (înălțimea, lățimea și adâncimea), cu ușile sau capacele închise, exprimat în milimetri (mm);

34. 

„timp de creștere a temperaturii” înseamnă timpul necesar, după întreruperea funcționării sistemului de refrigerare, pentru ca temperatura dintr-un compartiment cu 3 sau 4 stele să crească de la –18 °C la –9 °C, exprimat în ore (h);

35. 

„reglaj de iarnă” înseamnă o funcție de control a unui aparat combinat prevăzut cu un singur compresor și un singur termostat, care, conform instrucțiunilor furnizorului, poate fi utilizat în condiții de temperaturi ambiante mai mici de +16 °C, constând într-un dispozitiv sau o funcție de comutare care garantează, chiar dacă acest lucru nu ar fi necesar pentru compartimentul unde se află termostatul, că respectivul compresor continuă să funcționeze pentru a menține temperaturile de depozitare adecvate în celelalte compartimente;

36. 

„congelare rapidă” înseamnă o caracteristică care poate fi activată de utilizatorul final în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și care asigură reducerea temperaturii de depozitare a compartimentului (compartimentelor) de congelare pentru a realiza o congelare mai rapidă a produselor alimentare necongelate;

37. 

„compartiment de congelare” sau „compartiment cu 4 stele” înseamnă un compartiment pentru alimente congelate cu o temperatură-țintă și condiții de depozitare de –18 °C și care îndeplinește cerințele pentru capacitatea de congelare;

38. 

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului de pe internet către utilizatori;

39. 

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

40. 

„afișare imbricată” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date sunt accesibile prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

41. 

„text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la un grafic, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă graficul, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală;

▼M1

42. 

„valori declarate” înseamnă valorile date de furnizor pentru parametrii tehnici indicați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 și în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și cu anexa VI la acesta, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre.

▼B
ANEXA II

Clasele de eficiență energetică și clasele de emisii acustice în aer

Clasa de eficiență energetică a aparatelor frigorifice se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI), astfel cum figurează în tabelul 1.

▼M1Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale aparatelor frigorifice

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

▼B

Indicele de eficiență energetică al aparatului frigorific se determină în conformitate cu punctul 5 din anexa IV.Tabelul 2

Clase ale emisiilor acustice în aer

Emisii acustice în aer

Clasă a emisiilor acustice în aer

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW și < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW și < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
ANEXA III

Eticheta pentru aparate frigorifice

1.   ETICHETA PENTRU APARATELE FRIGORIFICE, CU EXCEPȚIA APARATELOR PENTRU DEPOZITAREA VINULUI

1.1.   Eticheta:

image

1.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică stabilită în conformitate cu anexa II;

VI. 

consumul anual de energie (AE), exprimat în kWh pe an și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

— 
suma volumelor compartimentului (compartimentelor) pentru alimente congelate, exprimată în litri și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;
— 
dacă aparatul frigorific nu conține un compartiment (compartimente) pentru alimente congelate, pictograma și valoarea în litri din anexa VII se elimină;
VIII. 

— 
suma volumelor compartimentului (compartimentelor) pentru alimente necongelate, exprimată în litri și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;
— 
dacă aparatul frigorific nu conține un compartiment (compartimente) pentru alimente necongelate și nici un compartiment (compartimente) de răcire, pictograma și valoarea în litri din anexa VIII se elimină;
IX. 

emisiile acustice în aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. Clasa de emisii acustice în aer, astfel cum figurează în tabelul 2;

X. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2016”.

2.   ETICHETA PENTRU APARATELE PENTRU DEPOZITAREA VINULUI

2.1.   Eticheta:

image

2.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică stabilită în conformitate cu anexa II;

VI. 

AE, exprimat în kWh pe an și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

numărul de sticle standard de vin care pot fi depozitate în aparatul pentru depozitarea vinului;

VIII. 

emisiile acustice în aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. Clasa de emisii acustice în aer, astfel cum figurează în tabelul 2;

IX. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2016”.

3.   DESIGNUL ETICHETEI

3.1.   Eticheta pentru aparate frigorifice, cu excepția aparatelor pentru depozitarea vinului

image

3.2.   Eticheta pentru aparatele pentru depozitarea vinului